Skip to main content

Full text of "Nouum Instrumentū omne : diligenter ab Erasmo Roterodamo recognitum & emendatum, nō solum ad Græcam ueritatem, uerumetiam ad multorum utriusq[ue] linguæ codicum, eorumq[ue] ueterum simul & emendatorum fidem, postremo ad probatissimorum autorum citationem, emendationem & interpretationem, præcipue, Origenis, Chrysostomi, Cyrilli ... [et al.] una cū annotationibus, quæ lectorem doceant, quid qua ratione mutatum sit .."

See other formats# 

• -Ο 


. τ 
, ,, 

,έ„: · ■■ 1 

/ S J/ // 


/>■ 

i/ 


' 
Μ 

, 1 . 

- 
\ 

i .·' ' 
• -> » 

. /JV£ 7 'Λ/* 

'ICrr^tLi!^ U~i\</ f dL * //7<>, //^^L ■ 


y /v<cr/ r/ j' in^- 

^^i^Xt-cn^L 'LJ-e-n. 4^*t /M* -x'r ^ 


*£<«% 


'*» Λ Λ/ ν·~7Γ ’ -»·*/ W . 

/Sftt 

/ 

ftrumentu omne,diligenterab e r a s Μ O roterodamo 
recognitum&emendatum,n6 iolum adgnecam ueritatem,ue' 
rumetiam ad multorum utriufqj lingua: codicum, eorumq^ ue* 
tcrumfimul di emendatorum fidem, poflrcmo adpro' 
batiffimorum autorum citationem,cmendationcm 
di interpretationcm,priedpue,Origcnis, Chry 
foftomi, C^rilli, Vulgarrj, Hierdnymi, Cy> 
priani, Ambrofrj, Hilarrj, Augufti/ 
ni,una cu Annotat ionibus,qu# 
ledlorem doceant,quid qua 
ratione mutatum fit* 

Quifquis igitur 
amasue- 
ram 

Theolo/ 

* I . t 

giam,lege,cogno 
ice, ac deinde iudica* 

N eq^ftatim offendere, fi 
quid mutatum offenderis,ied 
‘ expende,num in melius mutatum fit. 

• -5 ■>·-*"' . ** '· 

A P V D INCLYTAM 
GERMANIAE BASI L A E A M* C V M PRIVILEGIO 
MaXIMILIANI CAESARIS AVGVSTI, 
Ne Q.VIS ALIVS IN SACRA ROMA, 
NI IMPERII DITIONE, IN TR A Q.VATV 
OR ANNOS EXCVDAT, AVT ALIBI 
EXCVSVM IMPORTET, 


/ Γ I 0 · · . 

l t I / 1 ,<v V r (*-n *. Λ Λ n «t Λ f. c ^ 

>k ij i ofcy ( fi u ,l f , 1 d fil * 


ΪΟ. FROBENIVS PIO LECTORI S» D* 

Emper quide txaikifutt hoc fhidioJccftor optime,ut e no 
ftra offidna prodirent autores bomVpradertim ij» quoru 
ledlio co ducat ad bonos mores,ac pietate* At q^ m frud« 
teile Chriflo, non minus fpcdlo cp lucru praimariiLSecJ 
cu in omnibus pro mea uirili,conor>ut emendatos emittam in manus 
hominum,tum id nufcp acriori diligentia futn adnifus, cp in hoc uolu 
mine*quod quantum emolumenta fit allaturum neiao,certe plurimu 
hinc utilitatis ad Chriilianos omnes pementurum, auxiliante Ieiii 
Opt. Max* confido* Proinde nec meis laboribus pepcfci,necpccu- 
nrjs.Quin & precibus & pramrjs egi,ut caftigatores adeffent cpmpfu 
res,haud uulgari dodrina praxiiti,& in primis Ioannes Oecolampa^ 
dius Vinimontanus,prxtcr integritatis ac pietatis commedatiotiem, 
infignis etiam theologus, trium linguarii egregie peritus, ipfo quoqj 
Erafmo in hanc partem aduigiiate. Quos tamen oes operispietas ad 
hoc laboris pertraxit magis cp quxflus*Et exorientur fortalie,qui no- 
ftram imitentur xditionem,ut hodie uel maxime uerunj eft illud He- 
fiodium Hsq 7 ^ωχοΥ ττ[ωχω φ0οηβ, 0 τίκτορι τί κτω /j * quod CgO ianc ΠΟ 
admodum iniquo feram animo,fi modo meam fidem uel fuperet,uel 
certe asquent*Verum plures iunt > quibus nihil refert ψ emeaatos aut 
deprauatos emittat codices,modo id fuo faciant compendio* Quam/ 
obrem fac memineris ledoris plurimu intereffe* Oui librum mendis 
iindiq? fcatentem habet, certe no habetjibrum (cd mol eiliam* Quin 
iSos etiam imitatores admoneo,ne fi temere negodum aggrediatur, 
autore fuperftite, mihicp pro iua humanitate amiriilimo, idem illis 
eueniat,quod nonnullis euenit, in priore Chiliadum aditione * Bene 
Vale jedor,ac fruere,tuocft fauoreuidffimadnitere, uttioftri cona- 
tus>qui utprj funt, ut omnibus utiles, ita mihi non fint infelices 
Bafile^. fexto Calendas Martias* Anno 
Me D. XVI* LEONI DECIMO, PONTIFICI MODIS OMNIBVS SVMMO, 
ERASMVS &OTERODAMVS THEOLO 
GORVM INFIMVS* S* D, 

Nter tot egregia decora,Leo dedme,pontifex maxime,qui¬ 
bus undiqj clarus di fufpiciedus,ad potificte diginitatis cui 
me adiftfhinc infinitis Medicem domus ornametis,no mi/ 
nus eruditorum hominum monumentis,cp maiorum tuo/ 
rum imaginibus di honoribus inclyt^,hinc innumeris corporis animicp 
dotibus,quaspartim diuini numinis indulfitbenignitas,partim eadem 
afpirantc,tua parauit induftria,non alia res te uerius,aut magnificentius 
illuftrauit,cpquod ad iftum honorem,quo maior inter homines,homi 
ni non poteft contingere, parem morum attuleris innocentiam ,neq^ ue / 
ro uitam modo ab omni dedecore longe lateq^ femotam, uerum etiam 
fama, nulla uncp finiftri rumoris labe aiperfam.Id quod cu ubiq; diffi 
cillimu eft, tum praxipue, Rhom^,cuiu s urbis tanta eft libertas,ne dica 
petul antia,ut illic aconuicijs parum tuta fit di integritas,ac ne tj quidem 
abfint a crimine>qui plurimu abfunt a uicrjs, Q uibus rebus fadlum eft, 
ut Leoni non paulo plus ueras laudis pepererit,quod fummum pontifi" 
cium promerui(Tct,q; quod accepiflct Jam in ipfa pulcherrimi fimul di 
iandiffimi muneris fundione,cum tot prodaris fadlis, tot eximas uir/ 
tutibus fufeeptum honorem uiciffim cohoncftes, nihil tame eft,quod te 
fuperis pariter di mortalibus commendet efficacius, cp quod fummo ftu 
dio pariq; fapietia,illud potiffimum agis ac moliris,ut in dies in melius 
prouehatur Chriftianapietas,hacftenus temporum maximeq^ belloru 
uiao,nom'hillabefacftacolIapfa<^, ut eft ceterarum item omnium rem 
humanarum natura,ni manibus pedibufq? obnitamur,paulatim in de/ 
terius relabfueluticp degenerare. At res egregias aliquoties_, ut difficilius 
ita di pulchrius eft reftituiffe, ^ con didiffe» Proinde quado tu nobis ue / 
lut alterum exhibes Efdram, di (edatis,quod in te fuit,bellorum pfocel - 
lis, farcienda: religiois prouinciam fttenue capeffis, par eft nimirum,ut 
omnes ubiqj gentium ac terrarum Chriftianfrem omnium pulcherrima 

ac faluber. 
aa t 1*1 i 


v 

ERASMI ROTERODAMI PRAEFATIO 

ai lalubemmam donantem,pro fua quifcg faailtate adiuuet. lam uideo paffim a 
excellentes ingenio uiros,ceu magnos di opulentos reges, Solo moni noilro in 
templi ftrudturam mittere, marmora,ebur,auram,gemmas.Nos tenues reguli 
feu potius homunculi, qualefcuncp materias, aut certe caprarum pelles,nenihil 
conferremus,mittere ftudemus,uile quidem munufculum, quod ad noftram 
attinet operam,fed unde (nifi me fallit animus) Chriili templo, fi non multum 
fplendoris, certe non parum utilitatis fit acceffurum, praferrim fi eius calculo 
comprobetur, de cuius unius nutu ac renum fumma rerum humanarum pem* 
det uniuerfa.Etenim cum illud haberem perfpedrifiimum, pradpuam fpem, 
planeq^ faaam,ut aiunt,ancoram, reftituenda fardendaq? Chriftiana religio^ 
nis in hoc effe fitam, fi quotquot ubiq? terrarum Chriftianam philofophiam 
profitenmr,in primis autoris fui decreta, ex Euangelicis Apoftolicifq^literis 
imbibant ,in quibus uerbum illud coeleftc, quondam e corde patris adnos 
profedlu,adhuc nobis uiuit,adhuc fpirat,adhuc agit di loquimr, fic ut mea qui f 
dem fententia nufcp alias efficacius aut pnefentius ,adhac, cu uiderem,faluta ^ 
rem illam dodtrinam loge purius ac uiuidius ex ipfis peri uenis, ex ipfis hauriri 
fontibus,cfj exlacunis,autriuulis, nouumut uocant teftamentum ,uniuerfum, 
ad graxa originis fidem recognouimusadq* no temere,neq^ leui opera, fed adU 
hibitis in cofilium,compluribus utriufq? lingua codicibus, nec fis fane quibuflt - 
bet,fed uetuftiffimis fimul di emendatiffimis*Et quoniam nouimus in rebus fa 
cris,religiofe quoq? uerfandum effe, nec hac contenti diligentia, per omnia uc- 
teram theologorum feripta rircuuo!antes,cx horum citationibus aut expofitkv 
tiibus fubodorati fumus, quid quifq? legifiet, aut mutaffekAdiedmus annota 
tiones noftras,qua primu leniorem doceat,quid qua ratione fuerit immutatu» 
deinde fi quid alioqui perplexum,ambiguum,aut obfcuram, id explicent, atq? 
enodent -Poftremo qua: obfiftant, quo minus prodiue fit in pofterum de/ 
prauare,qcf nos uix crededis uigilfis reftituifiem^ Quacf? ut ingenue dica,quic 
quid hoc eft operis uideri poterat humilius ,cputei dicadu effet, quo nihil ma 
ius habet hic orbis,nifi conueniret,ut quicquid ad religionem iriffauranda per 
tinet,haud alfi confecretur,cp fummo religionis principi^ eide affertori * Neq? 
metus eft,ne munus hoc noftrum qualecunq^fis afpernaturus,qui no loco tan/ 
tum referas illu, qui donaria n5 preefis fed animis folitus fit aftimare, qui duo 
minutula pauperculas uiduaffplendidis» di opimis diuitum donarfis pratuleV 
ritJam an no cotidie uidemus inter auro gemmifq? radiantia regum donaria 
pratenfibus ftofculis, aut hortenfibus herbulis concinnatas corollas fufpendi 
diuis, quas,re tenuis,pietate diues offert plabeculaCAiioqui quicquid illud effi 
feu magnum,feu pufillum,feuludicrumdeu farium,quod huius ingenioli fun ^ 
dus produxerit,id omne,ut nullus dedice,fuopte iure fibi p oteft uindicare, fum 
mus ille apud fuos,uirtutum ac literarum omnium Mecoenas di anriftes,Guli > 

elmusAr« 
AD LEONEM. X. PONT. MAX. 

■ ·' -·< , * ,, j 

etmus Archiepifcopus Cantuarienfis, totius Angte,non tituli tantum honori 
primas, ac tux fandritatis legatus,ut uocant,natus, cui mcipfum quocp quan ^ 
tus quantus fum debeo,non modo uniuerfum ftudtj mei proucntum» Siquide 
is (ut ne dica interim, cuiufmodi tum publice,tum ptiuatim in me fuerit) idpnE' 
flat fux Britannia:, quod Leo pradftat orbi terram, quodq; Medicca domus 
iam olim eft Itate,uel hoc nomine terrarum omniu feliciffim^ hoc is fuis eft 
Anglis,ceu falutare quoddam fidus, ab ipfis fatis in hoc datus, ut eo prariide, 
quicquid eft bonarum rerum repullulet ac fubolefcat.Nam perinde, quaQ uno 
in homine plures fint heroes, δί unicum pedtus,non fimplcx inhabitet numen* 
ira miris modis Archiepifcopum gerit ecelete, legatu fedi Rhomanar,confi!i^ 
ariumregia:,cancellariummftitia:, Mcccenatem ftudrjs. cuius opera potiffimu 
fedu eft,ut infula ia olim uiris,armis, opibufq? pollens,nuc optimis ite legibus, 
religione ,moribus, ad extremum ingenrjs omni iiterarum genere perpoliris* 
adeo floreat,ut cumquauis exterarum regionum pofTit ex aquo contendere. 
Verum quo latius huius laboris noftri manaret utilitas, uifum eft, tui nominis 
apud oes facrofandti, ceu lenocinio quoda ad publica orbis abuti comoditate* 
pnefertim cu huc uocet ipfa quoq$ rei ratio,quod pulchre congruebat, ut illius 
aufpicrjs hxc Chriftiana philofophia diriuaretur ad omneis mortales,qui Chri 
an« religionis teneret arcem, ac per eum proficifceretur doctrina ccelcftis ad 
uniuerfos homines, per quem Chriftus nos uoluit accipere, quicquid homines 
eterris euehit in coelu. Quancp adeo,quid tande uetat,quo minus hic liber ge - 
mina commendatione fultus,hoc etiam felicius di aufpicatius exeat in manus 
hominum, fi duobus totius orbis fummatibus uiris communiter fuerit confe ^ 
cratus ? Quandoquidem aris templifcg uidemus hoc plus accedere maieftatis 
aeuenerarionis, quod pluribus fimul diuis fint dedicata ♦ Iam hoc quantuiibet 
nouum uidcatur,modo publica: conducat utilitati .Et ea eft Leonis modeftia 
fariiitafcp, ut hac parte no minus fit maximus,qua ea qua maximos omnes lon, 
go fuperat interaallo.Et ea eft Archiepiicopi in omni decorum genere praftan 
ria,ut Leonem omnibus numeris fummum,no alius magis deceat collega. Po^ 
ftremofifaseftapudtatu prindpe nonihil Thrafonis c comcedia referre,qua 
fuuis in fpeciem humilis uideatur hic meus labor,tame confido fumrum,ut at* 
sentus ledtor aliquanto plus deprehendat in fccc(Tu,cp prima ftatim fronte pra: 
ie ferat opus.Sed ne fi celfitudinem tuam iugi foIlidtudine,terrarum orbi confli 
Ientem,longiore fermoneremorans,in publica peccem comoda,quod reliquum 
eft, cum plebeio ledlore tranfigam, fed prius illud apprecatus, ut cuius proui s 
dentia Leo dedmus contigit fubleuandis rebus mortalium> idem eum nobi$ 
6C φ maxime longauum effe uelit, δί felidifimum. 

t 1 ‘ - 7 · 

BASILEAE ANNO RESTITVTAE SALVTIS M.D.XVI. 

CALENDIS FEBRVARIIS, aaa 3 E R A S Μ I ROTERODAMI 
PARACLESIS AD LECTOREM PJVM* 


T Adlantius ille Firmianus,optime tedlor,cuius linguam unice mira^ 
tut Hieronymus, Chriftianas religioni patrocinaturus, aduerfus 

ethnicos.rum nnVnic _ ΊΓ. .11; _ : jT Γ vpuwi pdlt* * fU cgu litllc u (jiuu 

luiunnodi uotisproficitur,tantifper dum mortales omneis,ad iandtiffimumac 
faluberrimum Chriftiana; philoiophiae ftudiu adhortor,ac ueluti dafficum ca- 
UQCO > ue b c menter op^rim eloquentiam mihi dari, lonoe aliam cp fu> 
erit Ciceroni . Si minus picturata q$ fuit illius,certe multo magis efficacem .Imo 
ii cui unq 5 talis contigit dicendi uis,qualem no omnino fine caufa, ueterum poe 
tarum rabula:, iubnotaruntin Mercurio ,qui ceu magica uiroa, diuinacn citha- 

*a,fbmnum immittit cum libet,& idem adimit, quos uult ad inferos impellens 
ac lurius ab inferis euocans,aut qualem fignar ut in Amphione Orpheoq$,quo 
njm alter rigida mouiffeiaxa, alter quercus δί ornos traxiffe cithara finoitur· 
Aut qualem Ogmio iuo tribuebant Galli,mortaleis omneis catenulis a linoua 
in aui es infixis quo uellet drcumducenri» Aut qualem Mariyas fabulofa tribuit 
antiquitasAut certe,ne nimium diu fabulis immoremur, qualem Socrati tribu 
it AIribiades,Pericii uetus comoedia,qua; no aures tantum mox peritura uolup/ 
tatcdeliniat,fed quse tenaces aculeos relinquat in animis auditorum,quiE rapfe 
at,qua; tranflormet,qua multo aliu dimittat auditore cp acceperitTimotheus 
rnuficus ille nobilis Dorios occines modos, Alexandru magnu ad belli fludiu 
inflammar e iolitus legitur. Neqj defuerunt olim, qui precaminibus, quas gtac 
ci uncant nihil ducerent efficacius ♦ Quod fi quod ufcp effiet huiufmodi 

penus incatamentiffii qua uis harmonia;,qua- ucrum habeat ενθον<?/ασρ.ομ , fi qus 
Pithouere flexanima,eamihi cupia in pnfenriafuppetere, quo re omniu falu 
berrimam omnibus perfuadeam.Q^cp illud potius optandum ut Chriftus ip* 
fe cuius negocium agitur,ita cithara noite chordas temperet,ut hxc cantilena 
penitus afficiat ac moueat animos omnium. Ad quod quidem effiriedum, ni > 
hil opus rhetorum epicherematis, aut epiphonematis.Hoc quod optamus ,ηό 
dia res certius pradfet, ψ ipfa ueritas,cuius quo fimplidor,hoc efficatior eft ora 
tio. Ac primum quidem non libet in prafentia refricare, querelam illam, non 
omnino nouam, fed heu nimium iuftam,&haud fdoanuncp iuffiorem% 

■i hifee 

PARACLESrS, 

) 

hifce temporibus, cum tam ardentibus animis in iua quifc£ (ludia,mortales 11H 
cumbant, hanc unam Chrifti philofophiam, a nonnullis etiam Chriiliahis w 
deri,a plierifq? negligua pauds tracftanYfed frigide.Non enim dicam infyncere* 
At in cereris difdplinis omnibus, quas humana prodiditinduftria, nihil eft ta 
abditum acretrufum,quodnon perueftigaritingenq fagacitas, nihiltam diffi¬ 
cile, quod non expugnant labor improbus*Q ui fit aut,ut hanc Unam philo fo> 
phiam,non his quibus par eft animis ampled:amur,quotquot ipib etiam cog^ 
nomine Chrifti facftionem profitemurCPlatonid, Pyriragoriri, Academici, Sto 
id, Cynici,Peripatetici,Epicurei, iu^quifq? fedtx dogmata,tum penitus habet 
cognita, tum memoriter tenent pro his digladiantur illi, uel emorituri citius, φ 
autorisfui patrocinium deferant? At cur non multo magis tales animos pra:> 
ftamus autori noftro prinripiq? Chrifto > Quis noti uehemertter fcedu Cenfeat 
Ariftotelicam profitenti philoiophiam,neidre quid Uir ille fenferit,de caufis (bl 
minum, de prima materia, de infinito, qu& nec cognita felicem, nec ignorata 
reddunt infelicem.Et nos tot modis initiati,tot facramentis adadti Chrifto, no 
foedum ac turpe putamus illius neidre dogmata, qua: certiftima omnibus pra:> 
ftent felicitatem? Nam quorium attinet hic contentione re exaggerare, cu hoc 
rpium impia: cuiuidam dementia fit, Chriftum cu Zenone aut Ariftotele,6£ hti 
ius dodtrinam, cum illorum, ut modeftiftime dicam, pracepriunculis conferre 
uelle? Affingant illi ilia iedbe principibus, quantu poftunt,aut quantum libet* 
Cartc folus hic e coelo profectus eft dodtor, folus certa docere potuit, cUm ftt 
aterna iapientia,folus ialutaria docuit unicus humana faluris autor, folus ab > 
folute praftitit,quicquid uncjp docuit,folus exhibere poteft, quicquid promifit* 
Si quid a Chaldeis aut agyptrjs adfertur,id ob hoc ipium acrius aucmus cogo o 
fcere,quod e peregrino fit orbe deportatu ,SC precrj parseft e loginquo ucni fte,8£ 
fepenumero in fomnrjs homuculfne dicam impoftoris, tam anxie diftorque^ 
mtir, no folum nullo frucftu,fed magno temporis diipendio, ut ne quid addant; 
grauius.tametfi iam hoc ipfum ut nihil accedat, grauiifimum eft. At qui fit, ut 
huiufmodi cupiditas no ite chriftianos titillet humanos animos,quibus perfua 
fu eft,id quod res eft,hac docftrina no ex Aegypto Syriaue,fed ex ipio ucnifle ce 
Ip ί Cur non ita nobifeu cogitamus omnes,nouu& admirabile philofophiage 
nus fit oportct,quod ut traderet mortalibus qui deus erat,facftus eft homo,qui 
immortalis, fadt 9 eft mortalis,qui in cordepatris erat,fefc demifit in terras Jvlag 
num quiddam 6C haudquacp tnuiale fit oportet, quicquid illud eft, quod ille ta 
admirandus autor,poft totexcellentiu philofophorum familias, poft tot infig - 
nes prophetas, docturus aduenerit. Cur non hic pia curiofitate fingula cognoia 
mus, di fquirimus, excutimus?Prefertim cum hoc fapientiie genus, tam eximiu, 
ut femel ftultam reddiderit uniueriam huius mundi iapienriam, ex pauds hifce 
libris., uelut e limpidiflimis fontibus haurire liceat, longe minore negotio, ck ex 

aaa 4. totuomml 


ER AS MI ROTERODAMI 

%>■ 

totuoluminibus fptnofis,ex tam immenfis, ijfqj inter fc pugnantibus interpro 
tum commentariis Ariftotelicam dotftrinam, ut ne addam, quanto maiore cu 
frudu. Nihil enim hic neceffe eft, ut tot anxijs difciplinis inftru&us accedas, 
Simplex 3i cuiuis paratu eft uiaticum .Tantum fac adferas pium ac promptum 
animum,SCin primis fimplid puraq? proditum fidcTatum efto dodlis»& muU 
tum in hac philofophia promouifti»Ipfa iuppeditat docftorem fpiritu, qui nui 
Ii fefeluberius impartit, cp fimplicibus animis * Iiioru difdpfina2,pra:tercp quod 
falfam promittunt felicitatem, multorum ingenia fubmouet, ipfa uideiicet prae 
ceptorum difficultate*Hax: omnibus ex asquo fefe accomodat, (ubmittit fe par> 
uulis,ad illorum modulu fefe attemperat,ladle illos alens,ferens,confoucns , &A 
ftinens,omnia faciens, donec grandeicamus in Chrifto♦ Atrurfumitanon der 
eft infimis, ut fummis, etiam fit admirabilis Jmo quo logius in huius opes pro 
greffus fueris,hoc longius illius maieftate iubmouerisJParuis pufilla eft, mag>* 
nis plufcp maxima.N ullam ha:c setatem,nullum fexum,nullam fortunam, nui 
lam rerjeit condirionem*Sol hic non perinde communis di expofitus eft omni * 
bus, atq* Chrifti docftrina,No arcet omnino quencp,nifi quis arceat,ipfe fibi in 
uidens-Vehementer enim ab iftis diffentio,qui nolint ab idiotis, legi diuinas li 
teras,in uulgi linguam tranfFufas,(iue quafi Chnftus tam inuoluta docuerit, ut 
uix a pauculis theologis poffint intelligi,fiue quafi religionis Chriftiana: praeit 
dium in hocfitum fit, fi ncfriatur.Regum myfteriaccelare fortafle fatiuseft, at 
Chrifti myfterium cp maxime cupit euulgari♦ Optarim ut omnes muliercula 
legant euangelium, legant Paulinas epiftolas, Atcp urina hxc in omnes omniu 
linguas eftent tranffuia,utnon folu a Scothis di Hybernis, fed aTurcis quoq? 
di Saracenis legi cognofciq* poflint.Primus certe gradus eft,utcucp cognofcere* 
Efto riderent multi,at caperentur aliquot *'Vrinam hincadftiuam aliquid dc^ 
cantet agricola, hinc nonnihil ad radios fuos moduletur textor, huiufmodi & 
bulis itineris tasdiu leuet uiator. Ex his fint oia Chriihanoru omniu colloquia» 
Tales enim ferme fumus,quales funt cotidiana noftras confabulationes * Afte> 
quatur quifq? quod poteft,exprimat qui% quod potefh Qui pofterior eft, no 
inuideat procedenti,qui prior eft, inuitet fequcntem,no deipcret.Cur profeffio 
nem omnium comunem ad paucos contrahimus C Neqj enim confentaneum 
efteum baptifmusex sequo comunis fit Chriftianorum omnium,in quo prima 
Chriftiana: philofophia profeflio eft,cum facramenta cetera,denicj cum pra^ 
mium illud immortalitatis ad omnes ex a:quo pertineat,fola dogmata,in pauoi 
losiftoseffe relegandos, quos hodie uulgus theologos aut monachos uocat * 
quos ipfos tamen, tametfi minima qmepiam portio iunt ad populum Chriftia> 
ni nominis,tamen hos incp ipfos optarim maiorem in modum efle quod audi 
unn Vereor enim ne inter theologos reperire liceat,qui multum abfint a fuo ti ^ 
mlo, hoceft qui terrena loquatur no diuina,& inter monachos,qui Chrifti pau¬ 
pertatem 


PARACLESIS, 


pertatcm δί mundi contemptum profitentur,plufcp mundum reperias. Is mu , 
hi uere Theologus eft, qui non fyliogifmis,arte contortis, fed afredtu, fedipfo 
uultu atq? oculis,fcd ipfa uita doceat aipernadas opes >chriftiano non effe fiden 
dum huius mundi pra:fidrjs,fed totum oportere pendere de ccelo,non effe reta> 
liandam iniuriam, bene precandum maleprecantibus, bene merendum de ma 
le merentibus,bonos omnes ueiut eiuidem corporis membra diligendos ac fo ^ 
uendos ex arquo,malos tolerados,fi corrigi nequeant,Qui fuis exuuntur bonis, 
qui depellutur poffeffionibus,qui lugent hos beatos ei!e,no deplorandos, mor 
tcm optandam etiam prjs,nt qua: nihil iit aliud cp traiedus ad immortalitate, 
ha:c incp δί huiufmodffi quis afflatus fpiritu Chrifti prodicet, inculcet, ad hax 
hortetur,inuitet,animet,is demum uere theologus eft,etiamfi foffor fuerit aut te 
xtonHax fi quis δί ipiis pilet moribus,is deniq? magnus eft do<ftor*Qua ratioe 
intelligant angeli,fortaffe fubtilius differat alius,uel no Chriftianus,at illud per 
iixadere,ut hic puri ab omnibus inquinamentis uitam exigamus angelicam, id 
dcmu Chriftiani theologi munus eft» Q uod ii quis obftrepet, ha:c effe craffu > 
la , δί idiotica,nihil aliud huicrefpoderim, nifiquodhiec craffa Chriftus pra^d 
pue docuit, hax inculcat apoftoli,h^c quantuuis idiotica,tot germane Chriftia 
nos, tot iniignium martyrum examina nobis prodiderunnHax incp illitcrata, 
ut ipiis uidetur,phifbfophia, fummos orbis prindpes,tot regna,tot gentes, in 
fuas pertraxit legesdd quod nulla Tyrannorum uis, nulla philofophorum po^ 
terat eruditio, Neq? ucro repugno, quo minus fapientiam iftam iiuideturlo 
quantur inter perfcclos»At hoc certe nomine conioletur feic humile chriftiano^ 
ru uulgus,quod iftas fubtilitates,an iciuerint apoftoli, uiderint airj, certe no do 
cuerunt. Ha:c incp plebeia,fi prarilarent pro iua forte principes, fi in contiomV 
bus inculcarent facerdotes, fi pueris inftillarent ludimagiftri potius cp erudita 
illa,ex Ariftotelis δί Auerrois deprompta fontibus,no fic perpetuis pene bellis 
tumultuaretur undiq? res Chriftiana,no ta infano ftudio,per fas nephafq; com 
geredi diuitiasfemeret omia,no tot litibus ubiq? perftrepcret facra prophanaqj 
omnia. Deniq; non timlo tantum δί cerimonrjs differremus ab rjs qui Chrifti 
philofophia non profitcntur.Siquidem in his tribus hominum ordinibus,pras 
ripue fitum eft,Chriftiani religionis, uel inftaurandi,uel,augendi negocium, 
in principibus,^ qui horu gerunt uices magiftratibus,in epifcopis, δί hom uica 
rrjs, facerdotibus , δί in rjs qui primam illam itatem ad omnia iequacem inftiV 
tuunt*Quos fiomiffo fuo negorio contingat ex animo conipirare in ChrL· 
ftum,nimiru uideremus haud ita multis annis, uerum quoddam, ut δί Paul¬ 
lus inquit7 vkV/o/jC hriftianorumgenuspaffimemergere,quodChrifti philo/ 
fophiam,non cerimonqs tantum , δί propofitionibus, fed ipfo pedlore, totacp 
uita referret. His armis longe citius pellicerentur ad Chrifti fidem, Chriftiani 
jioxs hoftes,cp minis,aut armis »Vt omnia iugamus prifidia,nihil ipfa ueritate 

potentius 


ERASMI ROTERODAMI * 

% potentius» Platonicus non eft qui Platonis libros non legerit, Si theologus eft* 
non modo Chriftianus qui Chrifti Iiteras non IegeritC Qui diligit inquit, me» 
Termones meos feruat* hanc ipfe notam prafcripfit * Proinde fi ucre ex animo 
fumus chriftiani/i uere credimus illum ecoelo milium,ut ea nos doceret, quas 
phiioTophorum fapientia non poterat,fi uere expediamus ab eo, quod nulli 
principes, cptumuis opulenti donare queunt,cur effc nobis quiccp huius literis 
antiquiusCCur omnino quiccp uidetur eruditum,quod ab huius decretis difl u 
det; Cur in his adorandis literis,idem, acpenedixerim plus,nobis permite 
timus,cp in Cafareis legibus,aut medicorum libris Tibi permittunt interpretes 
,pphamCut pinde quafi in re ludicra uerfemurdta quicquid in bucca ucnerit,co 
mentemur,detorqueamus,inuoluamus»&coeleftia dogmata,ceu Lydiam regu 
Iam,ad noftram pertrahimus uitam, Si dum omnibus modis fugimus,ne pa 
rum multa fciffe uideamuf, quicquid ufcp eft prophanarum litcrarum huc 
c 5 uehentes,id quod eft in Chriftiana philofophia praecipuum,non dicam cor> 
rumpimus,fed quod negari non poteft, ad paucos homines contrahimus,rem 
qua Chriftus nihil uoluit effe communius*HocphiIofophiagenus inaffedt 
bus litum uerius,cp in fylIogirmis,uita magis eft cp difputatio, afflatus potius 
cp erudirio,tranfformatio magis cp ratio*Dodlos effe, uix paucis contingit, at 
nulli non licet effe Chriftianum,nulfi non licet clfc pium, addam audadter illud 
nulli non licet effe theologum Jam facile defcendit in animos omnm,quod ma 
xime fecundum naturam eft,Q uid autem aliud eft Chrifti philofophia, quam 
ipfe renafcentiam uocat, cp inftauratio bene condita natura C Proinde quacp 
nemo tradidit hac abfolutius,nema efficaciuscp Chriftus, tamen permulta re/ 
perire licet in ethnicorum li bris,qua cum huius dodrina cofcntiant» Nulla fuit 
nncp tam craffa fadio philofophia,qua docuerit pccuniam,hominem reddere 
felicem*Nulla tam impudens,qua in uulgaribus illis honoribus autuoluptatk 
bus,finem boni conititucrit*Vidcrunt Stoici neminem effe lapientem, nifi bo/ 
num uirum,uiderunt nihil effe uere bonum aut honeftum, prater Ueram uir/ 
tutem,nihii horrendum aut malum,pratcr unam turpitudinem * Iniuriam no 
effe pelifandam iniuria,muitis modis apud Platonem docet Socrates, item cu 
immortalis fit anima,non effe deplorandos qui cu fiducia bcncada uita hinc 
demigrant,in uitam felidorem.Praterea animam omnibus modis abducenda 
ab affedibus corporis, Si ad ea traducendam, qua: uere funr,cu non uideatur* 
Nulla rem nobis fuaue effe polle, qua non aliquo modo cotemnatur, in politi 
cis fcripfit AriftoteIes,una uirtute excepta, Nihil ί uita homini fuaue eflepoffe, 
nifi adiit animus nullius mali fibi confcius,unde ceu fontefcatet uera uoluptas, 
fatei 5 C Epicurus* Quid quod magnam huius dodrina partem preftitere non 
pauci,pracipue Socrates, Diogenes ,SC Epidetus ? At eadem cu tanto plenius 
di docuerit SC praftiterit Chriftus,an non prodigii fimile,hac a Chriffianis uel 

ignorari 


PARACLEStSi 

* · * * , 

ionorari uel negligt, uel etiam rideri ? Si funt quae propius peftiiient ad diti/ 

ftianifmum, his antiquatis ,illa fequamur * fin hax fola funt,qua: nere chrifti^ 
numpoffint efficere, cur hax propemodum magis pro obfoletis δί abrogatis 
habemus cp libros Mofaicos?Primu aut eft fare quid docucritproximu eft p/ 
ftare.Necp enim ob id opinor,quifcp fibi Chriftianus effe uideatur, fi fpinofa, 
moleftacp uerborum perplexitate,de inftantibus,dc relationibus, de quiddita 
tibus ac formali tatibus difputet,fed fi quod Chriftus docuit & exhibuiud te¬ 
neat exprtmatq^Non quod horu ftudium damhem,qui in argutrjs huiufmo - 
di non fine Iaude,exercuerunt ingenrj fui uires,nolim enim offendi quencp, fcd 
quod exiftimem,& uere,ni fallor, exiftimo, puram ac germanam illam ChrL· 
fti philoibphian^non aliunde felicius hauriri,cp ex euangelicis libris,cp ex apo 
flolicis literis,in quibus fi quis pie philofbphetur, orans magis cp argumen - 
tans,& trafformari ftudes potius cp armari,is nimiru coperiet nihil ejle qcfad 
hominis felicitatem, nihil quod ad ullam huius u itx functionem pertineat, 
quod in his nofit traditam,difcuftum,<$£ abfoiutumuSiucquiddifeere cupimus 
cur alius autor magis placet cp ipie Chriftus C Siueuiuedi formam requirimus 
cur aliud nobis prius eft exemplum, cp Archetypus ipfe Chriftus ? Siue phar x 
macum aliquod aduerius moleftas animi cupiditates defyderamus,cur alibi 
putamus remedium effe prsefentius ? Siue cupimus refidem ac languefcen- 
tem animum expergefacere left;ione,qua:fo ubi reperias igniculos seque uiuos 
δί efficaces* Siueuiium eft animu ab huius u itx moleftrjs auocare,cur alix ma 
gis placent deliria:? Cur ftatim malumus ex hominum Iiteris,Chrifti fapientia 
difeere cp ex ipfo Chrifto ? qui quod pollidtus eft fe femper nobifeu fore ufep 
ad confummatione foculi,in his literis praxipue praftatnn quibus nobis etial· 
num uiuit, fpirat,loquitur,pene dixerim efficacius,cp cum inter homines uerfa 
retur.Minus uidebant,minus audiebant Iudari>cp tu uides δί audis in euange¬ 
licis literis,tantum ut oculos δί aures adferas,quibus illae cerni δί audiri poffint* 
Quid tande hoc rei eft? Literas ab amiculo fcriptas,feruamus,exofculamur,cir^ 
cumferimus,iterum atcp iterum relegimus , δί tot funt milia Chriftianoru, qui 
cu alioqui docti fint,euagelicos δί apoftolicos libros, ne legerint quidem uncp 
in omni uita*Mahumetari fua tenent dogmata Judari δί hodie ab ipfis cunabtl 
lis fuu edifeunt MofemCur nos non idem p radiamus Chrifto ?Qui Benedidti 
profitentur inftitutum,regulam ab homine, cocp pene idiota feriptam, tenent, 
edifeunt,ibibunnQui Auguftinianse funt fadionis, autoris fui regula callent * 
FrancifcanfFrandfci fuitraditiunculas adorant,amplecftunt,&quoquo terra/ 
rum fe cotulerint, fecu circufemnt,tutos fe non credut,nifi libellus adfit in finu, 
Cur illi plus tribuunt regula: ab homine fcriptas,cp uniuerfi chriftiani fua: regit 
Ise, qua omnibus tradidit Chriftus, qua oes ex sequo pfefti funt in baptifmo? 
Deniqj qua (ut fexcetas etia addas) nulla poffit effe fandtior ? Atq? urina fiat e 

ut quem/ 


ERASMI ROTERODAMI 

( . 

ut quemadmodum Paulus fcripik,Mofi legem no fuiffe gioriofam' ρητ gloria 

fuccedentis euangelrjita Chriftianis omnibus euangelia di apoftolorum liters 
f ita fandhe habeantur,ut hac pra illis non uideantur efle fandta.Quid Alber" 
to magno,quid Alexandro,quid Thoma, quid Aegidio, quid Ricardo, quid 
Occam ait) uelint tribuere,per me fane cuicp liberum erit, nolim enim cuiufcp 
imminuere gloriam,aut cu inueteratis iam hominum ftudi)s demicare»Sint il ✓ 
ia quantumuis erudita, quantumuis fubtilia, quanturrmis fi uelint ieraphica 
hac tamen certiiTima fateant oportetPaulus drjudicari uult fpiritus propheta 
ruro ,num ex deo fint.Auguftinus omnes omnium libros cum iudicio legens, 
nihilo plus iuris poftulat dC fuis Jn his folis literis ,di quod non aiTequor,tameti 
adoro-Hunc autorem nobis non fcholatheoiogorum,fedipfe pater cceleftis » 
diu inx uocis teftimonio coprobauitjdq; bis,primum ad Iordanem in baprift 
roo,deinde in monte Thabor in tranffiguratione.Hic inquit eft filius meus di - 
lecftus in quo mihi complacitum eft,ipfum audite.O folida autoritatem,uereqj 
ut ifti uocant irrefragabilem» Quid eft ipfum audite C Nimirum hic unicus eft 
dodlor,huius unius difcipulifitisCAttollatiludfjs fuum quifq? quantum uolet 
autorem,hoc,de uno c ira exceptionem didlum eft Chrifto♦In hunc primum 
defeendit columba,paterni teftimonrj comprobatrix»Huius fpiritum proxime 
refert Petrus,cui fummus ille paftor oues fuas femel iterum ac tertio pafcendas 
commifihpafcendas autem haud dubium quin Chriftiana docftrinapabulo» 
Hic in Paulo ueluffrenatus eft,quem ipfeuocauit organum eleclum, &iniig- 
nem fui nominis ptaconemJoanes quod e facrofancfto illo pedoris fonte hau 
ferat,id iuis expriaflit literis* Quid quafo fimile in Scoto(nolim id contumelia 
caufa dictum uideri)quid fimuein Thoma C Quacp illius ingenium admiror * 
huius etiam ueneror fandimoniam» Cur non in his tantis autoribus philofo- 
phamur omnesCQuin hos finu circumferimus, hosfemper habemus inma/ 
nibus, quin in his uenamur,fcrutamur,difquirim? aftidueCCur maior uita por 
do datur Auerroi,cp euangelrjs^Cur tota peneatas in hominum decretis,#: in 
ter fe pugnantibus opinionibus conteritur?Iam uero fint illa fane,fi libet, fublt 
mium Theologorum»At in his certe fit futuri quondam magni theologi tyro 
ciniarn *Quotquot in baptifmo iurauimus in uerba Chrifti, ii tamen ex ani ^ 
mo iurauimus,mox inter ipfos parentu copIexus,& nutricu blandidas Chrifti 
dogmatis imbuatnur»Na di altiftime infidet,& tenaciffime haret, quod primu 
rudis illa animi teftula cobiberifcChriftu prima fonet balbuties,ex hui^euange 
Irjs prima formetur infatia,que ita cu primis tradi cupia,ut di a pueris amefdnt 
his deinde uerfene ftudi)S,donec tacitis auctibus adolefcatin uirum robuftu 
in Chrifto» Alioru litera (at eiufmodi,ut no paru multos poenituerit infupta in 
illis opera»ac fapenumero fit,ut qui per omne uita, p tuedis illaru decretis ad 
morte ufq* depugnaruhi ipa morte,ab autorisfui fadione defeifeat* At felix ille 

quem tti METHODVS. 


i}Ue iti hifce litetis meditate mors occupat,Has igit? toto petflore fitiam 9 omeS,» 
has amplecftamur, in his iugiter uerfemur, has exofculemur, his demu imoria - 
mur, in has tranfformemur, quadoquide abeunt ftudia in tnores.Qui confeg 
non poteft(quis autem id non poteft,fi modo uelit)is faltem adoret,hafcelite^ 
ras, ceu thecam illi 9 diuini ped;oris»Si quis oftendat Chrifti pedibus impreffii 
ueftigiam,cp procumbimus chriftiani,cp adoramus C At cur non potius uiua 
illius & fpirantem imaginem in hifce ueneramur libris ? Si quis Chrifti tunica 
exhibeat, quo non terrarum prouolaturi fimus, ut eam ofculari liceat C Atqui 
uttotam illius fupelle<ftilem proferas,nihil erit,quod Chriftu expreftius ac ue^ 
rius reprefentet,tp euangelica literas? Lignea aut faxeam ftatuam,amore Chri 
fti,gemmis auroc^ decoramus»Quin hiec potius auro gemmifcp , δί fi quid his 
preciofius,infigniuntur,qu£ tanto prarientius Chriftum nobis referunt, cp illa 
imaguncuIaCSiquidem illa,quid aliud cf? corporis figuram exprimitCfi tamen 
illius quicqj exprimit,at hx tibi iacrofandfcc mentis illius uiuam referunt imagi 
nem, ipfurnq; Chriftum loquentem,fanantem,morientem, refurgentem, de^ 
nkg totu ita pradente reddunt,ut minus uifurus fis,fi coram oculis confpicias. 

PARACEESEOS FINIS. 
ERASMI ROTERODAMI METHODVS, 
jiT dicet mihi fortaffe lecftor aliquis.Quid tu ita iamdudum curreti 
tem (utdici folet)incitas?Quinuiam magistrationem indi/ 
jca,qua cuiuis iiceat,ceu compendio ad iftam tantopere laudatam 
fphilofophiamperuenire»Quandoquide no minima negocrj pars 
eft,adeundi ncgoci] uiam nofte. Quancp id fanc, primu non unius uoluminis 
opus efte fciam,deinde ne meu quide,tamen quado qui ipfi nauigarut infelici - 
ter,nihi!o feci 9 alqs foluetibus folet recle confulere comonftratis picuiis,hos ni 
miru imitabor, aut certe Mercuriales illas ftatuas,quas in compitis pofita:,fuo 
nonnuncp indicio uiatorem eo prouehunt,quo nunquam ipfas fint pernentur 
rx>di ut nonnihil ex poetis attingam,fungar uice cotis,acutu,Reddere qux fer 
rum ualet,exors ipfa fecanduTatnetfi diuus Aurelius Auguftitius accurate fi 
mul & copiofe quatuor libris,quibus titulum fecit de dodlrina chriftiana, fupeii 
hac re diiieruit.quo magis idem agemus,non folum cp fieri poteft breuiiTime, 
uemm etiam craffius & pinguiore,quod aiunt,Minerua»quippe qui nonexcet 
lentibus uiris ifta paramus,(ed plebeis t inferioris uense ingenqs, noftra qua- 
licunq; induftria,nitimur fubuenireJtaq* quod primo ftatim loco proripiendi* 

bbb erat 


ERASMI ROTERODAMI 

erat,id fane gfadle>& Utifti loqiintuc,numero dici poteft»Ca2teru quod ad uirti 
attinet, omnium eil longe primum ac maximum» Et ut in praecipiendo mi/ 
cimum eft negocquta in proflando piurimum»Nempeut ad hanc philofophi 
ani no ftoicatn autariftotelicam,fed plane coeieftem,animu adieramus ea di/ 
gnum,hoceftnon tantum purum ab omnibus uiciorum inquinamentis, uertt 
etiam ab omni cupiditatum tumultu tranquillum ac requietum,quo expreflius 
in nobis,uelut in amne pladdo } aut fpeculo nitidiffimo reluceat sterna: illius ue 
l itatis imago»Nam fi Hippocrates a fuis exigit mores fandtos integros,fi Iu 
iius Firmicus in arte iupftitiofamon admittit ingeniiUucri glorteue ftudio cor 
ruptum,quanto magis aequum eil nos ad huius diuinx fapientia: fcholatn feu 
templum uerius purgatiffimis animis accedere C Adfit fummus ardor diicen/ 
di» Non dignat hoc incomparabile margaritum,ueluu!gariter amari, uel cum 
alrjs diligi. Sitientem requirit animum ,di nihil aliud! fidentem ♦ Iam hocfacru 
limen adituris,procul abiit omne fupercilium, ab fit illa ueri nocetifiima peftis, 
gloria fames,abiit rixarum parens pertinacia,multomagisc£eca temeritas» Cii 
loca fubis,religione ueneranda,exofcularis oia,adoras oia,& quafinufcp no ad 
fit numen aliquociita nihil non reuererisJd tibi multo religiofius facienda me 
minctis,cii hiec diuini fpus adyta fubiturus es» Quod datur uidere, pronus ex 
6fculare,quod non datur,tamen opertum,quicquid eil,adora procul ac uenera 
re* Abiit impia curiofaas.Qu^dam myfteria uel ob hoc ipfum uidere merebe 
ris,quod temetipfum ab illorum confpedtu reuerenter fubmoucris»Hic primus 
SC unicus tibi fit fcopus,hocuotum,hoc unum age,ut muteris, ut rapiaris, ut af> 
fieris,ut traniformeris in ea qua: di fcis. Cibus eft animi,ita demum utilis,non fi 
in memoria ceu ftomacho fubfidat/ed fi in ipfos affedtus,^ in ipfa metis uifce 
ra trafjciatur Jta demum tibi uideare profedffeno fi difputes acrius,fed fi te fen 
feris alterum fieriiminus elatum,minus iracundum,minus u itx cupidum,fi;cott 
die uicrjs decedat aliquid, aliquid accrefcat pietati.Iamquodad eas attinet lite/ 
ras,quam adminiculo comodiusad hiec pertingimus,Prima cura debetur, per 
difeendis tribus Iinguis,Iatin^,gra:c^>hebraic^,quod conftet omnem feriptura 
myfticam hifce prodita effe»Neq$ uero mihi protinus hic refilias amice ledlor, 
negoct] difficultate,ceu claua repulfus» Si non defit praxeptor /ί non defit anL? 
mus,minore pene negocio tres ha: lingua difeentur, c|? hodie difeitur unius fej 
milingua: miferanda balbuties,nimirum ob praceptorum infeitiam. Nec flagl 
ramus,ut in his ufeg ad eloquentia miraculum proueharis,fatis eft,fi ad munai 
aam &C eiegatiam,hoc eft mediocritatem aliqua progrediare,quod fuffidat ad 
iudicandu»Nam ut omnes ceteras humanas difciplinas negligamus,nulla ra* 
tione fieri poteft,ut intelligas quod feriptu eft, fi femionis quo feriptu eft fue 
ris ignarus» Neq; etn audiendos arbitror,iftos quofda,qui cu in fophifticis txu 

ds,u% ad decrepitam aaatem computrefcant,dicere folent,Mihi fatis eft inter 

pretatio 


MEtTHODVS* 

>, · · j 

pretatio HieronymiSic em potiffimum refpondent q,qui ne latine quidem fcf 
re curant,ut his etiam fruftra uerterit Hieronymus* Geteru utnedicainterim* 
plurimis modis referre,e fuis haurias fotib^aliqd» an e qualibufcuq? lacunis,qq 
quod quadam ob fermonum idiomata,ne poliunt quidem ita tralfundi in lin- 
guam alienam, ut eandem lucem, natiuam gratiam,parem obtineant empha/ 
lin.Quid quod quaedam minutiora funt,q? ut omnino reddi poffint, id quod 
paffim queritur clamitatq? diuus Hieronymus*Q uid quod permulta ab Hie/ 
ronymo reilituta,temporu iniuria interciderunt,uelut euangelia ad grsecam ue 
ritatem emendata.Quid quod feriptoru uei errore,uel temeritate,tum olim ui/ 
ciati funt libri,tum hodie pailim uidantur» Poftremo qd quod nec ea,quibus 
Hieronymus haec reftituit>fatis intelligutur,fi linguas quamm teftimonijs niti? 
prorfus ignoresCQuod fi femei fufficiebat Hieronymiana tranilatip,quorfutn 
tandem attinebat caueri Pontificum decretis,ut ueteris inftrumenti ueritas ab 
hebra^orum uoIuminibus,noui fides a gr&corum fontibus peteretur* Certe ia 
tum uerterat Hieronymus,Denicp fi hax fatis erat,qui poftea fadlu eft, ut tot 
manifeftarqs ac pudendis erratis lapfi fint primi nominis theologfid qd? aper 
tius eft,qp ut uel negari poffit,uel diffimulariJn quibus eft,& ipfe neotericorii 
omnium diligcntiffimus Thomas Aquinas,quem mihi parum propiciu elTe 
UelimXiaut metior,aut contumelia: caufa haec dico*Ne quid interim dicam, de 
ceteris,cum hoc haudquacp conferendis,mea quidem fentenria*Quod fi cuius 
ietas iam ad hoc pmerrjt, is,quod eft uiri prudentis, fuam fortem boni confu/ 
lar, δί quoad poteft,aliena fulciatur induftria, modo ne iuuenibus,quibus haec 
proprie feribuntur obftrepat, Qnancp ego profecfto ne fenibus quidem fue^ 
rimautor defperandi, quandoquidem quatuornominarimrecenfere poflim» 
mihi familiariter notos,uiros iam libris etiam ceditis ceiebres,quoru unus duo/ 
dequinquaginta natus annos,nemo non maior quadraginta,prima graxi fer^ 
monis elementa fit aggreffus* Porro quo ,p fecerint, ipfi fuis teftari funt monu¬ 
mentis. Qtxod fi Catonis exemplum leuiter nos mouet,ipfe diuus AuguftinuS 
iam epifcopus,iam fenex,ad graecas Iiteras,puero degu ftatas quidem, fed fafti- 
ditas reuerfus cft.RodoIphus agricola,unicu Germania: noftra: lumen di orna 
metum,annum egreffus quadragefimu,hebraeas literas difcere,nec erubuit, uir 
in re literaria tantus,necdefperauit,tam grandis natu,Na grceas adolefcens im 
biberat* Ipfe iam undequinquagefimum agens annum, ad hebraicas literas, 
olim utcucg deguftatas,cu licet,recurro* Nihil eft rerum, quod non efficiat hu< 
manus animus, modo fibi imperarit, modo impenfe uelit*Et ad hoc,ut dixi,ne 
gocium qualifcuq; mediocritas fatis eft,du ea fane abfit a temeritate, qu« fere 
folet hoc audacius pronunciare,quo minus exadle diiudicat* Felicior quidem 
hac in parte iuuetus* at nondefperadi fenes Jlla plus fpei de fe praebet. At huic 
nonunen ardor animi praeftat,quod alrjs non praftat aetatis uigor. Porro feiy 

A " bbb r tentiam 


erasmi roterodami 

tentia Hilari) & Auguftini,qui 
ultra feptuagintaXatis in epifb 

fet iiie/atis refellit infignis ille lapfus Hiiarij in ofanna. Ambrofio quoq; ad eSi 
de impingere lapide. Porro fi rara qda ingeni) felidtas ,62 alba,qcf dici folet itir, 
doles,infigne theologu polliceri uidebi£,haud mihi difplicet,qc? placuit & Au 
guftino, ut moderate deguftatis elegatiofib 9 difcipIinis,infl:ruai’ ac pparet?,ne 
pe dialedica,rhetprica,arithmetica,mufica > aftroIogia,cum primis autem reru 
naturalium cognitioiie, uelut animantium,arborum,gemmarum,ad harcjoco/ 
rum,pradertim illorum,quos diuina: literaz comemorant. Fit enim ut agnitis re 
gionibus,cogitatione fequamur narrationem, di animo uelut una circumferam 
mur,ut rem fpe&are uideamur non legere. fimulq? non paulo tenacius hxtent 
quae fic legeris.Iam Π gentium apud quas res gefta narratur, fiue ad quas feri* 
bunt apofloli,no fitum modo, uerumetiam originem,mores,inftituta,cultum, 
ingenium, ex hiftoricorum literis didicerimus, dictu mirum, quantum lucis ,62 
ut ita dicam,uitsE, fit acceffurum Iedtioniquae prorfus ofcitabuda mortuacp fic 
oportet, quoties non hiec tantum,fed di omnium pene rerum ignorantur uoca 
bula,adeo ut nonnuncp uel impudenter diuinantes,uel fordidiffimos cofulem 
tes dictionarios,ex arbore faciant quadrupedem,e gemma pifcem. Abunde do 
ctum uidetur,fi tantutn adiecerint, Eil nomen gemma:,aut fpecies efi arboris; 
aut genus animantis. Atqui non raro ex ipfa rei proprietatependet intellectus 
myterq.Nedllud opinor inutile fuerit,fi theologias deilinatus adolefcens,diii/ 
genter excerceatur in fchematis ac tropis grammaticorum rhetorumpnriu> 
dat in fabulis ad allegoriam explicadis,in apologis,in fimilibus ,62 in nis prsecb 
pue partibus rhetorices,qua: de flatibus, de propofitionibus,de probattoibus 
de amplificationibus, deq* affectibus tractant, quod hxc maiorem in modfi 
faciant ad iudicium,quas res inomniftudiorum genere ualet plurimum.Et quo 
niapfeffio theologica magiscoftat affatib 9 ,q? argurijs,quas in ethnicis quocg 
philofophis,ipfi rident ethnici,Paulus in Chriftiano deteftatur, idcp non uno 
in loco, conueniet in hoc genere per aetatem exerceri, quo poftea dexterius 
in theologicis allegorrjs tractandis,locifq* communibus uerfari poffitJd ni 
fallor, uiderat Auguftinus, cum Licentium fuum,adfuas mufas, a quibus ; 
iam parabat defeifeere, reuerti iubet,quod eiufmodi ftudia, ad ceteras item 
literas ingenium uegetius reddant ,62 fucculentius. Alio qui fi quis tantum' 
infantibus illis 62 anxrjs ieiunifep prseceptiunculis imbuatur,dialectices,aut 
tit nunc traditur,fophiilices,qua ipfam cotidie riouis difficultatibus aliam a tqjp 
aliam reddunt,fit ut ad contentionem quidem inuictus euadat,caeterum in tra/ 
itandis diuinis literis,deum immortalem,^ uidemus iftos iacere, frigere, imo 
cp non uiueref Cuius rei,fi quis promptum aliquod argumentum requiret, ue 

teres illos theologos Ongene 3 Bafilium,Hicronymum 3 cumhis receptioribus* 

copone 


putat in ueteris inilmm eti libris nihil rcqrendit 
alis fuis ipfe refellit Hieronymus 62 fi no refellif/ 


r* METH0DVS» ‘ 

iopdnafccoferat* Videbit illic aureu quodda ire flumen,hic tendes quofda tiuU 
So&eofq; nec puros admodum,necfuo fonti refpondetesallicin feliriffimis hor) 
ds affatim expleberis,hic inter fpineta dilaceraris ac torqueris» Illic maieftaris 
plena omnia,hic adeo nihil fplendidu,ut multa fordida parumq; dignadignfc 
tate theologica» Quod fi diutius immorandu fitpphanis literis, cquide idrie/ 
ri malim,in his quae ppius affines fint arcanis Iibris,Ncq; uero me clam effiqua 
to fupercilio quidam cotemnant poeticen,ceu rem plufcp puerilem quanto rhes 
toricen,quanto bonas,ut uocant Qi funt, literas omnes. Attamen ha: nobis inii 
gnes illos dedere theologos, quos nuc prodiuius eft negligere cp intelligcre.Pa 
rabolis omnia pene conueftiuit Chriftusrid quod poetis eft peculiare» Rheto^ 
fchemata in ^pphetis 6 C Paulinis literis oftendit Auguftinus»Ipfe Paulus poeta 
run» eft ufus teftimonrjs.Vbi tade in his ufcp,quod Ariftotele,aut Auerroe re 
feratcVbi primae di fecuda^ intenrionu,ubi ampliationu ac reftridlionu, ubi 
formalitatu aut qdditatu,aut cria heceeitatu ulla metio, quib 9 nuc differta fut 
oiadn ceteris preffionibus pulcherrimu eft, fi fuos quifq? principes δί autoreS 
referat* Vergili 9 expreflit Homeru,Auicenna Galenu,Ariftotelesp argumen 
ds diuerfos*Cur foli nos aufi fumus a noftne Phiiofophia: principibus tota ra 
tione defrifcereCAuguftinus fibi gratulat?,quod in Platone potiffimu inciderit* 
non ob aliud, nifi quod huius dogmata propius accedant ad Chrifti dodri/ 
nam,Et a finitimis prodiuis eft tranfitus.No quod damnem ea fludia,qua: nuc 
uidemus in publicis fcholis foienia,modo uere tradlentur, neq^ fola tamen» CSt 
plecftatur 8 C illa pauci,quos aquus amauit Iuppiter,ut uerbis utar Vergilianis* 
nosplebeium inftituimus theoIogumuTametfi utingenue,quod fentio, dicam 
mihi parum tutum uidetur,ad theologiam deftinato,in prophanis ftudrjs,prx 
fertim alienioribus confenefcere»Fitein,ut qui palatum ac linguam multo ab> 
finthio habent infe<5tam,rjs quicquid deinde biberint aut ederint, abfinthium 
lapiat, di qui diutius in fole uerfati funt,tjs deinde quicquid uiderint,eo fefe of/ 
fert colore,quem ipfi fecum in oculis glaucomate uiciatis adferunt*Itaqui bona 
ukx partem,in Bartholo, in Auerroe,in Ariftotele,in Sophifticis cauiilationi/ 
bus pofuerut, tjs diurna: literce non fapiunt id quod funt,fed quod illi fecum ad 
ferunt»Etenim ut elegans eft fortaffis,in tracftatione diuinaru literarum, nonni/ 
feil uelut exoticis illis opibus obiter afpergere,ita uehementer abfurdum nide/ 
cur,cu rem tradbes ab omni fapientia mundana longe diuerfiffima, nihil crepa 
re,nifi Pythagoram,Platonem,Ariftotele Auerroe,& hispphaniores autores, 
ad horum opiniones uelut oracula obftupefcere»An non iftud eft Chrifti phi 
lofophiam non codire, fed prorfus alia reddere? Quod fi quis clamabit abfqj 
his non effe theologum,equidem confolabor meipfum tot infignium uirorum 
exemplis,Chryfoftomi, Hieronymi, Ambrofij, Auguftini, deniq? Clementis* 
imo Petri & Pauli, qui ifta no folu no calluerut, ueru etiam damnat aliquoties* 

bbb , Illud 


ERASMI ROTERODAMi» 

illud magis ad rem pertinuerit,ut tyrunculonoilrb^Chriftidogmata tradaCUfr 
in fumma redadla,idq? potiffimu cx euageli)5,mox apoftolorfi lireris, ut ubiqj 
certos habeat fcopos,ad quos,cetera conferat ? udutilIa,utexGpIicaufa pau/ 
cula notem, Chriftu nouu in terris infhtuiffe populu,q totus e cedo penderet 
St oibus hui 9 mudi pradidijs diffifus,alio quoda modo diues eflet,a!io fapieS, 
alio nobilis,alio potens,alio felix,& conteptu reru omniu,reru felicitatem con/ 
fequeretur. Qui nefciret inuidia, nimiru ©culo (implici,qui hefciret libidinem» 5 
ut fuapte fponte eunuchus,q pudore humanu no fentiret,qui quo maior effet, 5 
hoc magis fe fubmitteret omnibus, qui ad infantulom fimplicitate ac puritate 
ueluti renat 9 eiTet, q uolucru ritu in die uiueret,cui uita uilis eet,mors optada,q 
nec tyrannide timeret, nec morte, necSatanam, unius Chrifti prafidio fretus. 
Qui nefciret ne Iaceffitus quide,uelirafci,uel maledicere,qui St de male merens 
tibus bene mereri ftuderetdntra quos fumma eiTet cocordia,nec alia prorfus cp 
membroru eiufde corporis inter fe,inter quos mutua charitas oia faceret com> 
tnunia.Qui fic uiueret,ut fal St lux eiTet orbis,quic^ fic ageredut ad extremu iit 
lui die fcmp effet uelut acdndtus ac paratus* Indicandu St illud paucis, ut nihil 
pmermiferit Ghriftus,aduerfus quod fua dodtrina non praemunierit Tuos* In 
qbus oporteat collocare fe!icitate,docuit in mote, quibus facilis paranda fidat/ 
mortalitas,docuitinparabolaiudicrj,fub pcrfona hedoru Stouiu.Quo fegere 
re debeant, erga fratres a quibus offenfi fint,quo erga infirmos,quo erga ethnl 
cos, quo aduerfus hoftes St perfecutores,quo erga pfedtos malos aut impios· 
Deinde admonendus,ut diligeter obferuet totu illu Ghrifti circutu St orbem, 
quo natus,quo educat 9 ,quo adoleuerit,qualis fuerit erga parentes,St agnatos, 
quo ingreflus euangeli^andi negociu.Qua uarius in aeaendis miraculis,^ ua/ 
rius in refponfis· Vt pl«bis miferet^in pharifaeos St fcribas indamatdn emetes 
ac uendentes St flagello faeuit.Et ut cerimonias ubicj cotenir,ita fide unice fem 
per exigit,Quadam uelut ignorauit,ueluti de cadaris imagine. Ad quofdam ul 
tro acceffit,ad quofdam grauatim iuit,quofdam ultro fibiadiunxit,quofda fe/ 
qui uoletes no admifit,Herodi nihil refpodit Pilato pauca,queadmodu St Aw 
n^e Caiphaeq**Cu primis obferuadu qb 9 reb 9 fe pparauerit ad extremu illud cer 
tame,quo fegefferitin morte,quo fepultus fit,qu6 refurrexerit.Nihil em in his, 
quod no admirabile habeat pietatis dodlrina,fi qs attetius obferuet,St in his g 
ueftigadis philofophe^.Ia no fatis eft circufpicere,quo iuxta fenfum hiftoricu, 
tropologicum, allcgoricu, anagogicu,diuerfis in rebus uarie reluceat anrerna ue 
ritas,ueruetia in lingulis horu qui gradus fint,qua: differentia^quas tradlandt 
ratio.Quot modis tradlat Origenes ajdeo tentatu AbrahaCln hiftoriauerfans 
quostnlocos inuenitcVt ne dicam qcf ide typus,p uarietate rei&adquas aeco 
tnodafp diuerfitate tepo% uelut alia accipit figura,ueluti porcos filiquse, ad 

©pes, ad uoluptates, ad honores>ad mudana eruditione pnc accomodari, Ectri* 

adhuc 
METHODVS* 

adhuc ucrfaris io tropologia* Quin tota parabola pot,ad Iud^oru populu & 
getes applicarnSut qux ad difcipulos 8t illa tepora proprie gtineant,funt qua: * 
ad uniuerfos,qu£da dantur iiloru temporum affecftibus,nonnulla ceu per iro/ 
nia ridentur* Veru fi quis ha:c conetur adhibitis exemplis explanare, res non 
unius erit uoiuminis, Admonendus,ut appofite condifcat citare diuina: fcriptu 
tx teftimonia,no e fumulis,aut cociunculis aut collectaneis nefcio qbus ia fcx^ 
cedes aliude alio comixtisac refufisXed ex ipfis fontibus,nec imitet quofda,qS 
no pudet oracula diuina fapientia: detorquere ad alienos fenfus,aliquoties 6C 
ad contrarios,Sunt qui fecu adferut dccrcta,& his feruire cogut facra fer ip tura, 
eu ex hacpetenda fint animi decreta * Sut qui eam ad publicos affectus ac mo 
res pertrahunt, δζ cu hinc fumendu fit,quid fieri oporteat,huius patrocinio tu/ 
entur id quod uulgo finiam eft occultius quide,fed hoc ipfo nocentius depra^ 
uandi genus,cum abutentes diuina fcriptura uocabuIis,ecclefia interpretamur 
facerdotes,mundu laicos chriftianosjnterim quod de chriftianis dictu efcmo 
nachis accomodates,gladios utraqg ditione,cu quod de cultu diuino dictu eft, 
ad folas cerimonias deflectimus, quod de facerdotis officio,ad folas prcculas 
utcuq? dictas trahimusJdq; quo certius fiat,no fat habeat quatuor aut quine# 
decerpfiffe uerbula,circufpiciatunde natu fit quod dicit?, aquo dicat^cui dicar* 
quo tempore,qua occafione,quibus uerbis,quid prteceftcrit, quid confequatur 
Quadoqutdeexhifcerebus expenfis collecftifcg dephendit?qd fibi uelitquod 
dictu eft* Si primu curaris, ut id facias cp optime, poftea fiet,ut & facile facias* 
Annotanda eft di theologici fermonis proprietas*Nam habet fpiritus ille diut 
nusfuam quanda linguam,^ fcriptoresilli iacri,& cum grxee feribunt,multum 
referunt ex proprietate fermonis hebraicu Atq; hinc multis erradi anfa. Quod 
nunc dicturus,haud fcio an praecipuam allatum fit utilitate,fi quis dextre pra: 
ftiterit Jd eft huiufmodi ut locos aliquot theologicos,aut tibi pares ipfe,aut ab 
alio quopia traditos accipias,ad quos omnia qua: legeris,uelut i nidulos quot* 
dam digeras,quo promptius fit ubi uidebitur quod uoles depromere, ut exe / 
pii caufa,rem notem,de fide, de ieiunio,de ferendis malis, de fubleuandis infir 
mis,de cerimonrjs,de pietate,atq^ alrjs id genus * Nam ducenti aut trecenti fin / 
gi poffunnHis in ordinem compofitisauxta rerum pugnandam,aut affinita / 
tem, ut in Copia quoq^ noftra quodam indicauimus quicqd ufep infignC eft * 
in omnibus ueteris inftrumenti libris,in euangeliis in literis apoftolotu, quod 
uel conueniat, uel diffonet, ad hos erit redigeaum.Quod fi cui uifum erit,pote 
ritex antiquis interpretibus,poftremo ex ethnicorum item libris huc conferre 
quod ufui futurum exiftimarit.Hac ufum jfuifle ratione diuum Hieronymum 
ex illius feriptis mihi propemodum uideor animaduertere*Siue quid erit dille/ 
rendum,aderit ad manum parata fupellex, fiue quid explicandu,facilis erit lo^ 
coru collatio» Quandoquide hxc no Origeni tantu, fed δί Auguftino optima 
ratio eft interptandi diuinas literas,fi loeu obfcuru ex alior^ locor collatioe red 

bbb 4. damus 


ERASMI ROTERODAMI 


damus iilufcre,er myftica fcriptura myftica item fcriptura exponat * Atq? hifce 
iam rebus inftrudus fugi meditatione uerfetur in diuinis literis,has nodurna 
curet uerfare manu,ueriare diurna, has femper in manib 9 , femper habeat in fi 
tiu,ex his femper aliquid aut auribus inftrepat,aut oculis occurrat > aut animo 
obuerfetur,Nec fuerit inconfultum diuinos libros ad uerbum edifcere, pnefer> 
rim noui teftamenti,qui tanto pfentius faciutad noftraf feffione,ut hodieuel 
foli fufficere queant, deinde eos qui ex ueteri inftrumento maxime cu nouo co 
fentiut,uelut Efaia.Quancp fi difpofitis,ut dixijocis frequeter Paulu cu euage 
lrjs,& cum utrifcp coferas Efaia,reliquae^ ueteris inftrumeti loca,fiet,ut ha:c fua 
(ponte inharrefeat 8i infideant memoria:.Quod fi quos deterret hic labor,illud 
qunrio fecu cogitet,qeoueniat,ut Theologus futurus,fophifticas pra:ceptiunai 
las edifcat,cdifcatqualiacuq; in Ariftotelecomentaria,edifcat Scoti coclufioes, 
&argumeta,& ide opre grauctur dare libris diuinis,ex quo^z fontibus uniuerfa 
fcatet theologia,qua; modo uere fit theologia C At quanto fatius femei hoc Ia-* 
boris,nec em dixerim ta:drj,deuorarc>cp femg recurretib 9 Iaboribus,quoties tra 
dandu aut citandu erit aliqd ad didionarios,fumulas,& indices cofogere, ue^ 
lutq faciut,qui cu domi nihil habeant fupelledilis,quoties opus, patella antea/ 
taru a uicino petut utedu. Quin tu tuu ipfius ped 9 bibliotheca facito Chriftf» 
ex eo uelut e penuario de,pme,feu noua feu uetera,utcuqj poftufabitres. Loge 
uiuidius penetrant in animos auditorii,qu& de tuo pedore ceu uiua ,pdeut,c|? 
qua: ex alioru farragine fublegutur. Roget aliqs,quid,nu adeo facile iudicas di/ 
uina fcriptura,ut fine comentarqs poffit intelligi C Quid ni poflit, cognitis dog 
matis,& hac qua dixi collatioe locoru adhibitacAIioqui qd aliud fecuti funt, g 
primi in hanc comentarios ^diderut, inter quos peipuus eft Origenes.Quid ue 
tet alios eode guenire,quo guenerut illi/i eade ingrediat? uiaC No quod uelim 
id fieri.Imo parte laboris adimat nobis ueteru labor. Adiuuemur illoru come' 
tarijs,du mo primu ex his deligam 9 optimos,uelut Origene,q fic eft primus,ut 
nemo cu illo coferri poiTit,Bafiliu,Nazian2enu, Athanafiu,Cyriliu, Chiyfofto 
mu,Hieronymu,Ambrofiu,Hilariu,Auguftinu.Deinde uthosipfos cu dele/ 
du iudicioq; legat. Hoies crant,qua:da ignorabat,in nonuilis hallucinati funt; 
Dormitarunt alicubi, nonulla dederunt utcu q; uincendis Imeticis, quoru com 
tentionibus tuc feruebant oia.Praztcrea uix quifep eft horu,cui 9 falfo titulo no 
circuferant? permulta,atq^ adeo qcf eft fpudentius,cui 9 Iibris no multa admixta 
fint aliena,id qcf in Hieronymo certe pala arguim 9 ,nec i ceteris ite obfcuru eft. 
Quod ni in huiufmodi fuerit oculatus Iedor,pericuIu eft,ne impoftoris,aut ne 
bulonis fomniu pro Hieronymi,aut Ambrofrj oraculo ampledatur.Ad ha:c; 
quandoquide infinitu eft,oes euo!uere,expbatis legat optimos.Quorfum em 
attinet in hifce neotericis coaceruatorib 9 uerius qp interptib 9 bonas horas haud 
bene collocare? In quibus primu cp multa funt,qua: tibi poftea fint maiore ne 
gorio dedifeenda? Deinde fi quid ineft redi,id ex ueteribus hauftu comperies, 
•i · fed 


METHODVS. 


fed mutilu ac decurtatu,quod ob linguae 8Z rer^ infdtia multa, 8C haud icio an 
optima,qm no affequebant^coadi fint ptermittere, Quid quod bona pars ifto 
ru,nc decerpit quide ab illis, fed a fepius colleiitis ac tranffufis colIe<ftaneis,ue/ 
lute decima lacuna fuffuratf, u t pene nihil refipiant fui fontis? Poftremo,ut ea> 
dem doceant, cp frigent apud hos, fordentcg omnia ob fcriptoru infantiffima 
balbutiem, At Hieronymus ita delictjs oia condit,ac locupletat, ut cu aberrat a 
uero,cum a re digredit ,tame plus bona rei doceat,c|j ifti cu uere rem tradut.ut 
ne dica interim,qcF omnino tales ipfi reddimur,cuiufmodi funt autores in qui/ 
bus aiTidue uerfamur.Neq; em perinde ciborii qualitas tranfitin corporis habi 
tu,ut ledtio in animu ac mores,Si in ieiunis,in frigidis,in facatis,in fpinofis ac ri 
xofis fcriptoribus aifidui fimus,tales euadamus oportet* Sin in qs,qui uere fpi 
rant Chriftu,qui ardet,qui uiuut,qui uera pietate di docent,&pftant, hosfalte 
aliqua ex parte refercm 9 ,At dices,fi nihil accefferit, paru inftrudtus fuero ad pa 
leftra fcholafticam, Ncq; uero nos pugile inftttuimusffed theologu,& eu theo/ 
logu,qui quod profitet?,malit exprimere uita.cp fyllogifmis, Nec eft, quod tibi 
tanto pe difpliceas,fi inter iilos paru theologus uidearis,cu inter eofde,ne Hie/ 
ronymus quide ipfe fit habiturus quod reip 5 deat,ac fortaffe,nec ipfe Paulus · 
In culpa eft,no ipfa theoIogia,qua no fic nata eft,fed quoruda tradlatio,qui to 
tam illa ad dialedticoru argutias,& Ariftotelica philofophiam detraxerunt, ut 
illic no paulo plus fit philofophia cp theologiae. Atqui fieri poteft,ut rhetor ali/ 
quis,aut arithmeticus,aut muficus,fic eande tradlet,ut nemo iam fit intellcdlu^· 
rus, nifi qui prius artiu illarum uim omne penitus cognitam habeat. Quid aut 
neceffe eft ad omneis omnium quaftiunculas certa refpodere theologuCQua^ 
rum neq? numerus eft ullus,neq? modusmeq? finis,dum hydra in morem pro 
una recifa,fexcenta repulIulant,Sunt quae paru pium fit inueftigare.Sunt qua: 
citra falutis difpendium poflunt nefciruSunt de quibus eruditius fit ambigere, 
cu academicis τΙχΊ^,φ ( pnuciare,Quod fi cui tanta fit ingcnrj uis, ut utruq; 
ftudioru genus complecti poftit,eat eat quo illu fua uirtus uocat, eat pede fau/ 
fto. Sed ab his tame incipiendum,his maiore uita parte impartienda cenfeo* 
Quod fi alteru fit deferendu, non poffum no fateri qd ueriflimu eft, malim in 
hoc latus deftecftere, Praftat paulo minus effe fophifta,cp minus fapere in cua 
gelrjs ac Paulinis literis. Satius eft ignorare quadam Ariftotelis dogmata, cp 
nefcire Chrifti decreta, Dcniq; malim cum Hieronymo pius effe theologus, 
cfj cu Scoto inuicftus Jllud certe negari non poteft,per ueteres illos illuftratam 
acdefenfam Chrifti do&rina,quos ita demu patiar antiquari, fi conftet horu 
argutiflimis argutqs «Sc fubtiliffimis fubtil(tatibus,uel unu ethnicu conuerfu ad 
Chrifti fide,uefunu reuidtu ac mutatu hareticu,Na quod hodie pauciores fut 
harefes, id.fi ueru fateri uolumus, magis debcm 9 fafcicu lis cpfyllogifmis. Quis 
em omnino nodus dialedlica fubtilitate ncdli poteft,qui no eadem fubtilitate 
dtiToluaturXi liberii fit utrifqj,quod uo&affumere* At fimplices illa litera,to 

bbb ? tius 
ERASMI ROTERODAMI 

tius orbis populos pauculis annis inouare potuerut,Sed miffam faciamus fici 
diorii collatione»Sit fuu cuiqg pulchru, & ut Pauiinis utar uerbisrin fuo quifq* 
fetifu abimdet.Cui placet fcholailicac cofiidlationes fequatur, quod in fcholis 
receptu eft. At fi quis magis cupit inflrudaiseife ad pietate q> ad difputatione 
in primis δί potifiimu uerfetur in fontibus, uerfei in his fcriptoribus, qui pix> 
xime biberut de fotibus. Quod diminutu erit in fyilogifmisdd pefabit oratio* 
Et fatis inuidus fueris theoiogus,fi eo j>feceris,ut nulli {Succubas uicto,nullis cxt 
dascupiditatibus,etia fi a difputatione quodiibetica difcefferis inferior, Abun/ 
de magnus dod:or eft,qui pure docet Chriftum , 

METHODI FINIS. D, ERASMI ROTERODAMI APOLOGIA, 

Am ut occurra Apologia,recIamaturis,Paulus apfs referente Luca 
fortunatu fefe p dicat, quod apudAgrippa r p fe cam dicturus efict, 
cui ^ppter diutina cu ludiis confuetudine,res oes in quibus ucrte- 

___ batur qilio,maxime cognita copemeq? ciTcnt ♦ Atcp utina eodem 

tioie mihi quocg gratulari poffim,cui plane diuerfu qutdda ufu uenitatq; Patf 
fo,Na ne opus quide efl nobis Apologia, nifi apud iftos, qui tota hoc negodu 
de quo cotrouerfia efl,no inteliiguntmec jprfum alia ob cam caluniant^ nifi qdf 
non intelligant. Siquidem apud eos qui latinas,grcecas>& hebraicas literasuel 
ad mediocritate dCguftarut,qui ferio in ueiligandis diulnx fcriptura: mpilerqs» 
pap affecut 9 fuero. Proinde mire fiet,ut qbus hac opa noftra no magnogefit 
opus, qqj foli danare quasda poffint,quod ob bonai^peritia literaru poffint in 
dicare, η no folu coprobet fuo fuffragio noilra induilria,ueru etia gratia haud 
uulgare habeanr,Cotra q hifce de rebus nullo modo poffint ferre fententia, dC 
hoc magis eget huius laboris fubfidio,quo logius abfunt a bonis literis, rj non 
folu no ample&ent? op 9 ipforu paratu ufui,ueru etia obilrcpct, caluniabuni:, 
damnabunt,quoru akeru extrema cuiufda ingratitudinis efie uideCalteru infi 
gnis impudentia, Quid eih fingi pot ipudentius,qua danare Iibru que ne lege 
ris qde,tu eiufmodi,ut fi maxime legas, tn abfq; linguaru pitia qmuciare de eo 
nd poiTisCQuid aut ingratius, cppita imenfis fudoribus uigilijfqj,quas tantu 
iuuadi animo fufceperis,& quibus nulla par gratia referri queat, rependi calu 
niamddq?. poriffimum ab ijs,ad quospotiffimum operis utilitas fit. reditura 

Cum 

APOLOCjIA* 

Cum ubi φ foeda eft ingratitudo,tum in nullos *que par eft oratos effe,atq? iti 
cos qui difpendio rei pecuniari*, iadtura uoluptatu,nonnullo etiam ualetudL· 
nis ac uit* fu* detrimeto,in hoc totis uiribus incubunt,ut ingeni) fui monume 
tisorbi confulant. Verum haud fcio an ufcp ingratius reperias mortalium inge/ 
nium,necalias effe uerius arbitror,quod no minus elegater cp grauiter di&utn 
eft a Seneca, Tutius eile,quofdam offendiffe cp demeruiffe. Nihil *que perit* 
atcg id quod confertur in ingratos. At magis perit officium,mea quidem fente/ 
tia,quodin eoscol!ocatur,qui no intelligunt officium,& minus redit ab i)s qui 
non cognofcunt meritum, φ qui non agnofcunt.Nam η tarnetfi diffimulant,ta 
rnen apud fe funt obnoxq.nonuncp pudore cogutur agnofcere, Deniq; fpes eft 
ut aliquado reiipifcant.UIi quod eft beneficiudniuriam interpretantur di officio 
adiuti in ius uocant benemerente. Theologoru in primis eft, no folum gratitu 
dine pffare,ueru etiam candore manfuetudine.Et theologis potiffimum hic 
meus defudauit labor,atq; his theologis,quibus aut no uacauit, aut no cotigit, 
eas difcere literas,(ine quibus diuina fcriptura penitus intelligi no poflit. Horu 
adiuuandis ftudi]s,noftru impendimus ftudiu,ut quod illisfua fortuna nega> 
uit,id noftra fuppeditaret induftria.Et tame fi qui reclamaturi funt,ex hoc gre/ 
ge prodituros auguror. Ampledtunt? medici,no afpernanf iurecofulti, recipiut 
phiiofophijfi quia ad illoru profeffione inftauranda conducit.SoIi theologi p/ 
tinaciter reclamamus, di ipfi noftris inuidemus bonis.Sane permoleftu eft, pro 
benigne collato beneficio nullam recipere gratia.Moleftius ab rjs de quibus be 
nemereri ftudeas calumnia pr*mq loco reportare,^ a quibus tuo iure poteras 
exigere debita gratiam,his adtoribus iniuri* caufam dicere Seneca fummu il· 
beralitatis genus effe putat,ac diuin* beneficenti* proximum, fi quis non tan/ 
tu gratuito profit,ueru etiafciensperdat beneficiu.Atmihi uideor hoc quocp 
fuperaturus, fi de his quoq* perga benemereri, qui benefidu iniuria retaliant* 
Et queadmodu fidi medici, reclamantibus etiam di couiciantibus *grotis tame 
pergunt fubueniredta nos hoc quoq? uelut audtario benefidu noftru cumula/ 
bimus,ut beneficium quod accipiunt intelligant.Primum igitur etiam atcg etia 
adhortor ornes theologos,ut quibus per *tate aut occupationes uacat,gr*cas 
deguftent literas,& item Hebreas,fi liceat.In ipfis arcan* fcriptur* fontibus di 
ligenter phiIofophentur,ueteres theologos, quos 8C eruditio comendat di uit* 
fandtimonia iugiter euoluant.Deinde noftra fi uolent conferant di expendat* 
atcjH'ta,pbent fi quid redte monuimus,emedent amice,fi qd ut homines aben 
rauimus a uero, di minus affecuti fumus, quod fedulo fumus fecuti. Quod fi 
impetrocaufam,uici,pro accufatoribus habiturus patronos.Gcterum a qui- * 
bushocnon impetro, faltem illud mihi uel precario donent, ut credant, me 1 
fimplici pioq? iuuandi ftudio quicquid hoc laboris eft fufcepiffe. Quod fi paca 
alicubi fucceflit , error eft, non fcelus, di corrigi mereor ? inceffi non mereor* < 

~ ' * - ' ~ . ' Nihil 


ERASMI ROTERODAMI 

* Nihil enim magis agnofco,c| me nihil fcire* Profiteantur a!t| quantulibeit in/ 
gcntia, Ego mea tenuitate nihil pfitens,pra:fto tatne quod licet» paratiffim 9 ad 
palinodia,ficubi more hoim lapfus fim, ipfe quoq; mihicefor futur 9 fimulatqj 
deprehendcro*Ca:terum diuus Hieronymus no fert reprehenfore,qui damna 
repoiTit, docere nonpoffit*Quomm illud tyranicum eft,hoc amicu 8C eruditu. 
Ia illud queadmodu extra cotrouerfia eft apud eruditos» ita indocilis etia,mul 
torum libris perfuafum eftereor,hancnoui teftamenti aditionem Hieronymi 
non efTe.Tametfi nos,nec hanc qualifcu q? eft,aut cuioCcuqi eft,necg couellimus 
ullo modo.necfc calumniamunTantu reftituimus,qu^ tempom ac librario?? ui 
tio fuerant deprauata,obiter indicatis & bis,qua: uel ambigue, uel parum attett 
te reddidit interpres, (Na no re<fle,mihi religio eft dicere>etiamfiid no ueritus 
eft aliquot locis Hieronymus) idq$ fecim 9 neq? leui quod dici foletbrachio,ne 
temere,fed primu ex canonu confilio,ad grxese originis fide, examinatis exe 
plaribus latinis,necp tame fidentes paucis aut quibuilibetXaurentius Valla fe 
ptem bona: fidei codices fe fecutu fuiffe teftat^Nos in prima recognitione qua/ 
tuor Graecis adiuti fumus, inpofteriore quinq> Deinde cofultis tum guetuftis 
tum emendatis aliquot latinaz linguie uoluminibus»Nec hoc cotenti difcuflis 
exploratis ^pbatiftimis autoribus,no ofeitanter obferuauimusqd citarint,qd le 
gerint,quid emendarint,quid interpretent* Atq$ hifce rebus oibus qua licuitul 
gilantia,ceite,(umma fide,colIatis acpenfitatis,quod optimu iudicauimus,fea! 
ti fumus, & hac lege in mediu cotulimus,ut nihilo feciusfuo quifq? iudido fruc 
returJam liero fi qui uerenf ,ne facraru literaru autoritas uocetin dubiu, fi qd 
ufep uariau?rit,hi iciant oportet, ia annos pilis millemeq? Latino^ neq; Gra> 
coru exemplaria g oia cofenfiffeJd quod ne fieri quide poffit, nimiru in tanta 
librario^,no folu turba,fed infcitia,oicitatia,temeritate, Vt ne comemorem cp 
multa mutata fint ab eruditulis,aut certe a paru attentis.Coperio quardam era 
fa aut indutila a facflionibus,quoi^ tumultu quonda furfum ac deorfum mifce» 
bantur oia,pr^(ertim oriens,duquifcp ,ρ fuar^ partiupatrocinio (criptura iia> 
riat. Id certe fadlu n5 obfcure copluribus in locis declarat Hieronymus, Quid 
aure accidit religioni Chrifhana:,q? tot ia feculis,aliud legit HieronymusCaliud 
Cyprianus,aliud Hilarius,aliud Ambrofius,aliud Auguftin 9 cApud hos alica 
bi no mododiiierfa coperies, fed & pugnaria,cu in fuma chriftian# fidei cofeti 
tiafcQuid facias,poft eacp nec ipfa hoytepoy ae ditio g oia fibiconfent itC' Qua 
de re fi quis dubitet,huicnde Kceriht codices typis etia exciifi,cu annotamentis 
marginalib 9 ,& ii id paru eft,exc6metarijs diui Thom^ex cometarijs Lyram® 
ex commentariis Hugonis Charrenfis intelliget* Qu^foquid periculi confecu/ 
tum eft,quod felus Hieronymus uetus SC nouuinftrumentu mudo ia fenefee- 
ti,ad hebnea Si gnecaueritate inftaurauitCRedamatu eft tu a nonnullis,quibus 
ipe fuis libris abude fatiiiadt,nec ob aliud opinor reclamatu,nifi qdhefdret eas 

Iteas 
APOLOGlAi 

litera$»At num hinc uel tantulum incomodi natu eft Chriftianas religionicAu/ Λ 
guilinusfatcf ip fa cod icu difcordiaj e non mediocriter adiutu fuifl e,du quod 
hic parum apte dixeraialter clarius ac re&ius efferret,id quoducl Fortuito fieri 
nccciTc eft»Quid dcceffit euangelioru maieftatfquod ea Iuuencus heroicis uec 
fibus indu ferit?Quid fcriptura diuina,quod ea fere totam Aegidius Delphus 
nofter,infignis Theologus elegiaco carmine nuper coplexus eftCNos locos ali 
quot innouauimus,no tam ut elegatius redderemus,^ ut dilucidius ac fideli*. 

Quid aut erat giculi,fi paraphrafi tota oratione nouaffemusCQ uibus hsec pia ^ 
c et aedit io,qua ego nec da mno,ne c mut o,hui c fua manet asdit io»Siqu ide ea n o 
ftr a caftigatione non lasd itur,fed r edditur illuftri or,pu rior, eme ndatio r»Illa Ie^ 
gatur in icho!is,canatur in teplis,citetur in concionibusdllud aufim pollicerfqf 
quis hanc noftra domi legerit,fua rectius intellcdlurus eft» Proinde fi nihil ofi 
fedit nifi nouitas, & ilia ia uetus olim noua fuit,& h&c noua fi patiamur, olirn 
uetus fuerit»Nimis imperiti eft hois,Iibros ano ^2 arftimare nuero,ac no potius 
ipfarum reru iudicio»Optarim S£ ipfe in facris literis,nihil efte deprauatu,nihil 
diffidere» Atqj id ut optare eft in procliui,ita nec fuit uncp,nec futuru eft uncp* 

Iam quid attinet iftos refellere,qui no minus indodte cp impudenter folent uo 
ciferari, facinus effe non ferendu>ut quifq? corrigat euangelia» O uoce uixauri 
ga digna,nedumThcologoTas eft nebuloni cuiuis,euangelrj codices depraua 
re,& nefas erit quod deprauatum eft reftituere? Prcefertim homini,ne quid di 
cam infolentius,in hoc genere Iiterarum,nec indiligetfinec inexercitato,id q? toc 
gracis ac latinis uoIuminibus,tot clariffimis autoribus in confilium afcitis C Mi thamm,& unam ad hcbrazos epiftolam,de reliquo nulla controuerfia eft*Proin 
de qui mutare paret,quod fcriptum fuit ab apoftolis,& euangeliftisdn hunc iu 
re damitentquod corrigat euangelia,non in eum qui iuxta Pontificum decreta 
ex graxorum fontibus,ex facrorum interpretum fentetia fyncera fide reponat, 
quod uel a fcribis erat uitiatu,uel ab interprete paru apte redditu in latinis co¬ 
dicibus,cu gra:ce fcripferintapoftoIi»Sed cur hax pluribus ago Ceu m diuus Hie 
ronymus copluribus epiftolis huius caufie patronu agatq nec ipfe,cu in re no 
itadiffimililaboraffet,ca!umniacaruit»Cuiusemedatiofiextaret,autnon fuifi 
fet nobis hoc laboris capiu ndu.aut fuiftet quod fequeremur. Itaq? te quxfo le¬ 
ctor optime, cu occurret nouatu aliquid a nobis,ne protinus ad folitadecftionis 
guftum ac faliuam rerjcias,ac damnes,quafi necefte fit malum cilc, quicquid di 
uerium eft,fimul di me fraudans mea laude ,di te operis utilitate» Sed primum 
tioftra coferto cum Gnecisquod quo promptius eflet,illa e regione adierimus* 
Expede num fidelius,num apertius,num fignificatius expflerim,cp uetus inter 
prcs*Nec hic rurfuptin 9 in jus trahat,fi minus uerbu uerbo refpodeaqid q8 ut 
4 maximeco 
ERASMI ROTERODAMI 

% maxime cortens,nc fieri quidem poteft*Si nefas effe ducunt,ufcp a literis ac fyl 
labis difcedere,cur hic interpres paffim id aufus eft,aliquoties nulla nec adadt? 
neceffitate, nec inuitatus utilitate,led uelut in re ludicra lafduies & ofcitasCQji 
fi licet,ut certe licet,fi me comperies fententias,maiori fide reddidiTTecp illered/ 
diderit,ne damna quod nouu eft;,fed ampledlere qcFeft redtius Jam fi collatio 
tibi non fatiifacit,ne continuo pronuncies* Cofule noftras annotatio nes ,quas 
fortaiTe tibi uel autoritate teftium ,uel rationibus add udlis fatiffadent* Fit inte 
rim, ut diuerfa fit ledtio,fit ut rjfdem ex uerbis,complures fenfus accipi poffint* 
Nos primu unicam dutaxat ledlionem proponimus* Nec enim aliter potera^ 
mus* Ceterum in annotamentis u aria referimus,aut indicates quid nobis opt| 
mum uideatur,aut tuo relinquentes arbitrio>quid fequi malis* Suntin quibus 
no ftra uulgata magisprobatur ;editio,aut A mbr ofiana le&io, φ grx^jgdif 
ces.Et tamen contendentibus omnibus graecis exemplaribus,quoniam alia mi§ 
tare non licuit,l atina ac c6mod auim us,ne no refponderent,cu in hoc tpm adde 
rentur,Ceterum id in fcholtjs difcutimus*Comperio quaedam apud illos addi 
ta ex more foleni, ueluti coronide illam fic addita orationi dominicae,quemad< 
modum apud nos in calce pfalmoru adrjdtur gloria pattiEa non refecuimus a 
contextu > fed tamen in comentariolis admonemus addita»Na is error minus 
habet periculi,cum quod frequenter comperio fadtum,exalrjs Iocisaffcribit le 
<ftor,quod in fimili fententia deerat alibi*Attamen id quoq? curauimus admq 
nere*Proindenon ita tradimus hanc ledtione,quafi certa indubitatae^ fintom 
nia,fed quod ex noftra emendatione,accedentibus annotamentis non modia 
criter adiuuandus fit lector uigilans &attentus Jn crunt pm ulta qu# ce u m inii 
tula iriuolacp cotem nenda uiaebuntur alicui* Veru qui conferet,qui expendet* 
q tradtabit δί interptabitur facras iiteras ,is ipfe comperiet, in his minutu lis fla 
minimu effe utilitat is» Ad hac facile mihi uenia dabit,h uiu(niodi minut a pte< 
quuto,q cogitarit ad huiufmodi ferupo s primi nominis autoresim pegiffe mp- 
nuncj? pudendoerrorelaplbsefleaiimi^ipfumHilarium,Aug uftinu m,3C 

inter recentiores doddffimu Thoma Aquinate,ne iam ceteros co memore* A 
quibus in hoc uerfanti negocio,nonucp diffenttre fuit neceffequod quidem uj: 
femp ingenue fed,ita nufcp cotumeliofe,ne in iffos quide procacior,quoru iny 
pudens temeritas , δί infolens infeitia paru merebat? hanc ciuilitate,in quos etiq 
fi liberi? inued? fuiffem, tame apud eruditos omneis excufaret me Plautinuil 

Λ lud,Quod dignis maledicit?,bene didlu eft,no malcdicftum.Verum malui rati 
onbm habere quid me dignum effet,cp quid ifti mererend Erat ammus,iftorti 
ineptias omnino diffimulare,nifi libri paffim manibus om niff tereretun &ora 
culorum i nftar legerentur ac citarentur*Necrurfus id a me fadtum eft affedfcate 
fed obiter lods aliquot,quo pofthac minus illis fidant, qui quicquid apud hu/ 
iufmodi fcriptores utcuqipoikum aut additum repererint,id alba quod aiunt 
« amufliiii APOLOCSlA. 

amufTi ί fuos coucr reret cometarios,aut certe quib^autores ifti magni futrintel/ 
ligereriob haru re^r quas indicauim 9 ignoratia,magnos etia autores turpiter ac 
plufcp pueriliter hallucinatos efte, Alioqui fi quicquid in horum uoluminibus 
uel rideri,uel improbari poterat,perfequi uolui{Tem,tum uere mihi inter man 9 
nara fuiffet/A/ac; κακω^,ηί eft in Gr^corum prouerbio,nec ad ea refellenda una 
fuffecerat dias» Ceteros autem, quos praeter eruditionis comendatione ornat 
di u itx fanctimonia, tantu abeft,ut incedam petulantius,ut fepenumero capta 
tis etia prsetextibus,aut eleuem errorem,aut excufem,aut tega» Nec mihi fucce- 
fere debent,fiqu id lapfus eil, Auguftinus autThomas,cu res ipfa cla rior eft,cj; 
ut diffimulari poiTit.Imputent imritia: linguarum,aut fi malintimputent illo> 
rum feculis»E re ftudioforum erat,illa non omnino diifimuIare.Non q> me pu> 
tem oculariorem fummis illis uiris,fed q? a licubi fortaile fi ierimatterior,& for/ 
t affe linguaru m opi bus inilruclio r,c crte q> Aquin as,qui latine tan tum nouit* 
Quos omnes, ut femper ueri fuere ftudiofiffimfmagis propicios effe mihi cort 
fido,uel hoc noie,quod illoru libros aliquanto reddiderim purgatiores» Quid 
minutius hypoftigmaC At tantula res harreticu gignit ienfum,quemadmodu 
docet Aurelius A uguftinus l ibro de dotftrina Chriftiana tertio,exepIi caufa ci* 
tans illud IoannisJn principio erat uerbum apud deum,& deus erat» Et inter- 
pofita diaftola, fequitur, Verbutn hoc erat in principio apud deum.HacJedtid 
ne m haereticaappel lariuidelicet eoru,qui negabant ucrbu dei,deum.efle♦ Item 
iliudquod eftapud Paulu in epiftola ad Rhomanos»Quis accufab jt aduerfus 
ele flbos dei cAb hoc loco qua: fequutunnifi per interrogatione legant'fenfu ηδ 
haireticu modo, fcd prfus blafphemu efficiat» Quafirefpodeas adfuperipra* 
Deus qui iuftificat.D einde,quiseft qui codemnetcAd id rurfum refpondeas» 
Chriftus Iefus,qui mortuus eft .Idem offenfus amphibologia Paulini fermo> 
nis,cum ait,Qu od ftuitum eft d effap ientius eft hom inibus, mauult ita reddi* 
quod ft uitum eft de i,iapientius eft a$ hominis,quod alioqui uideri potuerit iti 
eertumdandi necafu didum ei1et,hominibus,an aufcredi.Atcp ha:c&alia his 
ferme cofimilia multis uerbis illic anotauit uir tant 9 ,qua: nihil negocrj fit aninv 
aduertere,etiam fi nullus moneat.Quid fi is legiflet tot portenta mendarum a 
nobis pdita,fublataq 3 » tot crafliiTimas difcuflas tenebrasCtot fenfus pr^pofte 
re no folu ambigue redditos,fu^ reftitutos integritati,an non hunc labore no/ 
ftrui utrifq* manibus coplexus fuiffetcQuieda aut tanta breuitate funt annota 
ta,utni noftra annotatiucula adlocu ipfum cofcras, non fis animaduerfurus 
quid uolueritTuNam quod coplufculis locis occurrent eadem,id data opera fa 
cftum eft,quo confideremus ledori uel parum memori,uel inquiredi labore fu 
gitanti.Et fane nbnihil uereorme quemadmodu multos fit offenfura nouitas, 
ita e diuerfo exiftat,quibus hoc ipfum difpliceat quiccp efte quod conueniat cu 

ikteri interprete. Alrjs nihil probatur,quod fit diuerfutn,alrjs ineruditu uidef* 
r quadriori 

APOLOGIA* 

quod noti tota ratione pugnet ac diffideat.Rurfus alios offendit femio paulo 
purior ac latinior, nempe hos qui nihil acutu iudicat,nifi quodpdigiofis fcate/ 
at folcecifmis* Alq contra fafti diunt, quicquid no referat Ciceronianu illum nk 
torem,Nos in hoc opere ut no affedtauimus eloquentiarita mundiciem, fi qua 
in promptu fuit>no refpuimus.No n offend it deus foloecifmis,at ide m no de le 
dfcttur*Odit fuperba eloquentia»fateor,at multo magis fuperciliofam δί arroga 
tem infanria.Nos toleramus iftoru balbutie» ferant ipfi uiriffim noftra qualem 
cuq? dicendi mediocritate*Verum ut aliquando finia,quemadmodu ingenue 
feteor eile permulta, qu^e dodlius tradtari potuiffent,ut no inficias eodocisali/ 
quot dormitaife iaiTumdta res ipfa,ni fallor, indicabit,me poft Laurentiu VaU 
lam,cui non hactantu in parte debent bonas literas,poft Iacobum Fabrum,uir/ 
tutis omnis & literaru antiftitem,nec fine caufa ueriatum in hoc negocio, necfl 
ne fructu* Bene Valeto ledtor amice fi quid adhuc defydcras,a prasfatione 
qua Annotationibus pr^fixi,perito* 

APOLOGIAE FINIS. 

ΒΙΟΙ ΤίϊΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΧΑΓΓΕΑΪΣΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΪΟΧ ΔΩΡΟΘΕΟ! 

ΜΑΡΤΧΡΟΣ ΚΑΙ ΤΧΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΣΧΝΟΧΕΩΣ. 

Ατθοα©^ο ευα^ελΪ5Ην,τ° ivayy&iop τ κνςίον ιηςογ χριςχοτ, 7« εβ^α/Λ «Γ/κλεκ jfo, 
<fiw(yga^,w) ίκ^ζ^ωκζμ ccuto ε/ς /^(ΧαλΗ^νοίκωβαι 7$ αΛλφφ W κνμον ^ Hct 
7 α σ'ά^κα,έ-δΓ/σ’κο'ττω οντ/ Φ\ ϊ^ονΐαλΗμ,εκοιμΗβκ Ji φ /igazroAe 'f 7τα$)/<χ§,>ή εκδ 
$ά·7τ]ε tcu ψιΡόξώζ* . ■■· .-· ΐ; '■;'■· ’? · 

ΜΑΡΚΟΣ ο lvayy&isilt},\{gfy ^Φτοζ αλεξαν^μίαζεττΓί/κοΖΓΰς/αλεξοΜβξεΰίΛ ζταέή τ$ 
ντεξίχω^ω ανςβ\ ίκΗ^υξε εναγγελιομ τΰ) κυμου,ατ? %.tyxt ττ[όυ νφ^μίχμ χ^εν7αΐτολεω5,1π/'ο ςτ$1 
I^occTi Λε /ci-s 'Τραϊανού, αλζξχν^μια κάλω /J λαβωμ,^Π 're?lj αχκλου 0 ονμΐζ ατΡ 
Βουκολου το-δτωμ,εως καλό vpSjyup &yy{Xap,tKe ϊκάΗ,πνμ,υτΡ r$v ε’ι^ωλομΜ/νμ,μκνφας * 
μονύίλεωζ,ι^ εκεί ετάφκ 7o7? Βονκό'λου. - , , 

Α Ο χ Κ Α Σ ο αοαΓελ/5Η§ auri οχευ§ r "fiioq κμ,ιατ^ος Λ τίω τ ixvlw.dcwty $ άφατο τ* 

εεια^ελ/ομ,καϊ ε7π§07τίώ, •ΰΐΐτξ'ά TS) α7το5ολον,τάς ά&7 fasosoTvtop κοείετπτ^ο 

■Σσίώ TSTotvAou /re? ^osoAo^crctuoiTrEcAM^aMcrt f^Ts WosoAoJij,^ μαλΐ5α Ί^ 1 -cmvAcp, ou 

/ανκ/χθ!/εύ<Αχ£ q ^οαλος, ε^αφεμ <yV W/soAK^GJJa^Toii νμοίξ λουκάς ο ’/ατ^ος ο α'^αΈτκττς ^ κα 
Λ $ εφε<χω ν^] ετάψκ 1κΘ,μ.ετντεθκ us5^o/j <%} K&vs&i/jivov ζ^ολενζ μεΐα και αν 
tyia 0 $μ.οθε^ <$χϊ α7Γθ5ολω/;,ρ^1 ΐαςκα^οι/ς Kvvscit/jfe ΒαΛλεωί, jjou κωυ5αν7'/νου r /^εγαλ^.. 

' ΙΩΑΝΝΗΣ ο Σέ^ελφοξ ^τ3?,ο 0 It/arfeAfsib κυξίου ytvo/jfyuoQ,o/j 0κγα7ταο κυξΐοζ,$ 
μ^βρχσ^χ,ΙήΗξυξε/τ 3 hciyjiAtop r ΧΡίΣΤΟΧ, vif ^f aVotvov βαΛλεω$ ο^,ω^ο&κ τη νιΐχφ -&ά 
τμφ^ιχτρ λόγιρ τ κυ^ν,εκ® '^ ω/; 7 ΰ a-y/o/j εναγ^ελ/ο^ ε^αφε, >y (Ρζ&ωκεμ ψ εφεο'!», Λα, 
yaiX τ liva^oX^SW} Λακον^,ώ n)j πταιίλοζ ο &.7τ05θ7ίοςμα<>7υρ£λέΜμ j ωμοί ο /ς, αΰΰΤα^€τα» ιζ/χας 
«yaios I |εΐ/ός /χ'δκ)) oAks qS) ΙκΗ.λΗ&ίας,μεΙα ^ τ5 Τίλ^/τίω'ξαϊ αν9 εττάν^/^ Sc-jt* 'f VHcry ο μακάμο % , 
/«άννκς ^ 7*α%αμ&ύ& yAqicfx, jy ε^κσΐΕ/? ετκ *J κ*)0> Μ^7α7αυτα εκθ εδαφε^εου 

&&>ύ<τι Si cixiyztfh /ar W ^αϊανον ςβ^ωμ&Ιωαι είϊ 7τατ/Αφ,«^α επί οΡο/Λε^ανονί ^ou oy ; 
gc« 7 citrtai/ov τ ϊ SA 0 Σ« 


aVATVOR EVA NG ELIA, ad vetvstissimor vm 
EXEMPLARIVM LATI NOR VM FIDEM, ET AD 
GRAECAM VERITATEM AB ERASMO ROTE 
RODAMO SACRAE THEOLOGIAE PROFES 
SORE DILIGENTER RECOGNITA* 


EVAN GELI V M SECVNDVM. 
MATTHAEVM, 

H iber generatio, 

ac Jfaac aut,ge/ 
nuit Iacob*ia/ 

cob aut,genuit Iuda, δί fratres 


Im ΙβΛ0Σ 7 iVi ' 

(^Εως ΙΗΣΒΧΡΙ 

άκ.’ι&αάκ vp /ακωβ,’«*κο:β 

Jijl-fyVVHcfcp TCp /CUclV/^ROd TVC, αΑλ/ 
φους ccuTW^/dUcTa^ ,Μ,Ι'βύνΗα'ζρ τορ φα/ 
ρες,Ο τρ Ί<χ ^ά,εκ ςβ\ ^ά/χα^φοφες Λ', 
t^VHcrtp Τ ζτ%ωμ.\τ%ωμ cfcy-fyjVHfzp 
τορ αςάμ.α^αμ A l^pjVHfzp τορ αμϊ·< 
να^ά&.αμΐναΛοβ y l^VHCzp Τ ναασ/ 
(fop.vaa.oj ορ A } \^pjVH<fzp τ τα?.μτρ. 
ααλμωρ yz-flpjvxfip νρ [6οο^ εκ qC[ <ξα 
χάβ.£οο3 yi^/ivxfzp 'Ρρ ωβ«Α Η 
^Θ,ωβϋΤ yzypjvxcfzp τρ hojai. )zcjcx.i 
Λ', ε^ι/καε/) r/J cEceS/V 1 τ 3 /' βασιλέα* 
Λαβ/Έ q ο βασϊλευς zyzvvndzp τορ το/ 
λο/χωνα εκ q^l τυ? ου£/ον»οΌλο/χωμ Λ', 
εΓε^νχαΈ/) Τ |οβοα ( α.^ο&οαμ. ^'zfzvvHftp 
τορ a&ia.aQa Λ’, εφει i\H<fzp Τ aera. y a<fa 
yiyzvvncfip τορ’ιωταφάτμωταοράτ q, 
zylv. Hfzp τορ )ω$άμ, ’/ωςαμ y zytv u/ 

τζρ τορ 


eius, 

ludas aut, genuit Phares, δί Zara, 
e Thamar ♦ Phares aute, genuit Ef 
rom* Efrom autgenuit Aram* Ara 
autem,genuit Aminadab* Amina : 
dab aut,genuit NaaiTon* NaaiTon 
autgenuit Salmon * Salmon aute, 

O 

genuit Boos, e Rhachab.Boos aut, 
Obed, e Ruth* Obed aute, 


genuit 

genuit IciTeJeiTe aut,genuit Dauid 

0 O 

regem* Dauid aute rex,genuit So/ 
lomonem,ex ea q fuerat uxor Vrie* 
Solomon autem>genuitRoboam. 
Roboam aut,genuit Abiam* Abia 
autem, genuit Afa* Afa autem,ge^ 
nuit Ioiaphat* lofaphat autem, ge¬ 
nuit loram * loram autem, genu - 


aBMOOOOMI 


IO ANNES, 
FROBENI 
VS SVIS 
TYPIS 
EXCV 
DE/ 

v ΒΑΤ Λ 
% ΕΪΑΓΓΕΛΙόΝ 


<fep TOpl^ia/hoIlciQ Λ lyivvxffip τρ ’/οοά/ 
6α/λ*ίωά0αμ. Λ, lymmp τορ αχα^αχα^ 
«^,εγε'ννχσε/; r ε^εκ/α/^εκίαςΛ,ε^ΛνΧίΤεμ 
Ψ pLcWa.osH^ava.ms ^,εγέ'ννχσΐ/ι rp }χ.μωρ+ 
h -μωρ Μ,Ι'ΫμνΗ&ρ -wp ’ίωτίαρ+’ΐωοΊαξ <ftc, 
lyzvvHcTip τορ ’ιϊχρνί&ρ,Μχ τους <χΛλφους 
aum, επ / <αε7ο/κεσ?ας Βαβυλώνας, <αε7α 
<Γε oitu μίτοικίο'ια.ρ Βαβυλώνας,’/εχον/ας ε-* 
yivvHcfip *π?μ α > αλαθ(Ηλ*σ < αλαθ/Ηλ efle,Vy£WK 
oT/j τνρ '^οβάβελ^ο^οβάβελ Λ* tyhvxcfzp 
τορ αΒ/ουΛ &&ou<7‘ Λ ε^νκο-εμ τορ ελία^ 
κ(μ+ ελ/ακ /V ^^evvhVs/j 'P/j ^ω^* oc^coj 
^l^svvxcrti/j to/> σ'αΤ'ωκ,σίχςΓωκ Λ, εγεννχ/ 
cr^/J τ αχ/άν αχίώ ^,εγεννκαε/; το λ) ελίοΙ/ο\ 
%λί oUcB Λ,εΎε'ννχτε// 70/J ελεά^* ελεά'^α^ 
^,ε / )'ε , ννχσ'ε < υ A// /Αατ0ά//,Μα7Β·α// Λ,ε^εν 
vxcfip ττ^’/ακωβ./ακωΒ Λ',ε^εννχσ'ε/; to/j /» 

cth^j-to/J αν^α^.α^'ας,ο/^χς ε^εννκθχ iH/ 
ΣΟτΓ,σ λεΓ ο μ/ο//ο ο, ΧΡίΣΤΟΣ^πααα ; ocw αι 
7 ενεα?,ατΡ αβ^αοςα εως cTaS/ci l 7 £ ^a/ οΓεκα/ 
τεατα^ες» ^ && 2 ^ α β/^ εως 9 $) μζγτκίσΊ/ 
*ς Βαβυλωνος,^ενεα/ Λκατε'αίαξ'ες,κοα 
μίΤίΚίΤι ας Βαβυλωνο$ εως r ΧΡΙΣΤΟΙ 
γενεά / <Λκα7 ε'αταρες*. 

Τον <Λ ϊϊϊΧΟΤ ΧΡΙΣΤΟΤ η γενυχφ/ς ου/ 
τωξ Ηρ 3 μνΗ5&ο%ΗσΉζ Φ\ /AHTifos &υ7ον 
/αα^/ας /ωοτ/φ,'ττξ/,υ χ <Λΐυελ0θ/ν αυτ^υς» 
ευ^ε'Βκ $ fa$£/ εχ^οτα εκ 7 mt\aa 7 o$ ccy!^ 
ϊωσ'χφ Λ ο avx’j &υτΗς,Λ/κα/ος ω/υ,κ)} <ακ Θε7 


λω//δςυτίώ^«(ί'β7Μ α 7ία'οΚ,εΒουλχ'’θχ λά' 
θ^α αττολν^α/ cwcrtujt· ταντα Λ αυτ <$/θν / 
μ.χ^εντος,ν'ου άγγελος κυρίου κατ ovaj ε/ 
φάνχ αυ^ λε^ω//«. ΙωσΉ'φ ί^ος cBocg/cB //.η 
φοβχθχς Έτα^αλαβεψ μαδιάμ τίω yiwail 
κα tfov.Tt» 7 ^$ V/ ζουτχ γεννχθεμ,εκ ■^νίνμαί 
Τος &£?/j α7' ο υ*.τεξετο6ί7^ ij ο//, (^καλεΤ^ΐ 

Τ’ ο νο^αα αυτ ΐΗΣΟΤΝ,&υττςσω^ τ λα/ 
cp αυτ fojp: r oc/aa^7 ζω /j αυΛΑτ^τ 0 7 ολο/υ 
yiwippv& 7γΑκ|«Θη 2 > ν |χθε/υ V 7 f r κυρ/»Λα 

ττ^οφχΤ^ 


BVA MGELlVM 

it Osia* O^ias autem,genuit IoatHam; 
loatham aut,genuit Achas» Achas aut» 
genuit Eseciam^Esedas aut,genuit Ma 
naiTe * Manafie autem, genuit Amon * 
Amon aut,genuit lofiam Joiias aut,ge 
nuit Ieehoniam, δί fratres eius in dem i/ 
gratione in Babyione*Porro poil demi 
gratione in Babylone Jechonias genuit 
SalathieLSaiathiel au t, genuit 2’oroba 
bcLZorobabel aut,genuit Abiud.Abi/ 
udaute, genuit Eliacim*EIiadm aute,ge 
nuit AsonAsor aut,genuit Sadoc* Sa> 
doc aute,genuit Achim. Achim aut, ge/ 
nuit Eliua.EIiud aut,genuit EleasanEIe 
a%ar aut, genuit Matthan^ Mattha aut» 
genuit Iacob Jacob aut, genuit Iofeph, 
maritu Mariae, ex qua genit9 fuit lefus» 
ille qui dicitur Chriftus.Vniuerfe itaqj 
generationis,ab Abraham ηΓφ ad Da/ 
uid, generationes quatuordecim , 61 a 
Dauid ufq^ demigrationem in Babylo 
nem generationes quatuordecim, 6C a 
demigratioe in Babylone ufq^ ad Chri/ 
itum generationes quatuordecim*Chri 
ili uero natiuitas fic fuit v Cu mater eius 
Maria defponfa eflet Iofeph,priufcfj c5 
grefli fuiffent, depr^henfa eft grauida 
e fpiritu fand' 0 *. Porro Iofeph maritus 
eius,quonia erat uir iuftus, δί nolebat ii/ 
lam diffamare,uoluit clanculu ab ea di/ 
uertere t H^c autem cumis in animo uet 
faret, ecce angelus dhi in fonis uifus eft 
illi dices Jofeph fili dauid,ne metuas ad 
iungere tibi Maria uxore tua*Na qcf in 
illa coceptu eft, a fpu fcfto ^pfcctil eft*. 
Pariet aut filiu,& uocabis nome eius le 
fum,is em faiuu faciet ppfm f^u, a petis 
luis. Porro totu hoc facftu eft, ut iplere/ 
tur id quod diclum fuerat, a dho per 

prophetam 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

τν' 7 Γ 5 θψΗτ«,λε') οι '^ :,ί ?. , ^ ου, “ fa/ 

SJ /ε|β 0 τ 'ίξίη ί^ο^υ,νΟ) καλε'σ^σϊ to ον ο μα. 
αυτ ε/χμ-οα^κλ, ο ^7 /j μι^^μΙυο&ιόμΑΗορ 
μ.ίΛΪ κ/χω /J ο θεος,οί'/ε'^θε/ι? ^’/ωακφ ατ? 73 λ 
ι?7τυδ ίττο'ικΛρ ω§ Tr^ocfeTa^/J αύ 7 ω ο α^ε/ 
. Aos kuj/V* 0 ·π§ελαβε /j τίώ Γαυοακα αυτί), 
0ουκ1'>/νωσ*κε / ϋ αυτίώ,εως ου ετ^κε^ τομ 
ijop ccuTHi5,TC/J 'ηχωίΐά'Ρχορ,κού Ικάλε&μ ττ> 
ονο/χ,α aur ΙΗΣΟΓΝ* Του 4 ΙΗΣΟΓ 'yu'/ 
νΗθευτ 0 ^ <$> βκ^λεε/Χ'? /VcPoaa? <$/ κ/χε^οκς 
hjcocP» r ®>ασΤλεω5.ί<^ου ^ayi/ o’.7f otvaro^ 
λω /J τί^ε'^νον?’ ε/$ /£>οσ*ολυμ.α λε'π)ντΐ5*·Τδ·δ 
&2 ?/j ο ηχθίΐξ βααΤλευς r?A 7 /oucPcC4co/J;eTcPo/ 
y)' aur 7°/J casita VU τη αΐ'ατ°λίΐ 3 0 κλ / 
θο ( ,αου· 7 i ^οσΉουκιΛΛί aviopJ&Kictaz <$ κ^ω/ 
<ί\ς o βααιλευ$ εΤα^άχθκ,Η^ 7rctra 'η$αο*άλν 
μα. μ{ί aur, «4 σηυαγίωμ 7 τάι 7 α$ Ws αρχ» 
Ι^ος 0 χ§α<α/χατΘς 73 ) λαού, iTrauGavET 51 
ττα^ ocu^A/, 7 rov ο ΧΡΙΣΤΟΣ γ εvl, ^ τ ^♦o , 
I/tto/j au 7 $^ ^ βκΟλεε'/χ τκς /ου^α/ας* cu^ 
tcoq ^ / >'^75 α7 ίΤ οί4 ^ ΤΓξοφκ? 0 »;* και tfu 

β>Η0λεε/χ / yi5'Wci'a,ou^a i uw5 ελαχ /sxei <$f 
Ηφ£/χοσ)μ 7 ^cPa, εκ σδ <ao/ ο^ελευαε tj 
Χφδμ&ί/ος, os 2cs 7r o/<ucwa τομ λα,ο /J <u« r/i 
/σ^ακλ. Το'τ* tffdo^sAaOja καλεαας Wij 
/ χά^ους,κκρ/βωίΤε/; 7ra| cturfy to/j χ,ονομ r 
φαίναμ&/« &5ε^ος, ^ ’δΓε 1 Α4' οί 5 aum /ς ε/ς 
BxGAee/xI/Trs/Jj^o^eE^Te^jaK^Gws cfitfl&Z 
aa-n, -77§/ 73) 7roKcPiOU, Wcc/j J7 £u£H7V,&7raf 
7<£λα7ε /xof,07rco? xa-yco ελθωμ ττ^σκαυκ/ 
σ*ω ’αυτο/νο* J£ Ιακ'ϋ&αντίζ r Βασϊλεως,ετΡ/ 
jeuQko^Vj^^ou 0 cc5Hj o/J 1/cPou $7w ccvai° 
Tjja^oHftp αυπ/'ζ,εως ελθωμ,ί5κ ε’ττάνω δυ 
k/j 'J* wattoVo/McJVvTiS to/; αδε^α,εχά^Ν 
cra/j χα^ά /J /χεγάλ&ϋ σφο J^a» η)) ελθοντες 
ειςτίώ οίκίαμ ί^ομ Φ ircU. cJVov μΑκμα^'ιαχ 
Φ\ μΰξοα, aur, 07 τεσ'οντίς τ^οο'εκώκσ'α/ι 
αυ 7 ο /^,0 ανο/|θ(/7ες -τυς θΗααυ^ους άυτω /j, 
'Ά^οο’Ηνί'γκαμ οιυ^ 1 «Twja.XjUiTo/J 0 λ/βα 


SECVNDVM MATTHAEVM. 


prophctajoqucntc, Ecce uirgo erit pre^ 
gnans,& pariet filiu,8{ uocabuntnome 
eius Emanuel,qct fi quis interpretet: ,fo^ 
nat,nobifcu deus. Excitatus aut Iofeph 
a fomno,fecit ut iniunxerat fibi angelus 
domini,6iadiunxit fibi uxore fuam, 6? 
no cognouiteam,donecpeperi(Tet filiu 
fuu primogenitum,^ appellauit nome 
eius Iefum v Cum autem natus efifet Ie/ II 
fus in Bethlee Iudieas, i diebus Herodis 
regis, cece_Magi ab oriente acceflerunt Λττ 
Hierofolyma> dicentes. Vbi eft ille > qui 
natus fuit rex Iudxo^Cuidimus em illi^ 
ftellam in oriente,^ acceffimus, ut ado/ 
remus eu* Auditis aut his Herodes rex, 
turbatus eft,& tota Hierofolyma cu iL 
lo, 6C conuocatis oibus pontificibus, 6C 
fcribis ppPi,percontat 9 eft eos,ubi Chri/ 
ftus naiceret^Atilli dixerunt eijn Beth 
leem Iuda:^. Sic enim fcriptum eft per 
prophetam .Et tu Bethleem terra Iuda, 
nequacp minimaesinterprincipes Iu/ 
da. Ex te mihi cgreffurus eft dux, qui 
reget populum meum IfraeLTum He/ 
rodes clam accerfitis Magis, accurate g 
quifiuit ab illis, quo tepore ftella appa/ 
ruiffet. Et iuflis ire in Bcthlce,dixit,pfe/ 

Λί illuc,accurate inqrite de puero * Vbi 
uero regeritis, renutiate mihi,ut dC ego 
ueniam δί adorem illum. At illi audito 
rege,profccfti funt,& ecce ftella quam ui 
derat in oriete,pcedebat illos,donec ue/ 
niffet, ac ftaretfupra locum in quo erat 
puer. Cum autem uidiffent ftellam, ga 
uifi funt gaudio magno ualde, Et in/ 
grefti domu, repcrerunt puerum, cum 
Maria matre eius, 6C proftrati adora/ 
uerunt illum, 6C apertis thefauris fuis > 
obtulerunt illi munera, aurum,thus, 


A 2 SC myr- 


4> ΒϊΑΓΓΕΛίΟΝ 

νομ n)j ο'μ.ΰ-ναρ,Φ χςκμ&τι&ζννί,Ω, κατ ο/ 
να.ξ,μ.χ αναχά/κψοα 7Γξος kjwJV/j, S') ttifanq 

oJVu ανίχωξίίο’αμ, ε /Q niw X&>f&p oc υτωμ* 
Αναχω^κτάΤω/ί ^ αν^ίν,’/^ου ay/iTcoq 
κνξίον ityoUvtJcU KcCfovccf Ts^ 1 /coct-h φ,λεΥω /J* 
Ι^ε^θε/ζ,-^άλαβε to 7rcttcfVo/> 0 τώ /χκ7ε 
jct &ut,h 3) φεντ-ε είξ cuyurrf ομ,ν^ 7<θ/ 

■εως cip ε/7τωσΌ/,/χε/^νβ ^ hp&jcJV^ τ> 
’ττύϋ^ίορ,ΊΤΡ ScTToAsVca Scuit^o <$ tyifi-Jq 
ττ^ελαβεμ το ndi^iop 0 aiw μπΊε^α. ctur 
νε'Κ'λς,^ ανεχωρ/ίΛμ ε/ς οα^υττΙ'ο^θ κ// ε/ 
κ'Γ/εοος ς5\ τελόΙιΤΗ^ «^ω^,7να 7τλκ^ωθ« to 
^κθε /j,uTf 3 tw Hup/ou Λά T3? φ^οφκΤ^,λεΦν' 
τος.ο^ oa-yuirjV εκάλετα r/j i^o/j ,aou*T<m 
κ^ω8\ζ ’κ^ωμ,οτι ^/εττυ/χ6κ u-jf r μ<χούρ, 
εθυ/χω8# A/a/j,0 α7Γ05έ;λας,&νδλε/ί τάν/ 
7α § rwj 7rca<^as 'Ρνς y> βκθλεε^α,κ)} <$/ ττασ'/ 
ορ/'ο/ς αυτΝς,&.ιΐ 5 ^νετου'ζ,καί κατωτε^ 
^ω,νςΠ r^j χ^ονομ, o/j ΗΚξί£ωοΊμ ττα^α tw/j 
μάιωμ^Ύοτί WA^gjOx r> ^κθε /j, ντΡ /<^ε/χ /tf 
Τΰ) 7^οφκτου,λ(γ\)Τξ*φωνΗ qv ^α/χα κκ£/ 
<Β·κ^^ος,0 κλανθ,αοζ, κ5) οΛυ^/χοζ -sro^ 
λυς,^αχκ?'- xAOiWcc τα Τέκνα ccutk* 5 >k)) ουκ 
κθελερ ■π^α.κλχθχναί,οτι ονχ.ζΐσ , ίμ*?ζλ^ΤΗ' 
cravi^q J ΐ r H^toTW,/</W α^ελος xujitf χαΤ 
ονα^ φ ouvfica %S~ 5 /ωα«φ <$.’ αζγύ· 7 τ[ψ λε^ 
^ω/τεΤ-ε^θε/ζ,-ττ^άλαβε to TrottdVo/J, wj aiw 
μχΊίξα &.uT3),0 7 tojsi!« ε/ς γκ /j /σ^ακλ,Τε/ 
θνκ κατ / /j ^ ο; ^τ , ε«3τε(>,'τϊώ ψυχίώ τ 7 γο6Ε 
JVoupo fTI ε^^δείς^^ελαβε^ r> vro&tcT/o/J h)j 
τ') (Ο-Λίε^α αυτ,κ)) πλβεμ ε/ς ynp Vja Ηλ*ακ£ 
<τας JCor/ ο^χελαος βαΤ/λεν^ εττ; 9$ι «ου/ 
«fWo^StVT/ kjcocPou τ® zrcfgoq αυτ, εφοβκν 
0A' εκα ατπλθβμ<·Χ%Ημαΐίι&·εϊζ q κατ ovaf, 
αΐ'εχωρκσΤΑί ε/ς τα /χε'^κ ς5| ^αλϊλύαας, 
Ιλθω^,καΤφκκο'ε/) ε/ς πολ/μ teypSjjlw να 
3α^ε8,ΰ'Σδ·ως 7 tA^coGh ίτ |κΘε/ί Λά ί?Α; τι^ο 
φκ· fP^yOTi ναΐω^άίοξ K?\H$H<fiioU. ¥ 

Βρ j 7<3tts Vijoids £Ki/va/$>7raj(3C7'V£Tj ίω 

άννκ§ 


EVANGELIVM * 

δί myfirha, 5c oraculo admoniti in fom/ 
nis,iierefle(ileretad Herode,per aliam 
uiam reuerfi fimt in regionem fuatruDi 
greffis aut illis, ecce angelus domini ap 
paret in io mnis Iofeph dicens,Surge δ£ 
ailume puerum δί matrem illius,& fuge 
in Aegyptum,^ efto illic, donec dixero 
tibtFutumm eft enim, ut Herodes que 
rat puerum ad perdenda eum* Ille uero 
excitat9,a(lupfit pue^ matre ei 9 nodlu 
δί feceOit in Aegyptu, δί fuit illic ufq; ad 
obitu Herodis,ut impiereFqcf didlum 
fuerat p^phetaa dno,dicente.Ex Aegy 
pto uocaui filiu meu * Tu Herodes ubi 
uidit fibi illufu fuiffe a Magis, idignat 9 
eft uehemeter,ac miflis fatellitib 9 , fuftu 
iit oes pueros qui erant in Bethlee,& in 
omnibus confinrjs Bethleemiticis, a b i/ 
matu,6i infra, iuxta tempus, quod exa/ 

<fte cognouerat ex magis * Tunc imple^ 
tum eft,quod dictum fuerat ab Hiere/ 
mia propheta,dicente* Vox in rama au 
dita eft, lamentatio, ploratus , δί fletus 
muItus*Rachel ploras filios fuos, δί nos 
luitconfolationem admittere, quod no 
fintC^teru defundlo Herode, ecce an/ 
gelus dhi in fonis apparet iofeph in Ae 
gypto, dicens, Surge δί aflume pueru δί 
matre eius,6i uade in terra IfraeLDefu/ 

<fti funt erh,q qrebat alam pueri * At ille 
furges affupfit pueru δί matre ί1Ιί 9 ,δί ue 
nit i terra Ifrael* V e? cu audiflet Archer 
laum regnare! iud^a, loco Herodis pa 
tris fui,timuit illuc abire, fed oraculo ad 
monitus in fonis, feceffit in partes Ga/ 

Ulex, ac profedtus habitauit in ciuitate, 
quae uocatur Nasareth, ut impleretur, 
qcf didtum fuerat per prophetas* Nasa 
reus uocabif* In diebus illis,accedit Io III 

annes 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

cUvhs ο Bcc.tt['SH- 5 κί^ύατω /J $ τκ εςημφ $1 
jouJWas,^ λ εκο/η<αε7 cw ο βτε, I/ y / 1 κερ $5 
η Β<χ<ΛΛε/α τ& ον$Μ/ωρ*δν7θξίά$ %hp ο 
8ε/; υτΡ Wafou TW 7ί^οφκ'τ£ λεγάτος* φω/ 
VH BoSvto? τΗε^κμφ,ετΙμάα’ατε <τΙω ο/ 
<7'ορ κυρίου,ευθεί as ττοι&τε τάς1>/βους Wr*. 
αυΒς qo ’/ωάννκς,έ'Χ^ to sVcBu/xot αυτ,οί^ 
Ίξίχωρ κα/Λκλου,Η)) ^ων/ω α η ε$μα7ίνΙω, -δτε^ι 
τίώ οσφαυ ctur, η οφ« aur k/j ακ^κΤες, 
η)) ,αελ; αγςιορ,το τε ’ζΡζρητο^ζνΐτ *7Γ$ος ctu/ 
TD/J ίί^Ο^Λυ/ΛΛ 0 -SToCCrtX Η /OUcToOoC^ 7TCt^ 

Cct η 7^/χωξΌς τ’/ύ^άι/ου,Φ εβαττ^οντ 5 <$/ 
/ο^άνκ W ocur^c/^o/xoAo-ys^acuo/las 
αμα$7ί as α.ΰτ^/ιΤ'ωρ •s3O$voi/i’ <$νφ<Χ£< 
cal^p %) (^acTcTouKcaia/j ε^χομδΛ/ουξ Ι-πι ττ> 
Baiff/cT/xcc &υτ& 7 ϊί7Γίρ &ντ°7ς- ^ενν^αοίτα 
εχ/α^νω.υ τ/ς ν7τε</ΜΙ ε /> ν/λ7/ι φυτ-ί/υ,ΐχτΡ 9^ 
μζΤ/Λ'όσκζ οξΓίϊζ;Ποικ<?<χ7ζ ocw κ<Χξ7τονς α|// 
ους 9^1 μζίανοί <x^\{gi/\ ΑΗ ^οξπτε λίγήρ <$/ 
εΛυ^Τς,ττοίΤε^α ε χορ^ν to/j αξρχ<χμ,Λεγω 
^ υμ’ΐρ,οτι ^όυαταί ο θεός εκ-ΒίνΑυθώ^ Ts 
τωμ Ιγβ^αι τέκνα. Ίφ α&$ααμ*1ί£)ΐ 
κ αξ/νκ ττζος 'τίώ ψέαρτϊέ/ 7έν7<?ωρ κ&Ίαι*. 
-καρ otw JVvJ^o/j μη τΡ/οαυ καρτ/^ι καΤκορ, 
εκκοτε\!ίται,\\ 9 >^ ε)ζ 7τν£ ΒαΤ&ετ^,Ε^ω,αον 
Βα-π^ω ιτ^αας 97 υΒα7/ ε’/ς /χε7άνύ/οε/^,ο Λ ο 
7r/Vco /xou ε^χο/χοΐ/ος,’χ^οτερος /x« 
ου ουκ ε’/^α/'/κοα/ος 7α υπΟςΝ/λί^Γα Bccsacriar, 
aur-s u/u-Ss Gccrrf< σ\ ψ 7τνζνμα1ι αΓ/'ω,Η)) 7ru/ 
ξυ,δυ το ttJuo/j yj Ί η χ&ρ' οευτ,κοα Λακοεθα^ι 
s <τώ αλωνα oiur,!^ tfauafe τρ σ'ίτρ οα/" 
τδ?, s’is7iw ^.τΡθκκίου,τυ ^ αχυ£ο/ί,κα7ακ<χι/ 
o*<J 7ru^i ααβε^ω* TorzTra^ay/vzTjo ΙΗ^ 
ZorZ ccif τΐΐς yaXtXcaaq εττι rp /ojcTa νίω 
7Γ§ος to/j ’/αάννώυ,τ Β«.·7τ[/<θΗνα/ tra- ^uTS), 
ο ^’/ωά^κς,Λεκωλυε/; au^/u, ΛεΓω /J» ε^ω 
Χεία /j ε'χω uif σΰυ Βατφ^νοα,κοα ο’υ ε^χ« 
*7Γ§οΥ(«.Σ;Α7Γοκ^Θείςοο lH20xS,eim/j tj^os 
ccu -Β^,αφες α^>τ//ου7ως d J ττ^έττορ tl)p ημίν, 
τ^ΑΗ^αται 7ra<fap Χίκα;ο tfcwlw* τότε ccqJh 

σΊρ hurp 


SECVNDVM MATTHAEVM j 

annes baptifta>pdicas in deferto Iudaens 
δΐ dicens*Pceniteat uos» Appropinqua^ 
uit em regnum ccelo^Hic enim cfl ille 
de quo dixitpphcta,q ait.Vox clamatis 
in deferto,parateuiam dni,rcd:as facite 
femitas eius * Ipfe uero Ioaneshabebat 
indumentum fuum ex pilis camelorum 
& Sonam pelliceam circum lumbos fu- 
os*Porro cibus illius erant locuftas & 
mei fylueftre * Tunc egreifa eft ad illum 
hierofolyma,6£ tota Iuda:a,totaq; regio 
undiq? finitima Iordani > di baptizabat: 
in Iordane ab illo > confitentes peccata 
fua*Cum uidiifet autem multos ex pha 
rifeis δί fadduca:is,uenientes ad baptif- 
mum fuum 3 dixitillis*Progenies uipera 
rum,quis uobis fubmonftrauit,ut fuge/ 
retis a uentura ira* Facite igitur frudtus 
qui deceant poenitentia ♦ Et ne uideami/ 
ni dicere intra uofipfos,patre habemus 
Abraham*Dico enim uobis, quod pof/ 
fit deus facere ut ex lapidib? his, filrj fur 
gat ipfi Abrah^* Iam uero & fecuris ad 
radicem arboru pofita eft * Omnis igit: 
arbor q non facit frucftum bonu, excidi 
tur^ in ignem mittitur* Ego quide ba/ 
ptizo uos in aqua,ad poenitentia. At ille 
qui poft me uenturus eft, fortior me eft, 
cuius no fu idoneus,ut caldamenta por/ 
tem, Ipfe uos baptizabit ί fpu famfto 5C 
igni,cuius uentilabru in manu^ipfius, δΣ 
repurgabit area fua,& congregabat triV 
ticum fuu in horreu, paleam aut exuret 
igni inextinguibili* Tunc accedit IefuS 
a Galil^a ad Iordane ad Ioanne,ut ba/ 
ptizarci ab i lio. At Ioan n es f p hib ebat ii 
Iu dices*Mihi op 9 eft,ut abs te baptizer, 
6i tu uenis ad me*Refpodes aut Iefus di 
xit ad illu,omitte nuc*Sic em decet nos, 
ut impleamus oem iufticia*Tunc omit/ 

A * titillum 


er ΕχΑΓΓΕΑϊΟΝ 


EV AN GELI VM 


tffp <χυι°ρ*ΐφ)) BccTrf/cQ·^ o ΐΗ20ϊ2, &νεβκ 
ευδί'ς. <χτΡ Τδ) uefocrog/^j ’'Λ>υ ανεφχδχοΌΜ/ 
δί,υτω o/ oirjctvof x)) £ίΛρ r> Tmu/xa ,t$ θεού 
κίαταβοανορω < ni kj ερχο/^Οον 

W &uTOp*i^q /JW φοίνΗ εκ <?£v oujwwp λε 
■youcta* euros %hp oijoq, μονο αγαττΗτοζ, 

φ \u<P'OKH<f<Xt 'TOTi b ΙΗ 20 ΤΣ &νκχθκ 

ϊ /g nbh ϊςημορ ντΡ r ■πνζνμ.α3οζ > π&$α.<&Η^ 
Vctt ut? r Λαβολ^,κ)) νΚ5εύσ"ας κριεί=ας7εΜοι 
^άκονΤαρυ) νύκτα$ 7 ζθϊ&ξάκον 7 <χ,ν 5 Ζζΰμ εττεί 
υαΛν^π)) '7r§oa J £A0coy &υ7ω ο ττφ’ά^ωρ,ε/ττεν* 
Enjoq it r ΰζ^,ίπτζ,ιναοι λ<δο/ curo/ ajro/ 
Τ^νωντρο q «ττοκ^θε^, Ι/χερ*. 'yzyg&Trf ctt* 
<Wh lar α^τφ /Λοί/φ ‘iHtfiTj ανθ^ωτεττ t 
vvcwli ψψ.αΊι ZKTropfoopSjjco, Λα. εομα7ο§ 
Α^ζ'όί.τοτί τ^αλα/χβάνβ αυτ°ρ ο Λάβολ©-* 
ε/ς 'τΦυ ο:γίαμ 7Π>λ/ρ,χ)) z5K<ftp ccjvp \~πϊ r j 
itfhvyiop τ ίε^ου,^ At')'4 αυ7ω*ε» ij&5 ε/ του 
*>εδ,£ά/λε αεαΑρ κάτω^ίγρα·π\αΐ $ ,οτ/ 
τΊρ, ccy /ζλο ΐξομτ ψηλθ^-π^ΐ <fov,ncd \ττι 
χ^μα^σίμ α,μή iton ττ^οσ'κό'ψκς ττξος 
λ/θορ r>p ττοΦα σ£*εφΗ αυ7ω ο ΙΗΞΟϊΓ,τόο 
?up ■>εχ§ατΓ[ο6ί»ουκεκ7Γβ ι ρά^ί5 κύ$νορ ιυρ 
σΌυ*.·ζ3·άλ/ρ -^αλοί-αβάν^ aur^/j ο Λ Λ 
6ολ.ο§ 1/ς ο^ος ίτψχλορ λ/αρ,κοα Λ;κνυσνρ 
2ΐυ7φ Ζ3τ(ζσ·<χζ1ιχζ &<χ σ*/λε;α£ r KoV/x^yuj τ$ 
JVfap carr, h)j λεγ<1 &ν7ω*7<χντά ero/ 7τάν/ 
7ά ΛΑω, εαρ ττε<Λύρ *7T§ocm wiicfHe, μοιΡϊόη 
’λίγύ ccuTco ο ίΗΣΟΤ^,ι/ττα^ε ο ττ'πϊω pis σ’α 
7 ^α*Γεχ?α· 7 τ[αχ j^Kupop ?>ρ Srop σ*ου ^ο/ 
<Τκαυ//χβς>θ αυ7ω ρ.ο'νφ λα|ευσ^ζ*7οτε αχ 

Φ'ΐ Ηϊιρ αοτ οΛάβώλ<3ΐ3*κ}) */Λ>υ άγγελο/ ττ^ο 
ΦίΆ^ομ,κοά Λ/κκο yoao αυ7ω«. Ακ’έσ'ας Jlc 
e ΙΗΣΟϊΣ,οτ/ iwavvKs' Λ'ΰΰίί/ανζχωξχ&ζμ 
Ιΐξ <τίω γαλϊλαίαμ,Κΰχ RaTaXiVcop τίώ yce 
^α^εθ,ελθωρ καΤωκ^ερ ε /S κοτ/^υασυ/λτ^ 
^αδαλαΓ^/αρ,^ ο^ίό/ς 3--βου?κορ, hj νεφ> 
ΰμλίμρνα 7tA^m8 η r> |κΟερ Λα Wa;‘ou 73J 
i&foQKTov Τζζγντοξ^Η ^αβϊί/νωρ κοα νεφδα 
ΰ^ορ δ«λ)έ«·Ηΐ5,^·ε|αρ Αδ? ίο^άν^,φα 

ΛίΛ^ία 


tit illum * Et baptizatus lefus > afcendk 
protinus ab aqua*Et ecce aperti funt illi 
coeli,& uidit fpiritum dei defeendentem 
tancp columbam, Si uenietem fuper Fe * 
Et ecce uox de coelis dicens.Hic eft filius 
meus diledars, in quo mihi bene copia^ 
citum eil^Tunc lefus fubdudtus fuit in 
defeitum a fpiritu, ut tentaretur a dia-' 
bolo*Et cum ieiunaffet dies quadragin¬ 
ta, ac noctes quadraginta, poftea efu^ 
rqt T Et cum acceffiiTet ad eu ille qui ten/ 
tat, dixit* Si filius es dei, iube ut lapides 
hi panes fiant * At ille refpondes, dixit t 
Scriptum eft * Non in pane [olo uidtu- 
rus eft homo, fed in omni uerbo quod 
egreditur per os dei* Tunc aftumit illii 
diabolus in fancftam duitatem,S£ ftatu/ 
it eum fuper pinnaculum templi, Si di/ 
cit ilii* Si filius es dei, mitte te deorfum * 
Nam feriptum eft*Angelis fuis manda 
tutus eft de te, Si in manibus tollent te s 
ne quando impingas in lapidem pe> 
dem tuum * Dixit illi lefus , mrfum 
*fctiptum eft*Non tentabisdominum 
deum tuum* Rurfus aftumit illum dia/ 
bolus in montem excclfum ualde. Si cos 
monftrat ei oia regna mundi > Si gloria 
illo^Si dicit illi*ETcec oia tibi dabo, fi ppi 
ftratus adoraueris me*Tunc dicit illi le/ 
fus*Abi poft me fatana.Scriptu eft em. 
Dnm deu tuu adorabis, Si illu folfi co/ 
les* Tucomittit illu diabolus* Et ecce an 
geli accedebat,Si miniftrabat ei * Cu au/ 
diffet aut lefus,qft Ioanes traditus efiet 
feceftit in Galilea,Si relidla Nazareth,p 
fecftushabitauitin Caparnau, qeftciui 
tas maritima,in fimb^Zabulon 3C Ne/ 
ptalim,utiplere^ qcPdicftu fuerat g Efai 
am ppheta dicete*Terra Zabulo δί Ne 
ptalim iuxta uia maris 3 ultra Iordane,ga 

likar 


HH 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ* 


SECVNDVM MATTHAEVM. 


λϊλοαατ^ν εθυω /j, ο λαός ο κα^κ/Λ/ος <νν 
σ*κοτβ>έ/^£/; φως μΐΎ&,Κβά Τ’ίς καθ HpSjjots 
«$; χω$α «Τκια^οακχτου,φως άι/ετ^λεμ 
^ευ-ρΐς*!^ α?Ρ το'τε «jfocTO ο jHSorz κκ/ 
jvoxei/j λ iy βραχεί vjj ο ο.τί ) Η η ·//ΐκΐρ >oc/p 
η 3<χσ7λε/α τω /J oupctvw/J *. n6p7rciTW/j =j ο 
IHSorr wocja τάυ ^ocAocara/j γαλιλα! 
<χ.ξ,ϊΐσ\μ (ΡίΙο α.Αλ(ρονζ,σ'ίμωνα το μ teyd/ 
μ£Ηομ ττΐτζορ,η^ kvdpmp τνμ αδελφό μ 
αυτόν,βά/&ον7ας ^μφρ^λΗζ^ομ ε/ς τΖα; θά 
TiccojapJcfap ycx/p άλ/Θς,^ λε^α άυτο?ς> 
<Ρίυτεο7τί(Χύμου κοάττοίΗο 4 ω υ,α οίςαλ/βς 
ανθ^ωττω/^ο/ J4 αφενός ευθεωςίά, δίκτυα, 
κ χολονθχσ-αμ άντω, ΐφΜ Ti^oSas εκαθε /J, 4// 
ο η εν αίνους dvo ’α^ίλφο vgjocxcoSop τορ τΰ) 
^εβε^οαου,κοα ίωάννκ/) to/j α^ίλφορ αυτοί/* 
<$/ τχλοίω μετά ^ccdouov Τ3) 7τα.Τ£ΰζ 
<χυ$ν,καταρτίζονται* τά δίκτυα άυτωμ, 
<C^ ϊκάλεαερ άντους,ο/ <J4 ενθεως άφε /mcf 
7ο τ&λοΐομ καί tou ττατε^α άντω /j , «κο ^ 
λουθκσΌψι άυτω* zrfipiHytp ολίω τίι α 
yaTvfooUap ο ΙΗΣΟΓΣ, 2u^tf)tca/j ψ ταία» 
άουαγω^οας άυτω/,,κοα κπ^υοίωρ τ \vayf 
yiTuop Φ\ &α<τιΛεί ας,καΐ,^αττεύω/) -ετα/ 
cra/j voVo/j,K0a Tratfap μαλακίαμ <yv "(s^' 
λ<χω*καϊ. ά7Γ#λθεμ η άκοπ άντ$ ε;ς ολάυ τ$ 
οΧΐξίαμ,Ηΰά Τ\ ^οσΖώεΓ καρ άυτω,7τάν7α$ W? 
κοεκω? εχονΙαι,τΡικίλοας voVo /ς η)) βα$άνο/ς 
ααυεχϋ^^ς,^ Λ>α/Λονί3ο^«ς,χ5) ο*ελάϋ/ 
α^ορώϋι/ουζ, νΟ) 7Γ(Χ^<χλυτ/κους,κοα εθε^ος-π-ευ/ 
«ft/j αυτούς* Κα/ Ήκολονΰκι/αμ <χυτωοχλοί 
ττο/^νο/ α7Γ0 φαλιλαί aq καί (Γεκα’δτολε/ 
ως,καί 7ε^ο τολυμωρ^χά ’/ο υ^αίας, καί 7τε7 
ςα /j του ω^/άνον* /Τ'ω/, 1 J4 τους οχλους , 
ccv εβκ ε/ς τ· ο £·©'', καί καθ /VavT©^ αυτο\Ρ , 
*7^ο ζί/λθομ άυτω ο/ ,ααθκτά/ άυτον,καί ά/ 
νοί|ας το 5oV<x cxurcu, acf/JVaKe/J οιυτου'ν, 
?> 4rw/J*Moc,KOC^O( 0 / ττ[ωχοίΤω 7τνεύ/χα7; > οΤ/ 
άυ^υ ^'/j κ ΒαΛλί/α r ου^ανω/κΜακά^οί 
0< 7r.£y69m5, οτ/ ftVTU ■δτα^Λκθκσ'οντα/* 

Μακάριο* 


7 

) 

liicea gentium,populus qui fedebat in te 
nebris δ£ umbra mortis,uidit lucem ma 
gnam,64 fedetibus in regione 6C umbra 
mortis,lux orta eft eis »Lt ex eo tempo/ 
re coepit Iefus predicare,& dicere, poeni 
teat uos. Appropinquauit enim regna 
coelorum* Ambulans autem Iefus iuxta 
mare Galifee, uidit duos fratres, Simo 
nem qui uocatur Petrus > SC Andream 
fratrem eius > facientes rete in mare - 
Nam erant pifcatores, 6C dicit illis ♦ Ve/ 
nite poft me, & iadam uos pifcatores 
hominum * At illi relidtis illico retibus 
fecuti funt illum * Et progreBus iliinc,ui/ 
dit alios duos fratres, lacobum filium 
Zebedad, Si Ioannem fratrem eius, in 
naufeum Zebedxo patre fuo, farcien/ 
tes retia fua uocauit eos * At illi pro¬ 
tinus relidla nani Si patre fuo,fecuti fuc 
eum * Et circumibat totam Galilaeam Ie 
fus docens in fynagogis illorum ,SC pr& 
dicans euangelium regni. Si curans om/ 
nem morbum, SC omnem languorem 
in populo * Et dimanauit fama illius in 
totam Syriam* Et adduxerunt ad ilium 
oes male affe<5tos,uariis morbis Si tor¬ 
mentis contradlos, SC da:moniacos, 3$ 
fyderatos paralyticos,^ fanauit illos 
Et fecuti funt eum turba: multa:,a Gali 
baac Decapoli ,SC Hierofolyma, Si Iu 
d$a, Errans Iordanem * 

Cum uidiiTet autem turbas, a ^ 
fcendit in montem. Si cum fedif^ 
fet accefferunt ad illum difcipulieius. 
Si poftquam aperuihet os fuum, do 
cebat illos, dicens * Beati pauperes fpi 
ritu, quoniam illorum eft regnum ce 
lorum* Beati qui lugent, quoniam ipfi* 
confolationem accipient* 

A 4 Beat i 


8 Γ-ϊΑΓΓΕΑΙΟΝ 

μακάριο Ιοί ΐβαβξ,οτ / Scuto/ κλΗ^ονομΗοΉ 
<f/ -riu; φάυ,/χακώ’/σ/ o; TC^vS/JTt? Η^Λψων 
7χς τ$ fitKMOifatjlujjiOTi k ντι Xofl<x0$H<?ov/ 
ται*μακά$ιοιοί \λεπμ ονες,οτ/ ccuto/ ελεκ/ 
QiiifoVTj* μακάριοι οι καθαρό/7« κα jcfVa, οτΙ 
Seu?' 3 / to/j 3so/J οψοντοχ,/χακάξ’ίο/ oiu^lwo 
ττο/ο/',οτ/ αυτ°ί ίρ/^εδ kAkOkVov-tj* Αακά/ 
ςιοι οι (PicPiayjL&JiJoi ενεκεμ tPiKoCLocrc0>H^,oli 
kur?lv &μ Η&<Χ·ο'ιλίί&'$ν ουξοα/Ζμ* μακά/ 
ςιοι \si y ola.p ovffi&ucrip ν/χα$ η)) Λω£ω<Λν, 
^ ϊίπωώμ -ατοίμ ττονκ^ομ |«/χα κ,α$ h/jcoo/j 
4&<^/Λνο/,ει/εκε// ε/χδ,Χοφτε 0 kyoOftuf 
κ^ί,οτί ΰ μι£τος νμωρ ττολύς <$/ τ°7$ oujoc/ 
Vo7§,ou7ojs Ic/Veofa μ ττυς -^οφΜτας, ττυς 
-sr^o ί/,αω,υ,υ/χΘς ε$ε to αλας ept εα /j Ο 
ψ αλας μω^Μ/θ H,yvltvi αλ/ο^Ησΐα/; ε/ς ου" 
Jfi/j )%v&zri,h μη £>XN&twcU εξω,^Α κατα/ 
7ra7eto)$ ■τ'ίν ανθ£ωπω//*υ/χβ$ sst r> φω$ 
13? κοσ'μ'ύ , ouJxujcctj ^ολίξ ncju&lwott 
Ιττάϊω ορεω s K<{/jiljt/H,oucft= κοκδσϊ λύχνον,>0} 
fyioitftp Scuto/) utf to/) /χοΛο/ζ,αλλ! ε·7τ/ 
λυχνία//, η)) λά.ατΓ 1 ! πασίρ τΊζ ψ τη οικία » 
ούτως λα/χψ^ τω φως υ/χω /j ε/χ·7Γ§0(θεν 
f?fy άνθρωπο//,οτ^ως7ύ\ωα//ι ΐτ/χων 7<χ καλα 
ίΙ'ρα,Φ J\o|acrcocrt τ 5 // 7τα7ε'^α υμ&ρ,'ρρ tyi 
φ7ζ ονξοΜ/οΊξ,μΗ νομίοΗ τε,οτ/ κλθο// κατα." 
"hiefeU. τμ νομομ η «τύς '^οφΗτας, ουκ «λ·- 
θο/.' κα7αλύ cfa; ,αλλα 7τλΚ£ωαα/» Sc /χΤώ ^ 
7\lreo ύ/χ7//,εωζ α/υ 7τ^ελθκ ο ou^avos 0 κ Γ?, 
/ωτα cV/k /χία κ^οαα,ου /χη τ^ελθκ ocrP7ou 
1^/χου,εως α/ι 7τάν7α ‘^jWTj/oe; εα /j λύακ/χί 
α /j «fiv <&7®λωμ7&7ωμ ^ζλαχίζομ,Η}) Λ 
/ά|κ ουί&ς-τυς ^νθ^ω7τους,έλάχ/5ος κλκ> 
6 kV£tj <$) τκ βασιλεία «fiv ou£ca0p/J,os J' a/i 
•καηίοΊΐ ΛΛχξκ, δυτος /χε^ας κλκθΗ/ 
atT<xi,yVTH βασΊΤίεία^ ουξοϋ/ωμΛαμ μπ 
rrzficjivrfe, υμωμ κ Λκα/οαεω«,τδ·Λθον τωμ 
•χ^αμματζωμ jy φ aficfottap, ou /xh %/σ*ελθ« 
τι ε/ς oiu; βαοΊΤζείαμ ffij oujavw/J* Ηκουαα^ 
τεοτιε^εθΛ 7ο7§ α^χοαο/ς,ου φονεύαβς^ος 

a/j φονενύ^ 


EV ΑΝ GELI VM 

Beati mites , quoniam ipfi hereditatem 
acdpient terre * Beati qui efuriunt & fi/ 
tiunt iufticiam,quoniam ipfi faturabuti. 
tunBeati mifericordes^quoniam ipfi mi 
fericordiam confequentur * Beati mun/ 
di corde, quoniam ipfi deuuidebunt* 
Beati pacifici, quoniam η fili] dei uoca/ 
buntur. Beati qui perfecudonem patiu/ 
tur propter iuiiiciam,quoniam illorum 
eft regnum celorum.Beati eilis, cu pro/ 
bra iecerint in uos homines, & infedtad 
fuerint^ dixerint omne malum uerbui 
aduerfus uos mentientes,propter me* 
Gaudete di exaltate,quonia merces ue*» 
ftra muka eft in coelis» Sic enim perfecu/ 
ti fuerunt prophetas, qui fuerunt ante 
uos. Vos eftis fai terre» Q> fi fal infatua 
tus fuerit,irt quo falicturCAd nihil ualet 
ultra,nifi ut proficiatur foras, 61 concul/ 
cetur ab hominibus * Vos eftis lux mun 
di*no poteft oppidu abfeodi fapra mo^ 
tem fitum,neq 3 accendunt lucerna & po 
nunt illam fubter modiu, fed fuper can/ 
delabrum, 61 lucet omnibus,qui funt in 
domo ♦ Sic luceat lux ueftra coram hoi- 
bus,ut uideant ueftra bona opa,«37glori 
ficet patre ueftru,qui eft in coelis. Ne exi 
ftimetis,qd'uenerim ad deftrueda lege, 
fed ad coplenda, Arnen dico uobis, do/ 
nec ptereat coelu 37 terra, iota unu ,aut 
apex,no perit ex lege, quo ad oia fadla 
fuerint, Quifqs foluerit unu ex madatis 
hifce minimis, 37 docuerit fic homines, 
minimus uocabitur in regno celorum *; 

O 

Quifquis autem fecerit 37 docuerit, hic 
magnus uocabitur in regno celorum * 
Nifi abundabit ueftra iufticia, pius cp 
feribarum 37 pharifeorum,non pofiitis 
ingredi in regnu celoru. Audiftis quod 
didiim fit ueteribusmeoccides»Quifqs 

autem 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

<^αρ φόνενΦβ, ένοχος ε sott τη ν.βκΤβΛ^-ω J\s 
λε^ω υμΊμ,οτι ttccs ο ο ^yi^opSjjoq, &/ 
Δελφοί &υτοι \ικη, ένοχος ε^οα τη κ^/τβ,ος 
«Τ’ άμ ε/ 7 Γ« άΛ'εΑφίΧ &υΤ 3 ) ^ακα, ενο/ 
χος ε5οϋ '&$' οΌυΐ^ξίφ,οζ <Ρβμ ίΐ7ΤΗ /χω^ε, 
ένοχος ejott ας τίώ γε'ενα /j tw ττ^ος. εά /jj 
οαυ ^οαφε^ς to <^£jo/j του ετ·/ to θυσ'/α/ 
SH$top, J^i)j εκβ/χνκίθκς,οτ/ ο δχΡεΑφος crt* 
εχ<} τ/ κατά crou , αφ.ες εκεί ττ> cfw^o/j σΌιι 
Χμτ^θ(Βφ τΰ) 9uo7asHj>/ov, κοαι/ταΓε τι^ω'- 
Τ ’//, (PiciThocyxQi ^ &^εΑφω crou,.^ τότε 
έλθω// 'π^ασ'φδβΐ τν <Ρωξόμ crou Α<&ι έυνοω/ί 
T^e? αντ/ό7κω crou ταχυ,εως οτου ii qv τη ο 
«Γω /χετ &U73J, /ΧΗττοτε ο ^cvr/cP-r 

κος 'δδ? xj/th, ο κ^/τκς σ*ε π^α^ω IsgJ 1 
Η7τκ^ετ« 0 ε/ς φνλακκ// ^)Aw9Hcr« + cc/x/uj λε 
πο ^ο/,ουΜ^ο^ελθκς εκβθε/ζ.εως ά// &7το^ 
ι/'ως,Τ’// %%β.?μ κο^άντάυ. «κοντατε, οτ» 

Ι^εθκ?>7ς ^'χ<&ο/5,σν/χο;χενσ^5.έ'}' ω ' 0 

Γω νμΊμ,οτι 7τάς ο &λε7τω// γαυοακα 7r^os 

το Ιπιθνμίΐίσ'ΰΐί ^υτίΓς, κ JV \μοίχ&!(Πρ αυτ5 

<$/ τκ καρ^ία αύτ.ε/<& ο οφθαλ,αο'ς <rts ο ό'ε 

f /ός (Τκαν^αλ^κ αε, ε|ελε αυτ η)) βά/&ε &τΡ 

■* ^ 

^♦.(Τυ/χφε^ 'yocj σΌί,?να ανΓθλΗτοα ε /j τω /t 
Μελδ /J «Λί,0/λΗ ολο// Τ’ crw /χά crou βλκ^Η 
ε /s φεενα/υ,^ ε/ μ ςΤε|/ά αου χε /j crnco/AxA;/ 
34 (Τε,εκκοψο^ αυτιού Φ βά/^νε cc?f crou.av/x 

φε^α 'yaj σΌ/, /W <χ.7Γ όλιρη s/j r /xsAS/j <rV» 

ολο// Τ’ cfo/xa βλκθπ ε/$ ^εενα/;*ε| 
^εθ«ο, os ά// &?PAucr« t£u/ 

2um» &u7h a7T05aoi!0/J» Ιγώ^λε/ω u/xty, 
οτ/ os ά/> cc7roAuT0 τ$ φΐα/ο&κα &υτον, 7τ§ε 
κτός λοΡ3 7το^νε/ας 7rofi βυτίου /χο»Χαό^*. 
0 ος εά// άτΡΑελυ/ζάΛα/ ■γϋ.μκσ'ν,μοιχ&τρ. 
■πάλιμ HK^cfcuTt/oTi ε^εθκτοΤς α^χοαο/ς, 
ουκ^7τ/ο^κκ<τ<1ς ♦ Sfs^ocTeoc^aQ κυρ /ca 

τους οίκους <rou*l'>'(o Αε'γω u/.u/j μη I/ 
μο&αΐ ολως, μ η τε ου^οίυω, οτ/ ί^ο7 

^ ΉΡ^έον, μητίφ τη 7»? οτ/ Wo^ 

5 ττο^/ο^ί 


SECVNDVM MATTHEVM. s 

> 

aut occiderit, obnoxius erit iudic/a* At 
ego dico uobis, qcP ois q irafcitur fratri 
fuo temere,obnoxius erit indicio * Qui¬ 
eti uero dixerit fratri fuo raca>obnoxi 
us erit cocilio* Quifqs aut dixerit fatue, 
tenebit? ad gehena ignisJtaq; fi obtule 
ris munus tuu,ad ara,6C illic recordatus 
fueris,q<f frater tuus habet aliqd aduer/ 
fum te,relinque illic mun? tuu cora alta/ 
ri,6C abfprius rccocilieris fratri tuo, di tu 
ueniens offer munus tuu^Habeto bnuo 
uolentiacu aduerfario tuo cito, du es in 
uia cu illo,ne qn te tradat aduerfarius iut 
Δίά,δί iudex te tradat miniftro,&in car/ 
cerem cofjdaris*Amen dico tibi, no exi/ 
bis illinc, donec piaberis extremu qua^ 
drantem^Audiflis quod didfu fuerit an 
tiquismo adulteraberis. At ego dico uo 
bis,quod ois qafpexerit uxore alterius, 
ad cocupifcendueam, iamadulteriucu 
ea comifit in corde fuo * Quod fi oculus 
tuus dexter obftaculo tibi fuerit, erue iL· 
lum,^ abqce abs te . Expedit enim tibi, 
ut pereat unu membro^ tuoi^,6i no to/ 
tum corpus tuu corjciatur in gehena. Et 
fi dextera tua manus obftiterit tibi,am^ 
puta eam,5Cproqce abs te.Expcdit em tt 
bi,ut pereat unu mebro^c tuo^,6£ no to 
tum corpus tuu mittat'’ in geena. DicM 
eftaut,Quicucj repudiauerit uxore iua 
det illi libellum diuortq. At ego dico uo 
bis,q<fqfqs repudiauerit uxore fua, nifl 
ob fornicatione,efficit ut illa fit adultera, 
&quicumq? repudiata duxerit, adulte^ 
rium co mittit. Rurfu audifHs,quod du 
dium fuerit antiquis,non peierabis. fed 
pfolues dno ea q iuraueris. A tego dico 
uobis,ne iutetis omnino, ne«^ per ccelu, 
quia thronus dei eft,ueq? per terra .quia 

fcabellum 


I 


ΪΟ ,Ε ϊ Α Γ ΓΕ A I Ο Ν · 

'3srocT/o/j ^7 /j vrocTo5/J &υ?,/χκ -η s /ς Ιε^ο- 
αολν/χα ,οτ? 7Γολ(ξ TW /χεφάλου βασ?/ 

λεως,ΑΗ'Λ^Τπ κεφαλκ tfov ο/χω^ς,οτ/ Sw 
J^auacrt» Ts-oiHifai y μ'ια,ρ τρίχα λό\/κίώ » 
^αελαίνα//* %&> ο λόγια, νμωμ,ναι,ναί+ου 

3/ ' », f Λ * » W V?' 

ον*Ή) dS 7i§/05O/J τντωμ, £>t T 7TOVX^ os?/;* 
Ικ'ΰσ'ατί οτι ί^ζθΗ,οφθαλμομ αντ/οφοαλ 
μον,κοα ο^ντααντ/σ^οΤ/τ’ςΛφω ο^λείω 
V^7/yxwavT/s£u>c« Isj^ 1 7τονκ=ω,αλ?Σο5 τ/ς 
σ'ε |<X7r/Ve £7r/<r!w Αξιαμ cfov aiayova^fi 
4*0/? fcuT^ >0) oitb α7&1ω , 7s^ ^ίλομτί 

αοι κςιθίωαι to/j χ/τωνά σ*ον; λαβθ/Ρά/ 
tpzs Λν'&β?' ώ) το ΙμάτΙο}},*)) ος ^ς σΈ 
|εύσ*ε< μίλι ο μ zppnrayz μίϊ aur ea/ 

ΤουοτκΛ MAuyyfy ■r/J 3εΛοντα fof cfou cTet 
vtufa&ai μη &7Τθ8£αφΗς*Ηκ&σ·α7ε οτι zjgi 
$H>aya 77 H<f\q, τνμ τελχόιομ σ*»,^ μιαΆβζ 
τμ Ιχΰξόρ αου,Έγω Α λέγω ο/χΐμ/άφαττα 
τε τη/ς εχθρούς υ/χωμ,ευλοφεπετϋυς κα7α/ 
§M/uSjt/V§ υ/χας,καλως ττοίθΠΤυζ μιαοάνΙ 
7as υ/χας,κ)) ·7Τ§ο<Τ£ΐ;χε<θε Wej 'fiv ε^κ^εα/ 
3ov7<o/j ν/χας,Η /j ^/ωκονΤω/? ν/χας,ο^ωςγΙ 
♦'κοΒ'ε vjo i r ·3δ·ά|ος υ/χω /J τ yv ouj ο^οϊς, οτΙ 
T^/j hA;o/j au? άναΤε?^ επί -δΓ^νκ^ους 
&φαθους,Η)) %έ'χ« £7r/ Akmvs η)) ccc^/kous*- 
£a/j iiyaTTHcfxnvug hya7rwv7as u/xas, 
Τ.» va/x'o3"o/? εχεη,-ουχ? >y o/ τελωνα/ to &u 
£ ' 7f?$a'//);v<5) εα/> δίΟϊτάο’Ηίθε ru§ Δελφοί? $ 
|//χω/; μονομ,τί ’π^ιοϊομ "ΰτοίθτί',ουχι nod οι 
τελωνα/ outcos ’ΰΤΰΐ^ο’ιμ^ΐσζΑζ οαυ ν/χοίςΤε 
λΑο/,ω<ζσε£>ο -STaTi^ u/xS/j ο W'plsoVfowois, 
Ίζλ&οο, <&μ*η$οσ , (χζΊζΑ τίω ίλζχμοσ'ανίω 
νμωμ,μΗ tfi&p V /χττ$ο<θε//Τω /J σινθ^ω-ετω/;, 
< 7 τ$ος τ> θεαθχναι &υι°7$,ε?<ί ν £/ΛΚ'}'£ Λ*·'<^ο ν 
Ιχετε ts-a^a 7^ ■srali’f ϋ/χω/; Τ^ 1 ouga / 
ΐ?ο7ς*οτ αμ δον ■δτο/'Γς ελεκ/χοσ’αχ/ίω,/χκ ααλ 
■TnVws ζμ'Τ^ο&Α «Λί,οκΰφ ο< υττοκξΐΐαι ?Ρι& 


Φμ ψ τοας οχωαΓωφοας,Η)) ^/7οας ξυμαις, 
&πω5 ePoia&Molp twff &νθ$ώτΓνμ+&μΙω 

xiyo 


EVAN GELI ΥΜ 

fcabellum eft pedu illius, ηεφ per Hie/ 
rofoIymam,quonia ciuitas eft magni re 
gis, neq; per caput tuu iurabis, propter 
rea quod no potes unum pilum album, 
aut nigrum faccrc.Sed erit fermo uefter 
eft eft,non non * Porro quod ultra hiec 
adiungitf,ex malo proficifcitur* Audiftis 
quod dicftu fuerit,oculum pro oculo, &C 
dentem pro dente ♦ At ego dico uobis, 
nerefiftatis maIo,fed quifquis impcge 
rit alapam in dextera tua maxilla, obuer 
te illi δί altera, 6C ei qui te uelit in ius tra 
here,ac tunicam tuam tollere, dimitte il 
li & paliium,& qui te adegerit ad milia¬ 
rium unum,abito cum ilio duo* Peten ¬ 
ti abs te dato* δί cupientem mutuum ac 
cipere,neauerferis*Audiftis quod dicftu 
finDiliges proximum tuu,& odio habe 
bis inimicu tuum* At ego dico uobis*Be 
ne precemini deuouentibus uos, bene 
facite rjs,qui uos odio profequun£,ora^ 
te pro t]S qui Iedunt δί inferantur uos, 
ut fitis fili) patris ueftri, qui eft in coelis, 
qui folem fuum exoriri finit,fuper mal¬ 
los ac bonos, δί pluuiam mittit fuper fu 
ftos δί iniuftos * Na ii diiexeritis eos, q 
diligunt uos qcf premiu habetis^None 
δί publicani idem faciuntC' Et fi comple 
xi fueritis fratres ueftros tatu, quid exi 
mium facitis C None δί publicani ficfa- 
ciuntC’ Eritis igitur uos perfedli, quead- 
modu pater uefter q e in coelis,perfedt^ 
eft* Attedite ne eleemoiyna ueftra fa¬ 
ciatis cora hoibus,ut fpecftemini ab illis* 
Alioqui premiu non habetis apud pa/ 
trem ueftru,qui eft in coelis* Itacg cu fa¬ 
cis eleemofyna,ne tubiscanaif;an te,que/ 
admodu hypocrita faciut,i cociliabulis, 
δί in uicis, ut glorificet ab hoibus»Ame 

dico 


VI 


ΚΑΤΑ ΜΑϊΘΑίΟΚ* 

λ ero νμ~ pjkxiXtcftp Τ μϊ£·ορ αυτ>ϊΰΰ 
•yf/ottSTos ίλζχμααϊωΙω,μΗ ΓνωτωΗ 
crtiT/ tsto/^h Λ|/ά <3^,07τω5« Ηΐλίχμοσ’ν/ 
\ιη <$/7ω x£U- 7 ?[S),h)) ο 7tcC!h$ <fa ο βλεττωμ tyf 
7ω κ^υττ[ω,αυ7ο^ cc7fcT<i0a"t} σΌι φί/φάνε·' 
£co*K0Cf oTct/J -τ^οΦενχίΙ,ονκ ωαζτ£> o/U7ro 
κςιτ&ι,οΊι ΟχλνατΙρ ψ rm <f(Wcmycaz,W) 
c^Tcets Roviotts r 7Γλα7<1ω/ι ^ο^ΤΓ^οεύχεύ^ 
όπως oc/j φΟί/ωσΊ/ι ?>7ς &ν0£ίο7Ρ i $*ot/x£u> λεαο 
v^u/j,o7i it7T ζχάοΊρ Τμι&ορ &ur* crt/ q ot 
α /j τ^οΛύχΗ,ε’/σ'ελθε ε /s ^7ct/xfovVy,vi5) κλεί 
o*ots τ$ Θυ'^αν <f%,7r$ocfiviott τω 7τα fi cte 725 
$7ω κ^υτ^ω,!^ o 7ra7«5 dhs a &λΙι rup $) 
7ω κ£υ,ττ^ω&τ?^ωα<|(Λ>ι 7ω φοα/£ω 4 .'7Γξθ!5'61ί 
χόμζνοι q,<uh ^α-τΙολοΤ'Ηνκ'Λ,ωίΰτ^ οι ζθνι/ 
χοη^οΗΧαΊν ρ,οΊιψΊΪ} τΡλυλοί/α αυ7ω/ι licfo 
YX&HoOVTf^H ouv ομοίωση αυ^,όιΑρ p 
ο 7ΓαΐΗ$νμωρ,ωρ ^βζίαρ ε'χετό τ υμάς 
cumfoUt hvr*Ovl% otio ^οσΈΐ/χείθε u t ufs*Fa 
7ζ% κμωρ ο $ ^ις ο ujcwoiq, αφ 'fa&Hjto re 
ονομά σ'&.ελΘετω H^acf /λε/α σΙ?, φενκθκτω 
2ί Θελκ/χά ο%ως <$/ ουροα/ω,Η)) eVi ^ yns^p 
a$r>p ϊΐμωρ rbp επ/ W;ov Λ'ος h/x~/j &Ημί/ 
$ορ> η)) αφες H/J.T/J 7α οφ^λκ/χαϊα ϊιμωρ, ως 
>ί) Η/χβΐς &(£χε<αεμ ΐ°Τς οφ^λε-τοάς H<aw/J»K0U 
/xh Ι/σΈΐ/ε'φκκς η/χ<*£ εις ττ^ασ^λο^,α^,ά 
ο-οίέ κ/χας fof 7§ 7roVtf£Ou*o-r/ σΌυ κ βα 
ο*ίλεία ,®η £αοαμις,Φ η οΡο£α,ε/ς ·ρυς οαω 
να^^/χΖώ+Εα^^φίί/τνΓΤς^υΘ^ωτΓο/ς ταϊ 
^αττ[ω ί αα7(Χ ανΙωρ,&φΗϊβ μ)) u<tx7/j ο τταΐΗξ 7α ^ατί^ω,αα7α ΒαΑωμ,ουΛέ ο ττα7κ^ ν/χωμ 
<X(pH<f&Ja ·π§αττ[ώμο(.7 a ΐ/,αω/ι* οτα /j νκ/ · 
5 εν«τί,/ΑΗ φ/\’£α7ε οχΰτ£> οι irrf κρι7α/'σΠυθ^ω/ 
TToi/adpoit/focfip τα ^oVaTra &ν$ν,ο/ 
■ζτως φανωσ’/ρ τ°Τς ^νθ^ωττο ις vkseuovt£c>» 
Α/χ^ω λε'αο u/xT/Jjor/ ^.ττΐχον&Ιρ τρ μια 1 / 
Θο /j σ.\3<γ^\(Τ\1 ί'ί νηζίνωρ αλειψαχ σΐυ th/j 
κεφαλή, ΗΟί το '7%οο , (ύπομ <fou ν/φαι, 

«ττωι^ 


SECVNDVM MATTHAeVM* ί* 

dico uobis habent mercedem fuam.C^S 
teru cu tu facies eleemofyna, ncfciat fi - 
niftratua,quod facit dextera tua, ut fit 
tua eieemofyna i occulto, & pater tu 9 q 
uidet in occulto, ipfe reddet tibi in pro/ 
patuloJEt cum oraueris,non eris quem/ 
admodum hypocritae ♦ N am illi folet iti 
conciliabulis in angulis platea^,ftan/ 
tes orare, ut confpicui fint hominibus * 
Amen dico uobis, quod habent merce/ 
dem fuam * Tu uero cum oras, introito 
in conclaue tuu,& occlufo oftio tuo,ora 
patre tuu q eil ί occulto,^ pater tu 9 q ui 
det in occulto, perfoluet tibi in propa^ 
tulo^Ve^: orantes,ne fitis multiloq,fi'cut 
ethnici*Putant em fore, ut in multiloqo 
fuo exaudiant?* Ne igitf efficiamini lu 
miles illis*Nouit enim pater uefter,qui/ 
bus rebus opus fit uobis, priufcp peta/ 
tis ab illo* Ad hunc ergo modum orate 
uos*Pater nofter,qui es in celts, fandtifi/ 
cetur nomen tuu*Veniat regnu tuu,fiat 
uoluntas tua>quemadmodu in coelo,fic 
etiam in terra* Pane noifrum quotidia^ 
num da nobis hodie,& remittito nobis 
debita noftra,ficut & nos remittimus de 
bitoribus noflris * Et ne inducas nos iti 
tentatione * Sed libera nos a malo.quia 
tuum eft regnum, & potentia di gloria» 
in faecula faeculorum* Amen * Proinde* 
fi remiferitis hoibus errata fua, remittet 
di uobis pater uefter cceleftis * fi no 
remiferitis hominibus errata fua,nec pa 
ter ueiler remittet errata uelf ra * Porro 
cu ieiunaueritis*ne fitis ueluti hypocritae 
tetrici* Obfcurat em facies fuas,quo per 
fpicuu fit hoibus ipfos ieiunare*Ame di 
co uobis habet mercede fua*Tu uero cu 
ieiunas,ungecaput tuu,^ facie tua laua, 

neconfpicuu 


> 


tt fi t AT ΓΕΛΙΟ N 1 ' EVAN GELI VM 


cVcMj/xs φα//κς fis δ^ωττο/ς νΗΞίΰωρ,αλ 
λ<χ ττατξί crtju,*^ ^ K^uirfco, κοα 3 

τταΤκ^ crou ο βλέπω// <$/ κ^υττ[ω, ατασ/ 

ξΓωσβ cror <$/ φανε^ω+ΜΗ ^κσαυ^ετε V' 
μίμ $χσν.υξουξ Ιτ.τι Φ'ι γ#ς, oVou σϊ’ς ^ 
'βρω<Λς δίφοΜΤ^β,κ)) ο^ου κλ i-nldlSHop ί ojVs 
•®V,K9q κλετ^ουα/μ,Θκααυ^^ u/x7/j fitf 
ο&υ^ους ου^ανω,ο-δΓΟυ,ουτν αιΐς,ούτε β^ω 
ο*/ζ αφαί/^β,κ)) ozcou κλεττ[α/ ου Λο^ύοοτ^/ 
c*//),ou Jt κλεττ[ον or/^oW <5 φά? ο Θηι crtxu 

Jo<5 νμωρ, εκβ Isott κοα η xajJVcc u/xw/j» 

Ο λύχνος Τ37 ο*ω/χ«τος %sip ο οφθαλ/χος. 


la/j οαυ ο οφθαλ/χο^ σΌυ απλδς κ, ολόρτο 
ο*ω/χα σ*ου φωΤβνο^υ ε5ο6£*εοφΐ q ο οφθαλ/χος 
«του ζτονχ^οξ Η,ολορ το σω/χα α*ου σΎ,οτινορ 
iScuJv ocw Ή φως 'S* tfo/ σΚοτοξ Ζΐιρ, τα 
&κοτοζ τροσΌμ· ου^ε/'ς d\xoa7a/ciW/ χυξίοις 
«Ρουλευεψ.Η >οίφ r/J ευα /χιοί/ο^,!^ Iu 


jo/j a.-yc(.7r«Ve,H ενός ίκνθείετοα,ν^ τ$ εΤε 
jou καταφ^ονκαβ,ου cT«juad&£ θε£) <βίίλεν<|/> 
«θα /χα/χων<χ*Λά τούτο λεΓω υ/χ7//,/χ>ί /χε/ 
ψμνατίΊπ ^υγχ ϋμωμ 7/ φάφ /m, β 7/ tm 
τε,^Η^Ι^ 1 <τω/χατ/ νμωμ τί .ty&vtfH&U 


Ινχ,ΐΜ φΐ'Χ» ζτλ&ομ %hp φ\ τ^οφΗς-ν^ to 
«τω/χα T 2 D φν/φι/^ατος-ε/χβλ είδατε ε /s 7α τσε 
7βνα τ ου^ανου,οτ/ ον (ΒΤίί$>'ΰσ , ιμ, 
-3oucr//j,ouJ^ otu/a-^uolr/j ε/ς 2£7Γ.οθκκασ*, 
ο ·δτα7κ^ ν/χω/.' ο ου^άνχσς,τ^εφβ αυτά* ουχ 
χμ&ς /Μ^ομ Λαφε^ετε ca /τω/φ τίς Jl c /ίς 
νμαν μ.ζ$!μμωμ, £ ορατοί 'Ti^oajluJrtl W/ 
«τΖώ ηλικίαμ 1:υ7ΰ) ·δτ«χαυ ενα- i^yj ττ^ϊψ/ 
ο'νμαΊ&'τί /χε^/'/χνατε, κα7α/χάθε7 ε τα κ^ / 
να *Τ3) .OLygoujsrtAi* αυ|άν.β»ου κθ7πα, ouJI νχ 
^Θ.λζγωΜ υμιμ,ϋτι ouJt Γολο /xco/j -stcc 
e'« t? Xo^H auTW 'δτε^ϊεβάλετο ως ε /j του/ 
τωμ,ίΐ ϊ)Ψ·μ χο^τομ Τΰ) δίφρου σ'Ημζςορ ον/ 
τα,κοά auj/ov ε/ς κλίβανον βα/&ομ$Μομ, ο 

^εο'ς ούτως &/x<£uw<rt/J,ou -sro /^ω /xa/^vo/i 

Λ//χας ολιγοττι 5 οι$ μη οαϋ μ^ιμνησκηλί 


ne confpicuum fit hoibus te iciunare* 
fedpatri tuo,qui eftin occulto,^ patet 
tuus q uidet in ab dito,reddet tibi in £f 
patulo.Ne reponatis uobis thcfauros i 
terra, ubi erugo & tinea corrupit, & ubi 
fures pfodiut,ac furantur * Sed recodite 
uobis thefauros ί coelo, ubi necp erugo 
necp tinea corrumpit, ·δί ubi fures ηό p/ 
fodiunt,neq^ furatur»Na ubi fuerit the 
faurus uefl:er,illic erit& cor ueilruXucer 
na corporis eft oculus*Si igii oculus tu 9 
fimplex fuerit, totu corpus tuu lucidu 
erit» Q* fi oculus tu 9 malus fuerit, totu 
corpus tuu tenebrofu erit * Ergo fi lurne 
qcF eft i uobis,tenebra fut, ipfe tenebra 
quat^ erutC Nemo poteft duob 9 domi 
nis feruire ♦ Aut em hunc habebit odio, 
δ£ alteru illum diliaet, aut huic adh^re^ 
bit,&alteru ilium negliget No poteftis 
deo feruire 8C mamona:.Propterca dico 
uobis, ne fitis folliciti uita: ueftra:, quid 
efuri fitis,aut bibituri, neq; corpori ue> 
ftro, quibus indumentis ufuri«. Nonne 
aia pluris eft,qua cib 9 Si corpus qua in/ 
dumentu * Vertite oculos ad uolatilia 
coeli,quia non ferunt neq? metunt, neq? 
conuehutin horrea, QC pater uefter cce^ 
leftis alit illa. Nonne uos longe praxcl/ 
litisilla C Quis autem ex uobis follicite 
cogitando, poteft addere ad flaturam 
fuam cubitum unum C’ac de indumen/ 


to quid folliciti eftis C Cognofdte lilia 
agri, quomodo crefcant.No laborant» 
neq? nent* Atth dico uobis,ne Solonio/ 
ne quide in uniuerfagloria fua, ficami/ 
cftu fuifte,ut unu ex his*q? fi grame agri, 
qcf hodie cu fideras in clibanu mittitur. 


de 9 fic ueftit,an no mfto magis uobis id 
faciet, o pulillx fideiTne fitis igitf folliciti 
j dicentes 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

Τ-ουτες* τ/ φ uyujxtp η τι w/c ομιρ,ΐι τ! ί ri' 
£/βαλωΜε^<χ ♦. 7 ravToc ^ ταυτοί. τα εθνκ V 
t&i^htu * o/ftpyty ο ·δτατκ^ ίι/χω /j ο ου^άν/ 
ος,οτ/ χΐ/ί^ετε τοντωμ α,^άρτωρ ♦- ^Ητ^τί 
7 ΐ^ωτο// τίώ β<Χ( riTiuccp. τον ^εοΰ,ΐφ^ ^ 
Λκα/οααυκ// άυ7ου,κ5) τοα/Τα ΈτάιΦα t^ose-' 
%H<fiToU νμΐρ ♦ μη σάύ μ^ιμν κάκτε ε/ς7 h/j 
άυ^/ο/ι,κ ανψύρ,μί^μνήαβ εαυτκς , σ,^/ 
κετο /J τκ Η/λε^α η κακ/α αυτκς ♦ μη κ^ίνε^ 
τε, Ίνα μη κ^/Θητ^, V/ 5 κ^ίματι κ^/νε / 
τε,κ^θκνείθε* κοα ty/ ω Μ^ω M^fem, Με/ 
'^ιθιίσ'£^υμ7ρ Φ τϊ Βλε^είς τ» κά^φοςτ® 
VV οφ^ΛλΜΦ του αδελφού αου, τίώ cft= 
w ly 1 ο'ω οφθαλΜΦ cToko/j ου κατανοείς; 
κ 7τως ε^ε/σΊ^ 1 α^ελφω <του, αφες εκΒα ■«* 
λω τ° κά^φοσ 1 α7το του οφΒαλΜοναου, 1^/) 
/cTou κ <βοκος <$/ οφθαλΜφ σ'ου^υ'δτοκ^ί 
τα, εκβα/^νε ττ^ωτορ τίω cfWo/J εκ του οφ/ 
θαλΜου αου, τότε ο\αβλεφφ} εκβα /^fv 
TO κά^φος εκ του οφ^αλΜου τ® αδελφού 
«Του ♦ μη c^Sm τι ay ιορ το7ς κυστ/ι ,. μη <ΛΙ 
Βάλλετε τοι /s M«£f α£/7ας umw/j emt^oo^ev' 
'Pm χοίρω//, mk^ou καταττατΗνοοσν// ξα» 
τους φΐ/ το7ς τζοτίμ ϋχυτω//, v^)j ε^αφέ/ιτες 
^ήξωσΊμ νμα<?.ϊχΐτ&τί BoBnVetcM um7v* 

^ητ&τί,κοά ευ^κσΈτε,κ^ουετε κοάανο /f καετ^ 
um 7// * ττάς ^ ο ά/τω/υ,λαΜβάυβ,κοα ο ^ 
τ ωμ lv%t<fKe,& κξονοντι avoiyHifiTct.it. 

k7js £S/v σζ, umwv avujcoif 5 , ο// tap αιτ h tfK 
ο ηος (χντου αξτορ , μη λίθο// Itvic Ι' ωο'β 
άυτω; ^ εά// 7χθαυ ά/τκσφ, μ« οφ/// εττ/ 
cTioa^i ccu 7 Sj%/'_ 004/ um(s TsOVH^oiovfib o/J^a / 
τε cAoM a Tccafcx0a c/\dV//a/ 7o7s 7εκνο/$ u/T 
7τοσΐρ mS/5\ov ο 7τα7κ£ υ/Γ,ο νν7ο7ς ou^avo7$ 
άΓα9<χ7ο7$ a/rcrti/ ocu7ou* ttcxi/7oc. oca/ oVa 
θελκτε,/να 7ro/wcr/i/ um 7/J ο/’άι/θ^ω·ε5·ο/,ου 
τως h)j νμ&π&οιβπ ^u7o7s*ou7oq faj W//j o 
νοΜος tu) bt 7r$ocpHToU St ϊίλθίτί ά/ά thsse/ 
ικς 7 π/λκ 3* οτί ^·λα7*7α h 7 τνλπ kj ευτυχώ/ 

^ος M secvmdvm MATTHAEVM 13 

cetes* Quid edemus aut quid bibemus* 
aut qbus operiemur C Nam omnia ifta, 
gentes exqrunt. Nouit em pater uefter 
ccdcflis, quod opus habcatis,his oibus* 

Sed qu^rite primum regnu dei, dC iuftL· 
dam cius, & hxc omnia adedentur uo^ 
bis.N e Otis igitur follidti in craftinum. 
nam craftinus dies curam habebit fui/ 
ipfius,fufficit iua diei afflidlio ♦ Nolite yjj 
iudicare,ne iudicemini, in quo cnimiu/ 
dicio iudicatis,in eo iudicabimini, in 
qua mcnfura metimini, in ea metietur 
uobis alq * Cur autem uides feilucam, 
quas eft in oculo fratris tui,trabem aute 
qu^eft in oculo tuo,no animaduertis C 
Aut quomo dicis fratri tuo,fine exima 
feftucamex oculo tuo,5^ ecce trabes eft 
in oculo tuo C Hypocrita, exime prius 
trabem ex oculo tuo , & tu perfpicies,ut 
eximas feftucam ex oculo fratris tui * 

Ne detis quod iancftum eft canibus, ne 
^ieceritis margaritas ueftras, ante por/ 
cos, ne quando hi conculcent eas pedi/ 
bus fuis,& illi uerfi lacerent uos * Petite 
di dabitur uobis,qu^rite > di inuenictis, 
pulfate,6i aperietur uobis^O mnis enim 
qui petit accipit,6i omnis qui qu^rit im 
uenit, di pulfanti aperietur. An quifcp 
eft ueftrum homo, qui fi filius eius pe/ 
tierit panem, lapidem daturus fit illiC 
Aut fi pifcem petierit, num ferpentem 
addet iiliCSi uos igitur cum fitis mali > 
noftis dona bona dare filias ueftris,qua 
to magis pater uefter,qui eft in coelis da 
bit bona, fi poftuletis ab illo C Omnia 
igitur quaxunq* uolueritis, ut faciant 
uobis homines,fic di uos facite iUisddaec 
em eft lcx,S£ propheta: * Introite per ar^ 
dam porta,qni lata eft porta,& fpacio/ 

B fa uia 


14« ΒϊΑίΤΒΛίΟΗ 

£ος η ος η &z&ayov<fot. ztc, ^iw a7i&o?v&ap i 
Ηθά τε-οΤλοΓίΐσΊμ οι ζι<Τέξχόμονοί «Ρ/αυτκς. 
ΟΤΙ 5 ζμΗΗ 7τ νλχ, ngjJj τ ζβΧΐμμίρΗ Η οο' ός,Κ 
ξίττά^ουσΆ ε/ξ "τίώ ^wh/J , \\QL^ oTelyot \ισΊμ 
οι ΙυξίσΉοντζξ&υτΗμ > η^οόζχνπ αττο 
rffiv 4 'wd [ o'7r$c<pKt$i/,ot τινεζίξχομται ·7ΐ$ο$ 
υμαο, yJ yVo' νμαοΊμ τε$ο&άτωμ , εαωθεμ 
(Ρζΐίο’ιμ , λύκο ι α^τταγες» !χ.7γο «ffv κ<χ^ 
7 Γωμαν$ν Ζ7Π'γμωα'ί&ζ άυτους , /χκ τί 
cvXXiyGV&ip &.7το ^ακαρ^ιίαμ δαφυλκμ ; 8 
foro Ύξι&οΤζνμ αυκα ; ούτως ttS/j <Ν/// 
cr^o/) ooya^o/j , χάνους καλούς ·3 γο/θ*-το 
αατι^ομ cTs/jcT^o/j , xa^sroua ττομ^ουατ 
°&οι& ¥ Su cPdua^ «K/Jcf^o/J cc-ya^o/J xctfifvs 
τΓονιούς 7 τοι&μ » ouJ^ cTti/cf^ov cf&i^op κ,α^ 
ττου'ζ καλούς 7 τοι&μ ♦ ττα/; <N/j^o/j <uh ττοι 
οαυ χα^τΣτο/; καλο /j, εκχοττ^ετα/,Μ^ ε/ς ttvj 
βά&νετα/.α^ά^ε&τΓο ^ xa^7ra/J &Uf$v 
Ιττ lyptocfi&t <αυτθυς* ου ποίς ο λεφω/; <ao? 
χυ^/ε,Λυ^ε,είαελευσ'ετ^ε/; τ) βας/λε/αν ·τ ptf 
^ocvco/J, αλΧ ο -aro/wv δελΗ/χα τ Trago' 5 μ* 
τ νυ ου^ανο/ς *·δ5·θ/5^ο< ί^σίμ μ -ot yv εκεί / 
/jw 7w Ημζξ<χ } κν%ιζ κνξίε,ονίω cr& ονομαϊΐ'η^Ο 
tepui ζυσαμζν ; π))7ω σω ομομαίι (ΡαΙμομηχ 
ο^,εβάλο/χε /j; η)| τω αω ονόματι άανάμβζ 

7τόλλά arl-zaroiHcrapSjj 5 Η9^ τότε ο/χολοφΗ/ 

creo αυτοΤα, οτι ουδέποτε tyi /ωμ ΐιμοίς »όο- 
τΓοχω^Θτε 2cs£ ζμον,οι z^yalopSjjoi • r dw <x/ 
ν ο μϊ cuplae, ccw ος τ/ς ακοι/<[ μονίονς λο*·* 
Γους τουτους, 7 γο/θ &ντους,ο<α.ο/ωσίω αυ 
το /J φ^ον/^αω *. ος τ/ς φκοζΡομΗΟ'ζν Ά 
ΰΐκίάμ αυτ Irrrir) ττζτςαρ,ν}) χατε&κ η %ο 
χπ,Η)) κλθο /j ο; ττοΊα^αο/, 0 εττνευααν οι a/ 
νζμοι η)) ττξοα&7Γεσ·α/; 1 η ο/χϊα. εχείνχ,ν^ ουχ 
εττεαε/^Τεθε/χελ/ωι 0 £ εττ/ wtrja/J* ή 
^τας ο axeueo/J /xou τους λοξούς τουτους> 


EVANGELIVM 

fa uia qu^ abducit in exitium , & multi 
funtqui ingrediuntur per illam * Quo/ 
niam angufta eft porta,&fh:i(5ta uia» 
qu^ abducit ad ukam,6£ pauci funt s 
qui inueniunt illam« Attendite a pfeu/ 
do prophetis, qui ueniunt ad uos, in 
ueftimentis ouiurn, fed intrinfecus funt 
iupi rapaces ♦ A frudlibus spforum co/ 
gnofeetis eos * Num colligunt de fpitiis 
uuam C aut de tribulis ficus C Sic omnis 
arbor bona,frud:us bonos facit * Pu/ 
tris autem arbor, finibus malos facit. 
Non poteft arbor bona, frud:us malos 
facere * neq^ arbor putris, frudtus bo / 
nos facere. Omnis arbor, qu^ non fa / 
cit frud:u bonum,exciditur, di in ignem 
conficitur. Igitur ex frudlibusipfof^,co 
gnofeetis eos * Non ots is qui dicit mihi 
domine, domine, introibit in regnum 
ccelorum, fed qui fecerit uoluntatem pa 
tris mei, qui in cceiis eft ♦ Multi dicent 
mihi in illo die*Domine,domine.Non/ 
ne in nomine tuo prophetauimus, δί in 
nomine tuo daemonia eiecimus in 
nomine tuo multas uirtutes fecimus C 
Ac tum confitebor illis, nunquam no^ 
ui uos, Difcedite a me, qui operamini 
iniquitatem * Omnis enim qui audit 
ex me fermones hos>6£ facit eos,adfimi/ 
labo illum uiro prudenti,qui ^dificauit 
domum fuarn fuper petram, di defeem* 
dit hymber,6i uenerunt flumina, &fla 
uerunt uenti, di irruerunt in domum 
illam,& non eftproftrata,Fundataem 
fuerat fuper petram, di omnis qui audit 
a me fermones hos, &non facit eos* 
affimilabitur uiro fatuo, qui tedificauit 
domum fuam fuper harenam,^ defeen 


h)) /xw "syojwv Scutouq, < ομΐ(ύ^Ηα'ίΊ^ aVci'^/ μ(ο/ 
ρω.οί Ιιο,ωκοΙομΗο'ζμ Τ) οικίαν αυτ ίτη τ) 

| ’ιμμον,ψ χαίεβΗΗ β^οχ»^ Ιλθον ο, πίαμοί dit hymber , di uenerunt flumina , di 

κι ε·δπ 'tvfrap flauerunt 


✓ 


ΚΑΪΑ ΓΛΑΪΘΑΙ ΟΝ 

Wui^vzWcfap οι ανζμοι η)) ΊΧ^οαΊκο^αρ τη 
οικία εκεή'Η,κ)) iss-ztftp, @ »ρ η ττ[ωσ*/ <r &υ/ 
Ths Μ^άλΗ.κα; ε^ε'ι/ετρ, cm. ετελεστμ ο ιη 
SOrS τους λοξούς τούτους^ε· 2 δ·λΗατοι/τ° 
0/ οχλθ/ ίΤΖ>ΊΤΗ ΛΛχχΗ άυΤθϋ,Η /J ft 1 cT/cTcXS 
κω/; &υτους ω<Τ c/^ovatap ζχωμ ♦ ουχ 
ως o/ γ^α,α/χατθς«. καταβά,υ η cf^ &υτω 
oraro του ο jous, HKoTvovQxifap hvTsS 1 ' οχλο/ 

7γο λλο/, i^i)j /(Του λε^οα lA3w/J>7t^ocreKii 
va &υτω Χίγωρ ♦ κύ^/ε εάμ ^ελκς c^cwcc/ 
tfai μζ καθαρίααι» η)) εκτείι/ας -riu; Xaja, 
η-Ιοο? 0 άυτοϋ ο IHSOTS λε^ω//» £ε'λω , κα/ 
ί^αράθΗτ/, 0 ευθεως εκαθε^/'/θκ αυ7ου η Λε/ 
7Γ^α* λε^βαυτω ο ΐΗΣΟΓΣ.ο^αΜΧ^ε/ 
V/ ε/·2ΓΗς, άλλα ιπ^-αχε σίαυτο'μ cPafo/J 
ίε^Θ,Φ ττ^οαενε^κε Τ’ d^o/J, ο 7ΐ^οτετα|εν 
μω&ϊίο,,ζΐζ μαρτυςιομ άυτοΤα* Ε/σελθο m 
Λ Igel 1 iHSOr ε/ς κα^ε^αού/χ,τι^Οί/Χλθε// 
ccutSj εκατ ο t /τα^χος -δτα^ακαλω^ αυτόρ 
H9q λε-^ωμ , κύ^/εο 7ταΤς /χου βε&λκτα/ 
^ τη ϋ/κί'αττα^αλυτ/κο'ς , ό^&ρωζ βααα / 
ν/^ο',αενος,κ.οα λέ'Γ<| άυ7ω ο iHSorS /εΓω ελ/ 
&w/j θε^αττευσΐο ^cuto/j,^ άττοκρ/^ε/ς ο εκα/ 
το ple.fXos,z(pH, κύξΐζ ονκϊιμί / καν ος,Υνα μν 
υττοσίω szi Ηρ ε/αελθΗ$, ct/jiva μόνον \ηεζ 
λοίον,Φ ’/αθΗσΐτα/ ο -δταΤς <uou*0 ^ εΓω αν/ 
GjcoWs ε/<α/ ντ ο cA^di αμμχωμ \ΐ7τζμαυ1όν 
5£α7/ω7ας,0 λεΓω7ού7ω,^ο^ευθκτ/,(δ' -aro/ 
£ε'υε7α/»0 oc/^vrp ε^χου,Φ %χε^,^ 7ω άού/ 
λω μ'ϋ,ττο'ίΗσορ τούτο, 0 ■sro/eeo^oWas 
ο ΙΗΣΟΓ,εθαύ/χατεν,νύ) ίΠ&ζμΊοΊϊ δεκολ«θ§ 
αΊν^Αμηρ’λζί'ωυμΙν , ου J^s^7&5 /σ^ακλτ 5 
σ’άυ7 πν7ΓΪ5/υ ευ^ο /j. λε'Γω q u/xTi/, ot/ Tf^o/ 
άά 5 ccvctfoAoiv <δ^ dW/xwt/ κ|«Λυ ^ ανακλι/ 
GhVovtj /χετά άβ^αά,α ^’/ταάκ 0’/ακωβ, 
<VV7 h βαΛλε/α r ουλάνων, o/ q ψί f βατ/λε/ 
ας IkSAwGhVovt^ ε/ς το Τκοτ τ εξωΤε£θ/},εκ ί Γ 
esa/ ο κλαυθ/χΓ η)) ο β^υΓ,αος τ ocTo^/jTgo/j*. 0 
«Γδτεν ο γηςοτς7φ eHa-Ti/TajXHfi/ararEji^cbs 

ί7Π5ευα-α<Τ 


SECVNDVM MATTHAEVM I? 

flauerunt uenti,& impegerunt ίη do mu 
illam , di deiedta eft, di fuit ruina illius 
magna» Et facftum eil, ut cum finiUct 
Iefus fermoes hos, obftupuerint turba: 
fuper doctrina illius » Docebat enim 
eos uelut habens autoritatem, & non fi 
cuti icriba ♦ Cum deicendiOet autem VIII 
de mote, fecuta funt eum turba multa, 

8i ecce leprofus accedens, adorauit eum 
dicens» Domine, fi uelis, potes me mun 
dare»& ^ptenfa manu,tetigit illum, di/ 
cens»Volo, mundus efto, di protinus 
mudata fuit illi^ lepra» Et dicit illi Iefus» 

Vide,ne cui dixeris, fed abi, oftende te 
ipfum facerdoti, 6i offer munus, quod 
iuilit offerri Mofes in tcftimonium 
ipfis» Porro cum ingreffus fuiffet Iefus 
Capernaum > adrjt eum Centurio,obie^ 
crans eum di dices,Domineffilius meus 
decumbit domi paralyticus, di grauiter 
diferuciatur, Et dicit illi Iefus» Ego cum 
Uenero medebor illi» Et refpodens Cen 
turio dixit. Domine,non fum idoneus, 
ut tedtum meum fubcas > Imo tantum 
dic uerbum, di fanabitur filius meus * 

Nam di ego fum homo, alterius pote^ 
ftati fubditus, di habeo fub me milites, 
di dico huic,uade, di uadit, di alteri, ue^ 
ni, di uenit, di feruo meo, fac hoc,8£ fa/ 
cit, Hac autem cum audiffet Iefus, ad/ 
miratus eft, di ait» Arnen dico uobis» 

Ne in Ifrahel quidem, tantum fidei re^ 
peri» Dico autem uobis,quod multi 
ab oriente di occidente uenturi funt, di 
accumbent, cum Abraha»& Ifaac,& Ia/ 
cob, in regno coelorum , filfj uero regni 
erjcientur in tenebras extremas, Illic erit 
ploratus di ffridor dentium»Et dixit 
Iefus Centurioni * Abi, di queadmodu 

B z credis 


βταγγβΛχ οη 


EVAN GELI VM 


i<r 

Vsrissuo&s Γενκ^κ/ω αο/,^Ιάθκ ο 7ra?$ Jcu? 
h τη ω^αεκε/νΗ,καί'ελθωυ ο ΙΗΣΟϊΧ ε;ς τ$ 
ΰΐκίαμ τ) πενίαν hur Βεβλκ 

/X/XfcVKU η)) ‘5S-Uj£<35"g<3*CCV*H)) H^OCT 3 'f X^OS OLI» 

»? >y &φ«κεν Ιίύτϊ ο ·5τυ^£το$,Η)) ηΓ ΐ^Η η)) <Ριη 
κόρβ ?χατο7ς*θφϊο:ς (Μ γενομΐνΗο',ν^οσ'Η^ 
νεγκερ αυτω ^οϋμονι^ομίίνους -ζδ-ο/^ους»^ 
ζ/Ι,εβαλερ τά -ε^νεν/χατα λο'γω♦ κοα ·δτά» / 
τας τους κακώς έχοντας,εθε^άττευΦε/»* 

■ss -ως ττλΗξωθπ το ^κδε' /J Λα «ααϊου τοΰττ^ο 
<j>htou τον λεφοντος* αυτός τας αΛε^ϊασ 1 
ι/^αω /j ελαβε τας ροαο υς εβαΕααε/»* 
ο rarOTS ΌΓοΤ&ους οχλου; ττε^ί αυτν 
ϊκελϊν&εμ ’άτζελΰζρ Ιίς τ> α/»»ν$ί} ^ο/ 
σΤλθω /J ίίσ 4 ‘γ^αμμάτενς Ιιτζερ αυτω * Λ / 
«Γάακαλε,ίίΗοΛουδκσ'ω οΌι oVov εαρ,ατ&ές/ 
χκ»0 λεφ<1 αντω ο IHSCtS* at αλωπεκές 
φωλεούς ίχου&ιρ , 0 τα 7τετβνά τ ου^α> 
νον χα7ασ'κκνωσ'([ς, ο Λ ί^ος τ άνθ^ωττ^,ουΛ 
«χ4 7τον τίώ κεφαλπν κλίνη » Ετερος 'j r 
μα^Ητωρ αυτόν ί/ττε/» αυτω, κν^/ε ετείτζε* 
4-ο ν μο» ^ω7ον ατζ’ζλ'ρϊ&.ρ κ)) θάψα/ΐο/» ^α 
Τε'^α/χου, ο ^ ΙΗΣΟΥΣ t/m/J αυτω,&κολοΛ 
6a /χο/,η)) αφες του$ νεκρούς θάψα! τους εαυ 
ητ νεκρούς *. κα I ε/χ^άντ; &υτω εις τ 5 ·ατλο7 
Όρ,Ηκολον&Ηο'<χρ &ντω ο» /χαθκτα/ αυτόν t 
Ηθά ’/Λυ σ&ϊμος μεγας Ιγερετο $ν τη θα/ 
λ,άοδΉ ωσΤε το τελοΊορ καλνττ]"ε<9·οα ν^ο 
rfflj κυμάτωρ * <χυτοα Λε εκά^ευΛ/» «.η)) 
<7Γ§οσ ί ελθοντες ο» /χαθκτα/, liy&fap Bcuto/j 
λέγορ τες * κν^/ε, oftcrt)/» κ^ας,&ττολυ/χεθα 
H)j λεφ^ &ντο7ς * τι <^&λοί ess ολ»φθ7ΐ·/5θ/; 
τότε εφ-ε^θείς, \ττζ]ιμκόερ το7α&νε<αο»ς Hj 
7? ^αλάατκ,κ)) Ιφενει® φαλκνΧ /χεΓ άλΗ*οι Λ 
αυθ^ώ’κτο/εθάν /xatfayU λεφοντες, τσοΤαττος 
%hp δυτος , οτ/ η)) ο/ άνεμοι , h)j η ί&αλαοτα 
icar ακονϊία/ /J αυτω^κα? ελθοντ» &υτ<» εΐί το 
•πζξαρ * εις χω^αρ τ 5 ^/ Ύί^μοΉρωρι ύ^ιίν 
7#aa/j αυτω JVa «Γ'α//χον;3 0<, /Λ&ν ο/ ’ εκ ^ ^- νκ ^ 

μΰνμ 


credis,ita fiet tibi, δί fanat 9 eft filias ei 9 , 
ia horailla»Et cum ueniffet lefus in elo^ 
mum Petri, uidit focrum illius in ledto 
decumbente,^ febrientem,^ tetigit mas 
iiiim illius,& reliquit illam febris, & fur/ 
rexit, 8£ miniftrauit i!lis»Cum autem ap 
petiffet uefpera, adduxerunt illi darrno 
iliacos multos, 6£ eiecit fpiritus uerbo, 
δί omnes male habentes fanauit,ut im/ 
pleretur quod dictum erat per Efaiam 
prophetam, cum ait * Hic infirmitates 
noftras fufcepit,^ morbos portauit* 
Cum uidiffet autem lefus turbas mul/ 
tas, circum fefe, iuffit difcipulis, ut abi/ 
rent in ulteriorem ripam, h cum adiiTet 
unus fcriba,dixit ei* Pt^ceptor^ Sequat 
te quocunq^ abieris* Et dicit illi lefus*. 
Vulpes foueas habent , δί uolucres ccefi 
nidos, at filius hominis non habet, ubi 
caput reclinet* Alius de numero di id/ 
palorum iliorum, dixit efi Domine per 
mitte mihi prius, ut abeam,& fepeiiam 
patrem meu * At I efus dixit illi* Seque/ 
re me, δί fine, ut mortui fepeiiant tuor/ 
tuosfuosJEt cum cifet mgreffusnauim> 
fecuti funt eum diicipuli fui , δί ecce mo/ 
tus magnus factus eft in mari, adeo ut 
nauis operiretur a fiuclibus, ipfe uero 
dormiebat, δί accedentes difcipuli, exci/ 
tauerunt ilium dicentes ♦ Domine, fer/ 
ua nos, perimus* Et dicit illis 4 Quid w 
midi eftis uos exigua fidei C Tune fur/ 
gens, increpauit uetos δί mare, δί facca 
eft tranquillitas magna * Homines ue/ 
ro admirabantur dicentes*Quantuseft 
hic, quia nenti quocp δί mare obediunt 
illi C Et cum ueniffet ad ulteriorem ri^ 
pam,in reoionem Gergefenorum occur 
rerunt ei duo dcemoniaci, e monumeri- 
.. .. ris egreft 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 


μίιαμ μονοί χ<χλ£7Τ0 ι λίαμ 9 

ω5ε <α« *ΐ%ν&μ τ/νά 7Γα££λ3Θ/) <Ρ/α 95) ο / 
«Του ίκύρκο, »ν^ WW εκ^αξα/ζ λετΌντες*. 
τϊ fyCfyz H9^j ^ ΙΗΣ0ϊ ^ ? ^εοί7- κλθεξ ώ' 
«Γε^ο καζ^δ βααα/ζζααζ H<uas;K/z ο /χακ^άιζ 
&3&υτω/ζ α-^ε'λκ χοίξ&ιμ ποΤ^φμ βο&κο/ 
μ.(μχ> οι Si Sai/xovic, τ^εκάλοαυ ocuro/J λε7 
Τ-οντεζ* E/ εκβά/^ζ Η^αας, ε7τί|>εψο /J η/λΤ /j 
ατσελθ'Γυ εζς τίφ hytknp r Xo/^&j/j*h)) εζ^ 
7 T£/j 2ςυτο7ς , υ^τά^ετε* oz c /^ελ^οντες > 
&7 γζζΛ^ο /j εζς niw cLyi^np «r^7 χοζ'^ω/ζ,ΐφί) 
VcTou co^HtfiV , sraa J a κ οι-^ελκ r χο/'^ω /j κα 
τα τ κ^ζ,υ,νδ εζ$ θάλαατα/ζ,Η)) ατΓε'Θανο /j 
«$> το7ς uJW;v,oz c& j^ocmoms εφυγο/ζ» 0 
ccs-sAGoVTss ε /s τ5 7ΰ·οΛιμ 3 &·πήγ/βλαμ τεάν 
τα >y τάτ ^ζ/λονζ^ομ&ζω/ζ» η)) ’zdW 7raaa 
η 7τολζςο/^κλθε/; ε/ς oUuavTtfTZ/zTq) ιηςογ 
0/c^o υτ$5 α.υτο/ζ 3 7τα^εκάλ£αο:/;»ΰ7Γως /αε 
τα£ίζ &7το 'fft/ oj/co/j &υτω/;» ε^αζ 
ο ΙΉΣΟΤΣ εζσ το •π'λοΊομ Λε-πε^ασε/ι η)| κλ/ 
ΰε zj Ite, ηίω / cTz* oc/j 7 roA//j * KctnSov 
yz?op οιυτω 7τα^αλυτζ κομ ε7 r/ κλζ/ζΗς £ε 
'oTinpSjjop* 1(9^] ζ^ωμ ο ΙΗΣΟτΣ τίώ 7τι5ΐμ 
αν<?$\/ 3 ίπτεμ 'bS' '55·α°αλυτζκω,^ο^’σβ τεκχ· 
ί/ο/ζ οκρέωμταί <fot αζ ctuajTzar αονι,κ)) 7cTou 
rivicfa^v y<=aμμ.cLτzωμ Ιηνομ yv εαυτ ozs 
Suro§ βλααφΚ/αεΰκοα/σ'ω/ζ ο ιηςοτς ταζϊ 
^’^υμπσ’&ζ ccur,£i7r£/j,7ua7/ ΐζμ-Θς «^υ,αα 
<Οίε 7τουκ^<χ <$/7α7ς κα^ϊαζς ν<αω/ζ ;τ/γά^ 
Iszv ευκολωτε^ον, iz7rfv αφε'ωνΤαζ αοζ αι a/ 
μ,α^τ/αζ,Η \i7r&p,Xyzi$z W} ττι^πτάτ^Ινϋ. ^ 
εζΛζΊε,οτζ εξουα'/α/ζ ε'χ<1 oijosr avGjwsrS 
i7r/7? Tks αφζεναζ αμαξτϊαζ,τοπ λε^Τφ 
^αλυΤζκω»ε -y ευθείς, ajov tfy-rS κλίνην Hyj 
wafs εζ$ ί®/ζ οζκον <rt?*vO) €ΓθεΛ,^τϊτκΛθεν ε<$ 


νν οζκον &ur*WVv7£s ο οζ οχλοζ εΘάυμ,ααε/; 
0 ε^Ιαααν τον θεον,τσυ «Γο'ντα ε|«σ*/ανΤο» 
<χυΆ το7ζ άνθ^ω7το<ς , καζ' Traja^w/J ο ΙΗ^· 
ΓΟΧΣ, ίκ&^ζμ, hSzp αμΰςκιττομ καθ^ε ^ 

/zo/j εττ 1 


SECVNDVM ΜΑΤΤΤΗΑΕνΜ 


ds egteffi, erat autem iarui fupra modu 
adeo ut nemo poffettranfireperuiam 
illam.Etccce uociferabantur dicentes* 
Quid rei nobis tccu eft Iefu fili dei ? ue^ 
niftihucad cruciandum nos ante tem^ 
pusC Erataute procul ab illis grex poix 
eorum multorum pafcens,daemones ue 
ro rogabant eum dicentes» Si eqcis nos> 
permitte nobis, ut demigremus in gre> 
gem porcorum» Et dixit iliis. Abite* Illi 
uero egteiTi abierunt in gregem porco/ 
rum*Et ecce ferebatur totus grex porco/ 
rum,per pneceps i mare, & perierunt in 
aquis»Porro qui pafcebant, aufugerunt 
δί digredi in duitatem, renunciauerunt 
omnia, &quid aeddidet d^moniacis*Et 


ecce tota duitas exiuit,in occurium Iefu» 
Et cum uidident illum rooabant, ut de^ 

O 

cederet a finibus fuis* Et incredus na 

ip 

uem Iefus,traiecit,8i uenit in luam ciui/ 


tatem * Et ecce adduxerut illi paraiyticu 
in lecdo decumbentem» Etcu uididet Ie 
fus,fide illo^,dixit paralytico» Bono ani 
mo edo fili»Remittuntur tibi peccata 
tua»Et ecce quidam e feribis, dicebat in/ 
ter fefe»Hic blafphcmat»Et cum uididet 
Iefus cogitationes illorum,dixit,ut quid 
uos cogitatis mala in cordibus uedris C 
Vtru enim ed facilius dicere,remittunt: 
tibi peccata,an dicere, furge δί ambula» 
Vtautefciatis,quod potedate habeat 
filius hominis in terra remittendi pecca 
ta,tunc dicit paralytico ♦ Surge, tolle tu/ 
um dratum,& abi in domum tuam, δί 
furgens abrjt in domum fuam»Turba: 
uero, q\xx uiderant, admirata funt ,δί 
glorificauerunt dsum,qui dedidet pote 
datem talem hominibus»Et proteri/ 
ens Iefus illinc, uidit hominem defiden 

B 3 tem in 


Sf ΙΪΑΓΓΙΛΙΟΝ 

/uo/j Itt/ A ηλωνιορ ματδαΤον Atfo/^o// 
λεχΐ ^υΐ^ακολού^ μο/,κ)) bpasae,/ 
«κολούδχΦε// avla^yKcdiyipiT αυτδ) St/ja/ 
uapSjjcv yu tm οικία: > v(pq /cTbu TzoThot n/ 
λώρο u Ηύ d αμαρτωλοί ελν&οντες, σαναρε/ 
κ&ρτΥω ιηςοτ νή τοΐς μα^κταΤς αυΤ3?,€^ 
/«Τούτες ο/ φα^/Φαίο/,ε/^ο// τοϊς μαθχτα7$ 
&υτ,<Τ/α7ί με7α τ ΊεΛωνων η)} «μα^ΤωΑων 1' 
<θ/<1 ο Λ^αΦκαΤε υμω^,ο^ ΙΗΣΟϊΧ ακό υ*> 
tfa^lizs-iv ScuToT s* Ο υγείαν ε'χ&σ/ν οπΦχνον 
τες ’/ατρν,αλΤε ο/ κακώς ε'χοντες, ττο^ευ ^ 
ψεύτες Μ μά()ίϊε τί ί5ΐρ, ελεοσ'^ελω,κ)) οα 
^•ucr;a/j,ou ri ηλύορ κα.λεσΌ.ι Λκα/ονς, ΙΟεΧ 
αμαρτωλούς είς μετάνοιαρ.τοτί a^oai^y 
χορΊα.ι auTsJ 1 οι μαθχτάΓ/ωαννουλείοντεϊ,. 
Λατ/ κμδς ^ φαξί^οι pHsivopjw 
7ro/ftvoc,o/ μαΘχτα/ αου ου νχεευουφ;/; 
trssr/J &υτο7ς ο ΙΗΣΌΤΣν μκ ^cwcupnj οι ψί 
T2? μυμφωνος τΰ-ενθβρ εφοσΌρ μεΤ* άυτω// 
Ζ5ΐρ ο /ιυμφ/ος ; ελευσΌντ^ ot Ημερα/ ο τα/; 
αΐτα^θχ α·7τ ccutw/j ο /;υμφ/ο$,0 το'τε /jxssu 
o‘ovo’tp*ovJ [ ita J W /βά/^νβ ε7τ/βλκμα ^ά*- 
κουσ* &Γνάφ^, επί /μα τίφ τ&ϋ.λαιω*αι%β $ 
Τ 7τλχ£ωμα &uT2} &7ro TW /ματ'/' ouj0 X ; f/ 
50/J ‘Χ/σμα ymaj , oucAe ά/>ίνο ucT //j δινορ v& 
ο/υ,ε/ς αΦκου$7Γαλα/ους*ε' puiyzjHypuv 
τα/ o/ ac/KO/ ^96) ο ο/νοσ* εκχεπ] , 0/ cx./ 

<fKoi α7τολο««^>αλλάβά/λονα//; o/vo/j μ»ε/ 
ο/υ,ε/ς &Φκους κα/νους, 0 αμφοτε^α σΌϋΤκ 
^ούουτα/νΐαυτα aur λαλοαο7ο$ αυίοΤς,κΤοι; 
ο^χω /j ελΟω /J ^οΦεκυ//<1 αυτω λεφ&^-ΐ,οτ/ 
κ ^υφάτκ^ μου (Χξ'Τί ετελευτΗσΐ/υ,&/&.ά ελ/ 
Θω /J ε-δτ/θες dw χ&^ά Φου Vs? αυτίώ 0 ^hVs 
τα/ ·0 εφεξ’θε/ς ο ΐΒΣΟΤξ,κκολου^κΦε/; &υ *· 
7ω η)) b/ μαδχΤα/'&υτ,Η)) /cTou Γολ)η <χ/μο^οΐΙ 
Φα «ΤωίΤεκα ετχ» 7r§ οΦελθ δΦα oTsiobip κψα/ 
K^aiora/cTy τ /ματ/ου άυΤΖΑ,ελεχ 
>ε/υ >06φ εαυτκ ♦ εά /J μόρορ αψωμο&ε 
*t$) /ματ/ου ςίυ^ΦωΟκ'φομοα/ό THSOrS 

«■δτ^αφε/ι 


evangelivm 

; tem ίίΐ tefonio Matthseu nomine,6£ c!?> 
cit ei,Sequere me* Et {urgens fecutus eft 
eum,Et iadlu eft,ut acciiberet in domo» 

• Et ecce multi publicani 8C peccatores, q 
uctierant, firnul accubuerunt cu lefu, 6£ 
diicipuiis illius * Et cum id uidillent pha 
rifei,dixerunt difdpufis eius,ut quid di 
publicanis di peccatoribus fumit cibum 
praeceptor ueilerC Atlefus ubi audiuit» 
dixit illis, No opus habent i) qui ualidi 
funt medico,(ed qui male habet,Sed ite 
dlddcitc, quid fit illud, miiericordia 110 
Ιο,δί no iacrificiu. No enim ueni ad uo- 
candu iuilos, feci peccatores ad pernite^ 
tiam, Γ unc adeunt eum difcipoli lohan 
nis dicentes. Qua ob caufam,nos &, pha 
rifei ieiunamus plmimq^, difcipuli ue/ 
ro tui no ieiunamcEt dixit iliis lefus^Nu 
poiTunt fili) fponii lugere, cpdiu cu illis 
eil iponfusCVeniet aut dies,cu tolletur 
ab eis fponfus,6£ tunc ieiunabunt*Nul¬ 
lus imittit immilluta panni rudis,in ue^ 
fte ueteri, Aufert em fupplementu illius 
a ueftimento, δί peior fciifura fit, Necg 
mittunt uinum nouum, in utres ueteres* 
Alioqui rumpuntur utres,uinu effuti 
ditur,6i utres pereunt, Sed mittunt uv 
num nouum in utres nouos,6C utraqg 
fimui feruantur, Hseccum illis foque^ 
retur,ecce primas quidam uenit,^ ador 
rauiteum, dicens, Filia mea modo de*· 
fundaeft,fed ueni, di impone manum 
tuam fuper illatu uiuet* Et furgens Ie 

fus fecutus efl: eum,ac difcipuli illius* Et 
ecce mulier quee fanguinis profluuio la- 
borauerat duodecim annos,accedens ag 
tergo,tetigit fimbriam ueilimenti illiusi 
Dixerat em intra fefe. Si tanta tetigero 
ucflimentum illius, ero falua, Atlefus 

conuerfus 


*Α?Α~ΜΑΫ©Αϊόϋ 

*vs?i$$oq>ue, ν^)£ωμ &υ-τ lijj 9 itmpi%&ftfa 
QuyciTZ^ η 7zi5tc, <fov (flatui μ <?ε*ίΐύά εαω / 
6x «*yauH α.7το φ\ ω^ας Ικείμχς* ι^ελθωρ 
ο ΙΗΣΟΪΣ ε/ς τίω οίκίαμ τΰ) α^χοντος,Θ 
)ϊάμ τ ouV αυλκτάς το μ όχ2ομ aJoju/· 

fcov(j$J}op,2iy& διυτοΐς *&ναχω^θτί,ου χ)? 
oc.-7T£0oci/£/j το κο$ά.αΊομ,ΰΰ&& καθέυ<^« τ κοα 
κατί^ελωμ auTZfl.o-n c /^εβλκΘ η ο οχλο$ 
ί/αελθω /j, εκράτχσ’εμ ςφ χβ^ος αυςδ} ,κοα 
tryiftx τ® κοράα/ομ.ΚΌα ο^,κλθεμ η φ/ςακ au 
τ#»1/ς ολκ /j ταυ 7^5 ίΧίίνΗμ.Κΰ,ϊ sro^ayo/j 
ΤΙ ίχ&βίμ ΙΗΣΟ t, Ηκολούθκαα /j άυΊ^ 

iTuo τυφλό/ κ^σντες Φ Αε^οντες » ελε'κ/ 
σ&μΗμ&ί iji Ααβ/Τ' ,ελθοντ» <&ε/ςτ{α; ο/^ 
κ /cqu, 'Τΐξρσ'ϊίλΰομ αυτω ο/ τϋφλο/. κα/ λε/ 
•ye/ άυτοΤς ο iHrorS , 7Π5ε'υετ& οτ/ <όάυα^ 
fxoi του? 0 ττο/ί/σ'α/,λεγουσνμ άυτω, VOO κν - 
£/ε.τοτε H.j<ar> 'tW οφθαλμών άυ$ν λείωϊ* 
κατά τ£ώ tq-/'st//j u/xw/j φενχθκτω u/x7/j. 0 
ανεώχ^Ηϊαμ aur o/ οφ^αλ/χο/. Θ <$/εβ£ϊ- 
foxifor αυτό/ς ό ΙΗ20ΓΓ λεφω /J, ο jom, μ.« 
<Ρε/ς φ/ι/ωακενω, ο/ ο/^ελΘο^τες,Λεφίί ^ 
^xxaa/j auTO/j yj ολκ tu yx εκε/νκ.άυ'^ν 
<Ρζε<=χοΐ&}*&μ , icTou 'n^o&Hvzyy.ip auTs^ 1 
av^>ws5-0/U κωφο /j 2οίμ.ονιΊόμ^}ο\\κοά εκ- 
φΑχθεντ©"' tzp 2αιμομϊου ελάλκαεμ ο κω 
φοα.κοα Ιθάυ/χάαα /j ο/ οχλο/ 2(yoμ τεσ* 
ouc^sVote £φάνκ ούτως φ Ί^ 1 VjanA* or 
φα^/σα/ο* ελεφο /j, ^Tg^ 1 ά^χοντ/τ^ 
2οιμ.ομιαμ εκ£>ά/&« τά 2ο!£μόμιο . κα i 
ττεξί^ζμ ο iHSOrSTa? 7Γθλ0σ'7τάσ > ασ’^} 
τά$ κωγαασ'ΛεΑάακωμ τοός attuafwfa/s 
αυ^ν» ΐφί) κΗςυαϊωμ τν ΐν ayyiAlop φ\ &α 
rilAs/W , ί^αττευωμ τζοσορ μό&ομ 
κοά "STocaa/j ,ααλακ/α// V/ τω Λαω./^ωμ 
τους οχλους,εασλαγχυκίθκ ·3τε<=/ aur, οτι 
ϋοΌμ εκλελυ/χενο/ 0 ε^ιμ-μ-ένοι ωτε/ττ^ο 
JocCfa/xH Ι'χονΤα · 35 ·ο/<αενα, τότε λεΥ<| το/ς 
/λαθ«7ά/ς «υτ + ο μ*ζν%ψσ , μ·ο& τΡλύς, ο; As 


^ECVNDVM MATTHAEVM ζ© 

conuerfus,ut uidit illam,dixit ♦ Confide 
filia,fides tua faluam te fecit * Et falcata 
fuit mulier ab tempore illo > Et eu uenifi 
fet lefus in sedes primatis, & uidiifet df 
bicines 3 &! turbam tumultuantem, dicit 
ilIis»Seeedite, non enim mortua cft ado 
lefcentula, fed dormit.Et deridebant 
illum. Cum autem fuiifet cicdla turba, 
introgreflus tenuit manum illius, & fur/ 
rexit adoiefcentiila.Etemanauit rumor 
hic in totam terram illam. Et cum df 
fcederet illinc lefus, fecuti funt illum 
duo caci,clamantesdicentes.Mife- 
rere noftri fili Dauid . At cum ueniO 
fet in ades adierunt illum caci, &. dicit 
illis lefus.Creditis me hocpoiTe facere C 
Dicunt illi. Credimus dominc.Tunc te/ 
tioit oculos illorum dicens Juxta fidem 

O 

ueftram fiat uobis ♦ Et aperti funt ilio/ 
rum oculi. Et interminatus cft illis Ie/ 
fus, dicens .Videte, ne quis fciat. At illi 
cum abqffent, diuulgarunt famam il¬ 
lius in tota terra illa. Illis autem cgre- 
dientibus, ecce adduxerunt illi homL· 
nem mutum damoniacum, 6C eiecfto 
damonio, locutus eft mutus .Et ad> 
mirata funt turbse,dicentes.Nunquatn 
apparuit fic in Ifrahcl. At pharifei di/ 
cebant.In principe damoniorum ei)> 
cit damonia. Et circumibat lefus ciui/ 
tates omnes ac uicos docens in fyna- 
gogis illorum, dC pr^dicans euangelia 
um regni , δί ianans omnem morbum 
& omnem languorem in populo. Cum 
uidiifet autem turbas, aftcftu miferi/ 
cordis tadtus eft erga illas, quod effient 
deftituti,ac difperfi uelut oues,no habe/ 
tes paftorem.Tunc dicit difcipulis fuis. 
Ipfa quidem meflis copiofa, ceterum 

B 4 operari| 


zo staffbaiom 


EVANGELIV-M 


1 fycxroit ο%Ιγ;,£ίΗ$Ηη otw ts) κυρίου το\^ 
ξίσμόυ/οττως I κ ]2?<χΑκ lg -Γ άτας ε /s tp/j 
f /σμορ Scuro^^g^ ^όίΤκαλεσ'ά^ΐ^Θ^'Ρ’υξ 
cf'coJWxc ,άαθκτας αυτοί;, iJW.sp αυτοΤς 
(Ρζουσίαρ κατα ττνευ^αάτωρ (χκαΟά^τόορ 
SsTs εκ Ιόά/^νβρ οευτά,^ ^αττενβρ -jstoc / 
«7*αρ voVopji^ τζα&αρ μαλακίαρ^Τωρ Αε 
ίΓοα^εκα αττοβόλωρ τα ονόματα, thp ταΐ? 
τα^ωτο $, αίμωρ © 'Xzyopj&jQ% τ^ζτζος^ 
twu&vfyiag ο ζ^ελφος. αυτου,/άκοαβος ο 
του ^βε^οί/ο#,^ /ωαννκς ο cccfsA^og ccuts?, 
<δ/λ/7Τ7τος kocc βα^Θολο/χαχος', ^οαμοίς 
/χατθοαοί,ο τζλωνπς ,/άκωβο$ α του / 
φοαου, 0 λεββοαος ο ε^τ/κλκθε^ GccJMWocj,, 
αίμωρ ο koiPcwith^HCU ιούδας νκα^/ωτκς, 
ο κοα ‘^•a^ac^ous avrp* Τούτους, τους 
£ζκα ζε7τε5βλερ ο ϊΗΓϋίΓ, ^οφα'^είλαΐ’ 
ξαίτοΤς,λε^ωρ^ίς ο^ορεθυωρ μ.Η &7Γ|Λθ«/ 
τε,Θ ε /g 7τολ/ρ ααμα^Πωρ, μη είαελθΗτε* 
'srojEUEcOi c4‘ μα7Χ\ορ 7ΐ$ος τα ντ^βατα τα 
<Χ7Ρλωλοτα ο/ κ'ΰ κ^ακΑ* ττο^υο pj^-joi g κκ 
ρύατεΤε λεγοντ£$,οτ; liy/iKzp κ β^ααιλείατ 
ou%av’ ? oi&-£vocw7as ^α7Γεύε7ε,υεκ£ου$ είε/^ε 
Tt,As7^ous καθαξί%ζ7ζ,ζΡ·αιμόνΙα εκ&ά/λεΤε, 
<^ω^εάρ ελάβετε,^ω^εαρ cPoV^/xh kthThSs 
^βυαορ,μπ^ a%yv$op^.H<& χαλκόρ Ι/$ Τας 
^ωνας υ^αωρ,/χκ -πη^αρ ε /s ο^ορ,'μχύί cNo 


χιτώνας,μχ^ υτνούΊίματα,μκΜ ^άβεΓορ, 
af/O" >0^9 ο ε^άτκς rys Τ£όφΐΐς αυτ έ2?ρ*, 
E/a hv <7 αρ 7ΐόλιρ κ ν,ωμίΐϋ Ι/σ'ε'λΟΑτε,ς^ε^ 

t ^ 

/ / 7 i Ί/,/ο J ·*>-, \ 5 ~ f 

τασ'ατέ,τ/ς <y/ αυτ« αξ /og άέ?ρ»Η/) εκ£ μι\* 


νατε ζώς <χρ ^ελ^ΗτέΛίσζ^χομ&Ραί Άζ ε /s 
τΐχχ) οικίαρ,αωιάααοΤζ δχιτίαΜ^ εαρ 


iC > ί ·> C r , — Λ / C > ;/ 6 D 

« η ο/κ/α αξ/α,ελϋετΛ η ε/^ιώκ υ/χωρ εεΰ au/ 


<riw,lap cfe /xb k 2c| ία, η ζΐξίωχ νμωρ, πτ^ος 
νμα^ ε7ΐ75£αφκτω«. η)) ος εαρ ρ.» 

ρ-κ ^ ακ^αΊΐ 7°υς λοΥ«5 νμωρ,ζΡφχό 


flfyjot $ οικίας η φϊ 7Γολεως ζκίίνκς,ζκτ'ί 
νάξαηι τ>ρ Koviogrp ^ ττο^οίρ υρ** Αρίώ 

A^w νρΤρ 


operari] pauci ♦ Rogate igitur dominii 
meffis,ut extrudat operarios in meifem 
fuam* Et accerfitis duodecim difdpil· ^ 
Iis fuis,dedit eis potefiate aduerfus ipi- 
ritus immundos,ut eqcerent eos,6i fana 
rent quemuis morbum,^ quemuis lam 
guorem* Porro duodecim apoftoloru 
nomina (unt ha:c.Primus Simo qui uo 
catur Petrus^ Et Andreas frater eius * Ia 
cobus filius Zebedari ♦ Et loannes fra/ 
ter eius ♦ Philippus, 6C Battholomeus» 
Thomas di Matthaus, qui fuerat pub 
licanus Jacobus fiii^ Alpha:!.Et Lebbas 
us,coonometoThadd^us,Simo Cana 
neus,6i ludas Ifcariotes, qui di tradidit 
illum.Hos numero duodecim,emiiit le 
fus, quibus mandauerat dicens Jn uians 
gentium ne abieritis,6i in duitatem Sa¬ 
maritanorum ne ingrediamini, fed ite 
potius ad oues perditas domus IfrahcL 
Profeci aut pdicate dicetes» Appropio 
quauit regnu ceio^,infirmos fanate, Ιςρ 
fos mudatc^mortuos fufcitatc.dcmonia 


erjcite. gratuito accepiilis,gratuito date* 
Ne poliidearis auruaicq^ argentu.neqj 
a:s in crumenis ueftris, neq- pera ad iter 
tteq? duas tunicas,neq^ calciatneramcqj 
uirga. Nam dignus eft operarius cibo 
fuo 4. Sed in quamcumq; ciuitatem ,aut 
ilicum fueritis ingreffi,exquirite quis io 
ea fit dignus,at<^ illic manete ? donec ex 
eatis * Cum autem intrabitis domum * 
falutate illam,& fiquidem fuerit domus 
digna, ueniat pax ueftra fuper illa» Sin 
minus fuerit digna, pax ueftra ad uos 
reuertatur ♦ Et quicunq? non exceperit 
uos, neq; audierit fermones ueftros» 
exeuntes ex aedibus, autciuitate illa,ex¬ 
cutite puluerem pedum ueftro^t Arnen 

dico 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 


SECVNDVM MATTHAEVM ii 


λεφω υμίρ ♦ αΗκτοτεςομ tscui yu & Ocf ο ✓ 
μωρ ί|9^) φομο&ωμ yi/ Ημ(ρά Rfirtaq, η τη 
ντολβ Iκε/νκ ♦ fcPou εφω αν rosd&co νμ,ας ws 
'TtjcSolt λ ty/ /χεσίρ λυκωρ . φ/νε<θε ccw cpfo/ 
νιμοι ως ο/ οφβσ*, Φ&κέ^α/ο/ ως «/ vs-ifisz 
£αςττ§ασ"εχετε α·δτο ανθ^ωπω^. ·π§α 
tfdxoircrt/j yJ' υ/χας ε/ς ctuviJpa, x)j yv ταΤς 
σ'αυαφώφ'αΤς αυτών μα5ΐφωσ'ουσΊμνμοίο', 
®ίν r/ Ηφε/χο'/υας <$(!? βαΛλδααχθ/ίο'ε,'' 
c£k ε^/εκε//ε/χοΐτ, ε/ς μα^τνρορ 2x.uto7c/, Φ 
το/ς εθυεσν/ι . οτ α /j 7ra£aciY</\oert/j ν^αασ* 
/AX μ£ξΐμμΗ<ΤΗΤί, 7ra)S « τι λαλΗσκπ* σ Α ο8κ ^ 
</ετα/ Λ u/x7/j γυ \kuvh1h ω<ρχΤίλαλΗ<?Ητί+ τ zraTfoq νμωμ,τ 1 λαλοάδ γ/ υμΊμ+νταςςί' 
^ωσ*β αδελφός α^ίλφορ ε/ς ^άνατο/ς^ 
■arccTH^ τεκνορ, καί WocvasHVoi/rcu τίκρα 
{■sr/yopeg , <5^ ^avarcj/foucfip αυτούς, 
ttfz&s μιΰουμβΜοι νζνο -πάρτωμ <Λα το ο ^ 
ι/ο/λά <αου ν ο υ 7 το/χε^ας ε /tf τελ©-', ου/ 
τος c J coQHcrtTcu+ οτ <χρ ^^ωκωο'ιριτμαο' 
$J τη εδΌλβ ταΰτχ, φε'υφετε ticfrrtu) afaup* 
Α/λκ /j >009 λεφω υ,α?/;. ου <uh TiAsV/mTas 
7 το^λεις 7ου /σ^ακλ,εως a/j ελθχο ί^ος τουϊχ,ν 
β^ωττου,ουκ ε$/ /χαδχτχς U 7 rej to/j <T/J v acr‘/ 
xaAo//,ouc^ cTouAos U 7 r££ to/j κύρορ ocuTou. 
ϊχ^κετ o/J 795? μαΰητΗ , /W φε'νΗτα/ ως ο Λ 
^άσ'καλ©''' 2 χυτοϋ. ν(ώ ο ^οΐ/Α©-' ως ο κύ/ 
^u©-' αυτου*ε/ το/ι οιΛοΑσ^ο'τΗρ βεελ^ε ✓ 
$ουλ ^aA£c/a//,Wcrtp μαλλορτουα omt/ 
<ακους &.υτον; /ah οώ φοβΗ^Ντε&υτουν.ου/ 
JVy φάξ 1 Is//j χζκαλυμμΐρομ 3 ο ουκ αττο / 
καλυφ/θχσ·ετα/+Η)) κ^υτ^ο/ίο Su φρω<&Η<?ίτ] 
Ο ΑεΤω ν/χΐν 7χ ακοΊεϊα,έΓ^ατε γ; 7ω φω 
τ /.C' ο ε/ς το ους ακούετε,κχ^υξατ* ε^/ w 
£οματ&μ μϊ\ φο£ι·ιθΗ7ε ^ατζο hrso / 
Κηνορτχύρ 7ο σ'ωμά,τίω j ψνχι ψ μ» J^aua 
μεμωμ ΐχ.ποκτ£ΐνάι ♦ φοβ ι/θχτε <αα?)\ομ 

to/j cTtwa^s^o/j 4 -υχΗ>,(δ\ τ αω/χα, 

βΤΓΟλίΦΛί 


dico aobis /Γ olerabili 9 erit terra: Sodo^ 
mo^,8i Gomorreo£,in dic iudicq,c$ c i/ 
uirati illLEcceegoemitto tios,ueiacoues 
ί medio iupo^Eftote igitf p raderes, u e/ 
lati ferpetes,^ fimplices ficat coldb^ca 
aete aut ab hominibus * Tradent enim 
uos in concilia, &. in fynagogis fuis fla/ 
gris cadent uos, quin δί ad principes ac 
reges ducemini,propter me, in teftimo' 
nium ipfis ac gentibus. At cum tradent 
uos,ne i Itis foliiciti, quomodo aut quid 
loquamini, dabit"' em uobis in ilia hora 
qd loquamini.N 0 em uos cftis illi q lo/ 
quunt^fedfpus patris ueftri,q loquit in 
uobis.Tradet aut frater fratre in morte 
δί pater filiu, & infurget fili) aduerfus pa 
retes,6i morte afficiet eos, δί eritis odio 
habiti ab oibus, propter nomen metu 
Veru qui fuihnuerit ufq^ ad finem, hic 
faluus fiet. Cum autem pcrfecuti uos 
fuerint in duitate hac, fugite in aliam. 
Arnen dico uobis. Non perambulauert 
tis omnes ciuitates Ifrahefquin iam ue/ 
nerit filius hominis * Non eft difcipulus 
fupra praeceptorem, ncq; femus fupra 
dominum fuum. Sufficit difapulo, ut 
fit, ficut pr^ceptor ipfius, 6C ut feruus fit 
ficut dominus ipfius. Si ipfum patrem 
familias uocauerunt Beekebul, quan/ 
to magis domeflicos illius C Ne igitur 
metuatis eos, Nihil enim eft opertum > 
quod non fit reuelandum,6i nihil occul/ 
tum,quin fururum fit, ut fciatur. Quod 
dico uobis in tenebris, dicite in luce. Et 
quod in aurem auditis, praxlicate in te/ 
d:is * δί ne metuatis uobis ab his qui oc 
ddunt corpus,animam autem non pof/ 
funt occidere. Sed metuite magis il ^ 
lum, qui poteft δί animam , δί corpus 


/ It 


ΙΪΓΑΓΓΕΛΙόΝ 


BVA NGELlVM 


&7ΓΰΑεάαϊ yj ΓεεννΗ.ουχι cft/o ^ουθία&ατα 
ξίου π>ωλ&τ<ΜϊΚΰάίμ Stu atfv ον 'Ki<f&7dZ 

ζπΐσίυν jlw,aviv 'W -srafo ς νμωμφμωμ >r j 
αι?£'ίχίξ Φ) ΚεφαΑ«ς ■δδ-ασ'οα,κρ/θ^χκ-' 
fjQjjctt iicri}. j»a« οαυ φοβχΘ#τε,7Γθ2£νφ// 
θ/ω/ί,^/αφε^ετε haC?* πας οαυ os ^ς ο/λο/ 
Αοχκαβ $ εΑΟ/'εΑ'ΤΤξΟ/θεν <ίΡη 7 άνθ^ω-τω/ι, 
ομολογήσω xayco φ y av7^ ,ίμ^ο^ψ 'W 
ττατ^οζ μ'ό r $/ ου^ανοΤς,οσ^/ς τα/; α^νκ^ 
CHTcd μζ ζμ^ο^ζμ άνθ^εόττω/;, os^vh / 

σομΰΐ α.ντομ,κα.'γω £/x7rgoo7?/J TW πατ^ος 
/ji« τ τι; ου^ανοΤς.Μκ νομίαφζ,οΊι ηλ^ορ βα 
λ{υ ΙιςΙύοΙω,ζ-πϊ τ*) ίΤω, ουκ κλθο /J βαΑ* ε /f η 
Α άχα^αν.Ηλθο/) 77χάά<& αν/ 
Θ^ωττ ο /j, κατά τ 7 rccTfoe, &.υΤ 5? } 0 θυ^αΐ^α 
κατά <Α /χχτ^ο'ς αυτίΤς, κοά ννΑφ^υ κατά 
ςΡΙ 7r£V0£^as αυτΗς,0 εχθρό/ τΰ) άνθ^ωττου, 
ο/ο/κ/ακο/άυτζεν ο φ/Αω /J 7τα7ε^α η/χχ/ 
τε^α U7T£j ε/χε,ουκ ε5/ /λου af/©"'', 0 ό <Zl / 
Αω/; ijo/j κ ^υ^ατε^α ΐ/ττε^ ε^αε, ο vkXsi μον 
αξ/ος.ι^ ος ου Aa^Sdcva tov 5 avjo/j ctuTW 
Κθά άκοΑου^Θ O7r/Vco aou , ουκ ζ5ΐμ μον 
<xf/©"'»o ευ^ω /j <rbh ψυχίώ auT3? δί7τοΑεσ*« 
^nvniw,Mu ο ά·δτοΑεαας τίώ ψυχίώ άυτ$ ε/ 
νεκε /J εΑου,ευ^καβ &.υτ£ώ,ο ^εχο/υΛυ© -7 v y 
/χάς, ε/χε ^ζχζταί,Κΰάο ε,αε ^εχο > / αο(/©^, 
cf εχετοά τ ^.7Γ05£(Ααντά <αε + ο <Γεχο A^vos 
ζτ^οφΗτΗμ ε/ς ουο/χα ^jo<$>htou,a»^o/J 
ζτξΰφΗτον Ακψεταί* ΚΟα ο Χεχο^αον©^ 
Λ'κα/ο /J Ι/ς ονοΑ α Α/κοαου, μι&ομ Λκοί// 
ou Ακψετοα»^ ο§ sa/J Ts-oricfH ενά τω/ί 
μ,'ΐκςωμ τοι/τω /J woth^/o/j ψυχ^ου μανορ 
ϊΐξ ονομα μ&^κτον ^άμΐην'λίφω νΑ~^> ον 
Α« a7roA£Va to/J μΐ<&ομ άυτο^,κα/ε^ε/ 
Τ’ οτε ετελεαε /j ο IHSOrS Άιατάΰϊωμ το?5 
εΡωΤ'εκα Α^θκτοάς Ιαί'τον,μζτζ&ΗΐκβΒζρ 
'W ^ι^άσ"κ&μ 0 κχ^νατβ// $ τοάς ττο'λε/ 
σ'//. 1 δα/τω/κο /wavvxs άκοναας <ϊν Is^ 1 <^εο* 
Α«7 Η$ίια 7α ϊςγα .τ ΧΡΙΣΪΟΤ ,7τεΑψ α5 ^ υ, ° 

rpfv μ a§wr 


gdere in geenna, None Juo paiTercuii 
minuto afle ueneuntC’ unus ex illis no 
cadet in terram, iine patre ueftro»Ve/ 
ftri uero etiam pili capitis omnes nume 
rati funt Ne igitur metuatis, uos pluris 
eftis,cp multi paiTercuii, Oisigit gcon 
fitebitur in me, cora hoibus, confitebor 
61 ego in illo,cora patre meo, cj eft in cce 
iis,Porro ^fquis negauerit me cora hoi/ 
bus, negabo eu,6C ego cora patre meo» 
qui eft i coelis* Ne arbitremini,qd'uene 
rim ad mittendu pace in terra. N 6 ueni 
ut mitterem pace,fed gladiu.Nam ueni 
ut difFidere faciam homine aduerfus pa 
trem fuu,6£ filiam aduerfus matre fua ? 
& fponfam aduerfus focrum fuam,6£ 
inimici hornis erunt ή qui funt dome/ 
ilici ipfius, Qui amauerit patrem, aut 
matrem ultra me, non eft me dignus,& 
qui amauerit filiam fupra me, non eft 
me dignus ♦ Et qui non accipit crucem 
fuam Si fequitur me , no eft me dignus; 
Qui inuenerit animam fuam, perditu^ 
rus eft eam,& qui perdiderit anima fua 
mea caufa inueniet cam.Qui recipit uos 
me recipit, 6i qui me recipit,recipit eum 
quimifitme. Qlu' recipitprophetam in 
nomine propheta, mercedem prophe/ 
tx accipiet. Et qui recipit iuftum in no/ 
mine iufti, mercedem iufti acdpiet. Et 
quicuncp ad bibendum dederit, uni ex 
pufillis his poculum aquse frigida tan / 
tum in nomine difcipuli, Arnen dico 
uobis,non perditurus eft mercede fua» 
Et fadtu eft cu fine feci fiet Iefus man 
dandi duodecim difcipulis fuis,progref/ 
fus eft illinc,ut doceret 8C pdicaret inci/ 
uitatibus illoi^.Ioannes aut cu audiftet 
in carcere facfta Chrifti, miffis duobus 

difcipulis 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 


r?fv /A0$«TG)/J άντον,Ιί7τεμ αυτω * σ\ι h ο 

I %χομΜ©^ , η Χτι^ομ τσ^οΛΑοκω/φ/ j 

Ο δε-ττοκ^ιθεΛτ ό ΙΗΣΟΓΣ Ιιτΰ-εμ kuloJQ.sro 
j£u0si /τες bc7r<X'yyiiXoc.Ti ’/ωάννκ, α ΙίκονεΐΈ. 
ΚΛί βλ^τετι ♦ τυφλό/ αναβλε -sfoucn/j , 
χωλοίττίξίττατουσΊμ , λεοτ^ο/ καΒα^ομ > 
το«, κοα κωφο/'άκονουσ'//;, ,υεκ^ο/ \yv% ον* 
rea , καί -πτωχοί ευα 'γγίλι'Ιομτοΰ * 
μακάρι ο <f %h ρ, οσ εά /J μη όκαμ^αλκ&'ιί 
<$/ εμοι\ τοΰτωμ cAe 7ΓΟ^ευομ&ί/ωμ , η^οΟ 
το*ο ΙΗΣΟΤΓ λεφβ/ί τοΤσ'οχλο/α οτε^ί /οχ 
«x/J^oujf c /^κλθετε ε;ς τάυ Χ^πμομ θεάαα / 
<θ·<α ; κάλα,αο/ί υ·3?ο οεμίμο^ ααλευο/Αε/ 
^υομ $ αλλά τϊ c /^κλθετε ’/(Αβμ ^ oc/j^co / 
■sro/J <$/μ.αλακο7σ* )μα.τΐοια Ημφΐίο’μζ/ 
νομ ; ;</W οι τα μαλακά φο^οάντεσ 1 , <$/ 
το Τα ο/κο/ς τ^ά β acr /λεω /./ W//J* αλλά τι 


ϋ\ήλ^ΐί τε /cf'Q/J; 7ΤξοφΗτγμ; μαι λέγω ν/ 
,αΤμ, Θ 7 πςιοϊοΊεςομ Ώτ^οφΗτον,όυτοζί 
thv^h ΓεΓ^α^αί/ί^ονεΓω ατΡ5ε^νω7°ν 
α^ελο/ί /χου 7τ^ 7r£oaco7rou σΌν,ο^ κατά/ 
ακόΐίάαβ fi oJV/j αου ίμτ;<?οο3ίμ οΌυ.ΑμΙω) 
λίγωυμΙμ,ουκίγΐί'γΐξτΜ <ψ jwvhtIo, Γν 
νΰα-χ.ωμ,μΰ'Ιωμ ίωάννου τ® βα·7τ[Ϊ5θν* ο <Αε 
μ./'κ^οτε^©-' <$> τη βασνλε/α τΆ7 ου^ανωμ 
μΰΊωμ αυτόν Κ^μ/ατΡ Jtfffi /Ημζ^ωμ ’/ωάν/ 


νου τζα βαττ]" 5 ον εώς ά^τ/, η &α<Λλε; α τωμ 
ου^ανω/ί B/a^ro«,vm &tcc5cti α^α]ο\}οΊμ 
^uTicu.pavTcij>cd^3 ο; 7τροφΗτοα ©ο voVos, 
εω (5 ’/ωάννου 7r£C^n'r6Wa/J»0 £/ ^ε'λεΤε cTs/ 
Ιαά^,&υΤος diJi/j κλ/ας ο μίΤΧλύομ Χ^χζ&οα, 
ο ίχοομ ωτα ακο νβ/ί,&κονεΤω * 

τ/ν/ cA: ομοιωσΌο τίου φενεά /j ταύτίω^ο 
μοία&μ πακΡαξίοιξ yvkyofoa^ καΒημί/ 
νοις, η)) sr^oo^cot/ovOi/J τΤσετα /jo/i Scutw/j, 
0 λίγοναιμ, ηνλίοα /jl/j νμ7μ,@ ουκ ω^χιί 
ο"<Χ(β'ίΛ2τξΗνΗσ'ιχμχ^ νμ7μ,Υψ ουκ εκοφα^ε* 
«λΟε/ί >οίφ) ’ίύοάννκς ,ακ ή \&Ίώμ μή η 7 τι / 
ΐίω/ί,Φ λίγονοΊμ, οτ/ cTa^aoVo/j ε'χβ»κλθε/ί 


t «· 1 

©IjOQ 


SECVNDVM MATTHAEVMlJ 

diTcipuIis fuis dixit illi» Ta cs ille, qui ue 
turus cft, an alterum expediamus Γ Et 
refpondens Iefus,dixit illis, ite & renun 
ciatc Ioanni, ea qua: auditis & uide/ 
tis»CcXci uiium recipiunt, & claudi am¬ 
bulant, leprofi mundantur, & furdi aiv 
diunt,mortui excitantur,^ paupereste 
tum accipiunt nuntium ► Et beatus eil 
quifquis non fuerit offenfusin me* Eun 
tibus autem illis, ccepit Iefus dicere tur/ 
bis de Ioanne* Quid exiftis in defertu 
Ut uideretis C Nu harundine q agitai a 
uetoC age,quid exiilis ut uideretisC' Nu 
hoiem mollibus ueftibus amicluC Ecce 
q mollia geftantan domibus regu funn 
At quid exiilis uidereCNum prophe/ 
tam ? Certe dico uobis, 8i excellentio ^ 
rem propheta* Hic eil enim de quo fert 
ptum eil* Ecce ego mitto nuntium meu 
ante faciem tuam, qui praparaturus 
eil uiam tuam ante te. Arnen dico uo/ 
bis, non exortus fuit inter eos, qui na·- 
fcunture mulieribus maior Iohaneba/ 


ptiila» Attamen is qui minor eil in re/ 
gno cceloru,maior illo eil* Porro a die> 
bus Iohannis baptite, ufq; ad hunc 
diem, regnum coelorum uim patitur > 
δί uiolenti rapiunt illud * Nam omnes 
propheta:, & ipfa lex, ufq? ad Iohkn/ 
nem prophetauemnt * Et fi uultis recL· 
pere, ipfeeil Helias ille,qui uenturus 
eil*Qui habet aures ad audiendum au^ 
diat*Sed cui ailimilabo generationem 
hanc C Similis eil pueris > qui fedent irt 
foris , di acclamant fodalibus fuis, ac 
dicunt*Tibia cecinimus uobis, 6i non 
faltailisXametati fumus uobis, 6i non 
plaxiftis. Venit em Ioanes,nec edes nec 
bibens,^ aiut f Da:moniu habet*Venit 

filius 


/ 


Μ· 


ΕϊΑΓΓΕΛ! OH 


ο vjos τ» fltv0j.to7roy Ι&ϊωρ' ^ ν r/Vco/j, 
λεγ^σΐ/μ’/^ουμν^ωποςφάγ)^ αίνοττο^ 
τχς,τ^λωνω /j φ/λος,π)) αμαξτωλωμ,0 WV 
kot/coOx k <ro@/a,a?F 'ffv τίκνωρ ctuTH? * 

Τότε ϋξξοίτ 0 ον^ά/^ν 7as vroXh <νν ε / 
^joVT 3 α;ντλβ5α/ άαϋάμβς &UTW, οτι ου 
μετίνο’κσ'α,υ,συαί'αο; χο^α^είμ,ουα/ cro/ βχθ 
©uTcTcx/j, οτ; ε/ ^ τυ^ω 0 εηάω.ν/ ε'^υουτ 3 <χ/ 
Λωάμφ 3 «'T-tVcf^acVcc/ <νν υμ~μ ντάλα; a/j 
<$; αάκκω 0 αζτοάω μϋίνόηα , άρ^?^ίω λε' 
'γωυμΊ μ,τυ^ω 0 σ'/^ων'ί,&νεκτοΤε^ομ Ϊ5α; 
ty/ χμέ^α Kj;<rtu)S,H υμΤ /j.yy <ru καν^ναουμ, 
k εως Ή5) όυ^ν-ου υψωθβαα, εως άάου κατα 
$Ί$α.σ$ΗσΉ,οτι \ι <$/ αοά'ο/χο/ζ ι^βονΊο ά; / 
«Γαυάμ<1ς a; Γενομ/^α; <VV αο;> έμεναν a/J με 
Cj5\ σ'Ημ^ορ.’&λΙά) λετω νμΤμο-π Γη (Το/ 
£~άμπρ avivJoT^op tscu χμε'^ά κ^/σε eos, 

η croi»yj εκε/νω ^ καίξ’ω αντοκ-^/θε/ς ο I H/ 
20 γΣ, ίππρ*ϊΡι > ομο'λθ'}·ουμοΐ/ <fot νσάΐε^ κυ 
§/ετ ουλάνον 0^ γχϊ,οτι ^vrtKju^asTavTa 
&7το σΌφω/;,^) ααυετωμ,Κΰάά^εκάλύ.|α$ 
αυτά pxsr/oic> r paib ττατίι^οτι ουτωσεγε 
^υετο ευεΓοκ/α, εμτι^ο <&ίρ cTou . ντά /JTa μο» 
Tca^cTo^K uzcro Τδ) -sra-r^o σμου, oucTs/s 

67 πγ»νώ<Λί 0 to/j ijo/j,£//xH ο 7τατΗ^ου^ τ°/> 
■©•ατε^α τϊς ετπ'Τ'/μοσ'κεί,ε/μΗ ο ^ 

ϊά /J βούλΗτα; ο ^ος,&τΓΟκάλυψή «· άευτΐ 
■ττ^οζ με ’ΰΐίρτΐο 1 οι κονπωντεί,^^ 
τ/αμ&ϋσ/,κα^ω άναντάυαω υμάς. ά^ατε τϋν 
^u-yo/J μου \<$υμοίζ κοά μά&ίΤί άνεμου 
©•π 7 Γξοίο% ιμι , Tcrarevos τκ κα^ια, 
vy ευ^ χαετε ava^aucrt/j τα/ς 4- u X*'S νμω /J». 
ο ^ 3 υ > 0 ζ M ou ?θΗ50§, >y f 3 φορτίο/; μου L 
TiacJ^o/j ε5ί /J» E/J εκε/νω 7ω κα/^ω, Wojtv 
6 η ο ΙΗΣΟΓΣ tTs aaSSacTiV cT /ά τ ΰμο^ιμωρ* 

οι (ΤέμαΟχτα; άυτ,εττε/ναααί/,Η^ hj| , ανι°7/λ 
λ<1ν saXuaSjH)) ϊ<&ί\ν*οι 4 >aj/<rcao/ /cTo 1/7&S 
eiTT -ομ ccu7S ^ 7άού ο/ μα^χτα/ Λυ ντο; ^ 
e\j<?tp ο ουκ ϊζοίτρ τζοι&ρ αα^ατω» 

ι ο^ 


EVAN GELI VM 

filius hois edens ac bibens>6£ dicuntEn 
homine comedonem, di uini potorem» 
publicanis amicu,6C pctoribus,8£ iuftifi/ 
cata eft fapietia a filiis iiiis/f uc coepit ex 
t pbrare ciuitatibus,in ^bus facile fuerat 
plurima uiraites ipfi^, qd' no poemtuii/ 
fient.tibi Chorasin ♦ V x tibi Beth^ 
fiaida,qm fi in urbe Tyri, aut Sidonis fia 
dtx fuiiTent uirtutes, qua: fadas fiunt in 
uobis,olim in fiacco 5C cinere, pceniten/ 
tiam egiflent. Attame dico uobis Tyro 
SC Sidoni > tolerabilius erit in die indici] 
Q£ uobis» δί tu Capernaum, qu^ es ufiqj 
adcoelu exaltata,ufiq; ad iferos detrahe 
ris,quoniafi inSodomisfadt^ fuiffent 
uirtutes,qua: facite fiunt in te, mafiiient 
ufiq^ ad hodiernum die. Verii tamen di 
co uobis, qcfi Sodomis tolerabilius erit 
m die iudicq cp tibi ♦ In illo tempore re/ 
fpondens» Iefus dixit ♦ Gratias ago tibi 
pater domine coeli di teme>quod abfco/ 
deris hazc a fiapientibus di prudentibus, 
di reuelaris ea flultis.Certe pater,fic fuit 
bona uolutas in oculis tuis. Omnia mi/ 
hi tradita fiunt a patre meo, & nemo no 
uit filium,nifi pater, neq? patrem quifi^ 
nouit,nifi filius,6^ cuicuq] uoluerit filius 
reuelare. Venite ad me omnes,qui labo 
ratis di onerati eftis, di ego reiociliabo 
uos» Tollite iugum meum fiuper uos, di 
dificite a me, quod mitis fiim »di humilis 
corde» di inuenietisrequicm animabas 
ueilris Jugum em mcu comodum eft, 
di onus meum leue eil ♦ In illo tempore 
ibat Iefus fabbatis per fiegetes. Dificipu/ 
li uero illius efiuriebant, di coeperunt uei 
Iere fipicas,^ comedere. Atphariiki cu 
uidiffent» dixerunt illi, Ecce dificipuli tui 
faciunt»quod no licet facere in fiabbato«. 

ille uero 
XII 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟ^ 

'& <&? r&t/j αυ7ο7σνουκ &νίίνωτι,τ'ι' tzsotHtfiV 
^α&ι^,οτί \·&ίίν<χ<ϊψ οι /λίταυτΰΐ^ω3 
ίΐξϋίλθζρ ί/ξ τορ δικορ 'W θε^,ν^ τους σ^/ 
T«s 'f τι^οΟεσεως εφα^ε/νους ουκ εξο'ν k/j Sc‘u 
τ$ (payeptQ υ<&' τ^Τς μεταυΤ2?,ε;μΗ 7ο7ς f, 
ijsutfv μόνο/5 * « ουκ «//ε^νώ-ίί. <$/ νομφ 

or/ το7ς ο'άββασφ /ε^ε/ς <$/ 7ε^ω7ο craS 
Ctxrop &&Η'λονσΊρ ♦· &νώτιοί ίι&ιρζλ& 
<$ υμΊρ,οτΙ 'W /ε^οΐ/ μζι^ωρ \stp ωΑ, 
I/ εφνωκβτε, τ7 ’ε5//ν ελεοα'θελω, καΣ ου 
Β\ια“Ταρ , δυκ α// κατεΛ κάματε tous αν α/τ* 
ους* κυ$>/ος ε5//ι τΰ) Σαββάτου ο ijoV 
<12?? ccv6jto7rov* ng&ij μεταβαα εκαΘε /j Ι\Θεμ 
&§ -ritu aiwUyuybb au^* i^q/jW av8j<S) 
■ϋτος K/j /τίώ χ%α ε'χω /j Itthjco/ 

ΎΗοΌίρ hvrop 'Xtyovr ες*ε/ z^zstp τοΊξ (f<i* 
&&α σίρ Θε^α7τ ευ e/Jj 7W κατκΓ οςΗσ’ωσ'ι ρ ctu 
rov/oJ^ I/7 T£/j αυτο7ς«. τ /V Vsolt c/^, υμω /j 
άνθρωπος, ος εξ« 'πςο&α.τορ ε/ι, κοα IJc/j εμ 
ΏτεσΗ τούτο το7τ αά&βάα/// ε/ς βο'θαυο /j 
<>υχ/ κ^ατκαβαυτό' mlzy^ei - y 7τωαω ocaj 
«Γ/αφε^β άνθρωπος ^οΒάτου. ω 5 ε εξε 5 //> 
το7ς cfafc&cf.crtp καλώς τεοι&ρ ¥ τόη 7z(yn 
1$ δίνθ^ω-ΕΓω^κτε/νο^ τίώ Χ%ά <rti , 
ψφ -rzmp η)) α·ζδ·οκ’α7άβ9·« u-v/hs ωσ« α^κ*. 
o/ φο^/ταίΟ/ ο/^ελθον7ε$ αυμβουλ/ο /j ελά 
βο /j κατοοίτ , όπως αυτό /J ατδ-ολεσΐοΛμ 

<> ο ΙΗΣΟΧΣ φνους ανεχω^τε/) εκβθε/λ,^ 
«κΟλουθκααμ αυ7ω ογ7<.οι 7ro^vo/,») εΘε^ά ^ 
τΓευαε^&υτου^^άντας,Η)) \πζτίμ><(Κρ <xu<-· 
το7ς,/ναμΗ φανε^ό/υ άυτο /j 7 to/hVcoo7/j , ο / 
( ·δτω§ 7τλκ^ω^« το ^ε' /j J7a «tfafou 

του 7Γ jOcJy /του λ lyopT®' ♦7J v ouo ζδ·α7ς 

μου ορ κ^ετ/σα, ο hya-aniTo? μου W 
ο /i Ιυ<ΡδκΗ<Τίρ η ψυχκ μου * ^κσω το 
■ετ/ζεΐ/μά μου Ιττ ccuto/j, ν^'ϊαΊρ το/ς 
%%ρζσΊρ ccs?c(.yyi'X& * Ουκ ε^ /Vef, ου ^ 
2εε Kfau-yacref, ου ακονοϊί τϊα* 
^Tcye* πλατεία; a* 'Tiu; φωρπρ Zwrov + 

^αάλνμΰβ 


SE CV NDVM MATT HAEVM 

Ille uero dixit eis.N on Iegiftis quid fece 
rit Dauid, cum efuriret ipfe, & η qui 
'erant cum illo C Quomodo ingreflus fit 
in domum dei, & panes propofitionis 
ederit, quos illi non licebat edere, neqj 
ijsqui cum illo erant, nifi facerdotibus 
folis ♦ Aut non legiflis in lege,quod fab 
batis facerdotes in templo, iabbatum 
prophanant , δί crimine uacantCDico 
auterh uobis,quod teplo maior eil hoc 
loco ♦ fi iciretis, quid fit, mifericor' 
diam uo!o,& non facrificimu, nequacp 
condemnaiTetis infontes.Na dominus 
efl: fabbati,filius hominis * At pgreffus 
illinc, uenit in fynagogam illorum,^ ec/ 
ce homo erat, manum habens aridam> 
& interrogabant illum, dicentes ♦ Licet 
nefabbatis curare C utaccufarenteum* 
At ille dixit eis * Quis erit ex uobis ho/ 
mo, qui habebit ouem unam , δ£ fi ea 
inciderit fabbatis in foueam, nonne te*- 
nebit illa δί eriget * Quanto igitur prx/ 
ftantior eft homo oue C 1 Licet igitur fab 
batis beneficio afficcre.Tunt dicit homi 
ni * Extende manum tuam, δί extendit, 
δί reftituta eft fana, ficut altera + Porro 
phariiki egrefli,cceperunt confilium ad 
uerfus eum,quomodo illum perderent 
At Iefus ubi nouiflet, feceffitillinc,& fe/ 
cut^ funt eum turba: mult^ , δί fanaiuit 
eos omnes,& interminatus eft illis,ne fe 
facerent manifeftum , ut compleretur 
quod dicftum erat per Efaiam prophe/ 
tam,qui ait» Ecce filius flpcus, quem elc^ 
gi,dileclus meus, in quo fibi bene com/ 
placuit anima mea . Ponam fpirituni 
meum fuper illum , δί iudicium getibus 
annuntiabit ♦ No cotendet,neq; clama/ 
bit ? nec^ audiet qll^ in plateis uocecius, 

c arundine 

vi.. .<· ” I*# 


STArrfeAT ο η 

^κάλαμορ &αυτζΤζιμμ£νομ ου κατεά^β* 
Tuvop rvtyc jxzvcp , cu crjttVe , £u'(>cb 
Ικ&άλκ 1/<> vTxOtfciu; k^V//j,h)) ^ ovo/ 

^χατι &υτ3? ε£νκ iTi-srfecrip» Tcm r^oemvi 
χθκ άυτφ <Ρ&ιμο^^όμ£νο% ) τυφ'λοξ Kfld κ& 
φος,ΙδΗ^άττίυσχ/) άυτο /j , ω^ε το/) τύφ / 
λο/ι 0 κωφό/), λαλβ /j Βλε'ττβ/) * ε|» 

®αντο τάντεσ' ο/ ο*χλο;,0 ελεφο/) * μη τ I 
έυτ ο'ζ ίΒΐρ ο ijoe, XaSfcA; e» dl' φοφ<£τα/ο/ &- 
κούααν7ε£ trsro/).ovTO£> ονκ εκ€<χ/5ϊ\.<1Τ<χ cTea 
/χον/α,ε;/λΗ «// 7^ ^εελ^εβουλ,α^χοντι 
«Pa//xov/so/j . bcPcofj δ ΙΚΣΟΧΣ τάς ty)0u > 
μη creo, avffi;,inrzp αυτοΤς.ττάσ-α β>α<Λλεί&· 
/χε^κθθσ'α καΘ’εαυτχξ,Ι^χ/χο&τα/* 6^ 7rotaOt 
ττο'λίς,Η ο/κϊα Mt^iSetfa. καΘ'εαυτΜο,ου sa 
θκσετοα.Θ ε< δ <τατανά<τ το/) c/ocrctvoc/j εκ 
^άλλβ,Ιφ" εαυτό/) ί/χ^άΒ’Ν.'δτως οεα)5αθκ7 
crira/ κ βατίλε/α <χυΤ2Ρ·0 ε< εφω φδ βεελ^ε. 
£ουλ εκβάλλω Τφ«Αα)/χο'ν/α,. δ/ ijo/ ν/χω /J 
^Vtw εκβάλλουσν,ιΐ'^ίά 'TOro αντοινμ&μ 
ϊσονται κ^ /Tau uJ^ εφω τ-νευ/χατ; 
εκβάλω τά ^αιμονκχ/άξα εφθασχν εφ 5 υ/χα$ 
« βαοηλε/α ΤΣΡ θεδ.κ πως </ vvaW τ*ς Ι/αελ 
6e/) ε/ς τύχι οικιαρ τζο )%vfe ,0 τα <τκευ» 
tx.u7Zft οΓ/ο^-δτάσα/,εα/) /λΗ^ττξωτο/)'/'ίί a"» το/ί 
#%ujo/)>0 τοτ\, niw οικιαρ αυτού eT/a^cx/ 
,«r® * Ο /χη ω/ι /χετ ε/χον, xafi/xou ε5//ι, 
Φδ/χιίούυάφώ/) /λετξ/χον,ο'χο^^β» 
cT/a τούτο λέγω υ/χ?/) ♦ Tzratfa αμα^τί f 
ce βλασφκ/χ/'α άφε^/κτετα/ το/ςάν- 
^^ω 7 τθ)ς,Η του πνευ/χαι©·"' βλαοφΗ/ 
/xf α, δυκ acpt^HcTiToU roto, av^oSzso/Q * 
οςεά /J cWh Tioyop κατά TZfl ί^οΰ TJ0 
α/)^οο7Γου, &φε£γτετοα &ulsj{i\ocr cfa /ι ε(/ 
“sj-h κατάτοΰ *sr/)£i)/xoc7 του άφϊου*, 
ου αφεθχσν^ άυ7ω,ουίε ενΤϊ>Τω7ω άιων/,ουτί 
^7φ/Χί^νον7(*Η ! δ3ΌίΚ / σ , α7ετο cPtVJ^o/) κα/ 
Λο/.',η)) το/) κα^ορ άυτ καλό'/), κ TroixVct «» 
τε το άε /Qov (fK&fop ,vy τδν κα^ορ aur 
, σα7Γ|®5 


evangelivm' 


arundinem ccminuram, no confringe^ 
& linum fumigans non extinguet, do^ 
nec erjciat ad u/(floriam iudidu m, Si in, 
nomine illius getes fperabunt.Tunead 
ducflus eft ad eum, qui daemonio agita^ 
batur cacus5f mutus,&fanauitillum, 
ita ut caeus ac mutus, loqueret: & cer^ 
neret. Et obiiupuerunt omnes turba,di 
cebantcp.Num hic eft filius Dauid C' At 
pharifai cu audiiTent,dicebant.Hic nots 
er]dt damonia,niii in Beekebubprincw 
pe damonioru * lefus autem cum fciret 
cogitationes illorum, dixit iliis. Omne 
regnum diuifum aduerfus fefe, defoia- 
tur,6i omnis ciuitas aut domus diuiia 


aduerfus feipfam,non liabit. Et fi fata^ 
nas fatanam erjcit, aduerfus feipfum 
diuifus eft ♦ Q uomodo igitur ftabic re¬ 
gnum illius C Et fi ego in Beebebulerj^ 
cio damonia filrj ueftri in quo erjciunt C 
Propterea ipfi iudicabunt de uobis.Q^ 
fi fpiritu dei ego erjcio damonia, ergo 
peruenitad uos regnum dei. A lio qui 
quomodo poteft aliquis intrare domu 
potentis,^ uafa illius diripere, ni fi pri¬ 
us uinxerit potentem , 8i tunc domum 
illius diripiet. Qui non eft mecum,ad' 
uerfum me eft, di qui non congregat 
mecum,fpargit. Proptcrea dico uobis* 
Omne peccatum Siconuicium remitte^ 
tur hominibus,at conuicium infpiri-r 
tum, non remittetur hominibus, & qui 
cumq? dixerit uerbum aduerfus filium 
hominis, remittetur illi. Qui autem di¬ 
xerit aduerfus fpiritum fandum,non 
remittetur ei, nccp in prafenti faculo» 
neq? in futuro. Aut facite arborem bo 
nam, di frudum eius bonum, aut faci/ arborem uiciofam * & frudum illiqs uiciofum ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

hivTS) ϊαττξόμ * Εκ yctfi τΰ) καςπον το c ΗνΙ 
£fop ytpu&KZTcU. * τζμμΗμα,τοί I χι^μΐόμ· 
7rcS§ cfcwac&i οεγαθά λοίΤν&μ -πονχ^οϊομ * 
Τ£5; ΕΚ >ο^ρ τ ον ·&ί$ιθϊζυμα.τ&' φ\ kocj 
^ ί'ας,το 5ο'μβ. λάλδ,ο αγαθός ανθ^ωπ© - ' 
sk τ άΓαθδ Θκσ^ιυ^δ τ* κα^ /as Iκβά^Τα 
&Γάθά,Η0 ο 7τονκ£ος άνθρωπος εκ τ ί tovh^v 
θνσ'Λυ^δ,εκΒά/^,Α 7τον^ά»ΛεΓω q υμΊμ,οΙι 
«τα /j ^κ,αα ‘α^γο/; ο εα /j AocAhoW//j o; oc/j/ 
Βξωττοι,ΐχ.ζτοο'ωσ'ουσιμ 7τε£/'άυΤ3) Ttdyop, 
W Ημζ^Ά κ^ί&εως ♦ εκ ^ r λογω/ι ο*ου JV 
Ka/co0HcrW,(^ εκ ^A/ Tzoyap c του καταΛκα/ 
ίθκσ'Η * Tcm azr£x.%iQt«f<xv τινζζ <$ν Ύ^αμ/ 
μα,τίωμ η}) φαςκταίωμ λεγο#τες «.JWcta' 
χαλε,θελο^αον ccsro σΌυ σΉμ&όμ )^&ρ Φ ο 
β7τοκ§/θίΚ>,1/'δτε /j άυτοΐς» Γενεά ttovhjcc 0 
μοιχΛλί^σνμ&ομ \τΰ·ιΊχτθ , η)) οΉμ&ομ ου 
<Γοθ«σ1ετύΚ αυτ«,ε/<α.Ητο σΉμ&ομ /ωνάτον 
^p{$HTOU*WCaT£J >CWp H/J ’/ωνας ^ ΤΗ -KOI S 
λϊα T3J ΚΗτουξ^Βζ Η/λε^ας,Η^ τ^θς ννκτας 
ούτως ε5ο££ ο ι^ος TK^S^co-srou <y/ τη κα^ν 
J'Ya q$l yucfTf&q, ημίςαζ κοά τς&ζ νι/κΤας, 
αν^ες ^/νευΐτοα ο:ν<χ.5κσΌμτα.ι yj τη K$i<f€t 
μζτο: φ\ γενεάς τάυτκς, «4 κατακ^νδστι/ 
clvtIwjOTi μζτίνοχ^μ ε/ς το κκ^υγμ.α’/ω-' 
νά»^ /Λ>ν 7νλβομ /ωνά oxPe&ctcrfafOJOL νο/ 
τ« \yz^H<f,%TOl yj ΤΗ Hficre μζΊ ά ςδΐ γενε/ 
άς τάυτκσ^ κατακ^ /va αν τίω,οτι κλθεν 
ϊκ <$ν •ζε’ε^άτω/; ί γίϊς ocKoucrtxf σίαι σΰφι/ 
a/j σΌλο^αωνος,^ί) /cfou 7τλΘο/; σ ί ολο ( αω-> 
ρο% ωΛ*οτά /jJ^ το άκάθα^τομ ττνζυμά. c/^ 

4λθ« cc7ro Τ3) άρθ^ωττου^ι έρχεται cP/ ctvu/ 
^ω /j τοπωμ τ%μ οιμά.ττα.υα'ιρ, ή ουχειν 
j /σ’κβνΤότε λεγε<, ετπ^ε’φω ε/ςτο /i δικό μ 
μου ο%ζμ ο^Νλθο/;, ελθω /j Ιυξία*κβ %ο/ 
λά^ονΤοί,σ'εσ'α^ω/Λενον καί κίκοσ'μΗμίνομ * 
Tou 7το^εαετ<χ/ κοά -srajaXa/x-Bava /χεΘ’Ιαυι 
TOW ετττά ετε<=α τΓ^εύ,αατα ζτομΗ^οτζ^α. 
ι.. εαντον* 


SECVNDVM MATTHAEVM χγ 

uiciofum ♦ Nam c frudlu arbor cogno^ 
fcitur. Progenies uiperarum, quomo^ 
dopoteflis bona loqui, cum fitismaltC 5 
Siquidemex abundanda cordis, oslo^ 
quitur * Bonus homo e bono thefauro 
cordis, expromit bona * & malus homo 
ex malo thefauro depromit mala«. Se ; d 
dico uobis, quod de quocunq? uerbo 
ociofo,quod locuti fuerint homines,red 
dituri funt rationem in dieiudiripNatn 
ex dicitis tuis iuftif cabcris, & ex didis 
tuis condemnaberis* Tunc itlterrogaue 
runt eum quidam c feribis ac pharifads, 
dicentes * Prarccptor, uolumus ex te fi/ 
gnum uidere»At ille refpondens, dixit 
iliis* Generatio praua & adultera,fignu 
qu^rit» 8t- fignum non dabitur illi, nifi 
fignum lon^ propheta * Quemadmo¬ 
dum em fuit Ionas in uentre Ceti tribus 
diebus,6C tribus nodtibus * Sic erit filius 
hois in corde terra:,tribus diebus δ£ην 
bus nodtibus* Viri Niniuine furgent in 
iudicio,cum generatione hac,& condem 
nabunt eam,quod ipfi poenitetiam ege/ 
rint ad praedicatione Iona%Et ecce pluf- 
quam Ionas eit hoc loco.Regina auftri 
furgetin iudicio cum generatione hac > 
& condemnabit eam, quod uenerit afc 
nibus terr^, ad audiendam fapientiam 
Solomonis. Et ecce plufqua Solothott 
eft in hoc loco» Cum autem immundus 
fpiritus exierit ab homine, perambulat 
per arentia loca,querens requiem, 8C no 
inuenit* Tunc dicit, reuertar in domum 
meam unde exiui, &l cum uenerit,repe/ 
riteam uacantem,5£ fcopis purgatam , 
ate^ ornatam »Tunc abst,6£ adiungit 
fibi feptem alios fpiritus fceleratiores 

C 2 fc. 


s$ ttArrsAiQTf EVANGELIVM 

lotu^ β \ι Λλδοντα kisto i hS 7 ?»e>' fe,6i ittgreflfus inhabitat illic , & fiunt ψο 

to&.toL X%&t<x τ ανβξωψονΐκώου,χ^ό /. ftrerna hominis illius > peiora primil» 

»α <fftr φώτωμ,ουταζ esca 6 th imS. idw Sic erit & generationi huic puerfe.Cu 
t« 7h mn^Jn Λ ocuts? λαλοάϊτος το7ς autem adhuc loqueretur turbis,ecce tna 

οχλο/ς,’^ου η μκτΛξ,ίύ) οι afacpoi ocuw ir ter δί fratres eius flabant foris,quasim* 
sHK&<fct.p Χ\ω Ιχτόάΰτιο, αυτω λαλϊσαί.Ι»/ tes ei loqui ♦ Dixit autem ilii quidam 
•δΓ^^ετ/ς’αυτω* Uou h^hth^ rtu, wih Ecce mater tua^ fratres tui foris flant» 

«Δελφοί odu εξώ *ίει?κ*Λ/ι,3κτο«ϋτεσ' σ*οί quazretes tibi loqui, At ille refpondens 
λαλΗο-α/ * ο o & 7 roKf »θε/ 51 /^ευΤω irnovrt dixit ei,qui fibi renunciauerat * Quas eft 

αυτω»τ/<3* £s;/j k /xk7.^ /wu, καί τ/νες Ιισίμ mater mea, aut qui funt fratres mei ?Et 

Όΐ αδελφοί /Λου* Ικτείνας τίώ χβ^α <ku p> tenta manu fua in difdpulos flios,dh 

touW/ τους ίααθκτας &uas), Ι/ττε /j. /«Του S · xit,Eccc mater mea, δί. fratres mei,Qmf/ 
μ.»τκ'ςμον καίω αα'ελφο/ μ'ο'οα, r/o*yj' ’άυ quis enim fecerituoluntatem patris mei 

τγο /hVh τοδέλκ/χα του ·δτα|ος mou του quiefl in codis, ipfemeus frater δί fo/ 
ου^ανο/ς* &υτος /xou &Λλφο'ς κοα &Λλφ» fOt δί mater eft·* 

μκΎΗ% \sip , e/j Λ τη Η/χε^α εκε/νκ, ε| Indie uero ilio >egrefTus tefus e do* Χ.ΠΪ 
ϊλθω /jo ιηςογς bo <-fi\ οικίας , εκάθκτο tno,fedit iuxta mare , δί cogregatas funt 

^τα^άτίώ θάλαο5·α/),0 οΐωκχθΗσν.ν n%k ad ilkm turb# multa;, adeo ut nauitn 

kvjop ο'χλοι -sro ^ο/*ω5ε «u7ov ε /sTo ττλοΤ ingreflus federit^ uniuerfa turba in Iit> 

qp εξάντα καΒκο^οα ττας ο 1 'χλος ε^ί tore flabat. Et dicebat illis multa per fi* 

to/j &/ ytcPXop IsHK&iqfy \λ&κη<κρ au 7 o?s militixdmes,dicens ♦ Ecce exfjt qui femi/ 

ττο^α yj 7raf αβολαΐς λε^ω /j * /cTou o^«v nabat ad feminandum, δί cum femina/ 

6ε/; ο σχπίςωμ 'w απείξβρ. corti - ret, alia quidem ceciderunt iuxta uiam p 

$&P αυτό/;, a. pm & τεαε /j ττο^ά τίώ o^o/)> δί uenerunt uolucres , δί deuorauerunt 

πόα Ηλ%φ τα -srsTava^fiod κατεφαγε/ι α.υ ^ ea, alia uero ceciderunt inloca faxofa, 

τα/ά^να !W ? /j έτη' τα ^ετγω^κ,ο^ ubi no habebant multum terimei pro/ 

ουκΐίχε /j ylw ·δτο^\,ίαι,0 ευδεως c/^avera^ tinusexortaiuot,proptereaquod noti 

Xs/j Λα to /xh εχβ /j Βάθος χ«ς.Η λ/ου Λα/ haberent profunditatem terrae ^ Cum 

νατε/λαντοζ,είέαυ/λατ/Λ-Η, w) Λά το μύ ϊ s autem exortus fol, exuila funt > δί quia 

X&p pflap ψψ^%Η > ά^α Λ εττε^ /j \τνί non habebant radicem,exaruerut» Alia 

, τάς ακάνθάς, ® αηΖποΊρ h σ.Μν$α <, ^ rurfus ceciderunt in fpinas,0i infurrexe/ 

^ετΓν /fa/j άυτά * άλλα λε ϊπζϊαμ runt fpi ηίΕ,δί fuffocauerut ea* Alia uero 

Ιττί τίώ Ήω καλ/ώ, 0 εά/Λυ κα^ / ceciderunt ίη terra bona, δί dederut fru/ 

^o/jo /4u εκατό> * ο Λ ^κκοντα, ο Λ iflum^aliud quidccentu^aliud uero fexa 

^(άκο/)τ.α/ο εχω /j ka. αχονβρ, άκουίΐω* ginta,aliud uero triginta, Q_ui habet au 
•ngq ττ^οσεΛθοντες o/ /χαθχτα/ Ι/ττο,υ άιν res ad audiendu, audiatEt adeutes dif, 
t/ v; τ α^αβολα;σ* λαλ®$ ’αυτοΤ^ fcipuli dixcrut iiti,Quare in parabolisfo 

,1 Λ «7roRj>/0£/V ί/ττε /j ’αυτοΤς,οτι νφ queris iHisCAtillerefpodes dixit,Vobis 

Λ /JW ' datiim 


I 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟ?! 


i/cfoTcci yvoipca τα μν5χ'$ι α βασίλείαζ 
'«7 eujaeSi/r, εκε/^ο.’ς J^ ου ^εΤΑοτα^ος τ /c^ 

ycvp ϊχβ. ^c^HatTOZ άυ'&^,Θ ττε^ο^ευθκ/ 

βΐτοϋ y Ι'ς,τιξ. cA: ουκ Υχβ,Φ ο ε'χ« αξθκοΤ / 
τοα cal αυτό ύ,2ΐ/<χ τούτοι ζδ-α^αβολαΤς, 
αυτοίς λαλώ* οτ; Βλεζτοΐ'τες ou Βλεζ^ου / 
ακούο,υτες, ουκ άκούουσ'/μ ου<^ 
cVjSiovtfip ♦ κοά ά/;α7τλ χ$οντο(ΐ εζτ άυτοΤά 
κ 'προφητεία. HcraCiou η λεχούσα* ακοί a/ 
κοναετε ou/x:l ίαυκτε, Βλεττομ ^ 

τες Βλε’ψετε,νφ^ου/χύ /Βκτε * ετταχώ / 
%h ^ η κα^Βϊα is? λαού τούτον <cS το~\<Τ 
ωοΊρ Βα^ε'ως Ηκονσ'ά.ρ, 0 τους οφθαλ/χου'ς 
au^/ ίκάμμυσ'άρ * /xm -ποτζί^αχΤιρ το;ς 
οφ^αλ/χοϊς τοΤα cocTZ/j ακούσιο*//.ι,κοά 
τίί κα$·ύϊ<χ aztu/So7/j, 0 YzuUsjsTj.eoa'//; 0 
ιάσω/χοα αυτου’ς * ν/χω /J Λε μακάριοι οι 
οφΟαλ/χο/\ οτ; Βλε7τουσ7,υ , κα; τα ωτα 
νμωρ,οτί άκούβ* oc / xh/j λε'γώ νμ1ρ\ 
οτι zrcvftvo;' τ^οφύτοα i^cq δίκαιοι εζδ-ε^ύ 
μηταρ W&p α Βλεζτετε, κα/ ουκ e/cAo/J 
Κ.α;ακοναα; α ακούετε,κα; ουκ κκουαα/; 

u/xqc/ 06 α; άκούαατε τ!μ ζδ^αΒολ/ώ 
τού ασεί^ο,υτ©-' * τταμτος άκούο/υτ©** 
το/) λοχο/) q5\ Β&<Λλείαα } κα;' / xhouu/ / 
(ρτ @^, ε^χεταζ ο ττορη^οσ' κα;' α^7τά^9 
το IcDTOL^pSjjop <VVt «κα^/α αυτού * 
outoV %bp ο 7ra^a τίώ ocTo/j curant 1ξ *ο Μ 
W; τα 7τε7^ω(Α>ί cara^fV, cutoV &I;/j ο 
TopTy-ojop ακούώρ,κοίΐ ευ,θύα/χετα χα^· 
^αα λαμ&άρωρ αυτο /J , ουκ Υχα JY 
«ίν εαύ&^, άλλα 'τ^οσ'κα.ι^οιΐ %hp * 'χε/υο/ 
pSjjHcf JY ^λ/ψεως « Λωχαού, <Βα το' /J λο7 
φο /j, ευθύς ακανΒαλϊ^τοα» ο Jit ε/ς τάαά - 
κάμ^αα ίΰΓα^ε;ς οντόσΊ&ρ ο TcpTioyop 
ακονωρ, Κΰά η μ^ιμρα τον ά/ω ( υ©-' τού / 
του,καίΗ α7τάτ« τού πλούτου σ'υ/χζδτύ- 
'XQ; TO^J 'koyop, κα; %κα$7\®^ ylpz τΜ * 

ό JY Ιττί 


SECVNDVM Μ ATTHAEV Μ 3$ 

datum eil noffe myileria regni ccrio^ 

rum, illis autem non eft datum.QuiP i* v< 

quis enim habet dabitur illi y 6c redde A**M £* XofPrUilr 

tur abundantior* Q^uiiquis autem i-j-\ ^r/r-^r/r f* 

non habet, etiam illud quod habet, 

tolletur ab eo* Propterea in parabolis 

loquor illis, quia uidentes non uident, 

8 i audientes non audiunt, nec intelli/ 
gunt,6C completur in illis prophetia 
Efai#, qua: dicit* Auribus audietis, et 
non inteliioetis, di uidentes uidebitis, 

O 

di non cernetis * IncraiTatum eil enim 
cor populi huius, 8i auribus grauiter 
audierunt,& oculos fuos oeduferunt, 
ne quando uiderent oculis, di auribus 
audirent,& corde intelligerent, &com 
uertantur,Si fanem illos * Veflri uero 
beati funt oculi, quia uident, di aures 
ueftra, quia audiunt * Arnen dico uo- 
bis,quod multi prophetae di iuili, de- 
fyderauerunt uidere,quie uidetis, di 
no uiderunt,^ audire quae auditis, di 
non audierunt* Vos igitur audite pa^ 
rabolam feminantis* Cum quiuis 
dit,audit uerbum regni, di non intelli/ 
git, uenit malus, di rapit id quod femi 
natu eil in corde illius* Hic eil qui iu/ 
xta uiam feminatus fuit* At qui in pe/ 
tricoia femen iadlum exceperat,hic eil 
qui uerbum audit, di mox cu gaudio 
accipit illud* Verum non habet radice 
in femetipfo,fed teporarius eft*Porro 
cum inciderit afflidio,aut perfecutio^ 
propter uerbum , continuo offen / 
ditur*Atqui in fpinas femen excepe/ 
rat,hic eft,qui uerbum audk,6£cura (x 
culi huius, 6 C deceptio diuitiarum, fuf/ 
focat uerbii,^ infrugiferu redditur* 

C 3 Ceterum 


$0 ΙΪΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ocTsWf nitb ylvJ -τώ καλίω αΣΓο^ε/ς, Sutos 
Isipo rop 7\oyop άκοιτω /j yxu ctuuiup^otf 
<^h xctf ττοφο^β Hgq 7 roiiiyb {$) εχατ dp> 
o J\ftfHKO/JT<x , ο Τξιάκορτα. * aTklw 
ποίςαβολίώ ττο^εθχκεμ άυτοΤς ,Xzyap * 
ϋμοΙω^Η κ βαο7λε/<χ τίν ovfctvStyi cc/j9j.cT 
wqj Cufilpoprt καλο /J cnr^/xot <W Tb^ a-y^Ss 
ScuTW , <$/ Αε ^ κα^ευ^αμ τους άνθ^ω/ 
7 roucr,«AQE/J αυτζο ο εχ^ος,κ)) Χαυ&^ζρ ^i/ 
^otvjoc. ^ραμζαΌρ Ίΰ) cfirov , α7 γηΛχ 

tJ2>AasK<rt/J ο χο^τος,κ)) χα^ττο'/υ 
WoiWe/j, το'τό εφά/ίΚ «Χίτά Ι^άν/α^ος 
ξ,Τ^όρτίζ Si ο; Λή/λο/,του Ο /ROcTsCaT ΟΤΪ5 
tit&op &uls^*xuji£ ου καλο /J οΰτε^αα εατεβ 
goLrfyV οτω αγ^ω ; πο^ζρ ocw Χχ& τά 
ΊιΊάρια ; 0 <^ εφκ άυτοΤς, εχθ^οτ apfyus 
ττος τούτο ZTSOiHotp ,ot JXdodAoi ϊιττορ 
&υτω * ^ελβς οαυ αττελθοντες <Λιλ7\έ|ω / 
αυτά j'o Je εφ^ου,/ΛΗττοτε εΤυλλεΓον^ 
τες τά3']άνία » εκ^ωσΤ/τε α/λα αυτοΤς 
to/j <τ7το/), αφετε &υ|<χνε<θοί£ οςαφοτε^α 
μίχ$ι του ^/α/Λου, $ κοα ?Φ του Θε- 
j/o^ov, Ι^ω τοΤς ^/5ά/ς*σ"υλλε|ο:τε 7ΐ^ω 
τομτά ΊιΊ<ί\η& , vy ΛΥσΌτε άυΤα ε/ς JW 
^aas 7 Γ^οτ 7 ο κατακάνσ'α/αυΤά,.το,υ ^ σττον 
ο’αϋάγετε ε/ςτίου ά-ττο^ήκΗρ μον «.αΧ- 
ληρ τδ-α^αβολΗ^ 7τα$>εθκκεμ δίυτο/ς,λε'φων* 
ΟμοιαΧζίρΗ &αα/λεία$ν ου^<χρ^>ρ nox/ 
χφ σ^/νάτετεωοτ', o/J Acc&oo/j ανθ^ω·δτος ε'οπτβ - 
^ε /j ^ άφ^ω δευΤΖΟ,ο ,α/χ^ωτε^ο,υ /tu/J 
■ -δτάμτω/! τίν βλΤζ^μάτωρ » οτα /J 
«ufw^rf μ&Ίορ Τιαχάρωρ zsip , ΐφί) 
γ'ιρζταί dipfyop, %5ζ ελ^β /j τά τχζτβρκ 
τον £>u^a/jou,v0) xctTctc/yitK/Jota; «#το»ακλά 
<φοίς ?turou «. Αλλκ /J ·&&<=α£ο?,Ιά} ελά ✓ 

Aw^/j οευΤο/ς * ό^οίά IsipH&ctrt 

λζίαββ/ουςανωρ Ίνμη, η/> Act^ouou yftuJB 
6H|u4<e/j Ιίσ' αΑευ^ου ο^άτοε Τ|ϊ& εωσ* δυ 

δ^/λθΐΘ^ 


EVA NGELIVM 

Ceterum qui in terram bonam exce/ 
pit femen,hic eft qui uerbum audit δί 
inteliigit,quod denicp frudlum quocp 
reddit, aliud quidem centum,aliud ue 
ro fexaginta > aliud uero triginta * 
Aliam parabola propofuit eis dicens, 
AiTimilatum eft regnum coelorum,ho 
mini feminanti bonum femen in agro 
fuo,fed dormientibus hominibus, ue/ 
nit illius inimicus,&feminauit zizania 
inter triticum, δί abrjt» Cu autem ger^ 
minaifet herba,fruftum feciilet,tuc 
apparuerunt di zizania i Accedentes 
autem ferui patriftamilias, dixerunt ii 
li t Domine, nonne bonu femen femi 
nabas in tuo agro C unde igitur habet 
zizania C Ille uero dixit illis, inimicus 
homo hocfecinSerui autem dixerunt 
illi* Vis igitur, abeamus δί colliga/ 
mus ea? At ille dixinNon,ne quando 
dum collioitis zizania,eradicetis fimul 

O 

cu illis di triticu, finite crefcere utrac^, 
ufq^ ad meftem, di in tempore meftis, 
dicam mefforibus, Colligite primum 
zizania,6i colligate in fafciculos ad coi 
burendum ea * Triticum uero congre¬ 
gate in horreum meum * Aliam pa/ 
rabolam propofuit eis, dicens* Simile 
eft regnum coelorum grano iinapis * 
quod acceptum homo feminauit in 
agrofuo quod minimum eft omniui 
feminum. Ca:tcru m ubi#xcreueritma 
ximu eft inter holera>& fit arbor adeo 
ut ueniant uolucres coeli» di nidulentur 
in ramis illius* Aliam parabolam di 
xitillis, Simile eft regnum coelorum 
fermento quod acceptam mulier ab/ 
fcondidit in farina fatis tribus, donec 

fermentaret 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

^υ/χω&Η βλον- Ταύϊα ττάνΤα ελάλκΛυ ο ΙΗ 
ΣΌϊΓ $ τί^αβολα/ς 7ο/ς οχλοίς.κΰα χω^ 
Βτα^αβολίς, ουκ ελαλβ οςυτο/<5 , όπως 
·35·ΛΗ^ωθ« το ^κθε /J «/'/a του τι^οφκτου,λ ε / 
^ομτ©^* Ιίμοίξω $J zrcc^ct βολα/ς το So ^ 
^ta //.ου, Ι^ευξο,αοα κεκρ υμμίρα οίττο κα / 
ταβολΗσ' κδίΤ/χου .το 7 τ%άφείς τους οχλου$ 
λΛΘε /j ε/ς τ^οίκ/ανδ ΙΗΣΟΙΣ.^ ^οσνΤί 
%ορ δευτω δ; /χαθκτα/' λεφοντεζ. φ^ά/ 
tro/j H//.//J Ήω 7ra^a βολ£ώ οΡίν 3'3<*vfw/j 
τ® αφξΌν.δ δε7Γοκ^^ε/^, ίΐζτερ αυτό<ς 
e ζ πτείξωρ το καλο /J α&ίξμα, isip ο 
*Τΰ) αρ^ωπου . δ \ny%oc, t5ip ο κόσμ©^ 
το cPt καλό'// αχτε^μα. αυτοί ειαίρ,οι ijoi 
£αο7λείας, τα 3 , 3 < * ι ' ,α *i<r//jo/ ψι T °w 
πορ^ου »ο 2νε εχ^οσ* ο οχτεί^ωρ άυτά ε^ 
5ί// ο Λάβολ©'' ♦ δ ^θε£/<τ/χος,<Λΐυτ£λ<1ά 
του ai&poq, \st__p , δ / ^£j/sa/ , άγγελοί 

ttrtp , ωίΰτε^ οαδ σ*υ$νεφετα/ τα 
7rup/ κα7ακα/εσ£.δ' Γ υ7ω5 tsa/ <$/7κ <Λα>7ελειά 
του aiw/jtsr τουτου, ατο^ελθ o tjog του 
cc/z^fu^rou τους δζγφελους &υΤ3),κ&1 σνλ/ 
7ι(\ου&ιρ εκ qS\ βασιλείας δίυΤδ) τχάρτα. 
τα σΉα /J (^αλα τους 7τοίοαυταα ηίω 
αρομϊαρ , κοά βαλονσίψ αυίους ε/ς τίώ 
■αάμιρορ TW 7τυ^ ο σ',εκθ ε50ϋ δ κλαυθ/λδσ* 
.Ιφί) δ βρυφ/χος r?ft7 oJV/jtw/j. Το'τε o/ <ff/ 
κα /οι εκλά ί α4 ουσ ’ / ^ δ κΛ/©^,<^ τ« βα/ 

_ / Κ 1 ί » op N c Vm '%>> 

ciAear πατρος αυτή; , ο εΧω /J ωταακον 
©//,ακουετω , Ραλί/ι ομο.ία Isip κ βα 
ΰΊλΐία τΤν ουξαρωρ Οκσαυ^ω κεκ^υ/λ/χε vcp 
c/U 7s/’ αφ^ω, o/j ευ^ω /j a/jBjdj-ss-©··', εκ^υ** 
4«ju > Η#*) aard 9$ϊ χα^ασ* αυΉΟ ί/χάφα, 
κα/ττά/ϋΤα oVa ϊχΊ πωλί, καί αφοράς ΊΡυ 
αφ^ομ εκ&ρορ, ΐχάΤεΐρ ομοί α %2ίρ η βασ/ ✓ 
λεία.ζΡίν oujajuw/j ανθρωπω I/xttojcq ΊκΊουρ 

_ ' / ο < ι </ 

τ/ καλουα/χα^χα^/τας, ος eu^co/j ερα ττο/ 
λνΐιμον /λα^ΓαρίΤχν,^πελθοον ττετι^απετταυ 

τα 


SECVNDVM MATTHAEVM Ji 

fermentaretur totum»H^c omnia Ιο 
cutus eft Iefus in parabolis ad tur/ 
bas,& fine parabola nihil locutus eft 
illis, ut impleretur quod dicftum fue 
rat per prophetam,qui ait. Aperiam 
in parabolis os meum, erucftabo ab 
fcondita , a conftitutione mundi; 
Tunc dimiiTis turbis , uenit in do^· 
mum Iefus, 6 C acceflerut ad illum dri 
fcipuli ci 9 dicetes/Difterc nobis para 
bolam sizanio^ agri, At ille refpon 
dens dixit illis. Qui feminat bonum 
femen,eft filius hominis ♦ Ager aute 
eft mundus. Porro bonum femen, 
fj funt filq regni, zizania uero funt 
filq illius mali, inimicus autem qui ie 
minat ea,eft diabolus ♦ Mcifis uero 
cofummatio feculi eft, meffores au/ 
tem angeli funt.Sicut igitur colliaun 
tur zizania, di igni coburutur>fic erit 
in confummatione frculi huius.Mit 
tet fili 9 hominis angelos fuos, di coi/ 
ligent e regno illius omnia fcandala, 
di eos qui faciunt iniquitatem,# mit 
tent illos in caminum ignis, tb£ erit 
ploratus # ftridor dentium.Tunc 
iufti fulgebunt ut fol, in regno pa/ 
tris fui. Qui habet aures ad audP 
endum,audiat, Rurfum fimile eft 
regnum coelorum, thefauro abfcon/ 
fo in agro, quem repertum homo, 
abfcondidit, di prx gaudio illius, 
abit, di omnia quxcumq; habet uen 
dit, di mereat agru illum.Rurfum fi 
mile eft regnum coelorum, homini 
negociatori, quaerenti bonos unio - 
nes, qui cum inuenerit unum bo > 
num unionem,abiens uendidit om^ 

C 4 nia 


μ : . , Et Αγ.γεΔ ι Ον 

τα οο'α I ιχζρ,.κοά ηγο^αα·;μ αυτό μ * 
°®τάλιμομο'ί'α %&μ κ %ααΊλζια <$ν ου<=α! 
νω /J ifayhjon Βλκθε/σκ ε/ς <τία) ^άλαεσαν, 
εκ ^τοα/τας '^u<5us ααυαγαφονσ'κ , h/J 
οτε εττλκ^ωθκ ccvccJ^iBacrca/Tte εττ/' to/j at 
y/aAo/J,!^ καδ/ααντΐς^αυελεξαν τα κα/ 
λα ε/ς cryyK, τα αατι^ά ε£ω εβαλο /j 
ούτως zsoU y> τκ αουτελε/α τον^ e&aS 
ι/ος ♦..εξελει/σ'οντΛΙ οι ay /ζλοι &φθ£/ον/ 

αΊμ ^us wovBfou? εκ μζαου r?fv ^ικαιωμ, η)) 
.&αλδ<Λμ αυτους, ε /s φίώ κά,αϊνομτοΑ 
ςος,ζκ& Xs Μ ό κλαυθμός, i{g/)ja &ξυγμΰςτ 
ΰ^ονίωμ, Azyiavrlz ιΗΣΟ ϊΣ ♦ Σ uvhkcct ε 
ταυτα 7τάν7α;λε , ')/2ίσ 1 /μ αυτω, Nca κύ^ίε, Ο 
e/7re/j αυτρΊς^Αια τουτ° 7τας^α/χ/χα7ευ5 ■ 
μαθχΊ&υθζ'ις ζις τ} J2 > ασΊλζίαμ ,οι^ανω/;, 

ο/λο/ο^ς έ&μ ^ν0^ω7τω ο/κο^εασοτκ, ος τ/ς 
εκ βά/$£νβ εκ τ$ ^κααυ^ου ζαιτου κοανά κοα 
•δταλαίά, κα/ ε^ύετ 5 οτό \τζλζαζμ ο IR' 
ΣΟϊΣ τας -Ετο^αβολας ταντας , μζτγ^ζμ 
Ικ&θζμ+ι^ ελθω,υ ζΐς 'rbh παΤξι^α αυτο\Γ> 
%(Ι χ ί(Ρ'<χσ > κζμ αυτυς y> τκ auvaywy κ kvOv , 
ωαη εκττλκφίθ-,αί .^υτ°υς i^yj λίγ\μ>τε6ΐ 
■6έμ τ°ντφ HdoQjia αυϊκ 0 a/ Q r 'ta'a/xesd u X 
ουτος £ 27 /j ο τζρ τεκ-τυος y ο'ς^ ουχ/ κ 
αυτοί? AzyzTott Μα%ιαμ } & ο/ αδελφό/ ocu/ 
‘TS? ’/άκωβοζ,ΐ^ <ω<$ς> Κθά αί,αω/;,^) >/0 ^ 

cToc.s,h)) a/ &/ελφα/ οΦ7ον,ουχί ττατι^ος 
,«/χας \ι<ήμ*τ 3 οθζμ 6 ου τουτφ ταυ τα -ατάΐΜ 
7α·Η/ι zc/Kdv^aXi^ovT 0 yj £tu7co* c o J£ ΙΗΣΟΤΣ 
Ι/ 7 Γ£/.ι <χυτο/ς*ουκ ε5/μτΐ^οφκϊκς άτιμος zt 
μ& τκ Trcr^/cTi' aur, κοά V; τκ ο/κ?α Seu/ 
?*κ)) ουκ εττο/καεν εκδ ^αυά,αείς Tf/^as cria 
‘fyousr/s/cx/J αυτ*Βμ ,εκε/ vcp κο^^ω, κκ»/ 
<τε/( H^coihq ο τε|ά^χκς ακο!ώ ΙΗΣΟΣ, ^ 
■ίΐ7τζμ νΊς παισιμ αυτ,δυτος ϊ&ιμ wcxvvks ο 

^aTrf/sKSj^u^Q «Γε^δκ a-?f τ νζκ% ,0 cf /ά rf 8 

fii/ ίΓαυά^θς yjz^yovatp yj ςτυ7ω*ο co^hs 

K|a7«Vocs 


^VANGELIVM· 


tiia qax poffidebat, dl mercatus ell 
illum * Rurfum» Simile eft reanum 
coelorum , uerriculo iadlo in mare > 
di ex omni genere pifeium contra ^ 
henti» Qm-od cum impletum fuiR 
fet, fubduxerunt in littus, δζ fedem 
tes collegerunt qua: bona funt in ua/ 
fa, qua; uero mala, foras abiecerunn 
Sic futurum eft in confummatione fe 
culi* Venient anaeli>6£ feoreaabunt 

O C· 5 Ca 

malos de medio iuftorum, 81 mittent 


eos in caminu ignisallic erit plorat 9 ,^ 
ftridor denrium.Dicit illis Iefus * In/ 
tcllexiftis barc om niaCOicuntEtL· 
am domine* At ille dixit illis^Propter/ 
ea ois feriba doclus ad regnum celo^r, 
fimilis eft homini patrifamilias, qui 
de^mit e thefauro fuo noua 8C uete^ 
ra * Et factum eft, ut cum finiffet le/ 
fus fermones bos, digrederetur illinc* 
Et cum ueniflet in patriam fuam, da/ 
cuitin fynagoga i lior, ita utftuperent 
ac dicerent* Vnde huiclapietia htec, 8C 
uirtutesCNonne hic eft ille fabrifiliusf 
Nonne mater eius uocatur Mariam, 
8i fratres eius lacobus di lofes } 6iSi 
mo ,δ^ Iudas,6C forores i Ilius,none om 
nes apud nos funt C Vnde igitur huic 
h^c omnia C Et offendebantur in eo* 
Iefus autem dixit illis . Non eft pro^ 
pheta expers honoris,nifi ί patria fua, 
8C domo fua. Et non fecit illic uirtu ^ 
tes multas, propter incredulitatem ii/ 
Iorum * In ilio tempore audiuit He/ 
rodes tetrarcha famam Iefu, 8C dixit 
famulis fuis, Hic eft loannes bapti/ 
fta, Is furrexit a mortuis, di ideo uin 
tutes agunt in illo * Nam Herodes 

ceperat 


M 


f 


XIIII 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

κς&τχσ’ας το μ κοα ννκμ Vc/Vrt/i ccu-r o/j ,καί 
V3rro ε/ς φυλακή, <Γ/α Η^ω^ΐάΡατίώ φυ^ 
t οάκα φίλΤδτδτου Τ37 δκ/'ελφου αντΰ) , ελε/ 
>εμ >069 ° /ωάνι/κς «. ουκ cfz^sip cfot 

Χχ&ρ αντίω * ^ βελω /j αυτο /j &·3τοκτθ / 
Vca > εφ ο&ηΘη τομ ο'χλομ , οτι ως *7Γ£οφκ ^ 
τ ημίαντομίιχομ ^ ytucioiaM ay ο pSjjoi ο, 
τον Hjdj^oUjW^fiVaro η OvyarHf κ^ω <*■ 
«f/acT©·' yv μιαν? , 1$ Ii ·" 

yfcc h * ο8εμ μι&ΰςκον 0μο7\.ογΗ<Λμ ccvth 
focwoU ο \αμ atTiicfHiou* κ Ji '7r%ofct&a<&& 
ra ϊπ&ο μητ^οα a νςφ, JV<r /ao/ φκ / 
Wi τΊνακϊ Ήάι κεφαλκμ /uxxvvotf 
TouBcCTrf/sou^i^ ελυ·3πίθκο £ασ/λεύσν 
«f;a cA- τους ο^κούσ“,ν^ του$ οΌϋάνακβΑε/ 
ΐΕς,εκε^ευσ-εν <Ao6hvou αυτί και ττίμ^ααα. 
^τεκεφάλΚίΤενΤον )ωάννκμ W τη φυλακκ* 

κεφαλκ άυτ ίττίττίμακί^ 1 £ο%η 
7 ω nojas/cp,^ ηνίΓκζνΐΗ μκ7%ιαν$ η)) 7 ΐ^05ε?ε 
Κονίες ο/ μα^κται ocv?,kjoc/j το (Τω/Λα,Η)) s 
^αψαν αυτσ»κ)) ακρίτας ο ΐΗΣΟϊΣ,α.νεχω$>« 
σεμ εκ(δευ <$> xs -λοΐφ ίΐςίΡΗμομ τοπον καν 
$</Yct/)*t(gq ακονσαμτίξ οι οχλοι,ΗκολοΰθΗ^ 
<?· αμ αυτω εζτε^ίί caro 7Τολεα\υ * 

Ο ΙΗΣΟΤΣ , i/c^E/J -ΒΓΟλυμ οχλθ /J 
Καί εδΧΓλαφχ,υ/ί&χ εττ άυτοΤσ", <δΗ^ε / 
^ά-ττευοεμ toucT a^oosoua* <χυτίν* Ο^/αα* 
Λ ytpopSjjHa 1 , -τι ^οαηΤ&ομ b.vTgfi οι μα / 
Ρχτα'ι αυτοί? λε'φομτέσ’, ί^κμοα &£?/j ο το 
ί r©-',<S' η ω$>α hcPh -ΰτα^Ηλ^εμ» απο'λν/ 
ΰ'ομτονζ οχλουσνμα ΙοττζλΰόμτίσΊι α τας, 
κω ( αασ'> ^o^aacocrt/j, εαυτοϊς Β^ω/Αοίτα 
ο2ε ΙΗΣΟΤΣ Ι/πε^υ αυτοΤς * ου ^βΐίαμ ε / 
Χονατφ ατηλ^&μ * «Τότε αυτοΤσ'υ^αβσ'φα / 
y&p , οι 2εε λε'φουσ//υ αυΊ^ 1 * ουκ εχο^αον 
φ^εε/^αΗ 7τε , ι7εα^7ουσ',Η)) ^νο ’/χ^ύασ - » ο <Λΐ 
?/7τεν + φε^ε7ε , ^.ο/ au7ousw<ft,jy κελε'υ$α$7ου$ 
δίνακλϊΘϊυα/ stti τους χο^τουσ*, 

^ λα^ω^ί 


SECVNDVM MATTHAEVM « 

cccperat Ioanncm^ uinxerat ac pofuc/ 
ratin carccre,propter Hcrodiadcm uxo 
rem Philippi fratris fui * Dicebat enirrt 
illi Ioatlnes*Non licet tibi habere eam * 
Et cum uelleteu occidere,metuebat mul 
titudinem, propterea quod illutii ceti 
prophetam habebant. Cum autem ce 
lebraretur natalis Herodis, faltabat fi> 
lia Herodiadis inter illos, & placuit He/ 
rodi ♦ Vnde cum iureiurartdo pollicitus 
eft, fe daturum illi quicquid peteret. At 
illa prius inftrudra a matre lua. Da Mi' 
hi inquit, hic in quadra, caput Ioannis 
baptifbe, di indoluit rex* Attameti pro/ 
pter iufiurandum, di eos qui llmul ac^ 
cumbebant iuiTit dari, di rniiiis camifi^ 
cibus, amputauit caput Ioannis incaf^ 
cere,& allatum eft caput eius in quadra* 
di datu eft puelhe, di obtulit matri [\xx* 
Et accefterunt difcipuli eius, di fuftule/ 
runt corpus, di fepeliemnt illud, di curti 
audiftet Iefus, feceftit illinc in naiii, ad 
defertum locum feorfim * Et cum audifr 
fent turb^fecutie funt illum itinere pe/ 
dcftri,reli(ftis urbibus * Et egreftus Iefus 
uidit multam turbam j & tacitus eftafr 
fccftu mifericordiie etga illos, di fartauit 
ex illis qui male ualeoant. Porro curti 
appetiftet uefpera, adierunt eum difd> 
puli fui, dicentes * Defertus eft locus, di 
hora iam pneterrjt * Dimitte turbas , 
ut abeant in uicos ,di emant fibi ciba^ 
ria * At Iefus dixit illis ♦ Non eft illis ne/ 
ceffe, ut abeant, date illis uos ad eden^ 
dum * At illi dicunt ei * Non habemus 
hic nifi quinq? panes, di duos pifces* II/ 
leuero dixit. Afferte mihi illos huc* Ec 
iuffis turbis difcumbere fuper gramina* 

di fumptis 


14=. ΪΪΆΓΓΒΛΪόϊΙ 

κ&ί Αα&ω/; τους τ&ΐνΐί άρτους ^.touVcTvo 
7χθύα</*&ναβλεψ<χς εις το/ι oujccvo/ji luAoV 
κλάτας, εοί'ωκε/; τσ/ς /χα0Ητα7σ* 
τους άρτους, οι /λαθκτα/,το7ςοχλο;σ**κ/} 
εφαφο/ι ττάντετ η)) Ιχοξτα.^Ησ'αμ *η)) η^αμ 
το ττε^ίΟΣευο/ι κλατ/χάτω/ι, cTeoJWot 
χοφίνους ·25'λκ|β<7’» ο/ ε<97οντες «ςα/ι αν^ 
<Γ^ες ως 7τε/υτακί σχίλϊ ο / χω^ /V Γαυα/ κων 
^ζδ-αί^/ω^,ΘΙυΘεως πνάΐκα&μ ο ΓΗ2θχ2 
τους /χαθκτάς ocuizo ε/λβκναι εις το τλο/- 
°ΑΗ9^) ^οάγβμ αυτομε/ς το χεί^αμ εως 
ον α πτολνο'Η τους οχλους*κοα α-δχοΛνιΛες 
τους οχΛους, ανε'&κ εις το' ο^©-' κα.τ 7^'// 
ct/j τ^οτευξα^οϋ. *ο4-ι'ας Jt φενο/χ^/κς , /χσ 
V©"' κ /J εκδ ♦ to x>r7\oiop hJV μ.ΙσΌμ Φ\ 
^αλάαικς κ/ι, βαο'αν/^ϋ'/Λβνο/ι υτο τ^ν κυ- 
/χάτω/ι ♦ κ /J φοοφ 'Vt/a/m©-' ο ανε ί α©"'.τε/' 
τά$τΗ <J7c φυΛακκ i^S\ μυκτοσ 1 , ζ:ττΗλ^ 
$ζμ 7ΐ^ο'ς δίυτους ο ΙΗΣΟΤΣ ττε^-δίατω/τ 
£7γ/ τίου ^άλαοχαν * κοα 7<Ν/;τες £cuto/j οι 
/λαθκτα/ W/ oiw ^άλαατα/ι ττερ/τηχ^αϋ^ 
τα ετο^άχθλ'σ'α/ι λεφο/ιτες , οτι φά/ι/ 
τα^/χά csi/J* τουφο^ου, έκραξα/; 

ευθεως ο ελάλκσΐε /j αυτο7$ ο ΙΗΣΟΓΣ λεφων 
i^a^crfte είω ει/χ/,/χπ φοβ«εΒ·ε«.^τΡκ^8ε/\ q au 
7ω ο ττε'τ^οξ Ιί7τεν + κύ^ε εί τυ I;,κελευ^ον /χε 
*7Γ§ος σ"ε ελθ^ε-πί τα uJWc£,o q ε/·δτεν,ελ^' 
^ε, η)) καταβά$ ccbto τ πλοίου ο ts^T^os πε 
^ιε^άτΗοΐ/; επίτά .i/JWa, ελ^δ/υ π^ος 
το/; IΗΣ Ο χ Ν t ]ολ εττ ω /J το μ αμζμομ 7χιτ 

^ον, εφο$0κ»0 οφ|ά/χενος καΤα-δτοντ/^^ 
εκ^αξε λεφω/;*κύ^/ε ο’ωσ'ο'ν /χε* ευΟεωτ Λε 
ο ΙΗΣΟϊΣ εκτε/νας τίώχδρα, ε-δχελάβετ®' 
αυτ,νύ) Ι/7τε/) αυτω*ολ/φο , 7Γ/5ε ;> ε;(7'τί ’idVsa 
otts* <S^ ε/χβάντω /j αυτω /J ε/σ το 7Γλο7ο/),ε/' 
κοττατε/ι ο ανε/χο5,οί ο <$/7ω.ττλο.ίω,ελθο^« 
τες,τι^οσ'εκεώκσ'α/ι άυ7ω λε'φο/ιτεσ,αλκθως. 
£εδ ijo§ ί/,0 Λαπε^άφανΤεσ*, κλθον εις τ$ 


EVANGELIVM 

& fumptis quitiq^ panibus ac duobus 
pifcibusjublatis in coelum oculis,bene^ 
dixit, di cum fregiiTet,dedit difdpulis 
panes, difcipuli uero turbis* Et come^ 
derunt omnes, di faturati funt» di fuiEu 
ierunt, quod fuperiuerat de fragmentis 
duodecim cophinos plenos* Porro qui 
comederant fuere uiriferme quinquies 
mille, ptxtcr mulieres ac pueros» Etila/ 
tim compulit Iefus difcipulos fuos,ut 
confcenderent nauim, 8C procederent ie 
in ripam ulteriore, donccdimiililk tur^ 
bas, acdimiffis turbis, afcendit in mon^ 
tem folus ad orandum* Cum autem ad 
ueniiTct uefpera., folus erat illic* Cete¬ 
rum nauis iam in medio maris erat, δ£ 
afflidrabatur ab undis, nam uetus erat 
aduerfus * Quarta autem nodis uigilia 
abrjtad illos Iefus,ambulans fup mare, 
6i ubi uidiiient eu difcipuli, fuper mare 
ambulante, turbati funt, dicentes.Phaii 
tafma eft, di p metu exckmauerant,fed 
ftatim locutus eft illis Iefus dices*Bono 
animo efte, Ego fum,ne terreaminLRe 
fpondens autem illi Petrus dixit*Do; 
mine, fi tu es, iubeto me ad te uenire fu> 
per aquas* At ille dixit, ueni*Et cum de/ 
fcendiftet e naui Petrus, ambulabat fu/ 
per aquas, ut iret ad Iefum * Geterum 
cum uideret uentum ualidum , terri s 
tus eft, di cum coepiftet fidere,clamauit 
dicens* Domine ferua me* Continuo att 
tem extenta manu appphenditeum, di 
dixit ilii*Exigme fidefcur dubitabasCEt 
cum eftent ingreffi nauim,conquieuit 
uentus*Porro qui erant in naui, accefle^ 
runt di adorauerunt eum, dicetes»Vere 
dei filius es*Et cu traieciftcnriuenerut in 

terram 


ΚΑΤΑ ΜΑΥΘΑίβ» 

■yvfyj φενυκαα^εθ. κάί Xiuyvovn^ <χυτ>/ι h 
&ν<^ες τον toVov εκείνον,-&7τε5θλα/7 *ε;ς 
ολχμ Ήω •ΰτδξι'Χ'ύξορ Ικε/νία>,Η9^ 'ΤΓξοσ'κνε^ 
7Κα// &υτω -35άυτας 7ους κακώς έχοντας» 
· 3 τα|εκάλοαυ Ζωτμ'ίν α μ.ο νομ αψω/)τ£ 
το\/* κ^αασε'Λυ του ϊμα.τίου αντον,ίφ^ 

*Γο>ςΛ7εοτωθ« croc/j♦*?*oV ε *71§οο*ε^χο»> 
τΛ T3? ΙΗΣΟτ ο/ foro' )^οσΌλνμαμ Ύ^<χμ^ 
ματβι 0 φα^ιαοαο/,λε'^οντν^Λα τί οι <αα 
θκτοα σον 7rajagO4V0Uc77/j τίω -srajaJW/j 
r$v '7Γξ«τ€υ 7ίξωμιον yovp νίττ[οντΜ τας χε» 
^ας xvrph/ ,οταμ ’άςτομ \<&ίω<ημ* ο J4 ccsro^ 
•κ^ι^ίΐζ Χιταμ άυτο7ς* Λα τί ν,α®^ 
^αβοαυέΤετίώ^τολίώ τΰ) ^εου, Λα τίώ 
7 r§<xJW//j νμωμ·ο £εος <$/ετείλατο λε 
7 ω / υ»τ/ < αα to/j ττατί^α. κοα τίώ μκτΙ<=α, τή 
ό κακολοφωμ 7τα7ε , £α η μκΐίξα,θανάτω η, 
ΛόΙ/τάτωΛ,αεί Λ λε^ετί,ος a/j ΐ/^τκ 
7ra7Tff t|9^ τκ μπτςι, ό^ομο εαμ α ς, ε,αον 
ωφελκ0Ης, 0 ον^Η^/ΛΗοΈί τ®/ 7 7τατε§α&υ,- 
τοε/* η Tiw /utfsja forov. κ)| κκυ^οπήχτί τίώ 
«^τθ/\ίώ Τ37 ^εον,Λα τ^ου τ^άΛσ7/7 υ,αων* 
υτ roKftJtxi καλώς 'T^ciQHT&Jcnp -η^ί υμωμ 
H<rai‘ ας λεγωμ.Ε'νν’ί^β μοι ο λαός ουτος,7ω 
5ο'μοίτι αυ^ν,ν^ τ°7ς χείλεαίμ μ.ί ‘ϋΐ,αα,Η y 
κα^Λ'α $c υ^,ττο^ω απεχ^ α^τ \μου } μά/ 
ΤΗμ Λ αε'$οι/7αί ( αε,λ./<^άσ'κου7ες λ/ΛχοΊκα 

λίας* </;τάλ ( αα7αίενθ^ω7Γω/7,ι^) ^ocfacc/ 
λεσ'άμ&ν©' τ®/7 οχλομ,Ιππμ αντ^ς.&κον/ 
ετε σΌϋ/ετ£>ου to ε/σ^χο'/ΛΛί/σ^ εις to 
5ό'μ·α.κο/νο7 to/ 7 ανθ^ωττομ, ϊχ.7Χ\<χ?> εκ-δτο/ 
§&ιάμΜομ εκ Ή0 δο'μαΙο^ΊΤίίϊο κοινοί Τ>μ 
αν^(ύ7νομ^τοτ£ τι^οσ'ελΒο'ντες ο< /λαθ«τα? 
|tuTZ57,4/7ro/7 folgAo/cfac’ or/ o/ φα^/σΐαο/, 
^κονααντες to/j λογο /j εσ'κανΛχλκ<θχ.* 
<ra/j ; Ο Λ αττοκί-’/^εΑ 4/7τε,υ * ’δτασ'α φυ 
τεία, h/j ουκ εφντ61/αε/7 ττλτη^ μ ου ο ouja/ 
Vi© - * , εκρ /^w^HVeraz » αφετε &υτους , © 
Zixyo! , τυφλό; τυφλω /j. τυφλός 

Λ τυφλο /j 


SECVND.VM MATTHAEV Μ. 3ί 

terram Genncfarcth* Etcu agnouiffent. 
illum uiri loci illiusmundos emiferut iti 
totam finitimam regionem illam,& otv 
tulerunt illi omnes male habetes>& ob> 
fecrabanteum, ut tantum tagerenc fitn 
briam ueftimenti illius, δί quotquot te/ 
tigiiTent, falui facfti funt . Tunc acce- xv 
dunt ad Iefum,qui ab Hierofolymis 
uenerant fcriba: QC pharifei,dicentes* 
Quare difcipuli tui tranigrediuntur tra 
ditionem feniorumC· Non enim abluut 
manus fuas,cu edunt panem. At ille re^ 
fpondens,dixiteis.Quare^ uos tranf/ 
gredimini mandatu dei ( ppter di tradi/ 
tione hoim C Na deus madauit, dicens^ 
Honora patrem & matrem, 81 qui ma/ 
lcdixerit patri aut matri, morte moria/ 
tur * Vos autem dicitis. Quicquid do^ 
ni a me profecturum erat, id in tuum 
uertitur commodum. Si no honorabit 
patrem fuum, aut matrem fuam. Et k' 
ritum feciftis mandatum dei, propter 
traditionem ueftram. Hypoait^,redle 
de uobis prodixit Efaias, dicens. Ap^· 
propinquat mihi populus hic ore fuo, ^ 

8 C labqs me honorat, oeterum cor eo^ 
rum procul abeft a me # frd fruflra mc 
colunt > docentes dodlrinas, mandata 
hominum ♦ Et aduocatis ad fe turbis, 
dixit e(s. Audite δί intelligitc. No quqd 
ingreditur in os,impurat hominem,fed 
quod egreditur ex ore,hoc impuru red/ 
dit hominem .Tunc accedentes difeiput 
Ii, dixerunt illi. Nofti pharifeos, au ^ 
dito fermone iilo offenfos fuiiTcC’ At 
ille refpondensait*Omnis plantatio*: 
quam non plantauit pater meus cce-^ 
leftis, eradicabitur. Omittite illos, du^ 
ces funt, ca:ci cocorum ♦ Porrro, fi exem 

cicco» 

■ 7 

3 $· ΕτϋΓΓΕΛΪΟΝ 

«J\- τυφλό/-' \αμ ocJV-yH, h μφοτνςοι zie, &οθυ / 
Vop ττετουΛχτ.ίχτοκ^ε/ς Λ ο τείτζοο, Χι/ 

•77ζρ αυζ>β;, φράτο /j h/xT/j <riuj 7 τ<χ^αβολίώ 
ταυτκ /j* ο Λ ΐΗΣΟϊΣ ε/ττε/υ,ακ/χίώ ΐφί] υχ· 
/afs Oio^cvozfizSZyO U7toj νο^τε,οΤ/ ταν τ° ε/ stP 
§&]όμ£νομ ε/$τ ο so /χα,υζ ntij κοιλίαμχα>' 
9&Ρ<·§ «φ£^ωνα'1κ]οά/^£το1ί ;τα cJ^ £Χ 
^op6\w / aouct εκ Τ3> soVaro^^K^ κα^ /V 
«ς ζ/^ΐ^χζτ oUL ,κακ&να κο/νοΤ to/u ανθ^ωτΡμ* 
bcyoojj^] κακίας ζ/Ι,ίξΧονΙα,ι Λάλοτ·<07 
Αο/ 7τον^ο/',φΟονο/, ( αο/χ3(Χ/,7Γθ^ν0ί« > κλο 
'^Λ,ψοΙί^ο/χα^τυρί'^,^λα^φ^-ίοα,ταυτά 
IS/j rcc KOivouxiTO. τορ av0£to7ro/J/P Λ αν'!'' 
7 τ[θ!ξ χζ^σϊμ φα^'ί/υ,ου κοινοί τρ ccv0£co7f/J* 
Κα; (Αρλΰωρ Ικ&ϋζμο ιη ΣϋτΣ,ανζχω^Ησϊμ, 
«7ς τα ,αε^κ τυ^συ κοα τ/<^ων(^,κχ>α /<J\)U yu 
»η κοα'ΈΜ &Ια & χΡΑ/* ο^ω /j ζκζινοορ c /^ελ / 
βουτά, εκ^οφΤ* α,υτω ?.έφουτα,ελεκτο / ι υ /χε 
κύ^/ε^ος Άαβ/Λ,κ ^υφάτκ^ /χου κακω§ ^αχ 
/U-ov^STca, ο Λ ουκ^ττεκ^θκ αντ HXoyop t H$. 
'^οα'ζλβο'ντίζ ,α) μά^πΊοίι Ιω^,Η^ωτωμαυ 
Λ/ι λεγ)ΐ'ΤΣς-(Χ7Γολυτο/ο au-ria ι,οτ» κ^>ά]« ο/ 
·7Γΐ<&ζμ h/xw/j* ο Λ£Χ7Γθκ^0ε4 ε/7τε/),ουκ 
ττεδάλκμ ε’ίμ,Ηε/ςτα τΐ^οβαΤατάαττολω^ 
λοτα οι κου χΤ£<χκλ.Η Λ ελ^ουτα ττ^οΤεκυ/ 
κκτε,υ ccut& λε^ουσΌ^κύ^ε /xoi* ο cft£ 
&7Γόκ£!θί?5 , zro7ip , ουκ εΞΧ κοίλο ρ λαίο&μ 
■τορ <ί$τορ η$ο τ(κνωμ,νφ^ ξοαίλ&,μ τ°7ς κυ/ 
να^/ο;ς,κ Λ £Γ7τε/υ,ν<χ/ κν<=/ε.κθ(>θ£φτακυ/ 
vaoioilojie ατΡ τΑ/ ψυχ/ω /j <PA/ 'SsxTrfoVTw^ 
,q5) 7fOL7r£]HQ 'PA/ κν^ιωρ αυΛν*τ<οτε «/ 
■ζεοκςβζΐζ ο ΙΗΓΟΤΣ ε/7τε^ αυτκ.ω 'ycwar 
/χεφάλκ Του Η·δ5·/5/ς, φευκθκτω τοιως 
λβς. η)) ’/ά^Η κ ^u-yarKj αυτκς ατΡ q5\ ω^ας 
Ικε/νκς» ΜεΤαβας εκθθε/; ο IH20TS κλ/ 
βε /j •srcijoc τία) ^άλαατοψ 'Ρ φαλ/λοααζ καί 
αναβας ε/ς τ> ο jog>lHa§KTO εκβ,Η)) τ^οτκλ/ 
Θο /j *7Γ§ος αυΤ οχλα^ζτο/^οιρίχονϊεζ μι$ V 
αυτω^^χ^λού^τυφλούζ,κωφούς,κυ/^ο^, 

WCtlrejWs 


EVAN GELI VM 

ca:co iux fuerit,ambo in fouea cadent * 
Refpondes autem Petrus, dixit ei* Dif/ 
fere nobis parabolam iftam, Iefus aute 
dixit. Adhuc & uos inteiligetia caretis * 
Nondum inte!ligitis,quod quicquid in/ 
greditur in os,in aluum abit, & in fecef 
fum eqcitur C /\tea qu^ proficifcuntut 
ex ore,ex ipfo corde egrediuntur, 6! illa 
impurum reddunt hominem* Nam ex 
corde exeunt coovationes makeviedes, 

O 

adulteria,ilupra,furta,falfa teflimonia* 
conuicia. Hsec funt qu^ impurant ho^ 
minem.Captcruoa illotis manibus cape/ 
re cibum,non inquinat hominem* Et di 
greffus illinc Iefus,feceffit in partes Tyri 
6 C Sidonis. Et ecce mulier cananea, qua: 
a finibus illis uenerat, clamabat ad illiL 
dicens. Mifercre mei domine fili Da/ 
uid. Filia mea mi fere a d^monio agi/ 
tatur * Ille uero non refpondit ei uer/ 
burn * Et accedentes difdpuli eius, ro^ 
gabantillum, dicentes * Amitte illam» 
nam clamat poft nos* At ille refpon*' 
dens, dixit * Non fum miflus, nifi ad 
oues perditas domus Ifrahel * Ilia uero 
uenit & adorauit eum dicens. Domine 
fuccurre mihi * At ille rcfpondens dixit* 
Non eil honeilum,fumere panem filio 
rum, δί obrjcere catellis.Hax: aut rcfpon 
dit.Certe domine.Etenim catelli edunt 
de micis,quie cadunt de menfa domino 
rum fuorum*Tunc refpondens Iefus di 
xit illi.O mulier magna eft fides tua ,fi/ 
at tibi, ficut uis * Et fanata fuit filia eius 
ex eo tempore* Et progreilus illinc Ie> 
fus, uenit iuxta mare Galilca:, di con^ 
fcenfo monte,fedebat illic* Et accelTe> 
runt ad eum turba: multa:, ducentes fe/ 
cum claudos , c&cos, furdos, mutilos^ 

a^alios^ 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ* 


SECVNDVM MATTHEVM* 


J 7 


κοάετε^ονς -πόρνους., ^ ^'■W’ αυτούς 
wccja τους -δΓο^ας 737 ιηΣΟΓ,^ Ι-θερ ocvroV/ 
<rt/j λυτούς, ω$7ε7ους οχλ£ς θαυΑασΐα βλε 
ττοντας κωφούς λαλοαυτας, κυ^,ους υ " 
γ/έίς* χωλούς ^ε£/7Γ<χτθαυτας, τυφλούς 
Βλε7τοντοίς,κοα ε^οΐασ-αυ r/J Οεο/Ζ/σ^απλ, 
Ο Λ IHS 0 T 2 ^οακαλεσα^©^ τους Α<* 
0 kt«s ζςυτ^,ε/ττε,υ^αίΓλαφχυ^ο,αα/ Ιττί τνμ 
ΰ'χλομ,οτι k'Sh Η<αε^ας τρεις '7tf>oa J pSjjov<fip 
μ.ο /,κοα ουκ εχουσίμ τί φάφωσ'/μ,Η)) ocss -ολυ 
tftt/ αυ?»υς νκ5βς,ου^λω, ακ 7τοτε εχλυθω/ 
&ιμ <$) τη ocTo,0 λεφουσΐ^ <χυτωοίΑα$« 
τα/ αυτΟ'Α,-δΓο’θε// haT/j ψΐξκμία ο,ρτοι το' 
οΌντοι,ωϊΙί χο^τάσΑ/ οχλο /J 7οτούτομ^ 
λε'·)·^ αυτοΤς ο ΙΗΣΟΥΣ, πόσους α£ΐ°υς ε'χε 
·Λ;0/ Ι/7Γ0//-,ε7τ[α 0 ολίγα ίχθύΛαΛφί) 

εκελό^σΐ^ Τ>7ς οχλο/ς αν<Χ7πϊβίρ ϊπΐ Ήώ 
γίω+@ λα§ωρ 7=0 υς εττ[ά αρΤους η)) τους ’/χ 
βυας ευχα j/ sh σΑς, εκλαΛ 0 εΛοκε/ι 7 °Τ$ 
ΑΟ-Αχτοας &υτου*ο/ Λ' Ααθκτα/ IscS 1 οχλω, 
0 ’εφ ot/yo/J ·δτάντες,^ εχο^τάεθΉ<Λχ//,0 η/ 
f<x/J to 7^/OJ£uo/J '?ίν κλ ο&μάτωμ Vnfa cnru 
«•/^οες ττλΗ^ς,ο/ εο^/ονΤες κοΑντετ^ακ/* 
%ίλιοι αυ^ες,χ»^ίς φΐωα/κω/; (c^ 7vcu<P‘is' 
&7τολνσΑς τυς οχλους, ανεβχ ε/ς *π> 
ΐ5δ·λο7ο//.^ κλθε /j ε/ς τά ο§/<χ Ααφ^αλά* 
Κα/ 'Π^οα’ελθοί/τες ο/ φα^/ actto/ ^ oaT^ou/ 
κοαο/,·35·(|^ά]ουτίς Itt/^cothoA/j ξα/ιτ,υ,σ'χΑεί 
o/j Ικ του ουλάνου ^δξαΙ ^υ-τ/ς, ο WjO" 
κ^/θε/ς li7T£/j ξα/ι°7ς, οψ/ας yiVopSjjxc, λε/ 
γετε,ευ</7α,·3Γυ^(χ3β>'0' ο ου^ανοζ,Θ οτ^ω/’', 
<WASfo/J χ«Αω/ΑΤ5-υ^α$β >οίφ ο ουλάνος 
eu , )'Va3os^*V7roKj/7a/,r > '7i5o > ^7ro/J Τΰ) ου^& 
νου,γ/νωακετε Λακ^/νβμ,τά o-kaqoc r?ft/ 
koc/j-w/j ου Τ'ωχΑθε,φενεα 7τουχ^ά 0 α ο/χα 
λ/ς axA^o/J £7r/3x7a,0 σΉμ&ορ ου JVjGxVtT? 
αυτκ,ε/Ακ ττ σΉμςίομ 7ω1Α737 τι^οφκτοΐί, 
β καταλϊ-ατω,υ ο:υτους,?!ί7Γ«λΘε/;,0 ελ&ον/ 

τις ο/ /χαΟχτά/ αντοϊί εις to ττερα/ζ/εττελά 

**■ · > 

fiotrrd 


δί alios multos,^ abiecerunt eos ad pe/ 
des Icfu, δί fanauit eos, adeo ut turba: 
mirafce fint,cum uiderent mutos loqui, 
mutilos eiTe fanos,daudosambulare, 
ca:cos uidere,6i glorificabant deum Ifra 
el * Iefus autem uocatis ad fe difcipulis 
fuis dixit* Miferet me turba: > proptcrea 
quod iam triduum perfeuerant apud 
ηιο,δί non habent,quod edant, δί dimit 
tere eos ieiunos nolo, nequando defi/ 
ciant in uia * Et dicunt ei difcipuli eius * 

Vnde nobis in folitudine panes tam 
multi,ut faturetur turba tanta * Et dicit 
illis Iefus ♦ Quot panes habetisC At ii/ 

Ii dicunt* Septem,& paucos pifciculos* 

Et iuifit turbas difcumbere in terra * Et 
fumpfit feptem panes,ac pifces,^ poft/ 
quam gratias egiflet, fregit di dedit di/ 
fdpulis fuis,difcipuli uero turba:,co- 
mederuntq; omnes, δί faturati funt, 
δί fuftulerunt, quod fupererat frag^ 
mentorum, feptem fportulasplenas* 

At rj qui comederant,erant quater mil 
leuiri, prxter mulieres di pueros* Et 
dimiifis turbis, confcendit in nauim > 

& uenit irt fines Magdala * 

Et aggreifi phanfxi di fadducaa ten/ XVI 
tantes interrogabant eum, ut fignum e 
coelo oilenderet fibi T At ille refpondens 
dixit eis* Cum coeperit eile uefpera , di/ 
citis,ferenitas, nam rubet coelum, δί ma^ 
ne, hodie hyems, rubet enim coelum tri 
fte*Hypocritae,fadem coeli fcitis diiudi/ 
care, figna uero temporum no poteftis 
Natio praua, δί adultera,fignum re-* 
quirit, δί fignum non dabitur ei, nifi fi/ 
gnum Ionas prophetx * Et relidlis illis 
abqt*. Et cum ucniflent difapuli cius, 
in ulteriorem ripam, per obliuipnem 

D no fum/ 


jS ΕΧΑΓΓΒΛΙΟΝ 

θονο® άρτους λαβθ/κδ <& ιηΣΟϊΣ ίπηρ <ku/ 
^/ς,ο^οίτε η)) τι^ο^εχετε αττο qS\ '^νμκξ·^ 
(ptXjtcroUap i^'j σ'αά^ουκύώ/^ο/ άΰελο / 
γί'Ιον'Ρ yv εσυτοΤς λε^ντες,δτ/ ουκ 

ελαβο/φ * 7 υου 5 ^ ο ΙΗΣΟϊΣ είτεμ^υ^ 
‘ΡΊζ.τι S^icCAoyi^i&i yj εαυτσΤς oXiyoXif 
sonori a^TOUS ουκ ελάβετε- oU7rco νοδτε ου 
JV 1 μνκμονζνζτζ,'Ρυο, τείντί aj'?°us'?iv 'ο^εν/ 
τακ/χϊλ/ω^,ΐ^ ^οσίους κοινούς ελά&ε·" 
T£»ou<^t°u§ liffa "άρτους f$v τετ^ακϊχι/ 
Τίίωρ,κοά ^οσας COTu^ac; lAaSsTSjTs-wij ου 
lOQTtjOT/ ου ·δτε^ί α^του £i7ro/j u<a7/J 7 Γ£θαΤ/ 
χετε CC7T ο ςδΐ Ίνμχ% r?A/ cpag/ctoaca/J nj tfacf 1 
άουκοαω^* τότΐ <ruuuKCLp,QTt ΰ\3κϊΐ7Γίμ 

·7^οσΊχ\ρ αττο ^iWs τΰ) ajT0u,cc/5iva ot/ 

7γο ^ Χ/'άαχκς^υ φα^ϊίΛλ/ωμ κοα crtxJV 
«ΓουΗο£4ω/; ί Ελθω /J ο ο ΙΗΣΟΥΣ ε/ς τά /acj« 
κο&ο , Λ^ε/ας > ^^λ/7Γ7Γου,Ηρωτ<χ Τ’υς μ.α/ 
0*τάς kurov/ 1 7\iy<&p* τ/ι /ot μζ Αε -youcr/^j οί 
«υθ^ω7Γ0ί εϊνου ψρ 7» δασωτού; 0/ Λε 
£ΐ7νορ>οι μ9μ*ιωάν\)1ιυ τυρ βα-7τ[Ϊ5£ώ, α/&οί 
Ηχίαρμτ^οι Μ )^μίαρ>Η εν<χ r?iv τ^ό/ 
QHTup^iye &uT«>7<s*hues τίνα <αε λεγε/ 
τε ε/νοίί; Α τΰΌΚξϊθεΐξ cf£ (f /μωρ ·δτε7^©^ ε/ / 
τηρ+Συ Ιι ο ΧΡΙΣΤΟΣ ο ψζ τΰ) £εου 73? 
τος*β^7Γοκ^νθείςδ ΪΗΣΟΤΣ ε/ττε /J δςυτω* 

Μ&κά^/©-' εί τίμωρ βαξ 7&>να, οτ/ <Τα^ 
K/^aotoUK δυδτεκάλυψε/; σο/, άλΤνο 7 rarwj 
μ,ου, ο <$/ ?>7ς ου^οΤς^κα^ω άε / &οι λε'^ω, 
δτϊ συ ε; τσε^ος,Φ ΙττίταυτΗ τη τσίΤζα- 
%ικο£ομκσ·ω μ'ΰ τίώ εκκλχσϊοψ*® srt /λοΚ 
occTou ο υ γ.ϋ.τ'ΐ%να 1 'ΰα , ιρ δουτΗς* Καί (Ρ'ωα'ω 
ύοι τά$ nAes 9^1 βασ·ϊλείο:§ «ίίν oujcwwv*^ 
oVa a/j ά«σί/ς εττί ^ yfoSisM Xz^tpSjja ψ 
τΊξ ου^ανοΤς» κά/ oVa ά /j λύσ'#$ε7ΐ7'? 

Isott XtXvpSjja. yj ΊΡΐζ ο νξονοΐι;* Τότε <^/£ 

> δείλατ*> r>7<g /Λαθκτοα$ δευτ,7να μκΑνι ζιτνω 
βΊν oTlhrroq, Kkip ΪΗΣΟΤΣδ XPlSTOS»aif 
Τ ο ΙΒΣΟϊΣ ^KVuef/J Τΐξμο^Η/ 

TMifruTP 


EVAN GELI VM 

non fuinpferant pancs.Iefns autem di7 
xit illis^Videte cauete a fermeto pha- 
rifeo^: & fadduc^o^»At illi reputabat 
intra iefe,dicetes*Panes no fumpOmus * 
Qcfubi cognouitlefus,dixit illis* Quid 
cogitatis itra uofipiosCpuGIla: fidei, qd 
panes no fumpreritisC Nondu intelligi 
tis, necp memoria tenetis, quintp illos 
panes,cu hoies effent quinquies mille,62 
quot cophinos fuiluieritis C Neq? fepte 
illos panes, cura hoies eflfent quater mil 
le, 62 quot φ ortas acceperitis C Qui fit7 
ut non intelligatis, me non de pane dL· 
xiffe uobis illud,ut caneretis a fermento 
pharifieoru 62 fadducieoramC’ Tunc in/ 
tellexerunt, quod non iuffiiiet cauere a 
fermeto panis, fed a dodlrina phatifieo 
rum,62 fadduc^orum*Cum tieni0etan 
tem lefus in partes Cefarea: eius,qua: co 
gnominatur Philippi, interrogauit dP 
icipulos fuos dices*Que me dicut hoies 
efiefiliuillu hois* illiuero diceban AIrf 
quide Ioannem baptiila, alrj uero Elia* 
alrj uero Hieremia, aut unu de numero 
propheta^Dicit illis* At uos,que me di 
citis effeCRefpodes aut Simon Petrus, 
dixitTu es Chriii?ille filius dei uiaetis* 
Et reipodes lefus dixit illi* Beatus es Si/ 
mon Bar Iona,qa gtro 62 fanguis no re/ 
uelauit tibi,fed pater meus q eft in celis» 
At egoquoq; tibi dico,qJ tu es Petrus, 
62 fug hac petra aedificabo mea ecclefia, 
62 porta: inferor n 5 ualebunt aduerfus 
illa * Et dabo tibi claues regni cocio?/, 62 
quicqd foluerisin terra,erit folutu in cce 
Iis, 62 qdcunq; alligaueris i terra,erit alii/ 
gatu in ceeIis*T uc.madauit difcipulis fu 
is,ne cui diceret q> ipfe eet lefus Chriif^ 
Ex eo tepore, coepit lefus idicare difcipu 

ts 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ SECVNDVM MATTHAEVM 


Τΐ£ζ αυΤδ?,ΟΤ» cTS &UTO/J &7Γελ^θί// £/S )S^o/ 

(Τολυμα. } \\^Λ ztq7Z\<x τνΰ,μ&ρ octPtIv 7i^ic/Su 
τερω /j, αςχπςίωρ, καί φ^α/χ/χατεω//,, 
5c7roKToo^Biu;ct£, καί τκ 7 ρτ« H/Asja ε^ε^ 
Sxvca 7ΐ^οαλαβο',αονος ocuto/j ο Έδ-ε^ 
τ^ο $,Kf |ατ° εττϊτ ϊ/χαμ αυτω λ zyup* 7λεως 
tfoi κυ^/ε,ου /xh %αί rfoi τουτ°*ο Jit βαφείς, 
I/7TE/J •ετετ^ω» ιτδταφΕ o-sr/Vco /xcu cra^ 
rava,aKavc/VAo y ///xouf/,oT/ ου φ^ονδς tk 
730 ^εον,α/^α τά $17 Scv9£<y7rco/j*T(mo IH/ 
ΓΟϊΧ i/7r£/j τ°Τς /ααθκτοας αυτου»ί/τ/ς θε'^* 
Aaoz<5-/Vo /xou ελ$0/>, ατ, α^ΐΉσάα^ω εαυ/ 
αράτω to/j sau^o/j αυτόν, «at ακο^ 
λϋ^ίίτω μοι*. ος γχ/ρ α /j ^ελκ aiu/ ψυχ/ώ 
αυτόν σ*ωσ*β«,ο:7Γθλενβ αυτ£ώ»ος J' a/j d:7p^ 
λΗΟΗ τίώ ψυχίώ αυτόν ενεκεμ s^uov, ευ^κσΐί 
αυτίεα»τ/ ^ a>q>£AndHtf£Tcd άνθρωπος, εαμ 7* 
κο^μορ ο?ίορ κζξ^Ησ'Η,'ΐίώ &υτζ0 

^H/U.'/co0HjH τ/ ^ωσ*« ανΑ^ωττος ανίά/λαγμα 
τκς ψυχίς αυτοί/; Με$νβ χκ /p ο ί^ος, τζη αν/ 
Ασωπού Υ^χεοδαί <$/ τκ ^Ικ 720 ·δΓαξο$.αν/ 
730 μ.ε7α $ν cryy ελω /J αυτόν» Tcm ατο/ 
«Γωσ·« £Kcc5cp,i{Jl 7ΐ^α|ί// auT2fl»A<ui«j λε 
ν/χ7//, hcfip Τίνες ω^ε ζεωτωρ,οι ^νες ου 
/vi? Tevctovtj θανάΤου,εως Sc// 7cf v ooo J //j vjo/j 
720 ocv6|io7rou \%χόμ/μ/ορ ψ τη £>α<Λλε/α 
Scuto ν* Ka/ μζ$ Ημ($<χς εξ, ετα^αλα/χ^ 

Caveo iHSOrS τρ πίτξορ καί /άκωβο// καί 
/ωάννκ/ζ to/j &^ελφομ <xutou,h 5) &ναφε$><1&υ 
ΐ^υς ε/ς υψκλο// xa.1 7JVoc/j,h5) μιτζ/ 
/χο^φωΟχ Χμτ^ο^ζρ αυ$\7, κα/ εζ&α/χψε/) 
*ro 7ΐ^οαω7Γθ/ι Scutov ως ο κλίος,Τα /<aa/ 
τ/α&υτου r^ -ύετο λό\/κα ως τί) φως,κά/ 
5Α>& ωφθκσΌί// oou7°7<5 μ&σΰξ «}) κλϊας, μζτ 
αυ?=υ αυ/^ναλδντες*α.7ΓθκξΊ0εί'ς q ο ·3τε7^ος, 
inrtpjca ΐΗΣΟΥ.κνξΐίκαλορ Zhp Ημαο, 5κ 
ίΓεΙ ιναίΛι 6ελ<1ς 'fiiH&apSjJ wJ^Jgfs a*XKVas 
αοί /χϊά//,^ /χώτκ pciap,W} κλ'/'α /xia/j» ετ» 

ciuro^ Λαλ^νΤος 


iis fuis 3 quod oporteret ipfum abire bfie 
rofolymam , δί multa pati a fenioribus 
6 ^ principibus facerdotum, Sifcribis, SC 
occidi, di tertio die refufcitari ♦ Et a(Tu^ 
mens eum Petrus coepit increpare eum» 
diccns.Propitius tibi fis domine,nequa 
quam erit tibi hoc ♦ At ille conuerfus dl· 
xit Petro, Abi poft me Satana .Obfta/ 
culum meum es,quia non fapis ea qua: 
funt dei, fed eaqme funt hominu» Tuc 
Iefus dixit difcipulis fuis«Si quis uult 
poil me uenire abneget femetipfum, di 
tollet crucem fuam di fequatur me» Qui 
em uoluerit anima fua feruare, perdet 
eam» Qui autem perdiderit animam fu 
am mea caufa, inuenict eam»Quid ern 
proderit homini>fi totum mundum Iu^ 
cratus fuerit,anima: uero fua: i acturam 
feceritC’ Aut quid dabit homo quo redi 
matanimam Tuam? Futurum eft enim 
ut filius hominis ueniat in gloria patris 
fui,cum angelis fuis, SOtunc r eddet un i^ 
cuicp iuxta fadta ipfius» A rnen dico uo/ 
bis,funt quidam hic ftantes, qui non gu 
ftabut mortem, donec uiderintfiliu ho 
minis ueniente in regno fu o, Et poft 
dies fex, affumit Iefus Petrum di laco^ 
bum di Ioannem fratrem eius,& fubdu 
cit illos in montem excelfum fcorfim,& 
trafformatus eft coram iliis, di fplen > 
duit facies eius ficut fol» Veftimenta 
autem illius fa<ita funt alba, ficut lu^ 
men» Et ecce confpedti funt illis Mo- 
fes& Elias cum illo colloquentes* Re/ 
fpondens autem Petms , dixit Iefu* 
Domine,bonum eft nos hic eife»Si uis 
faciamus hic tria tabernacula > tibi unu, 
di Moyfi unum > di Elix unum. Adhuc 

D % eo loquete 


XVII 

40 ΕΓΑΡΓΒΛΊΟΝ 

IcuTOif ·λαλοάΐϋτο$, /cTov. νεφελκ φωτβνχ 
Z 7 ri<fyJa.<?£/J οιυτους . κοά Wov φωνκ εκ 
τΗζ νεφελχς λε'γουσ'α.δντ'ος %ειμ ο tjof> 
ο &γα·2δ·κτζ3ς γ/ ω Iv^okhoO . , &υτον &/ 
κουετε. καί ακονσΐΜτες ο/ /Λαθχτα), 'ζτί&ορ 
§7 r/ ττ^ο τωπορ aurPA/jKOCt εφοβκΘκ£Ταρ σ*φο/ 
(PfcuKOU τ^οοϊλθωρ ο ΙΗΣΟϊΣ κψώ'Ρ ocjatyj, 
καί ii -πζμ*· Εφε^θχτε κοα/ΛΗ φοβί^ε* Wa / 
ράντες Ής οφθαλμούς αυ^,όυ <Ννα εϊ/ 
<^ο/),ε; <ακ r/u ΙΗΣΟγν μο'νορ.κοά κοεϊαβοώ/ 
Μοντωρ oLVrwp εκ Tctf ορον^,^ετε/λατο oc.0/ 
τ°7ς λεγω /j.MxclW εΐ7ΓΗτε το ο^αμα ., εως 
$υ ο ήος Τ3) ανθ^ωττίί Ικ νεκ^ωμ ccvccsu» 

K<Xf ε7ΓΝ^ωτκσ*αΰ ctjto/j ο( /χα9κτα? 
αυ'ΤΚλεγοντες.Τί όαυ o/ '^αμβ.τθζ \ζγ&/ 
0ρ/ΰΤ/Η?ί!<χμ<Ρ'Θ£'λ&θμ'7[%ωΤ > μ;0 cM IB.S 
ΣΟϊΣ ατΓοκξ’ίΘε/ς,Ι/ττερ &υτ>7<3. χλ/'α <> /jucv 
ερχείε 7r^w?°/Viod WoxcCTasxVa -δ^άντα. 
Λε'γω <&νμψίθΤΐ πλ/ας κ JV η λβεμ,Κ/Χι ουκ 
ζ'πί'γνωσ'β.μ αυ τορ^λ .71 \?Γοίκ&ίχν yj οευτω, 
oVa κ θ ε λχ οό:./;* ούτως vy ο ί^ος τ# ανθρώπου 
μ(7λα 7ΐά%βρ W οαιτ^/,τοτε σΌυβκαμ οί 
μα&Ηίαι,οτι ττζ^ι /ωάννου 73) ^xXTrf/sou et-' 
ττε /t ccu^T^.ROU ελ^οντω /J <xutw/j ττ^οζ το /i 
ο'χΛο/υ, ‘7ΐ$οσΗλβζρ 7$ ΓΗΣΟΤ αν^ωττος, 
Τ/$ γνυττετω,υ &υτ3>,κοά λεγωμ,κά^/ε Ιλεχ/ 
<Λ)/ι /Jt/JS τυ /J v]o/j,otV <f£\(wi&lifoU η)) κακώς, 

7raXe,7ro/&aKis >tt/p 7rnr[e< t /ς ιτ ττυρ,κΟί 

7Γο/5ίνάκϊς ε;ς ^ t/cTw^Rod TtJocrZuiE^Ka ctu/ 
’Γ/υ τό7ζ /Ααθκτοας σΌυ,κα! ouk WVtox9x<r<x/j 
Iturov ^ε^αττευσ’&ί,&.ττοκξ’ΐΘ ε /s ο ΙΗΣΟτΣ 
%ΐ 7 πμ> ώ γενεά amsoe, κγ^ίί^&μρ&ΙίΗ,ζωίί 
tsoTl ϊτομαί μί$ νμωρ; εω$ -δτοτε &νε£ο/ 
μώ/ν/Λα^ίφε^εΤε /aot W>/j ω^ε»»^ ΙτπτίμΚ' 
&ρ άυτω ο ΙΗΣΟΤΣ,6 c /^κλθεμ ^ Scuto/ 
•Π) Ραιμό v7o^,h)| εθ5^α7Γέ'υίθχ ο -δτοας,ακ? 'f 
|5jcc^ \Ki/VK$.To 7 fc ττ^οο'ελθοι/Τες οι /xctQxicw 
^ ίΗΣΰτ καί }α [ Ιαμ ΐ ίΐ7τομ»^ι<χ τί ϊιμβς 3 

ουκκ^αυ«Θ?ί/ 


EVANGELXVM ■ 

eo loqaente, ecce nubes lucida obunv 
brauit illos. Et ecce tiox e nube quos di/ 
ceret,Hiceft filius me 9 dilectus, in quo 
mihi bene complacitum eit, ipfum au/ 
dite*Efc cum hsec audiilent difcipuIi,pro 
ciderunt in faciem fuam, 6C timuerunt 
uehementer.Et accedens lefus tetigit it/ 
los,& dixinSurgite ne timeatis.Vbi 
uero fuiluliiTent oculos fuos,neminem 
uidebantmifi lefum folum.Et cum de/ 
fcenderent de monte,mandabatillis di 
cens.Necui dixeritis uifionem,donec fi 
lius hominis a mortuis refurgat. Et in> 
terrogauerunt eu difcipuli fui, dicete s* 
Cur igitur fcribie dicunt,quod Heiiam 
oporteat uenire prius? lefus autem re/ 
fpondens dixit iliis.Helias quidem ue/ 
niet prius, 6C reftituet omnia. Verum 
dico uobis,Heiiam iam ueniffe,^ noti 
agnouerunt eum,fed feceru t in eo quai 
cumcp noluerunt» Sic 8C filius hominis 
pafifuraseil ab iilis.Tunc intellexerunt 
difcipuii,quod de loanne baptiita, dt^ 
xififet ipfis» Et cum ueniffent ad turba, 
acceflfitad Iefutn homo quidam fle^ 
d:ens genua illi, dicens»Domine, mi> 
ferere fiifi mei,quoniam lunaticus eft, 
δί mifere affligitur , Nam fepe cadit 
in ignem , δί fepe in aquam , δί obtu/ 
ii eum difcipulis tuis, non potue¬ 
runt eum fanare» Refpondens auc¬ 
tem lefus dixit» O natio incredula 62 
diftorta, quoufq? tandem ero uobif/ 
cum?ufq^quo patiar uos, adducite illu 
huc»Et increpauiteum lefus,62 exqt ab 
eo d^moniu,& fanatus eil puer a terni 
pore illo .Tuncaccedentes difcipuli ad 
lefum feorfim, dixerunt . Quare nos 

non potuimus 


/ 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ ΑΙ ΟΝ. 

W εκ βαλβ μ αυτό; Ο <& ΙΗ / 

ΣΟχΣ ζιπζμ αυτ°Τς, <Ρ/ά σίω ατ asiccp υ/χων. 
ΑμΙΑ) λέγω νμΊμ.Ιαμ Χχπτί τεΐ5ΐμ ως κοκ/ 
κο /j σ'ϊνάτΓΕως,ί^θίτε ό^& τοΰτω μζτά/ 
βκθ; ψτεΰθεμ εκθ.ΐφί) ΑεταβΗ<Λ7οα. ίΡ ov/ 
cJ?/j ^cTouaTKVe v/xT/utov? 9 to ^ος ονκ 
Ικ7τορενε7οα,ε/ /xh ττξοσ'όΐ/χ» h5) VH 5 ziq.cC' 
va.S$i<$OfjSjjCiip Ji ccv$v ty? rw γαλΤλοαα, 
i/7ri/j αν?>7ς o ΐΗΣΟΤΣ,/χε'/^α ο ΐ)ος tw αν/ 
©jto^-ou -arocpoccrycTocQ^ett ε/ς χεί^ας ανδρω-* 
ττωμ.Ηΰά &7ΓθΧτενον<Λ/7 ^αυτυμ^ τη ΤξίτΗ 
Ημζ$α tyz^HcfzToa.KQii ελΐ/7 niQxaOcp οψ ο " 
«Pjoc. Ελθο ν7ω/.< οευτωμ ε/ς καττζξναύυμ, 
·7^ο&Ηλθομ οι τά «ΡάΡ^αχ/χα λοςαβάνοντες 
Ise? ·2τε7| > ω } 0 ι Ιιπομόο <Ρ/<Ράακαλος ν<αω//, 
ον τελδ τα (Ρ/<Ρ£αΧ/χα$Λεγ«.Να/.<Σ? οτε ει 
οτΤλΘε /j ε/ς τίώ ο/κ/ν//,7Γ<»οεφθαο*ε// Ιουτομ 
ο ΙΗΣΟΥΣ λζγωμ.τί <Τύι cPoxS ct /'μωμ, οι &α 
crtAes 'f φκς oC7ro τ/νω /J Aoc/xSavoucrt/J 7a7fe 
Λη k κΗναομ,απο rriv ijto/J αντίν,Η απο τωμ 
^λλοτ^/ω/^Λε^ δευτω ο πετρ©·'', a7P 'pfv 
cc/^o|/'oo/j εφκ άυτω ο ΙΗϊΌΤΣ,&^άφε ελε\/ 
0£po/ ε /cn/j o/ ijo/. 7να q /χη ο*καν £αλ'ΐ cfopSuj 
au^u^j-sjojol /θε/ς εις πιω ^άλααια/ι £ά^ε 
ct-yx/S^o/J, κ)) ττρ &ναβάντα tkjojto/j ’/χΒαΰ 
%°λ'>Η 9Μ &νο/|ας to soVa οιυτον, lu^nVeg 
sotTKfajCpog αν-Ρ/ς αντίϊμου & <fov.y/ εκεί 
νκ τη ω^α 7Γ ςοσΰλθομ οι μα&Ηίαι '& 2 ?ιηςογ 
λεχοΐ'τες.Τ/ςα^α/χε^ω/; ££7$ τη &ασϊ / 
λεία 'ίίν «jv^cwco/jjKa/ τ^οσ'καλετάμ&ν©'* 

Ο ΙΗΣΟϊΣ '3roacP/o/J,i5>{o J £/J &VT0 ty/ /Χε'Λρ 
&ur,0 ειττεμ^ΑμΗμ λείω νμΊμ.ίαμ μπ sja 
φΚΉ 0 ^Ηίθε ως 7a 7rcU<PicC)0V μ.« ΧισΊλΙ 
0x7ε ε/ς τ') &α.σιλζίαμ r oujcWw/J.og 7ίς οαυ 
ταττ^νωσΤ/ εαυιτμ ως 2ί ττοΚίΡ/ο/ί ττ 5 , ον-ρς 
^27(0 ο μζ11ωμ,$[ΠΗ Βαα/λε/α oupect/S/j, 
«θα 01 εα/; (Ρε'ξκΓοκ τταχ^ίομ τίουτ Ιίτι 
ονόμαΐί μου,ζμϊ ςΡεχ«7ί«»ος cP a/j Τκαί/Ρα/ 

Λ' /cth ενα 


SECVNDVM MATTHEVM. 4 * 

ι 

non potuimus eijcere illud. Iefus aute 
dixit illis, propter incredulitatem uex 
ftra. Arnen dico uobis, fi habeatis fide 
ficutgranu finapis, dicetis monti huic, 
demigra hinc illuc,&demigrabit, 5 t nl· 
hii ipoiTibile erit uobis. Sed hoc genus 
no egreditur, nifi in oratioe di ieiunio. 

Cu autuerfarenturin Galilaea,dixit il 
lis Iefus.Futurum effc ut filius hominis 
tradatur in manus hominum, di ocdl· 
dent eum,& tertio die rcfurget.Et con/ 
triftati funt uehementer. Cum autem 
ueniiTent in oppidum Capernaum ,ac 
ceflerunt qui didrachma folent accipe/ 
re ad Petrum,& d 1 xerut,praxcptor ue/ 
fter num foluit didrachmaC’ Dicit,etia. 
dicu ingreilus fuiilet in do mu prasue^ 
nit illum Iefus,dicens. Quid tibi uidet: 
SimonCReges terrea quibus accipiut 
tributa aut cefuC’ a filijs fuis an ab alie/ 
nisC Dicit illi Petrus. Ab alienis. Aitil/ 

Ii Iefus. Ergo liberi funt fili). Verum 
ne fimus illis offendiculo,profed;us ad 
mare mitte hamu, di eum pifcem qui 
,pdierit primus,tolle. Et aperto ore illi 9 
inueniesftaterem.Daillis^) me 3 Cte. 

In illo tempore acceilerunt difcipu- XVIII 
Ii Iefu dicetes. Quis maximus eil in re 
gno ccelorum v Et accerfitum ad fe pu 
erum, Iefusftatuitin medio illorum, 
di dixit. Arnen dico uobis, nifi conuer 
fi fueritis ,di efficiamini ficut pueri,non 
ingrediemini in regnum ccelo^r. QuiCi 
quis igitur humiliauerit femetipfum, 
ficut eil puellus ifte, hic effc ille maior 
ίη regno ccelorum ♦ Et qui receperit 
unum puellum talem in nomine meo, 
me receperit. Qui autem offenderit 

D 3 unu 


ΕϊΑΓΓΕΛΙΟΗ 

Τιι'αΉ ενα τ?ν μϊκξωρ τοΰτωρ$ν πίββίον/ 
7ωμ \t <;εμ£,σ’υμ$ΐς\ αυΤω,η'α ν^μαο^τ, μν 
ονικοξ εττ/ τνρ 7 'ξάχχλομ &υτου, v^gq 
κ(%τοί7Γοντ/<θΗ <$> ττελαγί} ς5\ ^■αλάο'/ 
cXg, ουα/ , ζ^ 1 κοσ^Λώ ct7ro^i; (Τκαν^ά- 
λω /Jv ^,Ι/ά^κχ > 0 £/ρ ελθεΐμ τά ΑκάιΑαλα. 
^Ahb oucc/ Tg^ 1 ocvGjcovrcp c A / ou το tfK<xvoW 
λο /j inirem * ε/ κ Xzif <fo u x Wous 
crti σκαν^αλ/?'! σΈ,εκκσφο /j αυτγ) 0 Βά /^s 
Scsro’ tfou* καλομ ero; &I 7 /J είοτελΟβ^ Er$ τίώ 

^6jidi Χωλύ /J « κυ/^νΰ/1, K α°Ί/0 X&fOLC, H <ΓΐΝΪ 

Τ3·αΑχς ε'χοντα,βλχβίωαι ε;ς τ 5 •jhtuj 'S 1 caco/ 
οφ0αλ/Λος <rt? σ'κοα'^αλ^βο’ε, 
εξελε ScuTO/i,H 90 j βάλε cczro <fov ,κα!λόμ <fot 
(ίΒρ μονοφΰαιΑμορ ε/ς τίω Ί^ηρ WsX^f/j* 
j) cf v uo ct^GaA^ous ϊχοντα β?ν«0!ωαί ε/ς ciu? 
ylinap του τπ^ος* ό^ατε <αΗ καταφ^ο / 
VHcfHTc ζνοζ η$/ μϊχ^ωμ τοΰτωμ.Λεγω yocfi 
νμίρ,οτι ai cyyzAct otu-m/ οι^οϋ/οΐς <La 
tso.vtoc, fcXiirovcfip r> 'Τΐξοσ'ωπομ του -sroc/ 
(αοα,τζο τι; cu^oa/oTg» κλθε /j }Ό&ρ ο ν;ος 
*Τΰ) αν^ω-που cfwcrtx/ to ccttoXcdAos.tj tyaT/J 
^οκο^ειίΰ ^HTca^^v/ ScvGjwTriM.iRaT ti^o/ 
βατα,κ)) t&AcU/hQh tp c /Ι,αυτωμ, ουχϊ&φΜΖ 
τα φνενπκ&ντ cc c^titoc Wi τάο^π ττο^&υ - 
βεις, μ,τ& το τελανωμ/χ/ομϊ· 1 tgq sa/J ^iiTca 
1·.^α/.! ccuro. Α/ΧΚ/.1 λε^ω ν^αΤ/ί,οτ^ χοα<^ Μ 
txuTS^aa^o/j κ Itt/V7<j ^ννενκκοντα. <iWcc 
το?ς «ακ mTrXavK/^o/s, ούτως ουκ Vs//j θε 
Xk/xcs. %μτΐ%ο<&εμ 'W -ςτατ^οςν/λωμ του ^ 
lu;jccvo7o„7vcca7roXKTOti ε /J μικρήρ τ'ΰ/ 

τωρμιχρ Jt cc/xa^T κ Ce ’έ; ς α"ε ο &σ η ελφο $ σ'#, 
* τε-α-'/ε ng?)j -cAzy^op αυτορ μεΐαξΰ <Του M^q 
αυτόν μονο\]*\α.μ σΌυ ακοΰ&β, εκερΛ'κσ'&ς 
'το /t αεΓελφο^ σ'ουΛά^ /λη ακουσ^κ, ·δτα- 
?άλαβε μετά <τε ετ/ενα κ cfuojvct £7Τ/ ξο/ 
μα,τ®^ οΗομα^τϋ^ρ η Tpw/J 5ά0κ ·δτα/ί 
|«/λα* |a/J 2l£ wa^aK0ucr« auTw/j Iit?? 

- ||! ΗΗλΗ(ΤΪ<ξ 


EVAN GELI V M 

>· 

unum de pufillis iilis, qui in mecre^ 
dant, expedit ei, ut fufpendatur mo/ 
ia afinaria in collo eius 5 di demerga/ 
tur in profondum maris *Vie mun^ 
do ab offendiculis * Neceffe eil enim 
ut ueniant offendicula * Verutamen 
ua: homini, per quem fcandalum ue- 
nit»Quod ii manus tua, uei pes tuus 
cbftaculo eft tibi,abfcide eu,6i profice 
abs te ^ Bonu eft tibi ad uitam ingre/ 
di debilem uel claudum,p©tius cp du 
as manus uelduos pedes habentem, 
mitti in ignem sternum* Et fi oculus 

-C* 

tuus offendit te , eme eum, & prorjce 
abs te ♦ Bonum eft tibi, ut unoculus 
intres in uita,potius cj ut duos oculos 
habens,mittaffs in gehenna ignis. Vi 
dete ne contemnatis unum ex his pu/ 
filiis. Dico enim uobis, quod ange¬ 
li eorum in coelis femper uident faci/ 
em patris mei, qui in coelis eft. Venit 
enim filius hominis faluare quod pe¬ 
tierat . Quid uobis uideturC' fi fixe/ 
rint alicui homini centum oues > δί er/ 
tauerit una ex eis , nonne relidas no^ 
nvagintanoue in motib^, uadit δί quas 
rit ea q erraueratcEt fi contigerit ut in 
neniat eam >amen dico uobis, gaudet 
fuper ea,magiscp fuper nonaginta/ 
noue qux no errauerunt.Sic no eft uo 
lutas ante patre ueftru qui in coelis eft, 
ut pereat unus depufillis iftisPorro fi 
peccauerit in te frater mus, uade δί ar/ 
gue eu inter te di ipfu folii. Si teaudie 
rit,Iucratus es fratre tuu, fin uero te no 
audierit,adhibe tecu adhuc unum aut 
duos, ut i ore duo^c aut triu teftiu ftet 
omne uerbu.Q> fi no audierit eos,dic 

eedefiag 


katA μα’τθαιον 

τη Ικκλπ&'σΛαρ £ί ν^}] τπζ εκκλκα?α$ 7Γ<χ 
^ακοί/σΉ,ευω σΐ>/ wcojej ο εθν/κος Η9^'° τε/ 
λωνκζ* Α/χίιυ Λε^-οο u/x~/J, οσ*α εα /J cNctHts 
Ιτγ/ τ;7ς ynqyisou %ζ^ζρ1μα. yv ον^α ^ 
νω*ΐ^ oVot εα /J λύ^Ητε επ/ τ#§ γκ<2, ε5οί2 
ΛΖλυμ&ϋα yj’^S' ου^ανω* πάλ/μ Αε^ω ν^ 
<a 7 /J , οτι \αμ cTvo ν/χω /J σνμφωνΗσϊο* 

&ιμ ζπI τη§ ywz ίτζ^ι τ^ιχντνζ τζ^^μα τοφ 
cy εά/; cUTHcroiVTCii yzVH<fzrai αυτοϊς ττα*' 
^άΤοίτ -εε-ατ^ος /χον,τον c/VoujavQ?^* cvfoc^ 
tirtjj cPi /oh τ^θς (fuvHypltJoi ε/ς to ε/χο /j 
Ιονομοί,Ικβ νμί yj μί<τω cturS/J * 

Τ<ττε 7Γ§οοΤλ3ω/) ccutcS ο ττε?! 5 ©··' t/-" 
ττε/υ* κν^/ε -sjotfax/S αμαρ_τΗο , & ε’ς \μζ ο α/ 
τΡελφός μ.&, κοα αφκαΐ» αντ«£;εω$ εττ[άκ/ς^ 
Λε'^'Ι αυΤω ο ΙΗΣΌϊΣ,Ου Αε'Γω ero/ εως Wrja . 
κ/ς,ϊίχλΑ ews εβ^ο^κοντάκ/ς ετί^ά*Λα τ 9 
το ω/χο/ω^« μ βαΤ/λεία '$ν ον^&νωρ cxv/ 
ί^ωτα βασ/λθ ,os Ηθε'λκαε/ν tfcwdfou λο ^ 
•^ο/; ,αετά 'ffv JWAgj/j ζί,υτον* α^|α^ 5 χ;ου 
εΓ ι £ ccutou σου ott.ip, 71^0 <Τκν ε'χθ κ αυτωε /s ο/ 
<ρ<1λετκ5 ,αν^ίω /j ταλάντο-γΛ/χΗ ’/χοντος, «Α- 
αυτόν α 7 το^οάϋοα ,\χ.ί'λ(λιο , ζρ αυτόν ο κν^ι 
Οζ <χυτου 'TjgaOiwcu, Hgq niw yiooOLKa ϊν)' 
το\ί*ν@ίη τα τέκνα, -sravTaoVa ε<χεμ, 
H965 ^ 7 ΓθςΓο 6 /ίυοα*·ε 3 ·εαω/ν οαυ ο (Γουλ©-' ? 
/ 7 Γ§οοΤκαΰ<ί ζευτώ Tizyup* κνριζ μα κ^οθν ^ 
μποΡρ ζ^ζμοιν^τ^άντα <foi <r/rtoA.otf&* 
ϊΐϊΓλαγχνίίθε/α α Γ ε· ο κυρ/ο 5 το\Ζ* δούλου V 
-Κείνου , αττε'λυσ’ε/) b.yrop , ^ cf^ccveto/^ 

αφπκζρ cculasN ο^,ελ^ω/; ο ίΓουλ©'''^ 
.kqv©-' , εν^ε/υ ενα τωμ gUUc^o υλω /J αν / 
τον , ος ωφδλε/υ <χυτω εκατομ ^Ιινά/ 
ψα * ^ κςοίτΗσΌί” αντορ X^viyzp Aft 
•ya>p * h-srocPeq μοΙ, οτι οφζ!λ&ξ * ττε/ 
co 5^ οαϋ ό στάχΑουλος αυτόν ‘δτα^εκάλζί 
αυτο /j λεχω /J* Μακ^οθύ/χκσΌ/ν εττ \μοΐ, 
ϊφ} ^ταντα ^o^«aw <ro< t ο Αε ουκ 
, . «^ελε/ν,, 


SECVNDVM MATTHAEVM 

eecicfi^Q^ fi ecclefia no audicrit,fic 
tibi uelut ethnicus & publicanus - 
Amen dico uobis ,qua:cuq3 alligaue 
ritis fupcr terra,erunc ligata in coelo* / 
6 i qcuc^ foluerids fup terra, erut fol^ 
ta ίη ccelo*Rurfu dico uobis,quod fi 
duo ex uobis cofenferint fuper terra, 
de omni requacuq; petierint,fiet illis 
a patre meo qui in coelis eft. Vbi em 
funt duo uel tres congregati in noie 
meo ibi fum in medio eoru.Tuncac 
cedens Petrus ad eum, dixiuDomP 
ne, quotiens peccabit in me frater 
meus,& remittam ei C Nam ufq; fe/ 
pties C Dicit illi Iefus *Non dico tl· 
biufq^ fepties, fed ufq; feptuagieP 
lepties * Ideo aiBmilatum eft reg / 
num coelorum homini regi, qui uo/ 
luit coferre rationem cum {eruis fuis* 
Et cum coepiffet coferre,oblatus eft ei 
unus qui debebat ei decem millia ta 
lentorum * Casterum cum is non eft 
fet foluendo , iuffit eum dominus 
uenundari & uxore eius,& Iiberos, 6 i 
omnia qu^ habebat, di folutionem 
fieri * Procidens aute feruus ille ado/ 
rabat eum, dicens* Efto longanimis 
erga me, di omnia tibi reddam* Mi/ 
fertus autem dominus ferui illius, 

abibluit eum > 8 i xs alienum remifit 

\ 

ei* Egreflus autem feruus ille, inue^ 
nit unum de conferuis fuis, qui de/ 
bebat fibi centum denarios > di inie^ 
tfta in eum manu, obtorto collo tra/ 
hebat,dicens* Solue quod debes* 

Et procidens conferuus eius,roga - 
bat eum,dicens * Efto longanimis er 
ga me ? 6 C omnia redda tibi*At ille no 

\ D 4 febat 

• V v · 


)S ΕϊΑΓΓΕΑϊΟΚ 


E V AN G ELI VM 


κί^ελερ, α/&νά ' οίττεΑθωρ, εβαλερ Ιωτορ 
b<Z ψϋλακιΐ^/εως δυ ScsrocfS) ίό οφβλομΐ ' 
νορ,/ύ'ον'Λζ oi craxxpOvXoi αυτόν τά φε / 
νοδαχ^α,ελυττκθκσ'αρ σ'φβ^α, 0 ελθοντ^ς 
^ϊεαάφκσ'αρ 7^ κυ^κρ δνυτωρ'δτά ντ<χ τα 
ytvopSjJd^ToTi Τί^οο'καλεσ'ά/^ον©^ &υί°ρ 
ώ κυ^/© > &υ7ου λεφβ αυτω.Δουλε ζδΌνκ^ε', 
•ssacrap τΐώ ScJ>aA h/j \κννΙω ^φκκά σ*ο/,ε/ 
Trs/' ττο^εκάλεσάς ρ.ε»δυκ %£β >0) Λ εΑεκσΐα 
•τορ αου^ουλορ σΌυ,ως 0 Ιγω σι «ΑεκσΌί; 
Και οξγϊ&ί/ξ ο kvpiQ^ αυτου/ότα^ε^ωκερ 
&υτορ τοΤς ΒαοΤ*ι/Τ5θ2ς, εως δυ βς^ΟίΓω 
israp το σφ 0 ?\.δρ 5 ρορ άυτω, ούτως καί ο 7roc 
*T«e ρ.ου ο Wou^avj© - ' ττο /nVe υρ.7ρ \αρ μ» 
αφί/τε εκα5 ®* / ά^ελφω αυτόν α-δτά 


τωρ κα^ϊωρ νρ.«Ρ τά •δτα^ατ^ω/χαΤα σ;υ/ 
7ωρ» Κα izyvJiToTi ετελε&ρ ο ΙΗΣ0Τ2 

“Τους λοφους τούτους,ρνετί^ερ «7ro τκς γα/ 
λϊΑοαας,Φ «Αθερ ε /s τά ο jV «. qS\ /ουραίας 
Έ -igdp του /ο^άΐΌυ,κά/ κκοΑουθχσΡνρ αυ/ 
%£· οχλοι τΰ-ο^οΐ,ν^Ί εθ^άτ r(k<fsp oculus 
εκθ» κά; τι^οαίί/νβορ &υτω οί φοί^σΌα^ 
ο/ 'δτβ^ά^οντες δνυττρ,Η^ρ] λ ετούτες &υτ«* 
ίί ε|ε 5(p avSfCozxcp ct7r ολυσ’οα Ήώ ydvcCL / 
κα αυτόν/ 2 κατά τ occfap σάτ/αρ;0 αττο^ 
κ?7θε/ς εητερ αυτ»?ς,ουκ ανε'^νωτε οτί δ TfV 
«(/ας (Χιά δ^Χρς, α||ερ ν$)) £ί}λυ εττοίκαερ 
&υτους;Η$Λ εκετερ.ενεκερ τουτ^ καταλε /V 
4-0 c.v6f0J7T©^ ττρ ‘ΖΒτατεΙά,ν^ τίώ μπτί" 
£<*,KS^ κο/&κθκοτίτ<Μ τη ytwcdKi αυτόν/ 1 
κοα trfovTj οι <Νο ε/ς cr<x?K<x ρ-ϊαρ,ω$ 7ε ουκ 
ί π Wip cTuo , &./&ά σά^| ρΑ'α,ο οαυ δ 
ος oUt) ε 56 'υξερ > άνΟ|ϋ?Γ©· ν /λη χω^ετω,λΙ 
yov&ip αυτω»τ/ όαΐ’./χωορς «/ίεΤείλατ 9 σ2/ 
ναι ΗβΑ/'ορ aTfsac/y *i5) &7Γθλυσ*οα δνυτίώ$ 
Αε^β αιτΡίς,οτί ρεωσ^ς ττξος τία? σ*κλκ£ο/ 
κα^/αρ υρ.ωρ εττετ^εΐερ upup ^ττολν 

βία τάς φΟϋ04κ«3 νμνμ&Β %Χ«<5 , 

: * ©ν^οιερ 


lebat, icdabrjt δί coniecit eum ίη car/ 
cerem,donec redderet debitum» Por¬ 
ro cum uidiffent conferui eius,qu« 
fiebant, indoluerunt ualde, & uene/ 
runt δί aperuerunt domino fuo omi 
nia qua^fadta foerant.TuncaccerfL· 
uit illum dns fuus,& ait illi »Serue fce 
Icite, totum debitum illud remifi ti/ 
bi, cum obfecraiTes me»Nonne opor 
tuit δί te mifereri conferui tui, ficut δδ 
ego tui mifertus eram CEt iratus do/ 
minus eius, tradidit eum tortoribus, 
quoadufq; redderet totum quod de 
bebatur fibi ♦ Sic & pater meus ccele- 
itis faciet uobis,fi non remiferitis fuo 
quifc^ fratri de cordibus ueilris deli / 
dra illorum» Et fadtum eft cum con 
fummaffetlefus fermones hos de/ 
migrauit a Galilxa, dC uenit in fines 
iud^ trans iordanem,6£ fecuta^funt 
eum turba: multa·, δί fanauit eos ibi. 
Et accefferunt ad eum pharifiri teti" 
tantes eum,6£ dicentes eiXicct ne ho 
minidiuortiufacere cum uxore fua 
qualibet ex caufa CQui refpondens, 
ait eis»An non Iegiftis, quod is qui 
fedt ab initio mafculum δί feminam 
fecit eos C Et dixit» Propterea,de^ 
feret homo patrem & matrem , δδ 
adh-xrebit uxori fuae , δδ erunt duo 
in carnem unam» Itacg iam non fune 
duo, fed una caro»Quod ergo deus 
copuIauit,homo non feparet.Di - 
eunt illi. Cur ergo Moyfesiuffit da 
re libellum repudq,6i amittere eamC 
Ait illis»Mofes ad duritiam cor ^ 
dis iieftri permifit uobis repudiare 
uoAtes ueftras , caeterum ab initio 
J "■ J non fuit 


K AT A ΜΑΤΘΑΙΟΝ» 

ί» c/ . * «.« » <j , tf Λ , 

ϋΜ ^είονε// ουτως,Λεγω dfe νμιμ, οτΙ ος <χμ 
αττολιίσ^ τ$ yujooiLKOi ανΊο\Ρ,\ιμ η εττ? ιχο^\ 
νε/α,κά/ ΓαμΗσ'ΗαΙλΙω,μοιχα.τΰίηκβι ο &/ 
'πο'λϊλνμ&μίλυ γαμΗ&αζ,μοιχοίτ<χ.ι*. λεφου 
<Λμ αυτω ο/ μαβχται αυτ°ν» Η*/ ούτως 1 S//J *ί 
cut! λ 'W ^νθ^ό$7Γου/χετάτίς φαυα/κος,ου 
σ*ΐ'/Λφε^β 'γαμηο'α.ι.ο q Ι/ττε// «χυτ^ς,συ τάν 
Τίς χωιςονοΊμ τομ λοφομ τντμ, ρ βΧ?1 oie, cN 
ιΡοταιάισ'ΐμ φ«φ ευνουχο/, ό7 ‘Ζ'νες εκ κοί/ 
λ/ας μπτςοζ εγενΗθχφα^ ouTcos» 0 ε/τ/' /j ευ- 
νουχ/,όΥ &νές Ιυνουχί&κΐαρ ΐ/7 ro^fv αν/ 
βξώπωμ.χα! h<fi'v ευνοΐτ χοι,οΐ $νες ευνουχ// 
<?ύμ εαυτ^,Α/α-τία) £ασ7λείαμ <$ν ου^α^ 
νω/,νο«Γαϋά^αΟ^ος Χ®$&μ χω^είτω » τότε 
'7t$ocrlu)ix % η αυτω -δτακΝα,Υνα τας χδ^ας 
?7 γϊ^η αυτ7 ς,κα/ '7Γ§σσ'εν|κ7α/» ο/ Λ μα^Κ' 
τάί ί-ΰΐίτϊμκ<ταμ οίυτο7ς»ο 2\.ε IH2or2 £/ - 
7τε/;*αφετε τά -sra/cA/oc, <uh κώλυε7ε αυ7α 
ελθ{υ ·7ΐ$ο$ μι·,<$ν yoo ρ το/ούτω /j %&μ η βα 
<ηλε/α ο'^Οί/ω//*!^ ΥτπΘε /s οα'Τ’ϊς τας 
Χ$»ας·ε7το^εύθκ εκδθεν,Κα/ WW t/s ^οαελ 
Θωμ,ε/ττε^υ &υτω»Δϊ^ά(/καλε αφαθε',τ/ <xfct 
Θο /j 7Γ0/κσω,7υαε'χω ^ωιί /j ο&ώνΐόμ; ο J£iis 
•πιμ &υτω*τ/' ,αελεφθς &φο$ο'^;Ου<ίΥΐς 
Τ-αθος,Ι/Μ» «ς ο 3·εο'ς»ε< ^ε'λβς εκ/ελθ<(μ 
l /ς τίώ folw,TH%H<fop τας «^τολας »Λεφ6Ι 
&υτω»·δτο/ας£θ ΙΗΣΟϊΣ ίπνίμ^το ου φο^ 
νευαβς,ϊιυ <αο/Χευ<τβς, ου κλεψβς,συ ψόΐ/^ο 
μ&ξτνρΗο’&ν+τίμα ινμ zs-aJi^a. κοα τ{ώ MH/ 
τ^ α >Η9^ ^Ύ^τΓΗσΧίς to/j to-Aht? ομ «Του ως 
^εαυτο /j » Λε'φβ &υ7ω ο νεαυ/σ*κ©Ύ ττάν^ 1 
ταταυτα Ιφυλαξα εκ νεοτκτο'ς <αου»τί 
*ετ i vs6p Ζ;ίφΗ αυτω ο ΙΗΣΟϊΣ+ε/ ^ελβς τε 
λβ© - ' l/votfjuVa^VtoAwaoV σΌυ τα U7raj 
χοντα,ΐ^ή ττ[ωχο75,Η)) ε|βς 9-κΤαυξου 
ου^ανω,0 cTeu^o ακολουθώ <αο/» fotouaas 
J£ o νεαν/σ*κος ττ)/) ‘λό'γομ,^.ττΗΤιβζμ λυ7τού/ 
/4^^·· ¥ >06φ ε'χων κτκματά 7SO?^a*o ^ 
IHSOX? Ι/^τε^ το7ς ^.αθκτοας &υτον* 

Α/υ-^ώ λίί» 


SECVNDVM MATTHAEVM» 

noti fuit fic»Dico autem uobis,quod 
quicunq; diuerterit ab uxore fua,nifi ob 
fornicationem,& aliam duxerit, is com 
mittit adulterium. Et qui repudiata du/ 
xerit, adulterium committit * Dicunt ei 
difcipuli eius ♦ Si ad iilum modum ha/ 
bet caufa hominis cum uxore,non expe 
dit contrahere matrimonium,Qui dixit 
illis. Non omnes capaces funt huius di 
d:i,fed η quibus datum effc, Sunt enim 
eunuchi qui de matris utero fic nati fut» 
Et funt eunuchi qui fadli fut eunuchi ab 
hominibus,& funt eunuchi qui feipfos 
caftrauerunt propter regnum cceloru * 
Qui poteil capere capiat r Tunc oblati 
funt ei puelli,ut manus eis imponeret 3C 
oraret» Difcipuli autem increpabat eos» 
Iefus uero ait eis»Sinite puellos, ne pro¬ 
hibeatis eos ad meuenire,taliu efl: enim 
regnum coelotu»Et cum impofuiifet eis 
manus,abrjt illinc»Et ecce unus accedens 
ait illuMagifter bone, quid boni facia, 
ut habea uita ^ternaC’ Qui dixit ei»Cur 
me uocas bonu ? Nullus effc bonus, nifi 
unus,nempe deus»fi u is ad uita in/ 
gredfferua mandata,Dici t illi»Qua:Cle 
fus aut dixit»No homicidiu facies»Non 
co mittes aduiteriu» Ν6 facies furtu»N5 
falfum teftimoniu dices» Honora patre 
tuu di matre, di diliges proximu tuu, iit 
teipfum»Dicit illi adoIefces»Omnia harc 
feruaui a iuuentute mea,quid adhuc mi 
hi deeitC Ait illi Iefus»Si uis perfecflus 
effe, uade uende qu# habes, di da pau/ 
peribus,^ habebis thefaurum in ccelo, 
6i ueni fequere me»Cum audiflet au* 
tem adoleicens fermonem,abrjt triftis» 
Erat enim habens poffeffiones mul »* 
tas * Iefus autem dixit difcipulis fuis« 

Amet| 

ΕϊΑΓΓΕΔΙΟΝ 


EVAN GELI VM 


4-6 

Αμίω λεφω υμΊρ,οτ ι τζτλούα/ος JWkoXwS 
iicfzkiVtfiTctJL ε/ς τίώ βασ’ϊλζία.ρ ov$cc/ 

t ιωρΑφή'&ά'λιμ λζγωνμ7ρ*ευκο7τωτεξόμ 
Zhp κάμηλορ c !\ά T^U7r Ημαίοβ, ^αφΛ^ος α 
σΐλθεψ,κ τ^’λονα'ΐομ \ΐζ / ήω βασιλεία/; του 
^•εου ε/«ο'ελθ q/j. α κο ύ αανΤες ο/ /χαθκτα; αυ 
Τον,ο/^Ε7τλΗίΰ·ονΤο αφο^α,λεφον'Π.ς.Τίς %<* 
ίΓώατοα αωδίίϋΟ^ε/χβλεψας ο ΙΗΣΌχ2, 
inrzp οαιΤ’Τς.’δτα^ά οίνθρωττο/ς του?> ά<^ν/ 
vccto/j ά^,ττα^ά J\; S -εω ιμάντα ^εώατά 
Τότε &7τοκ£Ϊ0ε/ς ο ττετ^ος,ε/τΓεμ αυ 
η/χθ 3 oc$KKci ( xucv τσάντα hko / 
AovQncrpLjjSjj σο/.τ/ο^α εετοα h/xT/J; Ο Λ IH/ 

. ςοτΣ ίΐ7ημ αυ'Κς.Α/χίώ λεφω u/x7/j, ot» 
νμ&ζ ot &κολουθκάαντες /xo/ <yv τη τταλ/Γ 
φ-ενεσ'/α,ο’ϊ άφ καθ'/σΉ ο ν|ος T?) ctvGjbrsrou 
ε·πΤ%ο'ν3 dVf^ &υτφ/καθείθκνέ<θε. ( 0 u^ 
/xas.W/cPtoJ^Ra θ^ο'ν^ς,κ^/νρνϊΐς τάςσ'εο/ 
,Γεκα φυλάς TW ισ^αΗλ,-^ "^άς ος &φβκεμ 
c /κ/'ας,Η ά^ελφουζ,κ ά^ελφάς,Η πατέρα,Η 
μκτε^α,Η φ-αυαΐκα,Η τέκνα, κ ίτ^ους,ενε / 
κεμ τ# SvoV -ατος /xou, εκατ>ντα7τλα<Λονα 
λκψετοϋ,Η^ οαωνιορ κλΗρονομκ'<ϊ&* 
■srofooi <& ϊσΌμτΜ 7 Γξωτθ/ ζ%ανι> Wj εάχα 
το/ 7 ^ωΐ°/. ομο'ία ya<p %hpx £ατ/7\εία 
τω /j ουρανω /J ανθ^ω·3Τίρ o/ro<^££GJoth os τ/ς 
y\fiXQzp α/χα τ^ωί /xVc&wTaop-oa ε^φάτας 
ε/ς to/j α/χττελωνα&υτου, Τυ/χφωνκνας Αε 
/χετά ε^ατω /j εκ Λοβίου τίώ Η<αε'> 
5«/ί,α7Γ£3βλε/ί αυτούς ε/ς to/j &/Χ7τελ3να 
Wrou,^'] α^ελθω /j wsji τ£ώ τρτ/ευ Sjav, 
I/cfs/J αίνους έρωτας φν τκ a>oja ccj^ovs 
εκε/νο/ς ζιτ&εμ . υτζτάφετε Η9^ ν/χθς 
ε.'ς to/o α/χτελωνα, Ηςή ο εάμ μ (Ρϊκαιομ 
<Ρωσ’ύ>νμ7ρ*οι $i oc? τκλΒομ, τταλιρ φ ο/Ι,ελ ·* 
S -ω/ί TO-sf/ ίκτΗρ Ης-ά] φνάτ/ω ωρα/» εττο/ / 
s /σΈν ωοαύτως,^ε^ ι M / tL · υ yVcPzKX τπρ co^ccp 
y\s7$up , a^vous ε5ωτ ας k°yovq, ncd 
Xsy« bnro7g,T/ i^s k /Ζκατε oXlwnhh 

Ημί^&ρ cLfyot 


Amen dico uobis, diaes difficile intra/ 
bit in regnum coelorum ♦ Et iterum dico 
uobis * Facilius eft camelu per foramen 
acu iadu ingredi, cp diuitem inregnu 
dei ingredi * Auditisautem his difcipu/ 
ii expauerunt ualde, dicentes* Quis er/ 
go poteft faluus fieri Clntuitus autem il/ 
los lefus, dixit iliis. Apud homines hoc 
impoffibiie eft, apud deum autem onv 
nia poffibilia funt» T uc refpondens Pe/ 
tms, dixit ei * Ecce nos reliquimus om¬ 
nia , & fecuti fumus te * Quid ergo erit 
nobis ? lefus autem dixit illis * Amen 
dico uobis, q> uos qui fecuti eilis me in 
regeneratione, cum federit filius homi¬ 
nis in fede maieflatis fu^, fedebitis & 
uos fup fedes duodecim iudicantes duo 
decim tribus Ifrael * Et ois qui reliquerit 
domos aut fratres, aut forores,aut pa¬ 
trem , aut matrem, aut uxorem, aut fili 
os, aut agros,propter nomen meu,cen¬ 
tupla accipiet, & uitas asterne fortietur 
hereditatem. Multi aute erunt primi 
nouiffimi, di nouiifimi primi * 

Na fimile eft regnu coelorum homini 
patrifamilias, qui exqt primo ftatim di/ 
fuculo ad conducendos operarios in ui/ 
neam fuam . Conuentione autem fa/ 
da cum operarrjs ex denario in fingu^ 
los dies, mifit eos in uineam fuam * 
Et egreflus circiter horam tertiam, ui- 
dit aliosftantes inforoociofos, di illis 
dixit. Ite di uos in uineam meam, di 
quodeunq; iuftum fuerit, dabo uobis * 
Illi autem abierunt. Rurfum autem ex/ 
fit circiter fextam di nonam horam,S£ fe 
cit fimiliter. Circa undecimam uero ex/ 
fit, di inuenit alios ftantes, di dick il¬ 
lis. Cur hic flatis tota die ociofiC Di¬ 
cunt eL 


kaVa^matoeon, 

— J 


•yourfi/J &ϋτω, ori ουρείς ημάς ε/χϊ<θω / 
&ατο, λεγβ &υτο7ζ * υπάγετε ^υ/λβς 
δ/ς τομ αμπελώνα, καί ο αρ η <Ρ!καιορ,λΗ' 
ψίίθε ► οψ/ας c& γενομ&ύης, λίγα ο κύ- 
^©- / τ W Αμπέλων©'' WfljoWcp &υτ$* 
κάλεσΌ /J ι°υς ε^φάτας, η)) cc7ro y J l f^"' ^cut°T <5 
to/j /«.‘/(θο^,α^Ιά^αονος cof '$v ε%άτωρ %! 
ως 'ffv η^ωτωρ,και ελθοντες,ο/ *??§/ Ήώ'ψ 
Ακάτ/ω ω^αμρελαζορ &ι»α ^ίϋυα^ιορ,ελ / 
ΰοντίς Μ οι *7Γ§ωτο/, γομίααρ οτϊ Όϊλ&ομ 
λή^ονίοα ,wj ελαβο /j κ)) αυτί δα/α ^Iwafiop, 
λάζοντες εφο^υ^ομ κ<χτάτ ο /κοΛαυο’- 
τ& λίγντες,'ότϊ δυι°; ο< ε%αΤ> μίαρ ω^αμ 
\ποίηόαμ,και ’ίοΌνςημΙμ αυτούς εττοίηαας 
τΊς ibas άααοΊρ J&aj©-' <$\ ημε^ας,καί 


ν>ρ καΰαωνα,ο αποκ^Ίθείς εηνερενί αυ- 
<$\! Χτ αί^ε’ουκ αδικία αε,ουχι JVva^/y ouus 
φωνηαάς μοι/άξομ 'Ρα’ομ και ιτδτατ'ε.θελο 
τούτα) 7s£? ε°χάτ(α foetidi ως κοίύ σο/* 
η ουκ ε^ίρμοι TSOtHcfoU ο ^ε'λω το7ς 
\μ.οΊϊμίΙ δ οφθαλ/χος σ*ου "SSOVK^og %bp,or'i 
\ya αφ&Θος ειμϊ,οντως εσΌνταζοι ε%α/ 
τοι τ^ωτο/,Η9^) 7ΐ^ωτο/ ε%ατοι, τεοΤλοι 
ya^\t(fip κλητοί, ολίγη ύ\ΐ εκΛεκτοί «. 

Koc/ &vafWvco/J ο ΙΗΣΌϊΣ ε/ς^οσ^ωλυ/χα, 
•ΰταςελαζεμ τους <Ρω<Ρεκα /χαθπτά^ KcifWi 


αμ ψ τη δοΡ'ω,νφί) 1/"25· c/j r ocu7o7s* / cPo υ αν<χβα / 
ε /s /ε^οσ'οΛυ^αα,ι^ δ ι|ος τ$ ανθ^ω- 
srou πα^α^οθήαεται ηρΊςΙα^χίεςευσιμ ,ι^ 
7^α,α/χατεύ σι /j, κατακ^ϊνονσ'/μ ccuto/j 
^ανάτω,ι^ ■srajacfiooiouo*/ δαττο/ι το7ς εθ-· 
νεΰ’ιμ,ίΐϊ τν \μπα!ι\θΙΙ μ! μα5Ϊ'γωσ'αΐ ,καί 
ςαυ^φ&σα, Jtoa τη τρίτη, ημε^α αν as η de / 
Ίΰα,τοτε τ^ο^λ^εμ αυτω !ι /xkthj ^υ ήωμ 
Ζ^ε^ϋίου μετά vfip ccutks, 7ΐ^οσΉ«ΐ)ού/ 
<Λ* Φ 7 αΙτου&α τί ts α ^ αυτονΑδ δευ 

τη,τι ^Ιλβς·Λεφ6 αυτω*ε/7τε /W κάθ/τω ✓ 
&ΐμ ουτοι οηΡνο ψί μου , εις εκ Λξι'/ 
<7Όυ, καί εις I Iuw/ju/xco/j $ τη\&< χ 

β'/λεί| 


SECVNDVM MATTHAEVM. 47 

eunt ei, quia nemo nos conduxit ♦Di¬ 
cit iliis* Abite & uos in uineam, & quic- 
quid fuerit iuftum accipietis * Cum au 
tem uefpera fadta effet, dicit dominus 
umear,procuratori fuo* Voca operarios 
& redde illis mercedem, incipiens a no- 
uiffimis ufq^ ad primos.Et cu ueniiTent 
qui circa undecimam horam uencrant, 
acceperunt finguli denarium» Veniem 
tes autem di primi,arbitrati funr,q? pius 
eilent accepturi, ^acceperunt ipfi quoq> 
finguli denarium * Et cum accepiiTent, 
murmurabat aduerfus patremfamilias, 
dicentes*Hi nouiifimi una hora fece/ 
runt, 8i illos pares nobis fecifti, qui por^ 
tauimus pondus diei di eftumC’ At il¬ 
le reipondens uni eorum, dixit * Ami¬ 
ce,non facio tibi iniuriam* Nonne de¬ 
nario conuenifti mecum C Tolle quod 
tuum ell,6i abi*Volo autem huic nouif/ 
fimo dare ficut di tibi. An non licet mi¬ 
hi quod uolo facere in rebus meis, fi 
oculus tuus malus eitquod ego bonus 
fim * Sic erunt houiilimi primi, & pri/ 
mi nouiflfimi * Multi enim funt uocati, 
pauci uero eledh' * Et afeendens lefus 
Hierofolymam, ailumpfit duodecim 
difcipulos fuos folos inuia, di aitil/ 
lis* Ecce afeendimus Hiero folymam, dC 
filius hominis tradetur principibus mf 
cerdotum di feribis,^ condemnabat c\x 
morte,Si tradent eum gentibus ad illu¬ 
dendum, di flagellandum, dl crucifiget! 
dum,& tertia die refurget.Tunc acceflit 
ad eum mater filiorum Zebedei,cum 
filrjs fuis, adorans di petens aliquid ab 
eo ♦ At ille dicit ei.Quid uisCAit illi* Dic 
ut fedeant hi duo fili) mei, unus ad de¬ 
xteram tuam,§C unus ad finiftram in re/ 

S no 


ΕΓΑΓΓΕΛΊΟΝ 


48 

(fiTutcc. σ^υ,ουττοκ^ίθεί'ς Μ ο ΙΗΣΟΪΣ I/ / 

7 τζμ,ουκ oiflctn τι οάτείίθε» Δίώοί^ε 7Π&μ 
ΤΟ ττοτη^ίομ ο εφω μΐΤ^ω ^ίν&μ-Καί υ 3 βά 
«Tj-piV/xct ο εφω ^χτί^ο/χοα βα·7τ[ϊίθΗ/;<χ/; 
λεφου<Λ// (ία/τω+^αυά^εθα»0 λέΓβ &υι°7ς, 
7t> /4^ ττοτΗ^ιομ /xou ·δ3·/£<θε,Μ)) to ibairf/aV 
#.α ο εφω Bcc-flf/^cvx&t Bairf/c^ycrE^e *. το 
q καθ'/τοϋ εκ d^f/Sv /xtf η)) c Ρφλιωνΰμων μκ, 
ουκ Ϊ5ΐμ εμομ <Ροανοα&λΤί δ/ς Ητοίμσ.5ϋ.ι 
y?P τ 7Γ<χτ f ος μ^* 0 δεκ'έσΌίυτες o‘ οΓεκοί. η- 
Ο/ανάκτκσΤ*// τ π%ι /ffij οΡι/ο ίωΡελφω//» ο cflc 
ΊΗΣΟΤΣ τ^οσ'καλεσ'ά/^©-' άντ°υς, ίίπεμ. 
οκΑατε οτϊ οί αγχόνης -Τίν ε^νω/ζ,κατακυ/ 
j/£tfecn/J Itu-TA/, 0 ο / μεγάλοι κατε^τ/ά/ 
‘Ι'ύσ’ϊμ αυτΐν »ουχ ούτως ’isM $J υμΊμ,οίλ?1 
ca έα,υ θελκ <$/ v<a~/J /χεφας φενεο^,εδω υχ* 
/χωμ cT 1 / (χχονοζ,κ)) ος εα /j ^ε'λΗ <$/ v/x7/j l/vott 
*7Γ§ωτ©^,ε5ω υ/χω /j cASa©-^,· ο ^ος,τ 
ανθ^ω7τ«,ουκ κλθεν ^‘/ακονκθ^ωοα,α/^νά cP/oc/ 
xovHrfcU. W) χΡ^νοατίώψυχίώ αυτ» λύτ^ομ 
,&ντ/ τσο/^νωμ» κά/ \κτ&ο$&ομ$μωμ αυτω /j 
,&ττ οι ^Τχω,κ κολ^θκ/Τ /J αυτω οχλ© / 7Γθ/ 
;λυς»κα/ 7cPou cf uo τυφλό/' Ka%H/jfyuoi τ&α^οί 
«ΐώ oci'o/j Ιίκ'ύσ'α.ντίζ,οτι ΙΗΣΟΥΣ Ysa^0.y\ y 
έκραξα// λε^ντες» ΕλεΤ/το /j κ/χας κν^ε ν)ος 
«Ραβ/Λ ο <J£ οχλ© / ε7 πτϊμχο’ερ α.υτ>υς,η ! <χ 
<Γ*/'ωτΓΗ(ΤωΤί//, ο'/ cJ^ μ&^ομ ίκραΊομ Αε^ου / 
ΤίςΛλζκσΌμ Ημ&,ζ KVfiz y os «ΡαβΑί\κά/ scts ο 
ΙΗΣΟΤΣ εφωνκΛ /J <χυτ°υς,νή ίΐτπμ.τί θε'λε 
τε •sro /κσ'ω ν μΊ μ ^hiyWi μ αυτω» κύ^/ε 7υ cc 
ανο/χΟωοΛ// ν,αω// ο/ οφθαλ/χο^βχτλαφΧν/ 
&ΐϊξ ϊ)θ ΐΗΤΟΥΣ,Η^-οη 0 'Ρίν οφθαλμωμ &υ 
/?Iv,h)) ευΡεως-άνεβλε^Λρ ocu<$v ο/ οφ^αλ^ 
/χοί, η)) κκολέθ/ίιτα// οευτω»κ<χ/' οτε κ^/τε/ι 
ε/ς /ε^οσ’ο'λυ/χα* Καί /?λθε//ε/ς Βχθφαφίί 
τιτος το ο^©Η τίν ζλοα&μ,τοτί ιησούς cl/ 
" ττζβ&λεμ <f~vo /χαθκτάς λζγωρ δςυττς» -aro- 
^ευΟκτε ε/ς τ) κωμίυ Ήω ο:7τειαντι υμών, 
καί Ιυ^εως Iv^iiotn ονομ htPtpSjjlw,^ ττω 

λο/.· /χετ 


EVAN GELI V Μ 

gno tuo » Refpondens autem lefus, d{> 
xit»Nefcitis quid pedtis»Poteftis bibe/ 
re calicem quem ego bibiturus fum, & 
bapdfmate quo ego baptizor* baptiza/ 
riCDicutit ei»PoiTumus.Ait illis - Calice 
quidem meu bibetis^baptifmatequo 
ego baptizor,baptizabimini,federe aut 
ad dexteram meam & finiftram, no eil 
meum dare>fed quibus paratu eft a pa/ 
tre meo»Et eu audiflent dece indigna/ 
ti funt de duobus fratribus»Ierus autem 
uocauit eos ad Cc,di aitScitis,quod prin 
cipes gentium dominentur illis, & qui 
magni funt,poteilatem exerceat in eos* 
Non ita erit inter uos» Sed quicunq^ uo 
luerit inter uos magnus fieri, fit ueftet 
minifter, &qui noluerit inter uos priY 
mus eiTe/it uefter feruus» Sicut filius ho 
minis no uenit,ut fibi miniftraretur, fed 
ut ipfe miniilraret, δί ut daret animam 
fuam redemptione pro multis»Etegre- 
dientibus illis ab hiericho, fecuta eft eu 
turba multa.Et ecceduo exci iedentes fe 
cus uiam,cu audiftent, quod Iefus tran/ 
firet,clamauerunt dicentes» Domine mi 
ferere noftri fili Dauid»Turba autem ia 
crepabat eos,ut taceret» At illi magis da 
mabant, dicentes»Miferere noftri dne 
fili Dauid» Et ftetit Iefus 6C uocauit eos, 
6i ait»Quid uultis ut faciam uobis? Di/ 
eunt illi» Domine, ut aperiatur oculi no/ 
ftri.Mifertus autem eorum Iefus,tetigit 
oculos eorum Etconfeftim uifum rece^ 
perunt oculi ίΐΐο^,δί fecuti funt eum * 
Etcu apppinquaifec Hierofolymis., 
di ueniiTet Betphage ad monte oliua^ 
tuclefus mifit duos difcipulos,dices eis* 
Ite in caftellii quod contra uos eft,^ fta 
tina inuenietis aiinam alligatam» & pul¬ 
lum cum 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ* 

Tvo/j · μ.ετάυ'?♦ λι/Λχυτες αγάγετε /xof ♦ Κΰά 
iipliq υμ~μ ε/7Γί τϊ, ^(τι,οτι ο κύρ/ος,&ι> 
τω /j ρβίίαμ εχ^.ενθε'ως αυτόν s* 

τούτο ολομ ‘γεγονεμ,'ι'να. 7τλχ^ωθ« το' <^κ 
θε /j tT/cc τ ττ^οφκτον Λε'^οι/τος«.ε/·33τα7^ τη Jtf 
'yocTp σ/ω /ycfW ο .βαΛλευσ* 0*2 ε^Χε Tot/ cr*oi 
-ττ^αος,ν^ ε7π£εβΗκωσ < ε-δτ/ ovo/; Έδ-ω.- 
λομ i^o/; Wo^u-y/ou* 7roj ενθεντες o/ <u.a 

βλτα/ 0 7Γ οίΗο'αντεσ'κα.βως 'ΤΓξοσ’έτα.ξεμ &v- 
ro7s ο ΐΚΕΟΧΧ-,Η-γα.'γομ nWjo μομ, κοά το*/ι 
•πώλο/;, ’iy ε^τεθΗκα/ι ε wai /ιο ctu^^v τά )μά 
Τ/α αυ^ν,Η^ ΙΐάθιιΠι ε·δτάνω auc$\*b 7τλ3 
50 ( 7 ' ο χλος ί5$ωσαμ ίαυ^βι/ τα ) μάτια. <$/7tf 
ο^ω*α75^ο; eft, εκοττ]"ο/; κλάδους απο 
2&νάςωμφ l5jcovuo/ ; εν τη ocT-SS τ o/ οχλαί 

οι τ^οα-γοντίζ ό; ακολουθοαΰτεο· > ,εκ£#/ 

3<>/J λε^ο^τεσν ωσ'δίννα ΑαβίΧεν/ 

TiofHpSbj®^ ο Ι^χομΜ/οζ yj ovo μα.τι κν%ί& 
ωτάννά qv το7ς ίψ' 50 /ς* t^) «/rtAGoVrotj au 
τον ΙΐαΊζ^οα'άλυμα. Wl/abi πάτα η 7 τολ/ς 
^fyourtkTiVlsV/; οντος · οι Μοχλοί ελε f 
'^ομ > θΜτοο,\5ΐμ ΙΗΣΟτΣ ο ^οφΗΤΗς οδί7το 
ν.α^α^εθ ya\t7vaia<f * ε/αΗλθε/; ο IH/ 
ΣότΣε/ςτο 'άςομ τζο^εον* κοα ϊΡ^ί&βΧιμ 
ττάμ7α.ξ7ονζ 7π»λοαυΤας vy &·}Ό£<χ3ον7α$ 

7ω ίε$>ω,»φ τασ^α-ΒΓε^ας r κολυ£/ 5 ω/; κοΟε 
δ^ε^-εν,Η^ 7as καθένας τ "ετωλο couf"7as 7τε£ί 
Ξε^ας,χ}) λεΓ<1 &ν7ο7ς*ΓεΓ^αττ^α/*ο οικο'σ’μ'ϋ οι 
3£057Γ£05ενχΗ$ κλΗθΗσ^,ν/λβ οαυΤο'ν hfiiisa 
7ε ασκλα/ον λκεΓ ,vy 7 i^othA0ov αυΤω Τυφλό; >y 
χωλοί εν7ω ίε^ω,Η)) εθε^άττευ^εν ScuTouV/^cufos 
0 / %χ/ε^ε7ςπ))ο/ χί , αΜ<«.α7ε7$7α Gau/xartaa 
Wo«<tt/>, iy 7ους -srotfcfWKja^ovTas 7ω ίε 
jS,h)) λεΓον7α$*ωσ'αννά7ω ί^ω ^αΒ/^,ϊιΓα vcot 
7κ<Αχν>φ iiurov αυΤω/ακού^ 7/ ou7o/ λεΓ»ο"/ν·ο 
Ο ΙΗΣΟΧΣ λεΓ<1 Wo7SfV<xr,ouci^V]8 &νε'Γνω7ε 
c7< εκ 5οματοο, νΗΤχίωμ νφ θπλα^ντώμ 
κατκ^τίΤω αίνο/; · κοα καταλΓδτών txu / 
τους (Ρ^Ηλ^ΐίμ^ ίξρ φΐ πόλινζ ε/ς β>κ^α ^ 

vi αμ 


SECVNDVM MATTHAEVM 4^ 

Ium cum ea, foluite δί adducite mihi* 

Et fi quis uobis aliquid dixerit, dicite. 
Dominus his opus habet;& confeftim 
emittet eos ♦ Hoc aut totum fadtu eft, 
ut adimpleretur quod didlumeftper 
prophetam, dicetem ♦ Dicite iilix fion» 
ecce rex tuus uenit tibi manfuetus, fe^ 
dens fuper aiinam 8C pullu filiu fubiu- 
galis * Euntes aut difcipuli, fecerunt fi/ 
cut pr^cepit illis Iefus * Et adduxerunt 
afina di pullum ,di impofuerunt fuper 
eos neftimenta fua, di eum defuper fe/ 
dere fecerunt ♦ Plurima aut turba ftra^ 
uerunt ueftimenta fua in uia* Alq aute 
cedebat ramos de arboribus di deme¬ 
bant in uia. T urb^ aut qu^ pcedebat 
Siqua: fequebantur clamabant, dicen^ 
tes. Hos anna filio Dauid,bndid:us q 
uenit in nomine dni, hos anna in ex/ 
ceifis*Et cum intraffet Hiero folymam, 
comotaefl; uniuerfa ciuitas,dices*Quis 
eft hicC Populi aut dicebant.Hic eft Ie 
fus propheta a Nasareth Galilaie ♦ Et 
intrauit Iefus in templu dei,6C crjciebat 
omnes uendentes di ementes in teplo, 
di menfas nummulario^, di cathedras 
uendentiu colubas cucrtiuEt dixit eis* 
Scriptu eft,domus mea ? domus oratio 
nis uocabif,uos aut feciftis illa fpelun/ 
cam latronu. Etacceflferut ad eum cact 
di claudi in teplo, di fanauit eos»Cum 
aut uidiffentprincipes facerdotum, di 
fcvibx ,mirabilia qua: fecerat, di pueros 
clamates in teplo, δί dicetes* Hos anna 
filio Dauid,indignati funt, di dixerunt 
ei* Audis quid ifti dicuntC" Iefus aut di/ 
cit eis* Quid ni?Nun^ Iegiftis,ex ore 
infantiu& ladientiu perfecifti laudem? 

Et rclidtis illis, cxijt e ciuitate in Betha/ 

E niam 


5ο 


ΕίΑ γγε 4 ϊ Ον 


ptb (.μ κυλ/^κ εκδ* ^ω/αζ Λ I 7 ravix 

γω /j ε/ς τίώ 7ζόΐ\ιμ , i7s-iiva.cn μ * ίύ'ωμ 

<Ρυκί/μ μ’/'<*/> W/ Ά οΛ>ν «λ^ε /j αυτίώ* 
tfpfi cuJVp ευ^εμ <$/ αυτί, 1 /<uh φύλλα μόμομ 
Itpfi At-ya αυτί * μηκίτΐ εκ αον κα^ττοαφε/ 
pHrcu. iter τομ οϋωνα, V^) cf^H^ap^H ττα^α^· 
Χ$μ&Η αυκί,γ^’/ΛΥίες ο/ <ααθχ7α/ εθάυ/χα 
<τβψ λεφομτες 4 “δτως ττα^αχ^ί/λα cfin^ap / 
δχ Η Λκί * &7Γ0Κ£/8εί§ Λ Ο ΙΗΣΟΥΣ 1 ii7T£/J 
ιχΰτο 7ς* Α/λη /j λε’φω ύ,α^υ,εοφ εχχτε 7r/s//i 
&)) /λη Λακ^ιθίτε,ου μόνο μ το $ αυκί$ ττοηί&ε 
τε,αλλά η)) εά /J 0<=β τούτω ϊπτΗΤί, α $Θη 
7ι Η 9 ^Βλκθκτϊ ε/§ rdw ίύάλααταμ, φενίσνι^* 
'fOj -πάντα oVa άμ cx/thVhte <$/ τί T^oatu 
χί 7 τ/ 5 ευο^ιτες , λχψείθε * ^ ελθομτ/ au-- 
43 ^ Ι/ς το /£§■ ο μ, 7 τ§ο αί λθ ο μ & υ*ζ^ Λ^άσν 
χομτι οι ο ^ ^εο^ύτε^ο; Ί3? 
λαού Τκ'ίγον τες *<$/ ττο/α ουσία ταυτα 
■ττο/δζ ;^9^ τ '’5 σ0 ' sJWe/j τίω (Ρ^ουσίαμ 
τάυτκ /J · oc- 35 -οκ^θε/α Λ ο ιησούς ti7stp 
αυτοΤς * ε^ωτκαω ν,αας καφω λό'γομ εμα. * 
S/J εα /j iiTsHTi μοι,κα.'γω νμΊμ ε^φ $> 7 roia 
ο/^«α/'αταυτα 7το/ω*το βάττίύσ,αα /coavvo.u 
■ττοθεν ουρανού κ c^, άνθ^ωτζτω/^ο'Ο Λ 
Ιλογί^ουτο 7 τα| εαυΤοΤς Χε'γονΊεο,όεαρ ε/ττω 
,μευ εξ ου^ανδ,έ^δ η/λ-Τ /j ♦Λα 7'/ ccu> ουκ W// 
εευααΤε ^υ 7 ω·εαν q ε/ττω/λεν εξ άνθ^ωτΓ,φα 
βού^αεθατον οχλο^*7τάντεσ' ^Η/χο /j ττ// 
Λ»αννκ//ως ττ^οφητΗμ * κοα α^οκ^εντεσ* 
< <S ^ 1 ΙΗΣΟτ ίπζομ* ουκ ο/άα/χεν,ε'φχ άυτοΤς 
Ή)) άυτο'ο* ουΛ εφωλε^ωύ/χ?^,^ ποία εξ#/ 
cr'i'a7auTa tyo/w^Ti' q u/xT/j ^OKe^avQjwwoa* 
ι έ/χε 7 εκνα cTuo,^ -TrgoaeAScovTajpT^colw Ι/·δτεν 
τεκυο^ύ-δταΓε <Λ <μί$ομ φ;7ω oc/x-sri/ 

λω/;/ /a ου*ο Λ^·δΓθκ^/θεατε/7Γε/) ου θε / λω*υο'/ 
7ί£ον ^ /χετα/λίλκθείς,ατδ-ύλ^ε^* t^ocTeX / 
δω /j τω'Λυ?^® Ι/7τεν ω^αυτώα^ο q ot7rOKjf / 
^ε/α, Ι/τδ-ε^+εφω κύ^/ε,ν^ ουκ^·δΤΝλ^ε/>* 
Ti's εκ όνο ϊττοίΗϊίμ το Ήί'λπμα τον 7τα / 

'Τ^’οσ'ξ 


E V ANGELI VM 

tiiam> δύ diuerfaais efi: illic * Mane aut 
reuertens in ciuitate ; efurrjt*Et cu uidif/ 
fet fici arbore una fecus uiarn 3 upnit ad 
eam 5 ^ nihil inuenic in ea,nifi folia ti. 
Et ait illi*Ne poft hac ex te fructus na/ 
icatur in ieternu^ arefadla eft cotinuo 
ficus ♦ Et eo uifo difdpuli mirati funt s 
dicentes*Quomodo cotinuo aruit* Re 
fpondens aut Iefus 3 ait eis. Amen dico 
uobisji habueritis fidem, δί no h^fita 
ueritis, non foium hoc de ficu facietis, 
uerutn etia fi monti huic dixeritis,toL· 
Iere δί profice te in mare, fiet* Et omnia 
quiecuq; petieritisin oratione creden/ 
tes,accipietis. Et cum uenifTet in tem^ 
plum,acceiTerunt ad eum docente prin 
cipes iacerdotum dl feniores populi,di 
centes* In qua poteftatc hiec facis C' Et 
quis tibi dedit hanc poteftate * Refpo 
dens aute Iefus, dixit eis* Interrogabo 
uos δί ego unu fermone, que fi dixerim 
tis mihi,& ego uobis dica in qua pote^ 
ftate hscc facio* Baptifmus Ioannisun 
de er at Ce celo an ex hominibusCAt illi 
cogitabat apud fe,dicetes. Si dixerim 9 
ecoelo,dicetnobis*Quareergo no cre^ 
didiftis illiCSin aut dixerim 9 ex hoib 9 , 
timemus turba* Oes enim habebat Io 
annem ut ( p r phetam*Et refpodentes Ie 
fu, dixerunt*Nefcimus* Ait illis δί ipfe* 
Nec ego dico uobis in qua poteilate 
h^c facia*Quid aut uobis uidef CHo^ 
mo habebat duos filios,6C accedens ad 
primu, dixit * Fili, uade hodie operare 
in uinea mea* Ille aute refpondens,ait* 
Nolo.Poftea uero poenitentia motus, 
abfit* Accedes aut ad aiteru,dixit fimi/ 
liter* At ille refpddes aitEgo dhe*Et no 
abfit*Vter e duobus fecit uoluntate pa 

trisC 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

'ϊ^ό°{λΙϊ o\s<fi μ αυΤω.ο τρ>£>τ ,λε f<i αυτοΤς ο 
lHSOr 2 *OjUi?/j 7ufcp u/x7/j,o 7/ ο/7εΆ«ν<χ/ κ)) a/ 
"Z&o^vctt ΊΚΟΆίναΊν u<aa$ ε;ς τ$ βαΛλεία /j r 
6 εδ. χλθε /j ^ 7^05 u/^S /coavvxs <$/ ο<Γω (Γ/κού 
ixrtxuxs»n)) ουκετπ^ε'υσΌίΤε δουφί^,ό/^ελωναί η/) 
λ/ 7το£ΐ'οο l-jsrfscUoOtv &υ7ω*ιςα{ς 3 WoVliSfOV 
μίΙεμελήθΗΤί ust^ov r w/ssuoOc/ αυΤω/Α/^κ /J 
7 rocjaSoAH/j ακονίστε * Ανθρωπός τ/σ* h/j 
ciko^zo^toJhs os hs zcpvftvcftp αμ.πίλωμα } @\ 
<ppay t ixo μ auTg ^ 1 Έ-ίξΐίθΗκεμ , wju|e/j 

ccu*^ /Vxvo/J 0 ωκοιΓο,αχσ^ι 7rVj70/J, 0 ε|ε 
«Γοτο αυτο /J Γεω£γο7σ*0 απεόΗ/ΑΗοϊμ.ο'π') 
Vyptatp ο καινός Koc.£'srwu,a - sr£ 5 ( lA£/j 7ου$ 
«Γονλουσ'άυτΖ) Ή^ος τους ^εω^ους, λος&θ/ί 
τους καρπούς αυτζί?- «OCX λα^οντεσ*ο/ 7 ε «£<- 
70 /'τους «Γούλους cxut.o/j / 4 ^ EcAci^ot/j* o/J <Λ? 
^.πίπτ&ναμ^ομ |λ/θοβολΚίΛχ^ ♦ Ραλ//; Sc/ 
·ζ«Γε' 5 θλ£/; α/Χνους (Ρούλονσ'πλίίομαϊ "τ * 
τωμ,ν^ ίπο’ΐΗϊν.μ &υτο7ς ωτάυτως «. vszpop 
«Γε α ·&·ζ5βλξμ tt^oVccutous to/j i^o/J ScuTW λε 
7 «^;» $}7ρα.πΗσΌμτ cU. τομ ψμ μου, οι 7 ε 
ως'γοϊ)όόμης τόμήομ ,ιιπομ ψ εαυτοΐς «. 
έυτος S5//J ο κλχ^ονονος,^ευΉ,&^οκτε/νώ/ 
/xs/J (χυτ o/),K$j καταΤ,ω^αεν oiaj κλχ^ονο/Λ/'αυ 
&υτ» 0 λαβο'ντες ϊχ,υτομ , ο^,εβαλο /j εξω τϋ? 
2 ςα.ζδ·ελων·ος 0 οίτ τ(κτ&νβ.μ* οτ σ,μ oub ελθχ 
ο κυ^/ος τ οςαττελωυος,τ/' 7 τ o/xVe τοΤς 7 £ω 5 
fc^/s εκε/νο/ς;λεΓ&(Λν αυ7ω,κακονσ·κ<χκω$ δ:?ρ 
λεν<ί αυ7ου$,κ))7ον οςα^Αωυα ιχ.όόο'ζη α/&ο<$ 
fiutfoiSjOiliVisaTP^ooaisstv au7w7ous κα^ -srcJus 
* το/ς καΐξοκταυ^ν ,λζγβ avroirfo ih/ 
SOYS.ouJ^ttou άνεΓνω7ε εν7α/ς f^acpcc/S; λί 
6 ον ου &τδ·ε(Γοκί<υ.α$<χυ ο / ο/κο<Γομ.οί257ε$»δυτ' 
ΐΓενχθκ ε /s κεφαλκν Γωυ/α$;π§α κυ^εΓε'υετ? 
αυ7χ,0 ζ5ι θαυ/αα 5 Η οφθαλ/χο/ς H/xVcP/olr 
'J 0 λεΓω υμ.7ν,ο'7ι a fQiisinj αφνμ Η βασιλεία r 
βε £,0 «ToG/faV^ sgucj ·&οιοανμτι touV κα^/ 
ττους αυςδ\ ,,ν^ o^crw/j ζπιτομ "Xfoop/ 
ττον ου <Γοςν ττεσκ "λιχμκ 

■tt^VTOp * 


SECVNDVM MATTHAEVM fi 

trisCEt dicunt ei t Prior,Dicit illis Iefus* 
Arne dico uobis.quod publicani & me 
retrices praecedunt uos in regnum dei» 
Venit enim ad uos Ioannesin uiaiu/ 
ftici^,& non credidiftis ei,publicani 
autem meretrices crediderut ei, uos 
autem cum uidiffetis no habuiftispee/ 
nitendam poftea,ut crederetis ei. 
Aliam parabolam audite. Homo qub 
dam erat paterfamilias, qui plantauit 
uinea,& fepem circumdedit εί,δί fodit 
in ea torcular,^ aedificauit turrim, δί lo 
cauit eani agricolis , δί peregre profe/ 
d:us eftCum autem tempus frudtuu 
appropinquailet, mifit feruos fuos ad 
agricolas,ut acciperent frudlus eius. Et 
agricolae appraehenfis feruis eius, aliu 
ceciderunt, aliu occiderunt,aliu uero la 
pidauerut* Iteru mifit alios feruos plu 
res prioribus, Si fecerunt illis fimiliter* 
Nouiffimeaut mifit ad eos filiu fuu,di 
ces,rcucrebut filiu mcu, Agricolae aut 
uidetes filiu, dixerunt intra fe * Hic eft 
ha:rcs,ucnitc occidamus eu, Si occupe¬ 
mus haereditate eius. Et apphenfum 
eum,eiecerunt ex uinea, Si occiderunt* 
Cu ergo uenerit dns uineae,quid faciet 
agricolis illiscAiut illi.Mali cu fint ma 
le perdet illos. Si uinea fua locabit alqs 
agricolis, qui reddent ei frucftu tpibus 
fuis. Dicit illis Iefus * Nuncp legiftis in 
fcripturisCLapidem quem reprobaue- 
runt aedificantes,hic fadtus eft in caput 
anguli ♦ A dno facftum eft iftud, Si eft 
mirabile in oculis noftris Jdeo dico uo 
bis, auferetur a uobis regnum dei, Si 
dabitur genti facienti frudlus eius ♦ Et 
qui ceciderit fuper Iapidem iftum,con¬ 
fringetur,fup er que uero ceciderit, cote 

p z reteum^ 


ΪΙΑΓΓΒΑΙΟ» 


E V ΑΝ GELI V Μ 


&& &VT0P * ή ακοντωντες οΐ&ςχίΐξ&ζ i@q ο* 
φο^υτοάσ/ τα s ·π^ωβολα$ δαίΤ3?,&γυωσ'α/;,α ) τ< 
τ r££? Wlv λε'-ρεί* hj Ίκτοωοτίο, αυτο /j κ^ωτκ 
«Τοίϊ εφω^ΗΘκσ'α^ το^ άλλους, ετβίΓΗ ως 
^οφίίτκ /J oo/to/j Ι/χο /J τ αττοκ^ε/'ς ο 

ΤΗΓΟΤ2 * πάλ/, /j &υτο7ς <$/ ^α^αβο - 

Χα/ς, λε^ω/κο,αο'ωδκ « &° w /λε/Λ τΊν ovfcc 
νωμ ανδρο^ττώ βωΤ/λΘ, ος τ/ς irroiHrfzp ycc 
μ,ονζ ψί> αυτ, 0 (Τδτε5<1λεμ7ους d ουλ^ς 

δ·υτ,καλεΤ<χ; τους κεκλκ/χενους ε/ς τους foc 
/χους*6 ουκ κθελο /j ελΘΘ/κΡαλΓ /J α^είβλευ 
αίνους JWXouTATyw/J^Wcm τοΤς χεκλκ / 
'μ,ΙνοιζΜ ου το α$ΐ5ομ μ'ΰ ΗτοίμαοΌ,, ο/7οί« 
jo( ^χου, 0 τα σ'/τ/5α τεθυ/χευω,Η^ ^άντω 
ιζτοιμϋ .* άζευτε ε/ς τους ^ά,αους,ο/ &<αελ« 

«ταντες, ίχ.'δϊΗΑθο//> οτ /χεμ ε/σ* to/j /cT/op 
<*·Ύ$°Ρι ^ ’ ίί5 ' τ ^ t^o^iccp OCUT37 ,0/ 

λο/·δτο/ κ^ατύΤαντες τους ςΓονλους αυΤ37, 
υβ^ταν Η9^) ’α.'&ζκτβραμ*· ct* ούτως βωτ// 
Χεύτ , fyyl&H* Η9^ τά^ωτευ 

ματα ωυΤ3\ α -δτωλεΤεμ τους φονβσεΚε/ / 
νους, νοτίου 7 τολΙρ ωυ^Α; yjz^Krftp *το 
τε λε>α το/ $ ά'ούλο/ς αυτ/ό γάμ©' ε / 
τοιΛχος \sip,6i 'j κεκλπ/χενο; ουχκτω /j α|/ο/*· 
■ 7 Γ 0 ^ευε<θε ο ab \ύκι τάς ύ'/ε|αύ ν ους r όάω /J, vy 
οτϊίτεα /J ε u^HTt, κ αλε'τωτεε;ς τους Γά/χΐίς*6 
εξελθοντες ο/ ο Λ ούλσ/ εκθνο; ε /s τας ο<Γονς,σΜ 
pny&ycp , ·δτάντωΤ οσουτευ<=>ο// ττονκ^ουο* 
τε ο'-ρα^ούς Η9^ εττλκ'ίθ// ο -ya/x©^ 
δςνακ.'Ι,-’λενωυ * Ε/Τελβων ο βωΤ/ / 

λεύς 8εάταφ$ τού$ ανωκ4<χέ/^ς, Ι/άε// Ικθ 
ανθ^ωτο^ ουκ ενά^υ/χε/κ^ι ενα UA*-ci 'ycc f 
/xou , ngq Αε>« &υτω*ετοα£ε > ττωΤ %ι<τκΛ/ 
$εσ* ω^ε <uh ε'χων ε'ν^υ/χα ^ά/χου; θάε ε^ 
φ//χω$κ* τότε ?/7Γ£//ο &ατ/λευς το/ο*'<Γί 
ακονο/Τ, ύ^κΤαντε^ αυ ΊΖΡ TrocretT Η9^] X.®'' 1 
'joct εκβάλλετε ε/Τ το τκοτ©^ το 
T^cp 3 \κβ esa / ο κλαυθ/χος 6ο € ? u>ao5 τ 
οΝρτωρ ^ ΠοΛλο i y<*f h <?φ ο κλκ 1 ^ 

το?, falyot 


teret eutn» Et cu audiffent principes fa 
cerdotum& pharifeiparabolas eius, 
cognouerunt , φ de fe diceret* Et qim 
rentes eum tenere, timuerunt turbas, 
quoniam ficut prophetam eum habe/ 
bant»Et refpondens lefusdterum di> 
xit eis in parabolis,^ ait * 

Simile facium eft regnum ccelo/ χΧΠ 
rum homini regi,qui fecit nuptias filio 
fuo,6C mifit feruos fuos 3 ut uocaret in/ 
uitatos ad nuptias,6C nolebant uenire* 

Iterum mifitalios feruos,dicens* Dich 
te inuitatis*Ecce prandium meu para^ 
ui,tauri mei 61 altilia occifa funt/3i om¬ 
nia parata,uenite ad nuptias * Ilii aute 
neglexerunt 8C abierunt,alius in uiiiam 
fuam, alius nero ad ncgociatione fua* 
Reliqui uero tenuerunt feruos eius, 8C 
contumeliis affccilos occiderunt * Rex 
autem cum audiUet iratus eft,6^ miffis 
exercitibus fuis> perdidit homicidas ih 
los, dC duitatem illorum fuccendit ♦ 

Tunc ait feruisfuis*Nupti^ quidem 
parata funt, fed qui inuitati erant, no 
fuerunt digni „ Ite ergo ad exitus uia/ 
rum, 66 quotcumq; inueneritis,uocate 
ad nuptias* * Et egreili ferui eius in uh 
as, congregauerunt omnes quotquot 
inuenerunt,malos paritet ac bonos, 6£ 
impjeta: funt nuptis difcumbentibus* 
Ingreffus autem rex ut uideret difcum 
bentes, ubi uidit illic hominem non 
ueftitum uefte nuptiali, ait illi * Arni/ 
ce quomodo huc intrafti, non habens 
ueftem nuptialem * At ille obmutuit# 

Tunc dixit rex miniftris * Ligatis pedi/ 
bus δί manibus eius, mittite eum in te/ 
nebras exteriores, ibi erit fletus 6C flriV 
dor dentium* Multi autem funt uoca/ 

d,paud 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 


SECVNDV Μ MATTHAEVM J? 


το'ι ♦ ολίγοι Λ εκλεκτοι * Το'τετΓΟΡίν 
βεντες ο ι φα^/αα/ο/ avxtZovXiop ελαβομ,ο/ 
«νως αυτό/; τηχγι^ζυίΓωοΊρ λο'γφ *. 
α.Ί^05ζ^ΰνσΊρ ccolsS' του ar μ,α^χτας άυ$\7 
μπόι rfflv Hj^cT/avoi/j λε'φοντες ♦ Δ/^άσΉα/ 
λε, ο ιταμόν οτι αλκ^χ'ς 4 /„τίω ο£ορ 
του £εον W αλχ^εία Λ/άσ^βο'► ου 
^ελβ 0 * 0 / -srej/ ου^ενος» ου χχφ βλέ'7Γ0</ 
·7%ο (fcozrop αρ^ωστωρ * ε/ττε oab K/x7/J » 
τ'/ cr*o/ JWe ♦ Ϊξί5ΐρ cPvcujou, κΰρσΌρ καί/ 
tfaj/ ♦ χου * γνονς- ο ιηςοχΣ τίώ 7rovxj/x 
a/' aur , Χιτζιρ+τϊ μι τσ&^αΐζτζ ντοκ^/τα/; 
ζτζΊιΡ'ίίξ ατε /xo/ το νόμ-ιτμα. του κχνσΌυ* 
ο; Λ -^oaxvE^Ka/j αυ^ Λνά^ο /j , λε 
Τ'» αντοΤζ»τ'/ΐ'©^ η ε/κωμ αυτχ, ^ η εττ/φ^α 
φΗ* ^ λεγουτ/μ oiulg^ 1 ,. καίσα^ος * Tcm λε 
φβ αντο7ς»&7τό^οτε οώ τα na/Va^oa* καί / 
aaj/ , 1(9^ τα Τ3)5εον, £εω * οίκον/ 
σαντετ ’&αύμα.σ'αρ, ν^) αφε'ντες αυτο' /J 
•ssrxA^o/j* E/J εκείνχ τχ χ,αε^α ti^othAGo/j ceu^ 
7ω ταΛ^καίο/,οίλεΓονΤες,/χχ 4/ va/ isvasa<rtf 
η)) WifWTxaa/j ocJTo/j λεΓοντεσ% Λ^άτκαλε 
μωστίζ ζπ rzp.zap τ/ς ά^τοθάνχ ,ακ εχω/ι 
τέκνα, W/^ocM-S^ucra ο αδελφός αυτόν 
τΆ, γαυΰ.ικα.αυτΰ) , ι^) avasnoia συί^μαι 
Ί$$ αοΓελφω αυτ$ , κααμ ·3τα| x/xT/j ε«· 
7 rfa αδελφοί, v{gqo τ^ωτ©-' φα /xxVaa*, 
ετίλευτχαε /j * εχω /J οοσίςμοι , όεψχ 

κε /J τίχυ γωσαικα. αυτόν <χεΡελφω (XuTtfV 
ό/χοίως ^ ο (Νυτε^ος, κοαό ηρτ©· > , εως 
ετ|α ♦ use^o/j J4 7Γ<χντεο^, .α^εθανε/ί 
μ Λ-αυΜ * <yVrK c<u> Stvasaon , τίνος r?(vWr- 
τά ε5οα Λ φχα^τνάντες χχ /p ι%ορ ocut 4ώ ♦ 
ά-Ετοκ^ε/ς q ο ΙΗΣΟΤΣ ε/7τεν αυτοΤς. -δτλα 
να<^ε /χκ ε/^ο'τεα τάς φ^αφάς,/χχ 2.ε'τίώ 
cTauva/xT/j tw ^εου» φοαρ τχ avasaaa ,ου 
τε γαμουαΊρ ουη γαμίΐονται* άλΧ ως αφ 
^ελο/ tjj? ^εου <$/ ου^ανω zia!v+sri%t ^ 'f αμα 
εααεως<^υ νζκςωρ ¥ ουκ οινεγνωτ^το ^κθεμ 
; w/x7/j 


ti , pauci uero eledti. Tunc abeuntes 
pharifei confilium coeperunt, ut illa^ 
quearent eum in fermone* Et ad illum 
mittunt difdpulos fuos cum Hcrodia- 
nis i dicentes ♦ Magifter, icimus quod 
uerax fis,& uiam dei in ueritatedo/ 
ceas , S>C non cures quemquain * Non 
enimrefpicis perfona hominum ♦ Dic 
ergo nobis quid tibi uidetur. Licet cen 
fum dari C^fari,an nonC Coanita au- 

O 

tcm Iefus malida eorum,ait,Quid me 
tentatis hypocrita C Oftendite mihi 
numifma cenfus * At illi obtulerunt ei 
denarium»Etait illis» Cuius eft imago 
h &c,6l infcriptio C Dicunt ei. Ca:faris» 
Tunc ait illis ♦ Reddite ergo qu^ funt 
C^faris, Gefari, di qux funt dei, deo * 
Et his auditis,mirati funt, & omififo eo 
abierunt Jn illo dic acceiferunt ad eum 
fadducaa, qui dicunt non efife refurre^ 
dlionem,& interrooauerunt eum,dice/ 

o 

tes.Magifter, Moles dixit,(i quis mor 
tuus fuerit,non habens filium,ut ducat 
frater eius uxorem illius > di fufcitetfe/ 
men fratri fuo ♦ Erant autem apud nos 
feptem fratres, di primus uxore dudta 
defuncilus eft ,di non habens femen,re 
liquit uxorem fuam fratri fuo. Simili/ 
ter fecundus di tertius, ufcp ad feptf 
mum * Nouiftime autem omnium de/ 
functa eft di mulier * In refurrecftione 
ergo cuius e feptem erit uxorf O mnes 
enim habuerunt eam^Refpondens au 
tem Iefus, ait illis ♦ Erratis, nefcientes 
fcripturas neq; uirtutem dei Jn refurre 
ctione enimmeq; matrimonium con¬ 
trahunt, neq^ elocantur, fed funt ficut 
angeli dei in ccelo.De refurredtione ue 
ro mortuorum no Iegiftis quod uobis 

E 3 didum 


$ 4- .BtAfrE.AI.6S., 

υμΊρ&τεο τοΰ^εον Αεφοντος» \ya εμΓά 
θεός αβ^αα/χ, 0 ο θεός Vaax,^ ο θεός W 
κωβ.ουκ tsip ο θεος,θεος νεκ^ω^,α/^,ά ]ωντ 
Κ9ή άκου τάρτες οΐ οχλοΐψφ-πλήί&οντο 
Wi τη Λ^αχκ. αυτόν ? οι £ε φαρ/αα/ο/ &/ 
κουφαντές οτι ίφιμωαϊμ touV- α^/ουκά'/ 
ους , ααχϊΗχθκ'σ'α,υ l-ss-/' το ccuto* ετ^κ^ω 
τΗο\ρ ίις c/^ αυτίν νομικος τις vr^a^w/i 
ccuto/j η)) λεΓώ /j» Λζθάσ’καλε τροία <$?τολκ 
/χεφάλχ φ ν νόμφ ; ο ΙΗΓΟΤΣ Ιητεμ 

αυτω , α^·«.7 Γη ^ cr* kuj/o/j to/j θεόν crou <$; ο 
. λκ xapcPva <$/ ο λ». ψυχκ σφί, η), ν' ολκ 

oVavofa τκ αύτκ \sip ^ωτκ 0 μεγάλη ψ 
τσλκ.Αυτε^α^ ομοία cLVTH/ayaTTH&m το μ 
•πλητίομ (Τ'ό ως εαυτο /j . $ τάυταίς τ*7ς 
«J'ucr//j ψτολαις, ο λος ονάμος,ώ) οι ·7ΐ^οφΪΜ 
rcii Κξίμαν^ oVjjh y/xivap dt φα,ξίσ'άι/’ 
(ύμ,ΛτίΉρωτκσ’ίμ λυτούς ο γηςοτΣ T^iywp 9 
τι υμίρ cTokq ts-ej/ 73) ΧΡΐΣΤΟΤ;τ/νοσ*^ος 
iStp^iyvaip &υτω,τ AaS/V^A^T^ αυτοΐς» 
τϊ-ως.ούώ Χοίβ/ςθ ty/ 7τνεύ/λατ/ κνρ/<?μ αυτό μ 
καλοί λε'φωχ; 4/ττε/; o xuj /ος 7ω κυ^ίω μου» 
κάθου εκ (Ρεξιωμ μου+ϊως αρ rouV Ιχ /. 
^ονς <Λ>υ v-syoTrocPiop τρο^ωμ <του«. 

\ι oujj Aag/ci 1 κυ^ο /J άυτο /J καλοί, ttws i^os au 
του 25/V4 ουρείς ίι^αυατ αυτω & τροκςι^Η' 
ναι Xoyop , ου^ετολ/ΧΜίεμ Τί.ς α® εκείνης 
<ϊ§1 Η/χε^ας Ιττε^ωτησΌΙ Scup/j ουκ ετί- 
ϊοτ.ε ο ΙΗΣΟτΣ ίλάλΗο'ερ 7οΐς οχλσ/ς Θ 
τοΤς μαΰηταΐσ avW λεϊωνάτνί ςβ\ μααεως 
καθένας IxaGiVav or y^aμμa]ς^ς η}) ο,ί φα 
£<στάο/.πάντα οάυ oVact/j srsrtoc^/j v/x7/j 
THf&v,lHf&Ti m)) ττο /su.KttTa ^7a V<=fa ccur 
/χκ.ζδ-ο/β^λεφουσκν h)) o« ■sroiScrt^.cJHcj' 
/xsvouou/j 7 ^ φορτία βα^εα h)| cfWSasaxTa 
εττϊτϊ^ίααίμ επί τ ouV ω/χουσ* r?fv av/ 
ΒςφτΓωρ+Τ^ cf^ οθακτύλω aur ου ^ελουοΊ/ι 
KtVH<fai &υτά *. ττάνΤα τα ε^Γα οατ^ν 
ουο’φ 7ΐ|ος το ^a^iwoce το.Τς Sc/j0jco.wo/£» *. 

τΐλατΰνονώμ 


ev^ngelivm 

didtam eil a deo,qoi ait Ego ium de> 
us Abraham , deus Ifaac, & deus Ia 
cob * Deus tion eil deus mortuorum, 
fed uiuentmtmEt cum audiiTent turba: 
ilupuerunt de dodldna eius* Pharifaii 
aut cum audiilent, q? fiientium impo/' 
fuiflet radduc^is,conuenemiit in unu* 
& interrogauit eu unus ex eis legis do/ 
dlorquifpia tcntans eu 6^ dices» Magi 
iler quod eil madatumagnu inlegeC 
Ait illi lefus» Di Ii aes dominum deum 

O 

tuum ex toto corde tuo, 6c in tota ani/ 
ma tua,6£ in tota mete tua» Hoc eil pri 
mum & magnum mandatum» Secun/ 
dum aut firmie eil huic»Diliges proxi/ 
mum tuum Cieat teipfum * In his cfucv 
bus mandatis·, uniuerfa lex & prophe 
tx pendet»Congregatis autem phari/ 
ileis,interrogauit eos Iefus dices. Quid 
uobis uideEde Chriilo,cuius filius eilC 
Dicunt ei.Dauid. Ait illis. Quomodo 
ergo Dauid in fpu uocat eum dnm, di 
ces C Dixit dns dno meo>fede a dextris 
meis,donec ponainimicos tuos icabeE 
lum pedum tuo^.Si ergo dauid uocat 
eum dnm,quomodo filius eius eil C Et 
nemo poterat eirefpodere uerbu,nec^ 
aufus fuit qiq^ ex eo die eu amplii in/ 
terrogare. TuncIefus locutus eil ad 
turbas,& ad difcipulosfuos,dicens.Su 
per cathedra Moifi federunt feriba: δί 
pharifei» Omnia ergo qu^cucp iufe 
rint uos feruare,feruate, dC facite,fecuti 
dum opera uero eojz nolite facere. Du 
eunt enim,6£ no faciunt. Colligant em 
onera grauia 61 difficilia portatu, δί im 
ponunt in humeros hoim,ceetern digt 
to fuo nolunt ea mouere.Omnia uero 
opera fua faci ut, ut uideant^ab hotbus· 

Dilatam 


fcAT Α ΜΑΤΘΑΙΟΝ 


ττΛ&τννονσΊμ τά φυλ«κτ«£/α sctur,Hj /Χέ 
Γαλ£αρυ<Π/δ τα κ^άαχτί^α <$\/'ιμ(ίίιωρ ccur, 
φ/λοΐίσ'//; τε τάς 'ττ^ωΤοκλίσ'κχσ' <yu τοΤτ «Γτ/ 
ττυο/ς , κοα τάς ^«τοκαδε^/ασ 1 yj tmc, <f* ’ 
ν&Γω-ν&ς,Η)) το υ\ άβΡΌίσμονζ yj τοό/ς αΓο / 
Jct'S>H9^ Vvfo ^ a.vQfco7n»p ^αβ/ 

βε/,νμ.'Γς ^ /χκ hAhBhtc ^αββε/'»ε/ς Γα£ ε5/ν ν ' 

/xc5v ο κα8κΓ#ΤΗ5,ο ΧΡΙΣΤΟΣ» τσάνΤες ^νμβο 1 

αδελφοί ε 5 έ + Η^ ΖΕταΤε^οί ,α» καλεοΥη υ/λΤν V 
•π·? Τ f«s*tVs Γ cc^ l'5/V ο 7 Γ(χ7η^ u/xoj/j ο y<jJo7s 
ούξ<χ.νο7^μΗ q κλκ8«τί. κ<χθκ -y «7 ot./',£ / s $νμ \ / 
Siv ο καθκΓχΤκς, ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ο q μείΐ^μ νμ 
Ϊ5ΰ.ι υμών cf /άκουο s, os7/s ουφωΤΗ εαυτόν7<Χ 


7r'}i'Co8fiV£T7,H)j os7/s7ot7r'Jvco3 > K εοαίΤον,υψωθ^έ 
7cu, Oucu u<a7v f^cf^a/xocTfs η)) φ <x^tcS.ioi vtP 
xetjcii, olt κλείε7ε τώ βαθ7λε/αν Τ' ou^avco/j 
εχ.7Γ^0ύ3·£ν τ’οκΟ^ωΰΓ,υ/Χδίί ^ συκ ε/σ'ε^χίθ'ε 
ου q 7ous ε/σΐ-χο/Λενουΐ αφ/77ε W??^6 ! f/J*ou/ 
c£i υ,α7<υ 'γ^ϋ.μμα.τ&.α' κ)| φα^/σα/ο/ υττοκ^ 
TcU,o7/ Kcffit&klz 7ct$ όικιο.^ 7wV χκ^ων, KOU 
'^οφάσ'ίΐ /αακξ’Τ. Τι^οσ'ευχο,αενδ'/,Λά ττ°λ«/ 
φε^ε -7^1 ατοΤεξΌν κ^Τμα,ουοκ'υ/χΤν fja/^cc 
7<3$ Η9^ utPk^/Tcx/, o^-r/ TSi^iccyiTi 

mw θάλα <wa/j κοοε Ήώ fz/ja/j, 7 ro/naUt ε/.*& 
Ώ£ο<ΤΗλυτομ, κοά oV ot/J yipHToti, ττο/βί / 
τε ccuto/j po/j yzzppxcr, </WAot££ 0 /j u^ 
/Χωμ, oucu' u/x7/j o^xyoi τυφλό/ ο/λε^ 
yoprte^og a /j ’ομόο'Χ y\j Ί$ μαω,ον^ίμ \sip 
ος dt a/j o/j-octh <yt/ (se) χ^υτω του juaou οφε* 
λ&, (Ο-ω^ο; τυφλο/,τ/ς ^ μεί^ωμ εβίμ > 
ο χ^υσ'αί’,κ ο ναος,ο αΓ/ to/j χ^υτο,υ,καί 
ος ίοίμ ομο^Η yj 'hft GurtctsK^/cp, ou7e/J \ Γ Λμ 
ος J' S./J 'ομάα'Η yj cTio^aj εττάνω au / 
τοΰ,^φί/λβ, ^αω^ο; ν^Λ τυφλό/, τϊ >οίφ /λε7 
^ομ^το c^S^o/;,«to Gua/asKj/o/J το' ayVa^o/J 
το cfS^o/Zj ο οώ ομόταζ yj OuT/asx^/cp 
ο/χ//ύθ εν αυΤα^ 1 , '</; ?*ra<T/ τοΐς Wavoj 
c^utou * ο ομόα'αζ yj %S^ μαω, o/xvuet 
αυτφ, κοα <ίν ^ κατο/κοαυτ; αυτο^υ* 


SECVNDVM HATTHAEVM 

Diiatat aut phytadleria Rxa 3 6 ^ magtiifi 
eant fimbrias pallioi^ fno^, Amantc^s 
primos accubitus i cernis, & primas ca/ 
thedras i fynagogis,^ ialutatiocs in fo 
ro,& uocari ab hoib9rabbi,uosaute no 
lite uocari rabbi,Vn9 e em maoiftcr ue 

O 

ftcr,nepe Chriftus, oes aut uos fratres 
eftis * Et patre nolite uocare uobis fup 
terra, Vn^eil em pater ueiler qui in cce 
lis eil * Nec uocemini rnagiftri, un 9 ein 
ueiler eil magiftenrtepe Chriftus,Q^ui 
maior eft ueftru, erit minifter ueiler«. 
Qui aut fe exaitauettt,humiliabiC 6 i q 
fe humiliauerit, exaltabitur, Vx aute 
uobis feribr di pharifai hypocritr, qa 
clauditis regnu ccelo^ ante hoies. Vos 
enim non intratis,nec aduenientes fini 
tis intrare,Vr uobis feribr di pharifei 
hypocrita, quia comeditis domos ufi 
duarum,dum fub ptextu orationes io/ 
gas oratis,propter hoc amplius accipi/ 
etis iudicium, \ T x uobis feriba Si pha/ 
nfei hypocrita, quia rircuitis mare SC 
aridam ut faciatis unum profelytum* 
6i cum fuerit faftus, facitis eum filium 
gehenna duplo magis cp uos, Va uo/ 
bis duces caci,quia dicitis,quicumcp iis 
rauerit per templum,nihil eft, qui aute; 
iurauetit in auro templi debitor eft^ 
Stulti & caci quid enim maius eft au/ 
rum an templum quod fancftificat, au 
rum C Et quicumq^ iurauerit in altari * 
nihil eft, quicumcp autem iurauerit in 
dono quod eft fuper illud, debet, Ca/ 
ci qd erh maius eft, donu an altare qcf 
fandlificat donu C Qui ergo iurauerit 
in altari, iurat in co,SC in oibus qua fu 
per illud funt.Et qui iurauerit in teplo> 
iurat in ίΙΙο,δί in eo qui habitat in ipfo* 

b 4 btqiw. 


-i- . _ 


56 


£ r 4f ΓΕΛ ION 

ifg&vo ομ&οταξ ψ Ί$β~ ου^ανω, ομνν& ψ·%$ 
Βξονφ "W 0 εου W KahpSjjm «πένα» 
Icurou.autt/ υμΊρ φξ<*.μμ<χ.τ&ζ ΐφά) φαξίσ'&ί 
οι υποκ^ιτάι, οτι <χ 7 τθ{Γεκατουτε to «άυο- 
σ'Μο/',Κθή r> ανΗθο//,κοα τ> κνμίνορ,& &φκ/ 
κατε τά βαρύτερα τού νομον,τΐώ κξίοΐρ η}| 
τσ// ελεο/ι πίωι&ίϊΐρ *ταύταεάβ ττοιη 

ο'οα,κακβνα/λ^ ά^ε'ναι,ού^φοι τυφλοί » ο/ 
ίΓιυλι^ντες fe κωνωτα/τίου κάμπλορ 
καταττίνοντΐζ+ο υ&'ιυμ'ϊ ρ ’γ^αμμα.τ&ο, 
φα^ισΌϋοι υτΓΟκςιται, οτι καθα^ετε to 
εξω^ε /J του ττοτπ^ίου 1(9^ ths tc -α^οψ iV 
<Γος,εσω^ε// 2 εε' γίμουσΊρ cf^a.^ci.yyie.wj 
Scx^our/coj * φο^ισΤ&ε τυφλέ , κα θάξΐ&ορ 
‘ 7 %%τορ ττ ^το'ς του ττοτΗρίου , ipgq ths 
■ ετα^οψ^ος, Τνα ·γρ)Ητα.ι *π> έκτος 
/?ίν xaBofe/j* ουα/ υ/λϊ/ι φ§αμμα.τβ,ζ 
φα^/σταο* υποκ^ιτάι , ί>τι ομοιαίίτΐ 
τάφο/σ* κεκονιαμ$λ/θ/ς, ο/ τ/νες εξω^ε/; 
^αα/,φοί/νοντοα ω^οάσι, ε^ωθε/ι Λ,^ε^ου/ 
ο 7 /j os ε'ω/ι υεκ^ω /J , ΤΕ-άαπς άκα^ο^- 
o"/a5*ouTt ς,κ^ /j υ/χβς , είωθε /j ^αου φοα^ 
νεοθε to?s αν^ωττο/ς Άίν.αίοιμο’ω^ϊρ άε> 
μ· 5 θί ε5ε υττοκ^/^είος , <χνο/Λ('ας«. 
Oua/ υ^αΤ// Ύ$α.μμΰ.τ&(>, και φα^/στάοι ν/ 
ττ'κυ/τάι, οτι οικοιΡ , ομ &τε τους τάφους 
tw/; ττροφκτα/υ,ι^ κοσμείτε τά μνχμ&οι 
7 ύ> άι •-.caco/J,0 λε'φετε,ει Η/Λεθα yv 7e2s Η- 
μί$οα% r τταΤεύω /J Η/λω/;,ουκ ά/ι ι//Λ{0α κοι 
νωΐ/οι αυτωμ,$>7φαμα7)' fffi? τεξοφΗΤ,ω$7ε 
μ-α^υ^τε εαυ τΊ^οΊι ψί ε5ε r φο'>όύαάν7ων 
ru§ -7Γ§οφκ7α5,ιή υ,αίς ζελχ^ωοΌ.'Ιί'ρμζξον 
τ Tra7i^co/j Η^αω/ι,οφ^ς γεννΗΜ^Τα εχιςΓνω/ι 
‘δ’τως φυφκη oTf cjC) κ^εως ^ φεέννκς;Λα. 
72ι°’ι<Γου εφω άπο^ε^ω ττ^ος πμαζ -τ^οφΗ 
τας Η9^ σΌφους »y 73 α ^α7Θς,ιωά ^ ^υ/ 
r?fv ο.'ΤΡκΤενίτ^. 5αυ^άαε7ε,κ)) aur /xas/ 
γωο'ε7ε ^ 7cc7s σ"αυα/ωΓα7ς υ/Γ jy ά/ωξε7β 
if ττολεως ει$ Wx///, 071 ως ελΒ&- ε<^ v^ttots*. 

wot/J 


E VΑΝ G mUVM 

Et qui iurauerit i coelo,iurat in throno 
dei,6c in eo., qui fedet fuper eum, 
uobis fcrib^^ pharifei hypocrita qa 
decimatis mentham & anethum & cyv 
minum,6c reliquiftis qu^ grauiora fut 
legis, iudxmm δί miicricordiam & iE~ 
dem^Hxc oportuit facere , 6£ illa non 
omittere * Duces cxci, excolantes culi¬ 
cem >camelum autem g!ucientes,Vts 
uobis faibae & pharifei hypocrita, qa 
mudatis quod deforis eft calicis pa/ 
ropiidis, intus autem plena funt rapD 
na δί immundicia^Phanfeecsece mun 
da prius quod intus eO: calicis & paro/ 
pfidis,ut fiat & id quod deforis eft mu 
dum, V x uobis feribas 61 pharifei hy- 
pocrita^quia iimiles eftis fepulchris de 
albatis,q foris quide paret hominibus 
fpeciofaantus uero plena funt cflibus 
mortuorum 6ί omni fpurcitia, Sic 8£ 
uos a foris quidem paretis hominibus 
iuftuntus autem pleni eftis hypocrifi 
6i iniquitate, Vx uobis feriba: 61 pha 
rifei hypocrita,quia ^dificatis fepuD 
chra prophetarum, 6i ornatis monu¬ 
menta iuftorum, 61 dicitis. Si fu i (fe¬ 
mus in diebus patrum noftrorum, no 
fuiftemus foci] eorum in (anguine pro/ 
phetarurri, Itaq? teftimonio eftis uo/ 
bifmetipiis,quod fili) fitis eorum qui 
prophetas occiderunt , uos quoq^ im¬ 
plete menfuram patrum ueftrorum, 
Serpentes, progenies uiperarum quo/ 
modo effugietis iudicium gehenna C 
Ideo, ecce ego mitto ad uos prophe¬ 
tas, 61 fapientes 6i feribas, 6i ex illis oed 
detis 6i crucifigetis, 6C ex cis flagellabi¬ 
tis in fynagogis ueftris ,6ί pfeqmini de 
ciuitatei ciuitate,ut ueniat fup uos om 

nis 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ* 


ττοίμ αίμα JVxa/ 0 /j ζκχνννομενο μ W/ 
'ρκα, α^ο του α/ ί αατ®' / α,&ελ TS) cP/Ra/ou 
ίώσ'του oci^otr©^ 3&Xotf Ιον ijov Βα^αχί» 
S/j εφονευσ'ατί μεταξύ του μαον '7157 
OwrtasKj/ou * Α,α,Ημ λεφω u/xT/j , «|a 
ταυτα ζταμταε'&ι τίχυ γεμζαμ τάυτία;* 
^ε^αα/ΐΗ,α /ερ^ί/αλ«/Λ η αττοχτε/νουσ'α τους 
·π£θφκτας, κ&ΐ λ/Θοβολοί/σ'α τους 2t7T£5ctA^ 
^CU /ους ττξοσ'αυτίου, TSQtfcLKio, κΟελκσ’αΙττίσ'υ 
i/a-yot-yf/j τα τε'χνα σΐυ,ο /j TfoVo^u εττιΛνά 
Τ'β ojv /ς τά vocsia Ιαυτ* ντε ο τατ ττίερυγαζ 
κοα οι/χ Ηθζλίία ί άϊε· , ΐα ] ου αφ/ε7οΚ u/xT/j ο o/xos 
ν<αων, ε<^/Λ©<λεΓω χχ /p υ,αΤ /J, ο υ /χκ/αε κΡκ 
τε cwrajT/ εως ct/J ίπτΗτε ευ 'XoyupSjjQ^ ο 
ζ$Χομα/©^ι ψ ομόμαίι χυ^/ου * χοα ε|ελ ^ 
^ω /J ο ΐΗΣΟϊΣ,εντο^ευετο ?Χ7το τφ'ε^οϋ.ΐφί) 
"TT^octhAGo/j ο; μαΟπία! &υτ \7r1Su\a1 άυ7ω 
Ία&οικο^ομα,στ /ερον*ο q αποχξίθεΐζ ειττεν 
αυΤοΤσ* * Ου βλ εττετε ττάμτά ταυτα-ΔμΙώ 
' λέγω υμίμ ,ου μ η αφε^Η ω£ελ!%®^ ετπ / 
λίθο /j , ο σ' ου^ακ χαταλιφΗσΐτοΚ* 

Κα^κμ&Ψου ocutou εττ/ του ο^ουο* 

'$ν ελοαωμ, ^οσΊΐλ^ομ ctulseJ 1 01 μα/ 
Βπται κατι^ίαμ λίγο μ τεα * ε/ 7 τε k/x7/j 

zrdrz ταυτα ε5 Λ£;τ'/ το &πμ&ομ 'f οχ σ' 
■srajoucr/aa', (Λί-υτελε/ας του caw/j©-''· 
ΚΟα αποκ^ι^ιεΐσ' ο ιηςΟγΣ, Ι/7τε/; &υτο/ς * 
βλε-δτετε,/ΛΗ τ/ς ί/^αας κλαμπ an » 7τολχ 
Λο/ φοζ /p ελευσΌ^υτσα εττ/ ομόματί 
μον λεγοντεζΛγω ίίμι ο ΧΡίΣΐΌΓ, νφ)) 
πολλούς πλαι/καουσ 1 //;*^αε/^νκαετε Λ &χο\ί 
β/.' •δτολε/λουσ' αχοα^κολέμωμ , ο^α> 

τε <ακ ^οθίθε * c^s Ta7ra/j7a φενεα)^ 
«λΧουτδ-ω £s//j το τέλος» e^BhVstj ε> 
Αν ος εΰτ/ ε^ι/ος,£Ρ £>αο'/λζια Ϊ7τι βατ/λείαν, 
KSq Κοντού,λϊμιο ι,ώ) λοιμο i,n)j cAjc^ao ι χα7α 
το-ζδ-ους . -πάντα ταυτα ά^χ»! ωηΡίνωμ, 
τοτι 7τα^α^ωσνντιμ υματ ε/ς ^λίψ/ν,ϊή 
ττοκτίνονσΊμ \ιμαξ ? & tcfi&i μϊσ'ΰΰμεμοι 

vuo 7τάν^ 


SECVNDVM MATTHEVM* 5*7 


His fanguis iuilus,qtii eilufus eft fupeT 
terram, a fanguine Abel iuiliufq^ ad 
fanguinem Zacharia: fiiij Barachix, 
quem occidiftis inter templum 8C alta^ 
re* Arnen dico uobis,uenient ha:c om¬ 
nia fuper generationem iftam* Hieru/ 
falem hiemfalem,qua; occidis prophe/ 
tas,& lapidas eos, qui ad te tniffi funt, 
quotiens uolui congregare filios tuos, 
quemadmodum gallina cogregat pul¬ 
los fu os fub alas,& noluiftiC' Ecce reiin 
quitur uobis domus ueilra deferta*Di 
co enim uobis, non me uidebitis poft 
hac, donec dicatis * Benedictus qui ue 
nit in nomine domini» 

Et egreiTus Iefus difccdebat a tem^ 
pio * Et acceflerunt difcipuli eius , ut 
o{tenderent ei aedificationes templi*Ip 
feautem refpondens,dixit illis* None 
uidetis ha:c oiaCAmcn dico uobis,non 
relinquetur hic lapis fuper Iapide, qui 
non deftruatur* Sedente autem eo fu/ 
per monte oliueti, accefferunt ad eum 
difcipuli fecreto, dicentes * Dic nobis» 
quando hasc erunt , δί quod fignu ad/ 
uentus tui,5C confummationis feculi 7 
Et refpondens Iefus,dixit eis* Videte» 
ne quis uos feducat* Multi enim ueni/ 
ent in nomine meo,dicentes. Ego fum 
Chriftus,& multos feducent * Auditu/ 
ri aute eftis bella δί rumores belloru» 
uidete ne turbemini* Oportet enim 
ha;c fieri, fcd nondum eft finis * Con/ 
furget enim gens contra gentem, &re* 
gnum contra regnum , δί erunt peftileti 
tix , δί fames , δί terremotus per loca · 
Hitc autem omnia initia funt dolo / 
rum.Tunc tradent uos in tribulatio 
nem , δί occident uos , δί eritis odio 

omnibus 


xxim 


Π '■ 


Ei Α Γ Γ Ε Λ1 ΟΝ 

νττΰ ττάντωρ εθνω /j Λα το ονο/λά <aoy 
Ηΰά τοτε <fKcc.vJ [ <x.XiS'Hcfovrcu ποΤλοί, και 
&^κλους ^ο^αΛ^αουσν/ζ ,κοα μΊόπαονοημ 
&/&χλους*κοα7Γθ$νο/ψόν^ο^οφΗτοα ε^ει» 

. Bh&ovtm , nsq vrAcjcvwVoucrt -ω-ο/^ους , καί 
Λα to wAx6ttt>8/toat τίώ a νο /a/ α/ζ,ψυγ η σν 
τ<χι η liyd-ttH τ zs Ό$\,ω/ζ*ο ο υ^ο/λε/νας εις 
τελος,δυ7ος c^coGhVs^* κα; kxju^QhVetj τ 
< 3 ° 2^ ευα^ελ/ο/ζ ^ βασνλε/αί <$> ολχ τχ ο/κ<£ 
ju&t/w, ε/ς μα^τυ^Ίομ τχασΊμ τοΤς ε^νεΛ/;,«)} 
τότε Η^β TO τελος*θ7 α/} ο ου /Λτε τό βΛ 
Λυ^/χοί 'f Ι^κ/λωσ'εως,'τζ) ^χ^ε /J Λα dVv /Νλ r 
■7Γ£ο<$>κτ& ε 5 ο'ς <^7ο7τω αΓκο,ο αναΓ/νωακων 
νοείτωΛοτε οι V/ 7« /ouJWa φόΙίΓετωααρ 
Ιπ/Τα ο^κ, ο ε-δτ! r «Tcj/xccf α η κα7αβαιυε7ω 
<χ^οα 7/ εκ τ ο/κ/α$ αυτ,κοα ο <νυ7ω αχ§ω 
Ιζδ’/^εψάϊω 07r/V<M(X£cit7a )μάΊ /a αυτ*ουαι. 

Λ Teas <$> -yci-SJ / £Xο u σ"οε/ G ,νΟ) reas ^χλοφύ/ 
«rot /ς <vv εκε /Ws τοας Η/Λε^α/ς * -ττξο <ηύχι/ 

Si Λ, /W /Χ)< * < ? υ 7'” ν/λω /J χθΑ&ν 

ι/ος,ΑκΛ ^αββάτω*ε5οΚ χκφ το'τε $λί>' 
«ps /χε>άλχ,οία ου yiymp ατν οα=χχς κο ο 7 
,/λουεω.ς του νάυ,ου^ ου ^Η^χτοώ* ΚΛί ει 
Αη Ικολοβωθχαα/ζ a/ Ημ{$αι Ικβναι,ο υκ α/ί 
i&co&H ^τασΌ. αά^,Λα Λ τους εκλεκτούς, 
κολοβωθυσΌΐ/τ^ α; Ημίξίχι εκείνα/*. ΤοΛε εάμ 
τ/ς u<u7/j ε/ττΗ,’/Λϋ ωΛ ο ΧΡΙΣΤΟΣ, η ωΛ, 
/λκ ■δτ/5εύσ’κτε*Ι')'ε^κνοντα; >α/ρ ψ61/Λ?δ// 
so /,κοα ψ&Λζτι^σφχταζ, κοα Λ»σΌυ<Λ// σ*κ/ 
/λθα μ,ε^άλα καί τε^ατα,ως 7 ε τ5-λοα/αα)$ 
I/. Λωαττ/ζ,ΚΟα τους εκλεκτούς,*/Λ>υ ·7Γ§οε// 
fXK<x νμ7ρΛ<χρ οαυ Χπνφφρ νμ7ν ? 9 ι<Ρον yv7 « 
ίςκ'μω Χ&ρ,μπ ο/^ελ^χτε/ίΛυ <$/ 7>?ς τα/χεζ 
©/ς,/λΗ 7τ/5ευο)/τε*ωεΰ7ε£ χκ/ρ « aSJa7rx Ifkj 
ϊ^χετ titx a7ro ^νοατολ^,Κδαφοανετα» ^εως 
2\.ua^aw/j } ούτως Vsa/ η •srajouaza TOu ι^ου ts? 
ανθ^έο7Γθυ*ο7του ^εα /j κ ττ τ^ω^αα,εκθ σ'υ/ 
ι/αχθκσΌντ^ ο* αει°/+ευθεω 5 μεΙ&'τίΜ Θλι/ 
4'/·> r εκείνω/ζ, ο Ηλιος, crKohSncfiTf 

@ Η ςλίλΪΑΰΗ 


EVANGEL.IVM 

omnibus gcndbus^pptcr nomen m 
Et tunc fcadalizabuntur multi 9 talius 
alium in uice tradent, odio habebuc 
inuice*Et multi pfeudo^pphet^ furj 
feducent multos, di quonia abum 
bit iniquitas,refrigefcet charitas multo 
rum.Qui aut perfeuerauerit ufq^ in fl· 
nem,hic faluus erit * Et pdicabitur hoc 
euangelium regni in uniuerfo orbe ita 
teftimonium omnibus getibus,6i tunc 
uenict confummatio* Cum ergo uide/ 
ritis abominationem defolatiois, quas 
dicta eft a Daniele propheta ftantent 
in loco fandlo,qui legit,intelligat* Tuc 
qui in iuda:a funt,fugiant ad montes, 
di qui in tedlo, non defeendat tollere 
aliquid de domo fua,& qui in agro,no 
reuertatur tollere tunicam fua* Va:aut 
pregnantibus di nutrietibus in illis die 
bus* Orate autem, ut non fiat fuga ue/ 
(Ira hyeme uel fabbatoJErit em tunc tri 
bulatio magna,qualis no fuit ab initio 
mundi ufq; modo,nec^ fiet*Et nifi bre 
uiati fuiffent dies ίΐΐί,ηδ fieret falua om 
niscaro,fedppter eledtos breuiabun/ 
tur dies illi.Tunc fi quis uobis dixerit, 
ecce hic Chriftus aut illic, nolite credes 
re*Surgetenim pfeudochriili SCpfeti 
do propheta:, di dabunt figna magna 
di prodigia,ita ut in errore inducantur 
fi fieri poteffetia eledti* Ecce pdixi uo/ 
bis*Si ergo dixerint uobis,ecce in defer 
to eft, nolite exire,ecce in penetralibus 
nolite credere* Sicut enim fulgur exit 
ab oriente, di apparet ufc£ in occiden 
tem,ita erit aduentus filq hominis^ 
Vbicumq^ enim fuerit cadauer,illic co/ 
gregabutur di aquila,Statim aut poft 
tribulatione dieru illo^ fol obfcurabit? 

& luna ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

>Vj I di\lwn ου <^ω<τ*4 τό φε^05 άυτκς,Η)) c)/ ocsl 
££ς -ώ·εσυάί;τ2 &3ro r ου^ανου,*^ ζΑίιυά/χβσ'Τ' 
oujavw/j σο&ευθχ'σΌΐ/τα; , \\g^ j τοΤί φανχ'σε ✓ 
Toc< το σΉμ&ομ r τΰ) άνΘ^ωπου <$/ 7^ ou 
yttvSjJiai ΤϋΠ ko^o\itoU. 71 3 i&dit a/ φυλα/^ 
Γχσ,κ)) c^ovtj Το v ίον τ’ άνΟ^ωτΡυ ε^Χο/λενον s 
Wt νεφελω /j Ta} ou^ocvou /χετά cf αοά,αεως 
>9 </\/ξχς 7Γθ/$£νκς»0 ά·δτο5£λο τους ίτ^ελϊίς 
aUTs? μίτοι σάλτ-ζ^ο* φωνχς /χεγάλχς,ι^ 
\πιστυοάζουαΊμ τους εκλεκτούς ζςυΤ 3 ) εκοΡ 

,7 y I > VJ 3 r» <J It 

avs /Λω^ <x*sraxfco/j ου^ανωμ scoq 
Κ^ ω /j ΐχ,υτίν.α zro <$} συκκς μάθετε τί ·ζσα 

^αβολΗ /j »οτ a/j h'(Pho κλασ^Τς άυτχσ yivHTf 
άλαλος, Η^ τα φύ/&α εκφυχ,γ/νωσκετε ο/ 
τ» ε^υς το 3ε^ο$,ουτως η)) υ/χδσ,οτ αμ ’ /JV 
τε ττάντατάυτα,γ/νωσκετε οτ/ 1·γ/ΰ<τ\5ΐμ 
ϊπιΰΰςα.ζ&μΗν λεΓω υ/χ 7 ν,ο υ/χχ τ^ε'λδχ η 
γενεά άυτχ εως &/J πάντα ταϋτα γ ε'νχτ^ * ο 
ουλάνος 0 κ φκ ττα^ελευσοντα/, o/ λοφο/ 
μου ου μύ ί raf ελθωσ;//» ίβ^/ ^ Ημέςαζ I / 

κε/νχς η)) 'f ω^ας,ουάε/ς οι^εμ,ουΛ οι άγγελοι 
0u^avw/j,£/ /xh ο πατΗ^ ,αου μουοζ.ωα&ί$ 
Jt a/ Ημΐ^αι του //ωε,ούτως esca ngq η ^oc 
ξουσΥα TOuvjcuTZO cx/j^ co-ss·ou ,. ωασε£ φθ£φ 
Ιάοί /j <vV τα/ς κ/χε^α/στοάς715ο του κοίτα.' 
κλυσ/χου ^ωφο^τες,^ πίμομτζζ , φα/ 
μοαυτεσ*, «κγα/χ/^τες , αχ^ιηΤΗ·' 
μ($α.σ ζισΉλ^ιμ μωε ε/σ τ£ά> k/BootoV» 
ουκ εφμωσα/ζ,εωσ χλ^εμ ο κατακλυσ^ 
/xoV , καί «££/J άΐσα^τας, ούτως esca Η9^] 
χ wa^ouoYa τ vjcu τ® a/z^cozisOu^Td^Ti JHio 
^σο /jrca φν 7 ^ άφ^ω , ε/ς-ζσα^αλα/χΒάχ 
/j£Tca , ε/ς άφ/ετοα+Λ/ο άλκ'^ουσα/ 
/χνλων/,/χϊα πα£αλα/χ£ά//ετοα,χ)) ^.fa 
^φ/ετα/*Γ^//Γο^τε cccb,o 7 / ουκ ο'ι^αίε ποια ω 
ja ο κυ^ /os υ,α ε^χετ^,,εκΗνο ^ Γ/νωσκεΤε, οτ/ 
V/ xc/^jo oiKO^ztfnolHS ττο'ι cc φυλάκχ ο κλεττ 
Txs z$X.vtj εΓ^χΓο^χσεν άν,0 ουκα /J ε /aot/j c8t 
ο^χΘ^υα/ Ι/κ'/αν άν^νΛά τουτ 0 0 u^aSo* 

- y 

yipiodi^ 


SECVNDVM MATTHAEVM 

r 

& luna non dabit lumen fuum, & ftcf/ 
1^ cadent de coelo,& uirtutes coelo^ c5 
mouebuntur, Si tunc apparebit fignu 
filtj hominis in coelo > 6i tunc plangent 
omnes tribus terr^. Si uidebunt filium 
hominis uenietem in nubibus cceli cui 
uirtute Si gloria multa» Et mittet ange 
ios fuos cum tub^ uoce magna, Si con 
gregabunt eled:os eius a quattuor ue/ 
tis a fummis caelorum, ufc^ ad termiV 
nos eorum* Ab arbore autem fici difci 
te parabolam,cum iam ramus eiuste^ 
ner fuerit, Si folia fuerint enata, icitis 
quod prope fit ^ilas» Ita Si uos cu ui/ 
deritis h^c omnia, fcitote quod prope 
fit in foribus» Arnen dico uobis, non 
pmeribit ^tash^c,donec omnia ifta 
fiant*Caelum Si terra tranfibunc, uer^ 
ba autem mea non praeteribunt» C#/ 
terum de die illo Si hora nemo frit,ne 
angeli, quidem caelorum,nifi pater 
meus folus»Sed ficut erant dies Noc, 
ita erit Si aduentus fili) hominis.Si- 
cut enim erant in diebus ante diluuiu 
edentes Si bibentes, contrahentes ma 
trimonium,Si nuptum dantes ufq; ad 
eum diem,quo intrauit Noe in arcam 
Si non cognouerunt, donec ueniffet 
diluuium , Si fuftuliilet omneis ,ita 
erit Si aduentus filfj hominis * Tunc 
duo erunt in agro,unus aflumitur» 
Si unus relinquitur . Du^e molentes 
in mola , una affumitur , Si una re - 
linquitur * Vigilate ergo,quia nefel· 
tis qua hora dominus uefter uenturus 
fit» Illud autem fcitote,quoniam ft 
fciifet paterfamilias q ua hora furuen/ 
turus iuiiTet,uigilaflet utiq^, 5i non fi/ 
uiffet perfodi domu fuam.Ideo Si uos 

eftote 
ΪϊΑΓΓΕΛΙΟΗ 


EVANGELXVM 


60 

ytvt ςθε ζτοϊμοι, οτι η ω=αου<Γοκ&τ eo 
es t Wav^d>’KlS sfXflcU*ri<z a ξαΖΙιρο ts\' 
soe, φ£ον//χος,ο/ί κατε5Ησ*εμ ο 

κυ^ος £7τ/ ς>5\ ^<^>αττείας αυτοί/ 2 , το^ Λ/ 
JVvo# αυ^ϊς τίώ τρφκμ κό^ω$ Μακά'” 
j /ος ο δούλος εκβνος,ο /j ελθω /j ο κνξίοξ αν/ 
τ ευ^κ cr4 rsoiocdjra. ou7>j)e*A/xH/J λε^ω υμΊρ, 
ct( i7vt 7va<?t τΊζ W ά^χναφ αυτζ>?, κατ a/ 
s«Vei αυτορ* Έαρ οίΐ ε/7τΗ ο κακός /ουλος 
Ικεΐνος SV τκ κα^ία αυ7ον,ΧξονίΊβ ύ KVfiot* 
μ ου ελθεψ,ν^ cl%\htcU 7i/7rf<i/J 'FUQ tftwcAov·- 
λ'ΰξ,Ιο^ίβρ Si H9V) ts·/»^ «aila/fA/ 1 μ-εθυον^ 
τωρ,η^βο κν^/ος Τδ? JWa^ εκε /VciS, 9V νμ^& 
η ου •7r§o<7’J v o κα, η)) ω^α κ ουΓ/νωακβ, η)) Λ/ 

χοτγχτ/αβ auT/J,>y τ μΐροζ αυτδ), /χε7α <$ν 
ϋτΡκξ/τ BtfVe-.exftsca ο κΛαυθ/χο'ς,ν^ ο £^υ/ 
'Τ'ΜοίΤ' ο^ονΊωρ* Ύοπ ομοΙωθΗσ’ίΙαί η &cc 
αϊΤίζία riv ον^ανωρ <Νκα -δτα^ε'νο^» a/ τ/νες 
Λα GovtfcU 7ας λαμπάδας α νη^ν,ίΡφλΰορ ε’/ς 
ι/7τάυτΗσ’//; τ νυ/χφ,ήνΣδ-εντε q ncfap cf^av^/ 
μμςαι,ν^αι 7ΐ(ν·κ$$όνιμοι*αι Ίινίζ μωςαι 
Λαβδαα/ 7ας λα/Χ7τά^ας εαυτ, ουκ ελαβομ 
/χεί£ εαυτίν ελοΚο^,α/^ φ^ονϊμοι ελαβον ε/ 
λαίομ <$/ 'pTs a y/ziotc, αυτ,μίΐά'?^/ λα/Χ7τά 
tTco/j^ovfjov^ ο τ vu/xcgi^ty/i/saiocv 7ταοθα 
Φ εκάθόΐί^^ενχς υυκ-τς κ£<χυ>Η 7 £> ? ΰ / 
νε/υ,^ου ο ννμφχΟ^ ε$χε7οα ,ο/Ι,^χείθε ε’ς 
<W&v7H(fip αυτζο* τότε jrys^Kcra/j 7rciaai a; 
τ^θενο/ εκείνα*,β εκοα/χκ^α/; 7as Aa/x-sra 
cTag av^fv/ai^e /xco^ai7oas φξονιμοΐζ ttTPp* 
ιΡοτί.Ημϊρ εκ τ ελοαου νμαρ,οτι αι ?να/Χ7τά/ 
ιΓεςκ/χω/υ αβε'νναυ·^,α7τεκ^ , θκο , α ί υ ca cf^ovr 
^χοί ΛεΤ'Ουσ'α/,/χκτΓΟτε ουκ ο^κεσ^ Η/χφ Η9^) 
ν^αΤ/χτΓο^ε^ε ^ μα7Χ\ορ Οΐ^οξ ι°υς ττωΛοαν 
7 ας,Η 9 ^) α^ο^αοτατε εαυίοας» α-ετε^χο μ&/ω/ι 
q αυτΑ/ ^ΤΌ^άααί,κλθε^ ο υυ<α(&ιος,0 α» ε/ 
τοιμοι , ε ΐΟΗλ^ορ /χετ αυτ ε/ς 'Ρυς ^ά,αους, 
>y εκλε/(θκ η 0uja*v5£^o/j ε^χοντ^.κ)) a* 

τγφ ^α^ενοι λε^^α/*. Kuj /ε κυ^/ε ανοι^αρ 

* “■ — . c f\e, 

^μιρ,ο ds 


eftote parati,quia qua hora non puta/ 
tis,ea filius hominis neturus eih Q uii" 
nam eft fidelis femus 6^ prudens, que 
profecit dominus famulitio fuo , uc 
det illis cibum in tempore K Beatus 
feruus ille,quem cuuenerit dominus 
eius inuenerit fic facientem. Arnen di¬ 
co uobis, quoniam fuper omnia bona 
fua conftituet eum »fi dixerit, feiv 
uus ille malus in corde fuo, cundlatur 
dominus meus uenire , δί ceperit per/ 
cutere c6feruos,imo maducare 61 bibe/ 
re cu ebri]s,ueniet dns ferui iiiiusjn die 
quo no expe«£lat, 61 hora quajgnorat, 
6C diffecabit eu,parteq^ ei 9 ponet cu. hy 
pocritisallic erit plorati ftridor detiu 
Tunc fimile fiet regnu coelo^z dece 
uirginibus, q fumptis lapadibus fuis, 
exierunt in occurfum fponfo ♦ Quinc^ 
autem ex eis erant fatua:,6£ quinq^ pru 
dentes,qua: erat fima: acceptis lampa/ 
dibus no fumpferunt o!eu fecumTru^ 
dentes uero acceperunt oleum in uafis 
fu is cum lampadibus» Moram autem 
faciente fponfo,dormitauerut omnes» 
&dormicrut. Media autem nocte cla/ 
mor facftus eftecce fponfus uenit > exi/ 
ite obuiam ei, Tuc furrexerunt omnes 
uirgines ill^,5iapparauerunt Iapades 
fuas» Fatuie aute fapientibus dixerunt* 
Date nobis de oleo ueftro, quia lapa^ 
des noitr^ extinguunf* Refpoderunt 
aut prudetcs,dicetcs,Nc qn no fuffici/ 
at nobis 6C uobisjed ite potius ad eos 
quedut,& emite uobis*Porro du irent 
emptum,uenit fponfus, 6C ejux parata 
erant intrauerunt cum eo ad nuptias, 
6i daufa eff ianua * Poitea uero ueniut 
6C reliq uirgines,dicetesDiie dne aperi 

nobis 


φ 


XXV 


/ 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 


SECVNDVM MATTHAEVM* 


βΐ 


H/Lupjo a7rOKf/G£/§,li7r£/j*A/xiw λΙ^ω us 
μ~μ ¥ ouk o/cTa υ/χας , y^Hyo^&Tt oiw , 
ουκ οι «Γάτε πιω Ημ.&Ιζμ ον Λ τίώ ωςαμ, 
^ ο ί^ος TO οα/θ^ωττοα %XtTcilGFsj Λ 

ανδρωτο^ τ /s α7Γ0£5\/χω/;,εΗάλεσε/; τννζ)<Ρί 
GVs ςΡούλ^,Ηφί) "Ετα^ε^ωκεμ αυτ°7ς,7α υπά^ 
χον7α άυτ^,νφ^ Φ ε^ωκεμ 7τεντε7άλοΜ/ 
τα,φ (Ρ'ζ,^νο,ω J% ίν,\κά.5φ κάία'ήυο’κΡΙαμ 
«Ρεωα/χ/μ,νφΜ οίτη^κ'μΗσ'ίμ ευβεως.·25-0£&/δεί$ 
ο τα 7τεν7ε τάλαν7α λαβωμ,ε/^άαατϋ 
&υτ>7ς l7ro/«<rt/J,a^a -δτεντε τάλαντα* 
ωςαύτως Φο τα άύο,εκε^οΓκΛμ η5) αυτς, αλ 
λα «ί'ύοΛ άέ τ 3 ίμ λαβω/^αττελδωμ ω^υξεμ <$/ 
τη '^Μ,ΗΛααττεκξ’υφε^ to Ιίξγν^ϊομ ^ κυ ?^ 
&νΤ3?,μ.ε7α J$oVo/j ττολία; tjX'7ci4 ο κύ^/ 
ος ^ίν JWXco/j εκείνωμ,ΐφ’)) σΌυα/^β /χετ &υ 
'?&/ λογί,υ,ίφ^ “ΤΓ^οαελθω/; ο τα 7τζνηΐάλ<%/ 
τα λα&ωμ,'η^οσίάίγκΐμ ά/&ά 7Γ ε ντε τάλαν/ 
τα λίγωμ,κνξΐε srzv τί τάλανίά μοι isatis 
«ί'ωκαζ,κΑε ά/$\α 7mu7aAav7a WjiJWa <$/ 
δευτ^εφΗ αυτω ο κι/£/ος (χυΤϊλΕυ JWa« 
αγαδε κοά ^;5ε , iirioXtya. κς Ζ3Ί50ζ+ \ζτΐ 
σι κα7α5 η ϊω,ϊι αελθε ε /s τίώ χα^ά /J 
TW κυ^(« (Λί,τ^οαελθωμ v^j ο τά άυα 7a/ 
λανΤα λαβω/^,Ι/ττε^,κν^ε, άύο τάλαντά /xo/ 
Tr&'£ εάω η ας,/Λε άλλα dVo τάλαντα, εκε^ 
<JWa W άυι°7ς* εφκ αυτω ο κύ^ος <χυ7ου, eu 
cJVy /νε άγαδε Κ9^ ττ/Εε,εττ/ ολίγα κς ί r/sos, 
W/ts-o/^w/j αε κα7α5Κσ·ω, ευ </ελδε ε7ς τ) χα- 
ja/j του xujiy cry,njocT£X0w/J J£ η)) σ Τ’ I/J 7ά^· 
λαντο /j λαβω/-ΐ,Ι/7τεμ* κυ^ε, ΐγνωμ (fi , ότι 
δ:υ 5Η°ο(ϊ ii av6jco7ros, θ^/'^ω /j 0 7r« ουκ anr<l/ 
jas η); ααυάαο,υ οδε /j ου ^/εακο^ττίααξ,Η^ ψο/ 
€κθεί5,ά7τελθω/> εκ^υφα τ 5 Ιαλου/Ίόμ 7η 
γίί,’ί^ζ ε'χ<|ς ^ ο'ο^Αττοκξ’/θείς ^ ο κύριος Scu 
τζγ/ I /7TE/J αυ7ω,Ποΐ'^ε ^ουλε οκνκ^ε,κ^^ 
ότι oVy ουκ εοΰΓ^α,€^ αουάΓω οθε /j 

ου ά/εότκο^7πο'α ) εά'Ί otyj αε /^αλθφ τζι apyvf 
νόμ μ~δ Τΐζ Τ^αττε]ϊτα/5»ψ'] ελθωυ V 

■χ.ομίσ'αμίιο 


nobis* At ille refpondens ait, Amen di 
co uobis,nefcio uos,uigilate itacg,quia 
nefcitis diem necp horatn, in qua filius 
hominis uemet,Sicut enim homo qui/ 
dam peregre proficifcens, uocauit fer^ 
nos Tuos, tradidit illis bona fua. Et 
huic quidem dedit quinq* talenta, alq 
aut duo,alq uero unu,unicui<^ fecudu 
propria facultate , δί profedlus eft fta> 
tim.Abrjt autem qui quinq; talenta ac 
ceperat,^ operatus eft in eis , δί cofecit 
alia quinc^.Similiter 6C qui duo accepe 
rat/lucratus eft δί ipfe alia duo.Qui au 
tem unu acceperat, abiens fodit in ter/ 
ram,& abfcondit pecunia dni fufiPoft 
multu uero tpisuenit dnsferuo^illo^s 
δί ponit ratione cu eis *Et accedens qui 
quinq^ talenta acceperat, obtulit alia 
quinq; talenta dices*Dhe 5 quincg talcn 
ta traaidifti mihfecce alia quincplucra 
tus fum in eis* Ait illi dns eius* Euoefer 

O 

ue bone δί fidelis>fup pauca fiiifti fide 
lis.fup multa te conftitua,intra in gau^ 
diu dni tui* Accedens aut δί q duo tale 
ta acceperat, ait* Dne,duo taleta tradi 
difti mihi,ecce alia duo Iucrat^fu in cis» 
Ait illi dns ei 9 * Euge ferue bone δί fide 
Iis,fug pauca fuifti fidelisXup multa te 
conftitua,intrain gaudia dni tui* Ac ce 
dens aut δί q unu taletu acceperat,ait* 
Dne,nouera te quod homo durus fis, 
metes ubi no feminafti,^ cogregas in/ 
de ubi no fparfifti,& territus abq δί ab 
fcondi talentu tuu in terra, Ecce habes 
qcf tuu eft* Refpodes aut dns ei 9 , dixit 
ei«Serue male δί piger, fciebas qcf meta 
ubi no feminaui.SC congrege illinc ubi 
non fparfi.Oportuitergo tecomittere 
pecunia mea mefariis,Se uenies ego re^ 

F cepiftem 


6Ί ΕϊΑΓΓΕΛίόΝ 

κομ.'ίσ'άμΐιυ <x/j 'S 1 ζμορ (fcwloKcoJi^frotu) 
&7ταυτ znc&cv/Tpjty ^οτίΐφ ϊχονΊι Τα c H/ 
κ«7 άλαντβ.*1φ ^ ϊχονίι ττανΤ/' JoSho^tou μ^· 
rn§ios‘Miicfeqjr ‘7 μπ ϊχονίο^ο ίχ\ σ.^ή' 
<?ντ] ccsr αυτ,κ}) r α,χ^ορ <^£λον εκ £ά$νε7ε 
ε/ς (fKolos r> ζ\άϊζ$ορ,\·κ§ζ5<χι ο κλοα’Θ/χ' 
η)) ο βρυΓ/χος r oJVv7co/j,Ot αρ εΛθπ ο ijos 
"Τ® οα/θ^ωττου <$/ τη cPol# αυ?,ΐφ^ ττάν^ς οι 
ayioi ay /ίλα μζϊ αυτ,τοτε καθ'ινβ W/ 
^ο'νου JVfnQ αυτ,Φ σαυαχθκσ’ί'·^ ίμι^Ο' 
&ζρ ayr τσάνΤα τά ε'Θνπ ,0 fopO£/V<{ auW§ 
ατά α/^Ηλωρ* ωΰΰφ ο τζοιμίώ ξεφο^ε* τα 
'TrjdfeaTcc a-sro ίΡΑ/ ζψφωρ^^ snV<| τα μώ) 
τ^βαΤα εκ cNf/S/j αυτ,Τα ε£ί(£ΐα euca 
ν νμ&ρ+τ οτε ερδ ο βοκΛλευς τοΤς εκ^εξ/ωμ 
Σχυτ,^ευτε o/ zu^oynpSjjoi τ 7τα|ος /χ^,κλπ 
jovo^uj/Vcm τίώ HW^aafpSjjljJJ u/u-f/J IWr 
λε/αν ατρ καΤαβοΛπς κοβ',α'ϊνετΓείυασ'α ^ 
Ι^ωκαΤε' /xo/ φ α φ^ /j , ε L’ ψκΛε, κ)) e7roT/V(XT& 
/χ^ενος ΜμΙαι,α)) oWJnydyzlz /χε,ίυ/χνος,κ^ 
τ^/εβαλεΤε /χε, κ^ενπχα,'/$:)) εττεσ'κε'φχίθε 
/χε*<$/φυΧαχΗ ημίιν^ κλθετε 7ΐΐ>ο<; μζ,Τίοτί 
μττοκξίβΗοΌντ] &υ7ω ο/ ίΓ/κοί/ο/,λε')ον7ε$*κύ· 
$/£,7rcm at ϊκΡομζρ ττβνωνΤα η)) εθ^εψαμ&ζ, 
ίί ςί74·ωι7α <2^ εττοΤ/ (fcipSjJ^on cPz σΐ e/cTo^ 
AtCV Ιε'νομ,κ)) σηυηί<χί ο/χον:Η -γυμνορ >ή 7τ§/ 
Ιβάλο^υ^^ττοτί cTe αε ε /cAo^lv ccoLvh η 
φυλαΚΗ,Η)) Κλ9θ/Χ&/ 7T£oVcrt;<5^ 0i7TOKJ/^/(; 
e βασνλευ§ ερα (Χ.ντ1ζ*ΑμΙω λε'ίω υμϊρ+ζφ 
ctfop \τ?ι η ff&Tx, ζνΐΐ&τωρ 'ffv αεΤελφω// /χ& 
/?ίν Ιλ<χχΪ 5 ωρ,ζμοϊ ΙττοιίΙσΌίΤί^τοτζ ejQ 0 
ζΡζϊλιωννμωρϊ'&ο^ΰίι&ζ ατν ζμ'ΰ ο! κα/ 
l^apHljot ζ)ζ r> 7ruj to οαων/ομ, ο ητι ( αασ7 
fjSjjop Ί$ <Τιάζολφ 0 'pTs ος^ε'λο/ς αυΤ37» 
ΙτΓε/νασ’α ^,0 ουκ l<f ωκα7ε' /xo/ φαφ^, εΛ' 
ψπσ’α,ίδ' οίίκΐ7Γθ7/να7ε / α^|ε ι ' οι 5 η/χ^>^ 
(fannyoiyzlz μζ^υμνο^ν^ ου τ^/εβάλετΙ 
^υιεΛίθενΗς $ φυλακΗ,π)) ουκ ε^εσ'κε'ψα^· 
^^αε»Το7ε 0;7P^/0/iVovTj5iu7Si h)j «xur* Aeros 
, ' ‘ ’ '· tfSH^ 


EVAN GELI VM 

cepiffe utiq^ qcf meu efc cu ufura*T ofii 
te itaq^ ab eo taletu, 62 date ei q habet 
dece taleta * O m ni em habenti dabii, 
62 abundabit*Qui uero no habet, eda 
id qd' habet auferet? ab eo*Et inutilem 
feruu erjcite in tenebras exteriores, illic 
erit fletus 62 ftridor dentium ♦ Cum 
autem uenerit filius hois in gloria fua 
62 omnes fandi angeli cu eo,tunc fede 
bit iiiper fedem gloria fua:, 62 cogrega 
buntur ante eum omnes gentes, 62 fe- 
parabit eos ab inuice,ficut paftor fegre 
gat oues ab h^dis, 62 flatuet oues qui/ 
de a dextris fuis, haedos aut a finiftris* 
Tuc dicet rex his q a dextris eius eruL 
Venite benedidi patris mefpoflidete 
paratu uobis regnu a coftitutione mu 
di*Efuriui em, 62 dediftis mihi mandu/ 
care*Sitiui ,62 dediftis mihi bibere* Ho 
fpes era ,62 collegiftis me, Nud 9 ,62 ope 
ruiftis me Jnfirmus, 62 uifitaftis me* Iu 
carcere era ,62 ueniftis ad me*Tuc rnde 
but ei iufti dicetes,Dne,qn te uidimus 
efuriente ,62 pauim 9 ,aut fitiete ,62 dedi *» 
mus tibi potuCQn aut te uidimus ho/ 
fpite ,62 collegimus te,aut nudu ,62 coo¬ 
peruimus te,aut qn te uidim 9 infirmu, 
aut in carcere ,62 uenimus ad te C Et re^ 
fpondes rex,dicet iliis* Arnen dico noi 
bis,quatinus feciftis uni de his fratrib 9 
meis minimis,mihi fedftis»Tuncdicet 
62 his qui a finiftris erunt * Difcedite a 
me maledidi in igne seternu, q parat 9 
eft diabolo 62 angelis eius*Efuriuiem 
62 no dediftis mihi maducare,Sitiui,6^ 
non dediftis mihi potu*Hofpes era, 62 
no collegiftis me.Nud 9 ,62 no opuiftis 
mejnfirm 9 62 in carcere era ,62 no uiiita 
ftis me*T uc rcfpodebut ei 62 ipfi dicer 

tego 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, 

Τ£ξ+ κύ|/ε,7τοτε ο*ε ε/^ο/Ι^ ♦wavwvTa Η £i' 
4«ν7α, μ |ευο/ν» γυμνορμ ά <&m , η φ <pu/ 
λακΗ,νή ου cT/kkovkVcc^jIu σΌ^τοτε &7Γοκ£// 
GkVstoi/ ctu-pTs xiyopja μΐώ) λε^ω υ,αΤμ,ε^ 
oVo/J ουκ l7fo/wV<XT£ εν/ τούτω /j εΛο^χ,/ 
■Sco/jjOuJV ε/αο/'ε7Γθ/Ησ·Λτε, Φ άττελεναώντα/ 
ουτο/,ε/ς κολασ'//). οαωνιομ'οι <Pi δίκαιοι ε’/ς 
3&Ζώ οαων;ο//*κά/ ε'^εΤ’,οτεετελεσ’εν ο ΙΗ 

/ ^ ^ / ΛΙ 

ΣΟΤΣ ·Ετ<χντας τους λοφΐίς 'Ρυτους, ε/7τε/ι 
τΤς /χαθκτοας &υτ*ο,ίοΓατε οτ/ <αε7α ^ύ<3κ> 
AUjec^ to ^άχοί ylvif<M,@ ο ψζ 'W <xv0£to 
7Γ2 7τα^αςΓ/<^ο7α/ ε’ /s το 5αυ^ωθ«νοί/*.τό7ε ο*υν 
«χθκσ’α// ο/%χ/ε£θς >0) ο* ^α/λ/λαΐβς,νφ)} 
ο/ '7Γ§εσ'βύτερο/ τΰ) λαδ ε/ς τώ αυλΖώ 73) 
χ/ί^εως,τδ) \ζγμ3μν κα/άφα.ι^ ταυεβου 
λευαανι°,7να to/j ΙΗΣΟΤΝ xfa.jH<fcotfp JV- 
λώ,π)) α7Γθκ7ε/νωσ'///,Ελεφθ// ><«.8 V ; 7 h εο£ 

Τ8, 7 να/λΗ 3 ·ο^υβος '^WW Φ Ι^λαω.το^ 

rj iHror χενο/Λυου <$/ Β^θοκ/ίαφ οικία. <fi 
Μωνος 73) λετ^δ,τ^οσ^λθε// ?χυ7ω φαυιί 
λάβαρο// μΰςόυ ε'χ&οτχβα£υ7//Λου ? κα/ 
τέ'χεε /j Ιτρ/τίου κεψαλΗ,υ &υτ &νακβ<αενον* 
5^ον7ες cJU ο/ ,ααθκΤα/ αυτ ίι y ο.νάκτ η <fap λε 
')Όν7ες*Ε7ς τί η ουπ·£ολ<|α αυτκ^εώα? 5 >θί/ρ' 
τι 6 το <uujo/j '7ϊ$αθΙωαί 7ro/&ou,n)) ^οθροα 
•ή^ωχοΤς* φνοι/ς J^o ίΗΣΟΤΣ,Ι/ττεμ αυ?% 
7/ κοτ-^ς ε'χε7ε 7« f OUou /U · Vpy>// ^ καλόν 

tt^yafa.T ε/ς Ιμζ^άντίί γύ\τνζ ττ[ωχους 
εχε7ε μζ$ ΙαυΡίν,ίμζ ου πάντ^ε εχε7ε*. 
^αλδαα ^ αυ7κ το μυς ο μ Ί'ΰ'Ρ \ί τι r deo μα 
roc, μού > ' 7 ΐ^οξ τν φταφιάσ'αι ίΐτοίΗΰίμ*. 
ΑμΙϊυ λεΓω u/x7/j 3 o7Tou εα /j κκ°υχ8κ i' lua-y 
yixiop τ'ρφ ολω HoV /χφ, λαλκθκσν 
7oi/ , η)) ο ε7Γ0/κσ*εν αυ7κ ε*/ς μνημόαινοορ αυ> 
τκς* τότε 7το^ό\/θε/ςΙ/ς ^ω^εκα ο λε -yo·" 
μόααο, ίον^ας ο ’/τκαρ/ωτκς 7igo$ τ>υς α$>χ^ 
ε^βς, εΐ7Γ£/κτ< Θελε7ε <αο/ ^οάυα/,καφω υ/ 
/U.7/J τ^α^ωαω auT/j/o ; ^ XsnoOtp αυ7αΓ§/ά/ 

• i 

ν,ομΊα a^yvpict., © aif JoTt^Jn τβ ευ καίξίαν 
-- ^ /va Scuto// 


SE cv ndvm matthaevm - 

tes.Dne,qaando te uidimusefuriente, 
aut fitiete,aut hofpite,autnudu 3 aut in/ 
firmum,aut in carcere,& no miniftraui 
mus tibiCT une refpondebit iliis,dices; 
Arnen dico uobis, quatinus no fcciilis 
uni de minoribus his, nec mihi fedftis. 
Et ibunt hi in fupplidu aeternum, iufti 
aute in uita sterna. Et fadlu eft cu co 
fummaffet lefus fermones hos oes,di/ 
xit difeipuiis fuis,Scitis qcfpoft biduu 
pafcha fit,& filius hois traditur ut cru^ 
cifigatur, T uc cogregati funt principes 
facerdotu 8 C ferib^ di feniores populi i 
atriu principis facerdotu>qui dicebatur 
Cai pha > di confiliu fecerunt, ut Iefum 
dolo tenerent,& occiderent ♦ Dicebant 
aut - No in die feilo, ne tumultus fiat 
in populo* Cum aut lefus eflfet in Be^ 
thania in domo Simonis leprofi,accef/ 
fit ad eum mulier habens alabaftrnm 
ungueti preciofi, di effudit fuper caput 
ipfius recumbentis. Videntes aut difei 
puli, indignati funt,dicetes*Ad quid p/ 
ditio h^c C Potuit em iflud unguetum 
uenundari magno,&: dari pauperibus* 
Eo aut cognito lefus ait illis. Quid mo 
Icili effis mulieriCOpus em bonu dpe 
rata eflerga me*Nafemp pauperes ha 
betis uobifcum, me aut no femper ha/ 
betis * Mittens em hxc unguetum hoc 
in corpus meu,ad fepeliendu me fecit* 
Arnen dico uobis,ubicucji pdicatu fue 
rit hoc euangelia in toto mundo,dicet: 
&qcfhoc h^c fecit i memoria ipfi 9 *Tuc 
abijt un 9 de duodecim,q dicebaf iudas 
ifcariotes ad pneipes facerdotu,^ ait ii 
lis* Quid uultismihi dare,^ ego uobis 
eu trada C At illi coilituerut ei triginta 
argeteos* Et exinde qrebat optunitate 
1 F 2 ut eum 


XXVI 


βιάγγεαιομ 

Yva txuTO/J -π^α^φ,ΤΗ 7Γ^ωτΗ α^υ/χω /i 
TrgoayAOo/j ο/ ,ααΜα/ ^ ΙΗΣΟτ λεγ>ν7ες 
&u73vsrou ^ελ05 ϊτιματωμ^ίμ οΌι φα -yi/J Τ 
ντά%α·οΜ e/7T?/J» Wa^Tc s^s 'τίώ ttoXi/j 
•ττ^ος to/j cfefvoc,*^ £/7τατ£ Scu7cp*p Λ^άακα/ 
Aos λε -ye. ο καιςοζ μου ε^υς ^b/U^os ο’ε 
“ίΡ/ω ·η> τά^α ,αε7α r ,ααθχ^ν μ'ΰ,ώ) επτοι/ 
κάλαμοι μα$χται ως σαυεταξεμ αυτΊζ ο ΙΗ 
ΧΟΈΣ Ητοιμαααμ r> 7va%a,o-\.iaq q ys 
vo>jSjjH^oiviK&7° μ-ίΙοί <$v ^ωΤ'εκα^ν^ %<&tf 
ciitco/j (χ.υβίν,ίΐ'&εμ. αμ!ώ Asc wvptfp , ort 

SIQcP^V/XUp Τ^(Χ^ωσΐ< λϋ7Τ ovp$j)oi 

<?<po ^α,Η^αντο At-ye/J ϊιυτω εκα.5ΰς Lu / 
t/ ε^ω ε\α/ κϋ£/£;θ Ιατοκ^ε/ς, 
%πνζρ*ο ε,α]1άψ<χ$ /χετ £A/-ou 7^ τρβλ/ω 
<rfw X%«, δυτο'ς <αε ■π§α<ί [ ωσ'&,ο μ£λΐ ijoe, r 
ανθ^ωπ** υττάγα,καθως -νε^ατ^οα 7^/&u 
'73?* oucu ο7ω <χνθ^ω7τω εκε /Vcp ο ι ου o\jo$ T 
ανθρώπου ^acf/^onjjRoiAo/J h/j &υ7ω u ουκ 
Ι^εννκθκ ο άνθρωπος 1κΘνο$-&7τοκ£ίθείς Ae 
JrscPa$ ο ττ§α<1\0'ους αϋτο /J Ιι-πεμ.μΗ τι \yu> 
i: μι |αββε/\ AtTyei αυτω,σΐί Ι/7τα$,ε<&/ον7ω/ι 
Μ hvffij, Ααβω /J o IHSOTS t>/j α^το /j h5j Iu/ 
fea^tSHcf ocs, εκλααεμ IcNJW ΐΡ7ς ^cc^k 
τ£Χς,ν$^ Ι/ττε/^ΛαβεΉφά^ετε,ττο &£i/J τ* 
εΤωμά μ%;Κ cci λαβω /J ττ> Ts-ol^top W) ευχα* 
jisifcfaijj ε^ωκε /j ^υτ°7ς Αεαο^- Πίετε c/1, &υτ 
τάν7ες- T^f 5 '>'^f τμιμά μ& τ Φ\ και 

κπς cT/cxBKKKgj^^/Tro^w/j εκχωιρομ^νομ 
hs αφετιμ αμα%τϊωμ*Λέϊω υμΊμ ί ου μκ 
■ττϊω απάξτι εκ τουτυ τό\Ρ γεννημαίος Φ\ 
&μ 7 ΐ(λν εως Φ\ ημε^ εκείνης ο ταμ au/ 
το 7 τ/υω μεΰυμωρ καινό μ <ψ τη βασιλεία 

Τ3) 7τ<χ|ος UAVKVcCi/us,^A0o/J εΐζ 

*Ρ ο^ος 'fA/ ΐΧομαρ^Ύοτε ?ny& αυτΊζ ο IH/ 
20ϊ2»πάν7ες νμθζ σ'καν^αλ’ιο&κσ'ίίδ'ε 
Ιμ,οι ^ τη νυκτι ταυτ«*Γε^α·7τ[ίΛ£^«. πατα 
|ω Τ 7Γΰ//Λευα*Η)) Α/αα^κορπί^Ηνε^Ια 
£α7α$\ 7Γ0^νΗ5^ε7« Λ ^ ε^ε^θροκ /χε. 


EVAN GELI VM 

ut eu ttacIeretPrima aut die a^ymoRt 
acceflerunt difdpuli ad leium, diceres 
ei.Vbi uis paremus tibi comedere pa/ 
fcha C At ille dixit. Ite in duitatem ad 
quenda,& dicite ei.Magiiler dicitTe' 
pus meu f ppe eft, apud te facio pafeha 
cum difcipulis meis*Et fecerut difcipu^ 
li ficut coftituit iilis lefus, 6 i parauerut 
pafeha- Vefpereautem facio difeum/ 
bebat cum duodecim, 3 C edentibus iL· 
Iis,dixit-Amen dico uobis, quod unus 
ueitmm me traditurus eft - Et cotrifta/ 
ti uaide,cceperut finguii illo^z dicere ei* 
Nunquid ego fum domineCAt ipfe re 
fpondens,ait. Qui intinxit mecum ma 
num in catino,hic me tradet.Filius qui 
dem hominis uadit ficut feriptueft de 
ilio-autem homini illi per quem fi 
iius hominis traditur - Bonu erat ei, fi 
natus non fuiflet homo die * Rcfpom 
dens autem ludas qui tradidit eum,di 
xitNunquid ego fum rabbi - Ait ilii * 
Tu dixifti-Vefcentibus aufeis, accepit 
lefus pane 5 C ca egiffet gratias, fregit 
dedite^ difcipulis fu is > Si ait- Accipite 
comedite,hoc eft corpus meum-Et ac^ 
cepto calice.gratrjs acftis, dedit iliis, d u 
cens.Bibite ex hoc omnes - Hic eft em 
fanguis meus qui eft noui teftamenti, 
qui pro multis effuditur in remiffione 
peccato^ - Dico aut uobis,non bibam 
pofthacexhoc genimine uitisufqj in 
diem illum cum illud biba uobifcu no 
uum in regno patris mei- Et hymno di 
clo,exierunt in montem oiiueti- Tunc 
dicit illis Iefus-Omnes uos fcandalum 
patiemini in me in ifta nodle - Scriptu 
eft enim*Percutia paftore 8 C difpergett 
tur ouesgregis-Poftqi aut refurrexero 

procedam 


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 


secvndvm matthaevm. 


xyoa|ca υ/χας 1 /§ τ') φαλ/λοα^/ί/ατΡκ^ιθε/ς q λ 
χεί? ε/χε /j αυ7«»ε; xavns ctkoWc PcOlH&hoov 
* q εν σΌ/,είω q oucN 7fTc Τκοα/^αΛ/α}·, ι ίσ'ο ί αο4ί,ε7 
cpH αυΐω a ΓΗΣ’δΓ+Α/χ/ώ λε'εω To/,c7/ <$/ tocutH 
7hvuht/ χ^/^υδίλεκτ^α ψωνίσω, Tf/$ ccx^hVk 
,< χε.Λε'Γ<1 αυ7ω ο 'δϊί'ΤξΟξ.κ.χμ c Νη /χε όίωοΌι ccrp 
fica/Gy,ou-/x>(V£ a^\)na'o l LLcu*o/-t-Gi\ H-j χάν7ε$ o) 
μα^χΊαι ίΐϊΡρ.ΊοΊζ ε£χε<7£ /χετ aur ο ΐΉΣ«22/ς 
χω^'ο /j λεΓο^φο /j ίίβσΉμοΜΗ, Wj λίγ^τ=7ξ μ.& 
fiH7otts.K<x0/Va7£ Scur fcos δν αχελθωμ χ^οσ^εύξω 
/xc« εκ^,κ)) χ^αλαβωμ T χεί^ο,υ h)j χυς <Mo ijouc» 
^εβεΛ^,^ξατ 6 λυχ(οχ$ vy acfyi/xovfyjcfe λεΥφ 
ΐχυτοΤςο τσ^ίλυχο^ Khp η ψυχκ/χ^ εως 

fWocrou, ,αε/νατε ω^ε h)) φ^Ηφ^τε Α^τε^.Χ^ 
Χ^οελ0ω 4 υ μικςομ εχεοΐ//εχ/ χ^οΤωχο /J otu/ 
TU) *ττ§ο σϊυχομ2ϋ ο s,ncd λεεώμ,χάτε^ /x^acf v/ 
Va7o/J &&/ν%>ελθε7« αχ ε/χδ to τΐοΐήψομ ro\P/ 
ryzs -λΖώ ο ι<χ ws εγω θελω,αλΤε ωςτυ» κά/ Vy/ 
χετα/ 7Γ?οξ ι°νζ μα^χΤας,ι^ lvy /ι cfK&hiVTVS κ<χ 
θεν<Γοντας,1φ>Λ Xiy\\S’ χετ^ερ,δυτως ουκ V/ 
χυ<?αϊε ,α/'αμ wyct/j yGHycylcfat /χεΤ\αδ;Γ£Κφο 
jSt£ πόα τη’οσ'ευχεζθε,'π/α /xn ’ε/ σ"ελθκ7ε %/s 
yao^o/J.TO χνείχαα,τι^ο’Θυ/χο^,κ q c/cc^| cx- 

<Q-£Vn'54.-sr<xX;/j εκΛ'&τε^ αχελθωμ,χ^ο Thu^cc 
Τ’ λεΤω/Μίάτε^ /χου,ε* ou^cvjaij τδτο τυ ·ζχοΤ η 
y/o/.’ χ^ελθεί/) <χΰτε/χδ εα /j /χκ αυτό ^ϊω, γενκ^ 
6«τω to ^ε'λΗ/χάσ^.κοα ελθω /j , ευ^/'<τκβ &υτ°υ5 
χτάλ/μ καθεν^ονΤας, ktoc/j autfvot οφθαλ 
*χο ifci£a$xp3jjO! ,η)) αφε/ς &υ'!°νς,αχελθωμ χά 
λ//; πςοσ'Ηυξα'ρ Ικ'^ίτ'ΰ r aux/j A<ryo/j αττωμ*. 
Τότε %χετ^ χ^ος tus /χαθκ7<χ$ ‘aur κοα λεφ<1 ocu 
τΤς,. κοεθεύίΓ'ετό Τ’ 'λοιτ^ομ jy αναχαυείθε,/Λ>ν 
φθ£/ρ n^tntp η ω^α KCa ο ι^ος r οενΟρωχου ^>α/ 
Λ'^οτ^,ε/ζ χβ^ας α/χα^τωλω^Λφε^εο^ε/άφω 
/acxvcTou ny/iKtp ο /χε»κοαεττ au/ 

τ λαλδν7ος,/Τ ι ου j^cAcxq ε/ς ^ ^εό^εκακλΟεν, 
ίεοα /χεταυτ οχλος τ?λυς /χε7α /χαχοκ ^ω /j κοεί 
Ιυλω /J ατί? τίν α^χ/ερε'ω/; i^5j Χ^ετβυ7ε£ωμ T3) 
λαον*ο χ^α^ι^ους o:\jr ρ,ί^ωκιρ αυ^Τς c/k^ 

/xqo/j λε/ 


procedam uos ίη Galifea.RcfpondeS 
aut Petrus,ait illi.Hc fi oes fcandali^ati 
fuerint in te,ego tri niicp fcadalizabor. 
Ait illi Iefus, Amen dico tibina in hac 
nodte antecp gallus catet,ter me nega/ 
bis.Ait illi Petr 9 , Etia fi oportuerit me 
mori tecum,no te negabo. Similiter 8 t 
oes difcipuli dixerut.T unc uenit IcfuS 
cu illis in uilla q dicitur Gethfemane St 
dixit difcipulis.Sedete hic donec uada 
di ore illicEt aflfupto Petro 8 i duobus 
filijs Zebed^i, ccepit cotriftari di moe/ 
ilus efife* Tunc ait illis IefusXupra mo/ 
du m trifiis eft aia mea ufqj ad morte» 
manete hic di uigilate mecu. Et^gref/ 
fus pufillu,^cidit in facie fua oras di di- 
cens.Pater mi, fi poffibile eft tranfeat a 
me calix ifte ♦ Vcrutamen no ficut ego 
uolojed ficut tu.Et uenit ad diicipuloS 
fuos, di reperit eos dormientes,Edicit 
Petro.Sic no potuiftis una hora uigila 
re mecu C Vigilate di orate ut ne itretis 
in tentatione*Spus quide ( pmptus eft» 
at caro infirma * Iteru fecundo abrjt di 
orauit, dices. Pater mi, fi ηδ poteft hic 
calix trafire nifi biba illu > fiat uoluntas 
tua.Et uenit itera,di inuenit eos dormi 
entes.Erat em oculi eo^grauati.Etreli 
cftis illis,ite^ abfit orauit tertio eude 
fermone dices.Tuc uenit ad difcipulos 
fuos dC dixit illis. Dormite ia di req efci 
te,ecce appropinquauit hora > di filius 
hois tradit? in man^ peccato^. Surgite 
eam 9 , ecce apropinquauit q me tradit» 
Adhuc eo loquete, ecce ludas unus do 
duodecim uenit > di cu eo turba multa 
cum gladrjs di fuftibus,miiTi a principi 
bus iacerdotum di fenioribus populi». 
Qui autem tradebat eum, dedit illis fi 

F 3 gnum 


cs 


6<S 


,,ΕγΑΓΓΕΛϊ ον 


μβομ 'Kiytop.jop ccp (&?ΐΗ<Τω>σ.\!τοΰ, 

<rtm ctu τορ*κοά %u0 εως TTgocTeAS-w/J ^ ΙΗΣΟΤ 
?* 7 τε^Χ< 3 %ε|αββε»» Κοίι κατεφ/Ακαε/ι αυτόν» 
ο Λ ΙΗΣΟΥΣ ίΐ7τζμ αυτφ,Ετ&^εεφ 1 ο 7 τά^; 7 ο 
τε •τι^οο'ελΟο'ν^ς εττεβαλο/ι 7 ας xe^as ζττί τομ 
ΙΉΣΟϊΝ η)) Ικ^άτηοΌ-μ α,ντμ* Και 3 /<ίου ε/ς 
/χε7α ΙΗΣΟΧ, εκ7ε/νας τώ χ0^α> hnicurcucfip 
νίω μάχοαήαν αυτ } & ττάΐ&ξοι.ϊ'ρμ (Ρνλομ r nn 
^Χ^εως/αφοΑε^ αυτ TO ωτίομ* τοτί Αε -yet 
αυ 7 ω ο ΐΗΣΟτΣίΑττο’^ε^ο'υ /λάχοα^α/ι 
!/$ r 7 ο'τΡν cur?» navus ^ οΐ λαμ^άνονηξ μάχαί 
ςαμ, ty/ μαχοί^α caroAoauTj» -κ JWefe οτι ου 
cPaua/xoa a^r/ -^aKaAsVoit r>/J τταΤε$’α /xy,0 
T^asifVer <αο< 7 τλε/ου$ κ Λ'ωΛκα λεγεώνας 
■^ελω/^Πως οαυ ττλΗ^ωθωο’/μ α/χ§αφαι',οτ* ow 
τως «Γβ 7 ενε<&·α||^.εκείν« τη ω^α ίιττζμ ο ΙΗ-- 
20ΧΣ ΐ°7ς οχΑοίς,ω$ ε7Γ/ ΑΗδίώ ΰ^κΑ^εΤε (U-S/ 
τά μαχοα^μ,^ ξνλωμ συ/&<χ.ξ&μ μζ , καί «/ 
μί^άμ'η^οςνμοίξ εκαθ/^ο/ΛΚ/υ, <Ρϊ<Ρ<χσΉωμ ψ 
| /ε^ω,^ ουκ zK°cCfH(fcCiz <αε,ϊδΐ° ο ολο /j Γε 

γονε/ν, 7 να 7 τλκ£ω 9 ωσ 7 /ι αι^αφαι ^fv 
r$v*Tou οι /λαθκ 7 α/ τδ·άν·Λς,&φεντε <5 ^.υτ’/ι ε /> 
φυφο/Αο/ κ^ατΗσΐ^τίς ΤΗΣΟχΝ,αττΗφα 
Γο /j 7 rf ο'ζ κα/άφα /j < Τ δι^χΤ^εα,ο-δτου ο/ φ§α/λ/ 
μ.α 73 ς 3 ί^ ο/ fr^crSuujOi crttUHX@Ktfa^.o ^ -δτε^ 
1 |os κκολ^θβ αυ 7 & aif μ,ακ^οθε,υ,εα^ ^ auAws r' 
2 ζ^χϊ(βεως } νή ε/σΥλθω/υ εΛοΛκάθΗΤ 0 <αετα αΆ 7 
υτΓΗξέϊωρ )£βμ τ> 7 ελος»θί ^ a^X/i^isvy όι τΐ$ζ 
αβυτ^ο/,κ^ το (fuvifyiop ολομ \ Ί /τοωο ψόΐ /c hf 
μαβυςιαμ J/J1 τ ιηΣΟΧ oVc ος αυτ %Μϋ.τάαΚ 
tfip 9 \\gfy ov)c ευ^ο /J,^) uo/&£/j ψόνί’Ό/χα^τι/^ 
^co/j 7 τ^ο ΛΑθο ν τω / j > ο υχ ευ <^ομμ5ί^ομ Λ 
<fz A^ovus cfJo ψόΙ/ίΡοΜά^υ^ε^,Ι/τΓο^^ουτος ε/ 
φκ^ώα/χαί κα 7 αΑυΛχ 2 Τ^μ ν&ομ τ θε ^,0 Λα 
Τ-ξι&μ ϊιμζ^ωρ οΓΚΟ^ομνα'α.ι αυτμ* 0 bcvasaxj ο 
αξ’χ/^ει'ς uixip o:u 7 w.ouc^/J ο<. 7 Γθκ^ίνκ;Τΐ δυτο/ 
«■ου-κα 7 α/λα^ 7 υ^α//;;ο Λ ιηςοτΣ ε^/ωττα 0 
CC 7 T οκ^ίθε/ς ο α^χν^ευςί/^εν αυτω» ο^,ο^κί^ 
^j{p. τ Οεδ τ ^ωντος//να η/λ7>; sW.k^ ε7 tfv ε/ ο 

ΧΡΙΣΤΟΣ 


EVAN GELI VM 

gnu dices» Quecuq? ofcaiat 9 faero 3 ipfe 
eil,tenete eu» Et cofeftim accedes ad Ie 
fum dixit» Aue rabbi,^ ofculat^ eil eu» 
Dixitq; illi Iefus»Amice 3 ad quid adesC 
T uc accefferut 81 man 9 iniecerut i Iefu» 
8i tenuerat eu»Et ecce un 9 ex his q erat 
culefu 3 extedes manu exemit gladia fu 
um } 6 £ pcaties fernu piicipis facerdotu, 
aputauit auricula ei 9 » Tucait illi lefus. 
Couerte oladiu tuu i locu fuu»Oes ein 

O 

q acceperint gladiu,gladio peribut»An 
putas qcf no poffum nuc rogare patre 
meu, exhibebit mihi plus cp duode 
cim legiocs angelo^CQub ergo imple 
buni: fcriptur^ qa fic oportet iieri»In il 
la hora dixit lefus turbis ♦ Tan^ ad la 
trone exiftis cu gladrjs 81 fuitib 9 comp 
hedere me, quotidieapuduos fedebai 
doces in teplo 61 no me tenuiftis * Hoc 
aut totufadbu eftut coplereni? fcriptu 
tx ppheta^Tunc difcipuli oes relidlo 
eo fugerut. At illi teneteslefu duxerut 
ad Caipha principe facerdotu,ubi feri/ 
bx feniores couenerat»Petrus aut fe 
quebat: eu a longe ufq$ in atriu princi¬ 
pis facerdotu»Et igreilus intro,fedebac 
cu miniilris, ut uideret fine»Principes 
autem facerdotu 8i feniores, 8C totu co 
filium quaerebant falfu teftimoniu co^ 
tra Iefu ut morti eu traderet, 6 ^ no inue 
niebat,etia cu multi falfi teftes acceffif/ 
fent,no inueniebat» Nouiflime aut ue/ 
nerut duo falfi teftes, 6 Cdixerut*Hicdi 
xinPoflu deftruere teplum dei, 6 i in tri 
duo aedificare illud»Et furges princeps 
facerdotu,ait illi»Nihii refpondesCCur 
ifti aduerfu te teflificant^lefus aut tace 
bat»Et princeps facerdotu ait illuAdiu 
ro te p deu uiuif ut dicas nobis fi tu es 

Chriftas 


/ ,, 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, 

ΧΡΤΣΤΟΣ ο ίξο'ς τ ^εδ,Λε'γΊ *α«7ω ο ΙΗΣότΣ, 
Συ ε/7τας,Ρλ£ώ λε'εω υμ·Ίμ.Α7τ ajr/ οψεοθ-εΤ 
vjopr ανθ^ωπ·# 'εαϋ^αουον δκ ^ΐ^ιωμ f Λ>νά 
/τε^Αή ε^χο /WiU/ov £7r/ r υεφε?Γ r δυ^ανδ,Το* 
•^oa^X/jSius Λε^κΙενΤά ί/χαΤ/α «υτ λείων, 
o7/ εβλ <χσφ H/j*Ho‘‘cp*’Tt %Ίι χξε/α /J εχο /xcv 
•Π/^ω/ΜοΓου νάυ «κδσ'αϊε τ) βλαοτψκ/λΓ aur, 
■π cTokq-o/ ο ’α'ΤΡΑ^/δευΤεζ,Ι/ΤΡ/;,ένοχος 
OcwaTd 31n/J*Tcm ty/£7rfucrtx/j ε/ς Τ’ 7Γ ςοσ'ωιΐμ 
δχιτ,Η)) SKoAocc^Xcrbc/j δαιτ,δ/ Q,^a7r/Va/J λε 
π?ν7ε5*Π|θφκ76\/ο'ύ^ H,a7/J ΧΡΙΣΤΕ,τ/'ς %£ιμ ο 
•sroaVcts ο’ε·ο =5 7rsf|>os ε|ω εκάθκτ 5 φυ Ίη αυλ«, 
0 '7t§oc^hA0£/j au7co μ/'α, 7ratciVo^ix λε'φ^τα,. 
0 au' Χ&α /χε7α ΙΗΣΟΤ r Γαλϊλοίου,α q,h^vk 
σ'ατ’ εμ-τι^ο^ε// aur 7rav7cov λε'ιω,υ,ουκ o/cToc 
ο λεΓ <[ς, c/^XGoVToc. -j oturyj ας τ αυλώνα, ει^ 
«Γεμ auTO/j α/&κ, κα/ λεφ^ ι°7ς εκεί, 0 ουΤως 
«// Ας7<χ ιηςοτ r να^οαδ,Η)) ττάλιμ hjvhcTcx 
-Γ <αε$ ο^κου, οτ< ουκ ο/Λχ r/J άνθρωπο/;,<αε 
7ά μικρομ ^ 7ΐ^οσ'£λθο'’υτες ο/ ε5ωτες,εί7Γομ 
7δί χδ·ε§ω, αλκδως κοα <Τυ c/^ aur £/»h)) ^ η λοέ 
λϊά<Λ*,7$λον στ 7f;f,To7£ ϊίςξατ 3 κα7ανα8ε ί αος 
7/Ja/j η)) ο/Λυυ^,οτ/ ουκο/^ατ av0£W7ro/j,H4 
ευ^εως αλέκ7ω^ εφωνΗσΤ/υ,Μ)) ΙμνΗ&κο ^τε/ 
1§ός r ^ιίμα.7ο$ ΙΗΣ^,ε/£κκο7ο$ «υΤω,οτ/ 7Γ£φ 
δ:λεκΤο^α φωνΗ<?<χΐ]ίΐ\ αττα^ VHrfH ,αε,κ)) ο/^,ελ 
6ω// ε'Ιω,εκλοα/σ'εμ 7Γ/κ^ως ν π^ω'/ας ^Γενο,αε 
νκς,σ'υ/λβουλϊο/υ ελαβο /J ·2τάι7ες ο/ α^χ/ε^Η^ 
o/ ^icrSvnfoi τ λαδ l(£l τ ΐΗΣ«,ω$ 7ε θανα^ 
7 Seret; aurcTwVct ν7ες ctur,a7r//rctro/j jy -^ε 
^ωκα /j aur τΡυΊίω 7 Πλάτ ο3 «Γε/Λο'ν/,ΤοΤε 

7^cTc)ts ο •^αΛΤ'ου; aur,or/ κα7εκ^ίθκ, 
/Λετα^αελχ-δείς απε^εφεμ τά 7£/άκο/}τα 
^υ^/α τ>7ς ο^>χ<ερενα//υ>0 ι°7ς τι^εσ^υτε'^ο/ς 
Τ^ί'γωμ,Ημ.ϋ.ςηρρ τ^α^ου'ς cc/<ucc δοθωομ,Ο/ 
ίπτομ+τί 7ΐ^ος H^asjTu οψκ,ν^ τά 
7^f<ctc^/ ναω,ανεχω^κΤε//,κ)) αττελδων cc 
7rHffarvol ‘'j δί^χ/ε^ς λαβοντεςίά α^Γυ^/α,ε/ 
ΐΡμ^όυκ ε|ε5ίβαλΘ /j αυ7α εις Τ κο^βο^α ε7Γει 

τ/^ 


SECVNDVM MATTHAEVM - ^7 

Chriilus fili 9 dei. Dicit illi Iefus,Tu di 
xifti. Vestii dico uobis,amodo uidebi 
tis filiu hois feaete a dextris ^tutis, 6^ 
ueniete in nubib 9 cceli,T uc princeps fa 
cerdotu diiTcidit ueftimeta fua,dicens, 
Biafphemauit, Q uid infop egem 9 tefti 
busCEcce nuc audiftis blafphemiaei 9 . 

Quid uobis uidet^C At illi rridetes dixe 
rut^Reus e mortis, Tunc expuerut ί fa 
rie ei 9 ,^ colaphis eu c^ciderut. ΑΙη aut 
palmas i facie ei 9 dederut,dicetes,Pro/ 
phetiza nobis chrifte^s e g te pcuiiitC’ 

Petr 9 )^o fedebat foris i atrio,& accedit 
ad eu una ancillula dices, Et tu cu Iefu 
oalilao eras. At ille nesauit cora oib 9 > 

O O, 

dices, Nefcio ^d dicas, Cu aut cxiffet i 
ueftibulu,uidit eu alia acilla,6i ait his c| 
erat ibi,Et hic erat cu Iefu nazareno,Et 
ite^ negauit cu iuramto,ri noui hoiem* 

Et poft pufillu accefferut g ftabat,^ di 
xerunt Petro,Vere^ tu ex illis es, na dC 
loqla tua te manifeilu facit,Tuccoepit 
deteftari 6iiurare,n6 noui hoiem,Et co 
tinuogali^catauit,^ recordat 9 e Petr? 

5^bi lefu,q dixerat ei,pri 9 ^ gail 9 catet, 
ter me negabis,& egrcflus foras, fleuit 
amare. Mane aut facto cociliu inierut XX/ 
oespricipes faccrdotu di feniorcs ppfi VII o 
aduerfus Iefu,ut eu morti traderet, Et 
uidu eu adduxerut potio Pilato pfidi 
T uc uides ludas q eu tradidit dana 
tus eet,pnia dud; 9 ,retulit triginta arge 
teos principib 9 iacerdotu Plenioribus 
dices* Peccaui,trades fanauine innoxiu 

O 

At illi dixerut,Quid ad nosCtu uidebis 
Et proiedlis argenteis in teplo recellit» 

& abiens laqueo fe fufpedit. Principes 
aut facerdotu acceptis argeteis,dixerut 
Non licet eos mittere in corbona,quia 

precium 


δχΑΓΓΕΛ I οη 

%ιχΗ αιμαίοβ, %&,ρ*ΰ\<μ£ον7αομ Σλαβονίες κ 
Co^arfap d% aur t c /J α-ρ^ο /J r κραμζωςζκζία. 
(phb r p7s fsvo /ς,Λο εκλκΟκ o ccf^os εκίν ? af^o$ 
αψ -dioc, εως ^ c ηΙμ^ορΡίοτι εττλκ^ίοθκ τ ς·Η 
$ζρ?<Ρια ι^ε/λίου 'W 7Γ£σφΗτου Λε , } /0ντ0ί 5*· 
ελ&βο/ι τα τράκουτα δ^φύ^/οί niw τϊ- 
μημ Ίΰ) τετ Ιμ^μίνουορ ζτιμιοηντ απο ij/ 
ω /j /σ^ακλ,ΚΟίί ε'Λοκα/; αυταε/ς i°p a.y$op 
r κ£ξαμίω%κ αΟως oOviralip μοι κι/ρ/ο$.θ 
ΙΗΣΟΓΣ SStf l'/X7r?OC0'£/J Ky^OVOC^LOU 
l7rwp &TH<fzp auTO/J Ηφε/χω/ΐ λέ'φω /J, od I/ o 
βοοΛλευί ^ζν’ιον^α/ωμίΟ cf^ ΙΗΣΟΓΣ εφκ ccu- 
%$*Συ Tiiy&^yctyyv ^ καΤκγο^ΘίθοΚαυ/ 
Ίνρ υτί 3 ^Α7 Ιχξχΐίξίωμ κοά τ^εα-βυΤε^ω/;, 
cucfe/j αττεκρίνοίτόί-Το’τί.λέφβαυΤω ο -s s-iAct - 
τος.δυκ ^ςκοι /eQ 7roVoc σΌυ καΤα ^α«£τν£0\/1- 
ο%0 ουκ α7τεκ^θ4 αυΤω 7ΐ^ο$ ouc& %ρ ρϊίμα* 
ως 7 ί θανμ<χ]βρ τορ %γεμόν&λ!ο:μ *κάτω 
'iapnivj ζιωΰβ ο Η,γεμωρ α,-πολυβρ Ivals^ 1 · 

έ'χλφ cf^V/juo/^o/J ηΰζλορΛιχομ Μ τοτί c Γεσ 4 
/x;o/j ίττΙαΉμορ Tviyojjjpjop JiccjaS€a/wctt)/f 
ypH/juv cuuo aurffy \%nrzp δευΐ°7ς ο -ετ/λωτος* 
T/V® θ ελετί &7τσλν®ω υ/ΛΪμ, j^cce αββα ;j , κ ih- 
Σογν TO/J TayopSjJop xpiSTONjHo^e }O' ort 
Λ<χ φθονο /j -t^JWcc/j αυτδ /J. καθκμ&/οίί Jlc 
ccur W/ T3? ^Η^αοίος δεττε^λεμ 7Τ§δς ocuto/j 
η yiMH δευτου λε , φ*σΐ<:.<ακ<Ν/ι </o/ Θ Tsfl· Λ- 
κοί/φ Ικίίνφ,ζϊοΐλο: $ ίτνσ^ορ σΊΪμϊ$ομ ? κατ 
cvaj cf7 δευτομ.δΐ δ^χιε^δς,κοα δ/ 7njs<rCv^ 
τε^οι e^aW ?>υς οχλ^ς/ιν® οατή^ωρ^ τμ 
j^ceSSa^r/J ΙΗΣΟϊΝ απολεσ'ωσ'ΐΰ.δε?? 
κ^ιθε/ς δ ^ίμωρ,Ιητίρ δευτ^ς.τπ/α. θελε/ 
τε ErPr?£v cTuo αποΛυ^ω u/x7/j »o/ iitsop* 
BccjaSSa/j* ΑεΓει αυτ°7ς o ^T/Accros*‘r< οαυ 7ro; 
iicXco THSorrsi t°/j Xiyopjyjop χριστόν,Λ ε'/ 
TOucTi/j ο;ντω ■^·άντες ι Σταυ^ω0κτω*δ Ηφε/ 
/Λω/ί,ϊφκ» Τ; ^06-p κιχκο /J εττ οίκαπρ ; O/ 
^■ε^ϊατως εκ^α^ 0 ^ > λεφοντες*. Σταυ^ω^ 
.^«τ» ♦ IcTw/j Je δ ·®'7λατ© ν ? οτι δυ^ε'/ι 

ωφιλ<| 


EVANGELIVM 

predu fanguinis eft» Cocilio aut inito 
emerunt ex iliis agru figuli in fepaltu ¬ 
ram peregrino^, qua propter uocatus 
eft ager ille ager fanguinis ufq; in ho¬ 
diernum diem» Tuc impletu eft quod 
dictu eft per Hieremia ^ppheta, dicens 
tem.Et acceperut triginta argenteos p/ 
dum appciati que appdauerunt a filqs 
ifrael,6i dederunt eos in agru figuli, fi- 
cut conftituit mihi dns* Iefus aut ftetit 
ante pfide,& interrogauit eum pfes,di 
cens«Tu es rex iudeo^C Dicit illi Iefus* 
Tu dicis Et cu accufaret? a principibus 
facerdotu & fenioribus, nihil refpodit* 
Tunc dicit illi Pilatus.No audis cp mu! 
ta aduerfum te dicunt teftimonia C Et 
no refpondit ei ad ullu uerbu,ita ut mi 
raretur pies uehementer.Per diem aut 
folennecofueuerat pfes turbie dimitte 
re unu uindtu que uoluiffent. Habebat 
auttuc unu uindtu infigne qui diceba 
tur Barabbas * Cogregatis ergo iilis,di 
xitpilatus.Queuultis dimitta uobis, 
Barabba an lefum q dicit? Chriftus * 
Sciebat em, q^^pter iuidiatradidiffet 
eum # Sedete aut illo jp tribunali, mifit 
ad eu uxor eius>dicens.NihiI tibi cu iu 
fto illo,multa empafla fu hodie i fom 
nis^pptereu. Principes aut facerdotu 
&C feniores perfuaferunt turbis ut pete/ 
rent Barabba Jefum uero perderet.Re 
ipondens aut pfes ait illis. Que uultis 
uobis e duob 9 dimittaC’At illi dixeruf, 
Barabba.Dixit iliis Pilatus.Quid igit? 
faciam de Iefu, qui dicitur Chriftus C 
Dicunt omnes * Crucifigatur. Ait illis 
pr^fes.* Quid enim mali fecit C At illi 
magis clamabant,dicentes * Crucifiga¬ 
tur* Videns autem Pilatus quod nihil 

proficeret ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ* SECVNDVM MATTBAEVM; 


ωφελεί,α/^α μα.Τλ,ορ Θόρυβός yivtrai λα / 
βω/ι ν^ωξ Sc7T£V/4-oiTO τάς XQf <χς farivap/ 
*π τ£> ο^λου λεΥω/ν&Θωος ζιμιάτ? r αίμα. 
τος τςρ Λκα/ου τ^τ^,υ,αθς οψεο9·ε,κ)) oc/TiV 
κ^ιθε/ς,ττας ο λαός ίπνζμ,τ άιμα. άυτ& ζφ 
χ ,αας 0 1 τρίτοι τζκνα. ΗΑω/κτοτε οε-πελα^ 
σεμ αυ?>7ς Τ βα^αββα/ι, <7 q ιης«ν φξ’αΓελ 
λωαας,^α^ε^ωκε/ιοα/?^ /W sau£co6tf,T<m 
o/ S^aT/Gaj r Ηφε/χονος 7^αλαβο'ντες,7 ιη 
ΣΟγν Ι/ς ^ ' 7 ^oUl(a^top y a‘UVHyay>p izs ocu/ 
τσ /j ολίωοίω α&&$αμ,\ύ) \κΑαΌα/1ζξ άντμ, 
■ΰτε^ζβχκαμ hcvlcp χλαμν^α κοκκίνΐω,'^ 
πλίξαντίξ 5z<pcu/op <Ρ^ ’ακ(Μ/βωμ,ζ7ΓίθΗκα.μ 
ί7τ/ <τία) κεφαλίώ διυτδ,ί^ κάλαμο μ ϊττί 
ΤΗρ Αξιά μ αυτ,ΐφΜ 70VU7 ts7hVo«TO3 ζμαΐ^ο 
Stp ocu r, αυΐω λεγοντε,ζ* χάΐ^ε 

ο βασιλεύς γτΙα; /ouc^otdw/J*. ^TrfuVav ^ 
7ες ε/ς αυτα/ι,ελαβσ/ι to/J κάλαμορ 0 ετυ- 
^rf o/j ε/ς 'τίώ κεφαλή ccur* 0 οτε ψί-πύΧ. 
ξαρ άΰΙω^ζΑσ'αρ συ7ω τ£ω ^λα/λν^α,^ 


«y^JWoc/j ^.UTiijjTa /^χά,Τ/α bcur,^ ατΓΗφα 
yopkvrp ε/ς'ί sav^acu^^Xo/juoJt/oi <Α§ 
fcujo/J av0pco7ro/j κυ^ίωοαο,υ,ονο^ααΤ/ α'ίμω/ 
Vct,«. Τ'ΰτορ ny /ά^βν ou/j ,7ν oc gc^h to/j socujo/j 
S cur,0 ελθοντες εις τόπορ λζ-γομ/χ/ομ φολ 
φοθα,ο &$?/; λιγομΜ /oc, κ%<Μ/ίν τοπο $,ε'(^οο 
κα/ι αυ7ω tt/q/j ο|ος Αε7α χολκς μζμΐ'γμΐ 
νομ,0 φ 6W<x ( aC^os, ο υ κ ?ίθ ελεμ ττι&ρ^αν^ω 
ο'α^ες &U7 νρ,Αζμζςίσ'αν'Ρΐχ /μάτια αν, 

Ή) βά/5£νοντες κλΗ^ορρνα. ττλχςώθΗ r> ^χθε/3 
Wf 5 r ‘π$όφΗ7Χ*<ΡιεμεςίοΌΐνΐ 0 τά )μάτιά μΚ 
εαυτϋΐς,ΐφ')) εττ/ t°/j )ματ ίαμά μ μβ εβαλο /J 
κλί/£θ/ι*0 κα,θχ'μ^οόι Inifociv ocvrp εκθ,Η^ 
Ιπζθχκαμ \ί τάνω κεφαλή &.ur,'7iw culi 

ap cLvr γεγξαμμ$φχμ, οντοο,ϊ&μ ϊΗΣΟΤΣ 
ο βαΦλενς , τ?ίν 'ιον^οαωρ^τάτί sau^Sv^ aab 
&υ7ω <Νο λΗ5<χί ,%$ εκ <^ε|/ω/;,Η)) εις 
ννμωμ^Οι <Ac ^αττο^όΐ/έί,αο^ο/, εβλασ'φκ * 
«ντο^κινδνης τ«5 κεφάλας ocutw/j 

Η^ λ ^°ντ£ς 


j>ficeret,fed magis tumultus fieret, ac¬ 
cepta aqua, iauit manus cora populo > 
dicens ♦ Innocens ego fum a fanguine 
huins iufti,uos uidebitis*Et refpondes 
uniuerfus populus,dixit» Sanguis eius 
iuper nos & fuper filios noftros» Tunc 
dimifit illis Barabbajefum aut fiagel / 
latum tradidit eis ut crucifi geretur, tuc 
milites prafidis fufcipientes Iefum in 
praetorio,congregauerunt ad eum uni 
uerfam cohortem, δί cu exuiffent eum, 
circudederunt ei chlamydem coccinea* 
Et plectentes coronam de fpinis,impo 
fuerunt fuper caput eius,& harundine 
in dextera eius,& genu flexo ante eum 
illudebant efdicetes. Aue rex iudeo^:* 
Et cum expuiflent in eum , acceperunt 
harundine,^ percutiebant caput eius» 
Etpoftcp illuferunt ei, exuerunt eum 
chlamyde,& induerunt eum ueftimen 
tis fuis,& abduxerunt eum ut crucifige 
rentExeuntes aut inuenerunt homine 
cyreneu nomine Simone»hunc anga-' 
riauerunt ut tolleret cruce eius*Et uene 
runt in locu qui did(f golgotha, quod 
efl; caluarielocus» Et dederunt ei acetu 
bibere cu felle mixtum* Et cu guftaflet 
noluit bibere*Poftcp aut crucifixerunt 
eu, diuiferunt ueftimenta eius,fortem 
mittentes, ut impleret quod diClu efl: 
per prophetam»Diuiferunt fibi ueftE 
menta mea,6i fuper ueftem meam mi 
ferunt fortem»Et fedentes feruabant 
eu ibi, dl impofuerut fuper caput eius 
caufam ipfius fcriptam» Hic eft Iefus 
rex iudeorum» Tunc cmcifixi funt cu 
eo duo latrones unus a dextris, 6C un? 
a finiftris * Praetereuntes autem blafi 
phemabat eum, mouentes capita fua, 

edicentes 


I 


€9 


V 


7 ο 


ΒϊΛΓΓΕΛΧΟΝ EVANGELIVM 


Η>) λε'^νΤε:* ο καίαλνωμ τμ ναομ,ν^ ty/lg/oYv 
Ημέξΰΰξ οιχο'Ρομωμ,σ-ωσΌμ cftccu τομ*ζΐ ijos 
il Τΰ) ^εδ,καΤάβΗ0/ arf Τ5) sau^ov* ομοίως 
W) οι αξχιεξ&ς ζμττ aflovlzc, <αε7α spft/ 
ματίωμ, *7Τ§εσ'βυτε£ωμ ϊ'λί'γομ , αλ-' 

λους Χα’ωα'ζμ , Iocuto/J ou AooctrOi oWa/* 
1/ βαΛλενς /ο^ακλ &2 i, Kccfa&oclco ναυ ατ? 
“73? saujou, Tr/Ssucto^aev &UTCo*-sr£-sror' 
ετΓίτ^εο/^υο’άίΟ'ω νάοοαντ* ε/ θελβοεν 
ΤομΛΐΊΤί j^,o τί ΰζουζιμΐ ijog.TocS^&UTO JtOtc 
Of λΧ5α/ ο/ σΌυ5αυ^ωθεΐ)7ί.ς &υ7ω ωμζί^ι^ομ 
ΐ&υίομ.ΑτΡ εκτχς ω^ας ακοΤος ztyjtr εττ» 
TaracAx/j τ$ φΖω,εως ω(=·α$ $άτ χς^ζρ^ τ$ 
\ν<χ1χμ ω^αμ,&νζ&οΗ&ρ ο ΙΗΣ^Σ φωνϊί μ.εΓά 
λχ λεεω/^Ηλε/ χ'λζίλαμα ααβαχ8α///*τ£;7 
ε5/ν ^εε ^εε μ'ΰρναΐί μζ ζγκοίϊέλϊπεί; 

7/νες ^ <?νν Ικθ % 5 (οίώμ &κονσ·*αν7ες ΤΑζγρ, 
οτι Ηλίαμ φωνδ ουτος,Και ευθεως <^οςαωμ 
f /ς y\j ίχυ$ν,@λσ,ξωμ cuTo^o/;, 7rXxVa$ τε 
ο|ους η 5) τ^/θε/ς καλάρω,εττότ/^Α αυτό μ*, 
οι οί λο/τΡ/ ελε^,αφές,Τ^ω/^/ ε/ %χε^ κ 
λ /as α’ωσ'ωμ auto//*0 sj ΙΗΣΟΧΣ 7raA//J κξά 
%ας φωνχ /Λε^άλχ,&,φ^κεμ τ 5 7τνεν/α.&* κάί 
icTou ^ κατα.7τ ίτα&μα τΰ) ναδ \%1&ή ζις 
<Γ·ύο ατΡ άνωθεν εω$ κάτω, 0 κ -yx εσ*ε/ά)·χ,κ5) 
ca 7τετ^α/ z%to$H<? αν vy 7a /xvK/xfa κνεωχθχ 
<Τοψ, η); τΡλλά αω/χα7α r ηζκοιμΗμ&μωμ αίι 
<ΰρχγίξθχα~, W) α^ελθοντε5 εκάίν μνχμζίωμ 
μζτα njjjj zyzqifi μ άυτδ), WhA^oju ε/ς τ> a/ 
yiap -&ό'λιμ>& yjzq>MH<&H<fap 7το/5&νο7ς*ό 
«^εκατόνταρχος & οι μεΊαυτοι/τκξοοωτ 
ΤΟ μ ΐΗΣΟϊΝ,/<^οντε5 to/j α'&ο'μομ ταΓενο 
μ /W/a, ζφο&Η%Ησ“αμ αφο^α,ΤυζγνΙπ&λΗ·^ 
6ως ^εοΰ ί|ός χρ ουτος^ΐίο'αμ ^ εκδ φ-αυαεκες 
Tco/kai foro μα.κ$ο&ζμ, ,θεω^δαα/, ά» ^νες 

«κολ'δθκσ'αρ ^ ΙΗΣΟΧατΡ^ yaXiActit 
ας ςΓ/ακονδσ'α/ ^υ7ω,<^/α/ s x/J Maj/a/x κ /xa 
«Χ^λκνχ,ν^ μξα^ΐΛ η 73? ’/ακωβου, ’<»/ 
«Ρχ /axtxj,HS6] η <αχ7^ ^ vjoj/v 3εβεο Λ οαου* 

^ - - - ■ j Οψ/ας δί dicentes , Qui deftruis templu dei, 
δί in triduo aedificas Jaluatemetipfum 
fi filius dei es.defcende de cruce. Simili 
ter δί principes facerdotum illudentes 
cum feribisk fenioribus,dicebat» Alios 
faluos Fecit, feip fu no potefi; faluu face 
re* Si rex Ifrael e,defcedat nuc de cruce 
di eredem? eu Cofidit in deo,liberet eu 
nuc fi uukeu.Dixit em,fili? dei fu Jdip 
fum aut & latroes c| crucifixi erat cu eo 
iproperabat ei. A fexta aut hora tener 
btse facftae funt fug uniuerfa terra ufqj 
ad hora nona,6C circa hora nonam da 
mauk lefus uoce magna, dices * Eli eli 
iama asabthani.Hoc e, De? me? deus 
me?, ut^d dereli^fti meCQuidaaut il 
lic ftantiu cu audiflfent,dicebant* Helia 
uocat ifte.Et cotinuo curres unus ex eis 
accepta fpongia impleuit aceto, di ίρο^ 
fuit harudini,^ dabat ei bibere. Cxtes 
ri uero dicebat ♦ Sine,uideam? an ueni 
at helias libcratur?eu.Icfus aut ite^ cu 
clamaffet uoce magna, emifit fpm * Et 
ecce uelu tepli fciffu eil in duas partes 
a fummo ufep deorfum. Et terra mota 
eft,& petra: fciflfe funt, di monumenta 
aperta funt,& multa corpora fandlo^, 
qui dormierant, furrexerunt * di exeun 
tes de monumentis poft refurredtione 
eius,uenerunt in fandta ciuitate, di ap/ 
paruerut multis* Centurio aut &q cu 
eo erant cuftodietcs lefu uifo terrrerno 
tu di his q fadta fuerat,timueriit ualde 
dicentes* Vere filius dei erat i fle.Erant 
autem ibi mulieres multa:,a longe fpe 
dlantes,q fecuta: foerant Iefum a Gali 
fra miniftrantcs ei,inter quas erat Ma 
ria magdalene,6i Maria Iacobi, δί Io* 
fe mater, di mater filiorum Zebedxu 
i r -j Cum autem 


/ 


KAt Α ΜΑΤΘΑΙΟΝ. 

θψ(<χς γγενορ&ΡΗς,Ηλ^εράνθρωποί πλ'ΰσ > ι/ 
ος ’α^ιμα.&Μα.ξ το ονομα ’/ωσΉ'ψ,ος 0 &υ 
το^ίμ.αΆΗτ^ο’ίρ Ί$ ΐΗΣόΓ.δυτος 7 ΐ^οΛλ/ 

. 0w/j Ί$$ ■ΰΰΊλάτφ,ΗΤΗσ'οί.τ 0 &' crS/xotr ιηςοχ 
Τότε ο 7Γ; λ ίχτο α, ε κ ε'λ 61 ; cr ε /j burc^o^lwai r ο 
«τω^α.^^ Acc€co;j 7° ςτω/χα ο ’/ωστίφ,ν/ετζ/λ// 
|e/j auroV/vcToVi καθο^α,κ)) ί^κκερ Icuto $ 
^2? κα/νω αυΤ 37 μνπμείω, ο ελοεΤο/λκΛ/^ φν 
ΤΗ -δτετ^ο:, }ίΰά7%οακυΧίσ'α.ζ λι^ορ μί'γαμ 
τη %νξθ:τ μνΗμείον,άπίϊλθεμ.Ημ εκδ μα. 
ξϊαμ η μαίάαλίωη 0 η ’άΐλ,κ μαρ'ί'α,καθχμε 
VM %. 7 Γεν<χντι Τΰ) τάφον* * Τη J ϊ επάν fio μ 
ϊίτιύ&ρ μεΊα. tUj -τνα^α&κθνίυο , αίωηχ^Η * 
crot/j οι ^χίε^&ζ ° ι φαψαάίοι 715ος 
^ϊλατο,υ,λε'φοντες.κν^ε, εμνΗ&χμ^Ρ άτι 

Kqvos ο πλάνος εητερ ετ I Ίωρ,μεΊά 7 ^δς K/ 
με^αζ εγεί^ομαι+κίλά/ <fo ρ οαν,&αφαλη&Η 
VoU τνρ τάφομ,εωζ Φ\ 7pVx$ Η/χε^ας,/χχττο 
Τί ελβοντεσ'οι μα,^Ητάι 1 :υΤΰ) κλέ^ωοΊρ 

*jV>0 επ&ωφρ 'bfi λάω,κγέ^θχ Wo νε/ 
κρ S/ j,h)) tspU η \%άτΗ πλάνχ χείξωρ ί ττ^ίο'' 
τχς.εφχ &υτ° 7 ς ο 7ηλατος»Ε%ετε κου 5 ω^ 
«Γ/α^,υςσάφετε,&σ'φαλί αα&ε ως ο/ cfWs. ο/ ο 
7τορδ\/θεντες> WcpaAiVotvro τ τάφομ,σφ^αΓί 
σ-αντες τσμ Tuitio μ, μείά <Α κου^ω^/ας* 

άϊμαβξάτωρ τη ετηφωσ'κονσ'Η ε/ς μ.ί 
<χ.ρ σΌίξ&<χτωμ,Ηλ 6 εμ μαςϊα. η μα. φΛχλίφκ, 
η α^νχ μα^ία. Stufudott το μ τάφορ . 

/cfW cra^aog ε'βνετ /χεγας.ά^ελος w/ 
jiou καταβάς cP^ ουλάνον ττ^οοτελθω^,οίτΓεκϋ 
ΧΐιΤε τνρλίθορ άτΡ ths ^ας,κοα έκάθκτο ε/ 
πάνω άυ 737 . χρ η ’/^εα <χνΤ 3 ) ως αΞ^απκ, 
JiXXi TO εν^υ/χα αυτου λ(\ικορωσχιωμ&·®·ο 
737 φο'βου 0CU737 toti&HdUpol τκ^οάϋτες,. 
KOcH-y^ov? 0 ωσ* νεκ^ο/. άποκ^Θε/ς ο 
φελο$ ε/πε /j τοας γιιυαιξίρ* μη φοΒδ<θε ΐτ-. 
μβζ.διάα. $ ΟΤΙ ΙΗΣΟΤΝ TO/J ε^αυρωμ&κψ 
^κτίτε.ουκ tslp ωάε*Ηφΐξθχγοοφ καθώς \ι/ 
«τε/ΛΛευη Τ^ετ^ τορ τοπομ οι τον εκεπΰ ο κυ^ 

^O|j0 


SECVNDVM MATTHAEVM. ηι 

Cum autuefpera fadtaeifet,uenitho^ 
mo diues ab Arimath^a, nomine Io 
ieph,qui δί ipfe difdpulus fuerat Iefu ♦ 

Hic accedit ad Pilatu, dC petrjt corpus 
iefu.Tunc Pilatu s mflit reddi corpus * 

Et accepto corpore, Iofephinuoluit il/ 
lud in findone munda > δί pofuit illud 
in monumeto fuo nouo, qd^exciderat 
in petra, δί aduoluit faxu magnum ad 
oftiu monumeti,^ abqt ^ Erat aute ibi 
Maria maodalene di altera Maria, fe/ 
dentes cotra fepulchru.Poftero aut die 
q eil poil parafceuen, couenerunt prin 
cipes facerdotu di pharifei ad Pilatu, 
clicentes.Dne recordati fumus^cffedu 
f5tor ille dixit adhuc uiues>poffc tres di/ 
es refurga Jube ergo muniri fepulchru 
ufq; in diem tertiu,ne quado ueniat d{ 
icipuli eius,& furent eu, δί dicant ple^ 
bi,furrexit a mortuis,6i erit nouiffimus 
error peior priore. Ait illis Pilatu s^ Ha 
betis cuilodia. Ite cuilodite ficut fcitis* 

Illi aut abeuntes,munierunt fepulchru 
obfignato lapide cum cuilodia* 

Vefpereaute fabbatoruqcjiucefdt 
in una fabbato^, uenit Maria magda/ yjjj 
lene, δί altera Maria,ut uiderent fepul/ 
chrum.Et ecce terremot 9 facbus eil ma 
gnus. Angelus em dni defcendit de cos 
k>,& accedens,reuoluit lapide ab oftio 
δί fedebat fup eum. Erat aut afpecilus 
eius ficut fulgur, δί ueftimeta eius ficut 
nix * Prse timore aut eius concuffi fune 
cuftodes,& fadti funt uelut mortui. Re 
fpondens aut angelus,dixit mulierib 9 * 

Nolite timere uos.Scio enim,quod Ie> 
fum qui crucifixus eil, quaeritis ^ Non 
eil hic, furrexit enim ficut dixit.Veni/ 
tc δί uidete locum ubi pofitus erat do/ 

mitium 


% 


L I 


7* 


ΕΤΑΓΓΕΑΙΟΝ 


^/ος.0 ταχύ ττορ^Θβσ'όίΐ, εί7ΓΛτε -τΤς μ,αθχ/ 
τοα§ διυ'πρ,οτι nyi^n octto /$v νέκταρ» ΐφί) 
WW ^oa^Q ε /s τίώ 'ytfA/Xoaap, εκθ 
Scu7t?/J οψεάΗ, ^dWinropFpupA^)) ^,ελθδ/ 
αοα ταχύ W Τ3? μ. νκμείον μέϊα φοδου η)) χα 
pocs ρ^άλκς,ε^α,αορ αττα^βλοα ΤΪς Ρ-α/ 
6h7<xlq ^cu τ,ωζ VTtojsvovi 0 fonryyeAoa t°Ts 
/xa6«7ca<5 aur , β’/^ου ιηςοϊΣ ΙπΙώτκΜμ 

αυτούς λε^ο'ρ»Χ αίρετε, α< τΐ^οαελ^δσα», 

ϊκςάΐΗο’αρ αυτ τ°υς -ττό^ας,Η)) ' 7 tf>o&iKCWH<fcw 
&u7co t T<m λε' -ye au7c2<3 ο ΐΗΣΟϊΣ,»ρ.Η φοβί 
<0£jU7rcxr£7i cbra^EfAaTV.T^s σ.Λ'ελφοΤς p-tf 
7να. α-^λθωα/ρ ε;ς τίώ ^αΛΛοάαρ.κακ'ΓΜ* 
^ov7ai»7roj6Vo/^U?oop Js om^poov 2ιν^Φ\ 
XZSuMcCS Ιλβονίΐξ ί)$ 7Γ0 # λ/ρΛ7Γ«^^λ«ρ 

τ7ς ^pX/i^)£ucr;p άπαντα τα '}^ vo V l ^ ,<x »Κθα 
οΌύαχθε'νηξ ρ.ε7α τ τι ^zcr&vl ί^ωμ αυρ-β^Α/ον 
7ε Ααβο'ντε^&ρΓ ι /j/a /κανά ε^ωκκν 7°7s Sja7i/, 
ώ7α/$ λεοντε^Επτατε o7/ c/ ρ.αθπ7άί«υττρ νυ 
£λ3άντί.ς,εκΑε^αρ &υ·π>ρ /ip.cop κοιμω^ 
μίνωμ,ώ) εάρ ακ*$χ τοΰ'Ρ \τ&ι '7W κ 'γιμονοϊ, 
κρ-θς zrzicfopj cP &uT=p»K9^ νρ-άς αμίξίμνΧί 
itotHoO/ACX/So! ο Aa£om$7a α.ξ'γυρο.,ζττοίΚ'' 
&<χμ ως εΛΐί'άχθΛσ’αρ»}^ £Ίιφκμί<8'Η ο λο/ 
■^os ουτος τσα^ά 7^αω/ς,ρ.ε?$/ 7«ς αχρείοι'». 

Ο/ εν^εκα ραθχτά/ εττο^ευ^χααρ ε’ς τ5 
yaXiXouapJiq, 1> οξοζ ου έταξα? 5 άυτοΤς ο 
ϊΗ2θϊΣ»ν$5)/Κοντές άυττρ 7 ^οαεκάυκααρ au 
7s#,o/ οΓέ WVsatfap* 07Γ§οαελ6άρ ο ΙΗΣΟΥΣ 
ελάλχαερ W7<? λεγωρ» Ε^ο'Θχ po/ watfot 
ζβιροΰα. ψ ο u^avco η)) επ / Γ Ης*πο£6\^εν7ες ο au 
ραθχτευ'ι/ατζ, τσάντα τά ε£υΗ» feaTffV^ovTtS 
άυ'τυς ε/ς ονορα ts? ττον^ϋς tcq VjOu,H^ 
-Τ 2 Ρ ocf/ow ■25·υεν/Λα7ος>Λ^άσ'κονΤε$ ccuf 9 us7x/ 
jep tjrav7a oVa ^ίτ&?^άμ(χη vp7 ρ*ι^) 7<^ου 
l-yco ρε^υρωρ ε/ρ/,'^'άσ'αςΤας χρείας εως 
^5) oUuftAs/as ^ οάωνος«. 


EVANGELIVM 

mitius JEt cito eutes dicite difdpulis ei 9 
quod furrexit a mortuis, & ecce pcedit 
uos in galii^a, ibi eu uidebitis,ecce pdi 
xi uobis^Et exierunt cito demonumen 
to cu timore δί gaudio magno curretes 
ut renuntiaret difcipulis eius. Cu aute 
iflentad renutiandu difcipuliseius. Et 
ecce Iefus occurrit iiiis,dices,Auete Jllx 
aute acceflerunt& tenuerat pedes eius» 
δί adorauerunt eu/Fune ait illis Iefus*. 
Nolite timere» Ite renundate fratribus 
meis ut eat in Galibea>ibi me uidebut* 
Qua: cu abiiffent, ecce quida de cufto/ 
dibus uenerut in duitatem, δ£ renuda^ 
uerut principibus facerdotum omnia 
qua: fadta fuerant»Et congregati cum 
fenioribus,confilio habito pecuniam 
copiofam dederunt mi!itibus,dicen/ 
tes * Didte, quod difdpuli eius nodbe 
uenerunt 6ifurati funt eum nobis dor 
mientibus * Et fi hoc auditum fuerit 
a pr^fide, nos fuadebimus ei, 8Z fe/ 
euros uos fademus ♦ At illi accepta pe> 
cunia fecerunt ficut erant edocli»Et di/ 
uulgatum cit uerbum iftud apud iu- 
dxos ufq^ in hodiernum diem»Vnde 
decim autem difcipuli abierunt in Ga/ 
lilxam in montem,ubi conftituerat il¬ 
lis Iefus» Et uidentes eum adoraucrut, 
quida aut dubitauemnt» Et accedes Ie 
fus,locutus eft eis dicens»Data eil mihi 
ois poteftas in coelo di in terra. Euntes 
ergo docete oes gentes, baptisateseos 
innomine patris,^ fili],6C fpusfandli, 
docetes cos feruare oia qcuq? madaui 
uobis»Et ecce ego uobifcu fum oibus 
diebus,ufq; ad confumatione ikculi. 


ϊΙλ©^'7^ pjl ΜατΘάΐορ harfttXfav* 


Euangelq fecundu Matthisu finis* 


/ 


ΕΓΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ 
ΜΑΡΚΟΝ 


EV ΑΝ GELI VM SECVNVVM. 
MARCVM 


WM 

Jpxh T2D εαα^ελΦ ΙΗΣΟΤ 


ί χρι,ΓΤΟτ ψντΰ) θεου.ως y( y^a-Tv\ca yv to7s '7ΐ^οφΗτα/ς^ 

/o^oir ε^ω &7 το^ε^νω Ίορ ccf/ yiT^op μον ί\ η\ ^οσ'ώ’δτοα σΐιυ. ος κατο^κεα 
ασΠ -riu) ocfo/J tfou εμ^ο^εμ <f8 „ cpcoVH βο/ 
«υτοζ $J τκ εξπμφ . ετοιμάζατε σίω οάομ 
Kvft% } \vfoia<f ποιατε τάς ονς «utzp* 

Ε^ε'νετο /ωάννκς β<χ·7τ[ Γφμ <$> 7κ ε^ήμφ ♦ *y 
xk^uVco/j Β>άττ[ι<Τμα μετάνοιας , ε/ζ αφε<Λ /i 
αμ,α^τ/οφ, lyjq οΡι,εποςευοντο ^ος άντομ 
"κάσα κ ’/ου^ά/α χω$Όί yy οι )εξοαολνμ'ιτοα*· 
Hgi] εβα7ί[/3οντο τσάντες $ν )ο^άνπ 
ποταμιά v^rhvτov?<Pι > oμaλoyox!μ$ijJoι τασ* 
αμα$τϊά& aurPA/ . «μ ο /ωάΐ ινκς yv^z ^ 
^vp$jj®^ τρχασ* καμ,Ηλουν^ Ίωμχμ <Γε£ / 
ματίνκμ πε$ϊ rrtwo αφού οευτου , & ε&ίωμ 
<χ.κ$ϊάας ν@ή μέλι aypiop, & εκ/^υατευ λε> 
yu μ > εύχεται ο )%υ<=ο1ε$ός μΧ οτπσ*ω <α« 
έυ ουκ ειμι Ικανός κνψας λ0σΐ6£ τ=ν )μάμτα 
rffv υπο^κμάτιομ αν του . ε^ω /4^ εβαι^// 
ο’Λ υμάο 1 φ\) vJWr* άυτφ Λ 1 joocTTf Μ i/^uag 
V/ 7τν εν μάτι αγ’ίφ * κα; ε^ενετ 0 V/ εκείναις 
τάις Ημέ^αις , ΰλθεμ τηςΟτς ατο μσ.Ία<=ε% 
Φ\ γαλιλαίαα *. ε^αττ^/(θΗ Wo 7ωάν/ 
νϊ? tyV 7ω /ojifavH,. jy ευθε , ω$ ξα'αβάΤ aifv^d 
7οσ·, it Αν %ιΊομένονς rous oujavous , vy το 
τννενμα ωαει ί τε$ΐ5ε%άν KcCfa&alvov εΰΙαι/Τον. 
»y φωνΗε^ε'νε^εκ τ ύυ^ανων»ο"υ Ιι ο 

&Γ α7ΓΝ7θ5,<νυ φ %υ<7 ν οκκ$<χ < .^%υ0£οο57ο πνεύμα 
αυΤου «κβι£/&<[ ε<$ $ εςκμον*)ν) ην εκ{ εν7« ε^κ 

μφ Ημέςο.ς 


Nitiu euagelrj Iefu Chri/ 
fti fili] dei, ficut fcriptum 
eft in prophetis T Ecce ego 
mitto nunciumeum ante 


faciem tuam,qui praeparabit uiam tua 


ante te, uox clamantis in defcrto,para 
te uiam domini, redas facite femitas 
eius.Erat baptizas in deferto Ioannes> 
& praedicans baptifmu poenitentia in 
remiffionem peccato^z.Et egredieban¬ 
tur ad eum tota Iudaea: reoio , δί hies 

O 

rofolpmte , δί baptisabantur omnes 
ab illo in Iordane flumine, confiten^ 
tes peccata fua» Erat aut Ioannes ueftt 
tus pilis cameli δί sona pellicea circa Iu 
bos fuos,& ucfcebatur loaiftis,ac mei/ 
lefylueftri, &!pdicabat, dicens. Veniet 
qui fortior eft me poft me, cuius non 
fum idoneus, ut procumbens foluam 
corrigiam calciamento^. Eoo quidem 
baptisaui uos in aqua, ille uero baptP 
Sabit uos in fpiritu fando ♦ Et faetnm 
eft in diebus illis, uenit Iefus a Nasa- 
reth Galiliea;,^ baptisatus eft a loan/ 
ne in Iordane. Et ftatim cum afeende/ 
retex aqua uidit difeindi ccdos,6^ fpni 
quafi columba defeendente fuper iilu. 
Et uox fada eft de cadis. Tu es filius 
meus diledus, in quo mihi bene com/ 
placitum eft.Et continuo fpiritus illum 
emittit in defertum , δί erat illic in defer 

G to dieS Εϊ-ΑΓΓΕΛ ΙΟΝ 


EVAN GELI VM 


74- 

ft -φ η ,αε^ας τεατα^ άκοντα Tr^a^oVsv©^»^ 

■δ το τον ιτατανα ♦ 0 ϊρ /χετα 
ot ccyyiTioi <Ρ/κκουο&υ oculsel 1 » Μετά J^ro 
zshffrcPvdHVoU· )a><xVvnp. Κλθε /J ΙΗΣΟΥΣ ε/ς τ$ 
yaX^aiap κχξυαϊωρ το ευα yytXiop Φ\ β<χ 
«Λλε/ας τ £έ£ RJ λε'φω/;* οτ/ ττεζδΆιί^ωτοα. ο 
κα/^ο'ς nyyiKzp η $ασ/λε/ατοΐ/Τ^εον, 
μζτανο&τζ κοα 7τ/5ε'υετε c/aT^ 1 ευαφτ-ελ/'ω*. 
Πε^Γδτατω/ι J\! ζετ^ί' niw ,θάλαο^α/; 'f yciXlj 
A αίαξ,ίΐί'ζρ σίμωνα, &ν^εαν to/j c?J^A 
4>o/j αυτοί; , βάζοντας αμ<$ί&λΗ5%α <yv τϊί 
Βα’λά.οϊΗΛσ’αρ yoc^ αλιβς^^ή ε/δτεν αυτοΤζ 

ο ϊΗΣΟϊΣ,Λυτε 07τ;'σω μ'ύ ^ τΐικσ'ωυμαζ 

Γεν£θ9^ ανθ^ω-π^ »G' ευ0εω$ αφεντίο^τα 
<Γ/κ7υα οιυ-Γ’,κκοΑ^θΝσ'αν αυ7ω,Η)) τι^οβάστεκί 
Θε /J ολ'ι'Γον, I/c^e/j ’axccbO/j 7 o'/j τ ^εβε^α/ου η)| 
κοάννχν7ο'ι/ οοΛλφο'ν qlut,h)) au7ovsiv7w7rAoi 
φ Κ'α7<χ^7/^ον7ας7α </7'χτυα * η)) ευθεωί IxaAs 
αεν αυ7ονς«. 0άφε'ν7ες rv 7τα7ε^(Χ αν^.]ε£»ε 
cTa/o/j Igel 1 ττλοίφ μζία τ μΐ&οτωρ , 
7τκλ8οι» οζΰ-'ίαω αντ»0 ϊιοατοξζνονταί ε/ς χα 
ττε^ναοαν <5^ ευθεως7ο7$ αά^ααιρ ε;σε?^θω/3 
ε/ς τίώ σΌν(Χφθύγι]υ,είΓ/(^αο"κε^.0 ίξεΈτΑκ ^ 
<xrov7o W/' τκ Λ^αχκ avw t nv ^ cfvcTcxcfRco/) 
&υτους ως στόφαν εχων,Θ ουχως ο; φ^α/χ 
μ<χ1&<* & άρ yv τη «fiwaycoyu ccur avO^ccsy" 
<$/ ζδνεύ/χατ/ακαθα^τω.^ ανικ^α^ζρ ΑεΓων 
εα» τ ί %μΊρ 0 cro/ ιησού να^κνε^κλθες ο: >· 
τ loTvitfai Ημασ'ιόι^άσ'ζ τ'/ς h ο af ι os 'W 6εδ» 
<£\ εττετί μχατρ W£> ο ΙΗΣΟΥΣ λεγωμ » φ/ / 
μω^ητι 0 εξελθε c^ -αυτ,κ)) cara^afa/j hirto μ 
το 7νν ζυμα το &χάθα£Τ0/;,ϊφ^ Rf ά|αν φωνκ 
μ^yaλ)^^ ε|«λ^ε/ι ί| αυτ » ε^α,αβΗδκσ'α/ι 
ττάυτες,ω^ε auvIuT&p τι^ο'ς αυτους,λε'φονχ 
τεα* τϊ ε 5 ;ν ττ^τ/ς η Λ^α^κ κ καινά αυτκ 
οτ/ κατ cf^Vcrfav;^ το /s 7τνεν ( αΛσ'//ι τοΤς a/ 
καθά^το/ς W/Taaya, ^ Wccrovou^/j &υ7ω». 
y^Tzftzp ^ κ ccroh αυτ ευδυς \<ς ολκ^ί -τ^ί / 
2^co|>ov ί f αλί Acuas* ^ ενΘεω5 εκ^ σ'υναΓώφΜς 

«/^εΑθο’ντε? 


to dies qdraginta 5 6i tentabaturafata- 
na,eratq^ cu ΕείΙφ, & angeli ininiftra-' 
bant illi JPoilcj? au te traditus effet Io^ 
annes*uemt Iefus in Galiiieam prcedL· 
cans euangelium regni deudi dices» im 
pictum eft tempus, Sl appropinquauit 
regnu dei,reripifcite δί credite in euan/ 
gelio»Cu ambularet aut fecus mare ga 
lil^a:,uidit Simone & Andrea fratrem 
eius,iacientes retia in mare,erantem pi 
fcatores.Et dixit eis Iefus. Venite poft 
me,6i faciam uos fieri pifcatores hoim» 
Et protinus relidlis retibus, fecuti funt 
eum«Et progreifus illinc pufillum,uidit 
lacobu filium Zebedaii,6i Io an ne fra 
trem eius,qui S£ ipfi in naui farti ebant 
retia,& iladm uocauit illos ♦ Et relidto 
patre ftio Zebed^o in naui cu mercen 
nari]s,fecuti funt eum» Et ingrediuntur 
Capernau, di flatim fabbatis ingreP 
fus in fynagoga docebanEt ilupebant 
fug dodtrina eius. Erat em docens eos 
tancp poteflate habens, 8i n5 ficut feri/ 
bx * Et erat in fynagoga eo^: homo in 
ipu imundo,6i exdamauit dicens»Ah y 
Quid rei nobis tecu efl Iefu nasarene, 
uenifli ad perdendum nos ? Noui te 
qui fis,fand:us dei. Et increpauit illum 
Iefus dicens» Obmutefce di exi de ho> 
mine.Et cum difcerpiiffet eum fpiritus 
imundus, di exclamafletuoce magna, 
exrjt ab eo » Et obftupuerunt omnes, 
ita ut conquirerent inter fe,dicentes* 
Quid efl: hocC Qu^ dodlrina noua 
bxcl Quiain poteftate etiam fpiritL· 
bus immundis imperat ,di obediunt 
ei»Emanauit autem fama eius ftatim 
in totam undiq^ regionem Galite^ 
finitimam » Et protinus e fynagoga 

i egreffi 


ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

ο^ελδοντες,Ηλθο/ι εις τ£ώ oixicup αι/χωνος , 
Η9^ oci/cTj£« μίτο. )ακω§ου /ωάννον» η cJ^ 
7τενθ£^<χ σίμωνοξ κατεκβτΰ vru^iiajovcrtx» 0 
Ιυ^ττως λίγονα'ιρ αυ7$ τεε%ϊϊ> cu35)»0 750 / 
«τελ^ωι» Hiifep ScutS xfotruVoc^ «j51 χ^ο'ς δα; 
τ«ς> Κ9^ κφνκζρ άυτ) ο 7Γυ^ετος ευθε'ως, 0 
Λκκον4 αυτοί ς,οψιας χενο/Λε'νκς, οη εΛ'ιι 
β Ηλιος εφε^ο /j 7ΐ^ος αυτορ 7τάντες τους κα. 
κως έχοντας τους ^α/,αον/^ο,αενους η))* 
η ·3τολ/$ ολκ ίτΰΊαηυΗίμένκ ηρ 7Γ£ος θύ^αν 

>y εθε^ά-ζδ-ευσ'ε/ι το^ους κακώς ε'χον7α$ tsrof 
κϊλαις ν ο το; ο',κοα </'αι/Λο / νι α 7SO/$tva c/^£oc «" 
λε/ι»κ)) ουκ ιίφιε λαλΘ /J τα ^οα,αονια, οτι η/ 
ciWoc /ι au7o y /J ♦ κοα 7 ΐ^ώ/ εννυχον λίαν, άνα 
sas εξκλθεν νΟ) ^ΤΕΤΗλθεν ο ιηΣΟΤΣ ε /s ζ^κμον 
το7Γορ*κ<χχ{ ΤΓ^οσ'κυχετ®, 0 κοίτε^/ω^α/ι ccu 
το /j &ιμωρ ό/ ,αετ δευτου*^) ευ^ντες 
αυτο' /J ’λί'γουαΊρ δυιτω» οτι τσάντες ^Η ^ 
Toucr/v αε,νφ^ λεί4 &υτοισ-; αχω,αεν εις τάς 
Ιχο/Λε'νας κω/Λθ7τολας , 7να ιή εκβ κΗςυξω 
ί/ς τούτο χχ/ρ εξελκλυ^α,χ)) κ ρ κκ<>ΰ(χωρ VI 
τ8ός σ&υαχωχαις &υ$ν W ολχ /j citu ycL 
λιλαια /j , τά άαί,αόνκχ εκβάλλωμ * 
Κθά ε^χετοα τι^ο'ς άυτ/ι λεττ^ος ττα^ακαλων 
αυτορ Η/} yopυ7τ^Ίωp fccuT^ 1 , η)) λε'χω /j &υτω 
οτι εάμ θελΗ5 ΛώοαΤαί με καΟα^/σΌϋ,ο ^ ιη 
ΣΟτΣ οΰΤλαΓχνϊ^ε/ς εκΤε /vas χ^α,Ηψατ’αυ 
tou-h)) λεχΊ αυ^^ελω,καθα^/'ί&Ητι*^ ε// 
^■ονΤος αυτ,ευ^εως αζΰ-Ηλβερ αζταυτου η λε 
^«♦ιυΐεκαΘα^ίίθΗ^Κοα ε/λβ^ι/ΧΗ^ά/λενος άυ.- 
1ω ευ6 εω$ εξεβαλεν άυ7ον» κ)) λε'Γ4 &υτω * οξ& 
μκ^ενι μ κ^εν εΐ7τκς» αλλά ντζταχε &εαυτορ 
{Γ'βξον 7ω /£^S*h)) 71^οαενεΓκε 7τε^ι τ κα^α^/σ* 
jttou του α 7ΐ^οαε7αξεν /χωαας, εις μα^τΰςΐ' 
ψορ &υτοις,ο ^ ε|ελ0ω/ι, Η^|ατο κκ^υοίβ^ 

ττο^άπ)) Λαφκ/Λι^νίον λο / Γον»ω$7ε < ακκε7ι 

au7D/J cTctua^oCi φανε^ω,ο' εις 7τολ/ν ε/σ*ελ 
6{ν,αλλ ε|ω ν Ιξΐίμοΐϊ to 7 Pis η/ι» 0 ί^χον7ο 
ττ^ος αυτο/ί ττανταχο^ε/ι * 

Και-Σδ-άλι// 


SECVNDVM MARCVM 

egreffi uenerunt: indomu Simonis^ 
Andre^, cu Iacobo & Ioanne» Socrus 
aut Simonis decumbebat febricitans, 
& ftatim dicunt ei de illa. Et accedens 
erexit eam apprehefa manu cius>& re/ 
liquiteam febris continuo, Si miniftra 
bat eiSvVefpere aut facto cu occidiffet 
foLafferebantadeum^cfoes male ha 
bentes, δί qui a daemonio agitabant 
Et ciuitas tota congrcoata erat ad ho^ 

CD O 

ftiu,K fanauit multos qui ^grotabant 
uarrjs morbis 5 6i da:moma multa erjcie 
bat, 6i non finebat loqui d^monia > 
quoniam nouerat illum & mane mul¬ 
ta adhuc nocftc cu furrexiflet eareffus 

O 

eft, δί abfjt Iefus in defertu locuabie^ 
^3orabat6£ ^pfecutus eft euSim6,& q 
cu illo erant*Et cu inueniffent eum, di 
eunt ei,0 mnes te quaerunt, Et ait illis* 
Eamus in proximos uicos,ut δί ibi pdi 
cem * In hoc em egreftus fum * Et erat 
prodicas in fynagogis eorum.Si in to/ 
ta Galila:a,& d^monia erjciens. Et ue- 
nit ad eum leprofus deprecans eum>& 
genu illi ftedles,ac dicens illi.Si uis po/ 
tes me mundareJefus autem mifertus 
protenfa manu,tetigit illum > δί dicit 
ei* Volo,mundare» Et cum dixiflet,fta- 
tim difceflit ab eo lepra , δί mundatus 
eft*Et cominatus ei, ftatim ciccitilliu& 
dicit ei, Vide ne cui qcq? dicas, fed abi 
teipfum oftende principi facerdotum, 
δί offer pro emundatione tua quas pras 
cepit Mofes in teftimonium illis. At it 
Le egreftus caspit pncdicare multa δί di 
uulgare fermone,ita ut iam non poflet 
manifefte introire in ciuitatem, fed fo/ 
ris in defertis locis erat , δί conuenie/ 
bant ad eum undiq; T 

G 2 EtiteriJ 


δΤΑΓΓΕΛίΟΜ 


EVAN GELI V Μ 


7<Γ 

και 7τ άλιμ 1/σΗλθξ/> %ι& κατείχα s 
ον μ (Fi Ημζςωμ, ΐφ£} hhov&hoti i /σ' οι κορ 
zstp t ζυβζως } <ταν}(χθϋι?αμ ·3τολλο/*ως η 
μκκίτι χ^&ρ 3 μηΜΊοί *7r^$ 'dw ΰυςαμ.ψή 
Ιλαλ<1 ΙαντΊο, το μ λογομ. ^ %Χοντα / τι^ος 
&VTvp. 7 x§a$oCXvTiKop <ρζ%οντζϊαι$ομινον ν- 
Φο τεατά^ω/ι, Μ» Λευά/αενο/ -^ocfcvyi,- 
<?cu αυ 7 ω, 77 ά Τον ο ορμττζζ ε'Γαααν 7 εώ 5£ 
>NV 07 ΓΪ 5 κ /JtKOU σ^,ο^ύ|αντες χ<χλω<Λ/ι TO/» 
χ^άβατίον £<^ωο ^αλυ7/κοζχα7£χφ?ν(Γων 
3 ,ο ΙΗΣογΣ 7hv 7 nstv &ur, λέΓ<|7φ -^αλυτι 
χχϋ+τζκνομ capzcoprai cfoi αι αμα?τϊαι <f % *. 
Ncfa/j τ/νες r 'γ^αμματίωρ εχ<2 καθπμε 
vor ^ιαλο'γι'Ιόμζνοι <$/ τ<χ/ς κα^ϊαις άυ 
Ψ, τι ουτοξ ουτω λαλθ βλασφχ/α/ας ; τ/ς 
cTcuoccreti αφ/εΤ/οϋ αμα$τίαξ 3 \ιμη I’/ς ο θεο$; 

Ινθεως εΈτ/Γνους ο ΙΗΣΟΤΣίω ττνευ/Λατί 
αυΤ3), οτ/ ούτως FaXoyi^oVTCO. yv sau / 
ToTsIrsriV auro /σ'«. τ< ταυτα. ^taKoyilz&z 
τ«;ς κα<= Fiate, υμωμ; τί tstp ζνκοτε&η/ 
$ομ ζιπ&μ *srcc £αλυτ< χω , αφεωντοεί οΌ ι 

αι αμαξίίαι,Η ζητθρ zytyz KOU αςομ σ*& τρ 
χ|άβατ{ο/ι, 6 ·εδ·ε§·/·7Γ£χΤ<1^ν(Χ -j \iFyn oh cPztf 
οίαμ εχ4 ο r &νθξω7 r% Zapiivat ε-δτ/'ί Γχς 
α.μαξίιαο > 3 λεφΊ •δτο^αλυτ/χω,σ'οι 7\εΓω 
s-y^£ H9^) %°/ J T ^/ J ft^arfo/j σΌυ κοά υπαΓε 
ζιο,τορ οικο p σΌυ * κοα liyzftH Ιυ^εωσ*, 
«χ^αςττ/» χ^άβα^ο/; ο^χλθε/; εναντϊο/ί πάν- 
τω/> «. ωσ 1 τί l|/s<wa/ πάντας ν\9^ Λ>|ά / 
3e/i rc/j £εο/ι λε'φο/ιτας» οτ/ ου^εττοτό 
©ϋ7ώς iTcAo^lv * KOCc εξί/λ^ε /j τΐαλίμ 
waja ritu Βαλαοϊαμ * ngq ‘ δΓ <* σ ' ο ^χλ©^ 
ίίςΧιΤ 7Γξοξ catTO/4Vtgd)j ζ^ι^αακερ αυτούς,, 
sca/ ττα^άφω/ι ° ΙΗΣΟϊΓ,ΐ/χΓε Τνευε/ το// 
αλφαίου κα^ηίμζνορ ζύγι το τελωνιομ 
7\ε'Γ<1 αυτω,ακοΛου^β/λΟ/,κοα avotsas «χολ^ 
^καεν: αυ7ω»3ή εΓενε^ενΤω xaTotxeo^ au7ov.lv 
7« ο/χϊα αυτ»Η}) rf/^vo ? τελών a/ ί^'] αμα^τω 
Άοι cfWJavzKivT ^ ΙΗΣΟΧ ^τοϊζμα s 

%HTCUtf 


Et iterum intrauit Gapernaum II 
pofl: dies ,dl auditum eft quod in do^ 
nio efletjdt protiti 9 cogregati funtmul 
ti, adeo ut non caperent eos,nec illa lo¬ 
ca quse funt circa ianua di loquebatur 
eisuerburmEt ueniuntad eum feretes 
paralyticum,qui a quattuor portabat^ 
δί cum non poffent appropinquare illi 
pr^ turba,nudauer ut tcclum ubi erat 9 
di pcrfoiTo ted:o funibus dimittutgra 
batum in quo paralyticus decubebat* 
Cum autem uidiffet Iefus fidem ilio^ 
e ait para!ytico T Fili,dimittuntur tibi pec 
cata tua>Erant autem illic quida de feri 
bis fedentes δί cogitantes in cordibus 
fuis. Quid hic fic loquif blafphemiasC 
Quis poteft dimittere pdla, nifi folus 
deus ipu fuo C Et p>tin 9 cu cognouiifet 
Iefus,quod fic cogitaret intra fefe,dictt 
ilIis*Quicf ifta cogitatis in cordibus ue/ 
ftris. Vtrum eft facilius dicere paralyti 
co, dimittuntur tibi peccata, an dicere» 
furge 6C tolle grabatum tuum δί ambu 
la C Vt autem fciatis q> filius hominis 
habet poteftatem in terra remittendi 
peccata, ait paralytioxTibi dico, furge 
δί tolle grabatum tuu, δί abi in dormi 
tuam.Et ftatim furrexit,6i fublato gra¬ 
bato egreftus eft in confpedtu omniu» 
adeo utftupefcerent omnes δί glorifiV 
carent deum,dicentes, Nuncp ficuidi> 
mus, Et egreftus eft rurfus ad mare» 
omnifq; turba u^niebat ad eum,& do 
cebat eos. Et cu p interiret Iefus. uidit 
Leui Alphei filium fedentem ad telo¬ 
neum,^ ait illi. Sequere me.Et turges» 
fecutus eft eum.Et fadu eft cu accube- 
ret in domo illi 9 multi etia publicani δί 
petores fimul difeubebant cu lefu δί di 


ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ, 


secvndvm MARCVM; 


Θκ7ο ας ccur^Hcra// ^ ττοΐ&οι koci WoAouiWot/i 
αυτω,κα/' οι -γξαμματΘ^ κ<χ»' οι φα^ιΛαο/ 
/cPoVTes αυτ ε/θ/οντα /ura $ν τελωνω// Reti 
Λ^αοί^Τωλω/ί,ελεΓο/; τ=Τς/ΛαθκΤύίίξ αυ?»Τι ori 
μϋα^ίν τίλωνω/) κ«/' α/λα^Τωλόο// lc&/<} κόα 
ντ!νβ;καΐ Stx^efet^ ο ΙΗΣθΤ2λε·>'Ί aur>7s, cu 


Ρβζίαμ ϊχονσΊμ ot )%ΰο\ΐ7ίξ /aTf2,ctAX ο/ κα 
κως εχοντες,δίίκ «ΑΘο /j κάλεσμά/ Λκοίίονι», 
c^va α/ΛΟί^τωλο ι/ς ε/ς μζτάνοιαρ* κα/ 8" 
<ra/j ο/ /χαΘκτά/ /ωάυνου και οι^ cpa^lcfoUr 
upvxsiVOVTiq·, W) tfXovJ ϋΧ καί Αε'^ουα/// au/ 
^^♦Λα r/ o/ <αα0κ7α/ /ωάνν«, Φο/ r cfajt/ 
«ftttw/j VKSEuVrt/jjOi *j ero/' ,ααθκ7α/ ου vhsev#/ 
crt^jxai I/7TE/J 2 wt>7s ο ΙΗΣΟΤΣ, Μ» Λωαν^ 


o/ VjOtr νυ/Λφωνος,ν' φ ο νυμ(&ίο$ μέΐαυτωρ 
%&ρ νΗ5ζν<\μ±ο&ορ χ$ο'υομ μ^Ιαντ* ?X*f<rtV Τ 


ννμφ/ομ,ου J^ew-owJcU VH5tv< ΙρΛλίνΰύν^ q h/ 
μ^&ι,ϋταμ h-^Qu ctzshvr 2) «υ/λφίος,Φ ro/ 
7ε VHSzv<rs<ftp qv εκε/να/ς7οαξ «/Λε^α/5,0 ou 
Λ/ς ετπβΑκ/λαράκους b.yv&QK £7r/^a7rfa 
47r/ ϊμαΤίφ •sraAoacpjhcft! μιΐ,οαξ & ίό ζτλΗ^ω/ 
μα ocur,*^ κα/νο /j τ τταλαιδ,κα/ χε^ο /j χ/ο* 
/Λα γί nij.ilai ouJWs βά/&α o/vo/j νε'ο /j ε’/ς a/ 
σκους 7Γαλα/ους* εΐ q μΗ,ζιίΰϊβ ο οινοξ ο νευς 
•JPUS δα/κουζ, και ο ο/νος ζκχ&^,και οι α&κοϊ 
δίΤΡλδν^,α/Χνά ο/νον νεον,ε<$ δάκους κα /vous 
&λΗϊ{ορ*κ.αΐ I^E^^ajaTrojii/EO^ auro/j 
Τ’Τζ αάββασϊ Λ a cjropi μωμ* και κ^ξαι/το 

ο/ μαΰηΊαι aur ocTo/j Troiep,7i7ko\ms τ°υ$ 5 Χ 
Χνας,και οι φαςι&ο&οιϊΧίωρ &υ72ν'Λ 7/ τΡ/ 
<yV ηΊξ ο*άββασ7//,ο ονκ Ϊ$ε 5 ΐρ;καΐ<χν?>ζ 
zTuytp hurlq, ου^ζποη hvzyvuTiJi \t\ o\h} 
ctp (/'aGicf 1 jotc }βζίαρ ϊ%^ρ κα/'εττε/νασ’ε/ι au 
TOS κάζο/ <αε7 ?turjnSs ε/ακΑθε//$·/ςΤο/κύ/ι r 
l7T/ αβ/άΟα^ r δε^χ/ε^εως,^ τ>υς a 
^ ‘7Γ§ο9ε'<Τ£ω5 εφαΓε//,ους δυκ ε|ε5/// I» 

/xk Τ>7ξ hpw<rip,Kcci £c/We/j,h3) τΊξ <fcw αυ7φ 
ουσΊρ>και ελεΓε /j ^υτο/ς,Το αά^ατρ Λα r/j 
ανθ^ωίΡ// ε^ε-ρ,ουχ ο ανθ|«7Γ05 Λα-τ <τάβ/ 

βατ ο//* 


fdpulis cius>Erant enim multi quiieai · 
ti ruerant eum,Et feribas δί pharifei eu 
uidiiTent>eum capiente dbu eu publica 
nis dC peccatoribus,clicebant difcipulis 
ei 9 »Quid eft quod cii publicanis St pec 
catoribus edit ac bibitC' Hoc auditoje 
ius ait iIlis,Non opus habet qui ualenc 
medico,fed qui male habent * No ueni 
ad uocandurn iuftos,fed peccatores ad 
poenitentia. Et erant difcipuli Ioannis 
δί pharifeol^ ieiunates,6i ueniut,^ di/ 
eunt illt.Quare difcipuli Ioanis δί pha/ 
rifeo^r iciunat,tui aut difcipuli no ieiu/ 
nantC Et ait illis Iefus,Num poflut filq 
thalami nuptialis in quo cu illis fpon^ 
fus eft ieiunare C' Qfdiu habent fecum 
iponfum.no poftuntieiunarc. Veniet 
aut dies cu auferetur ab eis fponfus, 65 
tunc ieiunabut in illis diebus*Et nemo 
affumentu panni rudis affuit ueftime/ 
to ueterfalioqn aufert fupplemetu ei 9 
nouum a ueteri, δί peior fciflura fit, Et 
nemo mittit uinu muftu in utres uete / 
res,alioqn difrupet uinu muftu utres» 
65 uinu effundetur 85 utres peributfed 
uinu muftu ί utres nouos mitti debet* 
Et accidit ut tranfiret fabbatis per fege 
tes ,65 coeperut difcipuli eius iter facere, 
uelletes fpicas, 65 pharifei dicebant ei* 
eccecur faciut fabbatis, qcf no licet C Et 
ipfe ait illis JSIuqua Iegiftis quid fecerit 
Dau id, quado neceffe habebat, 65 efu^ 
riebat,ipfe 85 q cu eo eratC Quomodo 
ingreffus fit in domu dei fubAbiathar 
principe facerdotu, 65 panes ,ρροίιηο* 
nis comederit, quos non licet edere ni 
fi facerdotibus,65 dedit etia ijs qui cum 
illo erat?65 dicebat iIIis,Sabbatuj)pter 
hoiem facftu eft, 65nohomopptcr fab> 

G ^ batum 


7S ΕΪΑΓΓΙ AIOW 

βατο^,ως τί κν^/ος \sip> o ζος r &V0£O$7r ou » 
'73? σαββάτ# » Ka/ WwX8e/; ττάλί /J είς τ5 
ouuayco-y&b- 0 εκθ ανθ^ω^ος (Ρ^Η^αμ^ 
μ(νπμ ε'χω /j 7 ab χβςα+Η)) zs-cc^7h§ocw αυτόν, 
1 1 τοΊο, ό’άξ&α.σ'ιμ αυτΌμ,Ίνα κατκ 

yo^naacTip avTW^Wj λέγ\ ανθ^ω-δτφ 
ζ/^αμμίνημ ζχοντί nbb X&^a-zyfyi ζιζ το 
μίαόν^ 7\iy\ αυ7ο7$»εξε5*/ι τοΤς σάββασΐμ 
cf.yoboTSQiHaOLt, κ κακοττο/Ησ’α/; 4- υ Χ^ ετω χ 
<Λχ/ > κ&·23·οκτε7ναί ί o/ εοκωτδ-οιω*^ 7Τ££ίβλε 
ψαμ-ενο$ ocutous ματ o^yn $ .cru/&U7rcurvos ε- 
τεΐΊκ φ\ κα^ϊας &υ$ν,λεΓ<ΐ7ω cxtf 

6jco7rq;»£K7<lvo/j7Ky χ<Γρα<Λί,χ}) ζξίΐανζμ^ ce/ 
‘ττοπάτε^άθκ κ χε/<= αυτζο νγ/Ης,ως α/&κ » 
κα» ο^,ελθοντες ο/ φα^ιααιοι ευθεως μζτατ 
Η^ω^/ανωμ αυμ^ουλ/ομ ίζτοΐονα) v.a.r cnvTffl 
cWcoS Bcutov & 7 τ οΤυζαοκΛμ, 0 ο ΙΗΣΟϊΣ ceva 
χω^χσί/; <αετά <Α /Λα0Ν<·$ν cxutzd 71^05 τίυίί 
βάλοίο^αν» 0 τ&ολυ ttXkBos&tP ^ Γαλ/λα /V 
as ίίκολΣθκα'αι/ ccu73S*h)j οιώ° ^ ifccJV/as, 0 afl· 
/ε|θσΌλν/Γ,0 Έ/<^«<ααια 5,0 ·&ζ$&ν r V 
Ο|^άν£,0 ο/-7^/ΓΤν^ου , 0 α/^ωνα,ΐδ-λΗ^οσ* 
7τολϋ ακέ crav7£S oVa ε’Σζτο/^,ΗλΒοΐ' tt^os au-pi? 
0 ίΐΊτζμ 7o/$ ^aocB^a/s 2αιτ, 7va ττλο/ά^ου 
'nfptikaplifH αυ7ω Λα tov οχλον,7να /xh θλί 
G&crt/J aui°v»7p/5fcvoJs Λ €0££a7r£v<jtv,ws 7% Wi 
Trnrfev αύ7ω,7να αυτ αψωΐΠ'α/,οσ’ο/ ε/χον μα 
s/'yas.07a τενζυμοβα 7α ακάθα^α όταν αν 
«ρν έ^εω§ 4> *7I5 0 σ"ε”33·/ττ[εν 2κυ7ω, 0 Χκ^αΙίμ λε 
fov7a;o7/ αν I» ο ijos τ Θεδ 0 τΡί^νά Ιπίϊίμα. 
αυ7θί$>7να /xh δευΤον φανερόν -?Ρ/Ηα«<Λν*0 &ν<χ 
βαίν<| £;s 7 Τ> c$o$*0 T^ocTKaXf^ ous κθελεν au 
7os,0 α7Γ«λθον ti^os ctuTov.0 εττοίκύϊν ePocofe 
κα,7υα ωσ/ν /xi5aur,0 7va a7ros^K αυ7ους 
κκ^ύαίφ»/ 0 εχφ/ ε^σίάν θ^α’δτε'υφ/ 7<χ$ νο » 
ο*«ί,0 εκβά/&,<1ν 7a cTa/<uoW ♦ 0 εττεθκκερ 
7ω αίμοϊϋι ονομα ητζξον,Η$ /άκωβον rv τ^εβε 
«Tafy ? nj /wocmv ·ρν ίεΛλφον τ /ακωβ«, 0 
Ιττε'Β^κεν &υ7ο7$ ονόμοΰοί Soavsjfts t ο £5//ί 

ήο# 


EVA NGELIVM 

batujtaq^ dns e fili 9 hois etia fabbatL 
Et introiuit item in fynagoga,6C erat 
ibi homo arefadlam habens manu, 6C 
obferuabanteu,an fabbatis fanaturtis 
eiTet eu, ut acciifaret illu t Et ait hoi ha/ 
benti manu arefadla. Surge in mediu* 
Et dicit illis* Licet ne fabbatis beneface 
re,an male facere, aiam fatua facere, an 
occideret At iili tacebant.Et cucircufpe 
xiiTet cos cum iracundia condolefcens 
fuper cttcitate cordis eo^,dicit hominb 
Extende manu tua,Ec extendit» 81 reftl 
tuta eft man^ iil{9 fana ut altera»Egref/ 
ii uero pharifad, ftatim una cu Herodi 
anis confiliu faciebat aduerfus eu ut it/ 
lum perderent. Iefus aut cu difcipulis 
fuis feceffit ad mare 8i ingens multitas 
do a Galii^a fecuta eft eu, 8i ab Iudsea 
&abHierofoiymis, K ab Idum^a,SC 
trans Iordane, 8i q circa Tyru habita^ 
bantac fidonem multitudo magna q 
cu audiflent q faciebat, uenerut ad eu* 
Et iuflit Iefus difcipulis fuis, utnauicu 
la fibi deferuiret propter turbam, ne fe 
comprimerenuMuttos em fanauerat p 
ita ut irrueret in eu,quo illu tangerent 
qtquot habebat plagas.Et(pus irnudi 
cu illu uidiflent ^pcidebant ei, 8C dama 
bantdicetes.Tu es filius dei,S£ueheml 
ter cominabaf’ eis,ne fe manifeftarent* 
Etafcendit in monte ac uocauitadfe 
quosuoluit ipfe, 8i uenerunt ad eu» 8C 
fecit duodecim ut eftent fecu,6{ut em it 
teret eos ad pdicandslutq} haberet po 
teftatem fanandi morbos, 8i crjcicndi 
d^monia ♦ Et impofuit Simoni no / 
men Petrus, 8i Iacobum filium Ze^ 
bed£d,& Ioannem fratre lacobi, 8i im¬ 
pofuit eis nomina Boanergesjqcfeft 


III 


ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 


ζο/ β^όι/'?,^ αν^ε'αν,θ φ(λ/ΏΓ7Γθν*Η)) βαρθο' 
λο/αα7ον,Η5) ματ^αΙον,ΚΛ Θυόταν, C Ιάκωβον 
'Γΐ'τ Βίλφαί'ίί,χ)) θασ ν ο' α/ον,χ3} σίμωνα, τν κανα 
«.νίΤκι^Θ’/'έ^αν /crxoc^f οΤκν os καί-π^εΛοκεν δ 
urv.x)) ζ$χον<τ] 1/s o/xov.h)) αουε^χετ^ ·δτάλ;ν 
<?X/V ω$ /λη Τ'εώαεχΚ <χυ7ου$ μήη affov φαΓίμ* 
Φ ccKoucravliS οι 7Γα^υτ,ε|ίϊ’λθον xjaTN^ai 
άυτ^,ελεΓον j^,o7/ Ιξζ5Κ*καίοι Γςαμμαΐβϊΰΐ 
&7Γο 'ίίξοσ'ώλιίμωρ κατκβαντεζ,ελεφ'ον,ο τί 
βεελ^εβουλ ε’χβ. καί οτι <£ν τω α <?χοντι 'τίν 
Τιμονιών εκβα?&<| τα δαιμόνια* καί τι^οσ* 
καλεαά/χεν corpus,»^ -^αβολα /s ελεγεμ au/ 
το;ς*7τω5 (Γαυατ^ aa7avas σα7αναν sx€a$dv; 
καιιαρ Sa<fi7.i!a εφ'εαυτίώ μζ$Ι<&Η,ον <Pcwa 
Ίαι saGuvai η &αα/λεια εκεινχ ♦ καί εάν οικία 
ϊφζανΊίω μ^κ&Η,ον ^cwaoj satibjoat κ οικία 
Ικε/νχ.κα/ε/ ο aaravas &νε5Η εφ> εαν^ν, καί 
μ*μίψ5αι , ον <Pcwarj satihai, k7kali7\ ε- 
χ4*ο υ ^ώατ^ ouAisTa. σκε'υκτ’ίαχυ^,ε/σεΛ 
0ων ε/5 τ$ ύ/κ'ί'αν άντ </\α£·Ετάαα;,εαν ,αιΙτι^αι 
•Γ /j τον 7σ*χν^ο/ν cThVm, καιΊοτζ. τ£α> οικίαν αν 
τ «f/ajTraa^ocM^b λεΓω υμ7ν, oh ·δτάυ7αά/ 
φεΑκαετ^ 7α a i aa^TH/xa7a J 7o(^o7s r ανθ^οα> 
7των,χαί βλαοφΗ/αίαι ο cras αν βλα οφΗμπαω 
οΊρ * ο$ J' a/j φλασφκ/χκσΧ \ts ΤΌ "ΰτνζνμα 70 
afiov, σνκ εχ<| αφεα/ν 1/s tov ctiSva» αλΤεενο/ 
Xoslsiv a/cov/y κξία^οΊι ελεΓον ο7< 7τνευ/λ°ί 
axcx9a^7ov εχ£χ)) ε^χοντ? h<uHtj!j c:ur Χαί οί 
αδελφοί, χ)) ε|ω ε s η κο7ες, ατετ ε*5 <[λ a ν 7T§os au 
*pv 4>a)VoauT£s αυ^ν.χαί εκάθκι® οχ?ι -π§1 &υ 
tov.I/tpv q ou/TSvciW η /λν7ν£ <ft καί ο/ &ςΡεΛ 
φοί α'ΰ ε|ω Ίχτ'ΰο’ιν du 0 απέχειθκ ccut® 7$ λε 
Γων J/s ε5/ν Η ^«7«^ /ab η)) ο/ &Λλφοί /ab* καί 
τ^/βλεψά/Λεν 0 κύκλω7ου$77§ί&υτ>ν καθχ,α^ν^ 
λε'Γ<|, /J\)U κ μηΊΗϊμχ κ)ο/ αΛλφαί μΛ*.ο$ ^ «,ν 
■tP/kVh7o δελκ/χα τ9εδ,ου7 αΛλφο^/λΧχ^ αΛλ 
φΝ ε5/*καί·3Γ(χλ/ν K^aW7cTasx^ 

*^>α δαλαεσαν,^ ΟυνχχΟκ arfctvTjX^os tf 
XliS>cos 7ε ctvT 6(0.6^70,1 5 7τλο;ον καθ«εδ^εν7« 

0αλάατ| 


SECVNDVM MARCVM 

filrj tonitrui, Andream & Philippu 
Bartholom^um, & Mattharutn, 6^ 
Thoma,SC IacobuAlph^i fiIiu,&Tha 
d^u, ^Simone canan^u, & Iuda Ifa* 
riote g 6^ tradidit illu. Et ueniut ad do 
mu,^ coucnit iter turba,fic ut n poilet 
uel pane edere, δί cu audiiTent g ad illui 
attinebat exierut, ut manus imjcerent 
in eu. Dicebat em,in furore uerfus e^ 
Et feriba^ g ab hierofolymis defcederat 
dicebat,Beebebul habet,^ in principe 
d^monioTz erjcit d£emonia.Et ad fe uo 
catis eis.in parabolis dicebat illis.Quo 
potefl: fatanas fatanam ericereC* Et fi re 
gnum in fefe diuifu fuerit, non potefl: 
itarereanu illud. Et fi domus cotra fe> 

O 

metipfam diuifa fuerit, no poteit ftare 
domus illa,& fi fatanas infurrexit in fe 
metipfum ac diuifus eit, non pot ftare 
fed fine habet. No pot quifep uafa for 
tis igreftus ί domu illi9 diripe, nifi pri 9 
forte alligarit,6C tuc domu ei 9 diripiet* 
Arnen dico uobis.Oia dimittent filrjs 
hoim pdta,6! maledicfta qcuq; dixerit* 
At q couiciu dixerit in fprh fancitu, n6 
het remiftione in jrternu,fed re 9 e xcer/ 
ni iudicp.diccbat erh fpm imundu ha> 
bet.Et ueniut mater ei 9 δί fratres,& fo/ 
ris ftates miferut ad cu uocates eu, 6t 
fedebat turba circa eu, St dicut ei. Ecce 
mater tua Si fres tui foris qrut te.Et rh/ 
dic eis dices.q e mater mea St fres mei? 
Etcu circufpexiftct undiq? cosqiuxta 
fe fedebant ait. Ecce mater mea Si fres 
mei. Qui erh fecerit uoluratem dei,hic 
frater meus& foror mea St mater eft* 
Et iterum coepit docere iuxta max 
re, St congregata eft ad eum turba 
multa,ita ut nauim ingreftus federet in 

G 4 mari 


So 


ϊϊΑΓΓΕΛ i oh 


EVAN GELI VM 


ttSs ο oXAos ττ§ος 'rfu? ^άλαβ* 
«*«/) Vari *? Γ»ς κ /4 εΛ'άαακε/ι αυτρυς $ 
•δτα^αβοΑαις ττο/^νά * εΑεΓεμ αυτό ter yv 
τ « Λάαχίί άυτ,ακούε 7 *»ϊοΡου Ι^λθε /j ο αυει 
|«ν '73? enecat ¥ 0 Ι^ενε-τ 9 ^ cuJ£/'^/j , ο 
w ζτζίσίρ T&a^ci τί οάο/ι, 5 ^ «Λθε /j τα 7 Γ£/ 
τ^νά T3? ουλάνου ίίοά κατέφ&γζμ αυτό , άλ/ 
Αο ίτπΰζμ \·&ί τα τδ-ετ^ωάκ , ο 7 r& ονκ 
f /χε/ι -δτο/^ίώ, 0 ευθεω$, e/^av£T<|A£/j 
Λα Τ μύ εχΊ^ι βάθος yuz , κλ/ου άνατεί" 
Ααντοϊ,Ικαν/λατ: ΐ&χ ¥ Κθά Λα το μ» 7 ίχ4μ ψ 
%αμ ,β^κ^άνθκ^ά/^νο επείΤε/ι εις τάς άκά/ί 
^■ας,Η^ άνε&κσα/ι άι ακανθοα,Φ σ*αυε7τνι|οψ> 
αυτό ♦ 0 Hct^-sro/j ουκ ϊάωκε/ι*ά/$\ο * «" 
Trsot/J εις τίώ ^Έο τίώ καλίώ , ι^) *Λ'Λ>υ 
κα£7Γθ/»,άναβαίυοντ« , η)) εευξάνοντα,ι^ V / 
φζςϊμ,ϊμ Τριάκοντα, η)ι ε/ι ε|κκον7<χ,Μ/) εν εκα 
7ο ί ν»«5) ελεΓεν άυτο'ις,ο ε’χω /j ώ7α &κου<|/ι,&κ& 
ίτω, 07fc V^EVef» κοΟ ’αμονα4 χ^ωτχ(Ταμ 
&υ7 o/J 01 7 T£j/ auTOV crab το7ς άωάεκατ) 7 ra 
|«.^ολίώ»^ ϊλζ'γζμ &υτο/ς, ν,αι/ι <Γε<Γοτ«ι 
fvwvcu Τ’ ^ausjij/ov *? βασΊλε /as τ θεδ,εκε/υοίς 
qTois ε|ω,Μ? ττ^αβοΑαις 7a oydvla yinw/hta 
βλίτζονΊπ &λίπωΰ , ιν,@ μη 7<JWi/j, >0 ) ocnov/ 
©v7es ακονωσ*//κ<2\ μ η <fuu tuicft μ, μχττοτί Vsri 


δ^εψωο'ι/ι, η)) α$&ϊ} άυτοΤς τά αμα^τή * 
μάτά,Η)) Λ$γ{ άντοΤς 4 ουκ oicfa7*· 'dw 'ss&s 
jaSoAwv TauTxv^W) τ -ws ■55'cca'as7<xs τ^αβολάς 
fyticfEcQ-Ej O CuJ£tf ? TDV Tiofov Cu 7 £/^» 0 VT 0 I άί 
|/σ*ι o/ ττα^ά <t£/ju o^cv/oWy enni^Tj ο λόχ 
ly οτ<χν ακέσ’ωσ'/ν,Ιυθεώί %X £ 7?Q cfiocravao* 
e ά^<1 τον ΑοΓομ τον Ιζΰτα%μ{νομ ενΤα /s κα^/ 
S cxutt*vO) ou7 ο! ittftv ομοίωξ+οι Z7rila 7τε/ 
‘ΤρωαΉ e ΰΤβξομενοί , οι οτα/ι αχονοΧοσ/μ τνρ 
Χόγομ,ίυθίώξ μζτά χά^ας λα^αβάνοναι/ί 


Ιίυ^/ι *Η^ ονκ ΪΧουαΊμ ξί^αμ ψΐαντοΐΰτ# 
StAAa '7t$0a‘xai$ol \ι<?ιμ, hret* yiVopSjjH^ 
^λ/ψεως, ηΛ ω·χ<αδ ά/ά το/ι λο^ο^,ευθεως 
ff^y^aAf^oVTeUUWtt βντοι ΙιΛ/ιοι εις τάς 

• · - j 


πιαπ,δΓ tota turba iuxtamare ίη terra 
crat.Si docebat eos i parabolis multa, 
& dicebat illis in dodtrina fua»Audite, 
Ecce exibat g feminabat ad feminadu* 
Et accidit inter feminaau, aliud quide 
cecidit fecus uiam,^ uenerunt uolucres 
cceli δί comederunt illud. Aliud uero ce 
cidit fuper petrofa,ubi no habuit terra 
multam,& ftatim exortu eft > quod no 
haberet altitudinem terr^, foie aut cx^ 
orto a:ftu perqt, 61 eo q 7 no liaberet ra/ 
dicem exaruit,Et aliud cecidit in fpinas 
& afeenderunt fpinas, 6C fufFocauerunt 
illud>& frudlunon deditEtaliud cecu 
dit in terra bona 3 & dabat frutflu afeen 
dente di crefcente, di afferebat unu tn> 
ginta,6i unu fexaginta>^ unu centu.6C 
dicebat illis. Qui habet aures audiedE 
audiatCu aut coepiffet effe folus,inter 
rogauerunt eum hi qui circu illu erant 
cum duodecim de parabola^ dicebat 
eis.Vobis datum eff noffe myfterium 
regni dei,illis autem qui foris funt ia 
parabolis oia fiunt, ut uidentes uideat 
Sinon cernat. Si audientes audiant. Si 
no intelligant,nequado conuertanE Si 
dimittant eis peccata.Et ait iliis. Nefci 
tis parabola hanc, di quomodo oes pa 
rabolas cognofcetisCQui feminat,uer- 
bum fcminat,Hi aut funt qui circa uia 
ubi feminal uerbu,Si cu audierint, c ot 
feftim uenit fatanas, Si aufert uerbuni 
quod feminam eff in cordibus eo^t. Et 
hi futfimiliter,qfup petrofa feminat?, 
q cu audierit uerbu, ftatim cu gaudio 
acapiut iliud,Si no habent radice in fe 
fed tgarrj funt,deinde orta tribuiatioe 
autperfecutione propter uerbum,con 
feftim fcadalisatur. Hi aut funt qui ita 

fpinas 


ΚΑΤΑ μΑρΚΌ'Κ 


Ιέκάνθας cZErej0/jua^o/>ourOi Ittfv οι τρ λοΓον 
&κουου7ε% > Υί/)ο:ιμ.ψμ.ν&ι τ Οιωνός τούτον,^ 
« α.7τάτκ r ■srAot/rou , η)) 0Cj 7T££i τα XomoL 
Ιττ/δυ/χ/οα ε/ςττο^εικγλενα» ανμ' /rviyoucrip 
τορ Xoyop,\\gq ακ<χ$7τΰξ ylvzrcUi V(9?) οντοί 

liOty, O/ SZ 5 ·-/ <τίώ κοίλίνο COJd^iVTiO’ 

ci Tine, c iKQVovcfip τορ Xoyop κΰά 
χαν*^, κοά Hoif&ocpCfOvrtpi sp τριάκοντα. , 
ε /j εξκκουτα»κ)) £/j Ικατορ^κοά ϊλί -yzp αυ 


f/ 


το ii» * ^aarf ο λε/χνοτ ε^χετ^, /va itwo to/j 
μό^ιορ τεθκ*Η υττοτώ κλίνιιρ-χοχ 7voc εττ i 


ΉωΧυχνιαρ W/teG^ov γά^ £5/ τ’Γ npuTrfoV 
o lcc/j <ακ cpctVE^w8s,oUc^ tyivvp Ιίττόκ^ν ^ 
φόρ, αλΧ7ναε»ς φάνε^ο /j ελθκ,ε<7/ς εχβ ωΤα 
δίκον^,άκοϋετω ♦ 0 iXtytp αυτοΤς.&λεττε 


τε τ'{ Ακούετε» ω μίη^ω μ.ίΤ^&.τΐ 1 μ.ίΤ pOit 
ώΐτον u^T/v/^j 'Ττξθο^ί&Ησ'ίται νμΐρ τοΊσΊ t/ 
αοόουσΊρ . Ος >oi/p oc/j εχβ,ΰ'οδκσΐ'^ αυ7ω 4 κ)) 
ΰ§ ουκ εχΊ η)| ο ε'χ<1 ^GkVetj α^αυΊϊΟ» £7 ελ« 
7 ^*ουτω 5 \sip η βασίλε/α τ#> θεόν, ως εα /J 
«ρθρω^ος βάλχ to/j αττο^ορ tisst φί7ς , 
καθενΛί h)j εΓέ/^κ^ μύκ7α η)) Ημ{$α /j.h)) ο εΰτο 
£0$βλα5σ.νχ η/) μχκυνΗται ως ονκ o /ο^εν ccu7oV* 
αυτο/χάτκ χ*/ρ μ -yy κο^ττοφο^δ, 'ττςωτο^ 
χοξτορ,ϊιτα 5αχαυ,έ;7α 7Γλκρκ o"T7ov*^7m 
εάχυκο'Τανο κ&£^ ευθεως α·?Ρ5ε/Μ 
Τ' (Pftzravov/oJi^zzHKev ο θε^σ^όΧ)^ ελεΓε» 
τίν/ο,αοίωσ'ο/Λε^Ην βασ'/λείαν r 0εδ·ι) $/ τιτοί 
Λ"7 mjotSoXy ■25·α^αβαλω ί αε/; αυτΐου j ωοΉοκ/ 
κο /j Λνάζδ-εως, ος οτ οπτα^κ εττ/<^5\ -ySa* 
μικξο'τί^οϊ ττάνίωρ r OD^/aocTCov Wv rL· 
717 ^ φ«ς» t^)j οτ a/j Caragii , αναβαίνβ 
^ίνετοΐί πάντως ί$ν λαχάνωμ μΐί^ωρ * 
ΚΟα^Οίδ κλάδους μ,εφάλους.ως τε Τ'εΛα/ 
<θ·ο« ϋ7τοτ{ώ ο'κϊά^υ cxutov , τά ττετβνά τ® 
oujotvou καταα·κκ^οε«;*<^ το/άυτονς ■srajco' 
βολα/ς ·®·ολλα/ς ελάλβ αυτοΤς του Xoyop 
κα^ως εΤ'αναυτο ακούθ^ » χω^'ς 7ra^ct 
£)θλ«σ', ουκ εΛά?νθ’^υτοΐα ♦ κατ /ciVa/r <$· 

το7ς /AOt^HTft/§ 


SECVNVVH MARCVM Si 

fpittas feme exdpiunn Hi funt qui uei 
bu audiut 3 & ibllidmdiaes feuli hui^ 
deceptio diuitia^c q circa reliq fut 
concupifcenti^ introeuntes fuffotant 
uerbum, 6^ fine fruclu efficit^Et hi fu£ 
qui in terram bona femen exceperu^ 
qui audiunt uerbu δί fuEipiunt, di fru 
dtificantunum trioint^unum fexaoiil 

O O 

ta,& unum centu^Et dicebat iilis^ Nuit 
quid uenit lucerna ut fub modio poiia 
tur^aut fub le<5toC' Nonne ut fuper cati 
delabrum ponaturC Noneil enim ali/ 
quid abfconditii,quod no manifefte^ 
neq; fuit occultum, fed ut in r ppatulu 
uenianSi qs habet aures audiendi, au/ 
dianEt dicebat illis» Videte quid audi/ 
atis»In qua menfura metiminfalrj me/ 
dentur uobis,^ adrjcietur uobis, q au«* 
ditis * Qui enim habet,dabitur illi,SCq 
non habet, etiam quod habet auferet? 
ab eo»Et dicebat. Sic eft regnu dei que 
admodum fi homo iaciat femente in 
terra% di dormiat di exurgat nocte ac 
die di feges germinet, di furgat in altu 
dum nefcit ille. Vitro enim terra frudti 
ficat primum herba,deinde fpica,dein 
de plenu frumenta in fpica»Cum aut 
^pdudtus fuerit frudrus, ftatim mittet 
falce, qth adefl meffis,Et dicebat»Cui 
• affimilabim 9 regnu dei,aut in q para¬ 
bola coferem 9 illude’ Sicut granu firta^ 
pis qd cu feminatu fuerit i terra, min 9 
eft oibus feminib 9 q funt in terra ,di cui 
feminatu fuerit,afcedit, di fit mai 9 oib 9 
oleribus,^ facit ramos magnos, ita ut 
poffint fub umbra eius aues coeli nidifi 
care.Et talib 9 multis parabolis loqbai: 
eis uerbu prout poterat audire,fine pa 
rabola aut no loqbai eis» Scorfim aut 

difdpulis 

ΒΊΓΑΓΓΕΛ10Ν 


EVA NGEEIVM 


r>7s iacl^htouq Ζαιτ } ί7τίλϋψ τΰΊχντα,θ ?Ay\ 
αυπ7ξ>&εκείνη τΝ Ημζξ<χΧ^ίας ywopSjjHe,, 
Λελθώ, uuCV ε/ς ίο τνε^αμ, ^ αφεντες rop 
οχλορ, Ί^α^αλαμ^άν'ύσ'ίρΤι.υίορ ως np <νν7ω 
! 7τλο7ω } 0 α/λα M?s7i.o! α^ϊα h/j /χεΙαυΤίΑ,κοα 
ytvCIctt λα/λαψ ανε'/Λ^ μεχαλΗ,Ία κυ<α<* , 
τα Ιττεβαλε /J ε*ς το ττ'λοΊορ, ως 7% αυτ® hcTk 
^ αυτυς W/ τκ ^ύ,ανκ, W ι 

TO ΤΓξΟαΤίεφάλα/ο/ί χαθεύ^ωμ, Λεφε// 
^crtjO αυτγ/,^ 'λίχ^αΊρ αυτω» Λι^άαχαλε, 
ου,<αελβ αΌι,οτι δεττολύ/Λεθα^ν^ οΡ'ΐεφε^θε/ς 
επεΙιμΗΤερ δενε,αφ,Η)) ειπερ τη θαλασ/ 
ΤΗ,Τιωπα.,'&εΟχμωΤο, ίκοτατερ ο αμε- 

<αος s'V^ £ro /χεφάλχ, 0 ειττε^ 

αυτφς» τί <^&λοί \st οιιτως; Πως, ουχ ε'χετ* 
ΖΓΐ5ΐρ;@ εφοβΗθΗσα /j φοβο /J Μεφ°Ψ>Η9ή ελε 
-φύμ 7Γ£ος δ7&Ηλ3$»τί s α^α ουτος ot/ >y 
ο av£<o.os η)) η ^aAacjc^VTrax&tfcrt/j δα7ω;Κάί 
«λδΰ /j ε /s to τζε^αρ ^ θαλάοτκς ε;ς τίώ χ^/ 
poc/j <τ?&7 ya.(fi<x<jlw(tip+ και ζ/^ελθορτι <χν^ 
%$ εκ T3? τ3-λο/'ου,ευ§εως οίττΙωτΗΤερ δευ7ςο 
εκ τ?Α/ μνκμιιώρ ανΟ^ωτος $ 7τνευ < αα7/ αχα 
6ά§7ω,ος τίώ κα τίκΗΤίρ ίιχερ ψ'Ρ'ΐο, /χνκ/ 
^.ε/ο/ς.Η)) ουτεαλυτετιρ cursis H^cwarp αυ^ 
TO/J οΓκταί,Λάτ 5 ctur^/J ττο/^άχ^ττε^οα^κα* 

αλυτεο'/μ Μέύ^,Η)) cTi eczctSo^S 

αλυσΐίς,Η)) 7<χς ττεΤ'ας ααυτε|;φ6οκ, η)) ouJV<s 
^ντρΊχυΤερ J\x /λάσΌί,Η)) Λα ' stoW7 0 $,vuxt :> $ 
&Ot Η,αε^ας ^ τ°Τς ο^εΤιρ,κοά ψ τ°Τς μνπμα/ 
<fip np κ^ά^ω/ί,Η)) xa7axoTrjco/J £aui°/J λίθο»$* 
ί^ω /i ο -!?/> ΙΗΣΟΓΝ δχτί 5 μ-αχ^ο'θε/φε^α^ομ 
κοά τι -ξοΤεκαυκΤίρ αυ7ω,κοά κ^ά|ας φων« <αδ 
^άλκ ϊιπερ+τί εμοί και τοι ΙΗΣότ ψ τ θε£ 
τ νφ/ 5 θυ|θ jK /^ω σι τορ· Βεομ,μήμε Sacravi / 

ςχ$»εΆεφε/.> ^ αυ7ω,χξελθε.'δ* τπ/εν^ατ 7 ακα^ 
fiajT/j 1κ τ δα»Θ^ώ7Γ^κοα: ετεκ^ωτα (ατορ^τι 
σ*ό/. οΒο/χα·ΐ^ί) α,ττεκ^ίθκ Λ έαι>ρ^Αεγεωρ ον ο- 
μ.<χ μοι,οτι τνοΤλο Χτμερ,Μχ -^εκάΛ^ αυΤ 
Ίχο%αρνα μπ oculus δετ τθ5ΐιλΗ ε|οά '? χω^ας» 

Ηβ dl m 


difdpulis iliis exponebat omnia*Et ait 
illis in die illo cum fadta e0et uefpera* 
tranfeamus in ulteriorem ripam,Et di 
miffa turba,aifumunt eum, ,ita ut erat 
in naui,fed di dlix nanicula: erant cum 
ίΐΐο,δί fit procella uenti magna, 8i flu/ 
d;us irruebant in nauim,ita ut illa iam 
impleretunEt erat ipfe in puppi fuper 
ceruical dormies , δί excitant eum>& di/ 
eunt illi* Pr^ceptor no eft tibi curae, qcf 
perimus, Et exurgens increpauit uen/ 
tum,6i dixit mari ♦ Tace, obmutefee,^ 
conqUieuit uentus,6{ fadia eft traquilli 
tas magna,ait illis»Quid timidi eftis 
adeo. Qui fit ut non habeatis fidem > 
Et timuerunt timore magno, & dice¬ 
bant inter fc, Quifnam hiceft,quia SC 
uenms 6C mare obediunt ei^ 

Et uenerunt trans mare in regione 
GadarcnoruTt egreflo ei de naui, fta- 
tim occurrit e monumetis homo in fpi 
ritu immundo, qui domiciliu habebat 
in monumentis» Et necp cathenis quif 
cp poterat eum ligare,propterea quod 
fepe copedibus di catenis uindlus fuii/ 
fet,&difcerptae fuiffent ab illo catena» 
& compedes eftent cominut^,6C nemo 
poterat eum domare» Et femper die ac 
node in montibus 3C in monumentis 
erat clamans δί concidens fcipfum la- 
pidibus»Cu uidiftet aut Iefu a loge, cu 
currit,^ adorauit cu, 6i clamans uoce 
magna dixit»Q^uid mihi tecti eft Iefu 
fili dei altiffimiCadiuro te g deu,ne me 
torqas»Dicebat em illi»Exi fpus imun 
de ab Εοίε,δί interrogabat eu, Qcf tibi 
nome eftCEtrndit dices eiXegio mihi 
nome eft,qa multi fum?. Et depeabatf 
eu rnultu ne fe emitteret extra regione». 

Erat eni 


ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 


SECVNDVM MARCVM 


κ μ q I κ& ΐΐξοζ τα ορΜ α-νελκ χο /f ,αεφίχ / 

Ah βοσκο/λευκ» - ^ ττα^εκάλεσα,υ <xuto/j -<sr<xv 
τες ό/ οΓα/,αονες λε'νοντες»7ΐ·ε ι α4· 0 / υ iV*oca*l/$ 
τους χο/οουζ, /W ε/ς &υτους ε/σ^λθω,αεν * 0 
ΙττεΤ^εφε/; &.υτο/ς ευθεως ο ΐΗΣΟίΣ»^ ο^,ελ 
θο’υτοο τά'δτνειτ/χοί.Τοί τα cckcc9o!£0cc,WnA0o/j 
ί;ς τους χοι$ο\ι$+\\$))ω$μ.Ηο'ζρ η ayiXx κ<χτα 
Τ37 Ηξχμμον ε/ς τ£ώ ^άλααια,υ » hcToc/j J)t, I ότ 
Λχ»Τν/ο /*0 ε^/φφ-οι/το <$/ τη θαλάαΤΗ,ο/ 
βο^κο^τες τους χορούς , εφυφο /j». /i ' 

yy&Xap \ιζ τ$ τεοΤαμ v^gq ε/ς τους α^οϋς 
Η9^) ε^Ηλθ ομ)£&μ τϊ \stp το yiyovo<i*& tj / 
XOHJ ΤΙ^ο'ς TOV ΙΗΣ0ΤΝ»νΪ5 0£WjScf//J tov cToc/ 
μ.ονιΊόμ.ίνομ,·κϋ.$ιίμ.ίνομ,@· )ματιαμίνομ 0 
σ'ωφ^ονοαυτα to/j \%hmt cc T/j At-ysw/Jct 0 
εφοβκ θΗ/Λςυ» JvHyiVavT ξα/τοΤςο/ /gT</u/ 

Τίς,-δτω; εγε'νετ Ίο$ λαιμόν ιΊομίνω 0 7τε^ι 


'^ίν χοίςωμ. κοά Hflavro Ίκχ^&κ&λ&μ αυτμ 
%.πίλ§βίμ cczro <?w oj/i ωμ auTrV »νφ!>] έθαβαν/ 
ros &υτ ε/ s Τ’ 7Γλο7ομ,7Γβ.%ϊκ(χ.λ& αυΐον ο Λχ* 
μονι&ίΐο,'ίνα .η ,αετάυτου . ο q ιηΣοϊΣ ουκ 
«χφλίκεν οα/7ον,ύά&νά λεΓβ α,υΤω* Τ/ταΓε ίΐ$7ομ 
οίκο ν σΚ τη^ος Τους «Τους n))ocvcxrr<lAo/j £ai7o7$, 
oVa (foi ο κύ^ /os τΰ-ζτΰ-οίκκζμ 0 Ηλεπτε /j Τε*Η^ 
α7ΓΗλθευ 0 χξξατ 0 κκ^ύοτφ/ ενΤκ Λκαττο Aei ο 
σ*α kp/tfcrtv αυ7α> ο ιηςοτΓ,κ)) 7τάν7ε$ εθάυ/Λοί 
3°V»HJ Λα τ^άσ'αντ τιηςογ εν7ω 7τλο/ω ·ετά: 
A//J ε /s 7Ώ 7τεραυ ταυκ'χΟκ οχλθ5 7τολυ$ ε^ταυ 
•rov } 0 κν·π§α τ) Οάλααταικκα/ /VW ε^χετ^ !/$ 
τ αρχίΤυναΓωΓω^ουον^ί > /<x<j£O$«0 /Λον άυ/ 
*rou T*s-<-7Tf4 Tous τ-ο^α; &υτ ♦ 0 ·π§εκάλ<1 
au-TOU τΡ^ά,λεΥ&ν,οΤ/ to θυΓάτρο'ν μ'ύ \%<χ 
7ω$ εχ<|,/να ελθων W/ 0 H 5 oiulwTas Xs^as» ο ^ 
ττ*ω$ Τωθπ κοά 3Ηνετ^»0α7ΓΗλθεν /υ-έΤαυτ 0 η 
κολουΟπ άυ7ω.οχλο5'7ΡΑυ\* 0 <Λωεθλ/βον αυ 


τρι^Θ Γαυκ7/$ ουσα εν ^uVt} αίμα τ εΤκ ^ωςΑε/ 
κα*^9^ Tf^a τταθδτα U7ro ts-o^vS/j ’/ατρω /j 
Η9^ ( ^ α7Γα ' ; Η , σ*ασ'α τα εαυτπσ τε-άντα 
/λΚ^ ωφελκ^δο'α,α/^νά Μ^Αλον ε/ς τ χα / 

jo/j ίλθδ 


Erat aut ibi iuxta montes grex porco> 
rum magnus pafcens, δί dcprccabant? 
eum oes dl^mones, dicetes* Mitte nos 
in porcos 3 ut in eos introeamus,Et per/ 
miilt eis ftatim lefus» Er cgrciTi (pus v 
mudi ingreffi funt in porcos» Et fereba 
tur grex p pceps i mare,erat aut ferme 
bis mille,^ fuffocati filt in mari „ Qui 
aut pafcebat porcos 3 fugerut6^ renucia 
uerut in duitate,& in agros ♦ Et egreffi 
funt ad uidedu cjd effet qd* acciderat, 
δί uenerut ad lefum, &!uident illu qui 
a dasmonio ucxabaf fedente di ueftitu 
δί fana: mentis qui habuerat legione δί 
timuerunt»Et narrauerut illis qui uide/ 
rant qualiter facflu effet ei qui dasmo^ 
nium habuerat,^ de porcis* Et rogare 
coeperunt eum,ut difcederet de finibus 
ipfo^»Etcu ingreffus e nauim,rogabat 
illu qui fuerat a dasmonio correptus,ut 
effet cu illo, Iefus aut no pmifit eu,fed 
ait illi*. Abi in domu tua ad tuos,& an- 
nunda illis quata tibi dhs fecerit,^ mi- 
fertus fit tui * Et abqt , δί coepit pdicare 
in decapoli,quanta fibi feciffet Iefus,6£ 
omnes mirabantur*Et cu traieciflet Ie/ 
fus in naui rurfus in ulteriore ripa,coue 
nit turba multa ad eu, δί erat circa ma/ 
re.Et ecce uenit quida principu fynago 
ga: noie lairus, δί cu uidiffet eu, ^pcidic 
ad pedes, δί depcabatur eum mu Itu d( 
cens,Filioia mea in extremis eft,ut uco¬ 
nias δί imponas illi manus,ut falua fit, 
δί uiuet» Et abrjt cii illo, δί fequebaf’ eu 
turba multa, δί copi imebat eu» Et muli 
er qda cj fuerat i ^pflunio faguinisanis 
duodecim, δί fuerat m uka ppeffa a co 
plurib 9 mcdicis,6i infupfcrat oia fua,6i 
nihil adiumeti fenferat,fed magis i de/ 

teriusue 


ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ. 

i* . ' 

jot) ελΟ&Τα,αχοιίτατα z*ip τ iHSOr» ελδ£- 
<f<xqv ο'χλω oTsu&zvfyaro roy ί<αο Οι'ΰαυ 
'T3? * ελεφ-εμ yoop , κ&μ )ματίωρ αυτοχ/ 1 
<4ωΜα/,τω0ΗΤομβίί* luscos c /^κ§άνθκ κ 
τγκτ-η τ® ααματον, ccuth§,i^)j Vyvoi %>? τω/ 
^.ατ/, οτ/ /octcu a7f ς£>1 μά.5^0ξ* Η5^) %υθε/ 
«ς ο ΙΗΓ0Τ2 IttiyvoVQ yv soiutco σίω ο^, αυ^ 
TO c^cojcc/xV/j ^ελθουταρ,εττ/^αφεΐς <$>7ω 
^XAcp ελεφε/;*τ/'ς μ,ου κψατο )μαί!ωρ· 
0 ελεφομ οουτω ο/ <ααθκτ<χ< αυτο^Βλεττ^ 

. οχλορ ΤΟϋθλ/βοντά τε, λε'φφ’ τ/§ 
^.ου «ψατο;!^ '^δ-ε^/εβλεττετ 0 /οΛθ/; rrlw τδ- 
τ ·2τε7ΓοίΝχυ/α<υ*Η cTt γοϋ)ίφοβκθθΤχ 7£ε 
μούσα ε /cfu/a ο yiyovzp εΰΙ αυτ« ,κλθε /J VjgM 
‘7t^oo J (zjiifip δ^υτω,ν^ ε/ττε /j αυτω zroiaOLp 
*rlw 2cAkBcJcc/j+o ίΐ7τζμ wffH*Qvyct.Ti% η ·3τί 
5/ς Του τετωχε' /j τε, vzrayz Ιΐζ zi^bjolw, ^ 9 ^ 
/c&7 ύ^Ηζ 0C7f asj-yo^ou* Er/ &υτοι/* 
λαλοαϋτΘ-',ε^χονταί cc-Jf Τ3) αρχ/ταυαγω/ 
^ou λεφοντες,οτ' κ ^υγάτκ^ 1 του ατ-ε^ανε^ 
τ/ ετ/ τχυ'/^ας *r A/cMtfxaAo/jjo mrors 
Ιυθ εκζ ^χούταζ ττμ λόγο μ λαλδμ&υο,υ, λε 
'Τ'Ί Tsm^ 1 ^>χ/Λα5τφωφω +/ α}1 φοβδ,/χονο/; 7τ/ 
sol /ε* ijpq ονκ αφΰΗε /J ου^ενα αυτω Tttuaxo/ 
ΑουΘί/τ<#,ε7 /ah πίτξομ 0 /άχωβο/; 0 ’/ωάν/ 
ΐ’&υ r>/j &<Γελφο/) /αχωβου* ε^χοντ^ ε/ς τ 
οικομ Τΰ) α^χϊταυτφωγου,^ί) £εω£θ £ο^υ/ 
@o/j χλοαονΤας* κα/ αλαλά^ονΤτζ 'ΤΡ^ά,κ)) 
ίΐ&ίλθωμ Αε'φβ αυ*!°7ς*ϊ7 ^ορυβθί&ε jy χλοα/ 
ε7ε;2>' 7roLdcf/o/j,oux &7τε0<Μεν,α/$ίνα χαθευ^*. 

χατε^ε'λω/; &υτδ*ο <jV εχβαλω /j ccssw 
τα5,^αλτ/Αβ<χν0 Τ’/; 'ετάΤε^οί T3? Tre&JVou H/} 
•τίω /Λκτερα,0 W§ /λεταυτου?!^ ε/αζτο^ευ 
&του 07 Γ'ΰ >ψ τ τναίόΊομ αναΚίιμ$Μομ,& x^a 
τκσώζ χβξος του ts-cttcT/ou, λεφθ αυτκ*. 
ΐαΛ/θά,χου/χ/,ο μ^ζ$μΙιιοΟνομ$Μομ,το χ 
κο^άτ/ο /j το/ λε'φω εφ 0 ^ε»κοα ευθεως &νε%κ 
*3Τ) χο^αΤ/ 0 /J 0 τη$ΐζ7τάτ&*Ημ yoc/p ετω /j (Ρω 
«Ρεκβ-ίΚΰά c/^hncfccp ϊκζαοΊρ μι yaiXlw, κοα 

^!ϊ5ίίλαΤ®_ 


EVANGELIVM 

terius uenerat cu audiiTet de Iefu,uenic 
in tutba a tergo , δί tetigit ueftimetum 
eius ♦ Dicebat em, fi uel ueftimeta eius 
tetigero,falua ero /Etcofeftim ficcatus 
eil fons fanguinis eius 1 , di feniit cor^c, 
g? fanata efiet a flagello * Et flatim Ie^ 
ius i femetipfo cognofces uirtute qu^ 
de fe exierat, co nerfus in turba aiebat* 
Quis tetigit ueflimenta mea C Et dice/ 
cebant ei difcipuli fui. Vides turba co> 
primentem tc,di dicis,quis me tetigit C 
Et circumfpiciebat ut uideret eam qua: 
hoc feeerat*Mulier uero timens Si tre¬ 
mens, fciens quod facflum effet in fe,ue 
nit Si procidit ante eum,8£ dixit ei oem 
ueritateJlleaut dixit ei. Filiajides tua 
te faluam fecit,uade in pace, Si efto fa^ 
na a flagello tuo * Adhuc eo loquente 
ueniuntaprincipe fynagoga:, quidi> 
cerent» Filia tua mortua eft, quid uF 
tra uexas magiftru C Iefus autem pro/ 
tinus audito uerbo quod dicebatur,ait 
principi iynagog^» Ne metuas,tantu- 
modo crede»Et non permifit ut qtiiF 
quam fe fequeretur prater Petrum Si 
lacobum Si loannem fratrem lacobu 
Etueniunt in domum principis fyna/ 
gog£. Si uidit tumultum ac flentes SC 
eiulantes mwltum,6^ increflus ait illis* 

O 

Quid tumultuamini 81 ploratis? puel¬ 
la no eft mortua,fed dormit» Et irride^ 
bat euJpfe uero eiecftis oibus, aflumit 
patret matre puella Si qui fecd erat» 
8i ingredif ubi puella erat iaces, Si ap/ 
phela manu puella:,ait illi* Tabitha cu 
muqcfeft, fi quis interpted Puella tibi 
dico furge»Et confeftim furrexitpuel/ 
la,& ambulabat* Erat em annor duo> 
decim^obftppuerut ftupore magnos 

Et praecepit 


ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ* 

ΑΥδε/λαΐ 6 αυτ>7ς ποΤλά,'ίναμ .xfoiq, φνωηΕ 
*tirip 2l o%}j& ou. αν τη φα·γ&μ*κ<χι cfi/ 
Ηλ%εμ εκθθε/υ ΐφ)) «λθε /j ε/ς <τίί υ 7τα| /cAot &ι» 
^>Η 9 ^ βκοΑουθουσ'//; οευτω οζ μ.α9κτα/ δα*- 
Ίτσ,’/^ φει/ομ&νον σ*αββατον, hj£<xto <yv 
σύυαφωφΗ Λ'ίΛ'άα’κβ/ζ.ΐ^ ττο^νοί coiovoit- 
τες,ΰ/^ε7Γλκατοι/τ® Αε'γοι/τες.πο^εμΤ^τωΤαν 
τα,ν^ τίς η oOQjia. η cPo^Qcfa ξευτω,ι^ JV 
νάμ-βς toioSjtcU Λα<$ν χβ^ω /j αυτόν φ/νον 
τάί,ουχ ουτος έ2?/υ ο τεκ τωμ ο ί^οζ μαςίαξ, 
&<Ρελφΰξ ’/ακωβου ι^’/οοτκ \\g^iiJ y 0 L, kou 
αίμωνος;Κΰάονκειαιρ αι α^ελφαι auiw αχΓε 
7ί§ος Ημάε^Φ εακοί/'ΛχΑ/^ουι 0 <$/ αυτω.ελε/ 
•yi/J c&auf>7s ο THSOTS, οτ/ ουκ’ίΒίμ 7η=οφκ 
τκ^ <rr/<uo $>ε/<αΗ <$; τη ζηχξίΑΐ αυτζΑ,ν^)) $ 
ίΤζ oVvysvEtf//;, 1 ^ $ τ ? οικία. οευτζΡ, (δ' ουκ 
κοΓ'ίώατ 0 εκθ ου<Λ! μ /oc/j <Ρίωαμϊμ ποίΗσΌί, ει 
μπ ολίγοίξ ά^ωΒθ/ς ? ετπ^ε/ξ rccg X&faq εθε 
ςάττόϊ/σ'ερ,ι^ ε9αυ/χοφ/ζ Λατίώ a7r/sicc/J 
&υτίν*κα/ τ&ες/Ηγερ τας κωμαζ κύκλω cTf> 
«Ράτκω/ζ.ΐφ’)} ^οο’κ αλζίται τ°υς ^ωλεκα,Μ^ 
%|ocr> Scuto υς ατΰΌΒε/λ,&μ α^υο <Μο. 0 ε<^/^ 
<Γου <xuto"s y\pwlap ιΡίν τζν&ίμάτωμ r$v 
κα^ά^τω/ί.κοα •δτα^Η'^αΑε/ζ οαιτοΤς,Μ/α <uk> 
<&\ν οαςωσΊμ ε /s οάομ,ει μπ ^ί&<Ρομ μονομ,μπ 
πΗξαμ,μΗ αςτορ, μίι ε/ς τ2ώ ^ωνίευ χαλκός» 
&λλ WoAcN^jU/ouc’ (Tot^aA/cc, KOttM» W 
£v<fa<&o& A ίο X&rlv α·ΐ.1φί) ελε-γεμ αυτοΤς 
Ο7του εα,υ εκΤελθκτε εζς ο/κ/α/ζ,εκθ ^ία/ετε,ε/ 
«S a/J c /^ελθπτε εκβ^εμ,ν^ οσΌι ιάμ μ η <Ν- 
|co/jt£& υ^ααζ,/χκ^ < χ.κ'ΰαωσ’ιμ νμωμ,εκττο/ 
j6Vo / acvo/ εκείθε/ζ» εκτ/νά|<κ·η to/j χνοάυ τ 
ν?Ρ κάτω 'Pw ποεΡωμ νμωμ'εΐϊ μα^τυ^ιομ ocu 
Το7$.Α/χ£ώ λεηο νμΊμ^ανεκτοτε^ομ ibOL cfo* 
£ομοιι κ ίομο^οις tyj πμερα κξίαεω^Η 7η ττο 
λβ εκείνη ,Koit ο^εΑ θοντεξ εκπξυαϊομ, Υνα μι/ 
Το φοΗ<?^<?ιμ ¥ κ)) (/'οα ί αο , ν/αττθ/^,ας^ ) εβα/5διθ/ζ, 
κ'λ&φομ ελώ /co ττο/^ους α^ω5ους νΟ) εθε 
ςάτζοΜορ* κάι Ηκοναεμ ο &κ <τ/λενς kjcoJV? 
*' -- φοαζε^ο^ 


SECVNDVM MARCVM 
pr^cepit illis uchcmeter>ut nemo id fci 
ret,6i iullit ut daretur illi qbud ederet· 

Et cgreiTus eft illinc,^ uenit in patria 
fuam, di fequuntur eum difcipuli fui · ^ 1 
Et fadlo fabbato, coepit in fynagoga 
docere, 61 multi audientes obftupue^· 
runt 3 dicentes.Vndehuic hxcC 6iqu« 
eft fapientia, qua: data eft illi, 6C uir / 
tutes tales qua: per manus eius effici¬ 
untur ? Nonne hic eft faber ille,filius 
Maria:,frater Iacobi 6i Iofe, di Iuda:,2£ 
Simonis C Nonne 8i forores eius hic 
nobifeum funtC Et fcandalizabantur 
in illo.Dicebat autem illis Iefus. Non 
eft propheta contemptus nifi in patria 
fua.& inter cognatos,6i in familia fua*. 
δ^ ηοη poterat ibi uirtutem ulla facere, 
nifi quod paucos infirmos, impofitis 
manibus fanauit.Et mirabaturppter 
incredulitatem eorum, 6i rircuibat ca^ 
ftella in circuitu docens.Et accerfit duo 
decim,& ccepit eos emittere binos, 6C 
dabat illis poteftatemfpirituum imun 
dorum. Et pcepit illis ne quid tollerent 
in uia> nifi uirgam tantum, no peram, 
non panem,non in zona ^s,fed calcia^ 
tos fandalijs, 6i ne induerenf’ duabus 
tunicis. Et dicebat eis.Quocuq; intro/ 
ieritis in domu,illic manete donec exe/ 
atis inde. Et quicumq; non receperint 
uos,nec£ audierint uos,exeuntes inde, 
excutite puluerem qui eft fub pedibus 
ueftris in teftimonium illis. Arnen di^ 
co uobis. Tolerabilius erit Sodomis 
aut Gomorris in die iudicrj ,cp ciuitati 
illi.Et egreffi praedicabant,ut poeniten¬ 
tiam agerent,^ dxmonia multa erjcie/ 
bant, 6i ungebant oleo multos aegros 
6i fanabant .Et audiuit rex Herodes 
c H manifcfta 


86“ 


EVAN GELI VM 


Bf ΑΓΓΕΛΙΟΚ 

yotf) ε^ετο τ ονομα. cc vn>v,v$5) s/ 
TitytpiOTt /ωάννκς o itxXTrf εκ νεκ^ω /J «y 
Τ'εξ’θκ/»^ fT /α 'TOto yvS^ytfcTip ca (Ρνυυάμβζ 
y[/ αΐ'7ω/ο:?λθί ίλίΙΌμ,ϋτ! κλίας afAot -j 
iteyo ρ,οτι 7ΐ^οφκτΝ5 η ωςε/ζ tw/j τγ§ο 
tpHvfJ* AkovVou» , o ,o/J εγω 

α7τεκεφάλ;σ’α7ωάν νΑυ,ουτος Ζ&μ,ανινξ \s- 
yiftuiK y?K£w/J»AuTO? >ιχφ o oc.7rosri 

AccQ^K^arNae/J to/j )cc6iVvlw,MU tdVat/j ccvT 
■<$/ 7 h φυλακ»,Λα κ^ωΛάςΓα. r) ytwoUKa Ομ 
λ/7Γ7του Τ3) αδελφοί/ αυτόν, ori avnrhl) \yi' 
p-Hcn/.KiXtytp yw/j) ο’/ωάννκ$ «^ω^κ,οτί 

ουκ ίξίδ'ιμ σοι εχβ /J ‘riu; γαϋ canet 'W αδελ¬ 
φόν c*s» η Jt κ^ωΑίάς ψ&χιμ ccutSj nod h%z' 
/\εμ ccuto/j α7τοκτθνοα, Kod ουκ. κ^ώατο* o 
κ^ωΛί,εφ^ββ'? 0 ?>/j 7wavviui,&cJ\osfcvTO/J 
avJ^a Μχαίομ,ώ) ayiop h)) aUOtTHfe αντο /j* 
Hed e εκ'έσ’ας α,υτου,τεΓΟ/λ a Ιπο/β f<od HtKcoij 
Scurov Ηκουφ,κάι yt\lopSOjuo, Ημί^αο, ενκοί£/ 
^ον,οτε ι°7ζ yzvitfiote, &ντ$ «^είττνομ 

Itto/s 7o75 (J.iyi5cofip, και το~ζ χιλιάς ' 
χοίξ,κί) τ°7ξ 7 ΐ^ωτο/ς φαλϊλοααζ*κάί ε// 

«ζ’ελθ'έσ'κς ςΰ) ftvyctfjos αυτίς Η^ω^ϊά^ος, 
*.ca apHfjHc,, και αςίΞάσΉζ HjwdVf, 
καν τ°7ς cruvcwoLmpSjjQtq,, ίππμ ο βαΛλενς 
Ts^ 1 κο$&σίφ+άπΗσ“όμ μίο \αμ ^ελ^ και <^ω 
creo &οι,Κ(χ.ΐ ωμοσ^μ οευτκ,οτ/ ο εά /J /χε οατκ 
ακς,^ωτω σΌ/,εως HxuVsg 'f βαα/Λε/αζ /a 1 #* 
«0 c^A6§aa>ff7rs/J7H μηξια. υ^* τ* cuthoO' 
μοα·^ ίΐτημ^σίω κεφαλ/ώ 7coavv* TW Βά' 
ττ^ουνκάί ε/σΊελΑδιΛε ευθεως /χε7<χ £ΠΓου</Ηίφ 
Τΐ^ος 'T/j ]2> α σ'; λ ε α, κ τ hVom 0 λ εΓ £ aa, θ ελω /vot, 
/xoi cTwSc/^ciuf %7ΐϊ 7Υΐ\ιαικΙ τ$ κεφαλή 7«άν / 

’ ιώί r βαιτ)" /sS,x)) 7^ίλυ7Γθς γενο / ^0ος ο β^Λ 
Άεΐ/ς Λ<χ τ°υς ο$κΒς, >ή ·3°υς aUvowoLKepSbJii^ 
ί>υη κθε'λκσ*ε/3 αυτ {Jj aQtTR^oa*^ ευθέως απο/ 
5είλα.5 ο &&5<λεΐί5 (Ζσεκ’ίίλάτω^α,εκεΛοΙ/α'ε/ι 
^/sXBiwca τίώ κζφαλίω αυτόν* ο οΐ7τελ^ 
^ω/3,, 0ί7?ζΚίφάλϊ<?ίμ ccuto/j τ« ψυλακ» 

KViftitp 


(matiifeftum enim factum eft nomeft 
eius) & dicebat Ioannes*Qui baptisa^ 
bat-refurrexit a mortuis, & ^ppterea uir 
tutes agunt in ilio* ΑΙή dicebat, Helias 
eft,ali) uero dicebant, propheta eft uef 
ut unus ex prophetis* Cum audiffet 
aut,herodes ait.Cui ego procidi caput 
loannes h ic eft, ipfe furrexit a mortuis* 
Nam ipfe Herodes, miftis fatellitibus 
manus iniecerat in loanne&umxerat 
eum in carcere, propter Herodiadetn 
uxorem Philippi fratris fufquia duxe/ 
rat eam* Dicebat enim loannes Hero 
di. N5 licet tibi habere uxorem fratris 
tui * Herodias autem infidiabatur illi, 
δί uolebat occidere eu,nec poterat.He/ 
rodes enim metuebat loannem, fci^ 
ens eum uirum iuftum δί iandlum, 62 
obferuabat eum ,di audito eo multa fa 
ciebat,62 libeter eum audiebat* Et cum 
dies oportunus accidiftet, cu Herodes 
in natalicrjs coena faceret primatibus 62 
tribunis, 62 primoribus Galila^, cuo^ 
introiftet filia ipfius Herodiadis 62 fa!/ 
taftet,62placuiftet Herodi,fimulq; recu 
bentibus,rex ait puella * Pete a me qcf 
uis,62 dabo tibi*Etiurauit illi,quicquid 
a me petieris,dabo tibi ufq^ ad dimidi 
um regni mei* At illa egreffa dixit ma/ 
tri fure * Quid petam C Illa uero dixit* 
Caput Ioanis baptift^* Et ingrefta fta 
tirneum feftinatione ad regem petiuit 
dicens * Volo, ut prorinns des mihi in 
difeo caput Ioannis baptift^* Et uehe/ 
menter dolore affeilus rex,propter 
iufiurandum 62 eos qui fimul accumbe 
bat noluit ea reijcere * Et confeftim rex 
mifto fpiculatore iuffit iferri caput ei9* 
At ille abi)t ac decollauit eu in carcere 

62 attulit 


ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ, 

*y tixiiymp riub κεφαλίώ &υτον Ιττί -πίν&κι, 
αοά εύ'ωκεμ αντίω κο^οί,Λω,νφ)) κοςά' 
criop ν^ωκε /J ccutxu; τη /λητ^/ αυτίς*^ ακ#-^ 
ο*αυ7ε$ οι /χαθΗ7άιαυ7ου,Ηλθόμ η)) ι /ja/J τ® Trfco 
Μ&<αυτου,>ύ)’ύ0κχα^ £cuto <y\> /Λν«μ.ε/ω,κα; <fJ 
νά yovTMoi ο:7Γό'5ολο/ 7^05 r/J ΙΗΣΟΤΝ, 0 
απιί^βλαμ αυτω τεάντα 3 (&\ o<fa \ί roiWa /ι, 
e oVa IcNdV^cc/j.Kca Ιπνζμ αυι®7ς.Δεύτε υ^ 
μ.&ζ auro; κατϊ7\'αμ ε/ς ί^χμ,ομ τοττομ,ΚΟα 
ScvaTroa/crtxcQx ολίγιμ* πα’αμ yoofi ct ε^χο^χε/ 
*οί ο* υττάφο^ες τσο^ο^/,κ)) οικΛί φα^ίν 
Ηυκοα^οαυ» κοα στΗλθε^ ε’/ς ί^χμομ rore ο μ 
*ζ^ τετΧο /cp κατϊΛ'α/κκά/ I/cTo/j auWtj υττά 
-^σνΤας,Η)) ε7 νίγνωταμ au'n)/J 7 γο/&οι,Θ 7τε^ 
3η «-η 3 -δτατω,υ r ττο’λεω/υ σ*αυ idyc/xop εχθ, 
Φ 7Γ^οπλΘο /j aui^usjvy g-uohXOo// τι^ος αυτ®//, 
’ΛελΘω /j εκΓ'ε /j ο ιηγοϊΓ 7τολ«χ; οχλο/ί, 
είΰτλαχχι ; tSn Ιττα:υ7ϋ7ς,οτι hcAx/j ως 
βατα /χη ε'χοντα ·κτ0//χενοε, kj|octo 2ΰ> 
^ύ.α’κβμ αυτού5 7το^α, 0 κ JV ω^ας ττο/^πς 
^ενο/Τ^Ης,τΓξοσ'ελθΰ'υτες αυτω ό; μ.αΟκτάΐ 
'hMTQ\f l > '\tyo\}a‘ip i oTi t^x/xo s o^/J ο τοττ©· 7 , 
>y ώρα 7το?Λ\ί/,α7Γο , λυσΰ /j αυτούς, Tvot α^ 

‘ζε'ελθο^Τεϊ ε/ς t®us κύκλω ατ^ούς,Φ κω^αα. 5 , 
αφο jaoWty; εαυτοΤς χ^τΰνς,τί >ot/p φάφω/ 
©'ί^υ,ουκ εχουΛ^ύ αττοχ^ϊθε/ς ειπε/ι (χυ--* 
Τ~%£ότζ αυτοΤς u/xfs φαφβ/υ, Φλε^ουα'ιμ 
^υτω»α7Γελ8ον7ες a-yojcctfto^acv Λαχοαύωμ 
<JW ^'ω /j οπτούς, vy 7ω/χ£ο ’αυτοΤς qay&pi 
% «Ac λε -ye αυτο/ς^οσΌυς ajTous εχετε^υτ-ά 
ΓεΤε jy ι0 Λ ε7ε, η)) Γνοπες vy c0ua 

5χθύας 4 Μ)) επεΊα^/ι αυ^ /s αυακλϊ9^θία 7τάν 

τας , £Λνχ7τοσ/α αΛγχτι-οαια ετν/'ΐ^ 1 χλομοί 
χο^7ω,νύ) av£7r£cra/j T^acrta; τ^ασύαί,α;νά ε/ 
KaToVjH.)) ανά 7T£v7HKov7a,j{)) λαβω /j τ°ύ$ 7τεν7ε 
α^7'<ίν η)| tus cTuo /χθύας,&ναβλεψας ε/ςτου 
j·^ ♦ευλοΓκα, >y κα7εκλασλ 'Ti/s α^7^ς,χ)) εύ7 
c/'y'i c iS/xa8H7oaQ auTy,;W •^(χΟωσ';/; αυτ°Τς, 
)y ■ρυς cTVo ;χθ ύας ,τ τασ , //. , »κά/ εφοε 

fo^i Tshll·” 


SECVNDVM MARCVM 87 

& attulit caput eius in difco,& dedit ii^ 
lud puellas, Si puella dedit illud matri 
fuie. Quo audito, difcipuli ei 9 uenerut 
Si fuftulerut cadauer eius. Si pofuerut 
illud in monumento. Et congregantur 
apoftoli ad Iefum, Si renunciauerut ei 
omnia 3 Si quas asgiilentSi q docuiffent. 

Si ait illis.Venite uos foli feorfim in de 
fertu loeu,Si reqefcite pufillu * Erat ein 
q uenirent Si abiret multi, Et ne edidi 
quide oportunitate habebant. Et abqt 
in defertu loeu nauigio feorfim. Et ui- 
derunt eos abeuntes,Si agnouerunt eu 
multi,Si itinere pedeftri ex oibus ciuu 
tatibus cocurrerunt illuc, 8i puenerunt 
cos,Si conuenerunt ad iliu. Et egrefifus 
uidit turba multa Iefus,Si affedtu mife 
ricordfe tadlus eft erga eos,quia erant 
uelut oues no habentes paftore,Et ccc' 
pit illos docere multa. Si cu iam multu 
tpis pteriiTet,acceflerunt ad illu difdpu 
li cius,diccntcs.Dcfertus eft locus,Si ia 
multu teporis efl: dimitteillos,ut abe^ 
ant i circuiacetes uillasSi uicos,Si emat 
fibi panes, nam quod edant non ha- 
bent,At ille refpondens ait illis, Date 
illis uos manducare. Et dixerunt ei,Eu/ 
tes emamus ducentis denarrjs panes. 
Sidemus illis manducare? At ille dicit 
eis,Quot panes habetis ? Ite Si uidete. 

Et cu cognouiflfent,dicut quinq^. Si du 
os pifces,Et pcepit illis ut accubere face 
rentoes,diftributis conuiutjs inuiridi 
herba.Et difcubucrunt diuifi in uirida 
ria centeni Si quinquageni ♦ Et acceptis 
qnc^ panib 9 ac duob 9 piicib 9 fublatis i 
coelu oculis bndixit Si fregit panes, de- 
diteg difcipfis fuis ut apponeret illis,Et 
duos pifces diuifit oibus. Si maducaue 

H z runt 


s$ ' ΙΓΑΓΓΕΛΙΟΚ 

yop natrii εχο£τά<θ·Η<Λχ/>,Μ) η^αρ κλ<χ 
£ϊμάτωρ Λ'ω^εκα κοφχνου s ζδ-λκ^ς, ΐφ /j ο: / 
zso' ί?Α 7 /χθυω^* t|^)j kcTcc/j o/ φαφοντετ Ws* 

τηντα.κ'ί%ίΧίΰΐ avJ^K a/ ευ^εως κνάφκα/ 
σ*ε Wtj ,ααΘκτάς &uTW ζμ&πνΜ ε/ς Φ •srAo?-' 
o/jjRod '7i£oa , y<}/j -7T§os Tszfap ττ^ος fanOcrai 
cfiix/itis δ^ς cxTroIucrti ry/ οχλο /j, απο/ 
τα^ά/χα/ος αυ^7ς,2κ.7ΓΗλθεμ ε/ς τ> ο^ος 7^0 
σ'εύ^αίθοά,Η^ οψ /as yzvopSjJH^jHp τ ττΧοΊορ 
yv μ(ο Λ φ <fii ^αλάατκί,ι^ auitis μ.ονος Vsrf 
9$1 ΎΗξ,κοά u^zp avrve, iba.cfcwfypSjjou') 
ζλαυνβρ,Ηρ y&Q ο ανζμοζ ^αυτ/οςαυ/· 
'τσΤς, H9^5 τζτά^τκρ φυλακίώ νυκτυς 
ΐ^χετοίί 71 ^ 0 'ς αυτούς ττε^/ττα-τω// W? ς5\ Θα 
λ«αη/ς,0 «Θελεμ '^eAOq/j Scu-pu^o j /eJVv 

τες &ντ°/ί ζ5-ε£/7τατδντα £7π'φ5\ ^-aAaoTKS» 
ί^οζαρ φάν'Τοί.α'μΛ hvcd,® &νεκ£αξα//*7τάν/ 
7^5 ^ ccuT e/c^o/j η)) ζταξάχθΗσ'αρ, κοάζνθζωζ 
ΙλάλΗα’ζρ μζταν^μι^ή Xzy& cwpTc^GajtfS 
τί. εΓω ζιμΊ,μπ φοβ<Γ<θε, η)) αινεβχ 7ΐ^ος αυτνζ 
<$> 7Γλο/ω,Η)) ζκο7τϋ.(Τζρ ο ανζμοξ,&λίαρ 

εκ 7?^Varou <$/ εαιτ-ρΐς c^/Vai/T 5 ,!^ ε9αυ/λα/ 
3 o/j*ou ^ oUu^Ka/J c7r/ 'ΓΤς h/j ^ αυτ 5 ^ 

κί Κ(Χξ^ία 7VZ7T (ύ<=ο)μ$μχ } @ Λατ^άσΌαΟεζ,κλ 
Θο /j zTTiniw ynp φεννκααρε'Θ,ν^ ττ^οαω^,ακ/ 
&Η<?αρ*\\οο] ζΡ^ζλΰοντωρ au<ffv εκ τ ζτλοίν*. 
£u0tcos W/fvoVns aur/;, ·7τ§ι<Ρ$<χ.μοντίξ ολίω 
οίώ -πΰίχο^ορ ζκείνίω, h^owt ζί τι τΊζ κ^α/ 
βάτΜ τ°υ$ κακώς ε'χονΤας 7 ^ϊιρίξ&ρ,ο'ΰτ'ύ κχ 
k&opJoTi εκθ δϋί,κα/ οΎτ'ΰ αρ ζιόζττοςζΰζτ,ζΐϊ 
κω/χας, η -ττολβς, η &·>$ους yjlMq, αφοροας 
Ιτ/θ^ν -τυς a<£kvSv7as,n)) ·π§εκάλ«μ aur 5 /^ 
7να κ&μ r κ^οαΰτε^ r ϊμαΐίου <χυτ αψωντ^, 
η)] ο&ΰι <χρ Miffo ν 'P^cur ,εαω^οντ°* κά/ tfuvcb 

rov^ ^os αυτ ο/ φα^αοαο/,κοα 2iV£S r ^α,α 
/χαΤεω/ο ελθο^τός a^f /ε^οαολύμωυ,νή kToWs 
2:νας μα.6πΐωμ αυτ,κο/νάΐς χζ^ΐρ τουτ 

ε5//>, av/ 7 rfo/Q ε^/ονΤας α^τονς,Ι^^αφανΤο* 
ο/ >ο^ φ aj«7*oaof ττάνης /ov<T^o/, 

sec/i <aJ 


EVAN GELI VM 

mntoes,^ faturati funtEt fuilulemnt 
fragmento^: duodecim cophinos p!e··· 
nos,^ de pifcibus.Erant aut qui mada 
caucrantquinq; milia uiro^Et ftatim 
coegit difcipulos fuos confcendere na· 
uim, ut procederent tranfmiffo mari 
Bethfaida, du ipie dimitteret turbam» 
Et cu dimifiiTet eos,abqt in motem ad 
oranda * Et cu uefpera effet facla, erat 
nauis in medio mari 5 6^ ipfe folus inter 
ra, 6^ uidit eos laborantes in remigam 
do,erat em uentus contrarius eis.Et cir 
ca quartam uigilia nodis uenit ad cos 
ambulans fug mare,8i uolebat pterire 
cos. At illi ut uiderut eu ambulate fug 
mare,putauerut pharafma efife,6Cexcla 
mauerunOes em uidebat eu,6i cotur/ 
bati fut,5^ ftatim Iocut9 e cu eis,edixit 
eis^Confidite, ego fu,ne terreamini,Et 
afcedit ad illos i nauim,3C coqeuit uet 9 , 
δί uehemeter fupra modu itra fe ftupe 
bat,6C admirabatx No em intellexerat 
depanib^erat em cor co?z obcecatu.Et 
cu traieciffet,ueuerut in terra Geneva- 
reth^appiicuerunCuq^ egreffi effent 
de naui,cotinuoc^ agnouiflent eu,per/ 
curretes uniuerfam undic^ regione illa, 
coeperut in grabatis eos q male habc^ 
bat circuferre, cu audiflet eu illic effe,62 
qcucp introiftet in uicos aut i uilias,aut 
in duitates in plateis ponebat ifirmos, 
δί depcabat: eu, ut uei fimbria ueftime 
ti^eius tagcreoEt qtquottagebat eufal 
ui fiebat^ Et cogrcgat ad eu pharifoi, 
δί qda de icribis q uenerat ab Hierofo 
lymis»Et cu uidiifent quofda ex difci/ 
pulis eius comunibus manibus, id eft 
non lotis, manducare panes ,uitupera 
uerunt, nam pharifei,& omnes Iudoi 

nifi 


vn ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ* 

tap μύ ζΰ-νγμπ ιύψωντ ctt. τας χο^ας", ouk 
Ι&ίουα'ιγ,γ.^ατ'ΰνπξ niw 7r§<xdW//j <π%ι 
σ'βυΤ ($osp, w\ σ.τ? ayo pci^hxp /x η Ba-nficfovnj^ 
ovK^&ijMcfiptHOu α/£να ·ζςγο/ 5 ^\.<χ %hp α ■πα^ί' 
λαβο /j κ<>α.τ&ρ*&α.'η , (ισ ί μο\}<; 7 rornfiap η)) |ε- 
Sw/i,Kod χαλκίω/), καί Κλ7νω/Λ.Ϊ7Γβτα, Wt/ 

jcotS ofy aur/j 0/ ■tpaj/o’ato/,-KOu 0/ ^αμμα. 
tqs*cT/oct/ 0/ Μ α ΘΝΤβ£ί o*ou ou 'η^’ίττϋ.τουσ'Ιρ 
x.a.Tcx.srlw ·π§<χ<Ρ·οσΊρ τ^εσ’βιΤ’ε^ω/ί, ^c/Xvex 
&νπτ]“ο/ς χε<=<τιρ ε&ιουσΊρ τρ c^topfo <k bn? 
χςιθ&β invtp αυ^Τς,οτ/ καλώς '7Γ$οφΗΐ&]σ'εν 
Κσ·α/ας ■arsj-/ υ,αωμ τίν νττοκ^τω^,ως Γεχ^α 
rnfoa»our©- / ό λαός τοΤς χειΛεσίρ με Τιμά. *. 
η cA: KajcA/a αυτωμ,-δτο^ω ο:·δτεχβ αττε/χο^Λ. 
μα.τ lw Jt Λβοντοα <αε,Λύ ν άσ'κοντες <Ai'cAa/ 
ο*καλ< ας ^ταλ,αατα ^νθ^ωττώ/;, αφει/τες 
>a/p 'ritu yVro^Jjb τ& %εο\/ κρατείτε τ/ώ 7τα 
^(χ^οσΊρ rpfij άν()$(ύ7Γωρ, &α.τ^ισ'μονς ξε5ωρ 
Η9^ ττοτ«^/ω/;,ν(9^ τ^α^ομοι α το/αντα 
“ΣδΌ/^α ·ετο;ε!τε ? κθα iTaytp αυτοΤς,καλωί α/ 
J^ststs' ritu yjToTilu) TS) θεου,/να τία; ττα^ά 
cT0cr*"//j ιζ/λω /j ΤΗςΗε-Ητε.μωσΊίζ yoop εηνερ^τι 
μ<Χ τρ "εταΤε^α (/oUjKod t{uj μητε ^ a σΌυ* καί 
ο κακολογώ, u •s-cCTijaji Μκτεξ-α,^οκ/άτωΤε/ 
λ^7·άτω,υ/χ(ς λεγετε’εαρ ϊ/ττκ ανθξωτΡ* 
V tragi η tu μπξι κο^αρ,ο Xh 7%o/j,o ε> 
&ρ</\,Ιμοΰ ωφελκθί/ς,Φ Suk επ ct^ /ετε ocu/ 
7 °/j ουΛ'μ 7 toihoXu 7ra]§ ι αυτ,κ τκ μπτξϊ 

&υτ,ακν§ονντες ττ>/> λο^ο /j τ Θεού τκ ττα^α/ 
<^σ*« u/aS/j κ •δτα^ωκα'τε,κοα τν^ομοια τι 
αυτα·δ7ο?^να ‘syofQT^Ka; τι^οσ’καλεσ'α^χα^ί 
■ττάντα r/j ο'χλο /j ελε^ &υτο7ς , ακούετε 
μ.οιτδταντες καί σείετε, ε^ωθε /j 

τον^ συ^ωτ-τον «caroydlfo/ju»o/;,l/$ ctur/j ο 
«Aca)a7iOi <xvwp κο/νωο > £4ί ; ,οί/$ίν,α7α εκ7το£6\/ο 
^αατταυΊ^,εκθ^ά τα κο;νοαο7α to/j 
< xv0jQ7ro/j»\V^ ε'χβ ωτα ccKoue/j, ακουετω, 
κα/ οτε ε/σ^λθεμ ε/$ όικορ αατΡ τ οχλ£ Ittxjco 
7w/j αυτ ο; μα.ΰ){1αι «ντ τ^ιφ] 7τα^αβολκς* 

κ<χ/ λε -^a 


SBCVNDVM MARCVM, Si? 

nifi crebro lauerint manus,no matidu/ 
eant,tenentes traditione fenio^Etafo 
ro uenientes, nifi loti fuerint ήο comc^ 
dunt* Et alia multa funt, q iufceperunc 
feruanda nempe lotiones caiicu. 2^ ur¬ 
ceorum δ£ xramento^ icitor»De> 
inde interrogabant eu pharifei & feri/ 
b^ t Quare difcipuli tui no ambulat iu/ 
xta traditionem feniorum, fed illotis 
manibus manducant pane C’ At ille re/ 
fpodes,dixit eis t Bene ^pphetauit Efai- 
as de uobis hypocritis, ficut feriptu eft* 
Populus hic labqs me honorat,cor aut 
eo^z longe eft a me,in uanu aut me αν 
lunt,doccntcs doctrinas praecepta ho- 
mmu.Nam relicfto mandato dei, tene/ 
tis traditiones hoim,ablutiones urceo/ 
rum 5C calicum,& alia fimilia his facitis 
multa. Et dicebat illis* Bene rerjeitis ps 
ceptum dei, ut traditione ueftra ferue^ 
tis*Mofes enim dixit* Honora patrem 
tuum 8C matrem tuam, 6C qui maledi/ 
xerit patri uel matri, morte moriatur * 
Vos autem diritis.Si dixerit homo pa 
tri uel matri corban, quodeft,donum 
quodeuq? ex me in tuum cedat como/ 
dum, δί pr^terea non finitis eum quic/ 
quam facere patri fuo aut matri , δί irrt 
tum facitis uerbum dei per traditione 
ueftram qua tradidiftis * Et fimilia hu- 
iufmodi multa facitis*Et cum aduocafi 
fet ad fe totam turba,dicebat illis* Au/ 
dite me omnes δί intelligite,nihil eft ex 
tra hominem introiens in eum, quod 
poftit eum coinquinare,fed quee de ho 
mine ^cedunt, illa funt q coinquinant 
hoiem. Si qs habet aures audiedi audi 
at*Et cii itroiflet i domu a turba interro 
gabac eu difcipuli eius de fimilitudine, 

H 3 Et ait 
. ΕϊΑΓΓΕΛΪΟΝ 

0 Xty& αιΐ'ΡΤς^ουτωξ κΰά νμ&ς α.α'αυΐ/Ρί ε§ΐ» 

©W<0 V0Q7V.; OT/ TffCC/J TO £>0j8f/J ilCHTO^JO/XI 

vop tie, τορ αν^ώπορ ον ^cwarat &uto/j κο// 
νωταί,οτι ouH είσυο^εκετ) α’υτδ3 εις'τίω xct?/ 
JVa/;,ccA?v ε /s τ£ώ καιλίαρ, κοά εις τορ &φε- 
«Γ^ωνα Ικ-δΓορεύετοα καθα^ωμ πάντα τα 
β^ω/χοΟ^ελεφε// ο τι το εκ tw ανθρώπου 
lx7ro^6Wx<£Vo//, εκείνο ko/ νοΤ,ττ? /J ανθ^ω??//* 
ίνω^ε^υ ^ εκ ? xa^cNas &v6£co7rco/J οι <Ρια 
λογισμοί οι κακοί εκτ&Οξενονη.μοιχ^αι,τΡς 
v&at,<povo /,κλοζΓΰΐί,ζδ-λεορφ'σ.ι,'^νΗξίοα,άο 
λ’ος,ασε’λ'^α, οφθαλ/χος ττονκ^ζ,&λασ'φκ- 
μι<χι, utz§ χφ cw / α>αφ£ ο cfao η^άνΊα 7<χυ7α 7 ά 
πονηρά εΧωθερ εκποξευζη νΟ} κο/νο7 Τ ανθ^ω 
7Γ0^*ι^ί) sKa0£/j ανα5ας,οί7η?λθε/; ε/ς7α Με- 
θο^/α 7i/j<5 καί αϊ^ωνος*.!^ εκχελθωρ ε/$ οι / 
κία /j, ον^ενάκΰέλερ φνωνοα,Η^ owk hcPiwh/ 

6η λαθ&ρ* Ακ'έσ'ασΜ Λ φαυκ 7^< au? «σ' εκ 
χερτο JSvyaQiop Scu? πνεύμα Ακάθαρτο ρ 
Ιλθδαα τζ^οαε'πεατ.ρ ττξος r>us πο^ας oa/TW,. 
Hp q κ ΓαϋΗ εΤ&Ιωίς,σ'νξοφοιν'ίκιατα ^«Ι» 
Η9^] κ^ωτα αυτ /W?> cToar μόνιορ εχβά/5ίνκ εκ 
? ^υΓα|θ 5 αυ?,ο $ IHSOTS Ιΐ7τε/ί άυ7κ»αφε$ 
χοι=7αο3·£ωο6£7α7εκνα.. ou^S καλο /j 
λαβθί /j αρτ^ /j $\7 7 εκνωρ,κοά &αλ&ρ 

τΊς καυα%ίοις*Η q α7τεχ£;Θχ καί λε'χβ αυτω* 
Να; κυ^ε*κθ|^7<χ χαυάρ/α υ?Ρ χα7ω αττε' 

3χς ε<θκ< fof -τΡίν ^χίωρ 7ταίΛ'ω^»0 ε// 
ττερ αυ7χ»Δ/ά ττρ τρ T^ompjnrayz c /^ελκλυ 
θε /j τ> JW,aov»ov εκ ? ^υφαί’ο'ς σ^καί &7τελ 
$y<ra ε/ς τρ οικορ άντης,εν^ερ *t α Χλμονιορ 
Ι^ελκλυθος* κοα <rtw ^vyalz^a £>εβλκμ&/κμ 
ί 7 ri tms κλίυχ$ ♦ καί πάλιρ c /^ελΘω^ εκ<$ν 
ύξίωρ τνξον αϊ^ωνοξ , ηλΰερ 7r§o$ / riu) 
^aActWoc// ? φαλ/λααΜ,&νά ^αεσΌ /j ^ ο^'/ 
ω/; <ΓεκΛ7τολε\>ή φε^Λ /j Ww κωφο /J /xo/ 
γιλαλορ.κοά π§ακαλΰαϊρ avrp/iva ετη%Η 
<χυ7« τί χ&^α,κοά απολαξομβΡοξ ccuP/J aif 
? οχλ^ κατϊ άΊαρμ&αΛίρ t°vs ^otx-n/A^s άυ 


Ε V Α Ν G ELI y Μ 

Et ait illis, A deo SC uos inteliigert tia ca 
retisCNodu inteliigitis qcPomne extriti 
fecus introiens in homine, non potefl 
eum coinquinare, quia non intrat in 
eius cor,fed in uentrem, & in feceffum 
exit> purgans omnes efcasCDicebat au 
tem quod ab homine exit»illud coin^ 
quinat hominem ♦ Ab intus enim de 
corde hominum mabe cogitationes £>/ 
cedunt,adulteria» fornicationes, homi¬ 
cidia,furta,auaricias,fraudes,doIus, im- 
pudicitia,oculus malus,conuicia,fuper 
bia, ilulticia»Omnia hax mala ab in/ 
tus procedunt, inquinant horni^ 
nem» Et inde furgens, abqt in confiV 
niaTyriSi Sidonis,6i ingreffus do^ 
mum neminem uoluit fcire,& non po^ 
tuit latere* Mulier enim (fatim ut au^ 
diuit de eo,cuius filiola habebat fpirf 
tum imundum,uenit & procidit ad pe/ 
des eius* Erat enim mulier graxa fyro- 
phoeniffa genere , δί rogabat eu ut 6xi 
monium eqceret de filia fua» Iefus aut 
dixit ilIi»Sine prius faturari filios.Non 
eft enim bonu fumere panem filioru, 
8C proqcere catellis» At illa reipondit δί 
dicit illi»Vticg domine, Nam 8C catelli 
comedunt fub menfa de micis filioriL 
Et ait illi * Propteriifu Termonem ua- 
de, ext]t daemonium a filia tua»Et cum 
abfjiTet in domum Tuam, reperit puella 
iacentem fnpra lectum ,δί daemoni* 
um extjffe * Et rurfum egreiius de fini¬ 
bus Tyri di Sidonis uenit ad mare Ga 
lilxx per medios fines decapolis,6i ad/ 
ducunt ei furdum,& impedita liti/ 
gu^,& deprecantur eum, ut impo¬ 
nat illi manum, & apprehendens eum 
de turba feorfim ? mifit digitos fu»- 


SECVNDVM MARCVM 


ΚΑ?Α ΜΑΡΚΟΝ» 


m 


T£> είςίά ωτα αντ,κοα ττ[ΐ/σας,κψΛ^ 'F Γλωσ* 
τκς «χυτ,κά/ αν<χβλεφα$ ε/ς τ>μ ουράν o/j,£S£/ 
ναΙ^,χα; λεφβ αυ7ω εφφαθά,ο ^7 /j JWvo/V 
Χ0 κ7/,η 5) έυΟεως <ΡιΙωοίχΰΗ(?αμ &ur a; &κοά/, 
κά/ ελνθκ ο Λ'εσ',α.ος 'f φλωοι^ &.υτ,κά/ Ιλά·' 
λ« ο£0ω$,κά< cT/sss/AootP αι/ι^ς, /να μκ^ενι tt 
ντ<ύσΊμ,οαΌμ ^ αυττς &υτο7ς Λ£5ε/&ε7ο,μ.αλ 
λο /J ’π^Ίοϊότίςομ ζκΗξυοϊομ*κζι WijzsTj/crV 
σως ο^ί'δτλΗόιοντο λεγονΤες,καλως ·3τάντα 
•JS7£7r ο/'κκεμ,κά/ τους κωφούς Tro/s ακσνβν, 
Φ τ°υς &λάλ£ς λαλϋμ. Εμ \xmcus 7οας V 
μί^αΐϊ τζαμίτο7λ% οχλου ο ντος,0 /χη ίχο'ν 
ΊωμΊί φά rcocrt/j Μ^οσ'καλεαά,ίφ/ος ο ιη20τ 2 
τ®υ$ Μαθκτάς αυτ^,λεφβ ’άυτ’Τς* ασλαγχνί 
2ομοίί\·3τι τνμ οχλομ,οτι η^η πμί^ομ τρθίς 
'7F>0<fp$ljjQ\ia‘i ρ'μοι,@· ουκ Χχω&μ τί φάφω^ 
εά /j (Χ7ΐ·οΑι/σΐύ αυτ°υς VHSe /ς ε/ς δικόμ 
cxu^/jIkAuOwVoi/tj * τη οςΓω*τ/νες yO' &υ·?Α/ 
/χακ^σΟε// κκουσ7/ν>(9^} ατννλ.ψ^Ηο'ϋ.μ αυ7ωο/ 
^χαθκτά/ αυ'Γ&.τΓοθεμ τ^τους (PtWHcriTouTis 
ύχΡί χοξτάόυα α°7ωμ W Ιςκμ!<χ.ς;Κθά ίπκξω 
7α αυ'Ρνς.-δτοσ&ς ϊχετεα^τους^οΙ Ιιπομ* 
ε·7ί[ά,Φ TrajH^yaAf/j TsgJ 1 οχλω qfv<X7r£<ra/j 
Vn - / <φ\ yHSyKOu λαβω /j -pus tTrfa άρτους ευ^ 
Xa^i5Ha‘ ας,εκλα/ε// η)) £cJV «Γούτος M^0K7oas 
ί*ντ,/να τ^αθωΤ//;,^ -π^έθχκαμ Ts^ 1 οχλψ,κ)) 
ί/χο /j /χθύΛ’α oArya,0 ευλοφΗΤας Ιππμ ¥ 
■j^aOnvoti Κΰα αντά.εφαγ>// ^ <2Ηχο£τάο3·κ 
&α.μ,& η% a/j ττ^/ ατεν/χαΤα κλασ^χαΤωμ eiif ά 
CuTuj/cTas. htoc/j ο/ φαφοΥΤες, ως τντρχκ/ς 
χίλι ο/, (δ' αττε'λνσϊ// αυτονς,κοα ευθεως 
βάς ι7$ τ° ·δΓλο7ο^ <αε7α ·$ν μ.αθΗ'-Ρίν αυτ,κΑ, 
βεν ε7ς7α ( α ε'^κ cTaA/xavyOa.H)) εξίίλθο /j οΐ φα 
ςισοίίοι ,καί Hf^ou /ΊΡ α'^Ηΐ^μ αυτω 3 ητοο5τ£§ 
”®ra^ αυτζρ σΉμ&ομ aif τ ουρανοί/ 7τ^ά]ου7ες 
δα/7ομ*Θ ανα5ενά|α$7φ πνευ/χαΐ; aur λεΓ<1*. 
7ί η Γενεά αυ7κ οΉ /xfo/J ΙτΰΊ^Ι&^μΙωλίπύ υ/ 
^.7ν,ε/ (PoQh&tjIh Γενεα7<χυ7Η σκ /xfo/j,^ αφε /s 
§vtS ε<*χβ«5 7τάλφ s/s ττλοΐομ <%7Γΰλθεμ m ν 

■35-ερα/; 


os ίη auricuks eius , expuens tetigit 
lingua eius, & fufpiciens in coelu, inge-^ 
muit,6i ait illi. Effeta quod eft adape/ 
rire.Et ftadm aperta! funt eius aures >82 
folutum eft uinculu linguae eius, di io/ 
quebaturrecfte, pra:cepit illis, ne cui 
dicerent.Sed quo magis ille eis pcepe^ 
rat, hoc potius amplius praedicabat, 82 
fupra modii ftupebatdicetes.Bh oiaie 
cit,82 Turdos facit audire, 82 mutos loq» 

In diebus illis cu turba admodu mul Vili 
ta effet,nec haberet quod manducaret, 
accerfitis ad Te Iefus difcipulis, ait illis* 
Mifericordia tagor erga turba,qa iam 
triduo manent apud me, nec habent 
quod manducent,62 fi dimiferO eos ie- 
iunos in domu Tuam,deficient in uia* 
Quidam eiri ex eis de longinquo uene 
runt,Etrefp5derutci difcipuli fui» Vn/ 
de iftos quis potent hic fatiare panib 9 
in TolitudineC’ Et iterrogauiteos.Quot 
panes habetisCllli uero dixerunSepte* 

Et pccpit turbae difcumbere Tuper ter^ 
ra.Et acceptis fepte panibus cu gratias - 
egiffetfregit^dedit difcipulis fuis , ut 
apponeret.Et appofuerut turbas, 82 ha 
bebat pifciculos paucos,82 cu bhdixif/ 
fet iuffit apponi 82 hos. Comederut at 
82 faturati funt,82fuftuierut q fupfue^ 
rat fragmeta fepte fportas, Erat aut q 
comederat ferme q ter mille, 82 dtmifit 
illos* Et mox igreff 9 i nauim cu difcipu 
Jis fuis, 82 ueniti ptes Dalmanutha*Et 
egreffi futpharifasi,82 coeperut difputa 
re cu illo qretes ab eo fignu e coelo teta 
teseu, 82 cuingemuiffetfpu fuo dicit, 
cur gnatio h^c fignu qritCame dico uo 
bis,fi dabif 3 gnatioi huic fignu,22dimif 
fis illis igreffus rurf 9 naui,abt)t traiecto 

H 4 mari 


i ϊ ΑΓΓΕΛΙΟΗ 


EVANGELIVM 


«?1 

‘ 5 rlja/J,vO) s 7ΓελάθοντΡ λ aSf/i α^ς*και εί/χκ 
sva apov oux %ο“)ζρμ /χεί aur <^7ω εσλο/ω* 
Κ<χι cPusz ’Τ&ετο αυτο7ς λε'γω/^ο^τε,βλέπε¬ 
τε ατΡ ]ύ/χχς τΊν <ραςι&α/ωμ±ι$ι Φ\ *§/ 
/xHSHfdoiPVjKcci J^nXoy!Jovio 71505 α^νκλους 
λέτΌΐίΤες,οτ/ αγίους oux ε'χο^;* xa/ 7 V0Ui 5 
σ ΙΗΣΟΤΣλέ^ &υ7ο7ς*Τ/ Λαλογ»3ε<θε,οτι 
άρτους ουκ εχε;7εου·7τω νοείτε, ου^ε αουγε / 
τε$ ετ/ ^εττω^ί opSjjlw έχετε τΙα/ κα^ίαρ 
ΐτ/χω/^ο φθ<χλ£(.ου$ εχουτε5 ου £>λέττε7ε,κα/ ω/ 
τα. εχοντες ουκ δίχ^ετε; κα/ ου/χνχ/χονεύτε, 
οτε τους -πέντε άρτους εκλααα ε/ς τους πεν- 
7αχ/χ/λ/«ς,·δΓο<Λίς χο<£/ν«ς πλέ^ς χλασ'/ 
ρ.αίωρ :^ατΐ;λ Jyovc/ip αυ 7 ω*^ω^εκα,οτε Μ 
τη/ςεττ]’α έ/ς τυς T^fax/X/A/Vs ,T«roVw// airu 
^/c^co/j πλχ^ω/χά 7«. χλασ/χάτω /J κξ<χ.τί;οι 
I/7ro/J*£-7TfcLl^) ε^εΓε /J οα'Τ^νζσως ου νοείτε; 
0 VjXerj ε/ς &χθ<7α/(Γα//*κ)) φέ^σ*/// αυτοί 7υ 
φλον,κ^ π^αχαλου <ηρ α ντρ,Ίνβ. αυτ aff/Tj, 
η)) έπ/λαβο/χονος «Α χέρας τ τυφλ£,ο/^κ'Γα 
γε/ι αυτ ε|ω ^ χω/χκς»ν^ ττ[ υσ*ας ε/ς τα ο /λ 
/ χα7α αυτ 0 έτπθε/ςΤας χεί^ας &o7w,£7TX£to 
τα αυ τορ,ίΐτι βλέπε, <6^ αναβλέψας ελεΓε//* 
βλέπω ττς (χνθ^ωπους,ππ ως οΓέ/ιβρα ο§ω 
7Γ££/πατοαοτα5*ε/τα πάλ/// έπέθχκε/ι τας 
XGjcc.5 επ/τ^υς οφθαλμούς άυΤΖΟ,ν^ έπο/κ- 
σ*ε/υ Bcur/J &ναβλέ·|οα,ί(9^ αποχατε5<χ^κ, Φ 
ανεβλιψε /j τχλαυφως αποΜ/τας,ΐ^ &πέ5ί 
λε /J curro// ε/ς to// o/xo/j ζαττουλέγω/!* /xkJ£ 
ε/ς τοώ κωχ^χέε/σέλβχς, /xxJ£ έ/πκς Ζνϊ VU 
ΤΗχω/χΗ*κά/ο^κΛΘε /jo ιηςοτς i^J ο/ μ*' 
θχτάί αυτόν ε/ς τάς χω/χας χα/σα^ιας τ«ς 
φίλ/ππου;.}^ $ τκ οεΡω,επ/^ωτα τους /xct 
^χτάς Scutov/* Tviyup αυτο7ς*τ/να/χελέγου 
σ'/// ο; άνθρωπο/ f/vott;o/ αττεχ^κσ'α// 7ω/ 
cc vvlw Ίορ βαττΡ’ε&υ,Κ/Οά α?^ο/ κλϊα//, α$νθ/ 
ενα^Ρίν ττ^οφχτω /J * χοα αυιτς λεφ^ 
το7ς*ν/λας τ/να /χελεφετε ε/νοίέ; αποκςΐ 
δε/ s q ο 7rtf οί,λεΓΊ αν7ω*αυ I/ ο ΧΡΙΣΤΣΟΣ* 
7 «5di7rs 


mati&obliti fuerant fumere panes, 64 
praeter unu pane no habebant fecu in 
naui* Et mandauit illis dices*Videte,ca 
uete a fermento phanfeon2,64 a fer me 
to Herodis,^ difputabant inter fefedi 
centes*Panes non habemus, eo cog¬ 
nito Iefus dicit illis* Quid difputatis, 
quod panes non habetis, nodum ani^ 
maduertitis nec intelligitis C adhuc ob 
cacatum habetis cor ueftruC’ oculos ha 
bentes,non cernitis, & aures habentes, 
no auditisC' 6{ no meminiftis,cu quincg 
panes fregiflem in hominu quinq^ mi 
lia, quot cophinos fragmentis imple/ 
tos faftuliftis^Dicut ei,duodecim* Cu 
aut fepte in quatuor milia *Quot fpor 
tas ex reliqisfragmeto^ tuliflis* illi aut 
dixerut fepte,dixit illis. Qui fit ut no 
itelligatisCEt uenitBethfaida,6£ addu/ 
cut ilii caxu 64 obfecrat eu, ut illu tanoe 

O 

ret, 64 apphenfa manu c^ci eduxit illu 
extra uicu, cu expuiffet in oculos illi 9 
ipofuifletc^ ilii man 9 , iterrogauit eu ii 
qd uideret, 64 recepto uifu dicebat* Vi' 
deo hoies, qm uelut arbores cerno am 
bulantes* Deinde rurfu ipofuit manus 
fup oculos illi 9 ,64 fecit ut uifu reciperet 
64 reftitut 9 eft,64 denuo uidebat diluaV 
de oes,64 dimifit illu i domu faa,dices* 
Neq; i uicu igrediaris, neq^ dixeris cui 
cp ί uico* Et egreifuse Iefus 64 difcipuli 
illius in uicos cefaria:,qua; cognominat? 
Philippi,64 in uia interrogauit difcipu/ 
los fuos dices* Quem me dicunt hoies 
eifeClili uero rndemnt > Ioamie bapti/ 
ftam, 64 ali] aiiu, alq rurfus unu de nu¬ 
mero £>phetar£*Et ipfe dicit illis* at uos 
que me dicitis eileC Refpodens autem 
Petrus, dicit iIli*Tu es ille Chriftus; 

Et inter* 


ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ» 

Κ&ι ίπίτίμκ&μ αυτο~ς,7νά /χκ^εν/ λεγωσ*//) 
τ^ί'αυτ,Η/) H$\<ziP ^'ϊ^άτκ&μ αυτους,οτϊ cPa 
rijo/jT ανθ^ωτου ττο/^α ·3τα@β,υ foro/ 
fPoKt/xa.c&luioU. oc7 το <fiv '7Π£εσ*5υτε£ω ( υ,χ5) ocj-' 
Χ^εω//,^ 7S αμμαΐΐωμ , vtpq αποκτώ/ ' 
ftlwou,(& μέίοίΊ>&(> Ημ -zfccs ανόε slwac, & πα$ 
encrtoL το μ Xoyop ελάλβ» κα/ Tj^ocAfiSSo^^ 
νοί- &UTO/J τ&ί7^θξ,Η%1<χ.?ϊπΠΐμϋ.μ οευ7ω*ο ^ 
ε7π9£αφε/ς ΐφΛ 7 J\o/j τ°υς /χα0:<7ας αυτ, ετε^ 
τ ιμκα/ιμ ΐφ ^ίΤζυρ hiyvp, υτταγε W/Vco 
/xou crtxTcu /α,δυ φθονείς τά ^£oy,ct/ftva τα 
^ίν άνθ^ωπω//, ^ ^οε/καλεσ^ά/Λυος τζ>ρ 
οχλομ tfab τ°7ς/Χ(χΘκτοαςαυΤ3?,!/7Γ£^ ccuf * 
Ος 3·ελβ ο^(/&/λον&κολ£θβ/),&^νκ</ά 
<θω εαυτ,Η)) σ^ατω τ scw^op <χυ r ? vy ακολ^/ 
θκτω /χοκοζ ^ αμ ΘελΚ 4· υ Χ^ ^SSoloiC 
ccTfAtVij αυΤκ/^ος <fa/J ξετΡλεσΗ τ) ψυχ^ αυτ 
'ίνίΚΐμ ε,αδ,Θ τ ευατνελίου,δυτος τωτβ αυ-' 
niw*Ti ωφελχ'οΐ< άνθρωπος εά// xej^kVs 
tp/j κοϊμορ ολομ, ^^κ/ΛΪωθΗ τίώ φυχίώ * 
αυτου; κ τι <Ρω<χ& ανί^ωττος αντά/&,οεγ/λ<* 

4·υΧ»ζ Ιευτζ^ος >οεφ a/j \πο(ί%ωο^Ημζ 9 
H$d)j τυς ε/λους λοξούς ty/ τη γενεά tcott» 
τη /Λο/χαλί^ϊ νφί) α,αο^τωλω, ο ί]#ς 
*W ^θ^ωττουεττοδχιωθκσ^οδ ocuto/j, otcc/j 
ελθίί $J 7 η <Γο|» τ ·3δ·ά| os δ:υτ ,αε7α εΡίν a^y ε- 
λώ /j <$y αγίωμ- κά; ελεγε/.» ^ντΊζ-ΑμΙώ 
λε'εω um 7//> στ i \t<flp %ΐίο, ν ω^ε Iswkot6>/u, 
o/ ^cvss ου (U.H γεύτονι^ Θο^άτ# εως α /j 
<Λ σίώβο ccrt λε/α /j τ θεδ, ελκλυθυ/α// <$/JVtua 
Ax«» η 5) μεθ’ Η/χε^ας ε| τ^αλα/αβάν^ ο ΙΗ2«2 
η"^ίτ^ομ τ 7άκωβο// jO) τ7ωάννίω*νφ5) δε/ 
νοεφε'^ au-pus ε /g ο^ος υψ^Α 1 κ&τ'ίΜ&μ μό 
νους^νΟ) μέϊίμοςφΜ&Νίμ'Π^ο&ίμανΦ, ^ 7α 
ϊμ& 7/α αυτ Ι'βύίΤ Ξ/λβοντα ,λ6\^κ.α Aioc/j ως 
χϊω^,δ/α γναφευς ετί ^ γκζ ου cTaua-ij λ61// 
χανοδ,^] ωφ0Η auWg πλ'/ας ^εώ ΑωΤΗ,!^) 
woW oti /^οίλοαϋυτες7ω iRSOr,vy α^οκ^θε/ί 
4> mT^os λεγθ ^ ΙΗ20Γ» |οεββξ/ »καλο /j 

νμα§ 


SECVNDVM MARCVM 5} 

Et interminatas eil eis, ne cui dicerent 
de fe*Et coepit docere eos, quod opor/ 
teret filium hominis multa patf&rcp/ 
baria fenioribus di fumis facerdodbus 
ac fcribis di occidi,^ poft tres dies refur 
gere»6i libere fermone loquebat^.Et ap 
jphendit illu Petrus, coepitcp increpare 
eum» At ille conuerfus,^ intuitus difci/ 
puios fuos increpauit Petrum, dicens* 

Abi poft me fatana * Non fapis q dei 
funt,fed quas funt hominu * Et cum ad 
feuocaftet turbam una cum difcipulis 
fuis,dixit illis»Quicuq^ uult fequi me, 
abneget femetipfum 5i tollat cruce fua 
δί fequatur me»Nam quifquis uoluetit 
anima fuarn feruare,perdet eam»Quif/ 
quis aut perdiderit anima fuam caufa 
mei di euageliphic feruabit eant, Quid 
enim profuerit hominiXi lucratus fue/ 
ritmundu totii, Si animx fua: damnu 
feceritcAut qd daturus eft homo, quo 
repenfet animam fuamC Quemcunq; 
em puduerit mei ac meor fermonu in 
generatione hac adultera di peccatrice, 
δί filiu hois pudebit illius, ubi uenerit \ 
gloria patris fui cum angelis fancftis» 

Et dicebat illis* Ame dico uobis» Sut IX 
quida inter eos q hic ftant,q no gufta/ 
but morte,donec uiderit regnu dei ue/ 
nifte ί uirtute» Ac poft dies fex aflumit 
Iefus Petru& lacobu ac Ioanne,Si fub 
ducit eos in moteexceifum feorfim fo> 
los,6C tranfformatus fuit coram illis, di 
ueftimenta illius facla funt fplendida, 
di candida ualde, ueluti ηίχ,φ candi' 
da facere non poteft fullo fuper terra. 

Si uifus eft iliis Helias cum Mofe, Si 
erant colloquentes cu lefu* Et refpon^ 
dens Petrus,dicit Iefu»Rabbi»Bonum * 

eft nos 


54· ΕΤΑΓΓΕΑΓΟΝ 

%£ιμ υ,αας cocfs (ιναι,Φ TOiHtfupJl/l} ϊκίωάζ 

Τ£Θξ, οΌι μϊ&μ, μονο’&μίαμ, 1 {^ «λ/Λ 

μιαρ,Ου φοοφ κ'/β τί λαληοΉ^ησαρ yo i/p εκ/ 
φοβοΜ^ Ι'^υετο νεφελκ ετπνκϊά^ουία au/ 
to/£*v(q;)j κλ^ε/ι φωνκ εκ ς>5\ νεφε'λχς λε’φου/ 
σΤχ,δυτο'ς ο ν^ος ,αου ο αφα^Ητο^υτο/ 
ακούετε, v^/j ^ά'?τννα^ε^βλε 4 'ά/^ 0, > 3ουκ 
ί'τ/ ου/ενα l/Zo/J,· co&a to/j ihSOtN /xovo/j 
εαυτω^καταβοαι/ο'ντωμ di αυτω/ι Ix-if 
το/ ο^ους α '/ε 5 ε/λατο αυτο7$,7ι/α μχ^ζνι c Ρι 
fiyncrojVTGU a ϊιά'ορμι μύ orap ο φος,Του ctv/ 
θ^ω 7 Γί 5 εκ νεκ^ω /j avctsJuKou //J Aoyop εκ§ά 
rxcfap τι^ος εαυτ°ύς σν^κτοαυτες τι %hp το 
εκ νεκ^ω /j ctvasiu)o 6 £jKa/ ετπφωτιο/ι άυτυ /J λε 
φουτες,οτι λε’φουαι/ι ο/ 'γ^αμματΒ^οτ ι K/ 
λία /J cPa ελθθ^υ τι^ωτο/κο «^α^οκ^εις I/'' 
ττε/ι αυτοΚ Ηλ'/ας^αον ελ^ω/ι ti^wto/j a> 
ττοκα Criset 7τάντα*ι^ 7τως φεφ§αττ[οα ε -srf 
tt)/j tjo/j τον ccvGooj πουρνά ·ετο/£ν<χ tb-c/k κάι 
ο/Ι,συ/ενω^ί? ♦ a?A\a λεφω U/.U/J, ori κλϊ ^ 
ας ελΗλυ$·ε/φν^ £ 7 ro;Wa/i αυτω oVct 
Χκσ'α,υ,κα^ως φ'εφ§αττ[οί/ ε/αυτο/χν^ ’ελ/ 
fiooyU τι^ος τούς /χαθκτάς, ει/ε/ι dyAop ΰτο - 
λώ ·δτε^/ αυτούς, Jigq φ§αμματ€φ στι^κ / 
τοοωτας ίχυτοΤς, και ευθεως "ετας ο οχλος 
/cTeo/j αυτο /j ο^士/χ€ιίΘκ·4^ TigoSjixov 
τες, κ 6 Ζτά]οντο αυτ ο μ* ετζτκ<=ωτκαε/ί Τους 
γ’<χμμαιτ&ζ* τί ανεχτείτε τι^οςαυτους-κοα 
α 7 Γθκρϊ^ε/ς εις εκ το/ οχλου inxop.Atda^ 
σ*καλε ίοίεφκα to/j ijo/j /χου 75 ος cre ε'χοντα 
τπ-νευ/Λα αλαΑορ.κοά oVou αφ αυτο/ι κατά/ 
λάβκ |κοΐα ocuto/j καί άφ^β , κ,άι '7^/34 
τούς ο/ο'ντας αυτό/ 0 ξκ^οί/νεται*.® ε/ττο/ι 
τΤς ( <χαθκΤοα$ cry,7va &UT 3 εκ βάλωοΊμ κ/) ουκ 
7χυτα/ο»ο α.7Γθκ^ιθε/ς οωτω λεφβ, ω φε// 
ι»εα α 7 Γ/ 5 ος,εως τοτό ττ^ος υ/χας εσο/χοϋ; V 
ως τεοτζ ανέχομαι υμωριφε^ετί αυτρ ττρος 
(ΐαε,^ HVzyUcLp αυτ μ τϊ^ος αυτορ* v^)j /c/co/i 
kvrop ευθεως τ» ττνεύ/χα, \&30.^ΰ·χμρ Ρ αυτορ 

0 zrrttfcop 


EVANGELIVM 

eil nos hic effe,6i faciam? tria taberna 
cala,tibi unum, & Mofi unu, δ£ Heliae 
unutn.Non enim fciebat quid loquere 
tur. Erant enim expaucfadfr\ Et fadla 
eil nubes,qu^obumbrauit illis»Et ue^ 
nit uox e nube dicens*Hic eil filius me 
us diledlus, ipfum audite, Si repente, 
cu circufpexiflent no amplius uiderut 
quecpXed folu lefum efle fecu»Porro 
cu defcederent de mote madauit illis, 
ne cui diceret,ea q uiderant, nifi cu fili? 
hois a mortuis refurrexiiTct.Ac uerbu 
hoc tenuerunt apud fefe,inter fe difpu 
tantes,quid effet hoc q $ dixerat a trior 
tuis refurgere,Si interrogabatit illii dU 
ccntes,Q^uid eil quod fcribas dicut>He 
liam oportere uenire prius C Uleuero 
refpondens dixit illis > Helias quidem’ 
ubi uenerit prius reftituit oia,Si quead 
modu fcriptu eil de filio hois,utmulta 
patiat^Si contenatur ♦ Ve^ dico uobis, 
Helia ueniffe,Si fecerut illi quaecuc^ uo 
luerunt,ficut fcriptu erat de illo*Et cum 
ueniflet ad difcipulos fuos, uidit turba 
multa circu illos,Si pharifeos difputa^ 
tes cu illis* Et^tinus uniuerfa turba cu 
uidiifeteu obilupuit,Si accuiTetcs falu 
tauerut eu,Si interrogauit pharifacos. 
Quid difputatis cu illisCEt rhdens un? 
e turba dixit*Pneceptor, adduxi filium 
meu ad te habente fpum mutu,Si qh/ 
cuq; eu corripuerit, lacerat eu, atcp ille 
fpumat,ac (Iridit detibus fuis,Si arefcit 
Si dixi difcipulis tuis ut eqceret, 8i noti 
potuerunt * At ille rhdens ei dicit ♦ O 
natio icreduIa»quoufcp apud uos ero C 
quoufcp patiar uos ♦ Adduc ilium ad 
me*Bt adduxerunt illu ad eu * At uifo 
ilio,c6tinuo fpiritus difcerpebat eum * 

Etjdapfus 


KATA"MAPKQN* 


SECVNDVM MACRVM, 


ROu mc/top ε7 τι q5\ Ths εκυλ/'ετο 
ετπ^ωτκσχυ 73 μ ·δτατε^α ^urou^oVos J$o/ 
*ος έ^μ,ως Τούτο yiyovtp αυτω^ο q tnrzp* 
troU^ioQiPjfidu src /^άκΐζ ο:υρρ,κΰά ε/ς 35-V£ 
εβαλεμ,κάί ε/ς ν<^ατα,7να απολεσΉ αντορ, 
αλ'Α ΧΐΊι ^cwcnfcd ,βοΗ^Ηϊορ ημΊρ ασλα -y/ 


χι-'/ίθε/ς εψ 5 κ,αας.ο Λ IHSOTS 4/7 T£/j αυτω,. 
το^ε/Λχάασ'α/ π^ενο 1 ^, τσάντα cfuuctTa 7ω 
■znstvovrttKOci εν^εως κ^ά^ας ο ττατκρ τον 
wa /Λου ,αεΤά οΓακ^νωμ ελε'χ/^'Σδ'/ίρενω κν/ 
£/ε 3 &ο«θβ μ.ου τη Λ7τΐ5ΐ<χ*· ’ι^ωρ Λ ο ιη£ογς 


οτ/ ετπσ'ΐιυτ^χεί οχλος, 'ίττίτίμχο'ζρ Ίφ" 
Έτνζνμα.τι Ί$$ &καθά^τω Xiyup οιντω* το 
■smu^-oc. Λ ’άλαλορ κοοφομ,εΤ'ω σ*ο» ετι/ 
ταατω,ε|ελθε c/^ &utou, ngq μηκίτι ε/σ > ε'λθκ 5 
£/ς auTo/j,V(cq κ^άξοί/Μ^ ^oThix carajafccv 
αυτορ c /Ι,Ηλθερ,Ηΰά ε^ετο arti νεκρός, ως 
τε 7το/^νους 7v(y&pjOTt ci7ri%cwzp ♦ ο Λ IH/ 
20rs κρατκσ&ς oiuryj T χβ^ος,^Ή]^ cutou 


ty ανε5κ,0 ε/^ελθονΤα ocuto/j ε/ς δικορ,οι μ& 
θκΤαι αυτ ε-πχ^οοτωρ αυτ /j κατϊΛα//,οτ/ η,- 
MQ5 ο υκ Η^αυίβκμΜ/ εκ Βαλβ /j αυτό*;0 I// 
7τεμ αυτ=7ς* τον£ to <$/ oucPtpi c^awot/ 

rea ^ελθεψ,Ι* /λη ττξοσ'οΙ/χΗ νκΞε/'α* 
κοα εκ&Οερ ^ελθοΕΤες,-π^εττο^εύοντ» Λα τκς 
yaXyAoaaSjkoa ουκ κθελε /j 7να τ/ς γνω/εΛΛοε 
<τκε/; χχ /p 7=υς ,ααθκτας o:utou,h)) ελετ-ε /J ocw 
Τΐς, οτ/ ο ijo '5 τοΛ ανθ^ωτ^ T^adVciWott έ /s 
X%cc$ ανθ^ωττω^,^ απο κην'ΰο’ιρ Ιίυτνρ,ΗιΟά 
G7T οχΤα«Όε?ς7 η f /τη κ/χε°α aiasHaVjj’* Kar 
κλθε /j εις KC£7^,aaouV,vy $7κ ο/κ/α yv>o&z·' 
νος,εττΗξ’ωτα.ξευ'^υ^ί <$/ τη οΛρ τι^ο'ς %oc.uT»vs 
Λ/ελο^ε^ε^ο/ Λ εΛω7Γω/;*7ΐ^ος &/&Ηλ£$ ^ 
^/ελε'χθκσ'α/ί*. ^τη οο Α ω τ ΐζμειΊωρ, 0 καθ/ 
ο^χς,εφωυκσ'ε^ 7°υς (ΓωΛκα,κΟίίλε^β αυ7ο7ς* 
ε/ τ/ς θελεί ΤΓ^ωτ©^ ε/νοίί , ε5οΚ ·δτάντω^ 
ίΧατίβΚκοα -^άντω/ί σ Α /άκον©'', κοαλα-* 
^ω /j ttoUcPiop, i 5 H«fzp yv μ(&ού au τω/ί s 
ΚΟα^ναχκαλϊςΓάΛνονος αυτζ»» I/7 T£/j αντοϊς* 
- 0§ ε^ 


# 


Et prokpfus ίη terra uoluebatur Γρα^ 
mas.Et interrogauit patre iiiius.Quati 
tum teporis eft,cf? hoc accidit eicAt ille 
dixit a puero*Et frecjnter illu in igne 
abiecit ,δ£ in aquas q perderet eu* Age 
fi qd potes fubueni nobis mifertusno 
ftri*Iefus aut hoc dixit illi* Si potes cre 
dere> oia poiTibilia credeti* Et cofeftim 
exclamas pater pueri culachrymis di¬ 
xit. Credo domine/uccurre incrcdulita 
ti meas»Cu uidiffet aut lefus, qd’turba 
fimul accurreret, icrepauit fpm imudu 
dicens illi * Spiritus mute,& furde,ego 
tibi impero,exi ab eo,6i ne poft hac in 
grediaris in illum.Et cum ciamafiet ipi 
ritus,& multum difccrpiiTeteum,exiuit 
^faiffcus efi: tacp mortuus,adeo ut mul 
ti dicerent,mortuus ciEAt Iefus corre/ 
pta manu illius,erexit eum, 51 ille furre/ 
xitEtcum eiTet ingreilus domu, difci^ 
puli illius interrogabant eum feorfim. 
Cur nos no quiuimus egcere illum ? Et 
dixitillis * Hoc genus nulla in re poteft 
exire,nifi per oratione δί ieiunium * Et 
illinc digrelTi,clam iter fecerunt per Ga 
lila^am , δί nolebat,ut quifquam fciret* 
Docebat enim difdpulos fuos, δί dice/ 
bat illis.FiIius hois tradit in manus ho 
minu,6i occidet εύ,δί occifus,tertio die 
refurgetv Et uenit Capernau, Et cu ne/ 
niffet in domu,interrogauit illos,quid 
in itinere inter uos dirputabatisC At ii/ 
Ii filuerut* Na inter fe difputauerat in/ 
ter uiam,quis eiTet maior * Et cum con 
fediiTet,accerfiuit duodecim , δί dicit il/ 
lis,Si quis uult primus eiTe, is erit onv 
nium poftremus,6i omnium minifter, 
δί arreptu pue^z ftatuit in medio ilIo>z, 
SCm cepiffet illu ί ulnas fuas,dixit illis* 

Quifgs 


■' s? ΑΤΤΈΑιόΝ EVANGEL 1 VM 


O ςεαρζρ τοιουτωμ 7ΓΰΚ<Ρίωμ cNftfreEI 
iTrilsS’ ονοματί μου \μΙ «ΝχετοίΑΚαι ος V 
ce/j ε/χε dL -,ουγ. Ιμζ ^εχετοα,α/^να τυρ 

&7το5είλα/Πα Αε,&ττίκ^ίΘκ cfif/ooavM$ λεεων*. 
Αι^άσ^αλεγ/ίΓο^ΐύ 2ί\ια yv '(^ 2 )' ονόματί ^ 
εκ εά/λου7α cf x <5Ci. i u.o < v/oc > os ουκ&κολ^θί «Α~ ν » 
1 ( 9 ^ ίκωλΰταμ/ν/ cLVTopyort ουκ ^κολου^Ή 
«A?p.o ΙΗΣ0Τ2 ε/7Γ£/ΛΑΗ κωλύετε αυΤ* 
ουύ'ε/ς y<x? Kbp,oe, ττοιιία^ £cwo ιμιρ \ττΐ τω 
ον όματ i μουμφ^ ύ'αϋκσ'ετοΚ ταχύ χακολο 
γησΌαμζ. o^yocfy ο υχεδϊ κα$ ΗΑ“Ρ, υ^ε'$ 
ΚΑω /J &£/ρ.ος χχ/ρ αρ 7τοτίσΉνμας τ&οίΗξίου 
υ’ιβατοζ ^ν ονοματ! μ^ οτι ΧΡίΣΐΟϊ Iss, 


oiah/J λέγω ua?P> ου Α« αττολεοΐί 7* μκ&ορ 

ccur.K 4/ ος εαρ σ'κοΟ'ύ'αλ/ο'Η ενα^ύ* μίκφμ 
afj ?ζπ 5 (\!οϊτωρ V.5 εμε,καλο'ρ %hp αυτω 
μαΤλ,ορ \ι ·35·ί£:κβτ οα λίθος μυλικος τ nprv 
Τ^άχκλορ h.'jtw £εβλκτ<& εις τίώ 
λαοί ♦ και έάρ <fr, οααΓαλι^χ at η χεί$> σ«,α7Γ© 
«οψο /j a.vaiw* καλόρ σΌι ΖΒμ κυ/5 ϊλόρ ειςτίώ 
3ωίώ ειΛλθβρ,Η τας (Γύο χ%ας εχουτα, αχ 
•π-ελθβρ εις τίου ^εενναρ,εις τ> ·δπ/£ ^ ασβέ.- 
Sop,o7rcv ο σ’κωλχξ <χυτΤν ου τελ&τα,ΗΟ^ £ 
■ετν^ ου σεύννυτοα εαρ οστο υ$ σ'# oVcMcToa 

λι^σ^ατοκοφορ }χ.υνρ>καλόμ tsip αε εισΐλ 
6a/J εις τίου ΊωΙυυ χωλορ,κ ι°ύς dVo •δτο'ύ'ας 
εχοντα, ^ληθίωοα εις τ$ γεενναρ εις τ> 7π/£ 
<η acrSesop, ούτου σακωλχξ aurpfv ου τελδΙιΤος 
1^ 'p -cruj ου αβεννυτοίΑ^ Ιάρ ο οφθαλμός 
ois tfKcU/cf aXiJe σ’ε,εκβαλε αυτρ,καλόρ <τοΙ 
%&ρμονοφθαλμορ ειαελθ&μεις νίω&ασί' 
λΐίαρ Τΰ) ^εοϋ,κ cTuo οφθαλμούς ϊχονΊα €λκ 
ftlivcaiiq <duj ytmvap Τ7Α7τυ£ος,ο^« οακω/ 
λκ| ου τελόΙ/τα,Η)) τό tsvq ου ο^εννυΤαύ^ας Λ 
aruj/ αλι &η τίί αι,ν^ ^τασ’α ^νσίααλι αλι/ 
ι&Ησ’ίται,καλόρ το αλα$,εαρ ^ r» αλας ανα. 
λ-ορ '^ϋΗταί,γ/ τίνι ccuto ^τυαεταί ; ε'χετ? 
«# εαυτο7ς αλας,ι^ ει^κνεύετε γ» α/^,ύλοις * 
ΚακΘθε^ 0;να5«ς %χιτα< 1<$ τα ο%ιαςβ\ 
r * , ί eVcTettO? 


Quifquis unu ex talib^ pueris, recepe/ 
rit m noie meo,me recipit, di quicum cg 
me recipit,no me recipit, fed eu q mifit 
me, Rnditaut Ioannes,dicens*rrxce/ 
ptor,uidimus queda in noie tuo erjcere 
d^monia,Kn6 feqf nos>6i^)hibuim 9 
illu, f ppterea qd'no feqt r nos*At lefus 
ait,no phibeatis illu.Null 9 em eft qut 
fi fecerit uirtute in noie meo di poffit 
cito maie loq de me.Qui em non e ad/ 
uerfus nos,p nobis e* Quifqsem potui 
dederit uobif calice aqua: frigidae i noie 
meo qdiitis Chrifl:i,ame dico uobis, 
Nequa^ perditur 9 eft mercede fua.Et 
quifquis offenderit unu ex pufillis qui 
credut in nos,meli 9 foret illi, (i circuda- 
reif faxu molare circa ceruice ei^,& abi) 
cerei? in mare.Et (i tibi fuerit obftaculo 
man 9 tua amputa illa. Bonu e tibi mu 
tilu ad uita ingredi potius cg duas ma 
nus habente abire in gehennam in ig¬ 
ne inextinguibile, ubi uermis illor^ no 
morite ignis no cxtinguef. Et fi pes 
tuus fuerit tibi obftaculo, amputa illiu 
Bonu eft ut ingrediaris ad uita aeterna 
clauduspotius cp duos pedes habens 
mittaris in gehennam igne inextingui 
bile,ubi uermis illoru no moritur,6i ig 
nis no extinguei. Et fi oculus tuus tibi 
obftaculo eft,erue illu^Bonu eft tibi,ut 
unoculus introeas in regnu deipotius 
op ut duos oculos habes mittaris in ge 
ennam ignis, ubi uermis no moritur» 
di ignis non extinguitur. Nam omnis 
homo igne falietur, di omnis uicftima^ 
iale faliei. Bonu eft fafC^te^r fi fal iti 
fulfu fuerit,in quo ipffi codie^Chabete 
in uobifipfis fale, di pacifice uiuite iter 
uos. Et cu mdc furrexiffet uenit ί fines 'Jf 
νγ , , Iud^ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ. 

3&/Wot'S Λά τ ττεραρ τ ’/ο^άνϊί,νΟ) σ^Μ 7 ™?^ 
ovrcU. τΰΊχϊλιμ οχλο s TPAus -7 T§os αυΤ η)) ω$ε<ω 
6β 7τάλίρ WVJWksp ζςυΤ^.κά/ -7Γ§ο σ'εΑθανΤ ss 
φα j / <rt>2o/,£7rX£ ωΪΗ<?αρ άυτ.εί ε\ί5ΐμ ccvfyih 
vciLKct αιΡλνο'α/,ττ if άγοντες &uT.o q foro η£ ΐ 
ΰίΐς,Ιίτπμ «uf>7s.T/ ι»Μ7ρ ψετ&λΰ.'Ρ Μ«σ#ς; 
ο/ Λ* ε/τΡρ.Μωσ^ς εττε^εψερ βϊβλ/ορ fopscc 
«7« ^άψοκ η)) foroAutfoK.H)) α7Γ0Κ£Ϊθε/ς ο ΙΗ 
Σ0ϊΓ,!/7τερ άυ?>7ς.·7Γ£ος τ$ crtiAxjoxc^cfV αρ 
ν/λω /i εφ^αψερ upup rdth $»τ°λίώ 7<xu7£u;»fof 

Ο &£X»S KT/VswQjOcjcfi/j 0^χλυ ί7Γθ!Η<?εμ fo 

ΐ°υ$ο θεος,ενεκερ ?>vVu καΤαΛε/'ψ^^νΟ^ωττο? ( 
Τ' -ετοίτε^α αυτ^,κ)) τ£ώ ^ακτε'^α,^) ' 7 Γ£ο<Τκολ 
λΛθκσ'εΤοίί ^ος <τίω γανοακα ccvtw } @ sVov/ 
τοά o/ cTuo ε/ς αά^κα^α;αρ,ω$ τ* ουκ ετ/ ε/σΊ 
<Γύο,δ$ϊνά μ,/'α ο ου ο ^εος ααυε'^όΐ^ερ, 

άνθρωπος μη χωςιΊετω.και <$> τκ οικία: -ετά 
Α7ρ ο/ ,ααθκταα foT3? isn^tiW for £7τκ^ωτκ 
tfap αυτορ,ΐφ)} Αε^β αυτ^ς.ος,εάρ foroAuV 
σ*Η τίώ 7 αυο ^ κ<χ αντον/ 2 ,^ >«Μκσ'Η a/&xp 
μοι’χατοα Wfo τίώ.νφΛ εάρ γαυ» απολύω 
ο*« ττρ avJ^ct αυτΗς,Η9ή φαΜκθκ ά/&ω μο/'' 
Χατα/,κά? ·7%ο fttptgop αυτω -srcttdVcc, 7να 
α^Ητοϋ forwp. o/ /Λαθκταί ετητίμωμ r > 7s 
■Λ^οσφε^ουιΛρ. )<Ρωμ ο IHZOTS , n-yotva/ 
XT/foSp,!^ * ,7Γ£ Ρ &υτο7ς, αφετε τά 7rOi - 
cJVdc %Χεο3·(Λί 7 Γ§ος M £ j Μ» κωλύετε αυτά , 
*?£ν >οαρ το»ούτωρ &&'ρ κ βασιλεία το\Ρ £ε£. 
ΑρεΙώ λε^ω VM~p. ος εάρ μη <Κ£χ7ο/ <τίά> 
βασ’ιλείαμ ΤΖ3 θεού ως 7rottJVop,<)u μ» ε/σ*ελ/ 
£χε/ς αυτ/ώ,κάί «^α^καλϊσ'άρΧ*/©*' fo7a, 
&9ε/ς τάς χβ^ας Ιϊτδςυτά,ευλοφχα'ερ αυτά, 
κά) εκττο^όΐ/ορ&ρΐί αυτόν/ 1 ε/ς ού'ορ 
Μωρ ί/ς,ϊφ^ φονυττετκσ'ας &υττρ, εττκ^ωτα 
ονυτορφΑί^άακαλε Seya^.T/ ΊσοίΗο’ω 7να 
ία» οαώνϊορ xAxjovomhVco-o ΐΗΣΟΤΣε/τερ 
αυτω.τ// λ.« Αε^βς άγαθορ; ουρείς aya^cij 

*'Μ« είς ο ^εος.τάς ^»τολάς ο/οΓας, μη Μο»/ 

χενΛ-ίζ,ΜΗ φονεύσΐ(?·,ΜΗ' kA^s,mh 4-Λ/«Γ 

M«jtujhV<Js . 


SECVNDVM. MARCV.M 

ludie# per regione qu^ eft: ultra Iorda 
nem, 6C conueniunt rurfum turbas ad 
illum>&ficutconfueuerat rurfum doce 
bat eos,& adeuntes pharifei interroga 
bant illum,Licet ne uiro uxorem repu> 
diareCtentates illu. At ille rndcns,dixit 
illis ♦ Quid uobis mandauit MofesC 
At illi dixerunt. Mofes permifitlibeL· 
lum repudrj icribere,ac dimittere.Et re^ 
fpondens Iefus dixit illis. Ad duriciam 
cordis ueftri, fcripfit uobis mandatu 
iftud.Ca:te^: ab initio creatiois mafcu/ 
lum di femina fecit illos deus, propter 
hoc relinquet homo patre fuu Sc matre 
Si adh^rebic uxori ίαχ,δΖ erunt duo in 
carne unam,itaq^ no iam funt duo, fed 
una caro.Quod igitf de9 copulauit, ho 
mo ne feparct.5i in domo rurfum difci 
puli illi 9 eade de re interrogauerut illu. 
di dicit illis. Quicuq; repudiauerit uxo 
rem fua,S«: duxerit alia,adulteria comit 
tit aduerfus illa.Et fi mulier repudiaue 
rit uiru fuu ,$i nupferit alterfadulteriu 
comittit.Et adduxerut illi puellos ut ta 
geret illos, Difcipuli uero increpabant 
eos q adducebat. Cu uidiffet aut Iefus 
indignatus eft,& dixit illis.Sinitepuel/ 
los ueniread me, nephibete illos, taiiui 
em eft regnum dei. Arnen dico uobis. 
Quicucp no acceperit regnu deitancp 
puellus,haudq^ igrediet i illud ♦ Et cu 
ccepiflet illos in ulnas, ipofitis manib 9 
fup illos bndixit eis.Et cu exiret in uia 
accurrit qda ac genua flexit ίΐΐί,δί iter,- 
rogabat eu. pceptor bone, qd fada, ut 
uita ieterna poflideaClefus aut dixit il/ 
li.Cur me dicis bonu.Nemo bon 9 ,nift 
un 9 deus. Prxcepta nofti.Ne comittas 
adulteriume occidas,ne fureris,ne falfii 

I teftimonium 


97 


, ΒίΑΓΓΒΛίΟ» 

μ.χςτυςΗ'ο'βς,μΗ οίΤΓοΒίρ'ο'βμτίμϋ. τορ ττα/ 
7ερα σΌυ καί rrlw μπτ^α/ο Λ ατοκ^/Βείς I// 
7 t?/j &υτω»Δ/εΡάσΉαλε>7αΐΓΓα ττάν7α εφυλα 
ξάμΐυ.) εκ νεοτκτος <αϊί»ο ΙΗΣΟΓΣ ζμξ>7\1' 
4 a S αυτψ,κγά7τ·κσ%υ αϋτομ,Μ)) htczp ccutco. 
Έρ <roivst^vzsroc.yz οαΌ. ε'χβς. ζτωλΝ^ορ^θ 
<Pos ΤΊζ Tif ωχοΤς, h 5) ε|ε ς ^waujo/j <$/ ou^a/ 
v $,H9q δίΗολ'έθβ^.ο/,α^οες p/j sav^op, 
O cftb SuyvatTcc^ £7T/ ^δί 1 λο-νω, όιτΓΚλθε^ 
ττοΐί/ΛίΙνος.Η/; >od/p ε'χω /j κτΗ/χαΙα ■δτο/’&ά.Η^ 
τδ-ί^ϊβλεψά/^Οος ο ΙΗΣΟΥΣ,λεγβ /χαίΐκ 

τΛς αυτ® + ηως <^σ*κολωσ*ο/ τά 2t$H/xa7a V/ 
χοντες ε/ς τΐώ βα<Λλε/αμ τ$ ^εοί/ εισελεϋ 
cWTau o/ μαϋχταϊ ζΰβ.μ&οωύ'Ρ W/ το7ς 
λογοΙξ αυΊΐΡ,ο ΙΗΣότΣ ■arccAz/j craroR^V 
θε/ς λεφβ οαΟ'ίΗς.’Γε'κνα, Trois εΓ'ύσΉολο^ &2»ν 
'ρυς ·δτε7Γθ/θοτας επ/ τ ^Ημϋ.σΊρ,\ΐζ τ$ β<% 
ciXziczp Τΰ) θεδ ε/αελδο:/;. ευκο^ωτε^. 1 
■κάμπλορ $Ία ηγυμαλ/οίζ Φ\ ^α c^/cTos ε// 

- οΐλθβ/ν,Η ’ζτλ'Χσϊορ e/s τ£α) ^ασγλε/αμ τ 
ε/αελθα^.ο/ ^ε,ττερϊαίως ο/^ετΓλ ηουο ντσ,λεΤυν 
Τ%$ τι^ος εαυτονς.Κα; τ/ς cfaualodi σΐοθ^ίοοα; 
Εμβλε'4·«ς δευτους ο ΐΗΣΟΥΣ,λε'γ#. πα^ά 
δα^ωττο/ς armaro ρ ^/j/aATv ου -^ά Θεω* 
ϊ{φ) Hfl olt ο τϊετρ©^ Τνζγ&ρ αυτω. itTou κ / 
/χθ*3 αφήκαμΜ/ ττάντα,ΐφ^ ^oX^xcfcxpSjl 
«fouATPKfifcis ο q ΙΗΣΟΥΣ, Ιητζρ^Αμίυυ λεεω 
ν^αΤμ.ου^ε/ς Khp^oq, αφχκζρ οικίαρ, κ oceTsA/ 
φούξ,κ α^ελφάς,ϊί ττα7ερα,Η /ΛκΤερα,Η Γαυοα- 
κα,Η τέκνα,κ αφξΌι/ 5 ,ενεκεμ ε,αον η)) τ ευα")γε 
λ/ου,εα /j <ακ λά£>ί εκα^ντατγλαα/ονα vay 9 
<ΐν κοαρω τοντω ο/κ’/ας, αδελφούς, 
Hgq δεςΤελφας,Η^ μχτίςαξ, θ τε'κνα, Φ 
ygovt’ μεϊα <Ρ'ΐώγμωρ > \^ $/ ^ οαων/ 7$ν$· 
Ιρχομ&ήρ oacov/o/J.Po/Xvd? zcfovrq «π^ω 
T/ ελατοί, 1^5 ο* ελατοί τρωτοί J<?ap Μ 
W τη οςΓω αναΒοανοντες ε’ς Au<aa s 

ϊ^) ^ ^οάφω /j αυτούς ο ιηςοτΣ, η)) ε^α/χ 
JboauTO,Koct ςϋκολουΟοεωτες εφοβοαδτο* 

και wap«/ 


EVAN GELI VM 

teflimonfum dicasse fraudes,honora 
patre tuu di matre* At ille refpotidens 
dixit illi»Prieceptor,hec omnia femaui 
ab adolefceiitia mea.ledis aut intuitus 
i Ilu s dilexit eu ,61 dixit ilii, Vnu tibi de/ 
eft. Abi,qucTcumq^ habes uende,6C da 
pauperibus, di habebis thefauru in eoe 
ίο,δ^ ucni fequere me,fublata cruce. At 
ille triftis redditus, ppter fermone* di ^ 
icedebat dolens. Erat em habens pof/ 
feiTiones multas/Et cum circumfpcxif- 
fet Iefus, dicit difcipulis fuis,Qr diffiV 
culter η qui pecunias habent in regtiut 
dei intrabut.Difcipuli uero obflupue/ 
runt fuper uerbis illi 9 . At Iefus rarfum 
refpodens dicit illis. Filipcp difficile eft 
eos qui fiduciam habent in pecuniis 
regnum dei ingredi. Facilius eft came^ 
lum per foramen acus ingredi , cpdi^ 
uitem in regnum dei ingredi. Illi uero 
fupra modum admirati funt, dicentes 
inter fefe.Et quis poteft fieri fatuus. In 
tuitus aut Iefus illos dicit. Apud hoieS 
impoffibile,non apud deu,na oia pof- 
iibilia funt apud deu. Et coepit Petrus 
dicere illi.Eccereliquimus omnia, 8i fe- 
cuti fumus te. Refpondens autem Ie/ 
Fus dixit. Ame dico uobis.NulIus eft q 
reliquit domu, aut fratres, aut forores» 
aut patre,aut matre,aut uxore,aut libe 
ros, aut agros mea caufa di euangelq, 
nifi recipiat centupla nunc in tempore 
hoc,domus,& fratres ,di forores,& ma/ 
tres ydi liberos,agros cu perfecutioni 
bus,acin feculo uenturo uita aterna. 
Multi aut primi erunt poftremi,& po/ 
ftremi primi. Erat aut in uia afeenden/ 
tes Hierofolpmam.8C pcedebat illos Ie 
fus,6i ftupebant,6C fequentes timebat* 

Etaffumptis 
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ* 


SECVNDVM MARCVM SS 


£α; πας αλάβω/; ο IHSOrS πάλι μ Ws <Ρω/ 
ο^ΐκα,Ηξξατο \mt7q λίγ\μ τά <αε$νον7α ceu/ 
%; α αυ/λβ^βμ/οτ/ /<Ρου αναβοανο/ΛΟν /£/ 
£ό(Τολυ<αα,0 ο tjog T3? ^ΐ'^ωττου^α^αχΡοθΗ/ 
(fiioUL r7q γ§αμματζυ^ 

όΊμ,κόύ xarciKfivovifip αΜτμ Bwcrn» , K0U 
ΐ3Γ^α^ωΛυο·</; ϊχ,ντμ το7$ 'ΦησΊμ , ftod ε,α - 
ττίύΧονϊϊμ αυτω,κοα μαδϊγωαΌυσΊμ αυτομ, 
Ηοά ζμττ[υσΌν<ΐι μ &u7w,h)) αττο κ7 ζν'ΰα'ιμ αυ7ο μ 
η)) ΤΗ ΤζίΤΚ Ημ(γ(Χ. q.VcLSHtfirf* κα/ TJ^OOTO 
ftvovlcu αυτω/άκωβο^Μ))/ωάυνΗζ o/ i jot ^εβε 
cfWou λε?ο^»ΔΪ<Μτκαλε*Βελο/Α/ον 7υα ο 2 
tx/J α/τΗνω^αΟί/,ντο/ΗσΉς υμ7μ*ο ε/7τε/) αυ^ 
τ°7ς.τ/ 3χλετε τΡιπατα μζ νμ7μμ> i q 1/tP/J au 
7ω*2\.ος κ^αΤρ Ίναζιζ εκ ^φωμ σνυ&ζιξ 
ίυωνυμωμ ciou κα^Ια'ωμ/ομ γν τη <Ρο^Η <Λ>υ*ο 
ΙΗΣΟΤΣ Ιιτνζρ αυτ°7ς* οι7κ o/J [ <x.Ti7i ouf&s 
SOU^cvoac&z Tssi&p r> -^οΊ^ιομ ο ε^ω 7πνω, 
0 F» Βάττ[/σ^αοί. ο εΓω BaTrf ιΊομαί Βατί]"/<θ» 
vc4£;o/ q ε/7Γερ W^cPcwa^sOa/o ΪΗΣ^Σ t/ 
7τε/! au-pTs*^ //ό$? ζτοίπξίομ ο ζγω ζτίνω 7m/ 
<θε,(£Ρτ> Baitf/oTxa ο εΓω Βαττ^ο/Λοα B^Tifi 
<9'WcrtcB'£*'3 > q καθ/<Λα IkcPs^iw/j ,αου,νυ) c/f, ευ 
ώυύ^ω /j ουκ ζ5ΐμζμομ cBocu5c*c, ο/ς 
iiW^u-asoii* 0 οοιέσίχί/τίς ο/ ^εκα K^ca /'Ρ St/ 
^ΟΜ'ακ?^ -τ^ί/ακωβου η)) /ωάννου* ο 2ν.ε IH/ 
Sors τι^οακαλεαοψΒνος αυτ°υς λεΓ<1 ccuf>7s* 
o/cTau o7/ ο/ «Ροκδντίς α^χβ/ι εθι/ωμ κα 
7a κυξίίυουσ'/μ Scu7oj/j, 0 o/ μεγάλοι aur κα 
•ttfoucrtdftoucrt/j αυ^υ,ουχ ου7ως Vsa» $ u 
/x~/j αλΧ ος εά /J υ/αω /J Βελκ γζνζ<\% μζγα,ο, 
yj νμ7μ Ί ζ5<ΧΙ εΡ/άκονος u/xS/j,® ος %.μ Βε'λκ 
υ/χω /j yzvz&cUTrguTQ^jisai πάντωμ «Ρον/ 
7\σς * noti >οορ ο ijotr τον/ 2 avBfco7rou , ουκ 
ίλ^ε /j Λ<'ακονκΒίίϋα< ,cc/^a «ΡϊακονΗαα/,καί 
«Ροαΰαι /7ioj ψυχίώ αυτόν/ 1 λύτξομ Ιαντί 
■zb-o/^S/j*. χα/ ε'ρχετα/ ε/ς ί^ϊχω, KOci 
Iktso^oVo^Iuou αυτόν/ 2 α-δτο /ί^ϊχω, κα< 
τωμ μα^ΗΤφμ αυτού ^ οχλου /κα ^ 

νου. Et affumptis Iefus rurfu duodecim,^ 
pit illis dicere, q fibi euentura cffcnt.Ec 
ce afeendimus HierofoIymam 7 6C filius 
hominis tradet? principibus facerdotu 
& feribis,& condenabunt illu morti, 6£ 
tradet illu gentibus,& illudent ίΐΐί,δί fla 
gellabunt eum,& inipuent in illu, δί oc 
cident eum‘& tertia die refurget. Et ac- 
cedunt ad eum Iacobus di Ioannes fi, 
Ifj Zeb eda:i > d i cen tes»Pra:ccp to r ,u o Iu- 
mus ut quicquid petierimus,facias no¬ 
bis Jlle uero dixit eis * Quid me uultis 
facere uobisCllli uero dixerunt ei * Da 
nobis, ut unus a dextris tuis,6C unus a 
finiftris tuis fedeamus in gloria tua Je 
fus aut dixit illis* Nefcitis quid petatis 
Poteftis bibere calicem que ego bibo, 
δί baptifmate quo ego baptisor bapti 
sariC At illi dixerut ei*Poflumus*Iefus 
aut dixit illis. Calicem quide que cgoP 
bibo bibetis, di baptifmate quo ego ba 
ptisor baptisabimini*C^teru federe a 
dextris ac finiftris meis,no eft meu da¬ 
re, fed qbus paratu cfLEt cu audiftent 
decem coeperunt indignari de Iacobo 
di IoanneJcfus aut cu uocaflet eos ad 
fe dicit illis,Scitis,quod qui uident? im¬ 
perare gentibus, dominiu exercent ad> 
uerfus iIlas,Ec qui magnates funt inter 
eos poteftate exercent in illos* Verum 
non ficerit inter uos,fed quicuq; uolue 
rit ex uobis fieri maonus inter uos, erit 
minifter uefter*Et quicuq^ uoluerit ex 
uobis efle primus,erit ornniu feruus * 
Nam di filius hominis no uenit ut fibi 
miniftraretur,fed ut miniftraret,Sc da¬ 
ret anima fua redeptione £> multis * Et 
uenit Hiericho, di cum egrederetur ab 
Hiericho,ac difcipuli illius di turba co/ 

I z piofa 


"ί < 


100 ' ' ΒϊΑΓίΕΛϊΟΜ 

ίοννρς 'Τιμαιον Bocpr/^acaos ο τυφ λος εκά$« 
ηρ ΤΓΚ^ά “Ticu OcT · ορ '7t%oo‘cU'f r fij* και ακόυσες 
ατ/ίΗΣΟϊΣ ο να^αως Zhp,H$%a:r ^ά]βμ 
θ λεφβμ,Ο ijos cfug/J'· ιη20Τ ίλζχσομμΐ+θ 1 
ΐτητίμωρ αυτω tiro/^Oi, 7να cmo7rHVtf, ο cftl 
Tro/^S/aoc/^vo/j εκ^α^ε /j» ij£ cTaSeV' \λίΗσ"ομ 
,αε* ^9>)j 5ας ο mror:s,li7r£/j &uit/j φωυκθί?/ 
vctti&Qtovoiicfip -ρρ τυφλο /j λες-οντες au- 
7ω. 0a«cre,£ r vaPiX4 φω/ίδαε,ο Λ αττοβαλω/ί 
T> )μάτΐορ αυτδ) ο:να5ας κΛθε /j ^ος IR/ 
ΣΟΤΝ*'^ αττο καθείς Λεφβ αυτω ο ΙΗΣ^Ξ*. 
ΐ7 ^ε'λβς 7 Γο/κΛο αο; jo τυφλός ε/7τεφ αυ-~ 
*^,|αββο v/,7W αναβλεψω,ο cPt ΙΗΣΟΓΣ εί/ 
ττε/υ &urto,U7ra'V£,M vr/S/t’ σ*ου σ'εσ'ωκε/) σ'ε,κ^. 
Ιυθεωζ ανεβλεψεμ,νφί) Ηκολονθ?» Χ^ 1 ΙΗΣΟΧ 
</υ τη ocTeS, κα/ ο τε Vty/^oucrt/j ’ε/ ς »ερ ouatt-'' 
λ,φχ,ε/ς β^φαφΗ j^ctto οψ ^os to. o- 
gi§H ελοάω /J, «7r0S£/^« (No τίν μο&Η'' 
t5/j αυτου, jcod Xzye &υτο7ς, V7nxy£rz ε;ς 
κωμίίυ t[w κατενα /JTi υ/χω /J hou ευ^ε/ 
ως \;(ίτνο?ρ3^ομ/μ/οι ε/ς &υτΐευ,ευ£Κσ*ετε ■δτω^’ 
λο /J <Ν£$μ$ώορ εφ' o/J ouJlc/s ανθ^ω7τω/ί κεκά 
βϊκε/>,λύσΐθ'7ες αυΤ αΓάίετε,Η)) ε«φ τ/ς υμ-Φ 
ε/7ΓΗ τί 7roiQTc τουι°, είδατε οτ< ο κύ^/ος <χυ 
του j^s/cc/u ε'χβ,κ)) έυΒε'ως αυττ /J 0 C 7 τοεελβ ω/ 
«NatthAQo/j η)) ευρομ 7τωλο/> Ν<Νφ&/σ/> 
^ος τώ i^vjcc/J ε|ω,ε7Γ? του α/λφοΝυ, ΚΟίί 
λύουσ , φαυ'ΐτ)/ί,κα/2'νεςί?Α7 εκεί £5Χκοτωρ 3 
tXzyop ScutoTs.t/ t*to/qts λύομτες του wm/ 
Ao/J;o htsop αυτοΤς κοινώς <$>ετε/Αατο ο 
ΙΗΣΟΤΣ,β αφΗκα /j αυτοϊ!ς.κα; xyayop τ>υ 
ττωλομ 7Γ§ο'ς Τφ ΙΗΣότΝ,κα/ επέβαλο/) au/ 
^7α ) μάτια. &υ·$ν,καί εκά9ϊσ*ε/) Vtt cu>7ku*· 
‘sroTkci <&Ία.)μάτϊα. avi^j iSfaufap εί$ αίώ 
ΰ£ορ/ά /Shoi ίϊβά^ας εκοττ[ o/J εκ <$υ <Νν/ 

«Tjco/Jj^ ε5£ωφνυο/ι είςτίώ oN/j.vy o/ 
a-yotmSjW) o< ακολ^Θουντεζ,εκ^α^ο/ί λεγου/ 
-τε^ως ανυαευλοφΗ/Λνος ο ί^χομΜαο, ψο\ιο> 
μάτι Kv^tQVjivTioyx^H « t| Xp$flx bcLrfis 


EVANGELXV^. . 

piofa filius Timaei Bartimasus c£mi$ 
fedebat iuxta uiam metidicansTf cum 
audiffet quod Iefus nasarenus effet coe 
pit clamare,^ dicere. Fili Dauid lefu, 
miferere mei.Et increpabat illum mul/ 
ti,ut taceret. At ille multo magis clama 
bat Fili Dauid, miferere mei. Et ftetit 
Iefus,ac iufllt illum uocari,6i uocant cx 
cum dicentes illi.Bono animo efto,fur 
ge,uocat te.Ilie ueroabiedlo pallio fuo 
furrexit di uenit ad Iefum. Et refpodes 
dicit illi Iefus, Quid uis facia tibi * Cx( 
cus aut dixit ei, Raboni, ut uifum reaV 
piam.Iefus aut dixit illi. Abi,fides tua 
ialuu te fecit,protinus recepit uifum 
6C fequebatur Iefum inuia i 
Etcu appropinquant Hietofoiyma 
ad Bethfage di Bethania iuxta monte 
oliua^,emittit duos e difcipulis fuis dC 
dicit illis. Abite in uicu qui contra uos 
eft,6C ftatim ingredietes iniiludnuenie 
tis puilu alligatu, iupra que nullus ho/ 
minu fedinfoluite eu di adducite. Et fi 
quis uobis dixerinCur facitis hoct Di/ 
cite quod dns eo opus habet. Et conti/ 
nuo illu mittet huc. Abierunt aut di in/ 
uenerunt puilu alligatum iuxta ianua 
foris in biuio,& foiuunt illu, & nonulli 
eo^ qui illic ftabat dicebant illis. Quid 
facitisfoluentespuilu, Atilii dixerunt 
eisqueadmodu pceperatlefus>& fine 
bant illos, di adduxerut puilu ad Iefu, 
di iniecerut illi ueftimeta fua,6i fedit fu 
per illu,Multi uero ueftimeta fua ftciv 
nebant in uia, Alrj uero frondes incide¬ 
bant ex arboribus, di fternebat in uia, 
di q pcedebant& qui fequebanfclama 
bant,dicetes.Hos anna .Benediftus q 
uenit in noie dhitBhdiilu qd uenit re^ 
XI 


ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ* 

yv ονόμα,τι κυρίου Τΰ) 7τα§ος πμωμ cP ck/ 
βι<Ρω$ cava, yjrple, ΐψ'50/ς*Κα< ε/σίίλθε/; ε/ς 
5ίΏοσ'οΛυ ( α.α^ xvf /ος ε/ς to / ε^ο/χ* ΜΪ τζζ 
ξ·/βλεψά^Ινο§ ■δτάυΤα,ο^/οίζ ΪκΓν ouc /χς ςδ) ω/ 
^ας,ο/Ι,κλθεμ ει$ /2 >n9oW//oc./j <αε7α cPtoJVxoc* 
κάί τκ Wauj/oju c /^ελθο ντω /j oiv^j &7Ρ Bk/ 
θοα^ /ots εττε/ν&σεμ*»^ fcPco/j α\ικ/α>τχοο^οθεν 
iXouc/a/j φυ^α κλΒε /j ε/ ccj'a i ureteri yj 
&uth» 1|9^ ελθω /j W^uTttUjOUcJV// Μ» 

<ρύ?λα»ου yoi/p k/j «xctlfoq d'JK<a/J*i\gi)j αποκρ/ 
Sii e, ο ΙΗΣΟΓΣ, inrzp &uth* μχκζτι εκ cfo^ 
l/§r>/j βαωνα/χκ^'ζ καςπομ cpayoi,ngq hkE 
c/j o/ μ,αθκτα/ αυτ^,κα/ ε^χουτα/ zto, 'n^ocfo 
λνμ&,κοά Ιΐσ“ίλθωμ ο ΙΗΣΟϊΣ ε/ς τυ πςομ,χς 
|ατ° εκβά/Μμ τ°υς 7τ&λοάοτας,κοα ccy oja/ 
3οντας $ 7s^ 7ί£>ω* τας τρ<τδτε'3<χς <$ν 

αο'λυοί5ωμ > νφ^ τ ^3 κα^ε^ας r?A/ πωλάν/ 
τω/> τας ·ΰΠξΐ5ίφζ κατε^εψε/;* Η#>) ουκ η - 
{Οχίμ,'ινα τ/ξ'Λενε^κκ σ'κευ^Λά τον/ε / 
fov*^ £cT·/cToccfK ε /j λ(γωμ αυτοΤς* ou -yt ^ 
T^otTffoajoTi ο όικοζ μ ου ο/κο$ < 7Γ5θσΐ\;χ«5 
xA«9kVetc« ^αοΊμ τ°7ς εθνεο^ιτ,αβϊ <$ί\τ?ιΙ 
«σ*α7ε cxu7t?/j α&ηλαίομ λκ^ωμ* Κα/ κκο ucrtx/J 
<« -yfct/x/xaTQ?,^ ο i ^χϊ^ας,ι^) ε^κΤ&μ 
«rSsScuTO/; &πολεσ·«;Λ/^εφοβοαΰτο }<&£ αυ 
ΤΌβ,ατι ζται ο οχλ©*' c /^εττλκΛΓετο επ/ τκ 
«Γϊ^αχΗ αντοίνκα/ οΤε οφε ε^^υετο, c/^sro- 
^εϊ/ετο ε|ω ςΦ 7Γολεως*Κ0ί£ τ&ξωϊ 7rccjot7ro - 
$&ιόμ&}}οι ίι^ωμοίω οΊΐκίω c/^x%c ι.μμ$μΙω 
Ικ |/3^,κ<χΙ ίχνα/χνκίθε/ς ο ■srsTf ος,λε^θ &u 
"i^* ^αββεί*’/<Ρε η <f\)wjw κατΗ^άσΌο c/^ct / 
rctf* κά/ (Χ7Γθκ^^ε/ς ο ΤΗΣΟτΣ,λεγα αν,- 
^Τ^εχετε -sr/s//) θεόν* αμ!ώ λε'^ω υμ7μ,οτι 
oq αμ ε/7Γ« ^ ο ja τούτφ α^θκτ/,κοα &λκθκ/ 

τ/ ε/ς <τίώ· ^άλααϊοίμ,κύά μη ^iclk^h yv Ίη 

xdf^ia. α.υ7οι/,α?λα ariswrfx οη α λε^ / yi> 
ViTcLhiscu. αυτω ο εα^ ε/τΓΚ,ίΓ/ά7οντο λεεω 
μ/χΤ^^τάνΤα οσα. «ν 'Ά^ον&’χβμ /yjQt ο«7Γ<0:ε> 

ττΙδενε-Λ 


SECVNDVM MARCVMi ιοί 

gnum ίη nomine dni patris noftri Da 
uiAhos anna in alriffimis, & inoreflus 

O 

eftHierofoIyma dris& in templu,& 
cu circufpexiffet omnia, iamq; tempus 
effet uefpertinuegreffus eft in Bethani 
am cum duodecim, poftero die cum 
extjffet a Bethania efuri]t,6C cum uidif/ 
fet arbore fici procul,habentem folia* 
uenit ii forte inueniret aliquid in illa,6C 
cum ueniffet ad illam,nihil inuenit ni¬ 
li folia* Non enim erat tempus ficoru ♦ 
Et refpodens Iefus dixit ficui * Ne poft 
hac ex te in a:ternu quifcp frudlu edat* 
Et audiebant difripuli illius,^ ueniunt 
Hicrofolyma* Et ingrefius Iefus in te-" 
plu ccepit erjcere eos, qui uendebant & 
emebat in teplo , δί mefas argetarioi^, 
3C fedes uendentiu columbas fubuer^ 
tit, δί non permifit ut quif^ deporta^ 
ret uas per templu,^ docebat dicens ii 
lis*Nonne fcriptu eft,domus mea do-" 
mus orationis uocabitur omnibus gen 
tibusCVos aut feciftis eam fpeluncam 
latronix * Et audierunt feriba; di princix 
pes facerdotu , δί quaerebat quomodo 
illu gderent*Timebant em eu qA tota 
turba ftuperet dodlrina illius*Et cu ue- 
ipera eiTetiadra^greifus eft Iefus e ciui 
tate δί mane ptereutes uiderut ficu exa 
ruiffe radicit 9 ,6i recordat 9 Petrus dicit* 
Rabbi,ecce ficus illa qua exeerat 9 es ex/ 
aruit* Et refpodens Iefus dicit illis* Ha¬ 
bete fidem dei* Arnen dico uobis q>qui 
cuq; dixerit monti huic tollere,& mitte 
re i mare, δί no hazfitauerit ί corde fuo, 
fed crediderit,futurum quicquid dixe/ 
rit,erit illi quicquid dixerit. Propterea 
dico uobis ,qua:cumq; orantes petitis 

I λ credite EVAN GELI VM 


••...tot -= fir αργέ ito .n 


, ■ 1 ts , t$ivtrs , ότι λαμ-φαυεΤε Vsctf υ/λ*ρ» 
-Καί οτα/ι SHKHTi *ττ^ ocr6V χ<>φίχΜ/ο t αφ;ε7ε ti' 
'τι ϊχετε κατά 2iv©'',7m ο ττατκ^ υ,αων 
ο <VU το7ς ου^οαΌίς,αφκ UjaT/J τά ττα^ατ^’ω·' 
/χατα ν/χω/ί»κά/έρχονται ττίλιμ ε/ς. 7ε£0^ 
σ'ο’λυ,αα, Vicd/| ty/ Τόά 1 rs^cp ττε^ίττατοαυτ©·^ 
δα;του, ε^χοντα* τι^ος hiropot ^Χ'ύ^θς, 
>t9?^0' ο/ ^ρεαβύτε^ο/,ίφί] 

Tv-s-youcfif/j" άυτω,<$> tsto/ α c i^ovcfia. ταυτα 7 roi 
•QSsHSq τ '§ σύ; ' 7 ^ ^ουαΊοιμ ταύτίω ε^ω/ 
χε/ννα ταί/τα 7 ro/J /ς; ο ΙηΣΟΤΣ άτοκοί·' 

·ί5«ς. ^7T£/j άυτοΤς.Ε’δΓΣ^ωτκο'ω ν/χας, Η9^ ε ^ 
>.ω ενα λογο /i.^gA δεττοκ^ίθχτε <ιχο/, 0 ε^ω 
v/x7/j <^ί 7Γ0('α σ^ουτ/α ταυτα ττο/ω,. το βά/ 
i?ff/cf/xa 7ωάνν« c/^ ουρανου k/j « ε| άνθ^ωττων 
, α7τ ο^'Φητζ /xou ν@Λ ζλογί^οντο 7ΐ^ος εαυ' 
τους λεφοντες,εά/ί IWw^ocV ^ ουρανου,ε^, 
jJVa τάοαο,ουκ £7Γί5εύτατε αυτω,άλΧ εά /j It/ 
.7τω i^y\ άνθ^ωττω/ί,εφοβοάϋτο to/j Ααο/ί, 
ατταν-ης^αφ Ιιχομ.τόμ /ωάνν&ϋ,οτϊ ούτως 
'JTf οφκτκς Η/;» 'Κ^λ α7Γοχ^εντες Xiyoudip 
, ^ ΐΗΣΟϊΥουκ o/^a^SjtM$q ο ιηςοϊΣ άτο 
. κ^/^είς λεχΐ αυτο7ς*ου<^ εγω λεΓω u<u7/j $ 
7το/α σ^ουαάχ ταυτα ττο/ω» κά/ κ^|ατ° άυ 
^7$ <$> Ώτα^αβολάίς λαλθ/>*&<α3Γελωνα εφυ 
r&t&tp av^w7ros>K^) ττιρίΌικκίμ. φξ&γμομ» 
Μθά ωξνξζμ υττολίώϊΰμ ,Φ ωκο^ο'μχσ'ζμ 7rvj 
•yop/mXy^i^orQ ϊχχτομ 'γζω%'γο~ξ,\ύ) ο,-πι^ 
^Ημ.Ησ'ζμ,Μχί ϊχ.7τί5&'λζμ ^οζ τους φεω^ 
^ους ^ χα/ρω Λ)υλο/ί, 7να ·δτα^ά τΊν ^ε " 
Φ^ω/ί λάβκ άτο του καςποχί 1 το\Ρ ά/χττε^ 
Xwv©t\ o/ λαβοΥΤες ocuto/j sciVi°a/j, 0 
•ττε^βλαμ χα/υο/ί,Θ τ&ά,λιμ &7τε5βλε/; -7TJ0S 
«υτους a/^-o/j άουλο/;,Η)) Ixqvo/j λϊΘοβολΗ-’ 
«τανΤες, εκεφαλοάωσ’α^ * 0 azris&Xap ητι / 
μ(ομ$ίώομ > <&7Γαλιμ αΤ^ομ α 7τε5βλε/ί,κα^ 


credite, quod accipitis & erunt uobis, 

& cu fteteritis orantes,remittite fi quid 
habetis aduerfus alique,ut di pater ue/ 
fter qui in coelis eft remittat uobis deli/ 
claueftra. Et ueniunt rurfum Hierofo 
lymatn>5£ cu ambularet in templo, ue^ 
niunt ad illum principes facerdotu δί 
fcribie & feniores,6i dicut illidn qua po 
teflate h^c facis, di qs tibi poteftatem 
hanc dedit,ut ifta facias C lefus aut re^ 
fpondes dixit illis»Quadram a uobis di 
ipfe unum fermonem,& refpodete ml· 
hi,6C dicam uobis in quapoteftate h^c 
faciam» Baptifmus Ioannis e coelo erat 
an ex hominibus,refpondete mihi»Et 
cogitabant apud fe dicentes*Si dixeri/ 
mus e coelo,dicet»Cur igii non credidi/ 
ilis illi* At fi dixerimus ex hominib 9 ,ti 
mebantpopuIum.Omnes enim habe 
bant Ioannem quod uere propheta fu 
iffet. Et refpondentes dicut Iefu. Nefci 
mus»Et Iefus refpodens dicit illis * Nec 
ego dicam uobis, in qua poteftate hxc 
faciam» Et coepit illis in parabolis lo/ jrjj 
qui» Vincam plantauit homo, di circu/ 
dederat iepem, di foderat torcular, di 
aedificauerat turrim, di elocauerat eam 
agricolis,& peregre profed 9 eft, di mi/ 
fit ad agricolas, cum oportunum effet 
feruum ut ab agricolis acciperet de fru 
elu uineae ♦ At illi arreptum illum ceci> 
derunt di rcmiferunt uacuu»Et rurfum 
mifit ad illum alium feruum,& illi com 
iecftis in eum faxis comminuerunt ca> 
put , di remiferunt contumelqs affe^ 
dium » Et rurfum alium mifit, di il/ 


ΗΒνομ&&ίκτ&νοί . /j , κάί ττο/^ονς άτ^ους, · lum occiderunt, di multos alios, hos 
xm AW,%oVi?>roug Λ !h »KT£/vovTf?i quidem cedentes,illos uero occidentes^ 

iriowt ita^p 


Κ Α Ϋ A ·Μ Af> Κ <3 ff . 


SECVNDVM MARCVM 


l'r/ ctw ϊν&ηομϊχμμ ^yomurop αυΤου αττε 
5βλε<υ KOu cxuto/J 71 ^or- &νι°υς εα'^ατο/ί,λε^ 
yv>p t ort yjT^a.-KKoOrroU.rp i)op μου ¥ skq/ 
vo/ JV o/ yzu^yot uarop tj^o? εαυτους, oTi 
αυτός %hp ο κλΗξονόμος,^ζντζ αεδ-οκτείνω- 
μΜ α,υτορ, u /χωμ VsoK η kAkjov ο/χία, 
AttSoyrescicuTo^^TrEKTeva/;, c /^,εβα 
λορ ε|ω TU? & < <Χ7ΓεΑων(§)''4·Τ» όαυ η oiH<f&o ru 
ςιος τδ) α/χταλωνος-ελενο^τα* αττολε/ 
αβτονς T ,£cj f'>' 0 ^» to/j &μ.7τεΑω/;α 

α/5^ο/ς* οϋς^-τίώτ^αφίώ ταύτίω ^νε^νωτΐ*. 
λίθορ ορ h-&zfioKt μαιοΌίμ οι οικο^ομοοωτίξ, 
euros ε^ενκθκ ε/ς κεφαλΑυ γωνίας» κυ 


£K 3 U VyS^ET 9 αυτκ,κοά ε 5 ; 3 ·αν/χα 5 Η <$/οφ 9 αλ 
yxo~« Η/χ35^,κά» ε?κτοαυ ^utt/j κ^ατί/ααί,θ 
\q>o&H%K<fct.p τορ ογλορ* HyvaoOLp yx/p ori 
* 7 ΐ$ός αυταυς Ήω -ετα^αβολΑυ ε/πε/ν^ &/ 
cpeVrEcrauTO/; ccsrtfAOo/j ♦ κά/ 0 C 7 ro 5 ^ 0 u<rV/i 
ΤΓ£0§ &υΤ<7 ρ %>&ς QOL^lifcUOiPjV^ 'fft/ Η-' 

jcodSw/w/j, 7να auT aygzvrfuarip Tioycafiot 
tAOoims A iyovrtp αυτω,Δϊ^άτκαΛε ofefa/ 


yacv ot/ cxAkGks ^/, Φ ou μ,εΑβ tfo< wej/ oucTs 
ι/σς*ον rV &Λε7Γ«$ \ΐς 7i^oVco7ro μ ανθ^ωπω//. 


αλ?£ Vct &Ακ9εία$ τΑυ ο^ομ 'Τ^^'εου ^'ΰΓά- 


\zstp nlwtfop KoUcfcf^i fioctjjou κ cu-cTSj 
xh c^S/xeViO H Vf^cos aur riuj U 7 ro rp/V 


ciip,inrzp αυτ=7ς*τί μζ ·3Γβ^ά^Π;φ ε^ετε /xo/ 
«3Vvcc^fO/J,7va /cTw.o/ κνεφκα/χΘ λε -ye otu/ 
^♦rivoc* h liHW/j αυτκ ΛΛί η εττίΤ^αφΗ^ο/ <fts 
I/Tf/J αυΤω,κοΧ^ος,^ ατίκ^/θεις ο ΙΗΣΟΧ2 
I/tste/j αντϊς,αττίκΓοΤεΤα κοιίτα^ος KoUaUpi, 
ΦΊά r ^εφ»Θ ε^αν/χαΛψ W otu^ 

79$+&ζ<>Χρντ] aO.fi fiXKcaot Trgos auTo/j,o 7 % 

Ι/ες 'XzyXtrip , a.V(X5a.a‘i ρ μ κ ε/ν<&,0 ε7Πί^ά>τ« 
&*οψ &UTO/J ΑεΓον'ης^Δϊ^άα'καΑε,/χωσ'^ ε^ος 
4>εμ Ημίρ,όη ζάρ %ιος afi-zfiq>og «7Γθθάνκ,>^ 
κ<χ7αΑε(7Γ« φεωαχκα,κοα τέκνα /χκ αφκ,7να 
λάβΗ ο &^ελφό'ς ^urs? riw yuxxUKO. αυτόν. 


Φ· (Ρ^α,ναδΗοΐι ασε^/χα δι^ελφω αυτοί/ 1 * 
V. Εττ[2 


itacp cu unu adhuc haberet filiu dile^ 
dlu,mifit etia illum ad illos poftremu, 
dicens,reuerebuntur filiu mcumalli ue 
ro agricola dicebant inter fefe, Hic eft 
haeres,ucnite occidamus eum,8£ noftra 
erit hcereditas, di arreptu illum occide/ 
runt Si eiece rut e uinea,Quid igitur fa¬ 
cturus eft dris uineaeC ueniet di perdet 
agricolas, 8i dabit uinea alrjs. An ne 
hac cjde feriptura legiftisC’ Lapide que 
reprobauerunt qui ^dificabant hic fa¬ 
ctus eft in caput anguli,a domino fa^ 
ctu eft hoc ,Si eft admirabile in oculis 
noftris,&querebanteum coprehende 
re ,di metuebant turbatmSriebant etn 
quod contra fe parabolam dixiflet* Et 
relicto illo abierunt.& mittunt ad illii 
quofdam e phariiaris di Herodianis, 
ut illum captarent fermone,illi uero 
cum ueniffent dicunt eu Pra:ccptor,faV 
mus quod uerax es, di non curas que/ 
quam, non enim refpicis perfonam ho 
minum,fed in ueritate uiam dei doces. 
Licet cenfum Csefari dare an nonC de^ 
mus an non demus C Ille uero fdensil/ 
Iorum fimulatione dixit illis* Quid me 
tentatis? Afferte denarium, ut uidea * 
Illi uero attulerunt* Et dicit eis * Cuius 
eft imago hsec SCinfcriptioCIlli uero di/ 
xerunt ei*C^faris * Et refpondes Iefus 
dixit illis»Reddite qua: funt Cadaris 
Ca:fari, 5 T qua: dei funt dcoLc admira/ 
ti funt de eo,di ueniut fadduca:i ad illu 
qui dicunt non effe refurrectionem, dC 
i nterrogauerunt eum,dicentes» Praxe^ 
ptor, Mofes fcripiit nobis, fi cuius fra/ 
ter moriatur,# relinquat uxore,# libe 
ros no relinquat, ut accipiat frater eius 
uxore illius # fufeitet femen fratris fui. 

I 4 Septem EVANGELIV2V1 


104· Er ΑΓΓΕΛΙΟΝ 


Εττ[α α^εΑφο/ Η<?αμ 3 κΰάο 'ΤΓ^ω'Ρς ελαβε /j yv 
VOXxcc, 0 αττ οθνΗ<Τκωμ 3 ουκαφ^κίμ απε'ρ/χα* 
1(9^ ο Λύτε^© - ' ελαβε /j αυτίώ,^ αττεθα^ 
‘' ε / υ >Η9^] >ύυ αντοζ &φ«κεμ εΰτε'^/χα, ® 
■τρτ©'' ωααϋτος»^ ελαβο /j &υτ£ώ o/ εττ[α 
h)) ουκ αφΗκα /j £ΰ7ε^α»ε9(.άτΚ9 ττάντωΛΐ ct- 


•κτεθανε/λκοα h facit E μ th ou/j α vas acte o'7 a/j 
«να5ωα//ι,τπί©-'' Scutw/j Vsck -yacH; oi 


\ii \a ε<χο// αυτίώ ^αυαεκα*!^ αποκ^/θείς 
o iHrorS,Ii7rE/j αυ7°7 ς*ον Λά τούτο Έτλα-' 
ναοθε, /xh hcPorss 7ας Τ5 α Φ < *5,< α?ί<: ^ τ$ c^cuia 
/xV/j TOT θεου-οτα /j ^ εκ / jskjoo/j ayaswcrt/J, 
ούτε yΰLμo\}a‘ιμ 3 oυτz γαμ'κΤκοιίϊαι,αλΧ hcriv 


ως α^ελο/ o/ <νν τις ου^ανοΤς,ττε^'ι 'fft/ νε/ 
κ^ω/ι,οτ/ ε^ε^οΐίΤΟί, ουκ οίνε^νωτε $>τκ &/ 
βλώ/χωσ^ως W/ TOT θάτου,ως Χητζμ &υτω 
ο θεός λε^ω/ι-ε^ω ο θεός αβ^αα/χ, 0 ο θεός 
ί<Λχάκ,0 ο θεός /ακωβ,οϋκ ε5ί/) ο θεο$ νεκ^, 
α/λά θεός ^ωνΤω/;* ν/χΘς oac ·<3·ολν, ΤδΆανα 
ίθε*κα/ '7Γ$ο<?ζλθωρ Iις <?ίν /γ^αμματζωμ 
κονίας aUitft/ συ^κτοαυτω /j, ε/^ως ο τι κοο 
Αως αι/τ^Τς αττεκ^ίΘκ,εττκ^ίοΤκα'ε^ &u7o'/V7t0joc. 
%5ΐμ Tt^coTH πάντωμ ^τολιί-ο ΙΗΣΟΤΕ 
αττεκ^νθκ αυτω, οτ.ϊ ττ^ωτκ ττα,σωμ <$\! <$/- 
τολωμ+α κονε /^αΗλ,κύ^©^ ο θεός Η/χω /j 
Kvj /σς Ιις ayaTnicf&q, κυςιομΎ^ζομ 

co u a\y ολχ$ κακίας σΌυ,κοα c/^ ολκς7«ς 
4·υχ% crou, >y c/^, oAws qSl cf /ανοίας σΌυ,νή c/^ 
ολκς ιχύος αου*αυτκ τι^ωτκ ^τολκ»!^ 
2ι61/7ερα ομοία αυτχ* α^ατη/σ^ς r/J 7 γΑκΛ·- 
ο/ι <Λ)υ ως σΤαυτομ,/χε/^ω/ι τοντω/ι α/^νκ $i/ 
τ°λκ συκ ε5//ι*0 ζι-πζμ αιίΤω ο -}^α < α/χα7ευς» 
KaAcos <Γ\κί'ά<3'καλε ε^αλκθε/α? Ι/ττας,ο7/ Ι/ς 
§ 57 /; θεος,κάί ουκ ζ5ΐμ a/Jiv©^ τ^λίώ auTOT» 
και to Bc^avra/j &υτο/ι c/^, οΑκς qS\ κα£<θ/" 
ας, 0 y\j ολκζ φ\ (fu, υεο^εως,κά/ c/1,0 Aks 
^ύχΗζ,κα; o^ ολκς /'Χ.νί^,κά/ to 
■sroc/j r°^f ττλΗο'/ο/ί cos £aur=/j ttAqo/j 3 <βιμ ττάν 
τω /J φΑ 7 ολοκαατω/χάτΦ^, κα/ τω /i θ^<ω/ί 

0 Ο ΙΗΣ0Γ2 


Septe fres fuerut>ac prim? accepit uxo 
rem,& mories no reliquit feme* Et fecu 
dus accepit illa,ac mortu 9 e, & nec ipfe 
reliquit feme*,6i tertius fimiliten Et ac> 
ceperut ea fepte,nec reliqrut feme.Po/ 
ftrema uero oium mortua e δί uxor* In 
refurredtione igit^cu refurrexerint,cui 9 
1II072: erit uxorC Nam fepte habuerunt 
eam uxorem.Et rcfpondcns Iefus, di¬ 
xit cis,An no propterea erratis, quod 
nefciatis fcripturas, ncip uirtute dei ? 
Cu em a mortuis rcfurrexerint,ncq^co 
trahunt matrimoniu, necp nuptu dati 
tur,fcdfunt uelut angeli qui incedis 
funGCaste^z de mortuis qd^refufcitaiv 
tur,non legiilis in libro Mofi de rubo» 
quomodo locutus fit illi deus, dicens* 
Ego ille deus Abraba,& deus Ifaac, 62 
deus Iacob^Non eft de 9 mortuo^, fed 
deus uiuentiu»Vos aut multu erratis* 
Et cu acceffiiTet quida e fcribis,6i audii/ 
fet eos fimul difputantes,uideretq; qcf 
bene refpondiffet eis,interrogauit illu» 
Quod eft primu omniu mat^dato^C 
Iefus aut refpondit illi* Primu omniu 
mandatum eft*Audi IfraeL Dominus 
deus nofter,dns unus eft* Et diliges do 
minum deum tuum ex toto corde tuo» 
62 ex tota anima tua, 62 ex tota mente 
tua ,62 ex tota uirtute tua*Hoc e primu 
madatu,Etfecudu fimile hoc e,diliges 
,pximutuu>utteipfu* Mai? his aliud 
mandatu no eft*Et dixit illi feriba* Be¬ 
ne pceptoran ueritate dixifti, qd unus 
fit de 9 ,62 no fit ali 9 pter illu qd’q^ dilige 
re eu ex toto corde, 62 ex tota itcliigetia 
62 ex tota anima, 62 ex tota uirtute. 62 
dilig ere proximu ut feipfu, plus fit, cp 
uniuerfa holocautomata 62 uitfttas; 

At Iefus 


ΚΑΤΑ -ΜΑΡΚΟΝ# 


SECVNDVM MARCVM 


Και ο ΐΗΣΟΤΣ^ωμ , οτι voui /εχως & 7rtKj<V 
0Η, ε/7τερ αυτω* Su/xaK^<x/j h &7το εβ\ &α 
«•/λείας του ^εου,ΐφΜ ου^ΐζουκϊτι \τολμ<ζ 
αντομ £7r£jMWoC/,K^i οίΐΡκ^θε/ς σ ΙΗΣΟΤΣ, 
ελεγερ Λ^άσκωρ $ /ε^ίδ, nSs λέγουν 
«rtp ο/ τ $αμμ.<χχ&Β,οτΐ ο ΧΡΙΣΤΣΟΣ '^ος V- 
s‘/’p cToeSicO ^ Au τϋ Q >0i/pci\xSjcA ε/7τερ γ> ττι/ειί/ 
Ματ/ ayitjoAiTzzv ο χυξί&Ί. $ κνξίω μΧ,κο; 
SouiK <Ρφωμ μον,ζωζ αμ τυς εχθρούς 
(ΐονυποπό^ιομ t*?\j 7το7'ωρ σΌυ,Αυτς 6ου «Τα 
β/<Αλεγβ ccuto/; kvj/o^u*^) ττο^εμ i joz ctu73? 

οττσλυςοχλος ϊίκουερ ccVW HcTs/ 
ως ελεγερ &υ?>7ς ^ τη Λ^αχπ &υτον» 

^λε^ετε &7f γ^αΜΜΛτε'ωρ τΑ7 3ελον7ων 
$ 5ολάίς τπ%ΐπϋ.τ&μ , V(gi) ^ασαα/χους yj 
τοας &γο£οας,Κ06ί ^ωτοκα^ε^ϊας ,$/ reas 
^αυαγωγοαζ, 7Γ£ωτοκλ7<Λας $/ το7ς 
^.£i7rvo/s*-0/ κατε(θίοντες τάς ο/κ /as rPfi/ χκ 

η- η 

£ωρ, Η9&) ^οφάίτ'β μακςοί ·7Η>ο<τ&ιχρμ&Μοι* 
euroi λκψοντοα πεςιθϊότε%ομ κ^Τ/χα, ι^)ΐ κα 
G/Vca>o ιηςοτς κατεναρτ/ 73? γα^οφυλα/ 
κ/ου ε^εω^β -δτως ο οχλος jS?dc75\« χαλΛορ 
ί/ς τ» γα^οφυλάκϊορ, ντοΤλδι τ^λοντίοι 
εβα/>αορ wo /^νά,ι^ ελ^ουαα <α ίαχκ^α ττ[ω 
χκ,εβαλερ λε -Trfa c Μο, ο ^7 κσ<^άυτκς, kOU 
Τ^οτκαλετάρ&ΐ/ος τυς μα,^τοίξ, αυΤ3? λε/ 
γβ ϊαυτΰΤς,Α/χίώ λέγω υμΊμ,οτι η χκ^α αυ 
ΤΗ η ττ[ωχΗ 7τλίορ ΏτάνΤωρ βεβλκκερ τ βαλ 
λοντωρ Ι/ς τ° γοφφ^λάκ/ορ , ξάντες >«/p 
εκ τΰ) ·&ζ<=ϊο$ζνον t© > <χυτο7ς εβαλορ,αυτκ ^ 
Ικ ςφ υ^ΗσΈως αυτίϊς ·δτάυτα oVa !/χερ ε- 
βαλερ ολορ *rop J2>/op coiths, Ka/. εκ^ο·" 
j$/op&t/ou αυτόν/ 1 εκ T3? /ε^ου λεγθ αυτφ ε/ς, 
χ?Α/ pLaQuffihvW*· Δ/^άτκαλε, 7^ε τοτα- 
7 γοι λίθο;, ■Σετοτα’δτα/ ο/κΟίΓο/χά/, Καί ο 
ΙΗΣοτς α7τοκ^ί6ε'ί5 ε(7τεν ^υ7ςρ..Βλε / 7Γ£τι7αιί 
τας τάςρ,εγάλας ο/κοεί'ο/χάς,ου μη &φε8ί* 
λ /Oos εττί λίΘ&,ος ου /χη κά7αλυθί/, ^ καθΗ^* 
Ι^/ον φυτ «ς ο jo§ r ελοαωρ κα7ε'ναρτι τ 

ίε^Ιΐ 


At Iefus cum uideret quod cordate re-. 
fpondiflet, dixit ilii, Haud longe abes 
a regno dei.Et nemo poil illa audebat 
illum interrogare. Et refpondens Iefus 
dicebat docens in templo. Quomodo 
dicut fcrib^Cbriftii eiTe filiu Dauid C 
Namipfe Dauid dixit in fpiritu fan- 
d:o, Dixit dominus domino meo, fe^- 
de a dextris mihfDonecpofuero ini¬ 
micos tuos, icabelium pedum tuoru #. 
Ipfeergo Dauiduocateumdominu^ 

Et unde fili? eius eitC Et pteraq? turba 
audiebat illum libenter. Et dicebat illis 
in dodlrina fua, Cauete a feribis, qut 
amant in infulis ambulare, & falutatio 
nes in foris, di primas fellas in congre^ 
gationibus, primos accubitus in cce- 
nis, qui deuorant domos uiduarum ,62 
fub praetextu longas faciut orationes ♦ 
ifti accipient maius iudiciu. Et cu fede 
ret Iefus exaduerfo gasophylacq, fpe 
ctabat quomodo turba mitteret a:s in 
gasophyIacio,Et multi diuites mittes 
bant multa, Et uenit quadam uidua 
pauper, mifitq; minuta duo, quodeft 
quadrans, di uocatis ad fe difcipulis fu 
is,dicit illis, Arnen dico uobis,quod ut 
dua h^c pauper pius mifit, cp omnes 
qui miferunt in gasophylacium,Nam 
omnes,eo qd' ipfis fuperat miferut. Ac 
h^c e penuria fua omnia quiecucg ha/ 
bebat mifit totam fubftantiam fuam. 

Et cum exiret e templo, dicit illi qui/ -jqj j 
dam e difcipulis illius, Pr#ceptor,uide 
quales lapides, di quales fubiiructiocs. 

Et Iefus rndens ait illi. Vides has ma/> 
gnas fubftrudtioncsCNon relinquetur 
lapis fuper Iapidem, quin diruatur, Ec 
cum federet in mote oliuatu e regione 

templi ΕγΔΓΓΕΛΙΟΝ 


evangelivm 


io<y 


/gjou αυτομ κατιτί αμ^ίτζοβ, 0 

/ακωβ© - ' > Κΰά ’ίωάννχς, κοα avitas, sm£ 
νμΊρ,'πάτί Ταυτα VsoU;K«( τί τ> αΉμ&ομ οτ 
α/ι μί 7 && -πάντα ταντα σΥωτελβ(θοα; ο cA! 
ΙΗΣΟΥΣ CC7TOK^i0£/S CCUT0T5 %ξατο ?Ay&p*. 
Β 'λίτ&ίτζ,μΗ ά$ ν/χας zvTiCWntfH.-zroTkoi yoi/p 
zMvoovtou επ/ 'bS' ονοματί μον λεφοντες» 
οτΐίγω ζιμΊ,ν^ -3TC/^vou§ tB-XWHcroucrt/;.. 
οτ ά/> J^e <χκούτΗτε τ&οΆζμΧζ vt$/j &.κοά§ ττα 
λε/λϋ^,/λΗ ^fOQcQ-f.cTQ }wp φ-^^α», αλ?ί 
cWgo τώ τελος/εγεξ’θκΛταί ^Ό/ρ^ 0 ? Wi 
εθνΟ^,κοά ϋ<χτϊλ?/α επί βασιλείας, 0 εσΌν/ 
τοα σΐκτ/χο/ κατά τοπους, εοΌνται λ/ ✓* 
/jio/ η)) τα^αχοά» ά^χά/ ωάίνω/) ταυτα,&λ! 
tB -εΤε ΐι /XGQ WuTOV4»wa£a<Ato<rt>u<rt/J 
ΰ/χας ε/ς αουε^α hoc ε/ς ααυαφωφάζ,ΐλα'’ 
^πτείθε, HgiA επ» Ηφε/χο'νωμ κοα βααΥλε'ωμ 
^χθκσείθε ενεκε /J ε/χου ε*/ς μα^τυ^ιομ &υ^ 
το7ς»Κα/ ε/ς πάντα τάε^νκ άδ ·3?§ωτομ κχ> 
ρυχθίωα» A ^ua^y ελω /j» οτ ά/> ^φά^ω / 

Ct μ v/xas -δτα^αάϊ^οντες <ακ τι^ομΐξϊμνατΐ 
τ« λαλκν«τε 3( ακ</έ /χελετατε.άλΤε ο εά/ι cTo^· 


5>η υ/χΤ/ιεκείνκ τη ω^α,τοϋτο λαλδτε*θυ 
■yaj ε 5 ε ΐτ/χβς ο/ λαλοοωτες, &/&νά Τ’ ■δτνευ·' 
/χα to άχ/ο/ΐφΠα^αάωσ'β «5^ αδελφός ά<Αελ/ 
φομ ίΐξ θάνατο μ, [\gt)j zyarxf τέκνομ,η^ή ε / 
T5rcu/a5H<fQVTcit τέκνα. \τχ\ φονβς,ν^^οα/α^ 
τωτουον/; αυτους» H_Q6'j εΤεαϊε /χϊσΌυ/χενο» υ-' 
7 γο ·δτάντω/) cP/a to ονο/χά μον,ο Μνττομ,ίί/ 
ναξ zte, τελ©·'', δυτ© >/ αω^ΗιΛταί, οϋ ά/ι 2εε 
VcPhts τ· ^φελυ-^/χα τκς ε^κ/χωσΥως, τ 
Βιιμν-πο άανϊπλ του ττ^οφΗτου ί5ος o-srou 
|ju <Ae,o άναφΤνωσ'κω/ί,νοέ/τω* Τ οτζοίψ 
τη ’/ου^οαα,φόνφετωσ’α/ι ε<5 τά ο^χ*ο !λε 
Ιτν»του ^ω/χαΤοζ,/λΗ καταπατώ ε’/ς τίώ ο;·' 
κίαμ,/χκιΑε ε’/τελ^εΤω σ^α< τί εκ τπς οικίας 
αυτ,κ)) ο ε’»ς τ ά*>5 wVjAk εττίε^εψάτω ε1$ Τα 
Ιττ/αω/άρα; to )μάτιομ αυτόν, ο ναι τΛίς, 
<yj yaS^i εχούσ*α/§, κοά το2ς ^«λα^ουαα /g 

<$/ εκε/'να/§ 


tepli interrogabat illu fecreto PetrusSi 
Iacobus 62 Ioanes & Andreas*Dic no- 
bis qn ha:c eruntC 62 quod fignu eft,qn 
hsec oiafint cofumadaCAt Iefus rndes 
illis ccepit dicere» V idete, ne qs uos fal/ 
lat,Multi em uenient in noiemeo dice/ 
tes.Ego fu ,62 multos dccipiet.Cum au 
tem audieritis bella 62 rumores bellor 
ne turbemini»Oportet em fieri» At no 
dum finis» Infurget enim gens aduer^ 
fus gentem, 62 regnu aduerfus regnu» 
Et erunt terremotus in fingulis locis, 6i 
erunt fames ac turbationes,initia dolo 
rum h^c*Sed cauete uobis,tradent em 
uos in concilia 62 in fynagogas,cedemi 
ni ,62 fub prariidibus ac regibus ducemi 
ni^pter me i teftimoniu illis * Et apud 
oes getes oportet prius pdicari euage/» 
IiiLCu aut duxerint uos,tradetes,ne p 
cogitetis quid didturi fitis.nec^ medite 
mini, fed qcqd datu fuerit uobis in illa 
hora, hoc loqmini» Ν6 em eftis uos q 
loqmimini, fed fpus f<flus»Traditurus 
eft autem frater fratrem in morte ,62 pa 
ter filium ,62 infurgent filq aduerfus pa 
rentes ,62 morte*afficient eos»Et eritis 
odio habiti ab omnibus, propter no^ 
men meu» Sed qui perfeuerauerit ufqj 
ad finem,hic faluus fiet.Porro cum ui^ 
deritis abominationem defolationis, 
de qua di<itum eft a Daniele prophe/ 
ta,ftantem ubi no oportet, qui legerit 
intelligat»Tuc qui fuerint in lud#a>fu* 
giant ad montes»Qui uero fuerit in te/ 
cfto ne dcfcedat i domu ? necingrediai, 
ut quicqua tollat ex domo fua»Et qui 
fuerit in agro, ne reuertatur ad ea quae 
reliquit a tergo ad tollendum pallium 
fuu.Vseaut pregnatibus 62 JadMtibus 

in illis 


ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ* 

κείν Οϋ ς 7 cas, κ /x ε^ c« §»7igo σ*ενχ ι<&ε ^ /W 
/xh 'fyvHTcu η φυγπ ν/χω/ζ χαμωνοζ* ϊόομταζ 
$>·«ι ΗμΙ^&ι εκείνοα ^λί^ΐξ,οΐϋ. ον yzyovtp 
το/αντχ ScsrocjX κ$ κτίσεως, χς sar/Ve/j ο £ε/ 
οφεως Τΰ) νάν,0 ου μ. fi '$ t VHTcU+ κά/ ε//χι} kV 
£/ος ίκολο'βωο'ί/ζ τά$ H<a£f οες,ουκ ά/ζ εσΤο^Χ 
■sraaoc σά^^ζ^ά <ha Τ>νς εκλεκτονς,ονς c/^ 
ελεξατν εκολο’βωσ'ε/ζ τά$ ας.κ)) 7οτ£ εάν 
&G ν/χ7/ζ εζ7ΓΗ*ΐ<Γονω3 α ε ο ΧΡΙΣΊΌΧ,’/^ον εκ<£ 
/xh ·®ΊΞεΰίΤί* Eyi^tiaOV-Tj yot/j) -j^jV^iso/, 
4^ ψ^οτ^οφΧτοα,Η)) cfVoTovcrt/j att/xQa 0 
τε^ατα,τ^·? r> a7r07rAwa/j ει (Γαζζατγζ,καί 
■πκ/'ς έκλεκ?>νς.ν,αεί$ Βλεττετν^ον τι^οε /V 
ξΗκϋί νμ7μ Ύτάντα,οιΛΤΐ yv εκε/ voc./s 7<Xtc^ κ/χε 
ξα,ΐξ μ.ίΐα rrlw %λί·\,ϊμ \kwIw, ο Ηλϊ©- / σ*κο/ 
Ti&HfiTca, κοά η (ΤελΙωπ ον Λοσΐζ to φε^ 0(3 
αντίς, η)) o/ &S£j£S r ο ν^ανδ εσοντ^ εκ 7Π·7τ[ον 
“TcS,^ αι «Οαυάα^ α; τ7% ον^ανοΤς aOtAoV/ 
θΗσΌντ^.κά/ 7ο u o^ovtj το μ i )ομ τ άνθ^εοτδ·# 
ί$Χο[Ανομ yv νεφελοας <αε7α cTeuza/Utos τ?\ 
λ«ς <^ο|κ 5 *κ«ί τοη ccttossAq τ°ν'ς δε^ε/ 
λονς otu-rouv καί W/oUuaf 4 Ws εκλεκτούς αν 
τ εκ τίν T^ajaj&j/j ανεμωμ&ιε ακ%% yu ς 
βζς άκ^ον ον^ανον.Αε? ^ς5\ cAzkmq <αάθε7ετ!> 
TcrocjaSoAiw»ora/j δεντίις mhf ο κλάδος άπα 
λος φ^όχτοα,Η^ εκφυ #τα φν/&α ^ϊνωο’κετε, 
οτ; ε^υς το ζνε^ος <5ityz, Οντως κοα νμα$ οΐ 
ά/ζ ταντα’/άκτε yivo/jfyja, φ/νωσΉετε οτί 
ε^νς &£?/ζ ε·δτζ' θν§α*ς. Α/χη/ζ λεφω ν/χ7/ζ, 
οτ/ ον μη ·π§ελθχ κ Γενεά άν7κ„αε^3/$ ον 7τάν 
7α ταντΛ 'y^zKTji.o ον^ανος κ)| η >η -η^ελεν/ 
σ > ον7οα > οζ Αο “yo/ /xov ον^αιΐ 7κΗ , λθωσ’//ζ*’7^ΐ 
^ 'f ΗΛ*·ε^αςεκε/νκ5,Η))^ ovJV /ς ο/οΓε/ι,ον 
ο / ά^ελο/ of yv ov£&v3j*ov ο ήοζ ειμϊίο ττα 
7Η^β>λε7Γε·π ϊ ξε'>5ν7Γν87ί ττξοαενχείθε, ον* 
ο/^ατεΓά^ττο^τε, ο xctifo^ %£ιμ,ϋ3ξ avGjco-^s^ 
7γο JV/xos άφείξ τ^ οικίαμ άντ η)) cTovs τ ςΓδλ 
αν? τ$ ε^δβΐ'αμ^ ίκάεω r ε^εον οοιτ,η)) 7ω 6ν 
ψίΙύ'λ&'Ρ Vva οα« ονκ 

©(«Γαΐ% 


SECVNDVM MARGVM, io-f 

ίη illis dieb^Sed orate,nc fiat fuga ae/ 
ftra hyeme,Erut enim dies illizamidlio 
qualis,no fuit a primordio rerum codt 
tarum,quas condidit deus,ufq? ad hoc 
tempus,nec fututa eft.Ec nifi dominus 
abbreuiaffet dies, haud quatp falua fu 
iftet uniuerfa caro.Sed propter elecftos 
quos elegit,abbreuiauit dies.actu fi qs 
uobis dixerit. Ecce hic Chriftus, ecce il/ 
lic, ne credatis. Exorietur pfeudochriy 
fti,Si pfeudoprophetie, 8C adent figna 
ac prodigia,ad decipiedu fi fieri poftit 
etiam eledtos.Vos aut uidete,ccce ρπε 
dixi uobis omnia. Ceterum in iliis die 
bus poft affticftionem illam fol obtene 
brabitur, & luna non dabit fplendore 
fuum,& ftella: coeli decident,^ uirtutes 
qu^ in coelis funt concutientur ♦ Et tuc 
uidebut filium hominis uenientem in 
nubibus,cu poteftate multa & gloria * 
Et tunc mittet angelos fuos,& aggrega 
bit eledlos fuos a quatuor uetis, a fum 
mo terne,ufq; ad fummum coeli. Δ fi/ 
cu uero difeite fimilitudinem.Cum ra/ 
mus eius iam tener fuerit , δί ,pduxerit 
folia,icitis qcf # ppe fit addas. Sic di uos 
euhare uideritis fieri,fcitote q? prope fit 
in foribus.Amen dico uobis, quod no 
pr^teribit generatio hec,donec omnia 
ha:c fadla fuerint.Coelum & terra prx/ 
teribuntjed uerba mea non tranfibut* 
Ceterum de die illo ac tempore,nemo 
nouit,nec angeli qui in coelo fut,nec ip/ 
fefilius,fed folus pater, Cauete,uigila/ 
te,di orate, nefeitis em quando tepus 
fit. Sicut homo q peregre agit relidra 
domo fua,qui dedit feruis fuis fubftart 
tia fua δί fuu unicuicp opus, δί ianitori 
mandauit ut uigilaret. Vigilate igitur, 

nefeitis 
108 ΒΤΑΓΓΕ A I ΟΝ 

οηΡατί ^ 7Γοτε ο KV$toq οικί α$ %Χε^ οφε, 

Η μ,ΐσΌννκΤιΧ,Η α,λεχΐοξοφανί ccs/h^co/j/xh εΧ 
6w/j εξαίφνκς, ευ^κ υ^ χοςς^εύ^ονΤ^*α υμ7ν 

λίγω,'&ασ’/ Ai(w?j$Hyo§QTe* η ρ Ji το tsol 
Χα,Η^ί) τ « <χ]νμαμζτά J l uo Ιμ(ραξ \ί 
3ht«v ο/ αρχϊ^εΐς,ν^ ό I Ύ%α.μμο.τ&ο, ^ως 
Scutd/j c^JVAw χ j α τ η aou τ. ς, α π ο κ τ ε ί ν ω cf φ«. 
iXzyop (Η,μύ ψ τη \ο<*τη, μη ττοτε ^ο^υ&ος 
%5c!J τδ) Aaoy.v^/j οντ©-' bvTov £>^oWi<x 
$V τη οιχί α σ/7λων© / ΊϊΟ λεττξο^,κατακβ^ 
jjSjjov h.VTQ\P> κΛ^ε /j -jouh εχουαα αλάβο> 
S£o/j ,αυ^ου νάρδου ·δπ5Ϊκ«$ ^Γόλυτελοΰί5?Η^ 
<mo7yi^a<rci to aAaSocsjo/j , κατε'χεε/3 bvs 
το\Ρ κοίτα q§\ κεφαλί/ς.κσ'α/) <P( 2:νε$ a-ya ,=* 
υακτοάυτες ΙαυτοιΚ,Ηθή λεγ°ντες.ε/ς 
τί η οίπωλ&α. au τη τον μυςον yiyoHp;tt<PV' 
Volto yx/p τούτο ητ%α.%ΙυοαΙ επάνω τρακο / 
ofw/J Λνα^ϊοφ,β (PoSlweiL τ°7ζ -rrf ωχοΐς, 0 
ο^εβ^αωντο αυτκ,υ J£ ΙΗϋΟΓΣ είπε^/αφετέ 
Ο ίντΙώ+τίαντΗ koVous ζχα.ξ(χζΤζ;καλορ if/ 
yop tifyarfOLT ο ε/ς ε,αε', τ&άρτοτζ ~/χ/ρ 7ους 
•ή^ωχους ε'χετε μ·ε$ lau$v,t{gq οτα /J ^ελκ- 
τε cTau α^θε αυΤούς ευ 7το/κααί,ε<α ε Ο ου ?δ·άν/ 
τοτεε'χετε, ο Ι/χε /J άυτΗ εποίκαε/ί,τι^οε'λα/ 
£ε/; μυ^μαι μον το <&μα. ε/$ td/j tyJraQj. - 
&δμορ>ΑμΙυο λείω v/a7/j,oVou εά/> κ^υχΘί) 
■ro ivay/(Xiop τούτο !/s ολο /J to/j χόδμορ, 
δ^οεπ oincfip αυτί} λαλΛΟκαετο^ Ι/ς /χνκ/ 
p.ociwop &uths* κάί ο /ονοΓας ο ’/ακο^ΐώτκς 
ί< ς J 1 ω^εκαατη/λθε/ίτρξος i^us α^χ/ε^ς, 
<να αυτφ &υ7ο7ς* o/ &.κονσαντι$ 

«χάρκο'α/Μ{9^ ετΓΚ^είλανΤο αυ7ω α^γύ^/ομ 
tTocu;<tt*0 ε^κ'τα,-δΓως ευκόλως αυτφ ·®·α$>οί 
«Ρω.Κα/ τη ti^Coth Ημί^α<$ν α^υμωρ, οτε TO 
ττάχα εθυο/.’,λε'φουσ'φ αυτω ο/ μο:$Ηται Scu 
*Τ27*που $ελβς ^ττελ^ντες, ζτοιμάαΌμΛΧ/ 
ι να ίρά-^κς 'J® wa<Xa;H 9 i) a7rose/^e άύο <fA/ 
μ.ο£χτωρ ϊχυτο v,h)) λείβ αυτοΤς^υεδ-αΓετε εί$ 
.*ΐίώ 7Γολφ,Η$ή 'oLTQWTHtfV νμ7μ άνΒ^ωπ©^ 

Κ^άμϊφ 


EVAN GELI VM 

nefcitis enim,quando dns domus ueti 
turus fit,fero an medio nodtis,an in gal 
licinio, an diluculo, ne fi uenerit repen/ 
te,offendat uos dormientes* Geterum 
qu^dico uobis,omnib 9 dico* Vigilate* 

Erat aut pafcha,& asymo^ dies fu/ ΧΠΙΙ 
turi poil biduum* Et quserebat fummi 
facerdotes & fcribas, quomodo eu per 
doiu iniedla manu occideret* Dicebat 
aut* No in die fefto,ne qn tumult^fiat 
ppfi'* Et cu effet Bethania: in domo Si/ 
monis le^pfi,accubcnte eo,uenit mulier 
habes alabaftru nardi piftic^ pciofae, 

Si cominuto alabailro, effudit illi i ca^ 
punErat aut qda, q indignabai apud 
fefe,ac diceret. Ad quid p ditio h^c um 
guenti C Nam poterat hoc uendi plu/ 
ris cp trecentis denariis,ac dari paupe/ 
ribus.Et infremuerunt aduerfus illam* 

At lefus dixit.Sinite illam.Cur illi mo 
lefti effis* Bonum opus operata eft er 
ga me. Semper enim pauperes habe** 
tis uobifcu,6C quandocuq^ nolueritis, 
poteftis illisbnfacere,me uero no feni 
per habetis* Quod potuit haxFecit, p/ 
uenit,ut ungeret meu corpus ad fepul/ 
turam.Arnen dico uobis* Vbicucp pdi 
catu fiicritcuangeliu hoc in totu mun/ 
dum,etiam hoc qcF fecit h^cdicetur in 
memoria ifti^.Et ludas Ifcariotes unus 
e duodecim,abrjt ad fumos facerdotes 
ut traderet eu illis * Quo audito illi ga- 
uifi funt.Et polliciti fut ei pecunia fe da 
turos*Et qrebat, quo oportune illu tra 
deret. Ac primo die asymo^cu pafcha 
imolaret dicut illi difdpuli fui. Vbi uis 9 
ut abeamus di parem? ut edas pafcha» 

Et emittit duos e difcipFis fuis di dicit ii 
lis .Ite i duitate,^occurret uobis homo 

hydriam 


ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

■χ^&μιομ vdVr©-' βαΞ^ωμ.άκο A«6Hcrtm 
&u7sw^,H0tt ο-δτου εαμ ε/σΊλθκ, 'ίι-καη*, ο/ 
κο<ΓετΕΌτΗ>οτ/ ο ΛίΓάσ'καλος λε-^-π-δ ε5//ι 
Τ» κ<χΤάλυ/Λα»ο7Γ« to πάχα /χετα ^ μαΰκ 
$ν μου φά^ωίΗΘ^ & υ Ή>ς ν/χ7/ί (Γε/ξΊ ανωγε 
c/j M£>a,!s£w^t/o/j, εΤοι/χο/^εκβ ετο/<αάα*α 
τε πμ~ιμ*& c /^κλθο/ί ο/ /χαθκτα/ fcuTW, Φκλ 
fio^u ε/5 'ridj -setoA//j·. Η 96 ) £u^o/j καθωσ* !/7 t£/j 
IcutoTq,^ κτο/'/χασαν το 7τάχα»κ cu οψίας 
χενο/χενκ^ε^χε'^ /χετα <?fv ^ω<Γεκα. η)) αν Λ ✓ 
K^uSjt/co/) 2cu$v* ngq ί&ιοντωμ ίπ&ίμο ΙΗ* 

Σ0ΧΣ><χμ11) λε-νω υμΊμ+ότι iis ε| υμωμ wct 

% · , 

joccToScr^ /χε,ο k&icojj μϊτϊμοΰ/όι Ηςξαντο 
7\νπ3 <θοα*ι^ λε-^Ί αυΤ^,Ι/ς καΘ’Ι/ς^κτ/ 
Η9^ <χλλος,μ.κτι ετ^ο αποκ^/Θείς 
liWi/J αυτοΤς» s /ς εκ c?iv {ΡωΛκα, ο ίμ&&* 
'irfo^ivos μιτίμον hs to Τ^υβλϊο /J.o / ocl) tjO$ 
TW άν^ω7του ν7τάΓ<1 καθώς ^ε'^^ατ^οα 7τε^ 
fi &υΤΦ,ουα /Λ lsij 2 ? δινθρωτσ-φ εκε/νω cT'7 όυ ο 
ijos 'TO ανθρώπου wafaJVJ\3T^KaXo/i h/j αυ- 
7ώ ει ουκ ε'χεννκθχ ο avGj&ysyos εκθίνος,ΐφ^ 1/ 
&ιο\ιτωμ au^v λαβω /j ο ΓΗΣΟϊΓ aprv ευ/ 
λογκσ'ασ',εκλασ'ε/; t|g£) ε^ωκε /j αυτοΐς, 
Ι/7Γ£/ηλάΒεη,φά')'ετι>τουτο ssi/j to αω/χά 
/xou»^ λαΒω /j to‘ -ποτάμιομ , ευχα^/5κνας 
ί^ωκεμ αυτό/<4 Η9^ tvr/ou ^ αυτζσ 7τά//τες 
ΚΟά Ι/7Γ€/υ αυτοΤς,τουτο ε5//) τ’ α/,αά <α« r> ί 
κα<ν«ς </ ν /αθΗκκς,το 7τε^/ 7ΐ·ο/&ω// εκχυνομ.? 
νομ&μΙΑ) λεΓω υμίρ,οτι ουκ ε]/ ου μ η τζτίω 
Ικ Ή» >εννκ/χατος q£>\ α/χττελου,εως Η/χε/ 
§ας εκε/νκς,οτα /j αυτί) πίνω καινομ yj τη βα 
«Λλε/α TW ^εδ,καί υ/χνκσαντες ^«λθομ ε/ς 
TO ο joo* /?ίν ελα/ω /j * λε^β Αυτοΐς ο ΙΗ 

ΣΟτΣ,οτ» Τ55·άν7$5 ακανεΓαλί/θΗνείθε <$/ ε/χοί 
S/V τη νυκτ» τάυτκ , οτ; Γε^ατ^α/ 7τα7άξω 
r>V Ζ?0ΐμ(ν&, & cPl&iTKOf-SriC&HifiTjloc ·7ΓξΟ 
£<*τα * ^/^ναμεΤά τ 5 εΓε^θί/να/' <αε ^οά^ω u/ 
Mas €/q7h/j Γαλ/λα/αν.ο q zriTfos εφΗ &υ7ω* 
ίή δ τδ·«ν7ε$ (Τκαν^αλ/^Ηνον^,αλΧ ουκ εΓω 

καί λεΓ<1 


SECVNDVM MARGVM 109 

hydriam aqua: baiu!as> fequimini illu 
& quocuc^ ingreffus fuerit,dicitcpatri/ 
familias, magiilcr dicit * Vbi cft diuer/ 
forium, ubi pafcacum difcipulis meis 
edamCEtilleuobis oftendet tricliniu 
magnu ftratum paratum, illic parate 
nobis^Et exieruntdifcipuli eius,6C ue> 
nerunt in duitate , δί repererunt que^ 
admodum dixerat illis, di parauerunt 
pafca.Etcuuefpera eifet fadla,uenit 
cum duodecim, Et cum accuberent di 
ederent,dixit lefus» Arnen dico uobis*. 
Vnus ex uobis tradet me,qui edit me/ 
cum» At illi coeperunt contriftari,& di/ 
cere illi fingillatim,Nu egoC Et ali 9 nu 
ego C Ille uero rhdcns dixit illis* Vnus 
e duodecim qui intingit mecum in cati 
num«Filiusquide hominis uadit iicut 
feriptum eft de illo,Sed ux homini illi, 
per que filius hominis traditur i bortu 
erat illi,fi natus n 5 fuiflet homo ille* Et 
edentibus illis, fumpto Iefus pane * 
cu gratias egi flet, fregit di dedit illis, ac 
dixit*Sumite,comedite, hoc eft corpus 
meu,&accepto poculo,cu gratiasegift 
fet dedit illisi biberunt ex eo omnes* 
di dixit ilIis*Hic eft fanguis meus noui 
teftamenri,qui pro multis effunditur * 
Arnen dico uobis,pofthac non bibam 
de frucftu uitisaifq; ad diem ilium cum 
illud bibero nouum in regno dei.Et cu 
hymnum cedniflent, exierunt in mon¬ 
tem oliuaRj» Et dicit illis Iefus» Oes fca 
dalu pariemini in me in noCte hac, qa 
feriptu eft. Percutiam paftore, di di* 
ipergentur oues. Sed pofteacj? refur/ 
rexero procedam uos in Gallicam * 
Petrus autem dixit illi.Etiam fiom^ 
nes fcandalisati fuerint,at non ego* 

K Et dicit 110 


ΕϊΑΓΓΕ Λ ΙΟΝ 


' EVAN GELI V Μ 


Μ7) λε^Ι αυτω ο ΪΗΣ0Χ2 * αμίϊν λε'Γω <fot ? 
ο τι σήμε^ορ <$/ τη νυκτ/'τάυτ/? ττ^/'ν κ ^Ις 
αλεκτσ^α φονκ/α/,τ^/ς ατεα jvhV« /χε» ο<Γε 
εκ ττε^/αιου ελεΚ^/χαλλο// εά /J <αε <Νη cruv 
«.TToOavf/j <?ot, ονμπ άε a^a^VHVo/xauw/au 
7ό>$ q M-J ττάντίς ελεφσ^,Η)) ίξχορται ε/σ*χω 
ξίορ δν τα ονομα. γ'θαΉμανίϊ>Κΰά λε'^'Ι το7§ 
/χαθκτα/ς ^υτκ'^καθ/σ'ετε codV εως 7i^o<rtuf° 
τχ><χλα(αβάνΘ τορ πέτ^ομ η)) τν )άκω 
&ορ & ίωάννκ /j ^αεΘ 1 εαυΊΖΟ,^ Υ^Ίατ εκ θαμ/ 
€&<&αι adV<uove/M{9^ ’λί'Υβρ &υτο7$*ττι 
j/AuWs ε5/μ η ψνχκ μου εως θανατά *με/ / 
νατε cod^ 0 γ^κτ-ο^Θτε.ΐ^ τ^οαελθω/; μ/ 
xjo/J , επζσεμ ετ/ ? fifi & 7 Γξοο 7 ίυχετο , 7να 
i/ ίΓαυατ op\sip τσα^'ζλθη δα/τ αυτ$ η ω^ά» 
η)) ελεφεμαββά ο ττατΗ^,ττ-άντα cYuvala <foi 
ττα^ίηγκί το τζοτήψομ a εθίμου τούτο* αλ 
X out / εφ£ο θελω*α/&ά τ/ σ'υ.κ)) %χετ( μ)) V 
f/crRQ αυτους καθευοΓοντας.Η^ λεφβ τω τιτε ^ 
Τ^ω* <τίμφρ καθευ^βς^ονκίχυσας μ/α /j w / 
fa/J HOU τί^οσ'ε'υχετε, 

Ίναμη ΙκτίλθΗη εις ■ΰτήρασ'μομ,'ΐν με'ν πνευ 
μα -ττξοθυμορ,Η JV'<raj| αοΤκνυά* &*πάλιμ 
Ιίτηλθωμ Tnjocr/ufaTo tov αυτόν λογον ε/</ 
7rtoV*Rj υτΓΟ^εψαξ,ευ^εν &υ7ου$ πάλιν καθευ 
^ov7ccs*«Va/j ^ ο/ οφθαλμοί aur βεβαΐ-’κμενο/ 
η)) ουκ Kcf^Tav τί αυ7φ a-ss-oK^GScf/v* <C^ ΐ^χε 
τα/ το -τ^/τον Η9^3 λε'Γ<1άυ7ο7$·καθευ(ΐνηλο» 
ττον κοα ανα-δτάυε^ε » ατσε'χ^ «λθεν η ω^α * 
/cTou -n^ac/VdP otj o yo<j ΤΓ37 avBpco-sj^ s/s7asX« 
^as τ αμο^7ωλων* sf ίί$ε&ζ c:f ωμεν * ’/^ού ο 
^acG/cfoi/s με HyyiKtv*\\g>^ ευθε'ω$ ετ/ au? 
λάλοαυτ τ^αΓ/νετ^ 5 /^c8as ε /s ω /j r ^ω^εκα 
κα/ μετ&.υτ οχλοξ Τδ-ολυς μείά μαχαι^ωρ 
V$J\ j |υλω// 7raja <^\7 α^χ/ε^ωμ ^ 7^α<α 
/χατεω/,ι <fA7 ' 7 Γ§εσ'βυτε^ω / υ *^ε<Γω^ 
κβ λε ο -s-a^acA/cTouV &uto// ανοηίμορ 
αυτο/ά Λε 'X& j/j t ορ αρ φιλήσω , ουτοά 
? κ^ατ/ίάατε αντομ \^y)\ a7ray<xy r cTz 

ασφαλώς 


Et-dicit ilii lefus * Arnen dico tibi ^ 
hodie in nc( 5 le hac priuiquam bis 
gallus cecinerit, ter abnegabis me * At 
ille magis dicebatJtnofi me oporttie^ 
rit commori tibi,non te abnegabo * Si 
militer autem omnes dicebant, δδ 
ueniunt in locum cuius nomen Get^ 
femani, edicit difcipulisiuis^Sedete 
hic 3 donec orauero, δδ aiTumit Petrum^ 
δδ lacobum, δδ loannem ΓοΕα,δδ coepit 
expauefcere δδ angi* Et dicit iHis,uehe^ 
mentcr triilis eft anima mea uicp ad 
morte, manete hic δδ uigilate * Et pro/ 
greiTus paululu proftratus eft in terra 
δδ oranit,ut fi pofiibile effet, tranfiret a 
fe hora /δδ dicebat*Pibba pater, omnia 
poiTibilia funt tibi, aufer poculu a me 
hocjed non gd ego ueiim,fed quid tu* 
Et uenit, δδ offendit eos dormietes* Et 
dicit Pctro*Simon dormis^non potui 
ili una hora uigilarei’ Vigilate, di ora^ 
te,ne ueniatis in tentationem* Spiritus 
quidem promptus, caro uero infirma * 
Et rurfum digrehus orabat eifdem uer 
bis dicens.Et reuerfus offendit illos rue 
fuiri dormientes, erant enim oculi eo92 
grauati , δδ nefeiebant quid illi refpon> 
derennEt uenit tertio, δδ dicit illis,Dor 
mite poilhac δδ reqefcite*Sufficit* Ve/ 
nithora^ tradidfilius hominis in ma 
nus pcccator.Surgite camus. Ecce qui 
tradit me,appropinquauit* Et cotinuo 
adhuc eo ioquente accedit ludas q erat 
unus e duodecim, δδ cu illo turba mub 
ta cum gladfis δδ lignis a fiimmis facet 
dotibus δδ feribis δδ fenioribus * Dede' 
ratauds qui tradebat eum comune fi/ 
gnum illis,dices* Quemcucp ofculatus 
fuero is eihcc-prehedite illu δδ abducite 

caute* 


ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 


SECVNDVM MARCVM ιιι 


&.</φαΑως*κα1 ελ0ω/*,ευθεω$ τι-^οΤζΧΰωρ cus < 
ν> λε 'Ή ou /τω,^αββεΐ ^αββε/, καί κατεφί / 
Τκκτζρ ο ιυτορίοι Α ΐττίζαλορ α,υτορ τα.? 

Xejocs ζκςάτχοαρ ccvrbp* ζΐς A <$\τ 

ζτιχ^ΒΗκότωρ ωΐαο’άμζνοζ niw μάχ<χ.ι$αμ 
ϊττΛίσ’ζ τορ <Ρουλορ του αρχ/ε^εωσ* , 
αφβλε /J &υτον το α>τ)'ορ »αποπιείς 
ο ΙΗΣΟιΣ Ιηνζρ α,υτοΊο 1 ¥ ως επί /\«5 h/j 
ο/^κλ^ετε <αετά μαχαι^ωρ Κθά ξΰλωρ cruA/ 
AotJ^a/; /χε, κα^χμζ^αρ ημηρ 7ΐ^ος υ/χ<χς 
/ε^ω JVcMtkw/j, ouk εκ^ατί/οΌί / 

τε /χε* ’άλΑ 7ν& τ&ΤίΗ^ω^ωΤίρ ou y^atyai «. 

&φε'ντες hurop ττάντΐΤζφ uyop* \\$ } I<ς 
τϊ'σ ρζαρ'ι <fy,@^ κκολοι/,θβ avl&j ττζ^ι&ζ^ 
&λΗμ§μος ifivSAcxzTU γυμοΰ,κοά κ° ατού Τι μ 
α,υτορ οι /jeccv/Vko/, ο κο0αλ;7ΐ-ω/> τ{ώ <Λυ 
< Pdva :, 'γυμνοξ εφι ryzp οίττάυβίν.και ccmlicc./ 

■yoprop i ήσουν 7Γ£ος τοραςχι^ία + mi 

cVX>i^Xopraji }&.υ%$ 7ται/τε<Υ οι αρχιζ^οία 1 
KOubi 7Γ jsaSimjo/ ο; φ^α/χ/χατδς«. 11$)) 
ο 7τετ^©^ Wo /xaxjo^E/jjifKoAouBKcrg^ au/ 
τω,εως εσ*ω ε/ς τίώ αυΤιπρ του ^^χ/ε^εως * 
h/J atUJKa^x^uSx/©--'' /χετα νττχ^ετων 
^Μα^οΑεί'©'' το φως ♦. οι Α 
Χ'^&ζ Η9^ οΧομ το ατωί^ιορ zIhtowo 
A cer ατού ΙΗΣΟΤ μοι^τυ^ίαν ζΐξ το θαυαχ 
rooVaf ccuto/j* ουχ ζυψτκορ * 7τολλοί χ)' 
εψευ^ο/χα^τ^οϋχ) κατ ζςυΤΣρ , <o*cu α< 
/xo^tuj/cw ουκ viefap * καί τιρζτ&ρα/ 
5αρτζζ εψευ^ο/χά^τνί’οαυ κατ &υ τουλζ' 
γορτεζ+οτίΗμέισ' Ιικουσ'σ.μζρ ΐχ,υτου λε 
'φΌΐ/τ©^, οτι εφω καταλύαω to/j /jcco/j 
TOuto/j χβςοτχτοίκϊορ > K$)j ο η /α 7pS/J χ/χε 
^ωρ,αΛλο/ι Ιοχα^οποΙητορ ο / κ ο c0 ο /χ κ τω *κοα 
6uj^ ουτωσ 1αα£ χμ η μα.^τν^ία.1 auify * 
ixi/asacr ο α^χ/ε^ευα ε/ατ» μζσΌρ Wx^co - 
TKrfzpTop ΐΗΣθΥΝλεγω^*όυκ οοΊτοκ^ιρκ 
ο\ιΑρ$τϊ ουτοι αου κα.7α/χ ajTu^a/ ( u ; ο dt εσ*ί 
ωττ^ κ)) ον«^ν αττεκ^να^τΓάλ/ν ο ^Xfs^us ε 

7τ/^ωτα' 


caate,Et cu. U€niiTet >r pdnus accedit ad 
iiiu,dicitq; eLRabbi rabbi, δί deofcula 
tus eft eu .Illi uero inieceriit in illu tna^ 
nus fuas, δ£ cophenderut eu* Vn 9 aut 
gfpia aftantiu edudlo gladio percudit 
ieruu fumi facerdotis,&amputauitei 9 
auricula*^ riides Icfus dixit iilis.Ta^ 
ad latrone exiftis cum gladqs di lignis 
ad cophededu me, quotidie era apud 
uos in teplo doces, di no cophendiftis 
me,fed ut ipleatur feriptur^. Et relicto 
illo oes fugerut, di unufquifpia adole/ 
fcetul 9 feqbat 7 illu drcuamictusiindo 
ne fup nudu,<5£ cophendut illu adole/ 
fcentuli Jlle uero relicda findone nud 9 
effugit ab illis.Et abduxerut Iefum ad 
fu mu facerdote,Etconueniutcum illo 
oes fumi facerdotes δί feniores di feri/ 
ba^EtPetrus eminus iequebaf illu do 
nec ueniffet in atriu fumi facerdotis ,62 
erat fedens una cuna mi ni (Iris, & calefi 
ebat ad lumen * Summi uero facer* 
dotes δί totu concilium qu^rebat ad/ 
uerfus Iefum teffimoniu, ut morti tra^ 
derent eum, δί non inueniebant + Nam 
multi falfum teffimoniu dixerant ad/ 
uerfus illum, di non erant fatis idonea 
teftimonia * Et quidam adurgebant di 
falfum teffimonium ferebant aduer^ 
fus ilium, dicentes * Nos audiuimus 
eum dicenterruEgo diruam templum 
hoc quod eft manibus fadlum , di tri/ 
bus diebus aliud fine manibus factum 
£edificabo*Etne ficquide fatisidonea 
erat teftimonia illo^Et furges fumus 
facerdos ί mediu, interrogabat lefu di 
ces^No rndes qc^C Quidifti aduerfu 
te teftifican^CAt ille tacebat,^ nihil re 
fpodebauRurfu fumus facerdos inter 

K z rogauit 

m, 


EVA NGELIVM 


E Ϊ Af ΓΕ Λ ! όίΙ 


τ&η^ωτ α auToV*H9^A £ V e auTjA σν 1/ ο XPI 
ΣΤΌΣ Ο 1 jOg T3) ευλθφΚΤ ;0 cft! ΙΗΣΟϊΣ Ίΐ 7 ΐί\ί 
Ιφω ειμ>, νφ^οψεοΞίε rop Cjop τον avffjco^arau 
kc&H/juwop εκ AfyoS/j οβί ^ανάμεω ς 0 
XopSjjop μετά νεφελω /j τον oujavov.o 
α^χιε^ενζ Λα^κξας τους χ/τωνας ocuTS) 
Xiy&.ri ϊτι χρΰαμίχομϋν μα^τν^ωρ * κ - 
x^toctc 'F Βλαο’φκμΙασ 1 ^ 7< υμΊν φαίνετ tjoi φ 
■Σδ-άνΤες καΤεχ^ν&ν αυΤο'ν t/i/cx/ ένοχο ρ θανά/ 
?ou.h)j Hf^avJoJivzq εμττ\ υ<|ν αυΐω ττε^καλύ 
7ff^i/7o 7 itoVwttov auTjR/) κόλαφον cxu7ovh)) 
λεΓ<|ν αιίίΑ, τι^οφΗίεσσ'ον.κ)) ο; Wk^^poctt/j 
jaaaip a.u7ev έβαζαν, η)) c vt Τ37 7r41gou <$/ τη 
αυλκ κα7ω,ε=χε7οα /χϊα τίν -^cc/ cE/cTkSS/j ts? 

f ’ 

Ιί^χ/ε^εως,!^)) ί^οΐτσα to/j τ&εΤξορ θεώμαι f 
μόμενορ,εμ£Λέ·\>ααα (XuTgei 1 λεφθ.ν^ συ /xs 
Τα T 0 U υ<Χ^Λίκνου ΙΗΣΟΤ HC 0 OC * ο KfVH<?a 
το λεΓω/ι.ουκ o/cTct 3 ouc^ εττίζαμαι τί λε'φΊ^ 


^ οΡφλΰερ ε|ω 4/ς το 7Γ£σαυλ»ο/?. 0 αλεκ 
τω^ εφωνυτεμ ’ ν^ί] η "sere ιΑ'&κη κ/'ονσ'α αυ / 
to/j τοαλιρ Ηξξα,το λε'φ^ /j τοΤς T&aftSHKo / 
ΌΊ -pJoTt ουτοςσ^ οευτίν εζψ.ο cf£ 7τάλ/μ KJ/ 
V&tq*vjOu μετά μικ^ορ ^όίλιρ οι Trc^eso^s 
ελεφο /j 7sd v ττετ^ω,-αλβ^ως c/^, aiirfj luV^ 
yx/p φαλ/λαΤ©^ Ι/,ν^’Η λάλ/ά ονυομόιά/ 
3β*ο Λ χ flaro ϊχ,να&ματ l]ip ygh o/xvua/J » 
ot/ ουκ o/cEoc τ>ν ανβ^ω-ΖΕτου ττν ον λεΓε7ε »0 - 

εκ ^ευ7ε'^ αλε'κ7ωξ> εφωνκσ'εν.κ)) ανε/χνΗίθίί ο 


>?- W 1 C / Ο ^ ^ y ~rsj ς c/*~ 

ττε^ος τ ^κ/χατ ου ε/7τεν αυ7ω ο ΙΗΣΟϊΣ + ο 7< 
*7Γ§/ν αλεκ7ο^α φώνκσ'α/ Λτ,α -η^νήσΉ με^η* 
η)) ετ/βαλων εκλα/εν. κ<χ/ ευθεω$ W/ r> Trgcof 
οΤ'/χβ^λίον 7f/nVav7iS 'o / tfjX*£y1s /χε7α tti^ss 
βϋ7ε η)) Γ^α/χ/χα7εων ίή ολον τ® αννε^Ιον cTk 
;<τ'αυ7ε5 τν ιηςοτν, οοδτκνεΓκαν α^-^είΡωκαρ 

7ω 7πλαϊω ,) y WhjwThxtIev &ur=v ο -δτ/λατ *σΐ! 

£/ ό'βασκλενϊ r fed'(xiap ·ο q ατΡκ^/θε/5 4/7τε^ 
αυτω* τυ λεΓ(}ς*Μ)) KarsyOf OUJO ocur of α %χι* 
s$&% 7το/^νά «. o 7Γ/λατ©^ Ίταλιρ Ittu / 
|ωτ HcfijJ '&ντομ λεφω /j *. ουκ ^ττοκξίρΗ 

■* ; ’■" - >· ;· OViPip 


rogamt, & dicit ilii.Tu es ille Chriilus ^ 
filius benedidli C Icfusaute dixit * Εσο 
Γαίτι,δί uidebitisfiliu hominis fedente 
a dextris uirtutis , 6^ nenieote in nabo ; 
bus coelnSu mus aut facerdos dilacera’ 
tis ueftibus fuis dixit. Q^uid pterea op 9 
habemus teilibus C Audiftisblafphe^ 
mia, quid nobis uidettlrC’ Illi uero oes 
condenaueruntcum effe reum mortis* 
Et coeperunt quid a confpuere in eum» 
obuelare faciem illius>k colaphis eu 
cedere,edicere ilii,diurna,& miniftri 
alapas’illi impingebant.Et cu eilet Pe/ 
trus in atrio inferius,uenit una ancilla/ 
rum fummi facerdotis, δί cum uidiilet 
Petru calefacietem fe intuita illu dicit* 
Et tu cu N a m reno Ieiii fuifti C At ille 
negauit,dicens. Non noufneq^ fcio qd 
dicas.Et exiuit foras in ueftibulu,^ eal 
lus cecinit. EtanciUa cu uidiilet eu, rur^ 
fum coepit dicere his qui aftabant, hic 
ex illis efu At ille rurfu negabat, ac pati 
lo poft iterum qui aftabant dicebant 
Petro. Vere ex illis es»8£ Galil^us es ,6C 
loquela tuaconuenin At ille ccepir exe 
crari 3£ iurare,non noui homine iftutn 
de quo dicitis.Et iteru gallus cednit.Et 
record? tus eft Petrus uerbi quod dixe/ 
rat illi lefus.Priufcp gall 9 cecinerit bis» 
abnegabis me tcr,&: coepit flere. 

Etconfeftim diluculo concilio inito, 
fummi facerdotcs cu femoribus δί fers/ 
bis,ac totu concilium uinctu Icfum ad 
duxerunt, di tradi derunt Pilato. Et in/ 
terrogauit eu Piiatus.Tu es ille rex Im 
d^oruf At ille refpondcns dixit ili i.Tu 
dicis. Etaccufabant cum fummi facem 
dotes de multis * Pilatus aut rurfus im 
terrogauit iliu,dicens. Non refpondes 

quicqi? 


ΚΑΤΑ 


ΜΑΡΚΟΝ 


otiJfc/J; ι<βί ΈτοαΌ. a 'ον κώτα/Αα^τυρουσϊ ράο 
ΙΗΣΟΤΣ ουκϊτι ouJV/j ατεκ^ίθκ,ως U ^aux* 
μά%&ρ τορ •δτ/λίχ'Ρ/ι,ΚίΧτά Λ' εο^τίώ,αττελα 
£/J αυτ°7ς ενα άζα'μίορ οΥ7τε° htouv^.h/j ο 
Tityoftfyjoq, ^α^αββας/χετα <$ν cfusacrta^ 
5 w/j Χζ<Ρζμ3ώοζ,οι %ize, yj τη sacra φονορ 7τε 
Tro/KKecra/JvV^ αναβοκαας ο οχλΟ'^ηρξα'Ρ 
cut β&ζΜ>καβωξ αεί Vrro/e αυτο7ς»ο τπλα 
τος α7τεκξί&Η auroTs λε^/κΘελετε δετ-όλΐ;/ 
ο"ω u^u/j to// βασ'Ιλεα^’ιουίΡΰΐ/ωρ,^ίνω/ 
rtap yot/faoft cj\a 4>0 </vo/j τ^α^εΛ'ωκ'Ισ'αν au 
r/J o/ ctfXufeqJbt d\! cxfX^QS avzrt&aap τορ 
οχΤιορ,Ινα μΐ Vh,op τορ βα^αββα /J απολυσΉ 
&υτο7ζ,ο τ^ατ©'' άτ:οκ°ι^εΐζ τταλιρ ει 
τηρ αυτοΤς^τ/ οαυ ^ελετε ττοηίο’ω ορ Xiyt/ 
τε βαα/λε'α r?ft/ /OucPott&j/JjO/ Λ' παλιρ εκ^α/ 
faVj.Saujcoao/i αυτο/Λο Jt ττ/λατος ελείε /J au 
το7ς.τ; -yaj κακορ \ί τοικ&ρ$οι JV, τερ/ατω' 
Τε^ως iK$a\ap t 5av$u<fop αντόρ,ο 7πλα^ 
τος &ουλο/Α/ον© - ' IkJ 1 οχλω to 7 κανο /J ντο// 
»Λ&,οί7τελυοΐ/ι δευτο7ς τδ /J βα^αββοίμ, ι^) 
ζτα^ίάωκζρ τορ ΙΗΣΟΧΝ Φ^α^ε^ωΦας,Υνα 
saujco0H*Oi SJar /ωταί a.7VHya.yop αυτορ 
εαω δ:υλ«ς ο £|7 /j '7ΐ$οατω$ιορ,((δσ , \>ϊκαΐ 
λου<τιρ ολίω η iw σπ^αρμο^ ty/cPi/ou<rt/j au 
•rc/j 7Γθ^4>ύ^α/;,ΐ0^ τΰ-ψτι^ζασΊρ αυτω -ζάλε 
|αν7ες ακάν^ϊνο /j s^cm^, άξαντο α " 
εΰτά^εζθα/ αυτό//»Χΰίί^ε βασιλεύ /ffv 7ου/ 
tPoOcou ♦Ka/ £TUTrfo/j αυτου τίώ κεφαλίώ κα 
Χάμω, «y/jbrfuo/J δεντω.ΐφ)) τ/^ε'ντε? 7α 
γόνατα -n^octoiauou/j αυτω*^) οτεενε> 
τναιζαρ auTcpjc/^JWa/J αυτω τίώ 7 Γ 0 £φυ^ 
^a/j + i^ ^cfWa// αυτνρ τα ) μάτια τά /Λος 
HCxicf^ixyovifip άυτορ,Ίρα saujc ά&ωα'ιρ δ;υ^ 
Top»wu δ^α^ενουσν// zra^ayovra %ia ai/ 
/xcova Kupiujcuop εςχόμβΧ/ορ ατο ciy$ov,Top 
ττατε^α αλεξάν^ου κοά ^ούφου,7ι/α α^χ to/i 
scwjo/j δκιτον,κοά φί^ονοίρ άυτορ επί yoXyo 
Ga toVo/j, ο SSr/J μζ^μΟ^όμ/ζνορ κ^α > 

νίον 


SE C\TNDVM. MARCVM Hj 

gc^C^eccc^ multa aduerfus te teftifica 
tur Jefus aut deinde nihil rhd it, adeo 
ut admirare^ Pilatus»Getcru in fefto 
dimittebat illis unu uinclu.quecumqj 
poftuIaiTentErat aut qui dicebat Ba^ 
rabbas,qui cu feditionis autoribus fue 
rat uin6tus,qui in feditione cardem pa/ 
trauerat, 5 C cu acclamaffet turba coepit 
polTularc queadmoclu fcmpcr fecerat 
illis. Pilatus autem refpondit eis dices.. 
Vultis dimitta uobisillu regeiudeo^C 
Sciebat em qcf propter inuidia tradi/ 
duTcnt illu fummi facerdotes ♦ Summi 
uero facerdotes excitauerunt turba, ut 
potius Barabbam dimitteret ipfis.Pila 
tus aut reipondes rurfu ait illis * Quid 
igitur uultis facia ei, que dicitis regem 
Iudseo^? At illi rurfum damauerunt, 
Crucifiore illu, Pilatus aut dicebat illis 

O 

Quid enim mali fecit? At illi uehemen/ 
tius clamauerunt. Crucifige eu.Pilatus 
uero uolens turba: facere Tatis, dimifit 
illis Barabba, 5 C tradidit Iefum flageL 
latum,ut crucifigeretur.Milites aut ab/ 

O 

duxerunt eum intro in atriu quodeft 
ptorium,^ conuocant tota cohorte, & 
induunt illu purpura,^ circuponunt ei 
contextam fpinea corona, di cceperunt 
falutare illu. Aue rex Iudeo^z, 81 uerbe^ 
rabant illius caput arundine, 8 C infpue/ 
bant in illu, & pofitis genibus adora/ 
bant illu.Et cum iliufiflent ei,exuerunt 
eum purpura, 8 i induerunt illu ueftib? 
f>priis,6C educunt eum,ut crucifigerent 
eum, 8 i coegerunt ptereunte quedara 
Simone cyrenenfem, qui ueniebat ex 
agro patre Alexandri δί Rufi, ut tolle/ 
ret crucem eius. Et ducunt eum in Gob 
gatha locifquod cihii interpteris Cal/ 

K 3 uari* EVANGELIVM 


«4 ΕϊΑΓΓΕΛΪΟΜ 

vfou το # 7τος,Κ) WVcTotto αυτω Tr/f/z ζ<τμν<*\η& 
μίνορ 6 ιρορφ ouk ϊλαβε/ζ,κα/ sco^ciWf 
Τίς αυτο'μ Λοφχε^ονπ]’ τα } μάτια. &. υτ &aA 
Τνοντίς κλΗξορ Ιζχ αυτά τίς 7'ί afH t iip q ω£<χ 
φρτκ tfpsau^cocfa/j ^uto/m^n/J η εζΰζφ^αϊ 
φκ ^ &/τ/α5 αυτ® W* φεφξ’οφ.,αε'ι/κ, ο βασν 
λεΐ /s τ ’/ου^αίωρ^Η/) σαν δευτω ^αυξ’δσ'ί/ζ cTvo 
λ’κέάς,ενα εκ εΓε|/ω/ζ, Η9^) εί/α Μ ευωνυ<αω,ίϊ 
οευτ,ιή ε'δδ'λκ^ωθΗ η φ^αφκ η 'Xiyovcfa.ffi μερ 
7« ά-νομωρ ελοίϊ c3x + k)) οι ^ατ Ρςευόμενοι 1 
^ΧοεσφΗ/χοίίΛ? άντορ κινοαντες τας κεφαλα! 
ccuri-y λεΓοντεσνουα/ο κωτοίλνωρτορ ναοί? 
μ 5 ) Ί^ιΤίρ^μί^α.ιζ ^οικο^ομωρ ,ατοϊορ cT / 
ccuro/J 0 καΤαβα άττο Τ3) socujou * ομοίως 0 
ο/ ω°χι ^& s ε^ζδ-άί^ονΤεζ 7Γ§ο'ς α/^κλους Αε/ 
τα-τίν 'γ^α.μμο.τίωρ ελεφο/ι * άλλους sVca 
< f£/j,locuTo v /j ου cfcuxxT^ owoi ► ο χριστοί 
ο βασνλευς τ$ ’/ο^ακλ, κατα£ά7ω ράν &7το 
T3) sav^ov /vcc τεΐδευσ'ωμερ^'Κ.α.ί 

οι <Λωί5ωυ -ωμ(νοι <χυ^ ωνεί^ι^ορ ζί.υ·Τ,7* 
ίίομίνκς, y ω£<χ$ shTks <fnolo<f είίνετρ εφ ολ*£> 
rriw ylwjtus ω$>α$ h cxtks ♦ η)) 7κ ω^α.7» tvaTff 

%&0H<fzp ο ΙΗΣΟΤΣ φωΐ'Κ ^εΓ αλκ,λεφω/ζ,ν 
λω/’ ελωί λοψ-ά «ταβαχθίχν/,ο ε?//ζ με^μκ 
μευομζνον·,οΰεος>οΰζό<;μ'&)\ι%Ίι με είκα·* 
τελπτ<χ.ζ>\\§(ή τινες τ τ:<χ<>ζ5ΗΚοτων δεκου / 
Ξάντες ελεφον * ’/αΌΐ» ηλίωρ φων^^ωμωρ 
Ιζς 1 ( 96 ] φε/χκναο"εατοφτον ο|*ς ngq wcj* 
%i!cr καλάρω , ε7τοτι^ε/ζ αυτο /i λε'φω/ζ » 
αφετε’/ο'ωΜεν ε< %χε^ κλίατ κοεδελδν αν*> 
top «. ο ΐΗΣΟϊΣ αφε/ς φωνΗ/ζ Αε?® ^ 
λκν, ε1ε·δΓνευσΈ/ζ*Κ9^) ^ κΰ-ταζτεταφ.α. Tffl 
’ραον Ιχίεθκ ειξ άυο Wo ανω^εί? εως ' 
χάτω , /cf co /j ο κε /JTU^fco/j ο ττοε^χ / 

κώζ ’φνοεντίασ* αυτου, οτζ ούτως κ^αξαα* 
εξετ-νευΛ^,Ι/7τεν* Ιχλκ^ωεΓ ο 
έυτ©^ ijocf ΰρ 3εον» Ησ'ά^ι 

3εε '> αϋ0 ^ Κ€σ * 5<Χ7Γ ® μακ$ο%ερ 3ε ^ 
«ο^ουτοώ * φ άιτ«ρ μαρα μα.'γό ϋ.Τζχρκ 

ι \· - nvtywsU 


mti£ locus, δί dederunt illi bibere ffiyt 
ratum uinu,ille uero no fumpfit ♦ Et cfi 
crucifixiffent eum,partiri funt ueilimS 
ta eius,mittentes forte fuper illa, gs 
tollerenErat aut hora tertia, di crurifv 
xerunt eu.Et erat infcrsprio caufe illini 
infcripta rex Iuda^o^z. Et cu eo crurifi^ 
gunt duos latrones,unum a dextris, 62 
unu a finiftris eius,Et impleta eil fcripl 
tura,qua: di at. Et cum iniquis deputa^ 
tus eft, 6 C qui pteribant conuiciabatur 
illumouentes capita fua,ac dicetes,V£S 
qui demoliris templum , di in tribus 
diebus a:dificas,faluu fac teipfu, di de^ 
fcende de cruce. Si mi! i ter di (umi facer/ 
dotes illudentes inter fefe cu faibis,dt/ 
cebann Alios faluos fecit, feipfum noti 
poteft faluu facere, Chriftus rex Ifrael 
defcendat nuc de cruce,ut uideamus dC 
credamus,Et q crucifixi fuerant cu illo* 
|)bra iariebat in eCLCu uero fadla elfet 
hora fexta,tenebrx faiiliefunt fup tota 
terra,ufc]7 ad hora nona.Et hora nona 
damauit lefus uoce magna, dices,Eloi 
eioi lamafabatani qcfeft, fi qs interpte 
tur,deus deus meus, cur me dereliqilf s 
di qda ailanriu cu audiifent, dicebant» 
Ecce Heita uocat, Aiccurrit aut quidam* 
di impleta fpogia aceto,trnpofitoq; ha 
rundini,porrexit ilii potu dices,Sinite» 
Videamus an neturus fit Helias,ad de 
ponedu eu ♦ lefus autemiffa uoce ma/ 
gna,expirauit ♦ Et uclu tepli fciffum eft 
in duas partes, a fummo αίφ ad i mu» 
Cu uidiiTetaut Cetario qui aftabat ex 
aduerfo illi, qdfic cmiflo clamore expi 
raftet, dixit. Vere homo hic filius erae 
dci,Eran: aut di nmlicrcs ( pcui ipedtan 
tes,inter quas erat Maria magdalene, 

di Maria 


ΚΑϊΑ ΜΑΡΚΟΠ 

/xctjfct <ακω€ο« Ύ3) /ΛίΛ$>ου,0*ωσΊΪ μκ ' 
THf 0 «ταλω,αχ, ai Wj οτε h/j ^ τη 7 ώ ^ α * 
«Ιιχολούδοευϋ αιττω» a?JX<xt -ssoAAcu ocr 
^αϋ αναβάτου αυ7ω ε/ς ί^οτολν/χα* Kcc/ ii - 
<ht ο^ίας-γιννομίνχξΙττεί Ηρ τΰΊΧ^αακευϋ ο 
ls /ν ^οΛχββαΤσ/ί,κλθεΡ ’/ωακφ ο &7ro 0C£fA tt 
6tJas ευ%ημωρ ^ουΧεντυς,ος ΚΟα δοττος «μ 
τι^η^εχό μένος Mw &&ο"ιλείαρ 'W δεον,τΆ 
μΑ#<Χα ειβ’πλβερ ^οίΤΰΊλατορ^ητΗσμιΡ 
t ο <rofu« T5? ιη20γ»ο Λ τηλατος εθάι τ /χαχ 
«fi/j ε» hcPh τε^νχκε^» 0 τι^οσ’καλεσ'αΜενος 
£ν κεν TVfivopa. Z7rH%oTH<fi/J ο:υΤ,ε< πάλαι & 
•Λ-εθανεμ^ 7 υου § >α το 73? κεντυ^/ωρος, ε^ο 
jhoUto το τω^αοί τω’/ωςΗφ^π)) αγοξ'άσ'ας σ 1 /? 
ιΡο'να. 0 καθελων αυτό ενειλκο'ερ τη crtVcf ον/» 
0 κατεβηκερ ccutoV <$/ ,αι/κ/Λε'/ω*^' k/j λελα^ 
τομκμενορ εκ ^ ττετ^ας*^ ‘ττ^οσ'εκύλ/νεμ λί 
$ομ επί τώ θι/^αν T3? μνκμείχ.Η μαςϊα η 

μν.'γιΡϋ. X hvh @μαξία’ιβσ'Η/ ΙΟεω^ο&ω ττ^ΤΓ 
δεό^ * <Ptaywop$jjo\} 73? σ^αβ / 

ζά7χ*μβ.%Ιαο μ<χγ<Ρ<χλευΗ 0 μα^ϊα ’κχ.κω€& 
ώ) ϊαλάμΗ,Η yofadp α^ω/χαταϊνα ελΒ^Λχ* 
^.λε/ψωσ*^ <^utoV» 0 λ/οψ τι^&ι ^ μιας cfct&' 
βάτωρ εύχονται \πΐΊομνκμ&ορ ανατείλαψ 
τος T3? Ηλ/ου* κοα tXzyop ττ^ος εαυτοί* 
T(V ατΓθκυλ /Ve fyu7/J το'^υ λί^τορ ,\κφ\ 
Βυςας 73? μνχμείον-^ &ναβλε'4·ασ'οα,^εώ ^ 
jou σΊρ,οτι c£7ro κεκνλ /souo Χι'^©^ } ψ yoofi 
μζ-γαξ σφοΜ^α* Η$)) εΙσ'ελδονσ'Λ ε/ς τϊψ 
/χνχ,αδομ,ε^ίψ νεανϊακορ καΘπμενορ yv7o7s 
ιί ι φο7σ'7Γζ%ι§ε@λΗμενομ 5ολπρ λευκιϊρ , v(gq 
Ιξεθαμ&ΗβΉϊάμ » ο Λε λε'γα &υταίς * μ.»} 
ix^ot/xSacQ·?, γη2Όϊν Ihtqtz τνρ volatu / 
Vo/j 7t>u ε^οα^ω.αενομ , «7^*, ° vk %srp 
ο τούτος ϋττου ϊθχκαι/ ccuto/j «. &λλι/7Γα> 
7»·^ είπατε τοΤς μο^πταΐζ *α υτου 
7T£7ycp , οτι τΐ^οάγβ υμάς εις τ>1ν 7 Λ ^·'λαί/ 
‘άν, Ixf ccurv οψε^ε kccGcos έ/7Γεν υμ7ν^ ε|ελ 
δδσ’αί Ταχν εφυΓοΡ ατ? ? μνΗμει'ό,ϊιχεν ^ αυ/ 

τ&ς 


SECVNDVM MARCVM nf 

8 C Maria Iacobi parui, K lofe mater, 
Salorne, q edam cum effet in Galilaea 
fecuta: fuerant iliu,S£ aiice copiures qu^ 
iimul afeenderanteu eo Hierofolpma^ 
Et cu iam uenifTet uefpera, na erat pa<* 
rafceue,qu^ pcedit fabbatu, uenit lo^ 
feph ab Arimath^a,honeft 9 f e nator,g 
dC ipfeerat expedlans regnu dei,^ fum 
pta audacia,ingreifus eft ad Pilatu, 8 C 
petrjt ab eo corpus Iefu + Pilatus aut ad 
miratus eft,fi iam mortu 9 effet ,di accer 
fito ad fe Centurione, interrogauit il^ 
lum,an dudu mortuus fuiffet* Et re coi 
gnita ex Centurione, donauit corpus 
ipii Iofeph»Et mercatus findonem, de 
pofitum eu inuoluit findoni , δί depo^ 
fuit in monumeto, quod erat exci fum 
e petra» Et aduoluit lapide adoftium 
monumenti» At Maria mao;dalene, S£ 
Maria lofe fpedlabant ubi poneretf* 
Et cu pterrjffet fabbatu,Maria mag/ 
dalene , δί Maria Iacobi > di Salorne, 
emerunt aromata, ut ueniret δί unge/ 
rent eu» Et ualde mane uno die fabba^ 
toru ueniunt ad monumentu, exorto 
fole, δί dicebant inter fefe»Quis reuol/ 
uet nobis lapide ab oftio monumeti» 
Etcu refpexiffent, uident lapidem effe 
reuolutu*Nam erat magnus ualde» Et 
ingreife in monumentu, uiderut ado/ 
lefcentem fedente a dextris,amittu ffo 
la candida, δί expauerunt * At ille dicic 
eis * Ne expauefcatis, Iefum qu^ritis 
Nazarenu q fuit crucifixus,furrexit no 
eft hic,ecce locus,ubi pofuerat illu»Sed 
abite>dicite difcipulis eius δί Petro,qcf 
pcedituos in Galilaea, illic eu uidebitis 
ficut dixit uobis» Et abeuntes cito fuge 
runt a monumento» Habebat enim ii/ 

K 4 lastremot 

ΕϊΑΓΓΕΛίΟΝ 

τάς 'Τξόμ& / η)) \'χ5ασ*/ς«. Θ ουΛε/ιΓ ουΛ /J Ιι. 
•sto// * εφοβοάυτο «. 

Ανανάς cHe -ττ^ω/ ·7Γ£ωτχ Σαββάτου ? Ιφάνχ 
^ωτο /J ^αα^να τη (UttT^aAxvx αφ'κς Ικβε ✓· 
,&λκκ4 εττ^ά^αζ/λον;α* εκε/νχ 7 ro££u 60 ita α / 
•π-χ'φ^ΐλίψ το/ς <αετ αυΤΣΟ γζνομίνοΐζ ζ ssp/ 
Βοΰΰιμ κοά κλαίουσιμ+καικ&νοι ακονααντες ? 
cr I Ίη ν(ο^ εθεάθκ υτταυτκς, Ηπ'ιΞΗό&ν^μίϊα. 
& τάυτα dW//j άυ$ν 7r^iz^<xrov&ip } ε / 
φανε^ωΘχ <$/ Ιτε^α /χο^φχ -δτο^ευσ/χενο/ς ε/ς 
^φπβνο/ α-δτελθοντες ?csr«'y^eAec/j 
7ο7$ λο/7το7ς+ουΛ εκε/νο/ς ε^^ευσα/Μ^ε^ον 
«νακ^/χενο/ς αυτο7ς7ο7ς ενΛκα εφανε^εόδ^ 
W) ω^ε/Λσε// τία; a.7U5tc/.p ctur η)| οΉλκ^ο^ 

κα^Λαμ,οτ/ το7ς θεασ*α/λει/ο/ς Scuto/j ε^χ^· 
‘γζςμίρομ ουκ Izs-hivcfap * 0 ε/ττε//. αυτο7ΰ* 
ττθ£ευθεν7ες ε /g to/j κο&μομ α-δταντα κκ^ύξα 
Ti to ευοτίελ/ο/; -sracrx τκ κτίσ^ο 'sristutfots 
§19^) Bairf/cOsb σΌοθκνετοα,ο Λ a7r/SKVoca* 
κατακ£/θΗνετοα»αχ/χε7α Λ το7ς τ ns/uaacm» 
ταυτα 7Γα^ακολου8κσ > 6 # . $/ ονοματ! μ# 
^αιμόνΙο. εκβαλδσ;^ ^λωατα/ς λαλκο^Λν 
κα/νά/ΐ,οφφ’ ocpovoT/j, κα /j ^ανάσ’ί/Λο’ι/τ* zrt 
ωσϊ/ζ,ου μά αυτους βλάψβ, Vsri α^ω^ους 
χβ^ας t7TtQ ιί <fo\j<f/ μ , καλώς tfouoV/j» Ο 

^XCV οάο κύ^/©' /χετά το λαλχσΌα αντο7ς, 
ανελκφΒκ ε/ς to/j ou^avo/j καί εκάθ/αε// εκ 
Λξ/ω/; του ^εου* εκθνο/ Λ ζΡιρΤ&ομ τες Ικιί 
|ufa/j “ετανταχου, του κυρίου σΌοε^φΟίωτος 
6^ το// λο^ο /j βεβα/οάϋτ© / Λα ^/Ίπα» 
ΖίύΑουΰΰζωτωρ <fn t txtiwp *. 

ϊαυ κατά μ.αρκο/ι 
Ινα^ελ/ου 
τέλ©' 


EVAN GELI V Μ 

ias tremor > δ£ ftupor , S£ nemini quicy 

quam dicebant,timebant enim ♦ Cum 

furrexiflet aut Iefus primo die fabbatt 

apparuit primu Maria; magdalenas, 

de qua eieeerat fepte daanonia * Ilia q>/ 

fedla, renunciauit i)s qui cu ilio fuerant 

lugentibus ac flentibus. Et illi cu audii/ 

fent,quod uiueret> di uifus eiletab illa,. 

no crediderunPoft hsec aut duobus ex 

ipfis ambulatibus, manifeftatus eft in 

aliaforma,euntibus rus.Et ilii abierat. 

6 t renudarunt reliquis ♦ Nec his ilii cre^ 

diderunuPoftea difcubetibus iliis uru 

decim,manifeilatus eft,6i exprobrauit 

illis incredulitate fua,S£ cordis duricie, 

quod qs qui fe uidiiTent rcfurrexiflc,ii 5 

credidiifennEt dicebat eis^ Ite in mun^ 

dum uniuerfum, 61 pdicate euangeliu 

omni creaturse.Qui crediderit,^: bapti 

2 atus fuerit, fatuabitur, Qui uero non 

crediderit,condemnabitur*Sionauero 

£? 

eos qui crcdiderint,h^c fubfcquentun 
In nomine meo d^monia ei]cientXini 
guis loquenturnouis,Serpentes tollet. 
Et fi quid letale biberint,n 5 nocebit eis 
Super egrotos manus imponent,^ be 
ne habebut Jtac^ dris quide ροίΐφ io 
cutus fuiffet eis receptus e in ccelu,&: fe 
dit a dextris dei * Illi uero egreilfpdica 
uerutubic^ drio cooperante, & fermo< 
nem confirmante,p (igna fubfequetia, 

Euangelq fecun/ 
dum Marcum 
finis. 


— 


— 


u? ΒΤΑΓΓΕΛϊΟΝ ΚΑΤΑ 
Α ο r Κ Α Ν 


EV ΑΝ GELI VM SE.CVNDVM. 
LVCAM 


ttqcTk 7τ^ ετεχε/ρκ / 
<Τ<χυ αναΤαξα S^^iniHcriv ·2δ·£ 

- ι ·> 

3j, r 7Τε7ΓΛΝ£θφοι=>ί<αενω/; qv 
||lj h^u/j -τι^Λφ/χάτω/ζ, κα^ως 
'τταξ’ε^ωο’αι/ tf/x7/z o/ αττ α^χκς auro 7 rfoa κάϊ 
v&H^trou. yt/Jo/J-iVOi ΊΖ)λο·γου„ VcPoft/z κα» 
/W. 0 Z ΎΐΛ^κκολονύκκοτι,ανω^εμ τνασΌ.μ ακ^/- 
&ως κα^ε|«σ' cb/ γ^άψοώ Κξάτίεε %£οφι' 7\ε, 7/ζα ε-δτ/χυωσ' 7 Γ£^·/ oo/j κα τΗχύ'^Η^λό 

ycop aiw &σΐφάλ 0 α/ζ * 

Eyipvro yj rai<f ίιμεξαις hpcoJW του 
βατζλεως q5) /oucTaiqc^ , ζε^ειίσ' τ7ς, ονομα 
τι 1 <χχαςΙαζ,ϊβ^ζφΗμίςί&ς αβ/α* a φεωκ 

StuT75)% <rfj ^uyari^oi/j &<χςωρ & το ovo 
/χα ceu'? ελ/ο'άβεΤ^κσ'ο'./ζ q Λ'καιοι αμφοτ^οι 
ενω&ιορ r fc8 t Tgrcf{vo^iVot yv ττ<Χ(ΤαΐξΐΜξ 
yVTO?icae, V(gq Λκα/ω /xcccrt τΰ) κυ^/ου σμεμ/ 
'nfoi.Wj ονκ πμ αυΤοΤίΤεκνο^,καΘ’οτ/ η ελ/σ'ά 
βετ η/ζ ssl^ccy h)j άμφοτΐςοι η \^οβεβκκοτες φν 
tcu§ Ημεξους kuq^j n&cap „ Ιφενετο 

ίε^ατευβ/ζ ccjrcp yv τη τσ,ξβ qS) εφκ ✓ 
'μζ^ϊβ,ο, &utou ενα/ζτί του ί&εοϋ κοίτα το 
ε3© / /ε^ατε/ας ελαχε/ζ του Θυ/χ/άτα/, 
ε/ο'ελθω/ζ ε/ς το/ζ ναο/ζ Τ3Ζ κυ^/ου*>0) 7τα/ζ to 
7τλκθος Τ20 λαουκ/ι τι^οσευχο/χεί/ομ ε|ω τίζ 
ω^α τΰ) £Κγχ»άβατος.ωψΟκ ^ aul&gi 1 ^yyi! 
λος κυρίου £5ωρ, \κ<Ρε%ιωμ τ SvalaSH^iou Τδ) 
Θυ^ία/χα? 5 ♦ ιή ετο^άχθκ ^αχαρ/ας ’/^ω/ζ,κ^ 
φοΒ©' iTVicnp ε7Γ <χυτο/ζ t ίπ&ζμ d£ 
‘frgoQ ccu7o/j ο αφφελος */χη φοβου ^αχαρ/α f 


Λ ς/ 


ΟΤί Vonia coplures aggrefti 
fant cotexere narratione 
ear,q in nobis certiflana 
ride habet, reru, ficati tra¬ 


diderat nobis rjqab initio inis oculis 
uidcrat, ac pars aliqua fuerat eo^z qua: 
narrabat,uifu eft & mihi,ut de integro 
cucfta diligeter ^fecutus^ex ordine tibt 
fcribere optime theophileait agnofcas 
eo γ. de quibus catachuminus inftitu^ 
tus fueras certitudinem. 

Erat in diebus Herodis regis Jud&a^ 
facerdos quida nomine Zacharias de 
uice Abia,6£ uxor illius de filiabus Aa^ 
ron, 5 i nome eius Elifabeth. Erant aut iufti ambo ante deu,incedentes in orn 
nibus madatis 6 C iuihficationibus dnt 
irreprehenfibiies. Et no erat iliis filius, 
eo φ eilet Elifabeth fterilis 3 & ambop/ 
cefliiTent in diebus fuis.Facftum eft aiP 
tem cum facerdotio fungeretur Zachat 
rias in ordine uicis fua: ante dcu, fecun¬ 
dum confuetudine faccrdotrj , fors illi 
obuenit»ut incenfu poneret, ingreftuS 
in templum domini, 6 C omnis multitu/ 
do populi erat orans foris hora incefiV 
Apparuit aut ilii angelus dni ftas a de¬ 
xtris altaris inceffEt Zacharias turba> 
tus eft uides>& timor irruit fup eu.Ait 
aut ad iliu angele Ne timeas racharia 

quoniam 
as 


Er ΑΓΓΕΛί ΟΝ 


EVANGELIVM 


οΊΟΤΐ U (ftCKOV&H H Minoie, σΌυ,Κΰά X ytWH eris 
lAiVaSsr yzWHcfe, vjop <foi 3 καΛεσΐίς το 
ονομα. αυτού /cosxvvh/j,^ Xsou χ<χ$ά. <roi> 0 
dya7hia<flo j7 \\^ 7r oThot επί τη y εν ν nere, αυτ 
χαξΗΰ'ον~ί ea» ε 5 ϋΐ φβ /χε^ας φωπ’ΐομ κυ^ί#, 
οινομ o^joc ου /xh τπκ,κώα 7τνεν/Λ<χ>- 

τος αγϊ« 7 tAkc&k σίΤοα ετι εκ. κο/λ/ας /xwfos 
auTjj^ TTO^oUQ <'?h/ ιρ/Μσ^αυλ εττ/^εφβ 
‘TTgos χΰψομ το μ ΰεορ ίχν^,ν^ &u£s -τι^οελεϋ 
ο'εΤοκ <vvco7t7o/j Scuts? 7τνεύ/χα7/,0 cPtuocb" 
/χΊ η λ <" 2 , ε ·57 / SJ εψ οα xa.gflia.s παΤε^ωρ επίΐί 
χνά,Φ α7τ^βς <$> φρονκο^ (Ρϊχφωμ,είοιμά 
αϋΧ χυ^ίφ λα,ορ χοίε&χΟυααμ^μομ„ είπεν 
^αχα,ξϊ <χζ πνοξ <τ ay /ίλορ. ifflj! y νώτο μα t 
TiSTp/tyca yd$ ζιμϊ -ΤΓξεσ'βύτχς,Η}) κ φαυκ 
■ΤΓ^οβεβκκΰύα νν7οΧς κ/χε’^α/ς au"?* η)) Ι/νποχφ 
θε/ς ο ά^ελος,ε/ττε /J <χυ7ω,εφω ε;/χϊ φαβ^ιυΑ 
ο ·%ε5κκ«ς φωπΊωμ τ® £· ε δ»κοα απες&λίω 
ΤναΤχί) <fat Τΐ^οζ ο%0 ευα^ελίαα<&οα <ro/7ocu 
τα, 0 WW cV« cT/cottw/j /xh ^aua/xSx/©'* 
AaA«oU/ ajg/ «s w/xs^as ταντα,ανδ’ω/ί 
oux επ'ΐΞ^υα'αο, 'PlsTvoyotq μου μι 2cvss ττλκ/ 
jooBhVovtj ε/ς τγ» χαι^ορ αυίίν» κ<χι ημ ο Acc 
ος TrfotfcAoKw/; t>/j ^αχαρ/α/ΑΗ^) εθαύ /xot^ou 
\μ 'hS' ^ονί^&μ αυτό μ φ Ί$ να^,ς/^ελ^ων 
ουκ Η^ωοατ AccAijaa/ αυτ°7ς*ν^}| Vn^vo 
o*a/j οτ/ os/Tfacr/a/j εω^αχεμ φ Ί$$· ναω»0 &υ 
m/j ΛοΟ'ευω^υ αυτ^κ)} J7' ίμ&νεμ κωφ^,Μ) 
1^ϋετ° ως ε7τ Ai/^cfa/j a/ Η/χερα/ φ) λφτ^/ 
'Τ'ίας 5cur,a7r«A6£/j ε/ς τ/υ o/ho/j χυτζίλ,/χετά 
Tauras τκς η μ έ^ας * σ*αυ ε'λ αβε /j ελϊαάβε7 
« ^ttUH ^υτου,Κα/•δτε^ϊε'κ^υβε^ εαυτίώ /x£l· 
νας ττε'ντε λε'Τ'δι/σ'ά, οτϊ ούτως /xo/ ττεπαί^ 
χχεμ ο κύ^/© -/ ^ Ημε^αιο,φΐφεπβ.^εμ αφεχ- 
Αθ /j to ονβ^ος <αου tju ανθ^ω^ο/ς * ^ 
μκνί \S X ϊκτω 7 WssaAx ο α.'^ελ© - ' 
^αβ^υλ ν^το του^εοϋ ε<ς τζόΧίμ Φ\ ycu 
Χίλοϋί ας η ονομα. να^α^ε^, τι^ος ^τα^Οενο^ 
μ$μ\!Η$Ουρ&ρΙω hvfyi ω ον ο/χα <«σ*Ηφ, 

Ψζοιχον 


quoniam exaudita eft deprecatio tua* 
Et uxor tua Eiifabeth pariet tibi filiu, 
^ uocabis nome eius loannem, & erit 
gaudium tibi, & exukatio , δ£ multi in 
eius natiuitate gaudebunt * Erit enim 
magnus coram domino , δί uinum 6C 
ficeram non bibet» Et ipiritu fandlo re 
plebitur adhuc ex utero matris ime di 
multos filiorum Ifrael couertetad do/ 
minum deum ipfo^»Et ipfe procedet 
ante iliu in fpiritu & uittute Heli^, ut 
conuertat corda patrum in filios, δί iw 
aedulos in prudentia iuftoru,ut paret 
dho plebem perfed:a*Et dixit Zacha/ 
rias ad ageluJn quo hoc fcia C ego em 
Ium fenex,6i uxor meaprouedta in die 
bus fuis*Et refpodens angelus dixit et 
Ego fum Gabriel qui ailo ante deum* 
δί mirius fum ut loquar ad te,6£ h^c ti/ 
bi euangelizem»Et ecce eris tacens δί 
impotens loquendi > ufq; in diem quo 
ha:c fiant pro eo q? no credidifti uerbis 
meis.qiiie implebutur in tempore fuo* 
Et erat plebs expecrias Zacharia,^ mi 
rabanf q> tardaret ipfe in tepio* Egref/ 
fus aut no poterat loqui illis» Et cogno 
uerunt q? uifione uidiriet in templo» Et 
ipfe erat innuens illis , δί permanfit mu 
tus»Et fadlu eft ut impleti funt dies o£ 
ficrj eius 3 abr]t in domu fuam»Poft hos 
aut dies concepit eiifabeth uxor eius, 
δί occultabat fe menfibus quinq^ di/ 
cens * Si fecit mihi dominus in diebus 
quibus refpexit, ut auferret opprobria 
um meu inter homines»In menfe au¬ 
tem fexto, mirius eft angelus Gabriel 
a Deo in duitatem Galilxx , cui no ¬ 
men Nazareth, ad uirginem defpom 
fatam uiro, cui nomen· erat lofeph ; 

de domo 


ΚΑΤΑ ΛΟΪΚΑΡί 


οίκον τ 5 ονομα $ 7 τα^ινΧ,μ.&/ 

j/a/x.t^:)) Χισ’ελΰων ο arfi eAos ti^os avaiw ?// 
Ήτειν χαί£ε χεχο^/τω,αενΗ,ο xi/j<o$ /χε7ά</δ 
ΙυλοφΗ/χείΉ οΊ) <$> ytwcnt\lp^H )<PouCa,£it 
Τα^άχθκ ετε ■il&fi λο'ΐ ω αυτ^λν^ ^i&oy^t/ 


το τεοταττος ε/Η ο Sccurac^o? ουτος,ί^ Ιι- 
■δτευ c) αχΤελο$ αυτκ* ,α» φοβου/χα^/α/χ.. ει^ες 
χ)' χα^ίν ττ^α Isd 1 Θεω.’/Βου' σΊΐΤ^νκψκ tyJ ya / 
Sfiy ΐΐ^ /j Ti^HVjoVt. κοά xaAeV<|$ το ονομ a au 
ΐΗΣθτΝ»έυ7ος Vsa/ /xejfas, ijo$iajwstf 
Κλχθ«νετ^,κοα cPcoTQ ccu7a xt/^/oad ΰζοςτομ 
ΰςο'νομ Χαβ;'^ Τ37 στάλος carTSU^ βασνλε'υ 
Ce £7 r/ to/j οικομ ’/αχωβ ε/ς τοϋ$ St/oovocs ♦ 

^ Βασιλείας αυτ# dux ε£α/ τέλος * ίιιχζμ 
<& μαψαμ 7ΐ|ος τό /J 'ccyyiXop * στως ε5ά» 
TZftT 0 , εττε/ aVcf^a ου Πνωα’χω;!'^ α·δτοχ£/θε/\ 
οατίελος ίπτεμ αυτί/.τετευ/χα αΓ/ου εταελευ 
σε -Tj εστ/ αε.π)) cTaoa/x/s ϊψ^ ετα/αχ/άσ^ Coi 
<Εο νΟ) το' φενι/ω,αει/ο/; ε| σδ af/o/j, xAhGkoVj? 
^ο'τ θεου»ι^ ’icTou ελι^άβετ κ αυ^-νει/κς «Του, 
η)) αυτΗ αυν^λκφυ/α ζο/υ <$/ Γκ^ au#, k)j ου7οο* 
Mw έκτους £ 5 ΐμ αυ τη τη χαλου/χενπ st!$a, ο 
τι ουχ α^αυατκσθ -^<χ7ω Θεω ttoc/j ξημα * 
ε/7τεν q μα^ιαμίι cGou η cBduAh κυρίου ytvotlo 
μοι χατατ> |h,<xcx aou*t^q α’δΓΗλθει» ασταυ^ ο 
arfsAos , Avasaaa ^ μαδιάμ. yvlais ϊιμε^αι s 
Ταυτα/$, ε7Γ0£ε'υθκ ε/ς τίώ ο^ε/νπν <<χε7ά cccrouv 
«^hs s/s ττολιμ /δΤ'α.ν^ ε/α«λθει/ ε /s tov 0 / ^ 
χον ]αχα^ί«,^ Η£Π7 άτατ 0 τίω ελ^άβεΤ ♦ 
εφενει 0 ως κχουσεν ελ/^άβε7 ττυ αωταϊμομ $ 
μαξίαζ,&κϊρτΗϊεμ το β^ε'φος τη κοιλία 
caiqS)» Ηοαετελκο^κ 7mVjaaTo$ αφ?ου η ελ// 
αάβετ Rod ανεψωΐΉσ*εν φωΐ/κ ^'-ε'χοοΛΗ,Η)) 1 / 7 T£/j 
ευλογκ^αεν» αυ φουα/ξφ^Ηρή^ 710 ?^^/ 
νος ο χα^δτο'ς ςδ'ι κοιλίας σου ττοθεν /χο» 
τουτο,Ίρα ελθπ η /λητη^ Τΰ) χυ^ίον ^α,ου τΐ^ο^ 
/χε; /cBou ^ ως \y(uT η φωνΗ T3? acaraa^ou 
αου ε/ς τα ωτά μ^εακί^ίΗσεμ,^ν αία^ιάσ<1 
7Ό €%ί$ο s εν7« κοιλία ,ua$,h5) μακα^ία η 7γ/χ 

stWaaa 


SECVNDVM EVCAM 110 

de domo Dauid,8c nome uirginis Ma 
ria* Etingreilus angelos ad eam dixit* 
Aue gratia plena, doiiiinus tecum, be> 
nedidta tu inter mulieres. Illa uero cu 
uidiflet, turbata eil sn fcrmone cius, 8έ 
cogitabat qualis eifec ifta falutatio* Ec 
ait angelus ei. Ne timeas Maria, inue/ 
nifti em gratia apud deo. Ecce cocipies 
in utero,& paries filium, 6£ uocabis nc$ 
men eius Iefum»Hic erit magnus, di fE 
lius altiiTimi uocabit? * Et dabit illi dns 
deus fede Dauid patris ei9, di regnabit 
fup domu lacob in ^ternu,6ircgni ei 9 
n5 erit finis.Dixit aiit Maria ad ange- 
lum*Quomodo erit iftud, quandoqut 
dem uiru no coonofco C Et rndens an-^ 

O 

gelus dixit ei, Spus ianBlus fupuenict 
in te,& uirtus altiiTimi obubrabit tibi * 
Ideoq? di qcfnafcetur ex te fandlu, uc> 
cabitur filius dei. Et ecce Elifabeth cog/ 
nata tua P & ipfa cocepit filiu in fenedui 
te fua.Et hic menfis eil Textus illi,q uoy 
catur ilerilis, qa no erir ipoilibile apud 
deu omne uerbu.Dixit aut Maria*Ec^ 
ce ancilia dni, fiat mihi fecundu uerbu 
tuu,5! difeeifitab illa angeius.Exurgesi 
aut Maria in diebus illis, abfit in mon/ 
rana cu feifinadone in ciuitate Iuda, dC 
intrauitidomu Zacharia: di faiutauit 
Eiisabeth^Et fadu eft ut audiuit faluta 
tione Mari^ Eiifabeth,exultauit infas 
in utero cius. Et repleta eft: fpu fando 
Elizabeth , di exclamauit uoce magna 
di dixit. Bndida tu iter mulieres,^ bni 
didus frud^ uetris tui.Et unde hoc mi 
hi,ut ueniat mater dni mei ad meCecce 
ern ut fadra eft uox falutationis tua^ in 
auribus meis, exultauit in gaudio itu 
fans in uteromeo*Et beata qua; credis 

diC 
I1S ΕίΑΓΓΒΛϊΟΝ 

σ'Λσ’Λ,οΤ/ \sciX τίΛίίωσ'ίσ'Το?^ ΛελαΛΗ^υ&νοΙ<» 
b.\ffH ττ§<χ κνξ!ου>Η)) h -πιρ μα^-ι ά<α.ΜεΓαλεακϊ 
Ί* ψυχκ μ.'ύ Τ κν^ιορ+και «Γα/Χν/ασΐ /j το otV£V 
^χα/χου 67Γ s Ί^ 1 ^εω τω σ’ωτΗξί μου,οτι \* 
7τεβλεφε^ εττί niuj τατ nivacnp ςδ\ <fouAw§ 
a\j / TS) i t(S i c\j 'ffi r υάυ /χακσγ/δα/ΤΓ,χιε ττα 
σ'α/ αι Γει/εοα*θ7/ \7T0iH<fip μοι /.λίί αλία. b «fu 
νατο’ί,ΐ^ α.·γϊορΊΪ ονομ.<ζαυτ>Και το ελεο5 
&ντ ε/ς γενεάν 0 γενεάς ?°7ς φοβ^^υ^/ο/ς au 
1ορ*ΈττοΐΗσ·ίρ kjoctos $ &$αχίονι auTW, Λε 
ο’κο^ττ/σ'ε/ι υττε^κφ aviis Λανο/'α καρΛ'ας Stu/ 
^♦Καθείλε^ cfcaJasag α-?ρ θ^ονω//, ty υψωσ^ 
Ταττ^νους,.πβνωνΤας yvi7v?\n<ff.p αγαΘω/ν.καί 
■δτλϋΤοάυΤας ο/^α^αλε κεΛ.Αν^λάβει 0 /σ'/ 

f ακλ vra/cfos StuT J( uvHcS-HV<5a ελεδς.καθοΕ V 
ΧάλΗο’ψ 7ΐ%οζ r=vc, -sraTpjas Η/χωμ,*^ δοβ^ά 
«({χ 0 ^ ασε^,ααΤ/ &ντ ε /sr/j αχωνα,Ε,ιχα' 
νε /j Λ 4 μαψχμ. <ruv IlvIh ωτει μην as τ^&ο,,κάι 
V7ris^^p hq, τορ όικορ ar?«. Τη q ελ<αά>· 
βετ ε7τλΗά>Η δ ^ονος τ 7txf/j αυτίχυ,Η)) ε^ 
VHoT<u ήορ.κάι HK^tfap οτ'πΰ'ϊοικοι 0 οι αυγ/ 
γενθς αυ^,οτ/ε/χεγάλαυε /j κΰψοζ τν ελεοί’ 
IcOr /χε7 αιτ? ? 0 crcuj ίχαΐ^ορ αι7Η*κά; εγ^εΐ® 
ς^7π δγ«Γ οη κ/χε^α ίιλβορ 7 ΐ§ϊτίμ&ρ τ’ ττοϋ^ί 
ο/>.κα/ εκάλϋ// ccut> tisr / ονο/χ<χ7< τ t«ra/ 
los aur Ίαχα$ιαρ*·κοίι αποκ ^θ0σα η /xhthj 
δίυτ,Ι/ττε/,.ουχ/,δο&ά κΛηΘη^^ /ωάννκς. η)) 
inrap ^os avnivj ,οτι ou<fi/§ %&ρφ φ\ 
ovy/tvtla aou ος καΛείτοκ Ι^ονόμάίι rv/ 
τω. «VVsvoVo/j cf£ *&e^ ‘z&a.Tfi αυτοί/* Tt>> t/ a/j 
^ελο/ καλβίθοα αυτ ορ,και οατήταξ τπίνα./ 
Kihop ίγςα^,ερ λΐΓώρ/ιωαννησ' ZHp το ovo/ 
μα. αυτόν, κα* Ιθαν^αασα/; ξάντες,ανεω / 

^ > i 

χθκ 2\.ε td so/xoc αυτόν ζτα<=αχ>Ημα ., κά< η 
γλωοία αυτόν, κα/ ελάλβ ευλογω /J ττ/ί 
ΐορ^και ΙχβΖτο εττ/ TravTas φδβ© - ' του§ 
*δ5·ί^/ο/κοάϋτας δευτονς, κά» ολ« τη ο-· 
javH τη§ ιου^'α/ας cf /ελαλθτο τσάντα τά 
|π/χατα ταντα» κα/ 0εντο ράντες ο# 

IwqwwTis 


EVANGELIVM 

dit, qm |7iiaenf ea qua? dicta funteia 
dno» Et ait Maria * Magnificat anima 
mea dominii. Et exultauit fpiritus me/ 
us in deo ialutari meo. Quia refpexit 
ad humilitate aucilla: fu^,ecce enim ex 
hoc beatam me dicent omnes genera¬ 
tiones. Quia ferit mihi magna qui po/ 
tens eft,& fanctu nomen eius. Et mife/ 
ricordia eius in progenie δί progenie» 
timentibus eum.Fecit potentia in bra/ 
chio fuo, diiperfit fuperbos mente cor/ 
dis fui. Depofuit potentes de fedibus» 
di exaltauit h u miles ^Efurientes impie- 
uitbonis,^ diuitesdimifit inanes * Su 
fcepit ifrael pueru fuum, ut memorei/ 
fet mifericordia:. Sicut locutus eil ad 
patres noftrosapfi Abraham & femini 
eius in xuu . Maniit aut Maria cu illa 
cirriter mefibus tribus, di reuerfa eft in 
domu fuam.Elizabethaut impletum 
eft tempus pariendi, di peperit filium* 
Et audierut uicini di cognati eius quod 
magnificaftet dris mifericordia fua cii 
illa,6i congratulabantur ei. Et facftu eft 
indieocftauo,uenerunt ad circuriden/ 
dum pueru,^ uocabant eum nomine 
patris fui Zacharia* Etreipodens ma/ 
ter eius dixit. Nequacp, fed uocabitur 
Ioannes.Et dixerunt ad illam. Hemo 
eft in cognatione tua,qui uocet hoc no 
mine. Innuebant aut patri eius, quid 
uellet uocari eum. Et poftulata tabella 
fcripfit, dicens . loannes eft nomen 
eius.Et mirati funt uniuerfi. Apertum 
eft aut os eius ilico. Si lingua eius>& lo 
quebatur benedicens deum. Et fadtus 
eft timor fuper omnes u irinos eorum 
di fuper omnia montana ludiae,diuul 
gabatoia uerba h-xc,C^ pofuerut oes q 

audierunt 


ΚΑΤΑ ΛΟΤΚΑΝ 


SECVNDVM LVCAM 


III 


ακονσ'αντίς c/U τη xa^icc αν'^νλεφοντες « 
τ/ά^α το 7ra/c Ρϊορ τούτο Vssx/;0 χε /j κυρί** 
κρ /χεταυ TcP,Rod ]αχα£Ϊας ο 3τατΝ| auTW £ 
■ 3 Γλκ<θ« 7 TV£uVoCTOQ acyioU.l^Lj - 71 ^ 0 £φΗΤ £UcT£t/ 
λεχω/^Ευλογ κτ ος κύ^/ος ο θεός τΰ) /a^ctfbt ν 
οτ/ £7τεσ'κε4· ατ0 κοα ir;oiH<fip λυτρωαιυ Tsg? 1 
λαίρσι/Τ#*^ uy&^ip κε^ας <ΛοτΗ£/ας κμ·~/* 
ο/κω ΆαξίίΡ Τΰ) -πακΡοο, αυΤ3?*κ<χθως 
\λάλΗ<κρ Λά 5 ο ματ oc, τΆ/ ayiup rPA/ atl 
α/ωΐ/ος ^οφΗτωρ ΐχ.υ'πΡ,σ'ωτκξία.ρ c/fc, εχθρών 
εκ Χ β ?°'ξ τζάντωρ oPfv/XiOOajuTwV 
«/λας,ττο/^οΌο ελεος /χετά -δτατε^ωμ κ,μω^ 
Κθα/χυχ<θί5ν<χ< £Γ<αθΗκΝσώΓ/ας,αυτ.ο|κο^ ο// 
ω^αοσΐ /j 71505 αβ^αα/Λ ryj -δτατε^α πμωρ,Τΰ) 
cPoaua/ h^u/j, δίφορος εκ χβΐ’ος,'ΡΑλ εχθρών 

h/xw/j ^υζθ·ενταζ ? λα§ευβ^ αυΤω, yjocnornTt 
H9^ ‘Pixciio&cwH ψιωπιορ ϊχντΰ) πάτας, τας 
‘πμ ε ρας 9^) ^ω«5 w^cxoj/m^ cru -sya/^/o/j 715® 

tyHTKO, νφ/5>ί ηλκθκσΤ, '71%0'1?<>ίΰθΉ$ 71^0 TITO 

σω·33·« Hujiy ζημοίτ&ι ο^ους αυτ,τ cPovvoa 
γνωσ'ι/; ΤωτΗξίας, Ίχ) ί λαω αυτ,^ν αφεΛί αχ 
μαξτιωρ, <Για αζτλάφχνα ίΧί'ΰς. θεού Ημωρ* 
ψ οΤς εττεακεψατο κ/χας ανατολκ c/^ ιίφους, 
ί-Ώ-ίφαι/αΓ τοΐς <$> σ'κοτβ ακία^ανάΤον κοε 
G^juvo/a,? κατευ^αυα/ τους 7τοοΡας k/.xco/j 
Ι/ ςο^ο/ίΙ/^κνκς,Τοο^ τζα^ιορ πΰξανερ H0U 
Ικ^οίτα/ουτο 7 Π/εύ,αατΜ^ h/j ταΐα ε^κ/ 
/λο/ς,εως Ημ^ας, ooi/cccT-s/fscos αυτοϋ 7 Γ£ος του 
ν^α«λ » Ε-^ενετο τα 7 ς Η/αε®οας 
Ικείναις , εξηλ^ερ ^ο^,μαί -sra^a κ αίσιος 
avyovsou αττογράφείθα/ 7ra<rocju τΐώ οίκου 
fj 3 jjHp t a.\)THH δυετο 75 οίφιί tt^coTk Ιφενετο «Γε 
/χοηυοντος ς 5 \ σ'υ^'ας κυανίου * ι^ εετο^ε'υ 
όντοτσάντες δίττοφ^άφεα^α/ utasos uaabjj 
*tS''iap 7 τοΛί.υ*άυεβκ c!V ΐ|φ) /ωσ*κφ οεδτο 'f φ<χ 
Χ/λαίας,εκ ττο’λετς pctl<x%z&, εΐζ tWj iovJV/ 
αρ-,ίΐπ. -πό'λιρ Χαβ/Υ,κτ/ς καλβταί βκ^λε > 
*/x,dY(X τ<Σ i/trou αυτί)/; c^. omou ^aT^f - 
Sa^ct^.· ι\ι\α· 5 Γογ^άφε(θ ar auv μάςιοίμτκμζ 
, /Ακκδευ^εν» 


audierant in corde fuo dicentes * Quis 
nam puer ifte erit C Et manus dni erat 
cum illo*Et Zacharias pater eius reple 
tus eft fptritu fandlo^ prophetauit di 
cens *. Benedictus dns deus I frael, quia 
uifitauit Si fecit redeptione plebi fuar. 

Et erexit cornu faiutis nobis y in domo 
Dauid pueri fui* Sicut locutus eft p os 
fanCto^ qui a foculo fuerunt propheta 
ru fuo^z,faIuationeex inimicis noftris* 

8C de manu omniu qui oderut nos^ Vt 
faceret mifericordiam cu patribus no^ 
ftri s , & memor cftet teftamenti fui 
fanClt T lufiurandum quod iurauit ad 
ad Abraha patrem noftrum.daret no/ 
bis, ut fine rimorc de manu inimicoi^ 
noftro^ liberati, fcruiam9 illi. In fdlita 
te δί iuftida cora ipfo,omnibus diebus 
uit^ noftra. Et tu puer ^ppheta altiftiU 
mi uocaberis,praibis em ante facie dni 
ad parandu uias eius ♦ Ad danda fcieti 
tiam faiutis plebi ei^ in remiftione pec 
cato^z» Per uifcera mifericordfodei no/ 
ftrunqbus uifitauit nos oriesex alto* 

Vt illucefceret his qui ί tenebris δί um/ 
bra mortis fedeban^ad dirigendos pe 
des noftros in uia pacis. Puer aut cre^ 
fcebat δί cofortabatur fpiritu,^ erat in 
defertis ufqj in diem oftefionis fua: ad 
IfracL FaCtu eft aut in diebus illis * II 
Exrjt decretu a Ca^fare Augufto, ut de 
feriberetur untuerfus orbis, Hia:c defav 
ptio prima faCta eft pfide Syria: Cyre 
nio»Et ibat omnes ut deferibereni fin 
guli in fua ciuitate ♦ Afcendit aut δί Io/ 
ieph aGalifoa de duitate Nazareth i 
Iuda^a in ciuitate Dauid, qua: uocatur 
Bethlee, eo ψ eikt de domo δί familia 
Dautd,ut defaiberet eu Maria dei]po/ 

L fafibi 
Ι2Α 


Ε ΪΑΓΓΕΛΙΟΓ* 


μ νκ5ευ/λένχ αυτφ Γαιχχίκί,ο vcrtf ΙγκυφάγΙνί] 
το ^ V/ Tg^ 1 ε/να/ αυτου$ εκεί £^λ «VcSbicrot /ι 
a/ «/αέρα» TS? Τίκ&,μ &υτ£ώ»ετεκε /J ιυ/> 
ijov W? Τ τ^ωτοτοκομ, scuTctfyaVcort/J 
fcur, [\(ty & νίκλινφ αντμ $J τη φάτνχ. oVo7/ 
ουκ k/j ίχντο7ς toWo^ <$; τω κ<χταλνμβ.τι*@< 
7Γο/,μενες «crcc/j $/ τη χω^α τη αυτί? οο'χ^οευ^- 
Χούντες ν\9^ φυλάατοντεσ" φύλακας ςδΊ νυκ 
τος ίτζίοίω ποίμνη μ ο:υτΡΑ7 * Η9^ >; ^ ου χ 

^ελος κυρίου ε7τε5Η^υτο7ς,Η9^ xujiw 
7fsj/ ελα,αψ^ αυτούς * i^j εφοΒκ^χααμ φο 
βο /j μ(·γαμ . ν^)) ε;·τε/ο αυτοϊς ο α^Τ'ίΧβΗ 
<uh φοββ&ε/κΡου γχ /p ευαγγελ^ο/αα/ νμΊμ 
Χ<χ$αμ μ^άλΗμ,ητίξ ίζαι zs-avrilsd 1 λαοί 
οτ/ ετε'χθχ u/x7/j αημιςομ ο'ωτχρ,ος f.5f/J ΧΡΤ 
ΣΤΟΓ κύ^ος V/ ττό'Χβ Χαβί JV V\gq ττο ^7ί 
<3® (TH/xfo/j.tu^KirtTS βρέφος εοΰ7ο(^φανω(α.ενον 
κιιμζνομ yv φάτνχ. η)) c /Ι,α/φνχς \yiviTO dah 
a,yyi7\oo ·δτλΗΘος 5£ατ/ας ovjav /ου, αι 
/jouvtco^ το /j ^εο /j Χεφοντω /J. σ Γ 'ο|α <VV 
ίφ’δΟ'ζ £εω > Η9^ ε7τ/ φκς ε/^κνχ,σινΘ^ωτΓΟίς 
lucToHiot* <192)] ε^ενετο ως άττΗλθομ &7rau/ 
rffli? \ΐζ τ>μ ον^ανομ οι a-y-yeXc/,^') ο» av0j» 
7TO/ ο/ ·33Ό/<αενες Χιπομ τΐ^ος ά/&,κ'λους.Λελ 
^ω,αε /j cTh εως £χ^Χεε/α,καί Ίο^^μιμ 7ο ^x<ua 
τοΐπ° to ίεφονος,ο ο κύ^ος ^νϋ^ι&μπμΊν, 
^ κλ^ο/; cmzv<?avTtc>/ άνεί /jo/j τήμ τε / 
μα^ΐο,μ και το μ ’/ωσ'κφ κα/ το β^εφ©-' κεί / 
μ,ενο /j τη φάτνχ./άο'νΤες <& (ΡΊί'γνωςιο'ϋ.ρ 
7τε^/Τ2) |Ηματοξ τΰ) λάλχθενΤος άυτο7ς,7τε 
ji T3? troc/JVou' τούτο ΐΜφ^ ξάντες ο / ακονχ 
σ«ντες l0av/xacfa/j •srsj/ 'ffv Χαλπθε'ντωμ u/ 
Wo^J τ&οιμζνωμ 7ΐ^ος άυτονς»Η Λ' μαςιαμ 
■ετάντα o'cwtTHf& τά ^ η μαία ταυΤα,αν/λβάΑ 
Aovcrt* $ τϊί κα£ cT’/a &uqS\ , καί; U7rtS^4-a/i 
0( ντο/μενες ^οΐά^οντεο* &<νοίωτες to/j 
ΙΑ εο^,ετΓ /'ποοαιμ oiq χκουσΌί^,ν^ ^/cPo/j κα- 
^ως ’εΧαλκ^Η τΐ^ος αυτούς ♦ καί οτε επΑκ ■" 
e^xc^a/J Η/Λε'^οΚ ©κτω τον πι^ιτζμ&μ Το 

τΓά/Λ'ο^» 


E V A Ν G BL· IV 'JVi 

fafibi Uxore 3 qu^ erat prcgnans, Fa^ 
d;um eftaui cu effent ibi, impleti funt 
dies pariendi^Et peperit filiu fiium pri 
mogetiitu,8i fafei]s eu iniioluit,& redi» 
nauit eum iti pfepio,quod no effet eis 
locus in diuerforio ♦ Et paftores erat in 
regione eadem uigilantes 3 6£ cuilodiea 
tes excubias nocle fuper gregem fuu ♦■ 
Ecce angelus domini iletit iuxta illos» 
81 claritas dei circumiuifit illos,6^ timu/ 
erunt timore maono * Et dixit illis am- 

O 

gelus v Ne timeatis * Ecce enim euam 
gelizo uobis gaudium magnum quod 
erit omni populo, quia natus eil uobis 
hodie iaIuator,qui eft Chriilus domi/ 
nus in ciuitate Dauid, Et hoc uobis fi/ ; 
gnum * Inuenietis infantem fafcqs in-* 
tio!utum 3 6C pofimm in pradepio* Et fu 
bito facla eft cum angelo multitudo 
militia cceieftisjaudantiu deum K de¬ 
centium. Gloria in altiflimis deo, & in 
terra pax hominibus bona uoluntas. 
Et fadtu eil ut difceffemnt ab eis ange/ 
li i ccelu, di homines paftores loqbantf 
inter feie. Trafeamus ia ufc^ Bethlee» 
6C uideamus uerbu hoc quod facftu eft 
quod dns oftendit nobis» Et uenerut fe 
ftinantes,^ inuenerunt Mariam di Io/ 
feph di infante pofitu in praefepio. Cu 
uidiflent autem notum fecerunt de uer 
bo,quod dicftu erat iliis de puero hoc. 
Et oes q audierut mirati funt, di de his 
q dicfta erat a paftoribus ad ipfos. Ma 
ria aut conferuabat omnia uerba hiec» 
conferens in corde fuo. Et reuerfi funt 
paftores glorificares di laudantes deu 
fuper oibus 3 quse audierant di uiderat» 
ficut dicftu fuerat adipfos*Et ροίΐφ co 
fumati funt dies odio } ut drcucideretur 

puer, 


ΚΑΤΑ ΛΟΪΚΑ.Ν 


τται^/β/Μή εκΆκΒχ το ουο/χά Wr ΙΗΣ0Ϊ2 Τ 
κλχδε' /j irsro 'W ayyzAov η rgo τΰ! συλλκφ ^ 
%1ω<χι αυτό// <$/ τη κοιλ/α,ΐφ^ οτε ετιτλκ<θκ/ 
σΌ.ρ αι Ημεςοϋ Τΰ) κα 0<χςισμον au-^v καίά? 
ϋομορ μοϊΐως, ScvK^oc-yo/j Scuto/j» ε/ς h^ocfo 
“λύμα 7rocf otsHcfoa nujfco κάθωσ yiy^v. ' 
Trf <xt <$J νόμ ω κν^ία/οτι τταρ α^σευ cfiavoTfo// 
μΗΤξαιν,αΐιονΊω κυξίω,κλ^θΗσ 1 ^^ r^vvat 
βυσϊ ocv κοΠλτό ί/^κμίνον </ι νο'^-Φ κυ^ϊ#, ^ευ/ 
7 7 ^»ΓοΤ,η cMo νεοκτου s 7^(5ε^ * 0 /cToii η// 
ανθ^ω^ος <$ι /EjytfaAH/jtj φ ονο/Αοέ αΊμζωρ» 
0 ο ανΘ^-δτ cur JikcLios κ)) ευλαβΗςτι^οΛβ: 
χο/Λενο$ 7ταξ<χκλΗσΊιι r ίσ^αιΐλ 0 ■δτυευ/λα α 
f/ov hv ΙτταυΤ,Η)) HV <χϋ7ω κε^§κ ( αα7/σ > < αευου uTf 
τζο 7τυν'ε/λατος Ttf) ayfou, μ.κ ϊ<Ρ&Ρ Savotfo/i 
πςίρ κΑχ το /j ΧΡΙΣΤΟΝ κυρίου, η)| κλ£ε/ι ^ 
7ω Ύτνίΐίμάϊι ει$ Τ /i^ov.Kj <$7ω gVafaffWoUS 
yoi/fs to ttcc/cT/ou ιηςΟγν,τ zsoihooci au7ou$ 
Kctfa to εΐ^κΐμενορ r νομ'ΰ ί γε^ι αυτ,π)) &υ / 
7ος au7o εις 7<χς αγκαλα$ αυτ,Η)) ευ^ 

Tzoya&ip rop fccp 0 ίΓ7τε/ι,Νεω απολυ^ς Τ’ 
«^bAo^/i οΤί ^(auofa } KcCia. το ^ημά. σου <yp 1; / 
jkvh»ot/ 4κΓο/> οι οψθαλ/λοι /XZS to crtor k^/oV 
σ^,ο Ητοίμϋ.&αίϊ, κα7 a '/'rgoVcomi/j ττάυτω^ <r 
λαω/ι,φως εις <X7roK<xAu.p/J ε^υφν, η}) cTo^a/j 
AaS (Του ισ^ακλ,κοα κυ ο Η/) h μκ7^ au 
r 6au^.a^o/Jr£S m/7o7s λαλ^/λε'ι /o/s τσε^ί au. 
t, 0 ευλο'γκίε /j αυ7οΐ/ς σι/χεω/ι,Η)) inotp^ocf 
< uaji<x ( a'7iu! μ/Πίξααυτ.’ιβου ουτος kqtjzi s 
ττ]"ωσ/ ί υ,Η}) Stvcxscta/v Tf/ftx ευ 7ω Vf ακλ,π)) εις 
tfx/Xeo/j av7iA£'yoV £ V° v » η)) σου Jt αυ^ τ} 

Χ«/ι ^/ελευσετ^ |ο/Λφα/7χ>ο·35·ωσ α ρ Ζίποκα./ 
Λυφθωσιυ εκ -τί^ωυ κα^ιωυ ΓιαλοίΙομο^ώ) 
■hu αυν<χ 7τ§οψκ7ις QufciTtf^ φανουΗλ εκ φυλής 
^.σΜ^ au7w 7ΐ^οβεβΗκ«α Ημί^/χις, 

«Τασα ε7« ( -αε7α avc^^os εττ[α α-π, 3 ^-^Θεννας au 
'f*. 0 au7x χχ^αως ε7ωυ οφ^οκκον7α τεο^ά / 
f ω/ι, κ δυκ αφ/5α7ο fc-jf r ίε^« νχ5εία/ς Η9^ 
Juicfiorip λα7|ε'υσουσα νύκτα v^yj ίιμίξαρ 

0 0CUTK 


S E C V Ν DVM LVCAM ιζ 5 

puer,uocatu eil tiomett eius lefuSvQcf 
uocatu erat ab angelo priufcp in utero 
cociperetunEt poilq? impleti funt dies 
purgationis eo^ fecundu lege Mofi ad 
duxerunt eu in Hierufalem, ut fi flere e 
eum dno^uait rcriptum eil in lege dni* 
Qcf omne mafculinu adaperiens utd^ 
uam,fdtm dno uocabit^Ec ut daret ho 
fliam fecundu ^ didlu eil in lege dni* 
parturturuaut duos pullos coluba^ 

Et ecce homo orat in Hierufale cui no/ 
men Simeo» Et homo iileiuilus δί pi^ 
expedias cofolatione Ifrael,&fpus fani 
dius erat fug eu Et rhfum acceperat a 
fpu fdlomo uiiu^ fe morte,nifi pnus ut 
deret Chriilu dhuEt uenit in fpu in te/ 
plu» Et cu induceret pueru Ieiu paretes 
ei 9 ,ut faceret fecudu cofuetudine legis 
f eo, di ipfe accepit eu in ulnas fuas δί 
laudauit deu ac dixit*Nuc dimittis fer/ 
uum tuu dhe fecundu uerbu tuu in pa 
ce,quia uiderunt oculi mei falutare tuu» 
qd paraili ante facie omniu populo^?» 
lumen ad reuelatione aentiu, 6i aloria 

O O 

plebis tuie Ifrael * Et erat pater dC ma/ 
ter eius mirantes fuper his q dicebant 
de illo*Et benedixit illis Simeom di di/ 
xit ad Maria matre eius* Ecce pofit 9 eil 
hic in ruina>& in rcfurredlione multo^ 
rum in Ifrael,^ in fianu cui contradicis 

O 

tur.Ettuaautipfius anima pertrafibit 
gladius,Ut reuelend’ex multis cordibus 
cogitatio nes. Et erat anna ( pphetiifa fi/ 
lia Phanuel de tribuAierjheppceiTerat: 
in diebus multis δί uixeratcu uiro fuo 
annis fepte a uirginitate fua,Et h^c ui/ 
dua ufq^ ad annos odlogintaquatuor» 
qu^ no difcedebat de templo ieiunqs 
ά obfcaationibus feruies nodle ac die» 

L z Ethice 


ιΐ4« βγΑγγβλιόν 

& αϋτκ,αυΤκ τη 1^5ασ'α,ανδού ( αολθ'>4' 
το κν^'φ^Ηδί) τδ-ε^ί ΐχυτΰ) 7 roccrt/i 

τοΤς ττ^ο&^εχομίνοΐζ λΰτγωοΊμ φ c 
fyu.*>y ωσ 4 ετίλΣσ'αν ατταντα καϊχτορ νομομ 
Kvj/ov,U7rtsjs ψα /j h^rrbjj ίαλιλαιαμ ε/ς ■©·<* 
λζ /j c.vftv ΐ/α^ε'&το Λ τε-αίιΡίορ ϊίυξανεμ 0 
εκξαταΐΰντο ένζυμα.τι , -πλχ^ομιίομ rfoty! t 
χά^/ς £εου η /j Wocuro* και 
Ιπορενομτο οί 'γον&α' αύ'Τΰ) κατΪ7ο$ ε/ς /ε^« 
ααλκ/α τΗίΟ^τχ r τταχα* οτε zyiptTO 
ετωμ ςΓω^εκα» α//αβα^ταψ ctu^ ε/ς *ε$> oucrto/ 
λυ,αα κατά το ε^οςςδΐ εο^τκς,κοα τελαω/ 

(τάμτωμ τας χ/χε^ας 7g^ UTros^cpa/j ayy 

τους,αττε,α^ε/ι ΙΗΣΟΥΣ ο ·£τα/ς <$/ hjttcrtx 
λχ,α?^ ονκ ηγμωσΊχμ οι yo^ao 4 ScuTS? . /jo / 
μίσαντες q &uto/j $ τκ ααυοΛ'α Ι/ναι,χλ^ο» 
ΗμΐξΟΚ} qcPov.h)) &νε]ιίτ8ν αυτομ $/ ταΤς αυΓ 
ΎζνίσΊμ,καϊ yv το" e, ΓνωΗδ’/ς,και /χκ ευ^ονΤις 
<xuto/i> Wssi^oc/rl/s /ε^ΟυαοίλΗ^α. ^χτοΰνΤες 
&υτο7>»καί ε'νενετ 6 μείχμίςαϊ Τ^Θς,Ιυρο/καυ 
το /j Τ^'· /ε^ω καθϊ^ομενομ yv μί&φ r$j 
(LJWkccAw/j» &·Κονοντα jy ε-ττε / 

τα αυτονς,^/Ξαντο •ετάντεσ'δ/ & / 
κονοντες auTW W/ τη , τα/ς α / 

Τΰ’οκ^ίσ'ίσ'ιμ αυΤδ?„ ^γ^οντες αυ7 ο μ ο^εττλά , 
'Τ'Ησ'α/^καΙ τι^ος au7o/J η ^ukthJ διυτ Ιιττε/ι * 
τίκνομ . τι ετο/καας η/λΤ// ου7ως;ΐ<Γον οττα 
thj του κα^ω ο^αυω,αενο/ ζ^Ητουμΐμ c?U%l^ 
Ϊ’ιζϊεμ τι^ος α υτους*τί ο,τι Υ$ητ&τζ μζ , δυκ 
ν^&τζ,οτι ψ το~ι> τΰ) ττατε^ος <αου <Ta Ι/νά» 
μ,ε» Η9^) BtuToiou ertWMftctp το ο ελάλχ 
ϊεμ &υτο7ς,Κοα κατεβχ Μεταυ^Α/,^ Ηλθε/ι 
ε/ς να^α^ε^ κοά k/j υττοτααίο,αενος αυ7ο7ς» χ 
J^MHTHjccutzd ΛετΗ^β ττά/ιτα τα βήματα 
ταυτά τκ Ra^fa αυί ιη^ΟΤΣ ττ^οε/ 
κ’οττ[ε^ c /οφ/α και Ηλικία καιχάρτι -ετα^α 
α)·£&$ και αΛΐ^ω7το/ς e/j ϊτβ Λ ττζμτζκαι^ζ 
κά 7ψ -f ηγεμονίας τιξ^ίον κα/σα^ος, «Γε/χο/ 
ίΐίΰομτ®^ τ&οντίον 7πλάτοα )ον^αίαα, 

- ~ HaiVafa^XocajTOj 


EVAN GELI VH λ 

Et hiECeadem hora fupemeniens coft/ 
fitebatur dno,& loquebatur de illo om 
nibus qexpedabant redeptionem in 
Hierufalem,Et ut perfecerat omnia fe/ 
eundum legem dni» reuerfi funtin Ga 
likam in ciuitate fua Nasareth. Puer 
aut crefcebat δί confortabatur fpiritu, 
& implebat' 5 fapientia.Si gratia dei erat 
fuper illu ♦ Et ibant parentes eius quot 
annis in Hierufalem in die feilo pafc^ 
Et cum facibus eiTet anno^duodecim 3 
afeendentibus iliis in hierofofymam fe 
eundum confuetudinem diei feftbcon/ 
fummatifq’ diebus cum redirent,rema 
fit puer Iefus in hierufale, 81 no cogno- 
uerunt parentes eius 4 Exifh'mates aute 
illum effe in comitatu,uenerunt itinere 
diei,^ requirebant eum inter cognatos 
8i inter notos.Et cu non inucniiient eiS 
reuerfi funt in hierufalem, queretes eu* 
Et fadlu eft poft triduu» inuenerunt iL· 
lum in templo fedentem in medio do^ 
florum,audientem illos, 8i interrogati 
tem eos^Stupebat aut oes qui eum au/ 
diebant fuper intelligentia 8C refponiis 
eius * Et uifo eo admirati funt ♦ Et dixit 
mater eius ad ilium» Fili, cur fecifti no 
bis ilcC Ecce pater tuus 8C ego dolentei 
qrebarn? te,Et ait ad illos * Quid eft q» 
qrebatis me^An nefeiebatis qd J in his 
qu# patris mei funt oportet me effeC62 
illi non intellexerunt uerbu quod locu/ 
tus eft ip(is*Et defeendit cu eis, 8i uenit 
Nazareth, 8C erat fubditus illis, Mater 
aut eius coferuabat omnia uerba hiec 
in corde fuo.Et Iefus ^ficiebat fapietia 
6i a*ate,& gratia apud deu 8i hoies* 
Anno aut quindecimo imperq Ty/ 
bert) c^faris,pfide potio Pilato ludaas 

tetrarcha 


III 


ΚΑΤΑ ΛΟΙΚΑΝ 

τεΤ^αχοάΰτος φ\ ya λ/Λαίας hjcoJNdv*. 
φιλίι «ras-tf q τ α^ελφδ αυτ τε7£αχονντος 
/τ^αίας η 5) ^αχων/Λτος χω^ας,ΐφ^ λυ<Λ* 
νίου *? αβϊλκνκς τετ^αχουυτος*ε7Γ&^χ;ίξ>ε«/ι 
ϊχννα ΐ^ί)Κανάφα*Ιγευετο ^π,αβ· θεδ εττ/ίω / 
cvvk/j tc/j τ ^αχα^/ου v]o/J <$; τη ££hVw»h)) «A 
fis/j ε/ς πασαμ πίω τπςίχωςομ τ /oy^avov κκ 
juojto/j^aTrffcriaa μετανοίαξ ε/ς αφϊαΊμα/ 
μαςτιωμ, ως 'χε'χρ«ττΓ«/ $ β/βλω λογω /j κ 
**α/συ τζη -π^οφΗτου λε^οντος, φων« βοών - 
τος τη ^ημωΧίοιμάααΊε σ bh ο^ομ kup /ϊ?, 

*υθε/'ας ττο/εϊτε τάς τρβους oarntf* 7τασΐα φά 

joc*)'! ττλκ^ωθΗνετα;,^ wa/j ο^οςΒοαυοα* 

Ιοίττ^ωθΗΛ^,Θ Esa/ 7α ο*κολ/<χ iis ευθείαν,^ 
αιΤζαχύ'αι εις ο^ους λε/ατ,^) οψετα/ πα / 
«τα <τά^| το ^ιτ^ιομτΰ) £εδ > ελε^ε// οώ 
toTct εκί/το^ενο^’.ενοίς οχλο/ς βαττ[/ύ&&οά£ 

ϊ/7ταυΤ37,. χνινϋματα εχ/^νω^τ/ς invt^et/ 

ξίμ χιμΊμ φυγβμ ατ&ο φ\ ,αελλούιΤκς oyyntf 
ττο/ΗΤατε οαύ κάβους α£/ους φ\ μετάνοιας 

μύ ω^ποθε λε^βμ εαυτο~$ τ-ατε^α ε- 
Χομιμ Τομ αβ^αά/Λ,ΛεΥω υμίμ,οτι <Ρυ 
ναται ο θεός ΙκΉν λίθωμ τοντω/ι lyS^ai 
τέκνα (s^ - α^αά/λ- κ<Γν J^hcum oc£//jx tjjos 
τίώ f/3oc/J 'τίν «/'ε/ι^ω/ί κθτα/* -τταμ οαϋ 
^ΐμ^ξομ μΗ ποιοάν καςτ&ομ καλο /j εκχο / 
ττ^ετοα > (ΐ9^ W ττΟ^βάλλετοΚ* ε7τκ / 
ςωτωμ αυ^νοι οχλοι λε·)·οντέσ*, T/ ocu> · 
7 Γ οιΗοΌμεμ } 2t7rOK£/0£/Vc& λε'φβ &υτο7ο\ 
ο ε'χω /j cTJo χ/τωνας μνταο'ότω 1$ μη ε / 
χοντ/,κΰα ο ε'χω /j β^ωμ-ατα ομο/ως ποιείI 
τώ*Ηλθομ & τε λωι/α/ Βατ^/ίθ^να/, 

Ιίττο^υ ττ^ο'ς αυτο//»Λ ^αΛίαλε τί 7rolHVo<U£Vi 
«■<& ίίπεμ ττ^ο'ς ίχυτους ♦ mx^/J πΤ^ίομ -^α / 
jar» Λατετα^/αενο^υ um7/j Trgaajm* ε^ω 

tw/j αυτύ /j 5jaT£uoVa£vo/ λε'^οντες»^ 
Ημβοττί 7 τοίΗαΌμεμι νφ^ Ιιτεεμ αυτούς 
/uk/V/Jcc Λαα'είσ'κτε > cfti <Λ>κοφαντκ -> 
#«τε ? 1\9^ α^Η6(θε toTs ο4ών/ο/ς υ/Λω,υ, 

^oo'«Tokw^t0^ 


SECVNDVM L.VCAM nj 

tetrarcha aut Gallia Herode,PhiIip/ 

? o aut fratre eius Tetrarcha Ituraea: dC 
rachonitidis regiois,^ Lyfania Abi/ 
lenes Tetrarcha,iub principib^facerdo 
tum Anna δί Caypha, fadiu eil uerbii 
dnifuper IoanneZacharix filiu inde 
ferto*Et uenit in omnem regione finiti 
mam Iordani, pdicans baptifmu poeni 
tentix in remiflione peccato^, ficut feri 
ptueftin libro fermonii Hcfaix ^pphe 
tx,dicetis» Vox clamatis in deferto, pa 
rate uia dni 3 reclas facite femitaseius ; 
O mnis uallis implebii,^ omnis mons 
6£collis humiliabitur» Et erut praua in 
diredta^afperxin uias planas,^ uide 
bit omnis caro falutare deuDicebat er 
go ad turbas q exibant ut baptizarent: 
ab ipfo» Genimina uipera^, quis often 
dit uobis fugere a uetura iraCFacite cr^ 
go fruftus dignos pdenitetix,6i ne coe/ 
peritis dicere patrem habemus Abra* 1 
ham^ Dico enim uobis, potens eft de/ 
us de Iapidibus iftis fufeitare filios ipfi 
AbrahxJa uero 61 iecuris ad radice ar 
borumpofita eft» Omnis ergo arbor 
tio faciens fru<5lu bonum exciditur, 6t 
in ignem mittitur*Etinterrogabant eu 
turbx, dicentes * Quid ergo faciemus C 
Reipondens aut dicit illis»Qui habet 
duas tunicas impartiat non habenti,6C 
qui habet efcas iimiliter faciat ♦ Vcne^ 
runt aut 6C publicani ut baptizarentur 
δί dixerunt ad ilIu*Magifter quid facie 
muscAt ille dixit ad eos»Nihil ampli^ 
cp qcfconftitutu eft uobis faciatis ♦ In/ 
terrogabant aut eum δί milites dicen/ 
tes „ Et nos quid faciemus C Et ait illis* 
Nemine cocutiatis neq^ calumnia facia 
tis,5C contenti eftote ftipedrjs ueftris* 

L 5 Expecftate ΕΤΑΓΓΕΑΙΟΝ 

'fi$Qo$OK(a ντοζ 'W λαοϊ/,ι^ Λαλα^/^ο·/ 
μίνωρ παντωρ ψ/ταΐξ κα^ίαϊς άυ^ν τγε^ι 
< 73? ίωάννου, /ajtstots οί,υτϋζίΐΗ ο ΧΡϊΣΤΟΓ? 
Ιί7Γ£κ^/'νατο ο )ωάννΗζ α-παοΊρ 7i(ywp/tya> 
μβύ ucTotri βα -flf 3 ω y<acwVe£X£Totf eft! ο ’/χν 
^οτί^οζ μου,ου ουκ \ιμι )ηανο% AvVca τ 5 ^ 1 / 
/Α·άντα 'ift/ νποΛ'Ημάτωρ &ut$* αυτός u/Aas 
&a'rr\t<f & <$/ -ΰτν&ματι ayiy * δι# <ρ 

ttJ νον \ρ τη X&fiavT&t ‘t^ «Γ/ακαδα^Θ <τ£ώ 
ΐχΛωμα &vW , ouuafet τ 3 /* οΊτο^ , lia* 
τία; cltsoQhkhp αυΤΰ),το αχυ^ορ καίακάυ 
tfe 7ruj< cctf&isco ♦ ·δτολλά μ5$) ocvj κοάϊτι^ 
jcx 7τοί^ακαλω /j , ευκ^ελ/^ετο Λαω«. 
oc&wjiodV^o τίΤξάχΗΖ ίλί'γχόμζν^' υτ£ 
CCUT37, 7ΓΕ£? HfOi^KX^Oq φ\ yULVOLlKOq, 73? « - 
«Γελφου curra? ,. v$)j 7nfi ττάντωρ ωρ ίτ&οί& 
τζονη^ρ ο κ^ωΛ/ς, ·&$ 0 £?ίΰΗκ?ρ τούτο V 
■sr; ·δΓασ*//ί,ν»9^ κατ ίκλ&σϊμ τορ’ιωάννηρ ψ 
τη φνλαχκ * εφενετο <$> ^ ^αττΙ’ωθ'Ηναί 
«rsrcirroi to/j λαο /J , καί ικεοτ Sd-rrf ic&ipf 
τοί sy 7r^oc J £vXo/j0lf;y hvtyyyohcu τ ou^avoY, 
KOa καταβκνου £ zmu/Acc to ayiop crw/xct^ 
τικ&ϊκΡ&,ωΤεί 7τεξΐ5ΐξ<χρ ίζχαυτνρ,νί/) (pooVHV 
cf^ oujavov γενεο^ λεφουσ'αμ * <fu ε< ο vjoS 
/xou ο α γα^Ητοζ. yj cfoi hu^okhto. * Φαντός. 
i<p ο ΙΗΣΟϊ’Σ ωσε/ ίττξιάκονίά afX©^* 73? λευ/,73? μιλχι, 'W \αννα,Τΰ> 

/ωσ*Ηφ> τ ματαΐ&ίον^τ αμουσ , }! 

73? ναουμ,τ® 

vayyiyw μα. άθ,ΤϋΡ ματ a/ 

^ιου,Ήΰ σΊμίϊ, 73? ίωσΉ’χ, 7Σ0 

5ou<fta, 73?’/ωαννα,73?^κ- 
c J /a,r $0£σβάβελ>73? &αλα! 

>if\,73? μέλχβ, Τ® 

73? κοταμ,τΰ) ελ/ 

£Aa<fta<u ,73) κ^· > 73? jkcT&> , Τ3£ 

1,λιζ<Τί<3, 73? )ω^πμ, ‘VP ματ f 
, 73? λΐυε/\ 73? σιμζωμ , 

"W *tovia 


EVAN GELI VM 

Expccftante autem,populo & cogitanti 
bus omnibus in cordibus fuis de loan 
nonum ipfe effer ille Chriftus» Refpo- 
dit loannes dicens omnibus,Ego quf> 

, dem aqua baptizo uos, uemet aut for/ 
dor me,cuius non fum dionus foluere 

O 

corrigiam calciamentoru eisxs ? ipfe uos 
baptizabit in fpiritu fancffo 6 C ignicm 
ius uentilabrum in manu eius s 6C purga 
bit arcam fuam, di congregabit tritica 
in horreum fu a > paleas aut comburet 
igni mextinguibili.Mtilta quide^C alia 
exhortans euangelizabat populo* He 
rodes aut tetrarcha oim corriperet? ab 
illo de Herodiade uxore fratris fui, 6£ 
de omnibus malis qu^ faciebat Hero- 
des,adiecit di hoc fuper omnta>6i indu 
fitloannem in carcerem *Fadlum eft 
autem cum baptizaretur omnis popa/ 
lus di Iefu bapticato di orante aperta 
eft coelum, δ£ defcendit fpiritus fandius 
corporali fpecie ficutcoluba in ipium,, 
di uox de coelo facffa eft»Tu es fili 9 me^ 
us diledlus,in tecoplacuit mihi. Et ipfe 
Iefus erat indpicns quafi annorum tri/ 
ginta ut putabatur filius Iofeph,qui fo 
itHehVqui fuit Mathat, qui fuitLeuiV 
quifuit Mekhi, qui fuitlanne 5 qui fuit 
Iofeph,q fuit Mathathie, q fuit A mos* 
qui fuit Naum s qui fuit Heili, qui fuit 
Nagge,qni fuit Maath »q fuit Matha 
thiie,qui ruit Semei,qui fuit Iofech,qus 
fuit Iuda,qui fuit loanna, qui fuit Re^ 
fa,qui fuit Zorobabel, qui fuit Saia^ 
thiel, quifuit K ( iri,qui fuit Mekhi, qui 
fuit Addi,qui fuitThofamqui fuit Hei 
madan, qui fuit Her, qui fuit Iefu, qui 
fait Heliezer,qui fuit lorem,q fuitMa 
that, qui fuit Leni, qui fuit Simeon, 

0 jf* * 

quitum 


ΚΆ*ϊΑ AOrXABK 

*m*oU v a·, 'W , τ® 

Ίο smp ~, "W κλίακκ/χ , ts? /χε / 

λεα , T3) μίΧ&μ ., 73? μ&%& t 
tiaip , 'T3S5 vefi&p, τΰ) Zctj&fVV 
'W «ara?, τον , roy 

Βοως , τον ο’&ίλμορ , τον νααα? 
drtv/j , τον αμινά<Ραβ>, τον &$<χμ ? 
του εο^ώ/χ , τον φαρεο*, το# 

/oucPa , τον Wk(oJ 2> , τον <σ*α / 

<ακ , τον αβ^αά/α, τον ]&α||α ? 
τον/ιαχοο^ , τον σαρονχ, τον 
la^Sv > τον φάλεκ, τον 
Ιβε^, του -ΦαΧα, τον καί ·* 

W/J , τον α^φαξάτ , τον Ομ/λ » 
τον νωε * τον λά,αεχ, τον 
/χατνσάλα, τον φ/ωχ, τον 

, τον ,ααΧελείΙλ - τον καί / 
t /Οψ, τον ενως , του ο^,τον 
■αΤν./χ, του β-εον * 

ΙΗΣΟΥΣ ^ ττνεύ/χατ «Γϊ» -srA Η£ fifs, W ε'τΡεψ^ 
αττο τ Ιο^άνου,κ)) ηΓε7ο <$/Jy τζνινμτβι farto 
"Sjk^aov 1<A%as7£(^a^aKov7a,7r^a^o / < acvos υ 
wo t Λαβολ^,κ)) ονκ εφαΓεν ouJ^v τα«ς ϋ 
/Aeptx/s Ικε/να<ς* h 5) σΥα^εΑεεΟ^τ aur vst%op 
\wt.ive.<fipAiTip q αυ7ω o cfia€o/\ ♦ ε» ι^ος t? 
T θεδ,ε/ττε 7ω λ/θω7^7ω /W f iVHTj α$τ r xdi 
<&τπκρΐ%χ ιηςογς ·7ί£«ς αυτ λΐΓωρ+γίγξα/ 
Τ?\Μ,οτΙουκ\ττάςτω μόνώ iHatrm ανθ^ω- 
’ττ©'', άλλ! W» TT&V7vi ^ήμαη ^εον* κα/ 
αναγαφω/) αυτο' /j ο Λάβολ© > ε/σ'ο^οσ' 
φκΑου,εΤν^ίΐ 1 ανΤω ττάσ’αί 7ας €ασ*/λε/α$ *? οί 
x«/ae»ks εν 5ΐ ΐμπ Xfo ν«*χ5) Ιπτιν αυ7α ο JVa 
Όϋλοσ',σο/ ο'ίοσ'ω τ') s|2So7‘av7ocu7wv a-sraaa/j 
;μ)) A c^o^a^u αυτ,οΤί %μοϊ τ^αΤ'εΤ'οα^κ)) ω V 
αν θέλω εΓ/^ω/α; αντ},σ*ν οώ εαν TTgo ο*κυνκ τη s 
sBco7t<ov \μ%,ί$ϋ!ι o*2? Tra/j7a, k)j α7Ρκ£»θε/Ί au 
7ω1^ττεν ο ΐΗΣόΥΣ,ν·3ΓαΓε oYCiVco/ aH Tatava* 
ai ^PjocYxtu;»^ KVftop -t/j βεομ α« 


SECVNDVM EvVCAMi iij 

qui fuit luda, qui fuit lofeph, qui fuit 
lona> qui fuitHeliachim, qui fuitMd 
cha, qui fuit Memia, qui Fuit Matha> 
tha, qui fuit Nathan, qui fuit Dauic!, 
qui fuit Icfe qui fuitObeih, qui fuit 
Booz, qui fuit Salrtion, qui fuit Nas¬ 
ion , qui fuit Aminadab, qui fuit Ara, 
qui fuit Efrom ,qui fuit Phares,qui 
fuit ludie, qui fuit lacob > qui fuit lia-* 
ac, qui fuit Abrate, qui fuit Titane, 
qui foit Nachor, qui fuit Sarach, qui 
fuit Ragau, qui fuit Phalech, qui fuit 
Heber, qui fuit Sale, qui fuit Chay/ 
tran, qui fuit Arphaxat, qui fuitSem, 
qui fuit N oe, qui fuit Lantech, qui fu¬ 
it Mathufale, qui fuit Enoch, qui fuit 
iareth,qui fuit Malalehelq fuit Chayv 
nan", qui fuit Enos, qui fuit Seth, qui 
fuit Adam, qui fuit dei* 
lefus autem plenus fpiritu fandlo re/ ΠΠ 
greffus eft a iordane,6t agebatur in fpi 
ritu in defer tu diebus quadraginta , δί 
tentabatur a diaboio*Et nihil maduca 
uit in diebus illisS£ cofumatis iliis,dein 
de eihrrjt * Dixit aut ilii diaboRSi fili 9 
cs dei, dic lapidi huic Ut panis fiat * Et 
rhdit ad diu lefus dices * Scriptum eft ♦ 

Non in pane foio uiuit homo, fed in 
omni uerbo dei * Et fubduxit illum dja 
bolus in montem excelfum,6£ oftendit 
illi omnia regna orbis terne in momen 
to temporis > di ait dli/Tibi dabo pote- 
ftatem hancuniuerfam QC gloria iilo^» 
quia mihi tradita funt,& cuicuq uolo, 
do illam* Tu ergo fi adoraueris coram 
me,erunt tua omnia.Et refpondens Ie 
fus dixit ilii* Abi poft me fatana » Scri¬ 
ptum eft em. Adorabis dnm deu tuu> 

L 4 δί ilfj 
11 $ 


ΕΓΑΓΤΕΛΙΟΝ 


EVANGEtIVM 


0 α\ίίφ μ,ο νφ λα| ευο%»0 Uyotyty αντμ 
£*$ i££Scrtx?u(a.0 %5»<Λρ &wpp Ιττί' $ Trf^vyg 
ομ r /5£>2,0£*7τε’// αυ7ωΛ/ £jo$. I/. ? θεδ βά^ε 
ctaur Ιν7£ϋβεΒκάΐω,ΓεΓ^ο:τί|οί( ^,oT/ Trs arf I 
λό /s aur <^τελ$τ£τ^/ σ"ζ$ r Λαφυλάξοκ <rt,K$ 
Ιττ i xi^Sp v <%/λχ ■ π τϊ^οο'κο-Ι^ τ^οΐ 
Xt&op vp ττο/α. cr^i»0 αττοκρΒε/ς Ιητε/) ccwx 
V a ιηςογΣ,οτ/ κ^τα/,δυχ εκ ττ^άσ"^ xw 
|Το/ί τσρ &ορ σ7ί*0 σ > αϋψιλίο , &.$ ττάν7α 7τ«* 
ξσσμορ ο Λάβολος,αϊδ-ε^Μ αττ σ:ντ } α}βι καί 

§2* 0 Wssf εψί /J ο ϊηςοτς <νν 7κ /<ωά<α| r 
'πν&ιμάτοξ,.Ιιζ τίΐυ Γαλϊλα£α//,0 φΗ/λκ Wz/ 
«λ6ε// καθολκί'? 7^/χω^ τ^/αυτ*0 ccuto^ 
|{T/cTttcfX£^ v-»7ca^ crUuac&yyoas aur /ofa^oY 
f&ftof’ uif ‘S?<xv7w/j, 0 Ηλθε/; ε/ς τ£ώ να^α^εθ 
cu η/; 7εδ£α/Λ/^/ος,Η)) ε/ακΑθε/ι F^l ^ε/ωθο£ 
Scu72 SV7k tr/uja σΐαββάτω /J 1/ς aiu? aVf 
rncaylu)*® cmsxai/a^vwKa/^ ε-ττε/οθκ au 
βίβλ/0 /J H<?a{% Ψ '^cxpKjQwi ^vccTrfufas; 
‘T βϊ€λίομ,%υξεμ jbploTfp ου np γζ^αμμί? 
νομ ¥ τιηνμα. xug/ou ετζεμ i Su ϊνζκζμ ϊ^ϊσΊμ 
μεΛνα^εΧι tfaofy ή τ[ωχο?ί» αττεδαλκεν /χε* 
/acraoS-oti -rus συω'ΐίξϊμμ&Ρ'δς, τίω κακίαν* 
«fcx§ 1 /f.oti οϊϊχμοίΧωτοίξ,’άφισψ κοά τυφλοί^ 
&νάβλε4·'/νχ7Γθ5βλο:ί τε0£αυ<τ//ΙυΥυ£<νν αφΙ 
<r©,xK£v|a/ c^/avY/j xvg/ou «Ρεκτο/ι*και ττ[ιι- 
<|ας, qp β Τβλ/ ο p^TtoJOvc} U7r η$(τη zaay 

^/as/ucoa "&wt ωμ yv τη oOva.yayu ol ocp 
^αλμο! Hcfap ατεΐ^αυτεξ δα/τω «,κ^ατο λε 
Χε■}-©/) ·7Γ§οζ αυτονς,οτί σκμί^ύμ ζσεττΧΗ^· 
τα/ κ χ§ α Φ Μ * αυτκ <$/ τοΤς. caa7/i ν/χω /t » καί 
teamt* l^a^Tugoiai δέυτω „ κα« ε^οα^οφ//* 
Ιττ/τοΤςλο^ο/ζ, χ&ρπ @** ρ τοΐς txwo /' 
$&ιομ$μοπ Ιχ ro\f 5o (! a«τ©- , αυτοί/, χά/ 
Αεχο/;*ουχ ουτος 32?// a y ο$ ιωακφ;Κ^ Ι<7Τ£/δ· 
rJrgocrSiurous*. πάντως, ^|βτέ /λο< τίώ wct / 
|αβολίαί ταύτΐΜ «> ίατ^ε ^άπ^σΌρ σι t 
mibp p eeu «KO^oc^wetr ywop&ta:. ψ τη 

ΡΜΈ’ψα 


^ illi Γοΐί feruies* Et cloxir illum ίή Hier 
rufalcm,^ {latuit eumiuper pinna te^ 
ρΐί,δ^ dixit tlltJSi filius dei cs,mitte teip 
fum liinc deorfii»Scriptu eilein^an 
gelis Tuis mandauk de te, ut feruent te 
& in manibus tollet te,ne qn offendas 
ad lapide pede tuu. Et refpodes iefus 
ait illi* Dictum efENon tentabis dnm 
deum tuum>Et confummata dmiliteifi 
tatione,diabolus receffit ab illouiqf 
ad tempus^ Et reuerfus eft Iefus in uif 
tute fpiritusin Ga!ifeam,6S fama exrjf 
per uniuerfam regione de illo * Et ipfe 
docebat in fynagogis eorii, dl glorifica 
batur ab oibusEt uenit Nazareth ubi 
erat nutritu^ intrauit fecundum, coti 
fuetudinent fuadieiabbato# In fy«a> 
gogam,& iurrexit ut legeret Mt tradi# 
eft illi liberHefaia: propheta, Et utre/ 
uoluit libru, inuenit locum ubi feriptu 
erat Spiritus domini fuper me , pro/ 
pter quod unxit me, ad euangelisati/ 
dum pauperibus mifit nie, ut fanem 
contritos corde, ut pradicem captiuis 
remiifionem,6£ excis uifurnmt emlti 
tam confractos in remiffione, xxtptx? 
dicem annum domini accepmm^ Et co 
plicato libro reddidit miniilro βί {editk 
Et omnium in fynagoga oculi erane 
intendentes in eum * Coepit autem di> 
cere ad illosHodie impleta eft hxcfai 
ptura in auribus ueftris.Et omnes tefti 
moniurn illi dabat ? di mirabantur in 
iierbis gratia,qua: procedebant de ore 
ipfius,6t dicebant. Nonne hiceft filius 
lofeph C Et ait iliis* Vdq* dicetismihi 
hanc fimifitudinem * Medice, cura te> 
ipfum,Qua:cumqi audiuimus fadtain 

Capernaifc 


ΚΑΤΑ ΛΟΤΚΛΝ 

K&rrifUaovp, ττόίχ&ομ 0 ω«Λ!,<νν τη wotiy /Λ 
οΌυ, tr -δτε/ζ Λ' αμίωμ λε^-ω υμΊρ,οτι ουΛ/ς 
Τί^οφΗΤΗξ «Γεκτος ε£//ζ yv τΗ7τοί§ίΛ άντ* έ-ττ 
αλκθε/ας ^ "λ{ΐυ3υμ~μ,-ποΤ^αΐχϊΐςοίι xcfap $J 
τα/ς κ/χε’^α/ς ηΛ/« <$/72 /σ^αΗλ,οτ/ εκλε/^κ 
ο ουλάνος ε7 Γΐίτκ τγία ίφί) ε|,ως «Γεχ 

νέτο λ/μ-ος μί'γαο, ετζτί πασΌΐμ ΉΑ) ylw ,Hgq 
'ΤΓξος ον^ίμίαρ αυτ^ν ίτνΐμ φθκ Ηλίας,ε//χΗ 
ε/ς αά^εφ^α ς5\ αϊ^ωνος ΓαυαΤκα χκ^ 
ycc/z* 7τολΛοι λετι^ο / κ<Λχ/ζ Vsr/ ελ/οοαίου 
? 7]£οφκ7« V/ 72 ζα^αΗλ, 0 oucTe /5 aur εκα 
βα^ζεθκ,ε/^ΛΗ ναμάμ ο σύ^ος,0 Ι·δΓλΗ<θ·Ησ*<χμ 
7τάν7ε5 θυ/χον <$/ τη trvuoayayn ακούοι/τεσ* 
7au7a >y αναεάνΤε^εβαλον αυτ ε|ω -ζζτο'λε 
ωΛ κΓαΓο/ζ,αυΤεω* οφ^υοςτο^ς εφ ου 
η -scoAis ctu72v ωχο^ομχτ 0 ε; s τυ κόϊίακςιμννί/ 
α'ϋ.ι &uiWau7os ^ ΛελΟω/ζ <Γ/ά μία*ύ αυ'ίίν ε 
«το^ευετο «. V(gq κ<χ7//λ£ε/ζ ε/σ' κα·ετε£/ζα^ 
ουμ πολιμ φ\ -^αλ/λά/ασ 1φ!^ ”/> Λ^άο*^- 
κω/ζ αυτουο* ty/ το7* <rccM><x<77/z , c /^ε^ 

•πΤιΗΟοορτο \ντί τη 7^ αχ? αυΤ3),οΤ/<^Ζ 
σ^ουσΐ'α ηρ ο λο^©' atzitf? , ^ τΗ σΊΖ - 

να^ω^ΗΗ/ζ αν^ωττ© ε'χωμ ζτνεΐτ,αα 
μον’ι'ΰ ακαθά^7«,0 ανεκ^αξεν φωι/« <αεΓάλκ 
λεΓ,εα, τ/η/χΤ.' vy croi ιηςοτ vafcf κνε,Ηλθε$ 
ctTroAsVa; Η/χασ^ o/cTdc-cfs τ /t} I/ ο a')'/©*' T3J 
£eou * ζτζιτίμκα'ξμ avlsfi ο ΙΗΣΟϊΣ λε 
‘γωμ,φιμωβχτ/ κοά εξελθε cauTS?» ** 

ψα/ζ αυττ/ζ το cTocr/xov/ o/j \itf μίαΌμΑβφΤώνι 
hA αυτοί! μη^Ιρ Βλάψα/ζ δαττο'/ζ, καί ^γε' 
/ζετο ^ά/χβ© ‘εττζ ττά/ζτασ* καί σΐΐυελά/ 
λοαο ·7ΐ^οσ'αλλΗ , λουσ' λεγο/ζτεσ*, τ/σ·ολο 
y© ουτ©, οτ/ <jjv c/^oua/a ^ ^ujua > 
/xqI t?/Ta<jje roTcr ακα^ά^τοζσ* ·δτνειζνα<τϊΙ 
0 c/^^XovTal^Hsi) Ψψκο^ ε'υε'Ρκχοξ 7 ^ /au/ 
T3) ε/ς ·δτάν7α toVov qS| 7τε^ζχω^ουΛνα5ας 
Ο εκ'? σίαζα^ωΤ'Ηξ,ε/ο'ίΙλΘε/ζ szst^ οικίαρ <fl/ 
μωνο 5*ΗδΓεν0ε^ά ^ τ Λ,αωνος ι]/ζ ααυεχο/χενΗ 
«τυ^ετφ /χε-^άλφ * καί zijioTH^a/z άυτο /j 


BECVNDVM LVCAM 119 

Capcmaum,fac &hicm patria tua. 
Ait aut Amen dico uobis*Netno pro/ 
phetaacceptus eil in patria fuadn ueri 
tate dico uobis, nfulta: uidu^ erant in 
diebus Helia: in Ifracl,quado daufum 
eft coelu annis tribus di menfib 9 fex,cu 
facflaeilct fames maona in orrii terra, 
di ad nulla illai^ miifus eil Helias, nifi 
in farephthaSidois ad muliere uidua 
di multi leprofi erant in Ifraci fub heli^ 
feo j3pheta, di nemo eor $2 mundatus 
eil niii naama fyrus*Et repleti funt oes 
in fynagoga ira hfec audientes» Et fur^ 
rexerunt di eiecerunt illum e duitate, di 
duxerunt illu ufq? ad fuperdliu motis, 
fuper que duitas illo^r erat aedificata,ut 
pcipitarent eum» Ipfe aut traniiens per 
medium illoru ibat» Et defcendit in ca/ 
pernaum duitatem Galila^, ibicp do^ 
cebat illos fabbatis,Et ilupebant in do 
dlrina eius,qa in poteilate ejat fermo. 
ipfi 9 »Et in fynagoga erat homo habes 
fpmdamionis imundi,& exciamauit 
uoce magna,dices» Sine,quid tibi nobi 
fcum eil iefu Nazarene C’ V 7 eniili pcr^ 
derenos»Sdo te qui fis,fandius dei» Et 
increpauit illum Iefus dicens .Obmutc 
fce,&! exi ab eo.Et cum proieciiTet illum 
dsemoniu in medium, exrjt ab illo, ni- 
hilc^ illi nocuit.Et fadlus eil pauor fug 
omnes, di colloquebatur inter fe, dicen/ 
tes»Quis fermo hic cflCquia in poteila 
te di uirtute imperat immundis fpiriti> 
busSi exeunt C Et diuulgabatur fama 
de illo in omnem locum undiq* finitf 
tnx regionis, Cum furrexiffet aut Ie-> 
fus de fynagoga,introiuit in domu Si 
monis»Socrus autem Simonis tene>- 
batur febri magna, di rogauerunt illu 

pro ea ΒΤΑΓΓΕΛΙ OS 


rn§! 67Γ (5ocq, ίττάνω ^.υφ'ΙμτητιμΗα'ΐρ 

ττυρετω,κοα &φχκψ auviuh κοα^α^α^· 
XjijJjXa ^uasa^oc cf'i>mou4 αυ'ΡΤς» Δαυοντος 
«& τ Ηλιου ατταν7ε$ oVot 4/χρν ac&suoaulas να 
οΌίξ Ts-oiKiXai^HycLyp auWs Ί Γξος Icwpp+o 
Ji Wlnascp αυ^ίν 7ας X&f&q, \ί πθείς, εθε^ά 
ττ&σ’εμ αυ^ιις^Εΐ^χετ^ JV >0j £α/μόνι<χ. cctt<> 
κ|>ά^ον7α λέγ^τα, ori cru ,4ι ο 
ΧΡΙΣΤΟΣ ο ί^ος τ θε§, Φ Ιτηΐιμωρ ,ουκ ε /ct 
αυ7α λαλ&μ,οτι Η^σαμτ>ρ ΧΡΙΣΤΟΝ aur/i 
Ιίΐ'ίΧΑΓενο^αευχς q Ημίξα.ζ ^ελθω /j ζποξζυΒχ 
%ΐ£ίξ><μομ JoTf/J, Wj οι οχλοι ίΙκτΧρ αυτορ» 
0 χλθομ εω£ αυτ η)} κ&ί&χορ aurp τμπ τ το/ 
^ενεο^&οΙ&υ^νΛ JV Ii7rs/J 'ττ^ος &u?M/s»o7i 
0 τ<χΐς, ίΐζξοίΐξ, ΤΕολεαΊρ \υ&^ιλΙα , α.<&αίμ* 
$&. orhh &ϋ.</ιλίίαμ r θεδ,οτί εις, του-ρ δί/ττε^ 
Ξα.λμα uMJ.np κχρναιωμ φνταίς, avjoasxoy 
$ ίαλίλαία.^Έ'Ϋ^ίΤ ^ $J Hsd 1 ?>μ οχλομ \-πΐ 
κβ<θοα ca /Τω,τ ?«05<1μ τμ λόγμ τ θεόν» κάί 
2ίυι®ς fip £5ως ττα^άοίυσ λ'ιμνίω ym ί 
Λ^ετ* και Ιι^ιμ cTuo ττλοίαεδωτα-δδαξα: 
<τίώ λίμνίω/όι q αλ/ος αιΡξάνΊϊξ Waua^ft/, 
2c7r&7rAuva/J τ<χ cfinTucc^gas ε/ςτωμ 
ττΛο/ω /j ο xjJ τ σ’ίμωνοϊ,Η^ωτΗσ’ζμ ScuT a-rt 5 'f 
γ#ί> ΰλίγμ,κάι KctGjVas ε^ /V 

£a.(fKip εκ τ τ&λοίΐ! -ρύς οχλ^ς,ως q «rati* 
«rtx? 5 λ&λωρ,ιππρ ^os τυμ cfyacovct» εποΜ/ά 
ycn γε ε/ς to ^άθοί,καί χαλάγατε 7<χ <JVk7uc£ 
y /λω^! ε/ς a ygap*Koii ατΡκ^/θε/ς q (τίμωμ , ε// 
ττε /i au7w,l7r/5ara cf7 όλης, $ νυκτος, κοπιά* 
{TcM/TZSfOvJ^p ΐλάξομΰνΛπΐ Jt Τ ίημα-Ίί ο”8 
χαλάσω £ £/κϊνορ*και ττ TroiHaOU/Ti^twi 
κλ'ΐσ'ε/ι •Ετλχθοξ’/χθνω/ί ττολύ^/ε^ΗΓνυτ 0 ^ -ρ 
JVx7uo^j aur 5 y,ai Kctfiv^iifap pTe, μντόχοι% 
ρ;ς c^/ 7cp ε7ε^αί ττλο/ω r Ia6ou7ocs cfu^aB^cOS 

&υρ;ς,Η^ χλ0ο^υ ε7τλΚίτ'αΛ<.φο'ΐερα7ο; 7τλο? 
<k 3 ws7s βυΘ;^εΰ^αυ7α»ϊ^ων q Λ/Γ Trtf ο ζ,τι^ο 
dinidip ρ7ς 'youaai/JT ΙΗΣΟϊ λεεω^εξελ^ε 
^7τε/χ£ 5 ο7ί αν}ί| αμ^ΐωλοϊ νμι κν$ΐΐ»®άμ&ο% 

ττε 


EVA MGELIVM 

^pea.Etftansfup illa increpamt febri 
6C ditnifit illa» 5 ^ ftatim furges miniftra 
bat iliis» Cu aut ibi occtdiilct oes 
bebat infirmos morbis uarfis, ducebat 
illos ad eti ? at ille Ongulis manus impo 
nes fanabat eos * Exibant aptem δί das 
monia a multis clamatia 6C dicetia» Τα 
es Chriltus»Ec increpans no finebat ea 
loqui^a fciebat ipfum efie Chriftu.Fa 
£to aut die egreffus ibat i defertu locu, 
6£turb^ quaerebat eu δί uenerut ufcp 
ad ipfum 3 & detinebant iliu ne diicede^ 
ret ab eis»Quibus ille ait»Et alps ciuita/ 
tibusoportet me euangelizare regna 
dei,qa ideo miifus fum» Er erat pdicas 
in fynagogis Galil^» Fadlueftaut V 
cu turba imineret efi ut audiret uerba 
dehdt ipfeilabat fecusftagnu Geneza 
reth» Et uidit duas naues ftantes iecus 
fl:aonu,pifcatores aut deicenderant ex 
illis δί lauabant retia»ingreilus autem 
in unam nauim quaerat Simonis, ro>- 
gauit eum, ut a terra abduceret pufil/ 
Ium» Et fedens docebat de naui turbas 
Vt ceffauit aut loqui, dixit ad Simone 
Duc in altum > δί laxate retia ueftra in 
capturam* Et reipondens Simon dixit 
ilii, Praceptor per totam nodlem labo 
rantes nihil coepimus, in uerbo autem 
tuo laxabo rete.Et cu hoc feciiIent,coii 
cluferuntpifcium multitudinem copio/ 
fam» Rumpebaturautem rete eorum* 

Et annuerunt ioct)s, qui erant in alia 
naui, ut uenirent δί adiuuarent eos» 

Et uenerant , δί impleuerunt ambas 
nauiculas, ita ut mergerentur* Qaad 
cum uideret Simon Petrus, procidit 
ad genua lefu, dicens ♦ Difcede a me 
dhe, quia homo peccator feta Stupor 

enim 


ΚΑΤΑ AOlKAN 

yotQ zrtftt%sp Ζίντορ ττάντες τους <rav 
ϊμΤ^ΛτγΪΊ HOL yf&nfo ϊχθυύορ,η oUytAocSoy 
Ιμοίως kqu ιάκωβο/ι mu ’ηύάννχμ ij ονς 
βεΛχ/ο v ? oiHif<xp xotpxovo i oiju.aVt f u/ 

"7Ttp -ετνος tz?/j σίμωνα. ο ΙΗΣΟΥΣ* <ακ φοβοϋ, 
cxteto T37 /jcS; ανθρώπους tV« κ<χ 

ταίαί ο'ϋτες τα' ττλοΤα W/ τίω γίω,αφει/Τες 
α-δταντα κκολουδκσα/! ο:υτφ*κοά ε^ενετο 
'%5 l ervcc» αυτ o/j yv μι<χ$\; 7 τολΐωρ,Ηΰά’ι^ου 
iiVHf ττλκ^κς Αε·δ5·?α:ς,Η}| ’/οΡωμ to/j ΙΗΣΟΥΝ 
στεσωρ t7r/ 7reoVco7ro/; εΛ«6κ &uts? 7\.iyo)p * 
κυ^ε εα /j θελκς,Λώασ'αί με χαθα^/ααι * H9^J 
εκτίίνα$ σίω χε^α,κψατο αυτ# ειπωμ* θε- 
λω,καΘα^άθκτ/*!^ ευθεως η Λε^α ars-JiA/ 
ύψ > a'iSc.u‘TW ¥ \{^ i αυτός 7 ra$tiyy&Xt/J avlsfl 
μη^ενί ε/ττδ/ϋ,οίλλα it7r£A0co/j cPe?o/J cfeav / 
τ /J ^ ίε^Θ,ΐή 7Γ£0(ΤενεΓκε περτ καθαςια'/ 
<a,§ σ^,καθω^ ττ^οΛ'ΤαΙεν μωΟΗϊ hs μα^Ίυ^σν 
αύΤο7ς,Λκ£χε7ο q μαΤλον ο Ac-y 7τερ αυτ 
Λν^χονι 0 οχλοι τΡ^ο/ <xx^4v,vy θεράπευε/ 
OJ) uwaur α?Ρ τ αάπυςων αυτ ,ctu7o$ ο h/j ν- 
■δτο-χω^ V* τ\$ΗμοΚ 0 7rf ο^υχό/χεν ,0 εΓε 
νέτο <φμια<?Κ/ Η/χ^ων,νφί} aurds k/j <Λ/<Γοςς 
κω /j, hVcx/j καδκ/χενο/ φα^ιόαιόι να/ 
/λσΛ^άσ'καλΟί,ο/ «Ραν ελκλυθοΤεε,Ικ •srcdo'H§ 
χωμπ$ Λ"αλ/?(.α;α$ 0 ir»d'a/a$,«J) «jWaAn/Jt, 
καί Λευα/Χίς κυ^ /y w, ;/$ τ 5 /aa)$ αυ7ου$*0 f/ 
Λ>υ avc /'^ες bifovJiS επί χλΐώκζ ανθ^ωττο/;,ος 
ϋν 'π^αλελυμενοϊ,χ ai IIhJz/j αυτ ε/σενεΓκθ /j 
Kj θίνα/ ενωττίου αυτ, h)j /xf! eujovTes Λα tP/W 
ει em/ (ίχώοΊ ν αυτ,Λάτ οχλαι/,αναβάν7ε$ Vari 
ίο ίΓω/χα Λα r χε^άμκαθπκαν αυτ <ruv 
κλίΡ/Λ/ω ε*$ Τ’ /χε<Τσν ε/Χ7Γ§ο<&·εν τ ιησού* >y 
ΐί/'ων τ') t&iSiv αυτ* Ι/πεν ccu7to»av0£GT55^ οίφε 
ωυ7α< το; α< αμ^Γίίϋ,ι α^ 3 Hj Η^ξανίο Τ'/αλοΓ'/^ε 
ο/ -ypa/x/x^Qs kcu ο< ψα^ααΤο/ λεΓον7ες 
7/s ε5/υ ou7o$,os λαλ^βλασ'φκ/χ'/ as*7/'s 
Oj$ih<Xi κμαςτϊοί.ζ,ειμΗ μόν ο 0sos^ εττ/Γ^ 
ο ΙΗΣΟΥΣ 7ους ΛαλοΓ/τχε a υ s αυ r,ccTP κ j /9ε/ς 


τ 

ειπεν 


SfeCV ND VN LVCAM iji 

ein circudederat eum Si omnes qui cul 
illo erant in captura pifciu qua ceperat 
Similiter aut Iacobu Si loanem filios 
Zebed^qui erant foci) Simoni, Et ait 
ad Simone Iefus,Ne metuas, pofthac 
homines eris capiens * Et fubdudlis 
ad terram nauibus.reliStis omnibus fe/ 
cuti funt eum. Et facflii eil cum eifet in 
una ciuitatu, Si ecce uir plenus lepra,Si 
uidifiet Iefum, proftratus in fade, n> 
gauiteum,dicens,Domine,fi uis potes 
memundare.Et protenfa manu tetigit 
eum,dicens* Volo ,!Sfundare, Ec conre^ 
ftim lepra diTceflif ab illo * Et ipfe j5ce¬ 
pit illi, ne cuicp diceret, fed uade often - 
de t eipfum facerdoti, Si offer pro em u 
datione tua qua: pnec epit Mof es in te- 
ftimonium illis * Perambulabat autem 
magis fermo de illo, Si conueniebant 
turb^ mult^ ut audiret Si fanarent ab 
infirmitatib 9 fuis Jpfe aut agebat in fe 
ceilu in defertis Si orabat * Et fadtu eil 
in uno die^,Si ipfe erat docens, Si erat 
pharifei fedentes Si legis doStores qui 
uenerat ex omni cailclio GalilasiE Si Iu 
darie Si Hierufale, Si uirtus dhi erat ad 
fanandu eos.Et ecce uiri portates in le/ 
dro homine qui erat paralyticus,Si que 
rebat eu inferre Si ponere ah eu* Et no 
inuenietes qua parte illu inferret p tur 
ba,afcenderut fupra tedu,Si p tegulas 
fummiferuteu cii ledo in mediu ante 
Ieium,Quoru fidem uc uidit,dixit*Ho 
mo retmttunf tibi peccata tua. Et cepe 
rut cogitare fcribte Si pharifari, diceres* 
Quis eil his qui loquitur blafphemiV 
as C Quis poccil dimittere peccata > ni s 
fifolusdeusC Vt cognouit autem Ie/ 
fus cogitationes eorum ,rcipondcns. 


9 Εϊ ΑΓΓΕΑ10Ν 


EVANGELIVM 


ίπνψ *7%οξ Scirpt/V' r/ Λ ϋ.λογί^ΐχΒ'ΐ τοας 

υμωμ^τί %&μ \νκθ7τωτί^ομ ειττ^ν* 
%.φ{ωμτ&1 do t αι αμαξίΐαχ. σ*ου,χ είττθφ,εφβ 
fdt η)) ΊοίρΊτάτ&^ίνα. q ε/^χτε,οτ/ (Ρ^ουσΰαμ 
ϊχ& α ijoc, rb ανΟ^ίόττου εττ/«Α Γκς αφίε'υοΚ 
ot^.a^7ia§,e/7r£/J 7τα^αλυτ7κω*σθί Atra» 
ί -ye^oU^ apcic, τό κλιν'ι^ΐομ abjWOfivou Ι/ς 
r 5 /» o/ko/j σΌυ*ίδ^ -^^αχ^μα. άνα^ας <^ω7Γί 
ο/; αυτ,ο^ας εφ'ο κατέκβτ^αττχλθε/; ε/$ 
o/ko/j cxurot/jcTola^/J £teo//»<2\ 'tKSct.diyi' 
λαβε /J ·3τάν7α$,κθά tcAofa^o/j τΌμ&ομ,&ί*' 
7τλκ <&xcrtx/; φοβου λεφουΤε^οΤ; ε’ιΦ'ο,αον 7τα 
ja<fo|cc ax/xi^o/J» (£\c|Ja ταντα c /^χλΘε, 
ε^εάσ^ι?» τελων/ω ον ο μάτι αίμ κα&κμ^ 
νομ ίΐκι τ τελωι ι’ίομ,Φ ίιτημ αυταφάκολον 
θβ μοι.& καΠαΧΐττωμ oc7rav7a,av<X5ccs,HHO^ 
Χ'ύ^Η&ΐμ αυτω*κα/ επο/χαε// <ΡοχΙΔ) μζ'γί'· 
Xlw λ&ε/ς αυ7ω <VV τη ο/κ/α ccutsAkco η/; ο/ 
χλος Ήλωνω /j 7Ρλι/ς } <χ/5^ω/;,ο/ «σοί /J /χετ 
«ivffv καίακζίρ&νοι.χοίι iyocfv^op οι 'ρξα.μ 
μαΊείϊ , καί ο/ φα^/αοαο/ τι^ος τ>ι/ς /xc$x - 
τάς αυτδ Λεγοντες* Λα τίμετά τελωνω /J 
χά/ α/χα^τωλω/ί ι&ίίτί κ<χι ετ/νετ ι-,κα,ι ca -πο 
χ^/Θε/ς ο ΪΗΣΟΤΣ fc/Tre/j 7 !^ος αυ-ρυς» ου χξίί 
αμ ίχν&ιμ οι vfid /νοντί% /ατ^ου,αλΧ οϊ κα 
κως εχονης/ουκ ελχλυθα χαλέσΌΚ Λ'κοΚΗς· 
α/^,α a/xocfrcoAoi/s ε /s /Χ-εΤοενο/ cc/x*. ο; Λ I/- 
■sto// αυι^+Λατ/ ο//χαθκτα» ’/coctvvb νχ 
Ssvbcrt// ετυκνα,κα; Λκα^ς τ^οιοαντοα^ομοί' 
ως 0 o/ 'τίν φα^ϊα^ω/ϊ,ο/Λ ο'οι Ic&Zoua'//x,K^ 
7 r/VzsaV» ο Μ ίιτημ ττ^ος οαπ°ι/ς, ( ax <Ρώοαθε 
^>υς ψύζ rb νυμ-φωκος I/j φ ο νυμφί®^ μίί 
hvffi ί5ΐμ ΊΐΟίησΌΐ VHSSVGp · iXwoOVTCtt <^£ 
Ημί^αι,και οταμ arrectu <χί γ αυτίν ο νυμ<&, 
05)7οτί VK5£ucrbcr//x εν εκε /vah τ χ<αε^α/ς + ελε/ 
Γ £ ^ καί τ^αβολΗ/ί τι^ος αυ^υς, o7/ bu<Piis 1 
ττ'/βλχ/αα )μαίί'ΰ κα/νδ εττιβαΤλΙ \τεΐ)μ<χϊ! 
ο,μ 7Γ<χλα.ιόμ > πΜμΗ&,ώ) τ® κα/ν εττ/ 

βλχ,αα,^Ίω ®·αλαίω οι; σν/χφ«ν{δί·7Ρ τ κοκ 

νον*ΐφό) 


dixit ad illos . Quid cogitatis in cordi/ 
bus ueftris C Vtru effc facilius dicere di/ 
mittuntur tibi peccata.ati dicere, furge 
6^ ambula C Vt autem fciatis qct filius 
hominis habet poteftatem in terra di^ 
mittedi peccata } ait paralytico» Tibi di/ 
co furge^ollcledtuiu tuum, 6C uadein 
domum tuam ♦ Et confeftim furgens 
coram illis> tulit in quo iacebat,^ abi]t 
in domum luam, glorificans deum»Et 
ftupor apprehendit omnes , δί glorifi^ 
cabantdeu.Et repleti funt timore dice- 
tes»Vidim 9 incredibilia hodie» Et poft 
h<ec exrjt, δί uidit publicanu noie Leui 
fedente ad teloniu » δί ait illi»Sequere 
me» Et reluitis oibus, furoes fecutus eft 

D 

eu»Et fecit ei conumiu magnu Leui in 
domo fua,& erat turba multa publica^ 
norum δί aliorurmqui cum illis eratdE 
fcumbcntcs * Et murmurabant pharA 
iki^ferib^aduerfus difcipulos eius» 
dicentes» Quare cum publicanis 6£pec 
toribus maducads δί bibitisCEt reipon 
dens Iefus dixit ad illos» Non egent 
qui fani funt medieo,fed qui maleha^ 
bent»Non ueni uocare iuitos ied pecca 
tores ad poenitentia» At illi dixerunt ad 
eum»QuaredifdpuIi Ioannis ieiunant 
frequenter di obfecrationes faciunt, (u 
militer δί pharifeo^:, tui autem edunt, 
δί bibunt ? Quibus ipfe ait»Num po^ 
teilis filios thalami, dum cum illis eft 
fponfus facere ieiunare C Venient au¬ 
tem dies , δί cum ablatus fuerit ab illis 
fpofus,tunc ieiunabunt in illis diebus» 
Dicebat at δί fimilitudine ad illos» Ne 
mo imiifura noui ueftiinenti imittitin 
ueftimentu uetus ; alioquin δί nouu ru/ 
pit^ ueteri no conucnit imifiuraextio 

uo.Etnemo 


ΚΑΤΑ ΛΟΧΚΑΝ* 

καινού» ΐφ^ουΛ/ς οινομ vio μ ε:Ις 

&<Λίονς 7ταλοαους > ειΛ<ακ'}'ε>^Ι ι 1 ο νέος ° 1 '' 
<νοξ. τνζ ^«ους,ΚΛ* αυτός εκ χυ Μ (ferax ,καί 
■c/ octfKfl/ α7τολοάϋτοΚ ,α$να o/vo/j νεομ,Ιις οι/ 
,-οΉους x.c6'vou^ .BAkt£o/j,‘1|9^ oc^^oVs^ 0 / o*tu) 

τχ£οαοτοα»Η9^ ουΛ7ς 7r/co/j τζταΛοάρ/ν ευ^ε 

' ωζ%ίλ&νίομ,Λ{ / γ&')*χ/ρ>ο -δταλο U oq X>«so/ 
ι-τίξος %b μ». Έ.’^φί'Ρ Λ * σΌΐββάτω ^ευτε^ 
,^οτ^ωτφ,Λαττο^ευεα^ Siuto/j, Λα '?ίν c^o/ 

• ^ι/Αω/ι,νφ^ ζτιΤλορ οι /ΛαΟκτοα αυτοί; του'ς 
Ξάχυας,καί ϊκθ/ο/ι ^ωχοντεζ τ άίζ χ^ϊιμ, 
ίινες $υ cfotj/tfcttca/J e<7ro/J αυτο7ς»τί 7Τ·ο/ 
βτε ο ουκζξζ5ΐμ ποι&μ ψ τοΐς ο*άββα<Λ/ι»Η/) 
2χ,7τοκ£ΐθεις τι^ος άυττη/ς ε/7τεμ ο ΐΗ 2 όϊΓ»οα 
^τδ'Τ'δίνε'^νω'Λ,ο ί-κοιχσ'ίμ £ϋ&'ΐ£ Wot£ 
Ι7ΐ,ζίυα(ΐίμ : αντοζ>^^οΙ μζτα ϊχ,υτον οντες, 
.ως ΐ/σ^λΟε/; εις r>ju ο/κομ 'ΤΣΟ Jfeou, 11 $^ τους 
άρτους ς5) τ^ο%έ(Πως ελαβε/ι καί icpoiyty, 
Ι/^ ί^ωκίν^τΊζ ,αετ&υτον,ους οϋκ,ε|ε 5 φ 
$><χ.Ύ&μ 7 ΙιμΗ μόνονζ τους f<^>Qg;V|gq ελε^εμ 
αυτοΤς,οτι κύριος &,?/; ο ν|ος T 3 ) ό:υ 0 <=ω 7 Γθυ 0 
του ΦαββάτοινΕ'^υετο Λ ν( 9 ^ $ ετε*£φ σ’αβ/ 
·€άτω ε/^ελθορ αυτ°/) εις τ$ ouua-ycoyku καί 
Λ^άσκβμ.κάι κμ εκεί άνθρωπος, καί η χ&ς 
&vW ϊι Λξια h/j |κ^ά»Ρα^ετκ^οαυ Λ qcuto/j 
ο/ Ύ^α,μμάί&ζ & ol c pafirfaiot ει $; ^ ο'αβ 
6 άτω %6£ο:τπνσΉ } Ίνα. ζνςωσΊμ χατχινξϊαμ αν 
'WMvfis J&.KiPe.FUQ (Ριβ.λο'γισ'μονς, αυτω /J» 
Και I/tts/j 7sjj$ &v 0 jco 7 rra 7ω fx^a/J εχον7ι Ttuj 
χ%α» tyegcU sn 0 i εις τυ μίοΌμ,ο q ανα 
■ εας *Ϊ5κΛππμ οαυ ο ιηξοϊΣ 715 ος au -ρυς» V 
ττερωτΗΛ» ί/μ,ας.τί ε£ε 5 //ι r>7s αάββα<Λ/;.αΓα 
Qotcoih&M η κακοττοικσ'οίί,ψυχίώ ο&<ΛΛ κ *α/ 
7 τολεσΌΚ ;0 · 7 ^ιβλεφάμΛνος -sravTas αυτους, 
ί/ττε//7φ &νθ^ω 7 Γφ, i'x7avo/J τίώ Χ%ά ο*ου»ο % 
ΐ7τοίκσ*ε/>,ι^Λ &7τοκα·Λ5άΘχ κ χε/^ ’αυ'ΤΣΟ uft 
«ς ως κ a>$fcvx«. αυτοί Λ ΙττλΗ&χοΊχμ ανοίας 
Η 9 ^) Λι'ίλάλοαυ τι^ος α/&χ'λους . τι ’άμ -s τοι/ 
«ν<1α/ί Ι ^ 1 ίΗΤΰτ^^ετ!) Λ ίν 7cas-W?<&s 

7αυτοας. 


SECVNDVM LVCAM. 

uo. Et nemo mittit ιιίηύ riouu in Utres 
ueteres, alio quin rumpet uinii nouum 
utres ,81 ipfum effundetur di utres pert 
but*Sed uinu nouu in utres nouos mit 
tendum eft,8i utraq? conferuantur ♦ Et 
nemo qui biberit uetus ftatim uult no 
uum, dicit enim,uetus melius eft fr 
Fadtu eft aut in fabbato fecudo pri' VI 
mo cu tranfiret per fata di uellebant di 
fcipuli eius fpicas,& manducabant con 
fricantes manibus» Quidam aut phari 
fagorum dicebat illis*Quid facitis quod 
non licet facere in fabbatis ? Et refpon 
des Iefus ad eos dixit*Nec hoc legiftis, 
quod fecit Dauid cu efuriffet ipfe di q 
cum illo erat,quomodo intrauit in do/ 
mum dei di panes propofitionis fum^ 
pfit di manducauit,6i dedit etia his qui 
fecum erant, quos non licet manduca¬ 
re nifi tantu facerdotibus» Et dicebat ii 
lis,dnseft filius hominis etia fabbati» 
Fa<5tu eft aut 6C in alio fabbato, ut in/ 
traret in fynagogam di doceret. Et erat 
ibi homo,& man 9 eius dextera erat ari 
da» Obferuabant aut eu fcnbx di pha- 
rifxi ,an ϊ fabbato fanaturus effet,ut in 
uenirent unde accufarent eum. Ipfe ue/ 
ro fciebat coaitationes eorum ^ ait ho 
mini qui habebat manu aridam»Sur/ 
ge,& fta in medium. Et furgens ftetit» 

Ait autem ad illos Iefus»Interrogabo 
uos quid liceat fabbatis, benefacere an 
malefacere, anima falua facere an per/ 
dere C Et circumfpedtis omnibus dixit 
homini.Extende manum tua»Ille aut 
fecit, di reftituta eft manus eius fana fi> 
cutaltera.Ipfi aut repleti funt amentia 
di colloqucbantf inuicem quid na face 
rent Iefu»Fadlu eft aut in illis diebus 

M‘ exqtin 


< 


ΕΥΑΓΓδΑϊόΝ 

V 

ε^κλΘεν 1/S r> of τϊ^οΦεύ^α^,κ)) κν ΛανιζκΤε^ε 
ίΓ<// τ 8£&.>y οΤε Χ'βμί'Ρ k/xejoc 

7 Γ§οΦεφωνκΦευ τρυ s ^.α^κτας Sturou. »y εκλε 
Suzr Λο^εκα,ου; vy 5c7f5o / AWS 
. ω ν ο μ artp , σν/χω υ a, ο/ζ 0 ωνόμοίο^ρ ττετ^ου» 
V^)j αν^εα/ζ ryz αδελφό/; αυτ^/ζ άκωβο/ζ 0 
/ojayv&ts^A/Trwo/j κοα J^a^oAo^ucao/^oe 
τ8&ΐο/ζ κοα ^μ-δρ/ζάκωβο/ζ rbp 'W αλφοί/- 
ου,·,\9ί5] οΊμύονα τορ κ<χλο \jp9jJop Ίπ'λω'τίιϊ), 
)ον£αρ ζακωβοιζ ’/ού^α/ζ ζσΉαξΊώτ&υ,ος 
y^h ε^ετο ρτςο^οτΗξ*. κάζ κ<χτα&άς /χετ 
auTjESK Ε7 γζ ToVy •srtcP'/vou >y -XAos<a.<x8Kir 
αυ'ΠΑ,Η/) •jstAvjSos ·δ5Όλυ τ λαού ατΡ ττάοΉ^ <β\ 
/oucToaots vy /^ουΦαλΗ/χ,ΗΖ) ^ -π^αλίν vy τυ^ 

:>y ΦκΓ'ωνος,ο/ κλθο /j <χκ'ύ<?ο£ ctur, yy /α^·!ωοί£ 
Ίχ.'ΐΡ'Τ^ν voVco/z aurrfv,’/^ ο/ οχλονμ/ζροι ι/ΤΡ 
7 rv 0 lz.uaTw/j δεκαθά^τω/ζ, κοά ε^α-π-ευον κ 
"δ^ας ο οχλος V^zrre cctt}"ecS - οα Sc.tz >* 
*Τΰ),οτι Α'ωο&μϊο, τσα^αυτζρ (β^Ηοχ^-ρ κοα /a/ 

7 » t«rav7as*Ka/ αυτς Wa^as 7»(/ς οφθαλμού? 
icuTW ε/ς τους /χαθ/ττας ccuts? ελεγε/ζ. Mot^ 
Kafioi οι ί τ[ωχο/,οτ/ νμίτί^αΖΒρ κ βαΦή- 
λεζα. T3? δεου.Μακο^ϊο; ο/ 7τψζωντίς νάζζ, οτι 
-χοξτα<&Η^ί(&ζ,Μακάριοι οι κλοί /ov τες vcuz, 
οτ7 φ£λάσ , ετ£«.Μακά^/ο; ίΞί,οταρ μίο'Ηο'ω^ 
ο'ιρ υμα.ζ οι ανθξ’ω’δτο/, 0 ’άφω^ωΦζ ϋμας? 

’jy SveJVoOjtrt/^sy εκβάλωσϊ/ζ r» ονομα ν/χω/ζ 
ως -sroyH^o/jjEVEKo: τ yov τ ανθρωττου.Χοα^ΗΤε 
*</> Ικε/ν» 7κ Η/χε^α >y Τκι^τητα-τίρ^ου ^ ο /xr 

<0ος u /χω/ζ,ΤΡλυς <$/ τίς ου£αι/ο7ς.κατά7αν 

7α ^ ίττοι'ϋρ 7o7s ' 7 Γ§οφκτοας ο; ·δτσ.7ε^ες aur. 
Πλεώ ουάί υ/χΤ/ζ το7ς ^λουσ'/'ο/ς > ori ο: / 

•ετ εχετε riw Ί&β.^ά.κλΗβ'ιρ u/xw/z * ouar 
νμΊρ, αι \μ'κπε\κα?μ&μοι , οτι tsreva Φετε*. 
Όΐίαι u /χΤρ, οζ φ-ελωντες vatz, οτι ζτίν^ή - ' 

σ*ετε κλαύτετε ♦ Ο ναι \ιμ~ρ, οτα/ζ κα-' 
λως Vm ίπτω&ιρ ξάντες o/ av^wwo/* 
•κατά ταυτα χχφ VzsO/cttu το7ς 7ΐ^οφκτοϋ$ 

|)ί ^τατε^ες αυτω^ ,Αλ/ί ν/χ7/ζ λε'φωτο7ς 

&κον#<ϊιρ 


EVAN GELI VM - 

exrjt iti mote o rare, δΓ erat pernodas iit 
oratioe dei. Et cu dies fadtus eilct uoea 
uit difcipulos fuos , δί elegit duodecim 
ex ipfis quos 6C apoftolos nominauit, 
Simone que&nominauit Petrum,5d 
Andream fratrem eiusJacobu 6i Ioan 
nem,Philippu & Bartholomasu. Mac- 
theum K Thomam, Iacobu Alphei fi 
lium,5i Simonem qui uocatur zelotes, 
ludam Iacobi,5i ludam Ifcariotam, 
qui & fuit proditor. Et defcendes cu il¬ 
iis ftetit in loco campefhi turba difci 
pulorum eius,6£ multitudo copiofa pie 
bis ex omni Iudasa hierufale & ma¬ 
ritima &Tyro 6i Sidone,qui uenerant 
ut audirent eum, Si fanarentur a mor/ 
bis fuis, &C qui uexabantur a fpiritibus 
immundis ά fanabantur.Et omnis tur 
ba quitrcbat eum tangere, quia uirtus 
de illo exibat,8i fanabat omnes.Et ipfe 
eleuatis oculis in difcipulos fuos dice^ 
bat. Beati pauperes, quia ueftrum eft 
regnu dei.Beati qui efuritis nunc, quia 
faturabimini.Beati qui fletis nuc,quia 
ridebitis. Beati eritis cum uos oderint 
homines, 8C feparauerint uos,5i expro- 
brauerint > di eiecerint nomen ueflru 
tanquam malum propter filium ho^ 
minis. Gaudete in illa die 6£ exultate, 
ecce em merces ueftra multa eft in cce/ 
lis. Secundum hiec enim faciebant pro 
phetis patres eorum. Veruntamen ux 
uobis diuitibus qui habetis confolatio 
nem ueftram * Vie uobis, qui faturati 
eftis,quia efurietis. Vx uobis qui ride 
tis nunc > quia lugebitis δί flebitis.Va: 
cum benedixerint uobis omnes horni 
nes. Secundum ha:c enim faciebat pro 
phetis patres corii. Sed uobis dico qui 


ΚΑϊΑ ΛΟΪΚΑΝ* 

ακούουσ*/ p/tyanare τ»υς εχθρούς υ/χωμ,κα 
λως τσοι&τίτοΊζ μ'ί (fovcftp u<uac> r ευλοφέίτε 
'Γυς κατα^ωμ&ζους υ/χας,κ)) , 7ΐ$οα , ϊΰχ ι ί<&ζ ν/ 
ττε^ 'Ρίν Wx^stt^o ντωμ υ/χα§ * 7i/Trfo/JTf 
ϋ^ί’ΰτΐ / rltb σ'ίαφο'να,'δτά^εχε Φ τίώ 

a?f“ r ca^ovloq, <j*ou to )μ<χτιορ ,& T χ/τω/ 
να <uh κωλυσ·κ5^·3Γοα/7/ ^ oui°0v7i cft JVdV* 

>y foi 3 r οά^ονΤος τά σα μ.Η a7rcttT0*(^ καθω$ 
6 ελετέ,7ν a -st ο / ωσΤ /j u/x7/j o/ ανθ^ωτδΌ/,Η)) v/x* 
7ro/iW au-pTs ομοίω^κα,ι \i afcc.7rcd£ t®us afa 
ττωιΟας νμ&ζ,τ&αία. νμΐρ χα^/ς %£ίρ} κ a< iV 
<>/ α/χα^7ωλο/ Tug, afawwtftas avi ®υς afocsrw 
ctp.& Ιοίμ a^aGcrsroiem. Tvg SayaGo^o/ovv,*· 
τας ν/χας,’δτο/α u/x7/j χά^ /Q d$/j*n)) >O' o / a/ 
/χα^τωλο; r> aur> ts-o/So’/ / u, 0 εα /j (jWs/^JPft 
■ετα^ ω /j ελτπ^εττ. &7τολαβ0μ,·Ζ3·οία u^aT/j χά 
j /ς ^2(u*0 ^ α/χα^τωλο/αγχα^Τωλίπς JWsf 
$ϋιτΊρ,'ίνα α'ίΡ’λά&α&ΐρΊα. ισ<χ*Ρλ!ώ ccyca&a./ 
Tt τ°υς εχθρούς ν/χω /Mt)) afaSoTf/su η)) «ΓοΗτεί 
^ετε,/χκΤϊν δοττεΑττ/^ονΤε^,^ Vsat ο /x/cQ-cs ίγχ 
■δτολυς,Η)) εαΈ&ε ζο/ τ u-|(5£,o7/ αυτ^ς χ>κ5ο$ 
&£?/j εττ» τ > υς δεχα^/5«ς Hgi) εΓονκξΟϋς^Γ/νεοθε 
«ου ο/κτ/£<αονε<5,καθωςκ)) ο ·δ5·α7κ^ u /χω^υ ο f/ 
JtT/^&J/J^/JKtXH X£/'m£,^g)) OU^K κ£/θ«-- 
7t*MK κατασκάβετε, ou/xh κατα^/κα^ 
^•«τ£»Α7τολί;£τε,ΐ|9^ a7roAu9xVi<£h,A/' ίΓο7ε, 
cTo^HcTETcti u^aT/^MsT^o/j καλο /J Tsvnticf 
fjSjop,Wj (fi faX&jpSjjoppiOU υ7Γ££εκχαχ?ο/χε/ 
vo/j cT&icr^icrV /j ε/ς ■T/J κόλπομ υμωμ*7ς$ $ αν 
Τί^ 1 μί'ΐξ® φ /Xif e7£,ccv7//X£f Ϊ0 h cfeij νμΊρ*. 
tnrip ^ ·π§αβολ£ώ ίχυ'ρΤς,Μκ 2: εΑώατοα tu/ 
φλος τυφλο /j oJVyet/^ouX? ά/χφοτε^ο/ ε/§ 
&ά3αυο/) τ^ετοί/ντοώ; Ονκ esi /χαθχτχς υττε^ 
•r/; d [ iS' αακαλορ^κάτΗ^τιο^μένοο, -jjrag Xs 
sott ως ο «Γ/^άσ'καλΟζ &υτ*Τί βλέπεις το 
κά^φος το οφθαλ,αω αδελφού (Λί, 

< τΐω <7έ <Γοκ5^ <τίώ yj Ίμ)' /cP/cp οφθαλμ-ω ou 
κατανοθς^ ·δ5·ω§ cTaua^AtT-a/j V 1 ,£Χ ^ 
φω σΌυ,α^ελφενάφες εκκαλώ τ κά^φ©-' τ> 

$/ ^ οφθαλ^αΏ 


SECVNDVM LVCAM 

auditis, Diiigitc inimicos ueftros,bnfa 
cite his c[ uos oderut, Bndicite maledi/ 
cetibus uobis,6i oratep calumniatibus 
uos.Et te gcutit in maxilla,pbe & ab 
tera,K ab eo cj aufert tibi palliu etia tu¬ 
nica noliphibere^Omi aut peteti te tri 
bue,6C g aufert q tua funt ne repetas, 8t 
^utuultis ut faciat uobis hoics,&uos 
facite illis fimilitenEt fi diligitis eos qui 
uos diligut,q uobis e gtatiaC'Na δί pec^ 
catores diligeres fe diligut * Et fi bnfece 
ritis his q uobis bnfaciut,q uobis e gra 
tiacSiquide δί pctores hoc faciuntEt fi 
mutuu dederitis his aqbus (peratis reci 
pere,q gratia eil uobis C Na δί pctores 
pctoribus fenerant,ut recipiat aqualia 
Veruth diligite inimicos ueftros,bene 
facite, δί mutuu date,nihil inde (peram 
tes,Si erit merces ueftra multa, δί eritis 
filrj altiflimi, quia ipfe benign 9 eil erga 
ingratos δί malos ♦ Eilote ergo miferi- 
cordes, dcut δί pater ueiler mifericors 
eil*Nolite iudicare, δί non iudicabimi/ 
ni. Nolite condemnare,8i non condem 
nabimini* Dimittite, δί dimittemini* 
Date,6i dabitur uobis* Menfuram bo 
nam δί confertam δί coagitatam δί fm 
pereffluentem dabut in (Inum ueftru* 
Eadem quippe menfura qua menfi fue 
ritis,remetietur uobis ♦ Dicebat autem 
illis fimilitudinem*Nunquid potefl ca: 
cus caxum ducereC' Nonne ambo in fo 
ueam cadunt C Non eil difdpuius fvu 
per magi(lrum,perfec5lus autem ornis 
erit,fi fit ficut magiiler eius* Quid aute 
uides feilucam in oculo fratris tui, tra^ 
bem autem qu^ in oculo tuo eil non 
confideras C Aut quomodo potes dice 
re fratri tuo, frater,fine erjdam feiluca 

M 2 quasin 


ijf 


l$s ΕϊΑΐΓΈΑίόη 

ψ ^ οφβοίλ /xS) σΌυ*αυτ>ς τ$ yv *ύφδοΕ.% 

μω σ'# JWo/j ου &χ(πωμιυ’ποκ<’ΐτ<χ.μκ&α% 
λε 'τ^Λ'Τορ oiw 2loko/j εκ τ#? οφθαλμού σ'#* 
τού Λαβλέ'φδς εκβαλδ^-τ χά^φοςτο 
οφδαλ/λω τ αδελφού σΌυ.ου φά? 
^ivfyop καλορ ττο/οαυ καςττομ aU^opyOV 
Μ cPtvJ^o/J tfccTr^O/U i&oiocuj K0CJ7T0/J καλο /J* 
Ζκαεορ }ct/p cNvd^o/J Ix tzp irfVou κάμπου 77 
ΐ'ωσ'κετοα,.ου ”)<χφ o^ cixocvGw/J o‘\j7^zyoua‘t μ 
eVxa,ouJ£ εκ βάτσυ τρνγωσίρ 5οεφυλ!ώ* ο α¬ 
γαθός ανθ^ωτος εκ Τ3) αγαθού ^κταυ^ον $ 
χαξ$'<χ.ζ &υτ ον,Ώχόφζξβ hy&Qop *&ο ζτό 
νκ^ος ανθ^ω7Γ0§ εκ ύΡ 7τουκ£# Sxcrtxuj# 'f x^S 
«T/ccs α.υΤ37,7ϊ^οφε^ to πονΗςομΛκ ^ τ Wi/ 
£/'αΓεύ<α«.τος ς>$1 κακίας λαλδ τό 5 ο μα αυ 

/ Λ f Λί # / ^5 ^ 

ΊϊΡ,τ/ dT. μζ χαλθύ χυ^/ε χυ^ίε,^ ou 7r0iQ 
ύ α λεΤ'&νδτας ο ζ^χομ/χ/οζ μζ,& cc/ ' 
χούω /J μοντάζ Aoyup 0 ττοιωρ αυτυς,ΰττο- 
« η ε/|ω υ/λ'ί/) τίνϊ&ρ ομοϊ©* / ,ομοίος ΙΊιν ccv 
δ^ώτηρ % οικο^ομοωζτιοΐκί<χρ , ος εσ^χαψερ 
K0a.l€a9to)£/j,v^ ε^πκε /J Βζμζλιομ ζύγι τίώ 
7&ζΤξαρ,τεΧΗμμν$ϋ.ζ T^vo^jU/Ni^^ac^f 
4πξζμ ο ZS- οτοίμόξ τη οικία ζκζίνκ,ν$!ήονκ ί' 
<Χμ&ίρ craXzv^cU α ντίω,τιβζμζλί ωτ° y$ W I 
*rfu> T&zTgdipjQ αχούσες κοα μ.κ Έτο/κσ'ας, 
ομοιόζ %hp αν^ωττφοικο^ομΗα’αντι οικίαν 
£7Π σ{ώ Τ^χω^/ς Βεμΐλίου, η 'Τΐξοσ'ί^Ηξζμ 
ο ττοτα/χο^,ν^ ευ^ε'ως εττ zcfzp, ι^') εφ^δτο 
T^y/xaqOl οικίας ζκζινχς μzya. t . 

! Εττεί' ε7 χ\πψύ&ζρ 7τάντοί. τα βήματα &ur 
&ς τας &χοας 7W λαου,ε/σ#λθε// zts κατε-ζς^ 
t/aouV+sxaT^Tcc^Xou <^ετ/νος «Γ#λος κακώς 
%χωρ,Ημζ7ϊ\ζρ ύλόΙ/7α//,&ς η μ οευτω ϊνΊιμο^ 
axouVocq 7r£^' Τ3> IHSOr, ατη^λε// «7^ος 
h.\!Tbp tj^sctout ε^ους r /ου^οαω^,ε^ωτ ccurw 
ο 7 Γώς ελθωμ Λατωσ'βΤ’^ ^ουλο /j αυτοί/* ο/ 
•GToJtayzvopjWoi τι^ος τυ// ΓΗΓΟΤΝ,·ζδ·α^ 
,^εχάλοαυ εευετ,υ (ΧΟΓου^αϊως,λεφοντες, οτϊ 
βξιόϊ %hp ω -πα^ξα τούτο* a^awcc >069 to 


HVANGELIVM 

q ίπ ocalo tuo eft, ipfe in oculo tuo tri 
bem no uides C Hypocrita ei]ce primiS 
trabem de oculo tuo, & tuc pfpicies,ut 
educas feftuca q eft in oculo fratris tui# 

Non eft enim arbor bona,qua: facit fru 
dum malu, neq^ arbor mala , faciens 
fruiftum bonum * Vnaqu^q; enim ar^ 
bor defrucftu fuo cognofcitur* Ne<^ 
euim de fpinis colligunt ficus, neq* de 
rubo uindemiant uuam.Bonus homo 
de bono thefauro cordis fui ^pfert bo' 
num, 8i malus homo de malo tlieiau/ 
ro cordis fui^pfert malu*Ex abundatia 
em cordis loqui^ os eius* Quid aut uo 
catis me domine domine,&non facitis · 
qua^ dico C O mnis qui uenit ad me, ££ 
audit Termones meos,6c facit eos,often 
dam uobis cui fimilis fit* Similis eft ho 
mini aedificanti domum, qui fodit in al 
tum,Si pofuit fundamentum fuper pe 
tram* Inundatione autem fadla, illi / 
fum eft flumen domui illi, Si non po/ 
tuit eam mouere * Fundata enim erat 
fuper petram*Qui autem audit Si non 
facit, fimilis eft homini aedificanti do^ 
mum Tua fuper terra, fine fundameto, 
in quam illifus eft ftuuius , Si conti ¬ 
nuo cecidit, Si fadta eft ruina domus ih 
iius magna. 

Cum autem implcffet omnia uerba VII 
fua in aures plebis, intrauk Caperna- 
um * Centurionis autem cuiufdam fer/ 
uus male habens erat moriturus, qui 
illi erat predofus*Cu audiffet aut de Ie 
fu,mifit ad eum feniores ludiorum,ro 
gans eum ut ueniret Si faluaret feruu 
eius. At illi cum ueniflent ad Iefum ro 
gabant eum follicite,dicentes , dig/ 
nus eft, ut hoc illi preftes * Diligit erh 

gentem 

0 


) 


ΚΑΤΆ ΑΟΤΚΛΗ 

■( . - , ·, 

S&v©-' fc/uo/j 0 τίω ctwayuylw αυττ>$ ωΜ 

Φομκ&ρ H/JU/J* ο iHroTS επο^υίτο fbb 

ainP/SjHfJV αυτόν ου μακςοίρ οαπεχοντ©'' 
<Χ7το ο/κ/'α^Λνε^αψε/ί τι^ος ccuto/j ο εκ* 
τόμταρ)ζόξ ΐζχλονξ λ{γωμ αυτω» xt/j /ε <ακ 
β'κυ$νου.συ'}'ά£ ε/<αϊ (Rctyog, "να irsro τίώ 
siyhu μον ε/αε'λ^κζ.Λρ ou ΙμαντΌμ »(|ι7 
«σ*α ·7Γ§ος αε ελθθ//,&$νά \ΐ7Γ2λο\φ,Κθά ;α/ 
+5H6‘sfdl ο ’π&ίο’μου.Κιχΐ yw/p ε^ω άνθρωπος 
Ιι/χ» uif (/{ρν&ιαμ ταοϊόμδβοζ,εχνμ ντζζμ 
mr=>p ^αΤίωτας.κοά λε^ω τούτφ,’δτορευ'θΗ/ 
τί Kodwo^vtToif ♦KOci ερχου κά/ ϊρχε^ 
Ίοΐ,ν/ύ Ί^ 1 <Γουλί»/λου 7ro/Wo/J τούτο και 
■Ero i eu ακουαας Je Tau τα ο ΐΗΣΟΥΣ,ε^αυ/Λά 
«rt/j αυ·π?/?.κοα ^ραφε/ς Is^ 1 ακολουθοαυΤ/ &u 
7^ οχλφΙ,'ττε^,λεΤ'ω v<u7/?,ou2j 7$«^ (σ'/ 

jauA τοααυτ&υ t&tsip ευρο/;. και υττο^ε 
4θί'τες ο! •δΓί/χ.φ^ε'νΤες \ΐξ τορ δικό μ , Ιυρο/ι 
τόμ ασ&ενοαΰτα ςΡουλο// vytivovfa Κα/ εγε- 
κεΤ ο$)Ί$(Ρί$% επορενετο \ΐζ Ήολϊρ κα> 
Τίονμ&μίώ νανμ,και (ftWirro^ivoVT &υτω ο i 
/χαδκτάί αυτόν irwo /, και οχλ©-* ζτολνς, 
tis & H^irfip τη Ε-υλΗ 95\ -δΓολεώζ.καί i^ou 
(/^κομι^ϊίο τε&νϊκως ν]ος /λουογενιΐς τκ ,ux/ 
ξι ccurov.Ka/ αυτκ η/ι χκρα.Και οχλ© - ' 9$1 
ττο^λεως (κανο'ς acu? αυτί/.κά/ /cfco/j &υτΐώ ο 
κυρ( ©^ IcuTAa-yXvi^K W<xut$.xocJ Ι/πε/? au 
tw.mk πλάθε» xar 'Τ^οσ'ελ^ω /J, κψατ 5 9^1 σΌ' 
jov»oi ^ Βα^ά^ονΤες εΞΗ&αρ,και ίίπεμ* Νεα- 
νι&κι <fot ?,zyu } \yi^HlhKai hXtKQifriifip ο νε 
κρσς»κά? «ρ|α7ο λαλθ/υ και ζ^ωκερ οαιτ>/ι7κ 
jxht^i Ivjto υ. ελαβε /J φο'β©-' ράντας καί 
lcTo|a|o/J το μ £ko*/J TzzyovTiq, οτ/ 'ττροφκτκς 
μεγας zy nyzffoU V? κμΊρ,κκι οτι εττεακε / 
4α·?* ο £εος Τ’ /i λαο/; άυ73?*κά/ cfitjiptfip ο λο 
·>©^ ουΤος ν; ολΗ 7 ν /ou^aca -as-tj/ αυτού,0 
V ΊκάτΗΊΗ τ^'ίχό^φ^ hrKHy^&kap ιωάν< 
f«o/ μαΟκτάι 2cvt ■arijrwavTw/? Τουτω/ι,καί 

ΤΓ^οοΉαλεσ'ά 


SECVNDVM LVCAM 137 

gentem noftram,& fynagoga ί ρ fe redi 
ficauit nobis Jefus aut ibat cum illis^Ht 
cum iam no longe eiTet a domo, mifit 
ad eu centurio amicos dicens ei. Domi 
ne,noli uexari.Non enim fum dignus, 
ut fub ted;u meu intres, propter quod 
di meipfum no fum dignu arbitratus, 
ut uenirem ad te,fed dic uerbo,& fana^ 
bitur puer meus.Na di ego homo fum 
fub poteftate conilitutus, habens fub 
me milites ,Si dico huic uade & uadit,& 
alio ueni di uemt,& feruo meo fac hoc, 
di facit * Auditis aute his Iefus miratus 
eft eum, di conuerfus fequenti fe turb$ 
dixit. Dico uobis, nec in Ifrael tantam 
fidem inueni.Et reuerii qui miiii fuerat 
in domum inuenerunt feruum qui lati 
guerat fanum. Etfadtum eft deinceps 
ibat in ciuitatem,qux uocatur Naym, 
di ibant cum eo difcipuli eius multi, 
di turba copiofa * Cum autem appro/ 
pinquaret porta: ciuitatis, ecce defun / 
ftus efferebatur filius unicus matris 
fu#. Et hxc uidua erat, di turba ciuita 
tis multa cum illa. Quam cum uidiffet 
dominus,mifericordia motus fuper ea 
dixit illi. Noli flere. Et acceffit di tetigit 
loculum. Hi autem qui portabant fte/ 
terunt ♦ Et ait. AdoIefcens,tibi dico fur 
ge. Et refedit qui erat mortuus, di coe/ 
pit loqui, di dedit illum matri fu a:. Ac/ 
cepit autem omnes timor, di glorifica¬ 
bant deum,dicentes. Propheta ma/ 
gnus furrexit in nobis, di deus uifita t 
uitpIebemfuam.Etexrjt hic fermoiti 
uniuerfam Iudaram de eo, di omnem 
circa regionem. Et nunriauerunt Io / 
anni difcipuli eius de his omnibus. Et 

M 3 couocauit 


,J 


·" r r At‘trAl&H 

^ό^καλεαά,μΛνος J^vo Ζ,ν&ζ <$v μ<χ(ίκτωρ 
&υτ ΐώκννΗξ,επίμ^ίρ 7 ΐ^ος τνρ ΪΗ20ΤΝ λΙ/ 
'yo/j.crj h ο ^Χο ί αθ& , ©* / H a75&vo/J ΤΓ^οαϊΓο x 
H&l&Ui&e.yt.yvio jjuwm <H τι^οζ ’αυρρ 0 / cev 
<Γρ5,ε/7Τ0//»ΐωάννκς o £αττ|75Ης &7τε5αλκεμ 
«μ.α$ ti^o^ σε, T^iy^p* ru ii ο ΙξΧομ 
» a/i^o/J ττ^οσ'^οκω,αχ^'; e/j αυτί tk 
E^ a7r0W£/J wo /^νους aif voaiw/y^ Μ«κ 
yap,® τ&ν&ιμάτωρ zsovK^&p, H9^J τυφλοΤξ 
ττύ/&νο7ς Ιχα^’σΌίτο to &λε7Γ0/μ καί cc7ro^ 
'itj /θέ'/ς ο iHSOrS I/tti/j αυτΐς* πο^&^εντες 
& 7 τα^ε/λατ* Wavv«,a e/JW 0 ΗΚ’δσ'ΰίτί,ον 
τυφλοί αναβλε7Γουσ*ί/;,χωλθί 7 ^Ϊ 7 τατ %<?1ρ 9 
λε7Γξο/ κα^α^ονΤ&ί,κωφο/ ccK^^aiVjVixjo# 
Ιγε/^ονΤοα,ττ^ωχο'/ ευα^ελ/^ονΤοδ,Η^ μ-ακά 
|/ος &&)υ,ο$ εά /J μ.» (Τκαν^αλί^θκ $ εμ.ο/,Α/ 
ττελθοντω/) Jt '$v δσ)γελωμ /ωάννου,κ^ατσ 
Jiiy&p 7 Γξος του$ οχλους ·δτε£ί ’/ωάννου» τί 
ο/^ελχλύ 8 ατε ε/ς τ!ώ ϊςχμορ Jfcatfat&cB; koc 
λαμ,ομ υτΡ ανεμ.ου σαλό\ζο / μ&νο ( υ,·Α/&να7< 
ίλκλυθαΉ 1 (fe/J;Av 6 jcc 7 f/j ςμ μ.αλακο7ς /μ·<* 
τ/οίς ΗμφΧϊσ , μ3μορίΐ£ουοι yj )μ<χϊι<τμφ ψ/ 
«ί'ο'ξφ,ν^Ίυφ» υττά^χοντες,^ ι°7ς βασίτλε? 
ϋΐζ ΙισΊρ, Α/&ά τί τ^,ελκλύθατί. )<Ρβρ; ·7τ$οφ» 
τ&ϋ;Ναί λε^ ώ νμ-7 /J,^ ττε^ϊατοτ^ομ 750 / 
φκτου,ουτος ζτ^ίου y(y%a.T\ctJ: ¥ TcTo» 
Ιφώ <χτΡ5ε'/&ω τ ccy /έλορ μϊί 7Γ£ο τ^οσ'ωτΓδ 
"σΌυ,ος κα.Τασ'κδ'υάσ'β τίώ bcTo/J σΌυ εμ.7Ε jo/ 
·<θεμ σΌυ,Λε^ω ^ υμ^Με/^ωμ V/ 7 εννκτ0 ^ 
x< ytu)aZKw/j τι^οφκτχς «ωάννου 'TW J&airfisoi/*, 

‘ ουρείς &2ι/)*0 μϊκξοτεςοξ <$J τη &ο ιφΤίήα 
Τΰ) $ι·οΰ ) μϊ!2ωρ αυΤ3) έ&μ. κα< *δτας ο λαός 
'CiKOuVa? Η9^) ο/ τελωυοα εΛκΛωσ'αμ ry ^ε^ 
Λ ομ,&αττ[ι<θεντες to &ά-7τ] , /σ ί μ.α /ωάννου,Οί ^ 
φα^οασ/^ Οί νομΤκο/ τίώ^ουλίώ Τ5) £*/· 
ou hUthoO-P ε /Q εαυτούς, μ-ΗΒατ^/ίθε'ντες 
■ υτ3ταυτο\/*Ε/^Γε/υ ο xuj/©^·T/w oua> ομοΐ/> 
• <&<fu τους αν^Μ7Γθυς ; ταυ+κς 9 

0TW 


EyANGELIVM, 

comjocauit duos de difdpulis fuis lof, 
amies,6i mifit ad Iefum dicens .Tues 
qui Ueturus es,an alium expetamus C 
Cum autem ueniffent ad eum uiri, di/ 
xerunt ♦ Ioannes baptifta mifit nos ad 
te dicens. Tu es qui uenturus es an ali-' 
um expediamus C In ipfa autem hora 
multos curauit a languoribus SCpIa^ 
gis, di fpiritibus malis, dC excis multis 
donauit uifum. Et refpondens dixit ili 
lis, Euntes renuntiate Ioanni qux uidl 
ilis6^ audiilis, quia caxi uident, claudi 
ambulant, leprofi mundantur, furdt 
audiunt, mortui refurgunt, pauperes 
euangeli2antur,6C beatus eft quicuncg 
non fuerit fcandalizatus in me. Et cum 
difceffiffent nuncq Ioannis, coepit de 
loanne dicere ad turbas .Quid exiftis 
in defertum uidere C Arundinem uen^ 
to agitatam C Sed quid exiftis uidere C 
Hominem tiiollibus ueftimentis in/ 
dutum C Ecce qui in uefte preciofa funt 
SC delittfs,in aulis Regum funt.Sed 
quid exiftis uidere C ProphetamCVti^ 
cp dico uobis, di plufcp prophetam. 
Hic eft de quo feriptum eft»Ecce mit^ 
to angelum meum ante faciem tuam, 
qui praeparabit uiam tuam ante te,Di/ 
co enim uobis. Maior inter natos mu> 
iierum propheta loanne baptifta ne/ 
mo eft. Qui autem minor eft in regno 
dei, maior eft illo. Et omnis populus 
audiens di publicani iuftificauerunt de 
um, baptizari baptifmo Ioannis * Pha 
rifd autem di legifperiti confilium dei 
fpreuerunt in femetipfos, non bapti/ 
zati ab eo. Ait autem dhs, Cui ergo fi 

O 

miles dicam hoies generationis huius, 

acati 


ΚΑ*Α· ΛΟΤΚΛΓ& 

ΐφάτίνι \ιαΊμ ομοιοι/ομΰιοί \ιύΊρ fTdl^loit^ 
τΤζ $ kyofe καθΗμ&υοίξ > *7ΐ^οΛρωνοΐ?/ 

crV/j ά^«λο/$ h)j λίγουσΊμ* πυλώνα μ /W »<α7* 
ονκ ω^χ«ναίθ·ε,ε0 ξίαΐΗο'αμ^) νμ7μ, Η9^ 
cvh εκλαννατε>ΕλΗλυ^ε/ί Toc/p /ωάιη/χς ο β<χ 
TrjVsH ς,<α.Η 7 % α^τ 0 /; Ι&Ί'ωμ,μ» η όινομ ττϊνωμ, 
H9^) λε^ετε c Ροαμονιομ εχα,ελκλυθί /j ο ijo§ 

'ϊΤη OCV0j6J7TOUCc0(CO/J 7rivu/J,^9^ 

I<W ανθ^ωττ^φά^οςκΟί οίνοπότπζ τε/ 
λωνωμ φίλος &μ·<χ£τωλω/),Η9^ ε^/κοά^· 
«όθκ κ σΌφ/α,&7Ρ ^7 Ιζκνωμ αυτΗ^Ηςωτα <Ρ£ 
τις αυτό μ τωμ φαξίο^/ωμ , 7να φάγχ μίτ 
fiurrou, ngij WsX8<»/; ε;ς eia; οικίαμ roJ* 
φαςκτα/ου &νεκλίΘκ, κά; Vou 70 °” ® 

λ<1 πτίζ η μ α/αα^ωλος, ε7Π ^νουσα,οτι ανά- 
χ47<&<$> Τη οικία, τ φαξίο'α/'ΰ,κομίο'ασ 1 #. Ταλά 
6 <xS£q/j (αύ^,Η?) 5<χσ*α ·π§« t°us ττο^ας ScuT# 

W /σΐο κ?^ οαο υ (fallar ^(χ^μ'Ρ'υζ ττο^ας 
«ur ?>7ς ^aKjuo7‘/;,07ca§ SpVp κΐφα -s 
■λκ$ ’άυτκς Ψζβ.μα.ο^ίμ^ καηφχλ^ Ί»υς ts-oV 
tTea; auTW, &Ηλ&φίμ μΰςω* Icfw/J JV § 
φα^σ’οαΘ-' ο καλεΛχ,ς αυρμ,ϊιπψ ψ εάυ/ 
:7?^ λε^ω/^όι/Τος ε/ πμ 'Ά$οφΗτ><ζ,Ιγίνω&κΜ 
αμριξ χ}} ΏΓΟταττκ χ 7 ^°» «ης ατηεΤο# αυτ, 
ct; αμαρτωλός %£ιμ·- κάι α^οκξΎ^εί'ς ο IH/ 
*Orr,I/wiju 713 ος ocutt)/;* Σί,αω/; εχω rfo» τι 
!γ 7 γ<Γ/;.*ο ίΓ* δάσκαλε ε/ 7 τε»Δνο ^εω 

^λετΛί nooc/i ^avesx ο Ι/ς ωφ<1λε/; <5V 
‘fajfcc ^ivTecKoV/oc/o ετε^·©·'' ζτίντπκοιΤα, 
μπ Ιχοντωμ airrw/J αττο^οίίϋΛί,α,αφοτΕ 
ίροις εχ<*^<ΛΧτο»Τ<ς ocwccutw/j ε/7τε τπλ&ομ 
■&v™payaTrH<f&;PrfsoK%Mitc, ο σίμ^μΧχ^ 
νττε/;»ΰ7Τθλα^βάνω,οτί ω to τζλ&ομ Ιχα^/σΌ. 
: το,ο ίίτπμ αυτω,ο^ως εκ^ϊναξ, SJot/ 
, φίΐΐ^οξ oiw yuveam, Ί$$'αΐμων ϊ εφχ*Βλε 
, π&ςΤαυτΙω τ$ y νυοαίκα^ίΐ ηΤ^ομ <fou ε<$ τ5 
; ^/Kia/j.Vc^a^ εττ/ t°u's 7rod\x$ <α« ουκ ε^ωκα;, 
aurxgWs ςΓακρΐίαν /j Ίξ,^ΙΙμ μ'ό rusTro^cts, 
1 η^τοας 


SECVN 0 VM LVCAM 

β2 cui fimiles fuiitC Similes funt pueris, 
fedentibus in foro > Ioquentibus ad 
inuicem 8 i dicentibus»Cantauimus uo 
bis tibrjs,&! no faltaftisdamentauimuS 
SC no ploraftis* Venit em loannes ba^ 
ptifta necp maducans panem,neq^ bu 
bens uinum,& didtis»D^monium ha¬ 
bet ♦ Venit filius hominis manducans 
S£ bibens,^ dicitis» Ecce homo deuora 
tor,6i bibens uinum,amicus publicano 
rum δί peccatorum* Et iuilificata eil fa 
pientia a filrjs fuis * Rogabat autem 
illum quidam depharifeis,ut mandu/ 
caret fecum * Et ingreffus domum pha 
rifasi difeubuit. Et ecce mulier qua: erat 
in ciuitate peccatrix, ut cognouit q? Ie^ 
fus accubuit in domo pharifei, attulit 
alabaftru ungueti, di ftans fecus pedes 
ei 9 a tergo, fles lachrymis ccepit rigare 
pedes eius,& capillis capitisfui exterge 
bat,& deofculabai pedes ei 9 di ungue 
to ungebat ♦ V idens autem pharifasus 
qui uocaucrat eum, ait intra fe dicens * 
Hic fi eflet propheta fciret utiq^ qua: δί 
qualis eft mulier qua: tagit eu,quia pec 
catrix eft*Et rndens [Iefus dixit ad illu ♦ 
Sim 5 ,habeo tibi aliquid dicere» At ille 
ait*Magifter,dic* Duo debitores erant 
cuida feneratorfun 9 debebat denarios 
qngetos,& alius qnquaginta»N6 habe^ 
bus illis unde redderet,donauit utrifq^. 
Ho^r igif,dic uter eu p^diligetCRndes 
Simon dixit» Exiftimo, quod is cui pl 9 
donauit* At ille dixit ei*Recte iudicafti 
Et couerfus ad mulierem, dixit Simoni 
Vides hac mulieremC' Intraui in domii 
tua,aqua pedibus meis no dedifti,hax 
autem lachtymis rigauit pedes meos · 
u ,·. M 4 SCcapillia ΕΙ ΑΓΓδΛΙ ΟΝ 

κά< τοας %ςιζιμ Φ\ κεφαλκς αυτίς Ψίβμϋ.* 

§ ζμ,οί'λΗμά μ,ύι ουκ ΪΛ«κας, άντκ «(· 
Ι/ακλ^ομ, ονΛε'λθ ταμ κατα<ζφλοί/σ'ά /uou · 
Τονς τ3·οΛ*ς,ελοίάρ ί Ηά) κεφαλίώ /uou ουκ ίί 
λβ^ας,αυτκ Λ',/χν^ω κλβ-^^αϊί τους ·3 γοΛχ 5, 
ου χά^ί /j λέγω αο/, άφεωντοα: άί αμ- α ? ^ 
τί'4 άυτκς Λτο^νά/, οτ/ Ηγάττ^εΤε^-ττολν»· 
ω Λ ολίγος α(&ίζτ<Χΐ,ο7ίίγομ άγα^ά.Ι/ / 
ταμ Λ αυτΗ,αφεων τ 4 σ’ου κι κμα^τικί* V<c^ 
tifioutro 01 tficuctvciKiipucvoi T^iy&pyv εαυ/ 
το/ς.τ/'ς Suro ς o2?/j ος καί αμαρτίας, αφ'/κ^ 
cn/Jj tnnp Λ τι^ος τίω γαυοάκα » η ΖΓΪ5ΐζ . 
tfou άεσΐοκεμ σ“ϊ } Ζΰ·θξζυον Ιΐς \i^hhlw » 

κά/ ε-^υετο γ/ ^ κα^ε|ίίς, αυτός 
ΛωΛίΙ/ε /j κατά τεοΧμ & κόμΐυο κκ^ύατω/;, 
ευαφΥΕλ^ο'^ά//©· - ' 44 £α<πλε:α/; τον/ 1 
ί&εονΛ,ι^ ο/ ΛόΛκα σΌο &υτω» γαυά<> 

κες ’&νε'ς a/ hcTcu/ τε3^ατόνμ&/ο2 hr? tv6W 
μάτωμ -stovhjS/j καί α<θεν«ω//,Μα£/α η κα^· 
λο ypSjjn ,ααγ^αλάυκ,άφ* κς Λα/χον/α εττ[ά 

ο^ελΊλυΘκ,ι^ί) /«άννα γαυπ χου^ά/ετ/τρ/ 
'rou σΌνσ*ά»να ngM ετε^οίί τόλ'' 

Aa/, a/ 2:νες < Nhkovoiw &υτω Scto vtx§' 
χοντω /j άυτω /J* Σαυϊβντ© - ' Λ οχλου τολ» 1 
λ ου, tjgi/J τΆ7 κατά τ&οΧϊμ ί7ππος&ιομ&}νμ 
^Τ$ος avrcp,ir&ip Λά ΖΒ-α^α&ολκς » 

Β \Η?βζμ ο απίΐ^μ του axre^ca το μ GJjfyop 
Scutou,H^ $ αζζίςβμ αντομ^ο /utfb Χτπ* 
irt<u ’δτα^ά 4ά> ο^ορκοά κατετατκ^κ, Η9^ 
τά ·δτετ<ίνά τον ουλάνον κατε'φαγε /j άυτο\ 
ετΣΡθ /j ετεσ'ε,ιί ετ! 4χυ τετ^α /j καί φυ/ 
ε/> y^QLv^H Λά ά 5 <ακ ε'χα/> /κ/χά^α» κάι ε/ 
tsjo/j ίττζ&μ $J μίο'ω άκοΜ^ω,υ,Φ ο*υ/χ/ 
φυδσΌΚ a; άκανθοί α^ετνϊξα^ αυτοά καί 
ιίτ£ξόμ£7τεό%ρϊπϊ 4u> ylw Ήώ hya%lw 9 
Hoci <pvip,£7roixtep κοίξπομ Ικατοντατλα/ 
4ονα» ταντα λεγω /j εφωνβ,ο εχω/ι ώτα 
©Kove/i SiKOUiTto , Ιζε^ώτωμ 2ν.ε άυτο/5 

^.αθκτάί 


EVANGELIVM' 

δί capillis capitis fui terfitOfcuIu mihi 
no dedifti,hxc aut ex quo intraui noti 
ceflauit deofculari pedes meos»Oleo 
caput meu non unxifti,h^c autem un¬ 
guento unxit pedes meos. Propter qcf 
dico tibi» Remittutur peccata eius mul 
ta,quoniam dilexit multum»Cui aute 
minus dimittitur minus diligit»Dixit 
autem ad illam.Remittutur tibi pecca¬ 
ta. Et coeperunt qui fimul accumbebat 
dicere inter fe. Quis eft hic, qui etiam 
peccata dimittit C Dixit autem ad mu/ 
iierem» Fides tua tefaluam fecit. Vade 
in pace. 

Et facftum eft deinceps 8t ipfe iter 
faciebat per duitates & caftella prcedi^ 
cans δί euangelisans regnum dei, & 
duodecim cum illo, & mulieres aliquae 
qua: erant fanate a fpiritibus malignis 
έί infirmitatibus,Maria qua: uocatur 
Magdalene, de qua feptem daemonia 
exierant, & Ioanna uxor Chuze pro^ 
curatoris Herodis, di Sufanna, dC alias 
multa:, qu£E miniftrabantei de faculta 
tibus fuis. Cum autem turba plurima 
conueniret, di e finguiis ciuitatibus £>( 
perarent ad eum, dixit per fimilitudi* 
nem. Exrjt q feminat feminare femen 
fuum.Et dum feminat,aliud cecidit 
fecus uiam, di conculcatum eft, di uolu 
eres cceli comederunt illud ♦ Et aliud ce 
cidit fuper petram,& natum aruit quia 
non habebat humorem»Et aliud ceri^ 
dit inter fpinas, di ilmul exorta: fpinas 
fuffocaueruntillud.Et aliud cedditin 
terra bona,6£ ortu fedt frucftu cetuplu# 
H scc dices clamabat. Qui habet aures 
audiedi audiat. Interrogabat aut eum 


ΚΑΤΑ ΛόΤΚΑΝί 

%ι μαθ^τοα ocutou λεγόντχ,τιξ εικ S 3?&Joc/ 
βολ» αυ τκ.ο c/i ειπζμ*νμ~μ Λε'ςΡατοΚ φνωνοίί 
τα μ.\!5Ηρ<χςβ\ Βασ'/λε /ccs 'W £εον, τοΊζ <^e 
λοιποΐξ <ψ 33 -aja βολοας,7να ^λεποντες /xw 
βλέπω &κουοντ£ς /χη σνχ)ϊωοΊμ*ζ5ΐν 

αυτκΗ urcejaSoA^o σχτόςοζ %&μο λόγ <§Ρ 
TW ^εου.ο/ cJ^ zxocfa τίωο^όμ hcf /μ,ΰΐ qikovs 
οντες,Ι/τα Χ^χζταί ο Λάβολ©-’’,^ oaj4 Τ’ /i 
λόγο μ ct-rt 5 ςφ κα^<Νας αυτω /yW <u.h 7Π5ευ 
Ξάντες ϊω^ωοΊμόοι επ/ πέτρας, ο/ οτ 
a/j 2 ckovoW//j /χετα χο^ας ^εχουτατ ro/J 
λοφορ,ΐφ)) ^υτο; ουκ εχουΤ/μ,οί 7^αξ 
xov^op ΤΰΊΞευουσΊμ,ηοά $ κοί^ω ■&&%ασ , μο\Ρ 
α<£ί5αντοά. to είς τάζ ακάνθας πεα'όμ» 
οντοί εΐσΊμ οι ακουοντες, utf* μ^ιμν^άμ 
KOct πλούτου,ΐφί) h^ovw/j τοΐτ β/ου τζο^ο/ 
fjSfioi cfj^-^viyovroUjV^/j ου τελεοφο^δσν# 
rrc J)c $7« καλ# γΗ,οντοί εκ/ϊμ οι &νε§ yv κ^ 
«Ρ/α καλκ ^ άφαθκ ScxouoWTUi to/j λόγον 
κατεχουσ'Τ,υ κοα κα^ποφο^ονσ 1 //; <$/ υπο/ 
<aov«»Ou^/s λί λύχνο μ αψας Kotfu/Trff au/ 
το /J σ*κεύα ,η υποκάτω κλίνκξτί^ΗσΊμ ,αλ?£ 
Ιπ/ niw λυχνίαμ επ/τ/θΗα*φ, 7να o/ ε/ο*πο§6\/ 
cpSjfoi βλεπωσνμ το φω$*ου 'yaf &S 7 /J κ^υ / 
orf ο/ί ο ου o/J γενκΛτοα,ου J£ οςποκ^υ/ 
φομ,ο ου γνω<θκΛτοίϊ,κθάε /S φοΗ^ομ ελ/ 
βιβλικέ τί ο αυ πω^ <χκ£έ·7ί.ος χκφ εαμ εχ« 
(ΓοΘκνετοα αυτω . κοά os εαμ /xh εχκ,κοα ο 
<Tokg fcX<j/),&£0HcrtTcit ac7rccwW.z5-<x 
το 2\.ε' *7pgo5 <χντνμ κ /XNTHf, ^ αΛλφΛ 
Stvrou, Rod ουκ ε^ώαυτο σϊω7υχβμ αυτω 
*Γ/ά to/j οχλομ . K$q ^τ-κ^ε^,κ αυτω * Η 
μκτπξ tfov κοά ο/ αδελφοί 0« ί5ΗΚϋ.οΊμ 
εξω’ΐιΡ'&μ σΐ βελόνη 5 , ο ύ^&ΤδΌκ^ε/'ς ϊ* ^ 
πεμ τ^όξ άυ? 5 ^» μπτη$ μ ου αδελφοί 

^χου δυτο; ε/£3"/^ > σ/ to/j λόγομ τον ^εου 
κούοντες i^yj ττοιοαυτε? * Κα/ ε^ετο 
/x/a afv Η/χ^ωρ,.^^ αυττς ξ<.νε^κ ’ε/ς ·δτλο7- 
<3^j KOUot μ^ητζΐ δίυτον* κ«/ επνζμ ‘ΤΓξόζ 

fcUTQvV 


SECVNDVM LVCAM 14S 

difdpuli eias,dicetes, cj eifet h^c para/ 
bola»At ipfe dixit * Vobis datum eft 
noffe myfteria regni dei,ceteris autem 
in parabolis,ut uidentes non uideant, 
δί audientes n5 intelligant»Eft autem 
hxc parabola* Semen eft uerbum dei * 
Qui autem fecus uiam, hi funt qui au/ 
diunt, deinde uenit diabolus, di tollit 
uerbum de corde eorum, ne credentes 
falui fiant*Nam qui fupra petram,qui 
cum audierint, cum gaudio fufcipiunt 
uerbum * Et hi radices no habent, qui 
ad tempus credunt, di in tempore ten^ 
tationis recedunt. Quod autem in ipi/ 
nas cecidit, hi funt qui audierunt, di a 
follicitudinibus di diuitqs di uoluptati 
bus uita: euntes fuffocantur, di non re^ 
ferunt frudum. Quod autem in bona 
terram, hi funt qui in corde honeilo di 
bono audietes uerbum retinent, di fru 
dium afferunt in patientia. Nemo au¬ 
tem lucernam accedens operit eam ua/ 
fe,aut fubter lectum ponit > fed iupet 
candelabra ponit, ut intrantes uideat 
lumen * Non eft enim occultum quod 
no manifeftetur,necabfcoditum quod 
no cognofcatf in;p patula ucniat. Vi 
deteergo quomodo audiatis. Quifqs 
enim habet dabitur ίΐΐί,δί quicumq; n5 
habet,etiam quod putat fe habere au/ 
feretur ab illo. Venerunt autem ad ih 
lum mater di fratres eius, di non pote¬ 
rant adire eu pr# turba. Et nudatu eft 
illi.Matcr tua di fratres tui flant foris, 
uoletes te uidere. Qui rridens dixit ad 
eos. Mater mea di fratres mei hi funt,q 
uerbu dei audiunt, di faciunt. Facftum 
eft autem in una dieru, di ipfe afcendit 
in nauiculam,5i difdpuli eius > di ait ad 

illos. 


14* ΕΤ ΑΓΓΕΛΙΟΡΙ 

$u>TOU' ζ *Δϊελ0 he, το τζί^β,μ φ\ λίμΐ'Ηζί 
και &viixOxcf<x/j. Ρλίόντωμ ccu^v αφνττν&χ 
&ϊμ>ν&) κ<*τεβκ λοαλα-Ι* Ιϋμίμ'ϋ ε/ς ηίω 7ιίμ/ 
yity, <Λΐϋε7ΓλΗ£θυντ« καί εκ/ν^ώ^/ο//* 
Π^οαΆθΰντες Js ^VK^ejcx/j αυττ/;,λεφθν7ε$* 
E^r/saTa lTr/saTctja^o/^vVE^^O εφ^/ 
^■ε/ς |·δτετ ιμησ'ίμ IsS' ανίμω χλύΛα 

v/ του υ/'ατος,’^ WauV<xro,l^5 ΨΫ/ 31 ^ *" α 
ΜΗ>ϊΓπζμ ίΐΐ &υτ>ί'ς*Που Κζΐμ η ·<3π5/ς U/XWV; 
Φοβκ^ε'ντες ε^οο υμαααμ , λε'φοντες ττξος 
α/&Ηλους*τίς αραουτος &1?/>ί Οτ/ το?ς 
μνΐμοΐζ ζπιτάοϊβ ΐφ£) ^ ν^ατ/ ,ngq uwa/ 
αονουοΊμ &υτω; κά/ κατί'ΖϊΤνθυσ’αμ ε;ς t/uj 
χο^α,υ -yacTci^jyw/JjHT^^V αντ'πτίς cc 
ς^Ι 'ya.AVAa/agfC^iA^oWi ci& r αυτοί/’ W» 
•τίώ ylWyV^lMTHcf^j αυτα> Wj nq εκ <Α 
•ετοΑεως,ος Ι/χε /J ΛΛίμ.ο'ν/αΙκ }βόνωμ )κα/ 
i/w/j*^ 'ϊμά-τϊομ ουκ ενείΓί'ίΝσ'κετο* ^ $ 
c /κ/α ο υκ ε,Ο/Ονεμ,αλ?? «ν^τοΤς μνΗμα.(^ίν Τ 
ϊ£ωμ ^ to/j ΙΗΣΟϊΝ α να ^άξας ^οσ* 

Ιπίοϊμ δευτω,ν^ φωνΗ /χεφάλκ ίπτζμ + τϊ 
ϊμοΐ-κα/ (foi iHSOr ζε Ί3) ^εοχ/ 1 υψ'^ο^ ςΓεο 
μοαοΌυ μη μζ&α.σΌΜίσΉξ* ττο^ίηγβλεμ yotQ 
τ&νζΰματι ακαθά^τω οίίμλ^&μ άι&ο 
Τ3) αν^ω·ετου 4 πο/&ο7ς Xjovo /ς oUukj/ 

■Βτάχβ ^υτο^,ν^ ε<Ρε<//Λ0το αλν<Τεσ*/μ, 
τδ-ε'Τ'οάς φυλαατο',αονίδΚ η)| 77cc^h ατωμ τά 
^εανλά,Ηλαύνετο U7f τον/* c^oii^aov©^ ε /s 7ας 
\%Ημου<,&δΗ%®τΗ<ϊίμ cvjto/j ο ιηςοτς λε 
‘γωμ+ϊί cfoi ΖΙιμ ονομα^Ο ίπζίμ λεφεωμ, 
CTI ^αίμόνία τχο/^ά ε/σΤ/λ^εμ ε/ς ccuto/j * 
Η 965 7 Γαρεκάλ??/) αυτομ'ίνα μά επίταξη au/ 
το7ς εΐζτίη} ocj&wtfo/j ctstsAQq^ ♦ cf£ εχθ 
&χελκ χοίρωμ /κάνω/; Μκο/Λϋώμ ψ W 

Ρξ& * κα/ Ώτα^εχάλοαυ οαΐτω/λ, 7να ϊτητςί' 
4·κ αυτοΊζ , ε;ς εκείνους ε/τελ^θ^, καί ε^ 
ττε^εφεμ ccutoTq »^,ελ^οντα ο Γ 'ε τα ^οίί / 
μονιά, kzcro τον/ 1 at^eo7rou, ίΐτπλ^μ ε/ς 
του§ χο.τους s κάί I ky&H kcc^ 

τα TSJ 


Ε ν'ΑΝ GELI VM 

iiios. Tranffretemus trans ftagnum * 
Et afcenderunt, Et nauigantibus illis * 
obdormiuit,^ defcendit procella uen^ 
ti in ilagnum, 6^ complebantur 6C perE 
ditabantur* Afcendentes autem fufcita 
uerunt eum dicentes,Prxceptor prace; 
ptor,perimus * At ille Turgens, increpa/ 
uit uentum tempeilatem aqua:, 62 
ceffauit ,62 faifta efl: tranquillitas* Dixit 
autem illis * Vbi efl fides ueilraCTi/ 
mentes aut mirati funt inter fe, aicctcs. 
Quis putas hic eflC Quia 62 uentis 62 
mari imperat ,62 obediunt ei C Et nauT 
gaueruntad regionem gerafenomm » 
qua efl contra Galiiaam*Et cum de 
naui egreffus effet ad terram, occurrit 
illi uir quida e duitate,qui habebat das/ 
monium iam temporibus multis, 62 ue 
ili mento non induebatur, neq; in do- 
mo manebat,fed in monumentisJs ut 
uidit IeTum ,62 exclamans procidit ante 
illum ,62 uoce magna dixit* Quid mihi 
rei tecum efl leTu fili dei altiffimiC' Ob^ 
fecro te, ne me torqueas ♦ Praecipiebat 
enim fpiritui imundo,ut exiret ab ho^ 
mine* Multis enim temporibus arripi/ 
ebat illum, 62 uindebatur cathenis 62 
compedibus cufloditus, 62 ruptis ma¬ 
culis agebatur a d&monio in deieita* 
Interroaauit autem illum Iefus dicens» 
Quod tibi nomen efl C At ille dixit*Le 
gio, Quia intrauerunt d^monia muh 
ta in eum* Et rogauemnt illum, ne inv 
peraret illis ut in abyffum irent* Erat 
autem ibi grex porcorum multorum 
paicentium monte, 62 rogabant eu,ut 
pmitteret Tibi i illos ingredi *Et pmiiit 
iIlis*Exierutetgo daemonia ab hoie, 62 
intraueriit in porcos, 62 ipetu abijt grex 

perpreceps 


ΚΑΤΑ Α<3ϊ ΚΑΝί 

ira Τ5) κρμνο υε/ς τίωχίμνίω, ατε/ 

. vrvtyH+iiPoVTiz ο/ Βοακσντες ττ> τ ,£/ )' εν ^ 

■ pJlvo/; ζφυ^Ο/υ,Ηοί) ’ατζχ^&λαμ zie,niw τζό' 
7ϋμ καί εις τους α^ους.ΕΐΝλθομ J£ /cTq/j τ 7 

'7ε?ονος,0 «λθο /j -^ος to/j ϊης:οϊν,Η9^^ 
jo^u καΰχμ&υομ τμ ανθ^ωπο^ cccp J ου τα <Βο6£-· 
^ν/ασ^ελκλυθ^/ί^αΤ/^^/ίί/] η)) «Λοφ^ονδυ 
τα zrocja ι®υς ττο<^ας τ# ΐΗΣΟϊ,ΐφί) εφοβκ/ 
δκσ-α/η&τκ^ειλαμ αυ^Τς, κοά οι Κοντές 
τέως εσ*ωθχ ο (Ρ'οίΐμον'ί&ζΐζ,καά Η$ωτχοΌ.μ αν; 
7>μ ατζαρ το -δτλκθος ^ -7^/χοο^ου 'ffv ya/ 
ίΤα^&ϋω^,οί7Γ£λ^θ^ δενεαυτΊν ,οτί φο'βω <αε.χ 
f άλω ααυε/χον'Ρ.Δυτ^ς c& ε,αβάς εις τ> ττλοΤ 
ομ υττε^εφε,υ. Ε^ετο >οορ αυτού σ ανκ£,&<3> 
ου ο^ελ>ίλυΟ<1 τα ^ύϋμόνι α ε/νοα <rtu> &υτω«. 
-αττελυαε,υ q δευτ^ ο ΙΗΣΟϊ X f Xiyap*V7voS^z 
4 - 0 /J εις Τ οικόμ cfou, 6 οΓ/κΓοΐτ oVa \ιτοίχοΊν 
Coi ο Βεος»κά/ αττχλθψ καΘ’ολ/ώ Ήυο 7τολ/ν 
XKfuoico^/oVa hroi xCip 2ευ7ω ο IH20T2*E'y£ 

»ετ° ^<// Ι^ 1 υπο^ε^οα to/j ιηΣΟϊν, ατε^ 

• «Γέ'Ια? 7 ourp/j ο οχλος,κσ’αμ ^5 πάντες ti^os 
^οκωυτες &,u7o/j*kou /<Γον Ηλ^ε /J avH£ ω ovo/ 

. μ<*· aurs %Xcoju c/5\ oOwarwyK^ 

«ττκρχε^,β'ττεσ'ω/) -γάτους το^ας τζο ih- 
T SOr ττα^εκάλα &ut>/j ειαελθ^/; εις τμ δικομ 
^■ντου > ΰτι^νγάτΗ^μονοίί\ΐΗο, Ημ αυτω ως 
Ιτω^υ cfwcfWa/^ αυτκ *απί%\ιχ<ϊκΐμ * <φ 2.ε 
Ί$<^ VTzay&p αυτνμ οι οχλοι z(Wi7vv‘iyop 

■ ϊχυι νρ'Κ,αι γαυπ η ουαα <yv ^uVa αίματος ατθ 

• ετ"εΓω^εκα,κτις ε /s ’/ατ^ οϋζίτ^ο acu /αλω αα/ 
σ'α ολό /j τ>μ Βίο/ι,ουκ ’ίχμαμ V7 του^ενος θε^ 

:■ (’αττόν^ωΛ.Π^οσ'ελθουσ'α οπίαδίμ , itya/ 
; το τον κραασε'Λ'ου του )ματιού &υτο ΐί, 
7 ζα.ςαχ$Ημα. Ϊξη η ^ύαϊς του αι/χατ©'' au/ 
<AvKa/ Ιητζμ ο ΙΗΣΟΥΣ *Τ/ς ο αψά/ΐ^Οος 
/xouj^vOu^Lvw/i πάντωμ,ϊίτπμ ο 7 τε 7^05 
ΚΟαοι (υ.εΤ'άυτου^ετπίάτα,οί οχλο» σΐιυε'χ^ 
vi μ σι η)| αττο^λι'βουσ*//;,^ λε^ας,τ/'ς ο αψά 
. MOUjO cft ΙΗΣΟΧΣ i/7T?/J V Ηψατο MOU 

< τ /V 


SECVNDVM LVCAM. 

per preceps in ilagnu, 8 C fuiFocat 9 eil^ 
Quod ut uiderut iadlu η qui pafcebat 
fugerunt,& nunciauerunt in ciuitatem 
& in uilias»Exierut aut ut uideret qd'fa 
d:um eft,6C uenerunt ad Iefum,6£ inue 
nerunt hominem fedentem a quo dae¬ 
monia exierant ueftitum,ac fana men/ 
te ad pedes Icfu,<Sc timuerunnNuncia-' 
uerut aut illis 61 qui uiderat quomodo 
fanus fadl 9 eflfet is q agitabat a dxmo 
nio^Et rogauerut illu ois multitudo ga 
sarenorum,ut difcederet ab ipfis, quia 
magno timore tenebat? Jpfe aut cofce/ 
fa naui reuerfus eft^Rogauerat eni illu 
uir a quo d^monia exierant, ut cu eo 
effenDimifit aut eu Iefus dicens.Redi 
in domii tua,6£ narra quata tibi fecerit 
deus* Et abqt per uniuerfam ciuitate» 
prxdicans quanta fibi feciffet Icfus,Fa 
d:um eft autem cum rediret Iefus,exce/ 
pit illum turba. Erant em omnes expe 
dlantcs eum*Et ecce uenit uir cui nome 
Iairus, di ipfe princeps fymagogx erat* 
S£ ceciditad pedes Iefu,rogans eum ut 
intraret in domum fuam, quia unica 
filia erat ei fere annorum duodecim, di 
hxe mortua erat. Dum iret autem ,dC a 
turbis comprimebatur. Et mulier qua: 
erat in fluxu fanguinisab annis duo/ 
decim , qua: in medicos impende^ 
rat omnem fubftantiam, nec ab uL· 
io potuit curari > acceflit retro δί teti/ 
git fimbriam ueftimenti eius, di com 
feftim ftetit fluxus fanguinis eius * Ec 
ait Iefus. Quis eft qui me tetigit * Ne/ 
gantibus aut omnibus, dixit Petrus di 
qui cum illo erant.Prasccptor, turba te 
premunt di affligunt, di dicis. Quis 
me tetigit C Et dixit Iefus. Tetigit me 


ΑΓΓΕΛί ΟΝ 

τίς^Εγω tyvap ^αν&μφ lPzpA.^(fap atff 

ε/χον,ϊ(Γον<Λχ ai η yvjjn, οτι ουκ ελοίθε/.! Τξί 
/XovcrOC ύΤιΰζρμφ^ TnpocrVsoVuVoc ccurco» cf^H/J 
oltIclp Ulcero liuTzgjawK^aXs/i αυτω ^ω/ 
■ssvo/j -stco/tos 7δ) λαόν, if$5j ως’/ά,θχ ·π^οίχ§ , « 
MoUQ 4 /-sr£/.! αυτΗ,Θαξ’σ'β ^κ^ατερ,Η Tsvsfs 
o J cu αΊ^ωκίρ σ*ε ■stojeuou εις ii^lwlw, ετ/ £tu / 
τον λαλοοωτ^,^χετα/τίς wctfa τον 
χ/Λωαγω^ου T^iyiop &.υτω,οτζ τεΟνχκεμ ?! 
&vyctTH% <fou ,/xl) ακν^νε r>/j Λ^άσκαλορ» 0 

ΓΗ.20ΤΣ ακοϋ^ας,αττεκ^'θχ αυτω λετ-ω /j. 
/X Η φθβθν, /XotT/J -3Γ/5$/£ '/^ TCoSxoVr&t ,ελ/ 
θω /j iiq oiaj οικίαρ,ονκ αφΗΧ,ερ αόζλ%&ρ 
ονΤ'ίνα,ζίμΗ ττίτξορ ν^’ιωάννίιυ ίάκω 
€o/j,i|9i)j τ /J •srccTEja ς£>1 ττα/οΓος τία! /χχ 
Ιε^α,εκλαίο/ί q -sramo 0 εκο > ·7τ[ον7ο ΐχ.ν7ΐώ* 
ο q ϊι'τΰ·ζμ*μ.Η κλα/εΤε,ονκ azs-i%cwzp Τ’ κοαά 
<ftop aftxo: χα0εύςΡ'β>4 κατε^ελωρ ctur, εη^ο 
τες, οτΙ αττέθοΜερ*· αυτός οΐ εκ&αλω/ζεξΰί 
•sravras, Φ κ^ατή&αζ φ\ χ&ξος, α,νφ), εφω 
νκσ'ε/; λε'φ&μ.χ 7Γθ2ς ε^ε/^ον,ν^ εττε^εψε/ί 
•Π) -stv εν/χα οευτκς,ν^ kvisn -Σδ-α^αχ^κ^αα*^ 
«Γϊε'τα|ε/ζ αυτί cTo^ujoc/ yay&p, HjOu cPzjIsh/ 
cup 01 yov&q, &ντΗξ*ο ci^ •ετα^Η'^βλε/! αυ'ΡΪς 
/χχΛν/' Ιιπαρτ yiyavos,. 

Συφκαλεσ’άμΜ/όο, q ο ΙΗΣΟϊΣΤονς cTeoJ^ 
κα,ε<Αωκε/> αυτοΤς ^αναμίρ ^ effoveri ap t 
I wi φαντοί τα δαιμόνια. νΟ) voVovs Θε^α^εΐ;/ 
<=f/j»0 azs-is&tep αυτυς hh^uoj&p rrfw ίώασ'ϊ/ 
Xticc/j 73) Θεδ κοα ’/Λίθα! τυς fcc£hv3v7oc$,ftali 
4./TTS/J ττξδς αυτυς.Μχ^ οα^ετε Ι /er 1 «τΖώ ocf ομ 
/XX τ* ξά&ορ,μη· η ·&Η$ϋ.ν,μΗ u ας'Ρρ,μΗ'Κ 
’άξΐνςιορ,μΑ Tx. &να cMo χ//$νας εχβ /J*^ ε /S 
χρ <χ,ρ ο ι κίαρ ει αελΟχτε εκεί μ^Ρετε, καί εκβ/ 
Θε /j 5^ε|Χέί9 1 εί.νΟ) oVoi εαμ /χη ^εχωντ^ u/xoes 
a^ipiopSjJQt &7γο ς5\ -ζε-ο^λεως εκεζυχς,καί Τ 
' -kovio^Top ^ceyo ts-oeTS/j υ/χω/ί ατεοτι* 
νάμίτζ ε/ς μ&^τυψορ ε7ταντούς*Ε^χο / 
Λε Λχ^χον^ κατ<χ τας κω/χα$, 
Ινοί^ιΛ/^ο^Οί 


EVANGELIVM 

aliquis. Nam & ego noui uiftutem de 
me exii (Te. V idens aut mulier quod no 
latuiffet,tremes uenit & fddit ante pe 
des eius, 5C ob qua caufam tetigiffet eu 
indicauit ei coram omni populo,Si que 
admodu cofeftim fanata fiiiffet. At ip/ 
fe dixit ei\Confide filia.Fides tua falua 
te fecit. Vade in pace. Adhuc illo loque 
te, uenit quida a domo principis ryna·* 
gogas dicens ei.Mortua eft filia tua,no 
li uexare magiftrum. lefus aut audito 
hoc uerbo,refpondit patri puelle.Noli 
timere. Crede tantu,Si falua erit. Et cu 
ueniffet domu,no permifitintrare iecu 
quen^,nifi Petru Si Iacobu Si Ioanne 
Si patrem Si matre puellae Flebant aut 
omnes Si plangebant illam.At ille dL· 
xit.Nolite flere. Non eft mortua puel¬ 
la fed dormit.Et deridebant eum,fcieti 
tes qct mortua effetJpfe aut eiedlis fo 
ris omnibus apphenfa manu eius cla- 
mauit dicens.Puella furge. Et reuerfus 
eft fpiritus eius,Si furrexit continuo, S£ 
iuiTit illi dare manducare.Et ftupuerut 
parentes eius quibus praecepit ne cui di 
cerent quod fadtum erat. 

Conuocatis aut lefus duodecim,de ¬ 
dit illis uirtutem Si poteftate fuper oia 
diemonia,Si ut morbos fanaret.Et mi' 
iit illos pdicare regnu dei. Si fanare in,- 
firmos.Et ait ad illos. Ne qd tuleritis i 
uia^ncq; uirgam, neq^ peram, neq^ pa/ 
nem,neq^pecunia,necgbinas tunicas 
habearis.Et ih quacuq^ domum intra/ 
ueritis ibi manete,Si inde exeatis. Et q/ 
cucp non receperint uos, exeuntes de ci 
ukate illa, etiam puluerem de pedibus 
ueftris excutite in teftimoniu fuper ii/ 
los.Egreffi aut circuibant per caftella* 

euangelisantes 


ΚΑΤΑ AOfKAN 


SECVNDVM LVCAM 


Ua.y/t%l0pUM/Ol Ιφή ^tt7T£U0VTC5 7T(XVTtt/ 

χο\Ρ * HKOucrt/j c fi νςώβχζ ο τίξάςχκζ τα 
yivo/uud/a Watrrou^zravTa,, «)) Λ#7 γο£< 1 Λα 
£ T^iyt&cu Wo &νω//>οτ/ /ωάννχς lynytfs 
tou. ϊκ νεκ^ω^υτο $v&>/j Λ,οτϊ η λ/'ας εφά/ 
νπ,αΤ&ωμ <Π>οη ^οφΗτκξ t /ς '?iv fcfXo«io// 
&v£sk»v$}j I/7T£/j «^ίοΛίς,*ωάνν&υ ε^ω απε^ 
κ(φάλΗ(Τα,1ιξ Η %£ιμ our>s τ%« cu ’ε-ρωακ^ω 
το/αυτβΜφή ε^κτβ ΐ^β/ι avry, νφή WoSJs 
ξάντες o/ &ηο 5 θλθι frinyfoeXTO δα/τω ocrtx 
Ιττοίκαα/;,^ ^«-AaSco/j auf>u$» νπεχω^ 
«rty κατ/Λα /J £/s toVo/j εςχμομ ττο'λεως κα 
Λου /jSL νκς ^κθσΌίϊ^ά» ο/ Λ οχλο/ ^Λτες,κ/ 
ΚολούθκσΌψ αυτω, Scuto υς 

ελάλ« αυτοΤς 7vt$i Φϊ βοεα/λε/ας του^εον, 
Η9^) Χ^ Λ Ρ έχοντας ^απε/ας 7ατο, η 

Λ HMsja κλίνβμ, *7ΐ^οσ*ελθον7ες cfi ο/ 

Λωι/'εκα t/tco/j αυτω»^7τολυι/ό// t°/j οχλο//* 
<W &7τελθοιι7ες 4/ς τας κύκλο χωμας 
7ous &7$ ou 3 xot7aA\/crco(rt/j n)j εύςωαΊμ V©7 αΊ 
τια’μομ,οτί ««Γε $ ι^ημοι rozrco \<?μίμ> it / 
Trepc^^os αυ*τους*<Γοτε αυί°7ςν < αΘς φα^ 
y&p* ο/ Λ Ίιπομ. ουκ Ιισύμ πμΊμ ΐτλείω ,ί) 

mvTE ajTO/ nod «Γνο 7χθ νεϊ,ε/,αΗ &7τορ61/θέν 

τες Η/Λ^ς ctyofaupSjj ε/ς 7τάν7α *to/j ο'χλο μ 
τούτο μ ^ωμ<χία.*ϋρ , <ίμ yot /μ ωσ*εί αιώρες 7η\) 
Τ&κΊ%ίλ(θΐ>ίππμ y τκ>οξ ί°»ς £ί.<χθκτας Sttf/ 
■Τ3>* κατακΑ/νατε δί.υ'Ρΐίς κλ/αίαςίχι/α ΐδ-εν/ 
7κκονία,κοα ε 7 Τ οί xcfa/J ο'ν7ώς>θ χαίίκλίακχμ 
«7r<w7ocQ,AaSco/j Λ t°us 7τε'ν7ε α^τ«ς, 0 ΤΊ/ς 
Λ/ο 7χθ\/ας αναβλεψαξ \ιο,τμ oujco/o/j ειν 
λοχατιμ δαιτ>υς,Κ£α κα7ε'κλασ , ε// ϊ κοά εΛΛο# 
*ρ7ς/Λαθκτάίς-^α7ίθενοα Tg^ οχλω,καί: £·> 
φα>ο// 0 εχο^άιθχο'α// 7τάν7ε$, καί κ^θκ to 
•τι^ιοϊινο'&μ αυτοΤς κλασ^άΤω^ κοινοί 
«Γεκά*και \·γμετο tyV ίινοίχοίντμ τι^οσ’εΰ 
χύμα/ομ κα7α,αον<χ$ οΌυπο'αμ άυτω o/ ^α/ 
^«7α/>0 ε7τκ^ωτκαε// αυ'Τϋς λίγ&μ.τ ίνα με 
Xiyovcr /μ οΐ ίχλο I Ιι\ιαί;οι Λ ^7τ6κ^ϊ0εν7ες 

%ιττομ 


ι+Τ 

cttangelisantes δί curantes ubicp» Au^ 
diuitaut herodes tetrarcha omia qu$ 
fiebant ab eo,6i h^fitabat eo q? dicere/ 
tur a quibufda quod Ioannes lurrexif- 
fet a mortuis,a quibufda uero quod he 
lias apparuiilet,ab alqs aut quod pro/ 
pheta unus de antiquis furrexiiTet * Et 
ait herodes> Ioannem ego decollaui* 
Quis eft aute ifte de quo ego talia au^ 
dio C Etquxrebat uidere enm» Et reuer 
fi apoftoli narrauerunt illi quxcuq; fe^ 
ccrut* Et affumptis illis fecefllt feorfutil 
in locum defertu ciuitatis qua: uocatur 
Bethfaida* Quod cu cognouiiTcnt tur^ 
ba: fecuta: fune illu, δί excepit eos & lo/ 
quebatur illis de regno dei, & eos q cu^ 
ra indigebant,fanabat. Dies aut coepe 
rat declinare» Et accedentes duodecim 
dixerunt illfDimitte turbas,ut euntes 
in caftella uillafq* quae circa funt diuer 
tant 8t inueniant efcas, quia hic in loco 
deferto fumus * Ait aute ad illos * Vos 
date illis manducare * At illi dixerunt * 
Non funt nobis plufqp quinq; panes 
6C duo pifces,nifi nos eam 9 61 emamus 
in omnem hanc turbam efcas * Erant 
aut fere uiri quinq? milia, Aitautem ad 
difcipulos fuos 4 Facite illos difeumbere 
per conuiuia quinquagenos^ ita fece/ 
runt,Et fecerut oes difeubere. Acceptis 
aut quinq? panibus 8C duobus pifdb 9 , 
tefpexit in ccelu 6i benedixit ilIis,3C fre/ 
git ^diftribuit difcipulis fuis ut pone/ 
tent ante turbas,Et manducauerut oes 
6C faturati fut,Et fublatu eft qcifupfuit 
illis fragmeto^ cophini duodccim,&fa 
tftu eft cu folus eflet orans, erat cu illo 
δί difcipulis interrogauit illos dicens* 
que me dicut effe turba:, At illi rnderut 

N 6C dixerunt 
! 4 <r 


E ΓΑΓΓΕΛΙΟΚ 


HV A-NGELIVM 


I r&op ’ιωαννημ τομ Sociif/sil/j * oc$vo/ «Ar 

αμ’α7&οι Μ,οτι 'η^οφΗΤΗξ τίζ fty α^χωωμ 
IcvisxAtT&ip αντό7ζ*υμ&ζ riva με λ i/ 
yiTt iivcu 5 cc7r οκξΐΒζις, J£zs-tTfO(> ίίττεμ^τνν 
ΧΡΙΣΤΟΝ τ θεδ.ο q Vsr/Tf/xuVocg &υ7ΰϊς 7rct/ 

JHyy^Ai/j μχ^ενιειίσ&ν rV* είττώμ, oTicfa 

*R 2 V ijov r ay&jwts·*: 7r0^a7rtx8 i fv,H)| &7rocfW 
μα.(&Ιυοσ.ι αττο ^ζαβυτίξωμ ^ 

$$£ωμ 'γ^αμμϋ.τίωμ, ΗΟα &7τοκτανθ$ 
ναι , τ« Τξ'ιτχ \μίψ. lyt^nvcii » ελε/ 
y/j dV τι^ος 7 ταντα^ίΐ rio, 6ελβ o7nVco £θί 
ίλθβ^,αττα^νκσά^ω ^άτο to/j 

Sccujo/; αύτκαδΗ/χέναν κ5) axoAou8?<7co μοιϊοξ 
\<χμ θελπ niw ψυχίώ }/.νΤΰ) a&cfcU. ,&δτολεσ’® 
αυηίυι . ος Jt cc/j αττολ sVk τάχ; φυχίώ auis? 
ίνεκεμ V/xou,cut©-' «τωοΓί αυτία;.τί >cc/p ω/ 
φελθίτοα afi^airQ^ κε^καΌΐξ rbp κόσμον 
ολομ,εαυτομ J£ αττολεσας,Η ^κ/χ/ωδε/'ς ; βς 
yx/p oc/j ^άι^αυθκ/χε,ι^ τους ε/χους AoV 
^ους,τουτο^ ο {)ος του a/;^wwou Wai^ur 
δκσετ^,ο Γαν ελθκ <vv7h o a 'o|« ctur,x)j T7raf o's , 
ί^5) ^ ayj’w/j ocT^Aw/nAfcy υμΊμ]χ.' 
Au^co§,W//; τ/νες r?A7 ώ^ε ί5ΗΧο7ωμ*ΰΐ ουμΐΙ 
yvjoOvrai θαναϊον,εως αμ’ί^ turt/j τίώ &<* / 
α'ι'λζίαμ τον £hov ^ εγένετο J£ μετά τους λο _ 
y /ς τούτο υς ωο ^ι ημε^αι οκτ ώ»καί s^afaf 
λαΒω /J πετξομ κοά^άννχμ ^ /άκωβομ,ο: 
ηβκ ε/ς το ο^ος ττ^οο'ενξα^αη κοάεγενετο 
φ '7Γ£οσ'εύ|<χ<χ)$ &uto/j το es τ ττ^ο^ 
σ'ωττου αυτου ετε^ομ . κοά ο ί,ιχατ/σ^αος &υ 
τον λευκός ο^,α^άττ^ω/; ► ^υ αυ^ες 
sfuo σΌϋελάλοάυ άυΥ^,ο/τ/μες χταμ μωοΰϊ 

κλίας »ο/ οφθε'ντες <$/ cfVftf, ελεχομ niw 
!|ocTo/j άυτου h/j ε/χε/^ε /J ττλκ^οαυ ^ /ε^ου 
έταλΗ/χ*'ό <^ 7 Γε 7 ^ος os (Τίώ αυτφ κσΌί /j βε 
&αψημένοι υπνω ♦ tTsay xyo^xcfaVTtt; yh * 
i' ο μ Ήω dVfaV ? avr t Wj τους cTiio av^jocs 7 ους 
ίΤαυεδωτας ^tuls^ » 119 ^ ^ευετο^ν Ts »^ 1 cT/a 
Xupliofy (xutouV αττ ό^υτου, ιππμο ττε'ΐ^ος 
* - ' - ΤΓ^ος Τ ΙΗΣΟϊΗ 


• 6C dixerunt Joaiinebaptiftam, alij stSt 
Heliam,alrj nero quod unus propher 
tade antiquis furre^it ♦ Dikit aut illisa 
Vos aut quem me e0e didtisCRefpoti 
dens Simon Petrus dixit» Chriftu deL 
At ille increpans illos prxcepit, ne cui 
dicerent hoc, dicens, quia oportet filiil 
hominis multa pati ά reprobari a feni 
oribus δί principibus facerdotu 8C(ctu 
bis,6t occidi,& tertia die refurgere» Di? 
cebat aute ad omnes» Si quis uult poil y 
mcuenire,abneget femetipfum, 6£tob 
lat crucem fuam cottidie , di fequatur 
me. Qui enim noluerit animam fuatii 
falua facere,is perdet illa ♦ Qui uero p^ 
diderit animam fuam propter me, fab 
uam faciet illam»Quid em proficit ho 
mo,fi lucretur uniucrfum mundum»fis 
autem ipfutn perdat,6^ detrimentufui 
faciat? Nam qui me erubuerit,6£meo& 
fermones, hunc filius hominis erube> 
fcet cum uenerit in maieftate fua δί pa/ 
tris δί fandorum angelorum» Dico an 
tcm uobis uere,funt aliqui hic dantes a 
qui non gudabunt mortem donec au 
deant regnum dei»Factum ed autem 
pod hac uerba f ere dies odt o,& afTum 
pfit Petrum 8i Ioannem dClacobum» 
δί afcendit in montem ut oraret; Et fa/ 
(ftaeddum oraret fpecies uultus eius 
altera , δί ueditus eius albus δί refulges 
Et ecce duo uiri loquebantur cum illo * 
qui erant Mofes δί Helias uifi in maie^ 
date,& dicebant excedum eius, quent 
copleturus erat in Hierufale» Petrus ue 
ro δί qui cu illo erat,grauati erant fom 
no. Experredti aute uiderut maieftate 
eius,6C duos uiros qui (labat cu illo»Et 
fadtu edcu difcederet ab illo,ait Petrus 

ad lefum 


ΚΑΤΑ ΛΟΧΚΑΝ. 


το μ ΐΗΣΟΓΝ»ε 7 π 5 άτα, καλο /J ls</J Η I 
μασωΛ ε/να/»Κθα 7 τοίΗα'ωμζμ σκχνας 7 £ε 7 ί 
/x/ccy αο/, vy /acoaf ,α/αν,χ)) /αίαν «λία,,α η ε/ / 
Λοσ'ο λεΓ<1 » 7αυ7α q άυτ λεΓοντοί,’εΓενετο νε 
φε'λχ vy νζδ-εακ/ασεν αυτους^εφοβΗθχσ'α/υ ^ <VV 
Tsw^ εκείνους ζισ'ελθ&μ hd^iw νεφε'λχ /J ♦ 
φωνχ εΓε'νεΤο εκ νεφελχς λεί^σΧ-ουΤο^ zsip 
ο jjo '5 /UOu o ocr<X 7 TN 7 os aur &κ&ε7ε> x)) εν 7ω f ε 
νε'ο3$ φωνκν ευ^εθχ ΙΗΣΟΤΣ /Uo'v\h 5) αυτοί 
εαίΓχααν, 0 ουΛν/'α· 2 ΓΗΓΓ(|λαν εν εκ(ν° τ κ<αε 
ja /ς,δυΛ'ν ων εω^άκα<Λν«.εΓενε 7 ο qM / 7k ε|χ$ κ 
μ($<χ κα7ελθο'ν7ων aur Scoto τ ο^ους σΌϋχντκ 
Ctp auffij οχλος ί τολυς ; i^q*/cAou av«j δε/ 
«το Τΰ) οχλου ανεΒο^χσεμ λεφω/υ^/^άο'κα / 
λε δέομαι σου ετπβλεψα/ Ιτ&ΐτομ ψ'μ μου , 
οτ/ /αονοφενχς ΙζΊμμοι , ly^/cAou -smy/xa 
λα/αβαν« αυτο' /My σ^,αίφνχα κ^ά^β,Η)) cnrcd- 
jactffl auTO/U /αετα δςφ^οϊί μόγι$ αττοχω 
£0 ecwoarrrs? <fuj07f l&a>p auro/;, εΙ'ίΗ" 
£k/j $v /xaGN-^v σου,7να εκβάλΛωσζ /j au7o, 
yy ouk κΛευχΑχίαμ* α7Γ0Κ£/^ε<ς Λ o ΙΗΣΟϊΣ 
Χπνιμ y ώ γενεά arr/sos ΐφί) <Γ/ε 5 ^α/Λ ί αενχ^ 
εως 7rou ζσνμαί τι^οσ υμ.ασ, ν^] ϊχ-νίζομαι 
νμωμ ; τι^οσ'άφαφε ω<& Τ ijo/j σου * ετι <Αε 
’ΤΤξοσ'εξΧομίνου 2 cutzo,V^x|£/j δευτο' /j το cfa/ / 
μόν/ομ κοά όωιεασα^αΙζμ+^ίτιμΗ&ΐμ <$ί)> 
ίΗΣΟΤΣ 72 πνευματι 7ω ακαθά^Τω η)) idcoOf- 
Τ τό μ φ-αΤΛχ,κ)} ά·δτε^ώκεν αυτ7ω 7ra]jf/ αιί 
τΛΙετσΑκατοντ® q χεαντζ-πΐ 7 χ <αεΓ αλ<1ο7Η7/τ 
βε^ττάντ^ θαυ<α.α?ο'ν7ων £τ*τ/ Tracriv o/s ετίία 
αεν, ε/'δτεν^βστουσ (ααβχτάσ αυτζο^θε'^ 
<θε υμ,θς ε/ς τα ω7α υ,α 7ου$ λο f«sT&7«S» ο 
£ ί^ο'ς τ δενθ^ω 7 Γ« /χε/&ν <1 Tt^aJVcAoo^ ε<5 χα χ 
yas ανθρω 7 Γ ,o/ q xfvosv Τ ψμ&ττ^ κν^α 
κεκαλυ/Λ/αε’νον ccmau-rjiva /J.H α/(θων 7 α/ αυ-τ*. 
»y εφοβ^ντ IfoJtfcfcu δευΤ -πΟί τ ^Ηματ ΐέτυ* 
Ι/σΉλθεν (Α/αλοΓ/α,αοί εν Siu7o7s Τ’, τ' /s αν 
ε7χ μείΐωρ αυ<?(ν.ο ^ ιηςΟΓΣ icPcou το'^ Λα 
λο^/Τ/λο/^ 'f κα^Λ /as δευ^ ε^/λα^ο'/Λενοσ . 

wa /Λον 


SECVNDVM LVCAM. 

ad Iefum*Pra:ccptor, bonu eft nos hic 
efle,& faciamus tria tabernacula,unum 
tibi>& unu Mofi,&unum Heli^ nefci/ 
ens quid diceret»Hax aut illo ioquete, 
fadla eft nubes δί obubrauit eos,timu 
erunt aute intrantibus illis in nube. Ec 
uox facta eft de nube dicens» Hic eft fi 
lius meus diled:us,ipfum audite»Et du 
fieret uox,inuetus eft Iefus folus,& ipfi 
tacuerunt ,di nemini dixerut in illis die¬ 
bus quiccp ex his quas uiderant» Fadtu 
eft aut in fequenti die deicendentibus 
illis de monte, occurrit illis turba mui/ 
ta,Et ecce uir de turba exdamauit dices 
Magifter,obfecro te, reipice in filiii me 
um,quia unicus eft mihi , δί ecce fpirit 9 
apphedit eu,6i fubito clamat, di difcer/ 
pit eu cu fpuma>& uix difcedit ab eo di 
lanians eu, δί rogaui difcipulos tuos ut 
erjcerent illum, δί non potuerunt ♦ Re^ 
fpondens autem Ieius dixit» O genera 
tio ifidelis δί puerfa,ufq?quo ero apud 
uos δί patiar uosC Adduc huc filiu tuu 
Cu adhuc aut accederet, elifit illum das 
moniu Jncrepauit autem Iefus fpiritu 
immundum δί fanauit puerum, δί red/ 
didit illum patri eius» Stupebant aute 
omnes in magnificetia dei» O mibufqj 
mirantibusin omnibus quas faciebat, 
dixit ad di fcipulos fuos» Ponite uos irt 
auribus ueftris fermones iftos» Filius 
enim hominis, futurum eft ut trada / 
tur in manus hominum» At illi io / 

O 

norabant uerbumiftud, Sierat uela / 
tum ab illis,ut no intelligerent illud.Et 
timebant eum interrogare de hoc uer 
bo»Intrauit autem cogitatio inter eos 
qs eorum maior eftet»At Iefus uidens 
cogitationem cordis illo^zapprehendit 

N 2 pueru '14$ ΒϊΑΓΓΕΑΙΟΜ 

•xcttMov tsn<fip aur> n ra| εαυ^ „ &ϊιτπμ 
b.uTola' ^ΰζ \άρ cNfxig ΤΊΡ το ‘ΰτακΡίομ ετπ 
7$ ονοματίμου \μΙ ύ'εχετ^* 0 ος εα /J εμ,ε 
βΓε^τ^,^εχε^ t/j azroszfaapTcc μζ ♦ ο >0^3 
μικξότεξοζ yv ττοίσΊμ νμΊρ υττά^χωμ,δυτος 
5?sou μίγας*ΰί7τοκξΐθ£ΐζ ύΐ ο ’/ωάυνκς I/7r£/J* 
%τεΊ 5 <ίΐ&*ζΐ<Ρομέν Τ/ναεττι Ι^ 1 ονοματί σΌυ, 
Ικβά/^\.οντ<χ τα <^α//λον' α ,Κ9^} ε^ωλύαα,αεν 
αντ>μ>οτι ουκ ακολουθ^,αε^χμ.ωμ * 0 ε/ττε^ 
< 3 jgoVaur>/j ο ιηΣΟϊΣ.μη κωλύετε» ος >ι)' ουκ 
Vsji/j καθ’κ/χω^,ιτω-ε'^ k^w/j es//J» Vy ενετό 

αυ/λττλΗ^οΰά^ τας Η,α^ας 4 αναλκ t 
4-εως IcuTB? * κοα αυτός το πρόσωπό μ & uT3J 
£S κ j/fe/j T3) ττοξ’ενεα^ ε/ς /ε^^άλΗμ.»*^ 
"&ί5&λϊ.μ &.yyi7\ove, π%ο ·π$οο , <αΊ&ου &VT9?* · 
H9^) ■δτο^εοθευ'Γες,δ/σ'ίτΛθο^ είζ κωμπρ &αμ(ϋ/ 
j /τω/ηως τε ετοιμάσ'αι ουκ ε<Ν|αυ 

ΤΟ &UTOV,OT/ Τ® ΤΓ^ΟΟ'ζύΤΓΟρ au Τ H/J 7TOf£UoV 8 

»o/J Ι/ς/ε^σ'αλΗ^»/^όντες J^o/ μαβ^ταί 
&υτ’/άκωβοςΗ)) ίωάννκς l/ijrov* κύ^εθε'λ^ ει 
τΡ,αεν ■syuj καΐαβκνα/ a-jf τ oujavy ίΓ' αναλω 
αα/^υτονς^ωΤ^κλ/ας ετο/χα^» 5ξ<χφεΐξ y 
© IKS0T2 ίτητίμκσ'ίρ &υτο7ς 0 e/vrc/J ουκ 
οκ/'ατε,ο/ου ττνεύ,αατος ε$ε u<ues j ο ijo(> Tffl 
&v0jto7rou ουκ Ηλθεμ φνχασ 5 cv0j«7tco/j azsro 
/UVai/aT&a αωσίαΜφ^ εττο^εύΘχσαμ ε/ς ετε «- 
ξαρ ηωμκμ ,Ιγενετο y ποξευομενώμ &ν$ν 
τη 0(Γω>?/·85·εν τ/ς ττ^ο'ς &υττ ί υ,<χκολουθΗ7 
<Τω σΐ>/ οτγ« α<υ ^ττε^χχ*^ *<ττεν αυτωο 
ΙηςοϊΣ» cc/ οιλω7τεκεο* φωλα»ούς εχ^σίν 0 
7a m7< (να τ ου^ανδ καΤασ'κχνωσ^?, ο -j ^osl" 
&ν%ωτεΕ ουκ.εχ4 7r& τ) κεφαλών κλϊυκ*?ί ^ 
ττεν ^j-TTgos εΤε^ον ακολέθ*} <uo/, ο ^ Ι/·δτ ,κύ^/ε 
ΐ7τ./5^εψου <uo/ αττελθειμ ττ^ωΤον δάφοίΐΤ τχα 
Τε'^α μΧ,ϊιτπν y αυ7ω ο ΙΗΣΟϊΣ* cccJ>£S 7ous υε 
kjous θάψα/ 7ού$εαυτ’νεκ^ού$* ctuq cas -ελθ'ων 
«Τ/αΓΓε/^νε τ$ βαα/λε/αυ τ Οεδ,Ι/ττεν q 0 εΤε^ 
ακολ^θε/αω αοί κύ^ε,ΤΓ§ω7ον^ Ιϊτ/ί^εψον /λοϊ 
e:tf7a|aj^ 7 q7s£<sT owov //^♦ί/πε^'Τ^ο? ^υτ 

.. ' - . e mzoxx 


EVANGELIVM 

pue^,& ftatuit ilium iuxta (e,di ait ife* 
Quicuq; fufceperit pueru iftu in nomi 
ne meo me recipitEt quicuq; me rece> 
perit,recipit eu qui me miiit»Nam qui 
minor eft inter omnes uos, hic erit ma/ 
gnus ♦ Refpondens aut Ioannes dixit* 
Praxcptor,uidimus quedam in nomi¬ 
ne tuo erjaetem d^monia, δί prohibui 
mus eum, quia no fequitur nobifcum* 
Etaitadillu Iefus» Nolite prohibere* 
Qui enim non eft aduerfum uos, pro 
nobis eil.Fadu eil aut dum copleren- 
tur dies affumptionis eius, 8i ipfe facie 
fuam firmauit ut iret in Hierufalem.6£ 
tnifit nuncios ante confpedlu fuum, δ£ 
euntes intrauerunt in ciuitatem Sama 
ritanorurmut pararent illi» Et non rece 
perunt eum,quia fades eius erat euntis 
Hierufalem*Cu uidifTent aut difcipull 
eius lacobus δί Ioannes dixerunnDo/ 
mine uis dicimus ut ignis defcendat de 
coelo, di confumatillos, quemadmo^ 
du & Helias fecit» Couerfus aut lefuS 
increpauit illos dices*N efcitis cuius fpi 
ritus eftis uos» Filius enim hominis no 
uenit animas gdere fed faluare»Et abie 
runt in aliud cailclitim.Faclum eft aut 
ambulantibus illis in uia,dixit quidam 
ad diu» Sequar tequocucp ieris»Dixit 
illi Iefus. V ulpes foueas habet, di uolu 
eres celi nidos, filius aut hois no habet 
ubi caput fuu reclinet» Ait aut ad ake?s 
Sequere me*Ille aut dixit»Dhe,permit 
te mihi primu adire, di fepelire patrem 
meum»Dixitq 3 ei Iefus»Sine ut mortui 
fepeliant mortuos fuos,tu aut uade 8C - 
annuncia regnu dei,Et ait alter»Sequar 
te dne, fed permitte mihi prius ur dica 
uaie rjs qui funt domi me^» Ait ad diu 
• - - IefuStNem® 


ΚΑΤΑ ΛΟΓΚΑΝ' ■= 


ΤΗΣΟΤΣ* ον^ίΐζ ί7Τί&αλωρ τ£ώ χεΤ^οί. ucu/ 

Ίδ) 67rajo7^o/j , ^9^) βΑε'-δτωμ ε/ς τυ 07πσ*ω 

εύθετος ε^/μ είζ -riu; βαα/Αεία^υ τ Θεδ*με7α^ 
ταυτα&νε^βίεν ο κύ^/ος ετε^ους sScPo^uh/ 
κοντά, η)) α^τε^Αεμ &υ7ου'ς &να c Γνο tuf d 7rjo 
σωΏτ« αυΤ3) ε/ς πασΏ:/; ■πό'λιμ μ)) T07ro/j ου ε 
με$νε/ι αυτός %Χ£ύ^»ελεγε/; ο<ώ 'ro-jda αυ / 
τοΐ/β»ο /4^ θεϊσμός 7ΤΟΑυς, ο/ ε^άταί ο 
λί'γοι,^Μθκ τε ocwrffl κνςίου τΰ) ^ι&μου , 
«πως εχβά^νΗ ε^7“ τα ^ W % ιομο/) &υ 
ΤΕΑυττά^ετε, /cTou ε^ω α7Γ05ε^ω υμάς, ωα 
α^νας y/ /xtcJcp Αυκωμ,μι] Βαδά^ετε βαΑαν / 
t/0/j, ^λη ττκραμμκ υττοςίνματα,Η)) μκ^ε" χίαμ ε/αερχΗίθε, πςωτομ λε^ετε , \i%hhvH 
fejE) ο/χωτουτω,ν^ εα /j κ εχΘ ι^ος ε^ίώΗσ 1 , 
*7rava7rau<r£Tj Wocuto/j η \i$Iwh ιιμωμ,ίΐ JV‘ 
μκΓε, Ιφυμας ανακάμ4<β*<μ αυτκ τκ ο< - 
xfa μενετε ε<£)7οντες μ)) ττίνοντες τα 7τα^ αυ 
r?fv, άξιος Λ ο ifyalKQ τ μ/ο9δ αυτ εδ/μ,μκ 
μεταβαίνετε ο /κ’ίας ε/ς ο; x/a/J »0 ε/ς h/j 
& ν. πολιν bcfifXNc&i 0 «Γε'χοντ^ ι/μα^εό^/εΤε. · 
τα ττο^οίΤιθεμενα υμΤ^,0 θε^αττευεΤε 7ου\ ε /J 
αυτπ αίθενθς, Αε^ετεαυτο/ς,-ΗΓΓ/κεν ε/ 
<2?υμας η βαοΆε/α T3P θε§,ε/ς k/j cPu/j τνο'λιμ 
β;νε^χ«<θε,νήμΗ^εχον-·^ υμα5,ε|εΑθον7ες ε/ς 
τας πλατείας αυ^,ε/ττατε, χ)) to/j xov/ojt 
*TO/U χο/&Η0ε'ντα κμΐν εχ ^ 7τολεω$ υμών ατΡ 
μαοίομεθα υμΐμ-δτΑίώ τον·?° γ/νωσ'χετε,οτ/ 
5 <γΓ/ κεν εφ'υμας η βαα/Αε/α τ Θεδ,Αε'Γω ί/μ7ν, 

#7 I αΌ^όμοις qvln χμε^ά εχε /vtf ανεχΤο^ον 
ίΞαί,ιίΤκ 7 toA<J εκε/νμουα/ σ*ο/ χο^ε/μ «. ου 
a/ <ro/ β^ακΤα, οτ/ ε/ V/ τυ^ω η)) <Λ(Γων/ εΓε 
νοντοα/ (Γαυάμβα a/ 'γενομινα.ι yv νμ~μ, 
■σάλα/ tfaxxco h)| carocTeo χαθκμενα/ με 
1ίν0Η&β.μ,7δλΙω τι /^cp h)) a/c^wv/ &.νεχ7οτε£ομ 
tsa< τη xjiV«|,h υμΐ /J» h)j cru κα'δΓεξ’ναουμ 
ίΐεως Τδ) ουλάνου u^coBeaa ,εως αοί'ου χαΤα - 
&ι &<*.<&ηοή * ο^ ^x£wv νμων>εμ2 ακ^ί > ο 

^Θετω /i 


SECVNDVM LVCAM 14 .S 

Iefus. Nemo mittens manu fua ad ara 
tru,& afpicies retro,apt 9 cft regno dei. 

Poft h^c aut deHgnauit dns & alios 
feptuaginta Si mifit illos binos ante fa 
ciem fuam in oem duitate Sdocu quo 
erat ipfe uetur 9 .Dicebat ergo illis.Mef 
fis quidem multa, operarq aut paucu 
Rogate ergo dnm meffis ut extrudat 
operarios in meffem fuam,Ite,ecceego 
mitto uos ficut agnos inter lupos.No^ 
lite portare facculu,neq^ pera, neq? cal/ 
ciamenta,Si nemine per uiam falutaue 
ritis T In quamcuq^ domu intraueritis, 
primum dicite pax huic domui,Si fi ibi 
fuerit filius pacis,requiefcet fuper illum 
pax ueftra,fin minus ad uos reuertetur 
In eadem aut domo manete, edetcs 8£ 
bibentes q dantur ab illis. Dignus em 
eft operarius mercede fua. Nolite tran 
firededomo in domu. Et in quacuq; 
ciuitate intraueritis Si fufceperintuos, 
manducate quse apponuntur uobis,8i 
fanate infirmos qui in illa funt,Sidicite 
illis,appropinquauit in uos regnu dei^ 

In quacuq? aut ciuitate intraueritis, 8£ 
non fufceperint uos, exeutes in plateas 
eius dicite ♦ Etiam puluerem qui adha: 
fit nobis de ciuitate ueftra extergimus 
in uos* Tamen hoc fcitote quod ap pr 
pinquauit in uos regnum dei* Dico uo 
bisiquod Sodomis in die illo remiflTiuS 
επίφ illi ciuitati,V^ tibi Corozaim, 
ux tibi Bethfaida, qa fi in tyro Si fido e 
facias fui dent uirtutes q fad:a: fut in uo 
bis,olim i cilicio Si cinere fedetes pceni/ 
tuiilet*Veruth tyro Si iidoi remiifi 9 erit 
i iudicio q? uobis,Et tu Capernau ufqj 
ad ccelu exaltata, ufcp ad infernum de; 
mergeris,Qui uos audit,me audit, Si q 

N 3 uosfpernit 


ι$ο 


ι 


ΕχΑΓΓΕΑϊ ΟΝ 

αθετώ/; υμάς > εμε &0ετβ, ο εμε ϋφντ&ρ· 

αθετβ τμ fasostfa αντάμε» v-s-isji-px/J 1 
ci εβ<Γομχ κοντά μετά χα^αςΛέγοντες,κυ/ 
£ΐε, Η9ή τ « ^α/μουια υτΓοτάατεταί «μ?/) $ 
ονοματί σΌν,ίπζίμ αντοΤς ♦ Ι^εω^οιω 
•π?/» σατανά/ί ως cf-s^a^bh εκ Ί® ουλάνον 7Τ« 
σ*οντα//{Γου ΜεΡ'ωμι υμ 7 μ Ήώ TU) 

TrctTQ/; επάνω οφεω/ι κοα cfKo^xsitop η)) εττί 
TO-StiTa/j τ$ ^ζωαμιν τ εχθ^ου,^ ©υ<&ν υμάς 
ου/λ}] αΛκκνβψΤτλΗ/) $ τοντω μύ χάβετε, 
οτ/ τα 7τνενματα υμ7/ι νττοτάο^ετα^χαί/ 
j£7t q,o 7/ 7α ονοματα ΐ/μω/ι Ι^άψΗ <//7ο7ς 
oujavo7§»E/; άυτκ τμ ω^α K^a^acfaTO Τ^ 1 
■έτνεν'ματ/ ο ΙΗΣΟΓΣ, ν$)} εί'δΓεν,εξομολο'}'^ 
μαί <ϊοι 7τάτε^,κν^/ε τ ου^ανδ Hj 'f ffo,ort & 
7τε'κ^υ4·ας ταυτα aero accjjw/j Ο cuxiffij η)} 
Ιί7τεκάλυψας άυΤά VHwfo^Na/o 7τατΗ^ό'7ί 
ου7ως ε^ενεΤο ευ<Γοκ»α ΐμ· 7 ΐ$ο<&ίμ &Χ ¥ ζϊάν 
τα -π^ζ^όθχ μοι υπο ? -πατ^ος μ^ιή oucTiis 
Γι voc<^K<i,7>sis/v ο ijos,i//xH 07ra7H^.H})T<s £5(» ο 
7τατ}|^ ε//χΗ ο ν;ος,0 ω εά/ι βάλκτ] ο ζος fora 
■ καλύψα;»^ Sfacpti) ττ^ος τους μαθχτάς,κα 
τι^'ιαμ Ιί^ίμ^μακά^ιω οι ccp0a Αμοι οι βλε 
ττοντες a νμΘ$ βλάψετε» λε'Γω Α υμϊ/ί, οτι 
7 γο/ 5 ^οι 'πςοφκ'η 0 £acrtA{$ κΗλκοΌίμ ‘/cfC/j 
α υμ£ς βΑεττετε η)) ουκ f/cf o/u,h)) ακόυσα/ α & 
κούετε,^ συκ κκον&αμ*® /cTou νσμ/κος τ /s & 
ViSH ίΚΤΐζΐ^άΊ^μ αυτόν χ)) ΛεΓων*{Γ/<Γάσ·κ<χΑε 
jizyoiHfdSffalcb αιωνιομ κΑΜ^βνομκσω^ό ^ ε» 
®τεν ^ος άυ-ρν,^/Τω νομψ 7/ ΓεΓ^αττ^α^-ητω* 
ανα^/νωσχβ^ο ^ άετοκ^ιθε/ς, ίΐ 7 τίμ*’^ϋ. 7 τά 
β^σ* xvf/ov τθεον lf oAms'? κα£^<α$σ'» * 
|ή ε| ολχ5 ά φυχ«ς ε| ολχ s"? /^ues cfti, 
H0 ε| oAws "? JWvofas <f«,iy Τ 7 γΑη<τ/ορ σ*ί ω$ 
otauTO/^t/TTi/J αυΤί^*ο^θως α7Γεκ^/Θχς,Ι : 'ϊ* 
•ττοίβ }ή ^«Vx . I ^ θελω/ι ^/καίοεα) sauTO/J Ιί 
ττεν ·7!^ος tov ΙΗΣΟϊΝ»^ tjs iS( /λ!5 ττλΗα 1 !^ 
ον j υτΡλαβων q ο ΙΗΣΟΥΣ Ιιτγ /άνθ^ωττο'* 7<s 
scaT εβα»νίν a?f Η^&,λπμ hg, hpx<a> ® λχ/ 


EVAN GELI VM 

uos fpernit mc fpernit* Qai autem me 
fpernit,fpernit eu qui milit me» Reuer- 
fi funt autem fcptuagima cum gaudio 
dicentes, Domine,etiam d^monia fub 
qciuntur nobis in nomine tuo» Ait aut 
illis» Videbam fatanam fient fulgur ck 
caelo cadentem*Ecce do nobis potefta- 
tem calcandi fuper ferpetes & fcorpio/ 
nes, & fuper omnem uirtutem inimici 
& nihil uobis nocebit» Veruntamen iri 
hoc nolite gaudere, quod fpirit^ uobis 
(uhrjciuntur.Gaudete autem,q? nomi/ 
na ueftra feripta funt i coeiis.In ipfa ho 
ra exultauit i fpiritu fanxilo SCdixit* C© 
fiteor tibi pater domine caeli & terrx* 
q? abfcondifti htec a fapientibus 6^pru 
dentibus , δί reuelaili ea paruulis. Etia 
pater,qrn fic placuit ante tc»Omnia mi 
hi tradita fut a patre meo,^ nemo fcit 
quis fit filius n ifi pater, 81 quis fit pater 
nifi filius,8C cui uoluerit filius reuelare^ 
Etcouerfus ad difdpulos fuos feorfim 
dixit.Beati oculi q uidet ^ uos uidetis* 
Dico em uobis,q? multi ^ppheta: 81 re¬ 
ges noluerunt uidere qu^ uos uidetis* 
8C no uiderut,6i audire q auditis, 8i no 
audierut*Et ecce quida iegifpitus furre 
xit tetitans illu 81 dicens» Magifter, qd 
faciedo uita sterna poffidebo C At ille 
dixit ad eu.In legeqd feriptu eftCQuo 
legisVllle mdes dixit.Diliges dnm deii 
tuu ex toto corde tuo,&ex tota anima 
tua 8C ex totis uiribus tuis, 81 ex tota 
mete tua,6t ^pximu tuu ficut teipfu»Di 
xite^ illi»Re<ite rndiili»Hoc fac uiues 
Ille aut uolens ludificare feipfum dixit 
ad Iefum*Et quis eft meusfxim 9 CSa 
fcipies aut lefus dixit»Homo quida de 
fcedebat ab Hierufale inhierico & inct 
.. ‘ ditia 


< 


κα'τα λοϊκΑν· 

sa /ς ττί^ΐίτησίρΧί tV) S^tcTucfctv ^χ.υ'Τ',νΟ) ·δτλχ 
γας Vanfitmg, απίίλθομ αφεντεσ* κ/χ/θαν» 
τνγχάνοντα* κατα oOcK\)fi<x./j 7ί$>εύ$ rut 
ϋατεβα/νεν <$>7^ ΟιΑωεκείνπ, )<Αων αυ£ν 
αντ/πα^Ηλθε/μομοίως <Αε ΑίυϊΥκσ' Γενο^ 
μένος κατά to/j τίΑδτον,εΛθωμ ,(Χν 

τ/πα£0λθε//,σ··αμα£ίτΗ$ cTs Tto‘ οαίνωμ , κλ/ 
Jteju καττααπνμ* κοά »<Αω// Scuto/j εασλαγχν/ 
(θπ,κοα τ^ο/ΛΑθω// κατε/'κτα ·7^αυμα/ 
τα αυΤΖΡ,εττ/χε'ω// ίλαιομ ο/νομ, επ/βί / 
φάσας ocuto/j επί to’/cA/o/> κτΗνος,κΓαφερ 
Scuto/j ε/ς 7ταν^οχ8θ^» 0 εττεμελκθχ αυτζη, 
κ)) επί ανςιομ εκβαλων /Αύο «Ακνά^/α ε«Γω 
κε /j ■δτοίΐ'Λ'ο Χθ,Η 9^ ^ i ' S5 ‘ £ / J &υ7ω,ε·7πμελκ 
Θν7ι <χυτ, W) 07ι Τχμ^οο'ό'αττανΗΟ'Νζ,Ιίω yl/t/ 
νηχμ{%χΐι&&! με, δίπο/Αωσω σο/*τ»σ οάυ7& 
τωμ τρω// cAokS σο» τ&λΗΟ'ίομ ytyovivat 'VS) 
\μ. πεσοντος ε/ς tous AhsccT;o ^’ίππμ>ο ζτοι 
Ηίτ&ζ to ελεος μετ&υτφ, i/-m/j cab· au^eS 1 ο 
ΙΗΓθΤΣ*7ΐΌ^εύου καί συ τ γο!& ομοίως » Εγε / 
νέτο ^ 7τορευε<θα4 αυτους, ΐφή * αυ ^ 
τος ε/α«λθε / j ε/ς κωμ>φ τ/νά, φαϋΗ (Αε τ/ς 
ονόματι μά^α ΰττεοΑεξατο cojtov ε/ς τομ 
(ίικομίχ.υφ\ * κοα τη (Αε h/j δαΑελφκ καλούμε 
v>f μα^/α,Η ίφί] πα^ακαΘ/σ’ασ'α τ^α^α τους 
πσιΑας το) ιηςοτ ίίκο'&μ τομ λόγον ccuTW , 
« ^ μά^θα ^ε^/εαπατο πε^/ πολλ^ώ cA/a^ 
κόμϊαμ, tw/sacra «fie ε/7Γ£//, κυ^/ε όυμελ« 
σο<, οτ/ η ά<Αελφκ μου μο'νκ /J με καΤελ^ε? 
Λακονβ//' 06 ^ &υτκ,^ να / αο< oUuaVTi 
λά&κτ<&, α^οκ^/θε/ς ε/^εμ Scvth ο ιη> 
ΣΟϊΓ,μά^α μά^αμε^μ^ασίφ)) τυ^βά 
3« πες! ®·ο$\,ά,ενος <Αεε 5 /ν &ε/α» μα^'α τίώ 
ayaNw με£/«Αα2/^ελέ'|ατο*Η τις our αφαι^ε·- 
Sucfiny .aorbcu^Kj ky(viro e/va/ αυτ 

\v 7ό ττω 7 /v < οα^ιχό με vov ,ωί raauaai»,!/^ 

ττεν 7 /st μαθίίΤ- aur -tj^os αντ\κι/^/ε, cA/tAa/ 
fo» «μαίτ^ΟιΤευχί^^αθωζ ^’ /coavifHs IcA/cAa 
τους μ&Οπτας # auTo7cr „ 

Λ 5 ‘' 

©to^ 


SECVNDVM LVCAM. 15*1 

dit in latrones,qui etia defpoliauerunt 
eum,6C plagis impofitis abierunt (ctnl· 
uiuo relido^ Accidit aut ut facerdos q- 
dam defcederet eadem uia, & uifo illo 
pr^terqt ♦ Similiter di leuica, cum eiTet 
fecus locum Si uiderct eum,pcrtranfqt^ 
Samaritanus aut quida iter faciens ue 
nit fecus eum,6C uides eu, mifericordia 
motus eft»Et appropias obligauit uul/ 
nera eius, infundens oleum Si uinu, SC 
imponens illum in fuu iumentum dU" 
xit in diuerforiu,& cura eius egit.Et po 
ftero die deproptos duos denarios de 
dit hofpiti,S£ ait»Curam illius habe, Si 
quodcuc^ pterea infumpferis,egocum 
rediero reddam tibi ♦ Quis horum triu 
uidetur tibi proximusTuiiTe illi qui inci 
dit in latrones CAt ille dixit * Qui fecit 
mifericordiam in illum ♦ Ait igitur illi 
Iefus* Vade SC tu fac iimiliter» Faiflum 
eft aut du irent ut ipfe intraret in quod 
da oppiduiu, Si mulier qdam Martha 
noie excepit illum in domum (uam, SC 
huic erat foror nomine Maria ♦ Quas 
edam allidens fecus pedes domini au/ 
diebat uerbum illius, Martha autem 
diftrahebatur circa frequens miniire- 
riumQua: ftetit Si ait.Dne,non eft tibi 
curas q? foror mea reliquit me fola mu 
niftrareCdic ergo illi ut me adiuuet* Ec 
refpondens dixit illi dominus^Martha 
Martha follidta es, Si tumultuaris circa 
p!ura*Porro unum eft neceflariu*Ma> 
ria bonam partem elegit, qu# non au 
feretur ab ea * Et ?a<ftum eft cu m XI 
efletin quodam loco orans,ut cefla- 
uit i dixit quidam ex difcipulis eius ad 
eu. Domine,doce nos orare,ficut Si Io 
annes docuit difcipulos fuof,Et ait illis 

N 4 Cw oratis Ε ΓΑΓΓΕΛΙΟΝ 


EVAN GELI VM 


Orap '7r§o<T , iuX£c9'£,At7'£7i.naTHj HJjL&poty 
τϊο, *cv$<M/Ql%oiyia<&HT,u rb ουο/λά σΌυ,εΑθε 
το: η βαΛΑεία (fcv>jz vhBhtco td ^TAka& crow 
ccS <yv ο.υ$»νω,0 ίττίφΐ jHbTvp <x£7?/j νμων 
'ρρ ΐ'π'ί'ΰα'ιορ o iSv κμΊρ hccO Ημε^αν,)^ άψες 
Ημίρ ταϊ αμαρτίας, hawaH 9^ ^ur 5 / >cu ~ 
<&cjLpcv.7>cu/T.i. οφΐίλΰρτι Ημ~ρ,η$ΐ A» U/ 
σ'εν.ε'τ'κχς κμαζ Ιΐξ η-^αα^μορμ^α ψαΌί η/ 


μμξ ctp VP 7rcvKfoi?*Kcxf I/7T9 /J tt^os αυτους*, 

τ/ς c/l, ΐ'Αω /J *f4 <£ζλσΑΗ9ί) 7rOP£uVfTctt ττ§ο$ 

/χεσονυκΤίου , god ε<7ΓΗ ^υΤω.^Αε,^δ^Λ 
<τόρ ao'"?Cq α^Τ^ς,εττφΝ (£ιΑο$ μν ·$§£'$ώε 
ηρ c/1, ocTou 75 os Αε,κοα ουκ ε'χω ο ΐδ -aja^Kcrcp 
^υτφ, χακείνοζ £Vcc0£/; α7τοκ^/θε/ζ ε/^Η* Α* 
AO/ noV&s -ζε-ά/εχε, hcTx h θν.^α κεκΑβ5θί,0 
τα 7rcdi<^/cx Α ου μζττμον ε/ς τίοΐ; κοιτίω u/ 
σίμ,ο\ί α'ωιαμαι ^.vasccs cf' ο aucte" σΌί,λε'^ω u/ 
μΐρ^ίί Η9^ ον cfcoAa αυτοί, avasccQ ^i<xr>tis 
vcU. &υτ$ (ζ/λο/ί,Λά'νετίώ ava/c^o^ αυτ# 
Ιγε^θε^ <Moc< auTwjpVco/j J^H^Ka-yw υμ7μ 
Χε'γω*οατ0Τς 0 ςΓ'ωΒκνεΤαί va^^kt·^ Η9^) 
ευ^κσχτί, κ^ονετε Mu&votyHrfUca υμ~ιρ,π>α$ 
yrx/p o.curup ΑαΑβάνβ,0ο 3 ntG/j εϋ£>'ακ0, 
0 κ^ουονΤί ανο/^καεΤο&ί* T/va Λ νμωρ 
•rp tssaii^a carucip ι^ος αρτο,ο,ΑΗ A/^cju «π* 
cTwcre αυτω ; e’; 0 /χ^ίώ, α» αντ/ /χ^υ© - * 
c(&p Xw&tocre αυ7ω· « 0 lap ou ruere wcju* 
ΑΗ \70$ttcri«uT<» o'Koj7rfo./ijE< ο ου uas? ττο 
VHfQj, νττά^χοπες οι^ατε α ο μαία ayaftoi JY 
^cvairplq Τέκνο? e· vaS/Vj^o^w aocz&o/^o 7ra 
'Thj ο. ou^pi^pv cT^cocrei 7rV£VAct aylop ro~% 
ψ. Ύ'ΰ'Τιρ.αυτρ*και up εκ £ά?λω/7 Saip-ovis 
o/j,0 <xut> k/j κωφο^νΕ'^’ίΤ 3 q 'W ^αιμονί'ΰ 
e^A6av7oc, ; ελάλχαα /j ο κωφο'ς.0 εθαί/Αα/ 
craph οχΑρι.^νες q c/^ aur ii -πορ, <^Βεελ/ 
3ε€ονλ αςχονίι/τίν cPcc /μΰνϊωρ zxfialhe τα 
<Γα/Αονϊα*ετ<^ο/ ·δτ^ά^οντε,ς , ακμβορ 
•SS-Cts' αυτόν ε<ΚΤ 0 ΜΛ) ^^.0Uja{/pU>aU'7 o Q qt ε// 
cxutw/j τα cT/wpHAaTetrf/.ws/J αυτοΤς^ 

waa^a 


Cu oratis dicite* Pater nofter g es i cce/ 
lis fd:ificet r nome tuu, aducniat rconu 

O 

tuu,fiat uolutas tua queadmodu in cce 
Io ficetia ί terra,pane noftru cotidianu 
da nobis hodie, & dimitte nobis peta 
noilra,fiqde & nos dimittim 9 omi de^ 
beti nobis,& ne nos iducas i tetatione*- 
fed libera nos a malo*Etait ad illos* gs 
ueftru habebit amicu,&ibit ad illu me 
dia node &dicet illi,amice comoda mi 
hi tres panes, qm amicus me 9 uenit de 
uia ad me, di no habeo q<f appona illi, 
di ille deintus refpodes dicat,noli mihi 
moleftus e(Te,iam oftiu claufum eft, dC 
pueri mei mecu funt in cu bili,non poi/ 
fum furgere di dare tibi C Et ille fi perfe 
uerauerit pulfans, dico uobis, di ii non 
dabit illi Turgens, eo q? amicus eius fit, 
^ppter improbitate tamen eius Turget, 
& dabit illi quotquot habet neceffarT' 
os*Et ego dico uobis* Petite,& dabitur 
uobis, querite, di inuenietis, pulfate, di 
aperietur uobis*0 mnis em qui petit ac 
cipit,&q qrit inuenit,&pulfanti aperie 
tur* Quis aut ex uobis pater que fi fili 9 
petierit pane, nu lapide dabit illic’ Aut 
pifcem,nu pro pifee Tcrpentem dabit ii 
liCAut fi petierit ouu,num porriget illi 
fcorpione* Si ergo uoscufitis mali no 
ftis bona data dare filqs ueilris, quato 
magis pater ueiler ccelcilis dabit fpi 
ritum bonu petetibus fe*Et erat erjcT 
ensdamoniu di illud erat mutu, di cu 
eieciflet damoniu locut 9 eft mutus , di 
amiratas fut turb^* Quida aut ex eis di 
xerutJn Beekebul principe daemonio 
rum eqcitdamonia,Etalrj tentantes,fi 
gnum deccelo qu^rebatab eo Jpfcau 
tem cu fciret cogirationes eoi^dixit eis 
. Omne 


ΚΑΤΑ ΛΟΤΚΑΝ 

*wa</a€a <Λλε»α ε^Ιαυτία» cP/a/at^/c&acrtxlj» 
μονή/® o/Koq Ιπΐ οικό /j Ίΰί·π{& ♦ ε»<Γε' o ■ 
<τα7αυάς εψ'ίαυτο /J ^Ίίμψ&Ή, τως saBfiVtij 
ίι Βασιλεία auTW ♦ ot/ Λέγετε , $ βεελ^ε / 
φουλ εχ&ά/Χνεφ μίτα^οϋμονια ,ί/ΛΙγω 
βεελ^εβουλ εκβά/^νω τα Λκζ/λο'ν/α, ο/ £|ο# 
υ/χω /j rfv/ VxSooftvfccrV/.'; cT/a rr* auro» xj» 
ra» υ<αω/» ?gtOv«tj»I/ <yu <Ρα*?τνλω θεδ εχ*-" 
€ά&νω τα δαιμόνια,, αρα εφθασΈ /j lc}> υ/^ας 
fc $ασϊλε/α r θεδ»ο7 & ^ ό ’/XujoV χαθωτΑ/σ* 
μΐνοξ φυλάατ <1 ria; εαυτ άυλάυ,ν» ε /jiuJH ε * 
5» τα ί/ζπ-ά^χοντα ocurzfl* επάν ο /χ,ν^ο «* 
τε^ος αυτ ε-δτελθων V/xkVh aur,r$' τται/οττλί 
<x/j άυτδ? a<£<j εφ'κ £-srs 7 ro( 8 <l , 0 τά αχνλα 
aurw ΛαίΓκΡωσ»/), ο <uh ωμ <outI<u.ov χατ ε/ 
Αου h ΐμ. ο /j^h attuayto/j ^fl/aovjcfxoj 
•zc-^e» oVS/j το ^κάθα^το/; •ετνευ/λα έ^’ε'λθχ 
a 7 ro τ αρθ^ω-δτ», Λε^χετα; cA7 &vuJ^gj/j to/ 
ττω/; ]κτοω;άνατδανα//;»Φ/ΛΗ Ιυρ/ακω/ιλε «■* 
7β»ντΓ05^εψωε»ς το/; o/xo/j μον,οΰίμ ο^ί/λ/ 
θο/Μφ^ έλθω/; tufiaue c/scrtx ςωμίνομ KOCt χε / 
κϋϊμΗμίνορ,Ίοτι -δΓο^ενετα/ 7 ταραλα,α 
&άνβ εττ]α ετε^α zsmu /λατα -δτονκ^οτε^α ε / 
αυτ Φ κοα ε/Τελθο ντα χατο »κθ εχβ*»ή γ/'νετα» 
τά ϊχατα 7 $ ai^arsrou εχε/νου χε /jova <$ν 
'η^ωτωρμ'γ ενετό Λ' V/ ^ λε^μ άντ ταυ/ 
τα, επάρατα τ/ς 70 ^« φων£ώ εκ τ$ οχλον, 
ϊιτζιμ auTto^axaj/a η χο/λ/α η ^α^άαααά 
ο% καΐμαΰοι ους εθκλααας,αυτός <ΜΪηημ 9 
«αενοαΰΓε μακάριοι οι άχούονΤες Τ λόφομ "W 
θεού φυλάατοντες άυτο /j ♦$!/ όχλων 
^α^οφ/λε'νω/Μ^ξατο λε'Τ'β/Μ ^ενεά άυ/ 

7« zzrovxfa Ζ5ψ>σ'χμ&ορ Ίητ&, V(gq Μμ&ομ ον 
«ToBhVetj άυ7Η,ε//λΗ £oXufoi/ )ώνα.τ ^ οφπ/ 
7z5,xa0cos ^ είευει 0 »ωυά$ στί/λ^ου 7ο7$ ν/νευ/τ*, 
ου7ω$ εεα; ο' ηο$ τ av 0 jco 7 ry Τη ΓενεαΤαυΤκ,βα 
<Λλ/ατα uoTts εΓε^θΗσετ^,ν'ΤΪ χ^/σ^/λ^ά r άν 
ί Γενεα 57 αυ 7 κ 5 ,0 xa7axj»pf ocu7ovs,o 7» κλ 
θε/» δχΤωι/ 7Γε^4τ f ■yya fyv&oOlt τί σΌφιαμ 

^ίλΡ /AWVOg 


SECVNDVM LVCAM ι^) 

Omne regnu ίη feipfu diuifu defolat:, 
& domus fupra domu cadit ♦ Si aut Si 
fatanas in feipfum diuifus efhquomo^ 
do ftabit regnu ei^quia dicitis in Bccb 
^cbiil eijcere daemonia. Si aut ego i Be/ 
elzebul et-jcio daemonia,fili) ueftri ί quo 
eqciunt; Ideo ipfi iudices ueftri erunt* 
Porro fi in digito dei eqcio d^monia, 
profedto peruenitin uos regnum dei * 
Cu fortis armatus cuftodit atriu fuu, 
in pace funt ea qu^poffidetSi aut for 
tior eo fuperueniens uicerit eu, uniuer^ 
fa arma eius aufert in quibus confide^ 
bat,SC fpolia eius diftribuit ♦ Qui non 
eft mecum,contra me eft,Si qui no coi/ 
ligitmecum difpergit» Cu immundus 
fpiritus exierit de homine, ambulat g 
locainaquofa 5 querens requiem,Sd non 
inuenieiis dicit.Reuertar in domu me/ 
am unde exiui ♦ Et cum uenerit inuenit 
eam fcopis mundatam Si ornatam * 

Tunc uadit Si aflumit feptem alios fpi 
ritus fecum nequiores fe, 3i ingreffi ha 
bitant ibi * Et fiunt nouiffima hominis 
illius peiora prioribus» Fadtum eft au^ 
tem cum hiec diceret, extollens uocem 
qu#da mulier de turba dixit illi * Btus 
uenter qui te portauit, Si ubera qu^ fu/ 
xifti» At ille dixit,Qutnimo,beati q au/ 
diunt uerbu dei,8i cuftodiut illud» T ur 
bis aut cocurrentibus coepit dicere»Ge/ 
neratio hxc generatio nequa eft,fignu 
quaerit, Si fignum non dabitur ei nifi 
fignu Io na: propheta»Nam ficut fuit 
Ionas fignum Niniuitis,ita erit Si fi>» 
lius hominis generationi ifti»Regina 

ο O 

auftri furget in iudicio cum uirisgene/ 
rationis huius,Si condenabit illos,quia 
uenit a finibus terra: audire fapientiatn 

Salomonis 


! * 4 · 


ΕϊΑΓΓΕλίΟΗ 

Σολομών©^*Η 9 ^) s /dT ου τελαορ σ'ολο/χων© - ' 

ωεί'ε.ανοΓ^Ες vVv^« ccyaswVosfroa $τκ 

/χετά qSl γενεάς ταυτχς, κοά κατακ^/ν ου -· 

<rV/j «χυτία;, ori μίηνόη&αρ ε/ς το κΗ^ν^μα 

/ωνα, /JW τελ&ομ ^/ωνάοάΤε, ouc^ /ς λυ/ 

χνϊομ ά.|α$ ε/ς xjutt]" ο// τ/θκ^,ου^ urt 3 τον 

μό^Ίομ,αλΤί Ιζοΐ τίω λυχνϊα /j, 7να οI Ιιξ 

7 Γ οςβνομ&Μοι,το φως £>λΐπω&Ίμ » Ο λνχ/ 

νος του σ’ω/χατος άΙ?// ο οφ^αλ/χος, οταυ 

ο ου ο οφ^αλ/χος σΐυ ά·7τλους η, ολο/ί ττ> 

tfS/xa <foV φωτβνομ tscU, οταμ 2.Ζ 7Γονκ^ος 

«, ίφί] το (Τω/χά σ*ου ακοτεΐνο// ssrt/, tfnoWer 

οιιο,/χη tc φως to <fot eruor ος <&μ*Έι dtui 

"3* αω/χά σ*ο w ολο// φωτβνο /J , /xh εχο/χ Tl 

/χέ^ος cTv.or&vop,i5Cf.t φωτ<}νομ οΤνομ, ως οτ 

§μ ο λύχνος τκ ScSJaTry φωτ/^α σ*ε,^ 

λαλΜσ-α/,Η^ωτα αντομ φα^/σοαος τ/ς,ωζδ-ως 

ix.fi 5 η < fH πας άυτω,ε/Λλ^ω// άνεττεαε/χ, Ο 

φα^/α*οαος )^ωμ εθαύ/χασεμ, οτ/ ου^ω / 

το /j E^cCTif/c^K Τΐ^οτοχί 1 οφ /sou, Ε/τσε// <Ρε 

ο κύ^/ος τ^ος auTo / /j*Nao υ,αθς ο/ φα^σοα^ 

οι το ϊξώ%εμ του re οτ hpiov, ν$5) του tsr/va/ 

κος κα^α^ετε , το </ά' eVco^e/j νμωμ ·γ(μ& 

afTTCxynq ^ 9 ^ ^^Τ^,άφ^ονες,ουχο ί το// 

καας to ε'Ιω^-ε /j, ‘t ίομ^ηρ ΙτοίποΧμ; 

ρλάρ τά yvovra , <Γ·οτε Ιλεκ/χοσ'άυάυ, 

ScTou τιτάντα κα^α^ά uMfy &λ?£ oual 

u/x7/x το7ς tpa.fi<fcUots , ori άττο^εκατον^-Λ 

ΤΟ Η^νομμομ,® το 'δΓΗφοα/ον,ίφ')} τ&αμ λά/ 

χΜ/ορ,και τΓα^χε/θε τΐώ χ.^ϊο'ϊρ,κοά'τίω 

ixyarcbjj τον £εου, ταυ τα ε'ςΡβ ποίΗοΌ-ΐ 

κακβνά/χΗ aQjLivau ova/ υμϊμ το7ς φα^/σΌχ 

ο/ς,οτί άφατί-ατε τάά ·7ΐ ^ωτόκα^ε^ίαμ 

ταίς σ*αυαφωφα7ς,κοα τους άαπασ'/χους 

φν ταΤς άφο^αΤς, ου a/ u/x7/J φοα/χ/χα ,* 

τβς κά/ φα^ναΤο/ Wox^Ta/ , οτ/ε5£ ως 

τά μνημεία, τα α^κλα, κά/ ο/ αν^εω^ο/ 
·? >■ ?/ 

^τε^νατοάυτες W άνω ουκ o/dVo*/^,«. 

&sOKfi%iie, 2χί τ/ς τω// νομϊκάμ λεφβ 

? #%» 

αυτω» 


E V ΑΝ GELI VΜ 

Salomonis.Eteccc plufcp Salomo hia 
Viri Niniuitac Turgent in iudicio cu ge^ 
neratione hac > di condemnabunt ilia s 
quia poenitentiam egerunt ad pdicatio 
nem ione*Et ecce plus cp Iona hic» Ne/ 
mo lucernam accendit, 6dn abfeondi 
to ponit,necp fub modio, fed fupra ca/ 
delabrum, ut qui ingrediunturjumeti 
uideant, Lucerna corporis eft oculus * 
Cu igituroculus tuus fuerit fimplex,to 
tum quoc^ corpus tuum lucidum erit s 
fi aut nequa fuerit,etiam corpus tuii te 
nebrofum erit ♦ Vide ergo ne lume qcf 
in te eft,tenebra fint*Si ergo corpus tu 
um totum Iucidu fuerit, no habens ali¬ 
quam partem tenebrofam, erit Iucidu 
totum, ut cum lucerna fulgoris illumi¬ 
nat te.Et cu loqueretur,rogauit illu qui 
dam pharifeus>ut pranderet apud fe· 
Iefus aut ingreffusrecubuit .Pharifeus 
aut cu uidillet admiratus eft, quod no 
prius lauiftet ante prandium.Et ait do 
minus ad illum*Nunc uos pharifei qdP 
deforis eft calicis di catini mundatis,q<f 
autem intus eft ueftrfplenum eft rapi/ 
na di iniquitate. Stulti, nonne qui fecit 
quod deforis eft, etiam id qUod dein¬ 
tus eft fecit C Verutamen quod fuper/ 
eft date elemofyna, di ecce omnia muti 
da funt uobis.Sed ua? uobis pharifeis 
quia decimatis menta di rutam di ome 
olus,& proteritis iudicium di charitate 
dei.Hoc aut oportuit facere di illa noti 
omittere, Vo uobis pharifans, quia di/ 
ligitis primas cathcdrasi fynagogis ,62 
falutatioes in foro, Vo uobis icribo di 
pharifei hipocrito qa eftis ut monamc 
ta q no appent,6choies abulates fupra 
nekiutRhdes at qda ex legifperitis ait 


KAtA ΑΟϊ ΚΑΝ 

»^ζ<Μακαλε, ταυτα λεγω/ι ” / 
t&tfV&fiy&Q,. Ο <& l/TTG/J » 1 * 0 ^ το ~€ νο/ , 
/Χί^ίο/ς, ου<χί ,οτζ φθ|Τί^ετε τον'ξ &νβ^ω·δτϊ55 
φορτία cfuf/gasocxTot., vy αυτοί ενί r ^ακΤυΤν - 
ν<αω/υ ου ^θ£φχυε7ε7ο75 <^o^Tiotq t bv<it v,uiu 
βτζ οικο^ομ&Ίί τα μναμ&όί ffij ^οφκ^ν» 
e>z ·) 7 τ« 7 ε£ες υ^α α-δτεκτςναν <xu7ous, apct/uaj 
Τυ^βτε η)) σΌυευΛ ν οκ(3τε7ο7ς zfyotq τ •wa7ff* 
ν,αω /j, οτζ ccuto/ <«$/ WiVjevav Stu 7 ous,i/ ( afs 
3 οίκοεΓο^τε αυτκ7 τά /xvfyafcacP/a ττ 6 η)) κ 
Λζφζα τ θεδεζττεν * &·δτο 5 ελω εζ$ αυ 7 ους -ττ§ο / 
φχ7α$ η)| arPSoA^s, η)) ε| αυ^Α/ άτΡκ7εν2αζν 0 
, 7να εκ^χτΗΘί } 1 Τ ο άζ/Λώς ^άντω/ί 
^Α 7 τι^όφΗτΆ; το εκχαυο,αενο/ζ & 7 ro καταβο 
λχίς KoV,uou,<rsro 9^1 Γενεάς ταύτχς,ατο 'W 
ωματοζ α&ελ,εως τ<5) αιμάτοξ τ 

WcoAo<a ενου /αεταξυ Τ 3 ) iTucrtocsKj/oui^ T3? 
οζκαύ * Να/ λεφω νμΊμ,ζκ^ΗΤχθΗο'ζ'Τ] &τεο $ 
γενεάς τ<χύτ«$. ουαιυμίμ το7ς νομίκοίξ,οπ 
κ^ατε τίώ κλοΤΤα 9§1 φνωτεως,αυτο/'ουκ εζ/ 
αζζλθεΊε,Μίτους εζαε^χο/χ,ενϊίς εκωλυσΐχτ^λε 
_ γοντος cA! αυτου ταυτά τι^ος &υτους,Η^|αν/ 
το οζ ρομικοι οζ φα^ίτα/οζ J'ev£3o J 
«^ε'χθ /J, ngM ατ?050μ’ιΊ&μ αυτ J/j τγϊ$ι ί τλβ / 
©ν«// > ^£^ευον7ες αυττ^κτοαΰΤες θκ^ευσαζ/ 
τζ Ικ ττσ 5ομ ατ©-' αυΤ3),7να καταγοξ’Ησ'ω - 

<7*ζ V aulZfl» Εμ οζς,εττζσ'αυαχθκσ'ω/ζ 'fA/ /αυ^ζά- 
του οχλου, ως τε καταπατεί^ &.λλζζ / 
Χου$» Ιί||ατο λε'^β/ζ 7Γ§ος 7ους μ-αΟχτας αυτ 
•τρωτοί/, τι^οσ'εχετε εαυτο7ς κπο 9^1 
r φα^σ'α ίωρ «τζ$ ls /ιζ Wcm^zo^oudV/J 3 <Λ>Γ 
κεκαλυ/χ,αενον ε 5 /ν,ο ουκατΡκαλυφθκσνπ 0 
*jutt[ ο ου Γνωίθκο'ε'ΐ^/άνΟων oVoc. εν 7 η σ*κο 7zoc 
ε'πτατε,εν 7ω φω7ί ακ«ο3 wVetJjH)) ο 7ΐ^ο$ 70 ου$ 
ιλαλκσ’α'τε,εν 7ο7$ 7a/x£? οζ s, κκ^υχθ h^tj ετί 
^ΐΓωΜ.^ων^λε^Γω 3 ΙμΊρΊοΚ φζλοζ? ,α&,,αΗ 
4 >οβκ 6 κτε oc?f 7ων & 7 Ρκ 7 ευο^ν 7 ων το (Τωμα,. 

,αετα ταυτα, /χη ιχόντωμ τ πςι&ωϊεξομ τι 

HFQiiiifoU&Trofiii |« v/a7/z Tzvdji φο^^Ητε* 

« * * 

.;. - , φΟβΗθΗΤί, 


SECVMDVM. L.VCAM !*<? 

ϊϊίί ♦ Magifter,h^c dicens etiam nobis 
facis contumeliam» At ille ait» Et uobis 
legifperitis uas>quia oneratis homines 
oneribus quse portare non poffu|it»6C 
ίρίί uno digito ueilro 110 attingitis far? 
cinas» Va: uobis quia aedificatis monu 
menta prophetare,patres autem ueftri 
occiderunt illos»Profcdlo teftificamint 
q? confentitis operibus patrum ueftro/ 
rum, quoniam illi quidem eos occide^ 
runt,uos autem tediftcaris eorum fepul 
chra» Propterca & fapientia dei dixit * 
Mittam ad illos prophetas dC apofto^ 
Ios,6{ ex illis occident SC perfequentuiv 
ut requiratur fanguis omniu prophe/ 
tarum , qui effunditur a coftitutione 
mundi a generatione ifta, a fanguine 
Abel ufq? ad fanguinem Zacharte, q 
perrjt inter altare 6C ardeni» Profccffo di 
co uobis, requiretur ab hac generatio- 
ne»Va: uobis legifperitis qui tuliftis cla 
uem fcientiie,ipii non introiftis, di eos 
q introibat ^phibuiftis» Cu autharcad 
illos diceret,ccepcrutpharifei^ legifpe 
riti grauiter infiilcre 5C ab ore illius pe/ 
dere de multis infidiates ei, δί qrentes 
aliqd uenari de ore ei 9 ut accufaret eu* 
Cu autcoueniffet inumera turba: mul 
titudo adeo utfeinuicecoculcarent,cce 
pit dicere ad difcipulos fuos.Primu at/ 
tendite.uobis a fermeto pharifeo^z qff 
eft hypocrifis» Nihil em optu e qcf no 
rcuelabit, neq^ abfcoditu qdno fcicA 
Qm q in tenebris dixiftis, i lumie audi 
eni ♦ ά qd*! aure locuti effcis i cubiculis, 
pdicabif in tedlis. Dico aut uobis ami 
cis meis, ne terreaminiab his q occidar. 
corp 9 , δί poffhasc no habet qffamplius 
faciat» Ofteda aut uobis que timeatis» 

Timete 
EVANGELIVM 


ΒΤΑΓΓΕΛΪ03Μ 

φο&κθκτε το μ μίτατο awoRTevtf/ c^Voicct 
ϊχονταί μ&αλ&\ι εις τίώ yimap,nai λε ί 
yu νμΊμ,τονΊομ φο&κδ^ε,ονχ/ τίε’ντε sjou 
6/α·8τωλθτα< cTvo* νφ^μΨιμν f 

f$v ονκ tsip ΙζτιλίΑκσ'μένομ y /ώτπορ 'ffl Qs 
οδ, αι 7pX £ $ κεφαλΗσ* υμΰ/; 

Tractat Η^μχνται,μπ ocw (po&G&u τζο^ωρ 
sftsMap Λαφε$ετ*, λεγ ω 0 y Mfy > ^ccs ο'ς 
&μ,ομοΑοίΗαΊ} yj \μοΐ ϊμκ$ο&& <$V &νθ<>ω 
•jtco/j » VjG^j ο ^οσ"Γ3) ανθ^6)7Γου ομοΑο'γησ'β 
yv δίυτω ϊμτ^ο&ζρ 'ffv hyytAup 'Μ ^εου 
0=5 aj νκ^α^αενοξ μ £ ενώπιον τ ανθ^ωπ α7φνκ 
βκσ^ ενώπιον τ arf ελ τ θε^,χ}) ·δτας ος ε^ει 
Χογ ε/ς το/ι ζον τ ανθ^ωπί* a^tQuatnj αυ7ω 
7ω ^ ε /s ττ> ocf/ov ^νεν/λα βλασ'φΚΜΗναν^νκ 
αφεΘ ηΛ^ οΤαν q ^οσίφε^ωο’/ν υμ, ε·δτ/7ας 
«rucafcofas >0)7ccs ccf Xccs,mJ| 7ας tftscr*/ ots μη Μ* 
j/yu.vcc7£,tarws η t/ απολοΓ Hc;icfi&uH τϊ inrx/ 
τΐ,το y^ay ιορ ττηνμα^ι^άζβ νμαοτ^ναυ 
τη th (tifct, a cTq tnx&p ♦ ε/ττε/ι d v t τ/ς <xu (s^p 
1κ Ή0 οχλον,ΛΛχΛιαλί hwt ^ αΤ'ελφω 
Μου M ? f«M-ov rrtw κλΝςομομίαρί 
ο M ir&tp b.uly$'Jav8<jc>)7rs y Ti<f μζκατίΒΧο'ίμ 
f tKCILBUp H M^'SH/J \<$νμαθ, » fl-STi/J dic 'Tjjdcj 
«υτονς,ο^ατε φυλαοτε^ε ccsrd 9^1 ττλε 
ονε|ιας,οτ / ουκ ty/ V 1 wsj/dKvty τϊνι η 3 ω » 
fcuTW \5tp,iK f$j> υπα^χόντωμ StuTW.E/ ws/j 
Ji 7rcc$aSo?Jp τ^ος λυτούς Aiyup » 
Ανδ^£ο·?δΌυ7/νο5 7rXouo*/ou , ευφο^Η^ε// κ χω / 
jot , χ^Λελοί/^ετο ή/ εοαιτω λε -ycoV ♦ τ! ίτοιη 
& ω,οτι W εχω που σΌυά|ω τονσκα^ουζ 
Μου; κοα irsrs/j τούτο *ετο/κνω*καθελω m° u 
τασ'ύΟΏτοδκκας Μ £, 3 ονα 5 ί>/κο«Γο^.Ησ'ω*χ ; 5 
eUOafco εκεί 7τάντα 7 εν ΗΑ«τά μου , τα 
α^αθά Μον,κοα ε^ω 7κ Ί^χκ Μ 0 ν*4· υ Χ“ «Χ®ο“ 
ττολλα ccyadoi κε/Μ £ να εις ετχ 7τολλα»ανα I 
■δτάυον,φ(X , y £ »‘ C5 'lM υ Φ? αί,vou »^ , ■ δϊ ' £ / , 2c y> ^ 

I ^εοσναφ^ο/ι,ταντκ τη ννκτ/τίώ ^Χπ/^ ^ 

§ίτταιτ%οΊρ ατεο σδ^α g πτοίμαβ'αξ rlvliSat j 

βντ«ς 


Timete ea qui poftcp occiderit, habet 
poteftatem mittere in gehenna» Ita di> 
co uobis^huc timete»None quincg paf> 
feres ueneut afiib^duob 9 ^ un 9 ex illis 
no eft in obliuione cora deo? Sed δί ca 
pilli capitis ueftri ornes numerati furit* 
Nolite ergo timere, multis paiferibus 
pluris cftis*Dico aut uobis, omnis qui/ 
cuq; cofeflus fuerit in me cora hoibus* 
Si filius hois confitebitur in illo cora an 
gelis dei * Qui aut negauerit me coram 
hoibus, negabitur cora angelis dei * Et 
omnis qui dicit uerbu in filium hois re 
mittetur illi,d aut qui in fpni fandlum 
blafphemauerit no remittetur» Gu aut 
inducent uos ad fynagogas, di ad ma¬ 
gi (Iratus di poteftates,nolite foliidti 
ciTe,qualiter aut qu^ refpondeatis aut 
quid dicatis ♦ Spus enim fancilus doce/ 
bit uos in ipfa hora,quid oporteat uos 
dicere» Ait aut ei quida de turba.Magt 
fler,dic fratri meo utdiuidatmecu h xi 
reditate» At ille dixit ei * Homo, qs me 
coilituit iudice aut diuifore fupra uos C* 
Dixitq; ad illos,uidete^ cauete ab aua 
ritia,qa no in abudatia aimfqj uita ei^ 
eft ex his q poftidet,Dixit aut fimilitu 
dine ad illos dicens»Hois cuiufdam Au 
uitis uberes frucftus ager attulit ,Si cogi/ 
tabat itra fe dices» Quid fada,q? no ha 
beo quo congrege frudus meos> Et di/ 
xit»Hoc facia ♦ Deftrua iiorrea mea, 6 C 
maiora aedificabo. Si illuc congregabo 
oia q nata funt mihi di bona mea, 8 C 
dici animae meae» Anima habes multa 
bona pofita i annos multos, requiefee, 
comede,bibe, gaude» Dixit aut illi de- 
us»Stu!te hac node animam tua repe/ 
tunt de te* Quas φί parafti ? cui 9 erut $ 

Sic qui 


ΚΑΤΑ ΛόίΚΑ m 

ούτως ο QKfaufifa/j εαυτω,ΐφ^ ^>«^5 &°Ρ 
ζτλουτωμ^7Τΐμ q 7 ΐ^ος τους μαθπτιχζ αυτ* 
Α/α τούτο ν/λ7/ί λε 7 ω*μ.κ μ^ιμν&τζ τη φυ/ 
Χ« ν/χω /j τ? φάγί/Τε,/χκ^Ι^ ο'ωμα.Ίι,τί <yi/ 
«Γύσ^^ε,κ ψυχ» τ^λ&ομ Ζΐτμ φ\ |>οφ5/ς,Φ τί> 
ο'ω/λα ΊΖΡ <^ύ^ατος*κα7αυο/^τ* Ws κο/ 
ςακαξ,οτι Su α&ζίρυ<τΊρ ouJB 'ϊδζςιΊονσ'ιμ,αιζ 

ούχ Ϊ5ΐμ ταμΖ o/j,ouc& oc/stoGkkh, ο £εος 

τγίφβ Ιίντ’νς.ττοο'ω μοίΤλομ ΐιμα s Λ αφε^ 
Tt -τΡ^/ 7τε7φ./ω/ί;Τ/ς q c/^ u^Gj/j /χερΙΓ/χνω/» cM/ 
να7ο2 'Tgo&avat \τχ i τίω ϊιλικίαμ αυτόν -sth 
χαυ ενα-ε’/ οαυ ουτ^ελάχ/5θΐ/ J v caj<xo9‘£,7/ 7τε 
λο/ττω /i/XEjf/xvoCTtjKaravoKc^otTE τά 
ήξίνα χρως aufav#, Su κθ7Γία,ου<$ νΗ^α.ΛεΓΜ 
Q ν/Λ-7 /J, ouJ£ αολο/χω /j yj ττά^Η τη c Γο|η au/ 
το\Ζ* 7Β·££Ϊεβά/^ε7ο ως ε /J τέτω/^ε/^εΤ χο^/ 
το /J <$/αχ?ω <fH>x6hop ονΤα κ5) ανξϊομ Ι/ς 
χλί£ανομ β>α.7&,ομ&νομ ο ^εος ούτως αμ(ξμ/ 
zvw&ip , -sroVco μοίϊ&ομ ν,αας oTuyoTvisot ; 
Ka/ ν/χβς /λη Ίπτΐιτζ τί φοίγΗΤί ,« τι zrtHTt, 
κοά μΗ<α.ετεω£ί3ε<θε.ταντα ^ wav7a7<x ε^νκ 
τ κοα,α^ ί7Γί i«7a♦ u/xw/j q ο 3δ·α7Η£ οκτζμ,οτι 
Ζ$η"1ζτι τ°υτωμ 4 ρλΙω 3«τθή τίω βασιλεία/* 
τ ^εον,Η^αντα τ-άντα 'TT^osTeQkVet^ υ/χΤ//#. 
Μκ φοβου μΊκςομ χ&οίμνΊομ,οτι IuJVk Η<Λν 
ο w<x7hj υ/χω /j cPoaucu u/xT/j τΖα; j^accrtAt/tt/J* 
w&jAhVcOe τα νττ άρχοντα u^uSj/j,^ JVte ε- 
λεΗ^οσΐω^τδ-ο/Η^εΙαυ'ρΤς βαλάντ/α μκ 

®άλ«»ονμ^α,£καοιυ£ο/> Bu/IxAenifo^ ^/-ρΤς 
ου^ανοΤς, oVou κλεττ[κς ουκ £γΓ/34> SuJ^e οΉς 
Λοίφθε^3*οτδ·ου 7«? S3 ?/j ο^κσ'αυ^ος υμωμ, 
Ikq Hod η xajJVa 1/μωρ Ζ5<χ /*\'swcTcc/J ΐιμωμ 
«f οσ*φύες ^ΐε^ωσμ&υαί Φο/λύχυ Of καιο- 
^aotfaf,0 ν/λθς oVo /δ» ^ι/9^ω7το/ς ^οσ^εχο 
Ι&ϋοΐζ ταμ κνςιομ ctu^v, ττοτε διυαλυσ'β εκ 
■$ν Ύ&μαμμυβ. ελθον-τς κ^’έσ’αν^ς,ευθε7 
as^fljfwcrtv αυ7ω*Μακά^ϊοίο/ cAyAo/ exfvo/, 
cus ελθω/ί ο κύ^ /os lu^Va r^K.y)jSv7cxs»A^,icy 
3l«w u/x?y, οϊι TfrffltoriJoLi h)j όςνακλ^Θ αυτά:, 
Γ": I 


SECVNDVM LVCAM 157 

Sic qui fibi thefaurizat, 8C no eil in deu 
diues.Dixitq^ ad diicipulos fuos» Ideo 
dico uobis * Nolite folliciti eiTe ani mx 
ueftr & quid manducetis, neq; corpori 
qd induamini* Anima plus eft c|$ cfca, 
ά corpus plus cg ucftimentu. Cofyde^ 
ratecoruos,quiano feminant ηεφ me 
tunt,quibus no eil cellarium necp hor/ 
reum, di deus pafcit illos* Quanto ma/ 
gis uos pluris eftis uolucrib 9 C Quis au 
tem ueiiru follicitudine poteiladrjccre 
ad ilaturam fuam cubitu unumcSi er/ 
go ηεφ quod minimu eil poteilis, qd 
de ceteris folliciti eftis * Confyderate li 
lia quomodo crefcunt * Non laborant 
nec^ nent*Dico aut uobismec Salomo 
in omni gloria fuaueftiebat? ficutunu 
ex iftis* Si aut fcenu quod hodie eft in 
agro di cras i clibanu mittit:, deus fic ue 
ftit,cgto magis uos pufilte fidei?&uos 
nolite qrere qd maducetis,aut qd biba 
tis,6C nolite i fublime tolli * H^c em oia 
getes mudi qrunt* Pater aut uefter fcit 
qm his indigetis* Veru tamen qrite re¬ 
gnum dei,6C h#c omnia adijcientur.uo 
bis*Noli timere pufille grex*quia copia 
cuit patri ueftro dare uobis regnu*Ve/ 
dite q poffidetis,& date elemofyna*Fa 
cite uobis facculos qui no ueterafcunt, 
theiauru non deficientem in coelis,quo 
fur non appropiat, neq^ tinea corrum/ 
pit * Vbi em thefaurus uefter eft, ibi di 
cor ueftru erit * Sint lumbi ueftri pcin- 
Λί, ^lucerna: accefe,^ uos fimiles hoi/ 
bus cxpcdlatib 9 dnm fuu qn reuertat: 
a nuptqs,ut cu ueneritSi pulfauerit cofe 
ftim apiat ei.Beati ferui ilii* quos cu ue 
nerit dns inuenerit uigiiates* Arne dico 
uoB,q? pdget-fe di faciet illos difcubere, 

O ^ tranfiens 


I ΕτΑΓΓϋΑΓΟΗ EVAN GELI VM 


Rdtt ίτο^ελθώ// s/WxovxVa αύτοΤς *!{<$} *εα/ι 
ίλθχ <$/ th cM-rlja φυλακκ , $ τχ Tp/ 

tw φυλακϊί ελθκ,Η^ Ivjir ουτωξ , μ.<χκά/ 
ξΐο! infi/J ol (Κουλοί εκείνο /*τοντ Γη ; ωσ*κε-^ 

‘Tiyon ει iicAe/ ο ο / κο cTecuJ οΤκς,ττο/& α ο κλε 

τηΙ’χς ε^χετοα yty^HyofKcrtp α /J, ουκ «μ 
^φχκε /J /'/oju-yiuSoit-r/) ο/κο/; οαιτον*και v<u 
oau yivt<&itroi/j.otyOTt η ω^αου cTokqts ο 
yog Τ?Λ ανθρώπου ϊ^χΐτρ^Έΐτημ ^ &υ7ω ο ■ετε’" 
irjPos^Kiijiej^oQ x<aa$ οεώ 7?|αβολ£ώ 7av7L· 
λε^βζ,» Φ ττ^ος 7rav7ou>*E/7r£/j Λ ο κιί^/ος*. 
ΐ/ς ο ·δτ/5ος o/kovoVos Η9^ Φ^ 1 "^ 

/χος,ο^ KCCTCC5H<f& Ο KUJ/CQ W/ 9^1 %ΐ$<Χ7Τίί/ 

&S δίυτ,'ΠΟ c^/cf ovoii y; κοί^ω TO α'ιτομ.ί'ΐβ'ΐ s 
■c/JjMcc καςιος ο J^^Aos εκείνος, o/j ελθω /j ο κν 
^.ίθ$ αυτ,ευ ^ xVq zrotocuolct. ου7ω:*Αλκ8ως λε/ 

I ι&νμΊμ,οτι \πΐ πΑϊιμ τΊς V7r<xf χουσ7// αυ 
Ί3> KOiTCiSHcfe hvTop.EOCp (ΗΤΤΌΤΗ Ο Α>υλ(§Η’ 


9 ίκ&νοξ τη κο tjJVa αυτ,χξον/^β μου ο k\L 
|ίθ$ %χε<θ$,Η£α amurca τυτΐ\&ν 7 °ι/ς 7rcit<f as 
/0) τας -&c(,:d v i αΉας,\(&!4μ τε <C^ vr/ve/J με·* 
■^υ<τκίύ^>κ|β ο κνξίοζ τΰ) δούλου Εκείνου <yV 
«^αερα κ ου ^οσ^οκοί,νφ^ W w^a μ ον 'yn/co^ 
νΉβ,κοά <f'iXcp/xi(f& avTo/j,Hcfy r μέρος aa* 
'TcO /jletcc 'W liTcisup ^Ηϊ&Λκβνος ‘j o cTov/, 


λος ο Γνους i' θε'λχΜ<* τ κν^« εαντ,κ)) <ακ £/ 
?:>/<u.ccoOt5,<aH 0 ποίΗσΌίς τ^ος τ Μίλημα, &ur 
«PccjhVe'/? ττο/5^ας*ο dV/xf| yyous 7 τα πόας 2.ί 
α^ιχττλΗγωμ,^ΐΧξΗσ'ΐΙαζ o^lycun^cu/li 


ΙΛ>θχ τΡλν,τΡλν ΊΗίκΰΗο’ΐ.'η Z3-a|ocur,n)) φ ττ$ε 
6εν7ο ·3ο-ολυ,7^.' Οϊοτί^ομ o£txVo vcrt/J "αυτάμ„ 
tiruj κλθο /J £αλθ// itftriw ylw>v^ τι 3sAos 
I/ K(j\ ανκφ3·χ;£άττ[ /V/xct ε'χω g;a7rfic&x/ 


Mtt,V$»)).TO-oS$ αν^ίχομοί ίως δυ τελε<θχ; <Γο 
κβτε,οτ/ \κ>ΙωΙω Tsaptyivfalw JouncU \ρ 
ΤΝ yH;ovXt XzycD νμΊμ , δίλΤί ii ^ 

<α ρμΛάοντα yot/p&TTOTQv ννμ-πίντίίμ 
ι cuxcp εν/ cT/ αμίμί^ί tfpSjjoi > ^Q§ εττί «Tu ^ 
«y/ , Λύο £7r/ ^‘ίοΊρ (Ριάμίρ&Η&τβτΚ 

-vroiTKg 


βί tratifiens miniftrabit illis* Et fi ucne 

rit in fecunda uigilia, & fi in tertia uigi> 

lia uenerit,6C ita inuenerit, beati fut ier 

ui iIIlHoc autem fcitote,quod fi fciffet 

paterfamilias qua hora fur ueniret, ui/ 

gilaffet uticg, ά no paifus fuiflet pfodi 

domu fuam *Et uos eilote parati,quia 

qua hora no putatis filius hominis ue/ 

niet* Ait aut ei Petrus * Dne,ad nos di' 

ds hanc parabo!a,an SC ad omnes C Dt 

xit aut dominus* Quifputas eft fidelis 

difpenfator 81 prudens,quem coftituet 

dns fuper familiam fuam ut det illis in 

tempore tritici menfuram C Beatus ille 

feruus, quem cum uenerit dominus 

inuenerit ita faciente* Vere dico uobis, 

quonia fuper omnia quae poffidet coti 

ili tuet illum* Q* fi dixerit feruus ille in 

corde fuo,moram facit dominus meus 

uenire, δί coeperit peutere feruos 8 C an/ 

cillas 8 C edere 81 bibere 8 ί inebriari, ue/ 

niet dns ferui illius in die quo non fpe 

rat,& hora qua nefeit, 8 C diuidet eum, 

partemq? eius cu infidelibus ponetJL· 

le aut feruus qui cognouit uoluntatem 

dni fui,& non fe prteparauit,^ no fecit 

fecundum uoluntatem eius,uapulabit 

multis,qui aut non cognouit 8 i fecit di 

gna plagis ; uapulabit paucis*Omi au/ 

tem cui multu datu eil, multu qixxte^ 

tur ab eo, 8 C cui comendauerunt multu 
* * 

plus petent ab eo* Ignem ueni mittere 
in terra>& quid uolo fi iam accefus eil* 
Baptifmo autem habeo baptizari ,S2 
quomodo coartor ufq$ du perficiatur^ 
Putatis q? pace uenerim mittere in ter/ 
ramCNon dico uobis,fed feparatione, 
Erut em ex hoc quinqj i domo una di/ 
ui&tres in duos a 6C duo i tres diuidentf, 

pater ia 


ΚΑΤΑ ΛΟΪΚΑΝ 


SECVNDVM hVC AW 


TFKTHf ί($ ήοζ £7τΙ 7ΓαΊ§/,μ.Ν7Η£ ετΓ / 
ycLTff, Ηΰά ^υφάτκ^ %-sri μκ7γ/,ΖΓεν6ες& ε-πϊ 
niw νυμφ£α> αυτκς,Κύά υυ/χφκ επί τίώ ττευθε 


^άμ αυτίς»ελε^εμ <JU κοά το7ς οχλο/ς> ο ταμ 

VcTim 'duj νεφελ&υ δα/ατε/^ουο'αμ Sctsro JW/ 


μωμ,ευθεώ$ λεφετί ομβ^ος ε^χίτ^,Θ φ/νετ^ 
ούτως,κοα ο7 αμ νοτ°μ ττνε'ουτ&,λε'φετε, οτι 
κανσ'ώμ £ 5 cc/ t t^ yiVirctUVzfOK^iloufi ti^o/ 
ο*ώ7Γόμ 9^1 φίις η)) 737 oujcHOU ο/«Γάτε ^οκ/ > 
μάΊ&μ,ΐτόμ κα/^ομ τουτνμ "δ^ως ου ^οκΥ" 


μά]ετ ε;τί Λ κοά k<fi εαυ<ίΆ7 ου γίνετε to ct/ 


κα/ομ } ως χχφ υ·7τάγ<1ς'μετα ΤΓΒ αντι^ίκ ου 
tfou Wa^XovTa εμ τη octcpjctos ε^φασΥαμ a t 


τγχ/ 5^άχθοα α'εταυΤΖΑ, /Λκ ττοτε καταση^Η σι 
ΤΓ^ος Τ’μ κ^Υτίώ,Κύαοκ^ΥΗς σ*ε ττα^οί^ω 
τι^άκτο^,ΐφί) ο 7Γ§άκ7ω£ crsBa/5^e< Ι/ς φυ/ 
Λοΐκ£ά>»λεφΜ σ*ο/ ου μη ο^ε'λθκς εκθδεμ,εως 
l*U7Witr > εχ.α'τμ λεττ[ομ &7Γ0<Τως» 

: υαψίσΊχμ 2cvt% εμ αυ7ω7ω κα/^ω &7ταφ 
φε/5ίνοι/7ες &υ7ω τδ-ε^/’τ^Γ φοΛ/λοΟωμ, ώμ το 


&.ιμϋ. 7τϊλκτο s εμ/ξεμ μετά ^υ<Λωμ αύ^ 

*?ίν»κά/ &7τοκρ/0ε/ς ο ΐΗΣόϊΓ,ε/7τεμ αυτ^Υς» 
&οκβτε,οτ; ο/ yc/i\i7^<U0i οντοί αμα^το>λο/ 
«5-ct°a ΐ3·άν7<λς του$ γαλίλ<μου@ εφ^όονρ,οΥί 
rotMJTtt. ·εδ·£7Γθ^Θ^/μ»ουχ/ λεεω νμίμ. αλ?ί 
Ιαμ μκ με7 (Μ/οντί -ζε-αυΥες, ωσαύτως αποΑει 
ί&ε* η Ικθνο/ ο/ οΓεκ<χ οκτώ ε<^> ους εττε/ 
όΐμ ο T$v$yoe, εμ σΆωαμ κοά &.7τεκτά/ 
νεμ &υτ 5 υςνΔοκ£ίτε,οτ/ ουι°/ οφ^λε'Τοα ε^ύου 
το 'δτάιΤας ανί^ωττου^ τους κατ°/κδν/ 
τας εμ /^ c υσμλκμ$ ο υχ/ λε'φω νμΤμ, αλ?ε *■ 
Ιάμ μκμε7&νοΗΤ2 ξάντες ομο/'ως αττολΘ^ 
«θε,ελ,εφεμ <^7αύτ/ω τ$ 7τ<χ^αβολίώ ,σ’υκίω 
Ι/χεμ τ/ς εμ 7^ αμπέλων/ &.UT3) 7τεφυτό\;/ 
fiSjjlWjKcd κλθεμ καρττομ ^κ7ωμ εμ α.υ7υ* νφ)) 

3 3 in . 

ουχευ^εμ*ε/ττεμ ds ττ^ος τσμ αμπελ^φομ* 
<^ου τγί'α,ετκ ερχομοί/ 3κ7ωμ κα^μ εμ τκ 
cimi/ ταντΗ,π)) ουχ ευξ>/νκω,εκκοψομ StuTtw, 
#Voc7/' ^T$ φΗμ HcJc^nuo^ o.?f καθείς λεφί 
ν ; ■ StUT^ 


pater ίη filium, δ: filius ίη patrem (uu » 
mater ίη filiam & filia in matre, focrus 
in nurum fua, & nurus in focrum lua. 
Dicebat aut Si ad turbas^Cum uideri^ 
tis nubem orientem ab occafu, ftatim 
dicitis nimbus uenit, 8i ita fit, 6C cu au/ 
ftrum flantem,dicitis quia ^ftus erit dC 
fit*Hypocrit$,faciem coeli δί terra: no^ 
ftis probare, hoc aut tepus quomodo 
non probatis C Qnid aut SC a uobis ip/ 
fis non iudicatis quod iuilum eil C Cu 
autem uadis cu aduerfario tuo ad priti 
cipem in uia, da operam liberari ab ib 
lo,ne forte ptrahat te ad iudicem, & iu 
dex tradat te exadtori, 61 exadtor conrj 
ciat te I carccre.Dico tibi,no exies inde, 
donec etia nouiifimu minutu reddas» 
Aderat aute qui da ipfo in tempore 
nunciantes illi de GaIila:is,quoru fan^ 
guinem Pilatus mifcuit cum facrificqs 
eo^Et rridenslefus dixit illis. Putatis 
q> hi Galilari p omnibus Galilxis pec^ 
catores fuerint,qa talia paifi funt C No 
dico uobis/cd nifi pcenitetiam habue/ 
ritis omnes fimiliter peribitis,ficutilli 
decem 8C o&o fupra quos cecidit turris 
in fyloe 6i occidit eos» Putatis quod 6C 
ipfi debitores fuerint fupra omnes ho^ 
mines habitantes in Hierufalem C No 
dico uobis,fed nifi poenitentia habueri 
tis,omnes fimiliter peribitis ♦ Dicebat 
& hanc fimilitudine»Arbore fici habe^ 
bat quida plantatam in uinea fua,6i ue 
nit qu^rens frudlum in illa > 6£ non in^ 
uenit * Dixit autem ad cultorem ui > 
ne^ »Ecce anni tres funt ex quo uenio 
querens fructum in ficu hac, 61 non iri/ 
uenio» Succide illam, ut quid etiam ter 
ram occupat» At ille refpondens dixit 
■f' · O 2 illi» 1^0 ϊίΑΓΓΕΛΙόΝ 

%υτψ*κν<>!ί αφε$ το ^° ^ ετ©-* 

εοος orou σ’κάφω πψ&νητίω, Κίή £<*λω κο/ 
< 7 $'αμ, κ&μ μ$ ττοΙηοΊ} κα^ορ,α Μ μκ^£ 
&S #/χε/&ομ εκκσψβς αυτίω 4 Η pJ^Md<f 
χωμ yv μια. <f<Mayoiyu>p yv 1*"$ σ'αβ-' 
β<ΧΛ/Μφί) ΐύ'ού,γ tWH η μ πηνμ&ίχονσ’ϋ.’σ.Ι 
<θενε((χς ετκ <Γεκα 6 οκτω*^ κ /J crt/^KUTTfs 
tte ®μ» PuuccpSjjH &νακΐψ#. ε'5 *π> ·δταντε> 
λίςΜρ <Μ αν niwo ΙΗΣΟτΣ ^οσίφωνκΛ* 
ίπτζμ hvTH.ycoJoU· απολελνΛ# ατΡ^ fc' 
SiVil ας crov^Jj 67 r&mp *olvth τας Χ%ας, 
H9>)j ■srccjaX$/Jia ανω^θωθκ lcTo|a^ 

%ίομ,Αττοκϊϊθζΐζ ^ δ %χϊο*ίωά7097Ό§ a^a 
νακτω,ν, ot/ 'faS’ σ'οίββάτφ ε^ί^α'δτ&σ'ε/ί,ο 
ΙΗΓΟΤΣ iXtyip %S l οχΧφ Λ f Ημζς&ι ΙιοΊμ 
W α/ς ε^ά^ίθΰύί^ ταντοΚς ο«χ> *ε$χο/ 
juStfo/ 2^αττεύε<θε, ^ μκ τη Ημίςατ α*αβ/ 
.. βάτον*ά7τεκ$ίθκ οαυ &υτωδ κν§/©"',Η9^ 
7 Γε/^υποχ|ϊτα,εκα 5 θς νμωμ «τ'αββατω, 
ονΧν&νμ βοεω avTlfl κ tt/j ovop cc7f <$>α- 
τνκς κ&ί οχτα^α^ω^ ·δτο7’/^ταντ^ϋ JV ί^υ 
yarz^a αβ^αά/Λ 6v<fap c iip ο cfcflcwat* 

/c/W ςΡ'ίκα 0 οκΤω ετκ,δυκ ε<^3 λυ^Ιωοα ccTf 
'TcP JW/Jtov τούτον τη κ/λε^α Τ3) ^αββατο»; 
Κ«/ ταντα Xzyovrs ’αντ κατΛχώοντο wav 
τ«ς οι αντικζιμονοί &ντω*^9^ ο οχλο§ 

ίΧΰΰξζμ ετπ ττα&Ίμ τ°7ς ty/cTofo^ τ°7$ 'yivo/xt' 
νο/ς vttocu r PS)*iXiytp Si +τι vi ομοια <&μ η βα 
οΊλϊία ΤΖ) £εον,*^ τ, νΥ ^μοιωΖω αντίω* 0 -- 
μόίαϊχ&μ κοκκφ σ*/ν octteco s» οΡ λαβώμ ανθ^ω 
ττος εβαλε /J ε/ς miro μ εαυτόν, ΗΟα κ'υξκσ*^> 

Η 9 ή ε^ετθ ^S 0 /' ^*V>Ksi) τ « 7r£T€t 

να τον ovjc£i/ov κατεσ'χίώωσ'εμ ψ τοΤ$ κλα^ 
^Όΐ S couttou* ν0 7 tcx?v(/j ίιτ&ζρΐΐινι ομοιωι/ω τ) 
fccctfXiiap τον i$io\P 5 ομοια 6$ιρ ΊνμΗ , νρ 
TiaSovte yvuoH εκ^υφε^ ε/ς δ^λευ^ου σ'ατΛ 
τςία,ϊωζ ον ε^ν/λω^Η δλο/ί^ ’ε^ο^εύετο κα 
τα κοα κωμα%,2υά [ <ζο , χωμ Mu t&o$zs 

&jj zroiQVflSj}o% ε/ζ /^ονσ'ΛΑκ/λ^Ι/'Σκε/) cJVfo 


EVANGELIVM 

iiLD omme,dimi tte illam 6C hoc anncl 
ufq; dum fodiam circa illam SC mittam 
ftercora*Et fiquidem fecerit frucflu, fiti 
minus in futurum fuccides ea»Erat aut 
docens in una fynagogaru in fabbatis. 
Et ecce,mulier qua: habebat fpiritu im 
firmitatis annis decem 6C odio, dC erat 
inclinata, nec omnino poteratfurfum 
refpicere* Q^uam cum uideret Iefus,uo 
cauit eam ad fe,^ ait illi» Mulier,dimiO 
fa es ab infirmitate tua.Et impofuit illi 
manus, δύ confeftim eredla efl ,SZ gloria 
ficabat deum^Refpondensaute archi/ 
fynagogus indignans quod fabbatis 
fanaifet lefus, dicebat turba:*Sex dies 
funt in quibus oportet operari. In his 
ergo uenite ut fanemini» 8C non in die 
fabbati ► Reipondens autem ad illum 
domin 9 dixit* Hypocrita*. Vnufquifcg 
ueftrum fabbato nonne foluit bouem 
fuu aut aiinu a pfepio δί ducit adaqua 
re^Hanc aut filiam Abrahiequam alit 
gauit fatanas, ecce dece 8C odio annis, 
no oportuit folui a uinculo iflo die (ab 
batiC Et cum ha:c diceret,erubefcebant 
omnes aduerfarrj eius,6c omnis popu/ 
lus gaudebat in uniuerfis qua: gloriofe 
fiebant ab eo * Dicebat ergo* Gui fimi/ 
le eil regnum dei, 8C cui fimile faciam 
illud * Simile eft grano finapis, quod 
aceptum homo mifit in hortum fuum 
6C creuit , δί euafit in arborem mag> 
nam δί uolucres coeli nidulabantur in 
ramis eius»Et iterum dixit * Cui fimf 
le faciam regnum dei * Simile eft fer¬ 
mento, quod acceptum mulier abfcon 
dit in farina: fata tria,donec fermentas 
tur totu.Et ibatp ciuitates8C caftella do 
cens> &* iter faciens in Hierufale* Ait aut 


K λότκ Αϊίί 


SECVNDVM L-V-CAM* 


β»τω*κύρ ιε, \ι ολίγοι οι (fa^o/jfyjot; ο <$ί tu 
*πιρ Ί^οΰ, &υ^νς*α>·ίυ/3ε<θεΙ/σελθβ/) J v ;a'? 
s ενπζ, ’&νλκζ,οτι τεοΤλοΙ λέγω υμψ,^ΗΊιία-'ϋ·' 
ύϊρ\ι<ϊέλβ&ρ, >1^ ο υ κ. ’/^ύσο υσ/ /J ,αφ" ου αμ 
Ι^Θη ο ο /κοςΤεοΰΓοτκζ,ν^ &sr οκλε/'σχ <τίώ 
^up«/j,H9^ αρ|«ίθε ε|ω \savctt x$dvip τ$ 
%νξ<χμ λέγοντες,ΚυξΙί χνςιε ανοι\ορ πμ7ρ, 
£αί δς 7 Γ 0 Κ£/θε/ς !<=θΕ υμ. 7 μ,ουκ οκΡα v<uas ττο 
*)!ίμ\5ί,τό τε cc^ec^S λε^β/^εφά^ο/^ 


"πΊόμ o*ou,t^d)j ϊττίομον, vgq <φ ro£s πλαΤεί/ 
α/ς υ/αω /j WVcfafa?*^ %ί,λεγω ίτ,αΤ/^ουκ 


ο/<Γα u<ucc$ zroQzp iS£,&7ro5nlz &τ&μοΰ ί τάν 
τες ε^ατοα q$} α^ϊκϊα,ξΛκα tsca ο κλαυ/ 


β,αος V^l ο β^υ^ος <ffv ο^οντωρ,οταρ ο ' 
^κοθε αβ^αα/Λ /σαακ 7ακωβ,0 7τάν^ 
tccs τους '7Γ^οφκτα$ ψ τη βασιλεία του £ε£, 
V<y.ot5 ^ εκβα^,ο^ /ous ε|ω,^οή ηξουσΊμ α?Ρ 
&ν ατολωρ }φ$) c/W<uoS/j ι-^ βο§|<* Κ9^) νο ^ 
του, ^ ανακλίθκσΌντοίί $ τ« βασϊλε/α 
του $εου*^ /cPou ε/σ/// ίΧατοίοι εσοντοίί' 
ττξωτοι, κοά \i<fip πλωτοί οι ΧσΌντΟΙ t%arpt ¥ 
ψ’αντΗ ΤΗΗμέ^ιχ τ^οαΊίλ^ΰρ τϊνες φαςι / 
<7*040ί λε^οντες αυτωΛ'ξελ^ε κοα ττο^ευου $ 
τενδεμ,οτι hjwcJV? £ελέ( σε a7roKTav&t*t$q 
Ι/ττε/? αντοΤς^ο^οΙ^εντες eWctfs τκ αλω- 
ττεκ» ταύτ«* 7Λ>υ εκβάλω <Ρθί/Λον/α, kocc 
/ aeras επιτελώ, σκ/α^ομ κα< αυξίορ Κΰά τ« 

τρτκ τελ^ου/ΛοΟ ,-δτλ&υ 2le? μ.ε cr^ac^o/j καί 
<ζυ$ϊομ κοά τη \χομ$μπ Tsro^iiu&dU , οτ/ ουκ 
^/^έχοτοα,'Ά^οφΗτΙω απόλεμα/ εξω ) ejou/ 
σαλκ/Χνίε^ουσαλκμ. ίε^ουσαλκμ. η σ-ποκτεί/ 
vWa ο°υς ‘ftgocpfrras, κοά λιθοβολούσα τους 
&7τε5αλρ&/ους ·7τ§ος αυτίώ, ·δτοσάκ/ς κ^ε / 
λ;ισα ετησαυά| οα τα τέκνα σου, o/j Τξοττομ 
οςνϊς τίώ εαυτκ$ vorftap Wo τας orf^u-ya^ 
ΛΟάουκ Η^ελκσατε/ί^ου αφχετάίυμΊρ ο ο// 
κος υμ,ωμ <&νμ~μ,οτι ου μκ 

με ί^Ητε εως a/j η|κ οτε ειτ&κΐε* ευλογημί/ 
ν&ο *$Χ°μαν&' \ρ ον ο μάτι κυρίου * 

κα; ε^ύει* 


I 


illi quidam.Domuie ? an pauci iunt qui 
faluautur C Ipfc autem dixit ad illos> 
Contendite intrare per anguftam por 
tam,quia multi dico uobis quirent in/ 
trare SC non poteruntCu autem furre/ 
xerit paterfamilias di clauferit oftiu , δί 
cceperitis foris ftare, di pulfare oftiutn 
dicentes.Dne dne aperi nobis ,di refpo 
dens dicet uobis ♦ Neicio uos unde fi/ 
tis* Tunc incipietis dicere* Manducaui 
mus coram te di bibimus , δ£ in plateis 
noftris docuifti» Et dicet uobis*Nefcio 
uos unde fitis ♦ Difcedite a me omnes 
operarq iniquitatis * Ibi erit fletus 8C 
ftridordentium, cumuideritis Abra/ 
ham di Ifaac di Iacob di omnes pro/ 
phetas in regno dei, uos autem expelli 
roras, di uenient ab oriente di occidem 
te di aquilone di auftro, di accumbet itt 
regno dei*Etecce funt nouifTimi qui 
erunt primi,& funt primi qui erunt no 
uiffimi* In ipfa die acceflerunt quidam 
phariieorum dicentes illi * Exi, di uade 
hinc, quia Herodes uult te occidere * 
Et ait illisJte di dicite uulpi illi* Ecce εψ 
cio d^monia, di fanitates perficio ho¬ 
die di cras ,di tercia die cofumor* Veru> 
tamen oportet me hodie di cras di pro 
ximo die ambulare , quia non capit 
prophetam perire extra Hierufalem * 
Hierufalem Hierufalem, qu<e occidis 
prophetas, di lapidas eos qui mittun¬ 
tur ad te * Quotiens uolui congregare 
filios tuos quemadmodum auis nidti 
fuum fub pennis,^ noluifti * Ecce reliti 
quitur uobis, domus ueftra deferta * 
Dico autem uobis, quod no uidebitis 
me donec ueniateum dicetis* Benedi¬ 
cius qui uenit in nomine domini* 

Q j EtfaClum 
Ιςί ΐίΑΓΓΒΑΙόΐΜ Β V' A Ν G EL IV Μ 

χα/I;* ελθί /j αυτ ε /s ojxo/j ^vos $ 
α$χόνΊωμ$ν φο^ϊσοΚωμ σΌΐββάτφ φοίφέφ 
ccutoi kooc/j TsroLfaJxfovpSiuot <χυ7= μ* 

0 /cTou αυθ^ω7τοςΤ/ς h/J u^co^/ko^ ε^τΐ^ο 
kumxco Sc7roK ξϊβείςο ΙΗΣ0Τ2 Ι/ατε/* 

<7Tgo§ τ«υς νο/ΛΪχους 0 φα£/α<&ονςλέφωμ.εί 
.Ϊξί 5 ψ yv\$ ααββάτφ ^·£^(Χ7Γ ivep^at Μ ηοί/ 
χαα-Όίρ,Η/) ίττιΤι&'οόμ£λ>'@^ )<χσ Λ <χτ ccvtd/j Η$ 

’άττελυσφ,κά/ WxfiOs/s 7^ος Wv<> Ι/ττφ, 
ϊίνρ s ν/Λωμ ο vos η i&ovs ε<5 φ^εο(^ εμτΰ'ίο'βΐ <Χί 
jy ουκ εν^εως ccvctauacm αυτίφ ’ε /J τη η/λ^Λ 
Τ$ </αββάτου;κά» αυκΊ&χ\}(Ταρ frv7a7rox.j»- 
’βίω&ι &υ7ω τι^ος 7αντα.ελεφεμ τι^ος rn/g 
κεκλκ/Λ/ους ^α^άβολΖώ,^εΧωμ,^ω* 7ag 
'?Γ§ω7οκλϊσ'('ας ο^ελεφονΤο,λε >«/j ^ος au/ 

7°υς>οτα/ί κλπθΗς Wo s/T-ya/xouSj/xH 
χα7α hA/6hs ί’/ζ 'π$(ύνκλϊα ί ι<χ.μ, μη 7ΓθΤδ 
\ρΤΐμότε^οο, σ*ου η χεχλΗμ&υ©·'' WotuTS». η)| 

Ιλθω /J ο <τε η)) fcur>/J xaXeoU^a αοί,^ος 7έ 
7ω7οτΓθ^,κά(7οτε α^|κ ,αετ οασ'χώκς ·π»/ι 

ϊόχσψμ Ίάπομ καΐΐχβμ ,αλλ o 7 a/j κΛη8η§ incipias cu rubore nouiflimu locum te 
φορβ/θεϊζ ccva7T£cro/J ε’*ς r>/J %σχ<χτΡμΊο^ομ 9 llCfe. Sed CUm UOCatUS fueris» UadefC» 
ImoitpU^o κεκλκχως ot^g ao/, ®/λ« cumbe in nouidimo loco,ut cum uene- 
^οαο^άβΗθν ’ανω7ε ? ο/ί, τότε Vsou Λ» <r#& rit qui te inuitauit dicat tibi. Amice afce 

IvcSwio/) ^7 ^c^axQAtvco/j o*o/, o7V* woc 5 de fuperius. Tuc erit tibi gloria coram 

4S/J WiiTO/j,7a7re*«»Krt7ou, χα; o 7 awft- fimul difcumbentibus,quia omnis qui 
^/rlav7W4co$KV£Tcu. ε'λε^ε^ J^V 1 & exaltat humiliabitur,# qui fe humi/; 
χεκλΗχοτϊ StuToV/oVa/j ^ro/ae fyisop -S «PeU- liat exaltabiturvDicebat autem #ei» 

ttvo/j, <ακ φωνβ ι°υς ^λους σ'ου,ίΐχΗ 2ιε τ ou§ qui ie inuitaucrat ♦ Cum fecis prandiu» 

ο^,/λη ij ,ους cnryyevffe σΌυ ,μ» <& aut coenam> noli uocare amicos tuos» 

ytf ύνα ς ■ζΒ-λουσ'ΐουζ,μΗ ποτέ h 5) aur>i <* ηεφ fratres tuos, necp cognatos, neqp 

T, καλέαωαϊ /i, ^ ytH<nr<ti at i k vTfcwo / uicinos, ttec^ diuites, ne quando 6£ ipft 

^0Λΐα, ’αλΤϋ οτα /j ^γο<η§ «ί'όχίφ,χάλβ «nfw/ te rcinuitcnt,^ fiat tibi retributio; Sed 
χους »itvaTTHf ους, χωλούς, τυφλους ♦ cil facis couiuiu,uoca pauperes, debiles 

μακάρι®' «Vw, oV» ouh. ’ε'χουα /ju ’ανταττο/ daudos,cxcos>6i beatus eris,qa no pof 

fouaat cor, ? αντ«7ΓθΜΗοϊτ& γ&ξ at> ψ· funt retribuere tibi. Retribuet em tibi 
th avasafa τωμ £Ucuup. ακούαας Hfa' in refurredioneiuftorutmHkccumaif 
τω/ί atwci.vct.K&pSjj&ip tccvtcc f it7?ip αυτω· didet quida de fimul dircubentibuSjdi 
Se φάφΐτ^ %to/?·;^. τΗ ίόα/ xit illu Beatus 3 manducatpane in re- 
.. . ’ φλίία W gn° deu 


Et fadlum ed: cum introiffet in do/ XIII 
mum cuiufdatn principis phariieo- 
rum fabbato manducare panem,6i ip^ 
fi obferuabant eum» Et ecce homo qui¬ 
dam hydropicus erat ante illum. Et re/ 
fpondens Iefus,dixit ad legifperitos 6C 
pharifieos dicens»An licet fabbato fa^ 
nareC' At illi tacuerunt»Ipfe uero appre 
henfum fanauit eum ac dimifit, Et re/ 
fpondens ad illos dixit.Cuius ueftrum 
afinus aut bos in puteum cadet,& nott 
cotinuo extrahet illum die fabbati CEt 
non poterant ad h^c refpondere illi* 
Dicebat aut 8C ad inuitatos parabola» 
intedens quomodo primos accubitus 
eligeret, dicens ad illos» Cum inuitatus 
fueris ad nuptias no difcumbas in pri/ 
mo loco,ne forte honoratior te fit inui¬ 
tatus ab illo ,.6C ueniens is qui te δί illt* 
uocauit,dicat tibi,da huic locum, di tue 


ΚΑΤΑ AQtKAW ' 

tf&itCt 73) £εον* 6 1/7Γψ αυτω*Αν^ρω7Γ05“ 

τ/<5' \ 7 r 0 l Kcfijj £&7τνορ ixiy&> Η9^ εκάλεΛ// 
ττο/^,όύς»^ αττεδ^λε/^ TOf» <=Γ ouAo/j αυτοί/ 
τη coya 73) dV7rvou,sf7rei/J τοΤς κνίλχμίνοί'* 
%χε<θε,οτ/ ηΆ tro /μά Xhp ■stccvtcc,^ 
forro απο zra$cUT&oify 7 τάντες,ο τι^ω 

το ζ ίπτί /J οίντωΛ^ορ Hyo^oafcc , Η9^ 
ccvdyKluj ο/^ελθθμ ngq /cAe/J αυτυμ,ε^ωτω αε 
ϊχε /x* •sya^HTw/xsvo/j.yO) ε7ε^©-'' t/Tre/^tfyw 
£>ow/j Nyo^oicfcL 7Τ£ΐ/τε,κ&ί tsro^vo/xca c Γ όκ// 
μά&όύ. αυτα* ε^ωτω Λ εχε τ&α^ΗτΗμί^ 
io/j*n^ ετε^©^ fm/vyoucttKoc ε^κ/χα KOtl 
ιΓ/ά τούτο ου «Ταυα/χαί ελ^θ/Μ^ <*?* 
«ο/λίυος ο δούλος, ScTTKTV^Ai/j κυ^ /cp αυτ 

ΤαυΤα 3ότί offK&iiQ ο otKo^tcoJolH^ ^πεμ 75a 
«Γέλα) &υτ*ε|£λΘε7αχεως Ι/ς τας 7τλατε/α£ 
ή Ιιί/χ' *? ττολεως,® ?>»5 τάχους κ)) δινατπί 
yW§ jy χωλούς κ)| 7υφλσυς ε/σαΓαΓε ω^ε,κ^ e/ 
ττε/ίο ^ουλος,κυ^ε,^ε'αίνε/ι ως ε7τε7α|<χς,0 
iT/ 7ο 71-05 32fu*K/) I/7 ie/j ο Kifj /ος ^ο'ς 7 
λο/;*Εξελθε ε/ς τας ocTous KOCc t^ja-y^ous, ® 
fcvaynacfo/J ε^ελθθμ, 7να yςμι&l·ί ο δικοί* 
ftj&VtAiya yn /^ίμίρ^όη ου<^/ς$ν avePyco/J 
ίκείνω /j <r^/ κΐκλχμένωμ ywtftToU μου ro\i® 
ιΓε(7Γνουν Σαυί7Γθξίύομτο auH»^ 1 οχλοί 
«τοΤ&ο'/,ΐφή S§a$ih ϊΐπίμ ττξος ctu-ruV^/S 
ε^χετ cc/ -τ^ος /χε,Η9^ $υ μια® τομ ζεατίςφ 
αυτόν,® Ttaj /χκΤε^α,® ΉΑι Γαυαεκα,® τα 
τέκνα,Η9^) 7°vs αδελφούς ® τάς άιί'ελφάς, 
ετ» <& KOU τίω ίαυτοΰ ^υχΐώ,ον ^£ωα.1ιμμϋ 
#jloc.9kth§ Ι/ναΜφή ®*ου j&aso^a tt/j scta 
yo/J αυτ η)) ε^χε7θί οττ/αω /χ£,ο υ ο Λ ώα7οα <α^ 
f/vott /χαθκτΗς*τ/5 >oq) c/^ tr/xw/j ^ελω/) τπ /y 
γορ ΰΐκο^ομνσ'ΰα,ΰυχΐ ·7%ωτομ καθίΤας 4«/ 

/ τίω S'cnravlw,\i ϊχ&τα. 7 τ§ος &7 rcc^Tio* 
μδμ,Ίνχ μη ποτί ^εντδζ αυτ θε<αελ/ομ,Η)| <uw 
ίχυοντς εκΉλεα οά,7τάντες ο/ $εω^ν7ε$ ay/ 
ΙωνΟ^ΜτταΓ^ &υ 7 $λεπ>ντ«,οΤ/ ours ο avOyc* 
Jfs» ονκ’»χυα sKUAtrfoa* 

i Η τις 


SECVNDVM- LVCAM 

gno dei*At ipfe dixit ei * Homo quida 
fecit coemam magnam, & uocauit muL· 
tos,6£mifit feruum fuuhora coenx at 
diceret inuitatis, uenite, quia iam pa/ 
rata funt omnia*Et coeperat fimui om/ 
nes recufare * Primus dixit ei * Villam 
cmi,& neceife habeo exire & uidere ih 
iam*Rogo te,habe meexcufatum*Et 
ai ter dixit * Iuga boum emi quinc^ > dl 
eo probatu illa^ Rogo te, habe me ex^ 
cu fatum* Etalius dixit* Vxorem duxi, 
di ideo non poilum uenire*Et reuerfus 
feruus nunciauit hiec domino fuo * 
Tunc iratus paterfamilias, dixit feruo 
fuo * Exi cito in plateas δί uicos ciui 
tatis, Si pauperes, ac debiles, di csecos 
di claudos introduc huc * Et ait feruum 
Domine faiifum eft ut imperafti,& ad 
huc locus eft*Et ait dominus feruo*Exi 
In uias di fepes di compelle intrare, ut 
impleatur domus mea* Dico autem 
uobis, q? nemo uirorum illorum, qui 
uocati funt ouftabit ccenam meam, 
Ibant autem turb^ multae cum eo * 
di conuerfus dixit ad illos * Si quis ue> 
nit ad me, di non odit patrem fuum 
di matrem, Si uxorem, Si filios, di fra/ ; 
tres, di forores,pmerea autem Si ani / 
mam fuam, non potcft meus ciTc diV 
fcipulus*Et quifquis non baiulat cruce 
fuam,Si uenit poil me, non poteft 
meus effe difcipulus * Quis enim ex 
uobis uolens turrim axlificare, nonne 
prius fedens computat fumptus, ani 
habeat ad perficiendum,ne poftquam 
pofuerit fundamentum, Si non po - 
tuerit perficere,omnes qui uidet,incipi 
ant illudere ei dicentes, hic homo cce/ 
pit aedificate Si no posuit cofummareC “ 

• O 4 Aut quis 
Γ ST ΑΓΓΕΛΙΟΝ .? 

Η rfg &<χ<37λευς ·πος&ιομΜθζ αϊμ&αλ&ρ εΤί 
jta βασ'/λβ s;s ττο'λεμ.ον,ουχ/'καΒ /Vots τ^ωτμ 
^ουλενε^,ε/ <Γαϋατ05 %hp dena χιλιάαΊν 
, ^cWTHcrcU μϋά V/noeri χιλιά^ωμ 

χομίώω ivshvldpiU Jt μήγ^ϊτι cur wc||a» 

, ομτοξ,'7ρ>ζ<τξ,ζί<ζρ *α7Γ05£/λας ε^ωταΤάττ^οί 
ϊΐξΐώΐω+ονίωϊ ocw πας c /^υμωμ,οξ ουκ οακτεκ 
TaoJiloH ττοίσ'φ τΊζ εαυτου ν’δτάρχουσ'.'/.',όυ 
J\zw«TottV-ou «Vfltt μαθχΐίίζ+καλορ τ αλας 
Icrf αλας /Λω?ανθ#,<$/ τ ίνι affv^Hcftnj; 

cuu εις Τ'&υ,ουη 6'ξ χ.ο·7τ$'*μ tuforop &£ιμ, 
ίξω &ά?Αουοιρ αυ to.o ε'χωμ ωτα ακου^,α/ 
κουετω.ΗίΛφ JTe ν^/^οντεζ αυτφ ‘aravris οι 
τνλω /jou, V^J ο» α/Λα^7ωλο< οαίάοντες αυτ&* 

, ώ) ai 1 'i>o>yu^o/j οι φ<Χ£/σΐαο/ >0) ο/ γ^αμμα.'' 
l&g λε'γ>ντε$, οτ/ έυτ» s αμ«βώλους T^ocr^i/ 
χε<τ£,Φ atwzc&ii &uf>7(j«f/7rs// =j 7Γ£ος otu-pu? 

: 'ritu τ^αβολίώ7αύτ4υ XzaapJ/g ανθςωτν©^ 
c /Ι,νμωρ ε'χωμ ίκατρ ^ ο Sala. wj Itf? λί<Τ<χ.$ 
ip y\ <xur, ου καταλε;7ΓΘ7ά ^ενκκονΤαενεοί 
ε?Η/Λ«/49^] ττο^ενετ^ V/rJ π> α7Γθ/,ωλοί 
εως ευ^κ cu7o;0 Iujw/j Wir/0X£rt/J Wf reu§ 
ω/Λ^5 εαυτ χοαρω^,Μ^ ελθω /j tis τ®/) οικο /J 
cnionaXe ι°υς <διλ&ς 0 ’Ρυς γειτονας λε/ιον 
&,υ?®7§*β'υ'} , χάρΗτε ,αο/ οτι iujoju r 3 τι^ο’δα·^ 
to/j ,αου to α7τολωλο # ς*ΛεΓω u/j-7/j, ο'τ; ουΤωί 
χα^α sscii <$/ Tse^ oujcw&j εττ / εν ι οψ.αψ ωλω 
/ASTWoottur/ > η ε7Γ/ ^νενκκονταενεα d / κοκ / 
,ο<§ o/ &νε$ ου ^ξ,ί'ιϋ-ρ ϊχουΛμ μζ7ανοίαζ>Ηΐί\ 
yiWK (?ξ<χχμαξ ε'χουσΌί (Ρζκα,ζαρ <*7 τολίαΊί 
<Ρ$αχμ!ά> μί&ρ,ουχι λύχνος,® tfccjot 
;friw : otxiap,wi Iule Ιττϊμελωί εως oVy lujo/, 
: H)j lugytrtt ο^υγκαλθ·^ τας <ζ/λας hJ) 7as γεί/ 
«fi /ας λε·>-ουσ , ợ7'υ7χά^Ν7ε <u.o/, οτι I’νξομ τ$ 
ΐΡξαχμΙώ κρ α7Γωλεο*α,ου7ως λε’αο υ/χ7//.χά 
yUziq ψ&τειομ <τ$? }τ//(7ζωμ ‘W θεδ ϊτη 
ίνι β/χα^7ωλω /χε7 ccvo ^ vT/ ♦€/ττ ε /J ^♦Ανθ^ω^ος 
4ς ειχ <Γνο t^ous> >ν| «#·ντ ο vs&mjos <xur7cp ττα 
|/'*7r«7£j(fd's<ao/ 2> WiSa^vov//.£| 0 S , f ovo*/ccs 

wai^*i 


EVAN G ELI VM 

Aut gs rex itur9 comittere bellu aduer/ 
fus aliu rege,notine fedes prius cogitat 
fi poffit cu dece milib 9 occurrere ei,g cii 
uiginti milibus uenit ad fcCAlio^nad 
huc illo loge agetedegatione mittes ro 
gat ea q pads fut,Sic ergo ois ex nobis 
q no renuciat oibus q poffidet no pot 
meus effe difcipulus»Bonu eft fal,fi ue 
ro fal infatuatu fuerit,in quo condiet? £ 
Necp i terra neq; in fterqliniu utile eft, 
forasfijciut illud^Qui habet aures au- 
diedi audiat* Erat aut apppinquates 
ei oes publicani & pctores,ut audiret ii/ 
lu* Et murmurabant pharifaa 81 fcribas 
diceces. Hic pctores recipit 8C maducat 
cu illis*Dicebat aut ad illos parabolam 
ifta dices*Quis ex uobis homo qui ha 
bet ccnt‘1 oues,6i fi perdiderit una ex ii 
lis,none dimittit nonagintanoue inde 
ferto δί uadit ad illa q perierat donec 
inueniat ea^Et cu iuenerit ea,imponit 
in humeros fuos gaudes 8C uenies do^ 
mu couocat amicos 8i uidnos dices ii-* 
lis*CogratuIamini mihi, qa inueni oue 
mea q perierat * Dico uobis,q> ita gau^ 
diu erit i coelo fug uno peccatore pceni 
tentia agente, φ fuper nonagintanoue 
itiftis q no indiget poenitetia* Aut quas 
mulier habes drachmas dece, fi gdide- 
rit drachma una,none accedit lucerna, 
81 uerrit domu 8C qrit diligenter donec 
inueniat CEt cu inuenerit,couocat am i/ 
cas 8C uicinas,dtces*C6gratulamini m it 
hi, qa inueni drachma qua gdideram· 
Ita dico uobis, gaudiu erit cora agelis 
dei fug uno peccatore reiipifcente* Ait 
aut. Homo qda habuit duos filios, 8C 
dixit adolefcetior illo;: patri*Pater, da 
mihi portione fubftatiie q me cotingitv 

Etdiuifit 


XV 


i 


ΚΑΤΑ ΛΟϊΚΑΝί 

Χί&λφ αυτ®7ς το μ ?ο\ομ,\\$^ μίτου $% 
λάς Ημέρας σΊνυαγωγωμ α7 rctt /τα ο νεωτε/ 
§>ος ^ος,&,τΓε^κ/λΝ^ 2/s χω^α /J μ-ακ^ά/ι,^αί 
εκθ (Ρΐίο'κός'πισ'ίμ τίωουσΎ<χμ Bcurov/ ^ω /J α/ 
σ'ωτω$»2^α7το«/Η<Λ«'τος αυτου -ararra εΓε 
νέτο λ/,αος )%υ^οξ κατά <τίω χωςαμ εκε/ ^ 
v£u.',R0d?cuTO5 κ^αΤο ν^^οθα^κά/ 7ro£0l/ ·" 
6ί/ς εκο/^κ^κ εν/ r?A/ τΓθλι'τω /J χ_ώ^ας 
%κεπ ιηξμ/^ /j ϊπΐμ^ίμ αν το μ ε/ς τους α^ους 
&υτου βοακβμ χο /jous. !|9^ επε^υΤ^ Ύζμϊ' 
«ΛΛ: τώ κοΐλ'ϊαμ αυτού &τΡ <^A/ κ^ατ'/ω^ ω/υ 
kc0/o/j ο/χοΤ^ο/.ΐφ^ ouJ^ /ς IJVcTou &υτφ, ε7σ* 
εαυτό// έλθω// ίΐπίμ+τζόαΌι μι <&ιοι τ 7ra 
Τ^ο ς /λ’ϊί •ζτε^/ατεύουσ’/^ α^Τω/ζ,εφω ^ λ/<αω> 
2t7ro/^U/U.ott .&ναΞας ·δτό(=ευαο/Λα/ ττ^ος το// 
■δτατε'^α /χου, κοάε^ω αντερίάτε^ H/xtffJ°/J 
Ι/ς to/j oujayo/J HOU ψωΎΓΪομ o*ou,KOU ουκ εΤι 
£ιμΐαξι&' κλκ%Η\ηχΐ ψζ aou,Tzro/Wo// /χε ως 
ενα^/ μϊ&ιωμ αου.κ)) αναδάς,κλ^ε// τι^ος 
ττ// ·Σδ·ατε^α εάυτου. ετ/ Μ &υτόυ /xaKfa/» 
οασεχοντος,Ιί^ε/ι &υτο// ο 7τατκ£ αυτου,κοεί 
Ιίΰτλαφχν/ίθτ/, κοά cf^a/xco// Χπισ’ίμ ετ η τον 
’ΤξάχηΧομ αυτόν,& κατεφ/λκσε/ι α,ντόμΛι 
ζυεμ ^ αυτω'ο ^ος^άτε^ ημ<χ.%τ>μ ε/ς Φμ ου 
fcwop (S' ννωπΊομ σΌυ.Φ ουκ ετ/ it μ} αξ/ος 
.κλκθ /ivca ι|ος σ^.ε/πε// eft= ο τε-ατΗ^ 7Γ§ος 'pus 
<Γο υλους αυτ§ . ο^,ενεφκατε <τίω soXlw tIvj 
'ΠΡ ύύτΙω,κί) yj^vcfoLT* ctu7o/j, 0 J^oV σ^ακτυ/' 
λ/ο /j ίΐξτίωχ&%α. Ιαυτ,κοά υττο^κμα-τα. ε/ς 
Ρυς TrocPas,^ «ννεΓκοα/τες ρ// μό%ομ τμ σ’,ϊ, 
τφ^μ ^υσ'&τί,Ηΰάφοί'γόν'Κς ευφ^ανθω/χα/, 
οτ/ ουτσς ο tjoi^/xou υεκο^ς η// >0) ο^κΛ//,® 
α·7τολωλως £//, ευ^ε'^κ» κά/ κ^ξαντο ευ ✓* 
φ^α/νεο^οα, «// ο ι|ος αυτου ο Τϊ^εα&ίτε^ος 
<VU άτ^ω.κά/ ωσ ε^χο^/αιΟί/©^ Η’^'ίο'ίμ τη ο/ / 
κία,Ηκον&μ (Λί/χφωνίας κά/ χο^ωμ, 0 -τ^οα* 
καλεσ'ά ( αΛ&®-'ενα ^Α; τσοΟοί'ώ// b.uro\P, \ + 
ττα^^άνετο τ/ ε/κταυτα»ο Ιπ&ίμ αυτω, 
οτ/ ο αδελφός αον ηκγ^ 0 ε^υσϊ /J ο τταΤι^ ^ 
i.' .. ^Μο^,Ο/ϋ 


SECVNDVM LVCAM ι<τ 

Et diuifit illis fubibiatiam * Et poft no 
multos dies,congregatis omnibus ado 
iefcetior filius peregre profectus e it in 
regionem longinqua, di ibi diffipauit 
fubftantiam fuam uiuendo luxurioie^ 
Et poftcp omia cofumpfiffet, fadla eil 
fames ualida in regione illa, di ipfe cce/ 
pit egere*Et abqt di adhsefit uni ciuium 
regionis illius, di mifit illum in uillam 
fua ut pafceret porcos*Et cupiebat inv 
plere uentrem fuu de filiquis quas por/ 
ci manducabant, di nemo illi dabat. In 
fe autem reuerfus dixit.Quanti merce/ 
narrj in domo patris mei abundant pa 
nibus,ego autem hic fame pereo. Sur/ 

f am di ibo ad patrem meum di dica eu 
'ater peccaui in ccelum di cora te, iam 
non fum dignus uocari filius tuus, fac 
me ficut unum de mercennarqs tuis.Et 
furgensuenit ad patrem fuurn. Cum 
autem adhuc loge effecuidit illu pater 
ipfius,& miiericordia motus eft, di ac/ 
currens ruit in collum eius, di ofcula/ 
tus effc eum. Dixitq^ ei filius. Pater, 
peccaui in ccelum di coram te, iam non 
fum dignus uocari filius tuus*Dixit au 
tem pater ad feruos fuos. Proferte fto 
lam primam, di induite illum, di date 
annulum in manu eius, di calciamenta 
in pedes ei 9 . Et adducite uitulu fagina/ 
tum di imolate, di manducemus di epu 
lemur, qa hic filius meus mortuus erat, 
di reuixit,perierat di inuetus eft Et cce/ 
perunt epulari. Erat aute filius eius fe/ 
nior in agro. Et cum ueniret di appro/ 
pinqret domui, audiuit fymphonia di 
choreas ,di uocauit unu de feruis fuis di 
interrogauit qd eifentilla.Ifq^ dixit illi. 
Frater tuus uenit,&occidit pater tuus 

uitulu 16$ . ΕϊΑΓΓΕΛΙΟΝ 

, τορ μο%ορ τύρ σΊτθ^τρ,οτι υφ/οάυον7& αυ 
, τρ Λ7 Γίλ&ξεμ,ωξ'γί&Η ουκ κθελε /J W 

( ελθβ/Λο οαυ 7 t<xt)Ij αυτκ 1 Ψ^ελ^ωρ ·π§εκάλ& 

■ αντνρ*ο ΙίζτοκριΰεΊς ίίτρερ Ίοβ' 7 ra|McPou 
τσάντα Ϊτη άβουλευώ σΌ/, ου άε 7το7ε 

■ Λυττα^κλΟο^,ι^ε^αοί ου^εττοΤε ε^ω 

■ χας ερϊφο /yi να. μείά τίν ©χλω /j μου ευφ^αν 
Βω,οτί. JV ο ijos σΌυ ouros ο χα7οίφαφ<» / υ <rou 

* -τσ /j /λε7α •srojvS/i ηΑ θε / j , εθ ucrcc.s αυτω Τ 
, μο%ορ τρ σ/τόΐ ιτρ.ύ JV εητερ αυτω/ϊεχνομ 

<τυ ζε-άντοτεμΐϊ εμού it } vrcci/Tcc τά ε<α<χ 

- σ'ά δ3?/;,ευφ^ο^6κνοΐί d^,Rcd χσ.$νοϋ. εά<|,ο7* 

. ο (χ^ελφο^ ίΤου δυτοζ,νεχ^ος ϋρ Ο οα/ε^κο^, 

1^5 2ρτολωλω5 «/'’>Η9^ 

Ελεγερ & ηι$οζ τ°υς /xaS^Tccs }/ιυτο\β 9 
ανδ^α)7τςς τ/$ k/j ^λ'έσ'ϊ©-' , ,ος Ιί^εμ οιχονο 
•μο 'ρ,Μ^ δυτος <^ίεβλκ0χ οίυτω,ως Λασ*χορ 
τνι'Ιωρ τά υ7τά^χον7α ocumn#)} φωνάρας άυ 
τορ>Ιΐττερ ΐχυτω,τ/ rou-p &χονω ^ε^' σ'ον; 
«ττο^ος τ^υ Tioyop c&l οικονομίας σΌυ,ου φώ' 

• J(WHcfH ετί οικονομ&ρΛητερ dlt $ εαυτω ο 
[οικονόμοξ,τΐ ζεοίΗ&ω οτι ο κύριος μου άφο&Ε 

- jq7o^ Ήώ οικονομάαρ ατχΙμ'ΰ,σκα.ΊΪ\<{ρ ουκ 
’ιΧυωρετνϋΧταρ ο£%<ζυομ<μ,ε'γνωρ Ίι τγοιη/ 
Εβ’ω,ννα οτάυ /.juTccsccGm' ςδ) ο/χονο/χϊας άε^ 
:|ωι/7οί£ /χε ε/ς t°uq οίκους &υάΆ/, Hgq 'JT§ 00 ' KOt 
,λεσ'άμΟίΐι©-' εναεκαβορ <χγυ 2£εωφ<[λε7ω^ r 

- χυξίου ccutzs) ελεφε /J νι^ωτω » ’ΰεοα'ορ ο-- 
φε/λβ$ "%?■ xujicp /x&,o q ίΐ7νερΧκΰ.τρ βα7&$ 

■ εΛοάου»'/^ ίητερ αυΐω^εξαΐ σΌυ ίό χ^άμί 
μα>νρρ^ χαθ'ι<τοί$ ταχέως y§a^op πενΊηκον/ 
7ct, επ^τα ε7ε^ρ ίίττερ.&υ y ttoVo/j οφε/λ<}ς;θ 
άΐ επηρ+εκατρ κό^ς ο'ίτ'ΰ^ λε'φ^ αυτω». 
£ε\αϊ&%Ίο ^άμμα 0 ^άψο/) οφ^οκκον/ 
τα + €^ ετΓΗνεσε /j ο κυερο^τρ *οικονομορ f άΛ 
χίας, ο η φξονίμωξ \ποίκ(&ρ>οτι οι ijoi τ ctl' 
ωνοςΊ'ΰτ’ΰ <ρ^ονιμα>η^οι υτε$ νυς ^ους του 
φω7Ός ε/ς τίώ φενεά /J Ήώ εαυτω /J εισΊρ,κα/ 
‘jya νμ"ίρ ?ί εφο:♦ ττο ι η o‘ccr ε εαυτ°7ς <§,ιλ«ς εκ 

W/xk^wvcE 


EVAN GELI VM 

uitulum faginatu,quod falau illu rcfcc/ 
pit. Indignatus eil autem di nolebat iti 
troire * Pater ergo illius egreilus roga¬ 
bat illuv At ille reipondens dixit patri» 
Ecce tot annis feruio tibi, di nunquam 
mandatum tuu pr£teriui,6£ nuncp de/ 
difti mihi h^dum ut cum amicis meis 
epularer, fed poftcp filius tuus hic qui 
deuorauit Tubilantia fuam cum mere/ 
tricibus uenit,occidifti illi uitulum fagi 
natum. At ipfe dixit illi, Fili, tufemper 
mecum es,6i omnia mea tua funtEpu 
lari aut di gaudere oportebat, quia fra/ 
ter tuus hic mortuus erat &reuixit>& 
perierat di inuentus eil, 

Dicebat aut di ad difcipulos fuos,Ho 
mo quidaerat diues qui habebat uilli/ 
cum, di hic delatus efl: apud illu, qua fi 
dilTiparet bona illius. Et uocauit illum, 
di ait illuQuid hoc audio de teCRedde 
ratione uiiiicationis tua:. Non poteris 
poilhac uillicare, Ait aut uillic 9 itra fe* 
Quid facia,quiadhs meus aufert a me 
uillicationeCFodere no ualco, mendica 
re erubefco,Scio quid facia>ut cu amo / 
tus fuero a uillicatione, recipiant me in 
domos fuas, Conuocatis itaq^ fingulis 
debitorib 9 dhi fui,dicebat primo. Qua 
tum debes drio meoCAt ille dixit.Ceti 
tum batos olei,Dixitc^ illi. Accipe cau¬ 
tione tua,6^ fede cito di feribequinqua/ 
ginta,Deinde alio dixitvTu uero quati 
tum debes C Qui ait centum coros tri^ 
tici. Ait illi ♦ Accipe cautione tua, di feri, 
be odloginta. Et laudauit dominus uil 
licum iniquitatis quod prudenter fecit/ 
fet,quia fili] huius foculi prudentiores 
filiis lucis in generatione fua funt, Et 
ego uobis dico,Facite uobis amicos de 

mammona 


XVI 


I 


SECVNDVM LVCAM. 


ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ fft' 

*τ » μβμωνα. τίς δε^/κ/ας,"να οτοεμ Ικλ/7Γβ 
·Λ,^ε|ωντΛΙ υμοί&ΐζ τάς οαων/ους σΉΐινάϊ· 
Ο 7τΤ5θς <$/ εΛαχί^ω, $ ·<35Ό/&ω wso§ 
^ ό 'Λ'ολ/^ω acinos, nocltyV 
λω αΛκος ΐ&ιμΛι ouv ls^ o:JVkc3 μαμω/ 
να τπ50ΐ Suk e^ic£h,TO &λΗ%ινομ τ/ζ ϊμφ 
w/ssvVa-v^ I/ <yv ^ α/5\ο|ίω 7r‘/so/ όυκ V 
•^εο^ε ,^νμίτίςομ τίς υμ7ν </ ν ωσ'β;δυ^/ί’ ol 
χε'τκς <Γεα>οεταε JW/]w κνξΙοιξ (Γουλευα/;*Η ^ 
to/j ενοε (a/crjfVe,^ r/J ζπ^ομ ccycLTTHo J &, « 
svo§ δεν^είετοα, «OCc "Π0 ετε°ου καταφ^ονκ·' 
«m* Ου Λό^αίθε^εω ^ουλευβ/; μβ-μονα* 
ιίκουομ ταυτα zravrcc Φ o/ cpaj/crmo/ QX 

λά^γν^ο; υπάρχονΤες ^ζμυκτΗξϊ^ομ δευ<τν 

HSq I/7TE/J δέυ'ρΐς/ύμ.είς ε$ε ο/ Λκοαοεωτες 
Ιαυτοΰς ψώπϊομ $ν αν^ωτναμ* ο £εο§ 
^ϊνωσ'κβΤας κα^/ας υ^αω,υ,οτ/ to ccvSjoj 
Ίτοΐζ υ^κλομ,βχΡζλνγμβ. ψάτηομ Π!) %ζο\β 
Ϊ5ΐμ,ονόμοξΗ))οι *7Τ§οφίΓΓ<5« εως /coavvou*ctif 
τότε η &α.σΊλε !α τ ^εον ενοτ^ελ/^ετ^,Φ 7rcts 
ί/ς δευτίώ^ϊά^ετ^,ευκοττωτε^ (ί'ε ^7/ι ι&μ 
ϊυςανομ ^ ' τ ^ώ 7^ ζδ-οε^ελ^β/ί,χ TW νο<α& 
^.Τα/; κί^ΰΜα /j “estec τ&μ^α.ζ ο δεττολνω /J , τίαί 
^iWcUKaauTS? Kodya^w/J ετε'ραμ,,εΑοιχευβ*. 
e ζτοίς ο α Τ?λζλνμ9ά1ω ατΡ δεν^ος γα^αων, 
μοιχιυ&^ΑνθξωτΡξ τ/ς χ’υ 7τλθύοίιος η)) $/ 
*cT/ ίΓνσ'κίΤ» ζδ-ο^φυ^αμ βυΰϊομ, ευφ^Λίνον 
flfyjOQ καθχμίξκμ Λαμε^ως^ωχοζ <Ρε τ/'ς 
k/j ovoVaT/ λά^ος,ος εβεβλκτ 3 '^os^otu^ 
λωνα otuTW. Ηλκωμδλίος*^ επιθυμωμ Xog/ 
Ταεθίωοώ δειί 5 •'flv ^ιχίωμ -ΰητ^ονίωμ ατ& 
Φ\ Ί^ϋ. 1 τε^ς Ί3) ζδ-λουσ'/'ου,αΤ&α κα* ο / κυ7 
νες ίςχόμΜοι ’οοζΰ-ίΜχομ τά ελκχ δευτον*. 
Ε-^ετο αΎΓοΒοα/βμ το μ η rfcoXo/J κοά αν 

■δτενεχ^ίωί# δευτο /J v?f τωμ δε^ε'λωμ ε/ς r/j 
κο'λ7το^ αβ^αα/Λ*Α7 γ εθο^ε /j κοεε ο ζδ-λού^ί 
όβ,ΚΛί ετάφχ, t^gij ^ ^ έπαλας του? 
δφθαλ/Λους ocuTWjtizrajXw/j βααΌενο/ς σν 
^ TO/J αβ^αα/Α «τΡ μ<χκ%ο$ίμ, λά^α^ο /j 

- * V tpTs 


mammona iniquitatis, ut cum defeceri 
tis, recipiant uos in sterna tabcrnacu/ 
la*Qui fidelis efl in minimo, & in mul· 
to fidelis eft,& qui in pufillo iniquus 
eft, is δί in multo iniqu 9 eft t Si ergo in 
iniquo mammona fideles non fuiftis, 
quod uerum eft,quis credet uobis C Et 
fi in alieno fideles non fuiftis, quod ue^ 
ftrum eft quis dabit uobis C Nemo fer^ 
uus poteft duob 9 dominis feruire» Aut 
enim unum odiet,& aiteru diliget, aut 
uni adhaerebit, di altera cotemnet *. N 5 
poteftis deo feruire di mammonae* Au 
diebat aute h^c omnia di pharifari qui 
erant auari ,deridebant illum * Et ait il· 
lis * ,Vos eftis qui iuftificatis uofipfos 
coram hominibus,deus aut nouit cor/ 
da ueftra* Quia quod hoibus exceifu 
eft, abominatio eft ante deum * Lex; di 
propheta: ufcp ad Ioannem,ab eo tetn 
pore regnum dei euangeiisatur,6i qui/ 
uis in illud uim facit,Facilius eft autem 
ccelum di terram praeterire, q; de lege 
unu apicem cadere.Omnis qui dimit/ 
tit uxorem fuam,K alteram ducit, mos 
chatur,6c qui dimifla a uiro ducit, moe- 
chatur.Homo quidam erat diues, qui 
induebatur purpura di byfto, & epula/ 
batur quotidie iplcndide.Erat aut qui/ 
dam mendicus nomine Lasarus, qui 
iacebat ad ianuam eius hulcerofus, 
cupiens faturari de micis qua: cade^ 
bant de mefa diuitis.Sed δί canes uent 
ebant, 5 i lingebat ulcera eius.Facftu eft 
aut ut morereEmedicus, di deportaret 
ab angelis in finu Abrahx.Mortu 9 eft 
aute δί diues,ac fepultus eft,6i in infer^ 
no fublatis oculis fuis, cum effet in tor/, 
mentis»uidet Abraha a loge δί Lasarui 
, infimi 


!$■§ 


ΕΪΑΓΓΕΛίόΝ 


EVANGELIVM- 


ty/ to7s κολττοΐζ auTW,0 ζα^ς φωνκ<Λ£ς ϊ^ 
αζ^α&.μ,\ΛίΗ(Τορ με } v^jj -srs/x/ 
4o/j A(x]ct^0/j;7va βάφκ to ακ^ο/ι ts) JWto 
Aou&utw ν/'ατϊ,ν^}} καΤαψ^Η τΐώ γλωα/ 
α’άμμον,οτι ο^αυω/χοί τη φλογϊταν7ΐ{* 

E/Trf/J αβ^αα/Λ^ΤεκίΌ/ί,/Λνίίίθκτί οτι &7τε 
λάβες τά αφαθά <fov <$/ τη ^ω« σΌυ, λα/ 1 
ο/χο/ως τα κακα, ναυ αχ^ε •srajot^ 
κάλεπτα,σΐ/ <Μ ο (PcwcitfcttjXcci ετνί 7Γ acrt/i τ^ 
Τί^μεταξμ ίιμωμκοά νμωμ χάσ/χα /.ιεφας 
\5Η$ικτ],ο7νοχοι ^ελοντες JW&iiuod $τεν > 
δε /J -τ^ος i//xocs,/X!< ^αυωντθ£,/ΧΗ q ο/ εκβθε/χ 
^ος ν/χας Λατ^ωο*//;* Έιττεμ JVsjwtw όαϋ 
<?ε ·3τα7Η£,7να ·δ·τε/χ4κ$ &uto/j ε/ς τμ δικορ “W 
ττα'ροο, μονμχα ^ τνίντί αδελφούς , όπως 
«T/a/xagiy^Toa ccutq7$,7vcc μι) ml a ut°/ έλθω 
<rt/j Ι/ς TO/j τοπομ ti°/j ^ Βααάνο^Λεφβ au/ 
τω α £<=α.άμ>ίχ'&σ'ιμ μω^ία. κοΰ ?°υς τι^οφκ/ 
ας,&κουαάτωΛχ.μ αυ^ό Ιπδζμ*ονχΐ tscl/ 
7 εξ αβ^αά/χ, ocA?v Icz/j 7;'s oc-Tf νεκ^ω /J -&·ΰξ&/θΗ 
ΤΓξος αατ’υς,/χετοα^οκο^σϊ/ί,Ε/ττε/ι αυτω* 
E/ /χωαεως κοα τ τι^οφκτω/; ουκ οεκ^αψ,ου 
ζαμίΐζ iKViKffyava.5U,vre<&i<<fovToU*· 
E?7T£/j -j τι^ος m/g /χαθκΤας* ανεν^εκτομ 
μπελθβμ τα ακάν^αλα, ουα; 2νε Jwou 
ϊξΧεταΊ , λυσΜΠλθ aurcSb /χύλ©-'ον/κος 
’π^ίκ&ΤίΧΐ ζτεξϊ 'ρμ'§οίχΗλομ &υΤ3), Rai ε||κ 
ττ[αχ ε/ς <τ£ώ ^άλαοτα/ί, « 7ι/α ακαν^αλ'ίνκ 
iVcctpfij μ. ικξ&μ τ'ότωμ*. Ρξοσίχετί εαυτοΤς*. 
id/; ij αμάξΐιι ε/ς αε ο οαδελφος αου, iwrr 
μπσ’ομ οαι7ω,ν^} εα /j /xeIcWOkVh, αφες αυ7ω* 
Καί εα/> ε·7τ[άκϊς τ«ς κ/χε^ας αμάξίπ ε/ς ίε, 
0 ειί^άκ/ς Ί κ/χε^ας W/Sp4tf,W/ σ*ε λεεω/χ, 
/ΛεΤανοω,αφΗσΈίς ca /Τω,Η^ ίητομ οι αττο^ολο r 
κν^φ^ό&ζϊΗμΊμ π'^ιρ^ΕιττερΆζ ο 
kvj/©^*e 7 εχετε zrisip cos κοκκο/ί αϊνάττε^ 
ως,ελεφ-ετε α/ι τκ auxa/xivqj τα uri εκ^ϊ^ω^ 
^κτΙ ΐ( 9 ^ φυτεύθκτί ^ τκ ^αλάατκ,ν^ V7 tk 
κ^<7^/ι α/ι νμίμ^τιξ q νμνμ £νλομ εχω /j 

^J6)7 Τ^/ΰΰ/ί ίη finu eius,6i ipie clamans dixitPater 
Abraham miferere mei, & mitte Lasa^ 
rumutinringuatextremu digiti fui in 
aqua,ut refrigeret lingua meam, quia 
crucior in hac flama ♦ Dixit aute Abra¬ 
ham* Fili,recordare, quod recepifti bo 
na tua in uita tua, 52 Lasarus fimiliter 
maia*Nunc aut hic confoiatur,tu uero 
cruciaris* Et in his omnibus inter nos 
52 uos hiatus magn 9 firmat 9 efl:, ut hi 
qui uolut hinc traniire ad uos no pof- 
fint,necj inde huc tranfmeare ♦ Et ait* 

Rogo ergo te pater,ut mittas eu in do/ 
mum patris mei * Habeo enim quincg 
fratres,ut tefbctf illis ne 5 i ipfi ueniantiti 
hunclocu tormeto^Ait illi Abraham,, 
Habent Mofen 52 ^phetas,audiant il 
Ios*At ille dixit*N 5 pater Abraha, feci 
fi quis ex mortuis ierit ad eps,pceniten 
tiam agent* Ait aut ilii*Si Mofen 52 pl 
phetas no audiunt,neq^ fi quis ex tnor 
tuis refurrexerit credent*. 

Et ait ad difcipuios * Impoffibile efi: XV|] 
ut non ueniant fcandaia * Va: autem il 
li per quem ueniunt* Expedit illi fi mo 
laafinaria ponatur circa coliu eius ,52 p 
iecisus fuerit in mare , ψ ut fcandaliset 
unum de pufillis ueftris * Attendite uo 
bis. Si peccauerit in te frater tuus, in/ 
crepa illum, 52 fi poenitentiam egerit di 
mitte illi * Et fi fepties in die peccauerit 
in te, 52 fepties in die conuerfus fuerit 
ad te dices*Pcenitet me, dimittes illi. Et 
dixerut apoiloli dno* Adauge nobis fi 
dem* Dixit aute dominus* Si habueri 
tis fidem ficutgranumfinapis dixiffe- 
tis huic arbori moro,eradicare 52 tranfr 
plantare in mare, 52 obediffet uobis * 

Quis autem ueftrum habens feruum, 

arantem 


« 


5 


ΚΑΤΑ ΛΟΪΚΑΝ 


α^οτρδντα κ woz, αενοντα, ο§ ε/ι«λθοντζ Ικ 
τ αγ^ον \$& ευθεως 7Γ<χ|εΛθω^ αιιά7Γε<Λχζ,&.λ 
^ούχ/ε|9 &υτω. ίτοίμασΌρ τι cPa-smcfo 
■ετί^/^ωσ'ά/λενος (Γ/ακομεζ,αοζ «οαφά/Τ» 
ΚΑάτνϊω μζτ <χ ταυΤα ΚΟα 7τϊε/ 

cUl ον,μΗ χάξΐ /J ζχ&Ί^ ϋ'οΰλφ 1*ΐίνφ, ΟΤΙ 
ε7 τοΐκαμ τα Λαταχβε’υτα αυ^Ι 1 ; ου <Γοκω *. 
ούτως h_ 96 ^ νμ&σ',οτ&μ ττοιήοΊΐτζ 7 τάν τΛ 7 «λ 
«Γ/ αταχθεντα υ/ΛΪ^,λε^εΤε,οτ/ ο Γ δλο/ aX^f 
ct ίβ'μΐμ,οτι ο οφζίΧομζμ ■δτο/ί/σ'οο 7τε7ΓθζΗ ✓ 
xoc^Ui/;.^ Η^εΤο ty/ 7 Γθ£ενε<θαζ ccuto/j 
& ς ζε£ουααλζί/χ>ν^ αυτός εΓζκ^χετο <Ριαμ(' 

«του ΰ’αμαρα.ζ ml ya. λ/λα/ας» νΟ) ζι^χομί 
νο\) avVD ε/ς τζνα χώμπμ ουω-κ vtkcAx/j αυΤ^ 
«Γεκ<χ λε -arjoi αν^ες,οι isxctup 7ro^co0t/j»0 
διυτοί «ja/J quvlu) λε^οντες»} ηΣΟχ Vsr/sa/ 
τα ζλίπσΌμ /z/xa^i^ipcfco/j έ/ττε/υ αυτοΤς * 
άτό^ευθεντες ζπι^ίΐξοΑζ εαυτό t /ς τοΤς /ε^εϊτ/ 
<Λ/»·Η9ή * 7* νίΤ0 Ψ τω vzs&y&p αυτονς εκα 
6α^ί<θκσαν.Ι/ς ^ c/^ ccu^A/ ’ι^ωμ,οτι ’/άθκ ΐί7τε 
δ^εψεμ ,αετά φωνκς μζγάλκζ ^οξοί^ώμ τνμ 
^■εον,ίφ^ ΧτχζαΊρ ζί rl 'T^otfmvop ά του$ 

ντο(Γάς ccuTW ευχα^/δω /j αυ”^ 1 *. 0 αυτός 
οΌίμ&ξ!7ί{ξ*α7Γ0Κξίθίΐξ Λ ο ιησούς ζητζμ,ον 
χ> οι <Γεκα iKaSa^/cOwcfaViOi ^Ιννεα 7 γ£· ου 
χζ ευ^εθκσϊ/ζ υ 7 Γ 05 ^ε' 4 -αντες cTbva/ (Ροξαρίφ 
&ω, ζιμκ ο α?λοΓεν«ς ουτύσ*» 1(9^ Χπδζμ &υ - 
♦οίνα 5 ας ■ποξ’εύου,Η 7Π5/ς σΌυ αεαωκεν σ*ε, 
νπε^ωτκΟε/ς υπο^Ρίν (ρα^ιοΎχίωμ 7 τότί ζξ 

χετ^ κ βασιλεία 'TW θεου,&ττεκ^ίθ,κ αυτοΤσΉ)) 
έ/ττε^,ουκε^χεΤαζ η βασιλεία τ# θεόν /χετα 
^α^αΤ^Ηνεως,ου ζ^ονσΊμ 7 JW ω^ε,ζί’ /cToU 
εκβ/ζίΤου χκ^ι ν βασιλεία τ&> θεού «^υτο'ς ν / 
^.S/J \ 5 ΐμΛι·πζμ *7ΐ^ος τους /χαθκτας, ελευ 
οΌνταζ Η,αε^αζ ο ή WzBu/xhVste /xia/j r?iv κ / 
μζ^ΐύμ Τ® vys τ ανθ^ω-δτου ζΛ 7 /> 0 ουκ οψε ^ 
<θε* Hod (fovtftp υμ 7 μ , ’/^ου ώΛ, ircAcu εκθ * 
Μ« αζε-ελθζζΤε /λη ^ ^ζω^ε,ωασε^ ^ ιζ ^c5ja7ni 
ίι α^ά·7τ[»σα εκ^ υ·του^ανονε/5 τ) Wou^avo? 

λ&μττ& 


SECVNDVM LVGAM ι<Γ 9 

arantem aut pafcetem qui regrefTo de 
agro dicat illi ftatim tranfi recube 
no dicit illi, para quod eae ne, & precin 
ge te di miniftra mihi donec mandu <* 
cem di bibam , δ£ poft h^c maduca 62 
bibe tu? Nunquid gratia habet feruo 
illi,quia fecit q (ibi impata fuerat C’ No 
puto,Sic Si uos cu feceritis omnia qua: 
peepta funt uobis dicite, ferui inutiles 
ί umus.Quod debemus facere,fecimus* 
Et fadtu eil du iret Hierufalem,62 ipfe 
tranfibat per mediam Samaria 62 Ga/ 
iilieam^Et cum ingrederetur quoddam 
caftellum occurrerunt ei dece uiri lepro 
fi* Qui fteterut a loge, 62 ipfi leuauerut 
uoce dicetes»Iefu pceptor,miferere no 
ftri.Quos ut uidit,dixit illis Jte oftendi 
te uos facerdotibus» Et fadlumeftdu 
irent,mudati funt» Vnus aut ex illis ut 
uidit quod mudatus eflet^regreiTus eft 
cu magna uoce glorificas deu,62 ^peidit 
in faciem ad pedes eius,gratias agens 
ci»Et hic erat famaritanus ♦ Refpon^ 
dens autem Iefus dixit* Nonne decem 
mundati funt ? Et nouem ubi funtC* 
Non funt reperti rediife , ut darent 
gloriam deo, nifi hicalienigena*Et ait 
illi * Surge uade, quia fides tua te fat¬ 
uum fecinlnterrogatus autem a phari/ 
fitis quando ueniret regnu dei,refpon- 
dic eis di dixit» Non ueniet regnum dei 
cum obferuatione, neq^ dicent eccehic 
aut ecce illic»Ecce enim regnum dei in/ 
tra uos eil*Etaitad difdpulos fuos* 
Veniet dies quado defyderabitis uide 
re unu diei^i filq hois 62 no uidebitis»Et 
dicent uobis»Ecce hic,ecce illic, Nolite 

12Z 

ire,neq; fellemini* Na ficut fulgur coru 
fcas e regioe fupccelefti i ea q fub coelo e 

P fulget 


I 


17© Ε Γ ΑΓΓΕΛ-ΙΟ» 

λάμ&β,οντωξ iscU ο ν}οζ 'W αυθ^ω-δτου 
τη ίαμΐξά αυτ.^ωτσμ Μ ocuto/j ζτολλά 
&α%&μ , ngj/j οπτο^οκιμα&ΙΒαι asro f ym 
cc§ ταυΤκς.Μ)) καθώς tyiviro <$/ τα/ς fyul^afs 
τ μωε,ου τως ε^οΚ ROutyf τα/ς κ/χε°α;ς τ ijov 
Τ ccv$$u7&ovJi(&iop y %vrtvop , εΓά,αοαυ,Η)) lya 
fXf^oVTo/aXj/ πς ϊιμ($β.σ'ίισ'ΗΪ\%ΐμ νωε ε/ς τ5 
κ/Βωτο/;,ι^ κλθεμ ο κα7ακλυσ , <α.ο$,® αττω^ 
ΤιίΰΊμ α7ταντας + ο<α.ο/ως εχενετο τ 
Ημ’ί^αΐζ λωτ*κ$'ΐομ,ίζτινομ } κ'γό$<χΙομ,ί7Γ(ύ 
Τίοαν,ζφυτενομ,ωκο^ομνμ,Η Ji ίίμί^ο. \\ νΛ 
^ε /j λωτ <X7r« σ'οΛ/,αωμ εβ|ε|ε 7ru^> KOCt Sqo/J 
oujavoi /,κσα ^πωλεσ^ ατταντα.σ'κατά 
ταυτα ε 5 α/,κ ημΐ$& o vjce, Τ$) a^j&jwou <χ f 
7τοκαλυ7τ[έτοα» e/j εκε/νΗ τη κμ($α , ος Vsott 
Vari 'Τ37 ςΡώ<αατθ5,ΐ{9^ τα. σΉεύκ ccuT3) <$/τη 
ο<κ>'α, <uh κα7αβά7ω aja* αυτά,ΐφ^ ° $ 
ity^qi ο/λο/ως,^Η ε , δΓ/5^ε4'^ τω ha τα cari / 
σ'ω* Μ^ΚΜονευετε qj5| ^αυα/κοςΑωτ. ος ta/i 
3 ktkVh oridj 4·υχ£ώ aurou σωσ*#, WoAeotf 
cv^riwy ος Ιάν. Ιίττο^Η avrrlw, ^ooyovHa^ 
auTicu.Asiyco u/xT/j <vv ταντ» τη vukt/ εσΐν ·* 
τοα α η ύο ε7τ/ χλίμΗο'μιοίϊ,ο ε/ς 7ταραλκφθΗσ*ε 
το«, Η9^)ετε§ος αφε^Ηίτ'ετοά ♦ cMo εοΌντΟΧ 
I/lXhQovoOU· W/to αυ&',Η μία. ·δΓα^αλκψθκσε 
τοά,Η$)) η ετε^α &φ&Η<?ετ<χχ. . κοα αττοκρ// 
ί^εντες 7i(yo\j<fip Sculsj^ , t*tou kvj/SjO ΛI// 
ττεν auTo7s«-oVy i' σ'ω,αα,εκ'Ι' στωαχθκσΌντ^ 
<5\o/ 2 c£to/ » Ελε-ρε/ί 0 ττ|αβολίώ fcu/ToTo 1 
-7Γ§ος ^ cTq/j 7τάν7οτε '7^οσ'ευχεα)$ ? Η)) μ,Ηεκ / 
Hanf/^Asyco/J ♦ Kj /τκς τ/ς «μ %μ τινι -ετολα, 
i'/j θεομ /λΗφοβέ^αεν ,β ανθ^ωττο/; μ.Η $;Ί°ε/ 
τ&ομιν ♦Χκ^α εΓ'ε7/ s κν εν 7 η 7τολ<} ? κε /VH η)) η$ 
χετο '7%ο% 9 <ζ.\ι£μ 7\iy ουο’α* ίκ^ΙχΗσορ μΐοί / 
τγΟ τζοαντ/^/κ^ <uov» σοκ «θελκαε/ί ε-δτΐ 
χΐξονομ*μετοί cf^ τ.αυ7α ei-src/j <y[; \<χντωΛι 4 
2/j Θεο /J ου φοβδ/χαι 0αν'θ^ω·δ5·ο/; ουκ 
,αα/,ςΓ/αΓε &' -τ^εχ^ /xo/ koVv χκ^αν 7αν 
Ίκμ,ίκ ^ tKKVco αντίω, Ίνσ. μη s /ς τέλος ε^χο- 

ρίμΝ 


r EVAN GELI VM 

fulget,ita erit filius hominis in aie fua» 
Prirnu aut oportet illum multa pari,S£ 
reprobari a generatione hac.Et ficut fa 
dium eft in dieb 9 Noe, ita erit δί in die 
bus filrj hominis. Edebat,bibebat,uxo/ 
res ducebant, 6Γ dabad ad nuptias,ufcg 
in die quo intrauit Noe in arcam, 5! ue 
nit diluuiu^ perdidit oms.Similiter 6ζ 
ficut fadlu eft in diebus Lot ♦ Edebant 
bibebant,en1ebant,uendebant, planta, 
bant, adificabat, quo die aut extjr Lot 
a Sodomis,pluit igne fulphur de coe 
Ιο,δί omnes perdidit ♦ Secudu h^cerit 
quo die filius hominis reueiat? ♦ in iV 
ίο die qui fuerit in tedlo 6i uafa eius in 
domo, ne defcedat tollere illa, di qui in 
agro,fimiliter non redeat retro.Memo 
res eftote uxoris Lot. Quicuiq’ quefie^ 
rit anima fuam falua facere perdetilia. 
Et quicuq; perdiderit illam, uiuificabit 
eam.Dico uobisdn illa nodle erut duo 
in iedlo uno,unus affumetur δί alter re 
iinquetur.Du^ erunt molentes in unu 
una affumcd δί altera relinquet? . Et re - 
fpondentes dicunt illi. Vbi drie Ϊ Qui 
dixit illis. Vbicuq? fuerit cadauer, illuc 
congregabuntur δί aquilae, 

Dicebat aut di parabolam ad illos, 
quoniam oportet femper orare δί non 
deficere,dicens, Iudex quidam erat in 
quadam duitate, qui deu no timebat» 
δί homine no reuerebatur. Vidua aut 
quadam erat in duitate illa , δί uenie^ 
bat ad eum dicens. Vindica me de ad* 
uerfario meo. Et nolebat ad tempus. 
Poft h xc autem dixit intra fe. Etfi deui 
non timeo nec hominem reuereor,ta/ 
men quia moleila eft mihi haxuidua 
uindicabo illam, ne in npuiflBmo uetiP 

ens 


XVIII ΚΑΤΑ ΛΟΤΚΑΝ. 


μ(\/Η ν-ποτηαζχ <αε» Ιίπιμ cfti ο κυ^οξΛκ'ΰ/ 
<rtxtv τ! δ κρ/τΗ/ς φ\ αΛκ /tts λε-ρβ» δ<Λΐ $εχ 
βςου <ακ •?sroiKo , <J σίώ bicPixHcfijJ $\} ελ£' 
χτω// αυ7οΰ $17 βοων7ω// 7 %os αυτ°μ Ημέρας 
Hj γυκ'Τς,Φμ.ακ^οθυ/λω/; ε^ίχυ-ρΤ^λε^ω u/ 
μϊμ'ότι 7to(kV« <riw εκ^ϊκ novju iu7w/J tyV 7 α¬ 
χεί» wA&u o Vjoq, τ® ανθρώπου ελθωμ aja ευ/ 
jxVe οίώ zrisip επί f yyjq,* ΐιπεμ M W) Ί^όο, 
&uas t°us wsvroiGoVas εφ εαυτΊς, οτ< W//J 
JVna/o/ Φ ο/^ουθενδν7ας τ°υ\ λο/πους τ$ τγλ 
jcx6oAh/j 7αντ&υ» Ανθρωπο/ «Γυο ^νε'β /fcra/j ε/$ 
τδ /ijo/j τι^οσ'ει/Ιαίθ'α/,ο Ι/ς φΛ£/<Λ£ίο$ καί · 
ετε$ος ·ηλωνκς.δ φα^/σΐαος καθείς ^ος εαν 
r>/j ταυτατι^οσ'Ηυχε'ΡίΟ θεός ευ χβξΐΞωσοι, 
ct ίονκίΐμϊ ωοοσες οι λοιποί τ ^.νθ^ωττω/;* 
αρπαγές,α ^ίκοι,μοιχοι,Η καί ως δυτος δ η 
λωνκς,νκ^εύω cP /ς TW σ'αββάτϊί,οετΓοΤ'εκοίτω 
•jraiTa oVa κτω,α^Μφ)) δ 7ελωι/Η5 /χακ^οθεμ 
ί5ως,δυκ «Θελε /J ouJ^ τ®υς οφθαλμούς ε/ς Τ 


oujca/o/J δ^οα, αλ?ν ετυτί^ε// ε/ς 2$ sijfros αυ/ 
τλε'ίωμ,δ θεος’/λοαθπ?/ <uo/ a,u.aj7coAco* 
Λεπο υ/λ7//,κα7ε'βχ δυτο$ Τ'εΤ'ικα/ωμ.ε'νος εις 
-£// ο/κο /j δευτο^,κ εκείνος» δ'τ/ εσάς δ v-^oS/j 
Ιαυι°// 7απ&νω3τΗ(η7<χι, ο Τΐ 7<X7ravw/j εαυτόν 
v-j-uGK^oit^njfJcrEcpejojUQ αυ7ω καί 7α β^εφκ, 
7να αυ-^Α7 αεί[ mjviciVvTVJ δ/ /Λαθκ7α/ επε/ 

τιμΗσ'αρ &υι°7ς» δ q ΙΗΣΟϊΣ 7ΐ£οσ'καλεσ'ά-' 
jjSjuos Ϊχυ7α ε/7τε//»αφ£τε7ά πα/Τ' /a ε^χεΤ^α* 
'7ΐ$ΰς με,Φμπ κωλυε7ε αυτά»^ 
τωμ ^37// η £>α<Λλε/α το^ ^eou»A<u.h/J λε-ρω 
ΙμΊμ,ος \αμ μη <Νξκ7οο 'dw &ασ'ιλείαμ το\Ζ* 
6εδ ως τταίΛ'ο^υ,ου <α.Ηε/αελθκ είς αυ7ίώ* καί 
ίπχξωτΗατεμ βς ο^χωμ αυτ λείω/ν,Δ/Τ'άσ'κα 
λε ccyccQtji π ο/«σας Ίωημ οίωνιομ κλκ^ονο/ 
μΗ<τω;ίΐ7Γΐμ q αυΊωδ ιηΤΟιΣ J i λεΓ <Js a/ 

Γαθο,θ;ουΤν/ςδίΓαΘύς,ε//Λκ^ζδ θεος*7ας <//τ°/ 
λάϊ ο/Τ ^><λη (Λο/χει/σ^ί,^Η φονεύω,(Λ η κλε*^ $ 
/ah ^y^OiO.ttfTujKV^TiVa το/ί 7ΓΛτε^α σ*ο« 
Ηδή'Ηώ μΗτΐςβ. αΌυ,ο Ιιττεμ - ΤΛυτα 

■»*ά»ΤΛ 


SECVNDVM LVCAM, ΐγΐ 

ens fugillet me. Ait autedns*Audite 
^d iudexini^tatis dicit.De? aut no fa/ 
det uindi&a eled:oi^ fuoru damantiu 
ad fe die ac nod;e,& longanimis fug iL· 
lis ? Dico uobisg? faciet uindid:aillo 72 
cito *Verumtame filius hois cmuuene 
rit,putas iueniet fide in terra" Dixit au 
tem S£ ad quofda qui in fe confidebant 
tancp iufti di arpernabant? ceteros, pa 
rabolam iftam» Duo homines afcen/ 
debant in templu ut orarent,unus pha 
rifa:us di alter publicanus, Pharifeus 
ilanSjh^c apud fe orabat» Deus gratia 
as ago tibi, quia no fum ficut ceteri ho 
mines, raptores, iniufti, adulteri,uelut 
edam hic publicanus» Ieiuno bis in iab 
bato,decimas do oium quce polTideo. 
Et publicanus a loge ftans nolebat nec 
oculos ad ccelu leuare, fed percutiebat 
peplus fuu dices»Deus propitius efto 
mihi peccatori ♦ Dico uobis, defcendit 
hic iuftificatus in domum fuam maois 
cp ille, quia omnis qui fe exaltat humi/ 
liabitur, di qui fe humiliat exaltabitur* 
Afferebant autem ad eum di infantes, 
ut eos tangeret»Quodcum uiderent di 
fdpuli increpabat illos, Iefus aut ad fe 
uocans illos dixit,Sinitc pueros uenire 
ad me,&nolite uetare eos ,T alium eil 
em regnu dei, Ame dico uobis,qcunqj 
no accepit regnu dei ficut puer,no itra/ 
bit in illud.Et iterrogauit eu quida pri/ 
ceps dices» Magifter bone,qd facies ui' 
ta sterna poifideboCDixit autem ei Ie 
fus,Quid me dicis bonu» Nemo bon 9 
nifi folus deus»Mandata ηόίΙί,Νό oc/ 
cides,tio mcechaberis,non furtu facies, 
non falfum teftimonium dices, hono/ 
ra patre tuu& matre tua»Qui ait,Hsec 

P z omnia 


. ΐη% ΒϊΑΓΓΕΛΪ ΟΝ 

ττάντα Ιφυλα|ά<α>φ εκ νεοτχτος /λου.ακον / 
cfccij ταυτα ο iHSOrS ζι·&ψ·ανΊ$ Λη 
l/j οΌΐ λε/πα, · 2 δ·άντα oVcc ε'χβς 7 τώλκαΌμ * 
Λά^ός -πΤωχοΤς, *Ι 0 3 ^Kcrtxujo/i 
«$/ ου^ανω, κοά c Γεΐί^ο <χχοΛου^β *· 
ο ακούσας ταυτα, 7τε£Τλυ7τ(§Κ ε^ε'υετσ» 

Hpyoop 7Γλουσ 1 /©-' crtpoJ^oc» /cT co/j hvTOfl 

6 , ■¥ 

Ο .ΙΗΣΟΤ2 7τε^/λυ7Γ0^ ytvop-ivop > ίΐπζμ.» 

7 τως ΛσΧολως ot τα χώματα εχοντεςεια 1 

εΤνεύτοντού ε/ς t{u) βασιλεία// “W θεόν*, ευ-' 


Ηολωτε^ομ -yaj £5ΐρ χά.μπ’λορ ^ιοί'Γξνμα^ 
Ιλιοίξ^αφ'ίχΡ'ΰξ lto J £/\Q&/J } H ττΤίονα^ιορ \ΐξ 'tius 
&α<Λλείοί// Ί3? Θεοί/ ίκϊίλΟβμ » trzs-o/j J£ ο / &/ 
κβάντες. >0) 7/'ς Att/cc/^ σωΘ$να/;ο '-j ε/^ε/ί s 
7α α</'οωατα 7ra^a οενΘ^οο'δτο/ς cfaoa7a ε5//ί 
^τΛ^αΤω Θεω,Ε/7τε// ^ ο 7τε7^ος//^ου κ^ς 
φΗχαμεμ πάντα >0) ΗΧΟλΧβΗο'αμέμ σΌ/.ο <ΑΙ 
αυτοΤς, a<uiu> λεΓω v/xty , οτ/ oikM? 
gs /μος αφχκε// o/KfocVjiirovfsjH οε^ελφους* κ 
ΓυναΤκα,κ τε'κνα ενεκε// 'f βασ7λεια$ r θεδ ,ο$ 
ουμη άτΡλαβχτ^απΤνασ'/'ονα εν7ω καί£ω7# 
7φ Wj 7S Sc /ων; 7ω ε^χο^αενω ^ωκν αιωνιομ * 
sra^aXaJoco/j τους άω^εκα Ιίττε// τ^οζ 
δευτους ,’/^ουδςνα^αίυο,αε// ε /s )^οσ'ωλνμβ. 
η)) τεΛείΟυ/τετ^ πάντα τα7 £ ^ σ ί α < α * ν<Χί ^ 0£ 
'7%οφΗπ$ν ί]ω T3) ^v0^w7ry*T5-ct^cccfo 
0 /Wt^to 7ς εΘνεσνμ, >y iV^/XOfioTTctt . 
ίφ)) u£§;d&xoVre& , «MiTfucQ-Hrtr^, Κ9^ 
£υα5/'}'^ σ ' αντ£ 3 ουδτοκτ svovrfip άυτο /J ,&Ίη 
Ί ίμΙ^α τη Τξίτπ Scva 5 KV£Tcii,KCid αυτό/ ouJV^ 
τοΰτωρ cUvhkolv, ®Ημτο ψμα τούτο κεν 
χ^νμμίνορ ά«Ι ccwffij W) ονκ ί'ν/νώσ'κο /j τ& 
Χεγο>ενα * Εγενετό άένυ Ί^ 1 iyj ‘1&Ρ 

tiVTbphc, /ε^χω.τυφλο'ς τ/ς εκάθχίο πα^α 
^ria/ ocTo// ^ooOcfrw/.u ακουσας οχλου 
^■/ciTro^Uo/xtvot^ επαυθάνετο τ ί Ϊιη τούτο * 
Ι%7ΓΗγγβλαμ Χέ δευί^,οτ/ΙΗΣΟΧΣ ο να^ω 
ί^Τος 7Γα^ε^χετα/«Κ0α εβο > «σ'ε λεΓω//*.ΐΗΣΟχ 

§2 biintfop μι ♦ Η9^ «ί ^οάγοντες . 


ϊ·®ϊτψ.8>ρ 


L. ·. 


•EVANGELiVM 

omnia feruaui a muentute mea» Qa©· 
audito Iefus,ait ei*Adhuc unu tibi de; 
efhQmnia qu^cumq; habes uende 62 
diitfibue pauperibus , δί habebis the/, 
fauru in coeio>&ueni fequere mc»His il¬ 
le auditis contriilatus eft, quia diues , 
erat ualde^ Videns aut lefus ilium ttL* > 
ilemfadu^dixitQ^ difficile qui pecu¬ 
nias habent in regnum dei intrabunt; 
Faciiiuseftenim camelum perforame- 
acus tranfire, cp diuitem intrare inte^ 
gnum dei»Et dixerunt qui'audierant ;· 
Et qs poteft falu 9 fleri> At ille ait.Q ixe 
impoffibilia funt apud homines,poiTi/ 
biiia funt apud deum. Ait aut Petrus * 
Ecce nos dimifimus omnia di fecuti fu 
muste.Qui dixit eis» A me dico uobis 3 
nemo eft qui reliquit domu autpareti- 
tes,aut fratres,aut uxore,aut liberos^- 
pter regnum dei,qui no recipiat multo 
plura in hoc temporc,6£ in feculo ■futu¬ 
ro uiram sterna. Aflumpfit autem le/ 
fus duodecim , δί a it illis» Ecce afcendA 
mus. Hiero fofymam, 62 coiummabum· 
tur omnia qua: fcripta funt per pphc^ 
tas de filio hominis.Tradetur em gen/ 
tibus,62 iliudetur,62 contumeliis afficie 
tur, 62 confpuetur,62 poftcp flagellaue- 
rint occidet eum > 62 die tertia refurget* 
Et ipfi nihil horu intellexerunuEt erat 
uerbum iftud abfconditum ab eis >S2 
nonintelligebant quas dicebantur;Fa/ 
dum eft autem cum appropinquaret 
Hiericho, cacus quidam fedebat fecus 
uiam mendicans . Et cum audiret tur^ 
bam pratereuntem,interrogabat quid 
hoc eifenDixerut aut efq> lefus nasa- 
renuis tranfiret.Et clamauit dicens Jefu. 
fili Dauid miferere meuEt q praibanc 
^ Γ - ,Ί? ·“ . increpabant 


ΚΑΤΑ ΑΟΓΚΑΝ 

Χτσιτίμωμ αυΊ&^,Ίυα ΟιωπΗσγ&ντος $ί ι?λ 
λω μαϊλομ Χκςαζεμ , ψ Λκβ/Λ' Ι’λίπα'ομ με* 
δασείς JX ο ϊΗΣΟΤΣ ίκελευαεμ αυτομ δεχθκ/ 
μαι τι^οζ αυ$μ · ^γχ/σαντος q ctuTS) Ιέ-η 
ςωτχαεμ y av£p λί'γωμ^τι dot 0 ελβς 7 toihVco · 
θ <& ϊινημ, κνςιε, 7vot &να&λε'.}.ω» ο ΙΗ - 
ΤΟΧΣ ίιζπμ αυΊ^,ανάβλεψο/ι,Η 7π5/ς σΐιΐ 
οΧαωκεμ dt,Kcd παςαχςίίμα οίνεβλεψε /j i^gq 
«κολουθ<1 otuls^ (Ροξά^ώμ τομ 0εο /J.KOCt 7τΧς 
ο λαο$ /cAw^ Χ<Ρύ}Ηεμ αινομ θεω*κα/ εισίλ 
βω /J ^ηίςχέϊο 'rbub )εςιχω ♦ ’κΡου ccvhj ovo 
/ χατι καλον/χενος ^ακχαΤος. &υτο'ς η/ι 
«^ χ/τελωνκς. οντος «/; ■δτλούο'/ος,^ί) ^ 
^HTeVa/J tf/J ΙΗΣΟϊΝ T/Q Isi/I.HOU OUR Hcf u 
*<χτο Sfsro' Ί3) οχλου, ο τι τη Ηλικία μικςοα 
£μ,& π$ο<Ρξαμωμ Χμ^ο^εμ, &νεβ« tiridV' 
κο μοςοααμρναί^Η &utov,ot/ cT /εκεπ/Η s χμελ 
λεμ Λ ε^χείθαι* κ)| κλί)ε/ι W/ 2>'/ι τόπομ 
ίχναβλε'^αί ο ΙΗΣΟχΣίκΡεμ δςνδ'/ι,ν^ ^εμ 
j 7[^oa' αυτομ^ακχαΤε carsiVas κατάβχθ/,σ'Η 
μεςομ youp y\> Ί$ ο iKCp do\) cTq με μαναι, 

KOU <Zt7£vVoiO·* κατ^κ UTS-ScTtfcXT-O OiUTOl/ 

χαίςωμ * tfgyj ’ι^όμτεσ'απαμτεα <Ρ/είο'γ·γυ 
%ομ λεγομτίξ , ο τι ζταςά α/χά^τωλω αν / 
^ςίειαχλθεμ καταλυσΌα* 5 α 8 εις ^^ακχαΤο? 
Χιπερ 'TTfoa' το/ι κνςιομ * 7<Γου τα πμιαΉ 
tffir νπαςχομτωμ μον κνςιε JVc/V/x/ το~α 
τί[ωχο7ο' * Μ 5 ^) ζιτιμ®^ τί εανχοφάμτχ / 

σΌί, αποΜ^ωμι τετςατελούν ♦ ε/7τε/ι Λε 
-7Γ§ο(5 ccuttj/j ο ΐΒΣΟίΣ,οτι ακμές ο μ αωτχςία 
V οικφ τούτφ ty εμετό* καθότι Μ5^ / 

τος ν)ο'ς αβ^αά/χ ε5//ι, χλ^εμ γχ/ρ ο tjod 
'W αμ^ςάπον ^ητηοΌΚ cr&cfat το awo 
AwAoV, cckouoVtco/j Jt αυτ’ίν ταντα 
'7ΐ$α<&εΐ<* Ιπτεμ 7 raj α&ολίω . cTi<xto 
<xwrI/voc/ /ε^ς<χλΗ(α,>0) cTok^v auTous,o7/ ττ§α 
XjN/ixot <υ.ε^ν^ η Sad /λεία τ θεού αμαφαίμε/ 
oty, εητεμ οωι/ά/ιθ^ω^ος τις ΙυΓενιίς £7το^ει/θ« 
εις χω^α/ι μακ^ά^ι λα£&ρ «αυ7ω βασιλείας 

ΚΟίί Wosjiloie 


SECVNDVM LVCAM I7J 

increpabant eum ut taceret. Ipfe uero 
multo magis clamabat, fili Dauid, mi- 
fcrcrcmei T Stans aut Iefusiuffit illum 
adduci ad fc,Et cum appropinquaflet, 
interrogauit illum dices * Quid tibi uis 
faciamC At ille dixit»Domine ut uifum 
rccipiam.Et Iefus dixit ei» Afpice»Fides 
tua te faluum fccit.Etconfeilim uifum- 
accepit, fequebatur illu, magnificans 
deum. Et omnis plebs ut uidit, dedit 
laudem deo. 

Et ingrefius perabulabat Hiericho. XIX 
Et ecce uir nomie Zaccha: 9 ,^ hic prin¬ 
ceps erat publicanorum , δί ipie diues* 

Et qu^rebat uidere Iefum quis eflet,6i 
non poterat prx turba,quia flatura pu 
filius erat.Et procurrens afcendit in at/ 
borem fycomorum ut uidereteu nam 
illae erat tranfiturus. Et cu ueniiTet ad 
locum,fufpiciens Iefus uidit illum,&di 
xit ad eum. Zacchoe feflinans defeeti 
de,quia hodie i domo tua oportet me 
manere. Et feflinans defeendit, &exce 
pit illum gaudens.Et cum uiderent om 
nes murmurabant dicetes, q? ad homi/ 
nem peccatore diuertiffet. Stans aute 
Zaccho 9 dixit adlefum.Ecce dimidiu 
bonorum meorum do paugibus, 8C fi 
quid alique defraudaui,reddo quadru 
pium. Ait Iefus ad eum. hodie falus 
domui huic fadta e(l,eo q? δί ipfe filius 
fit Abraho* Venit enim filius hominis 
quorere δί faluu facere quod perierat* 

Hoc illis audientibus adqcies dixit pa/ 
raboIam,eo q? efTet prope Hierufalem, 

Et quia exiflimabant q» confeflim re¬ 
gnum dei manifeflaretur. Dixit ergo 
Homo quidam nobilis abrjt in regio*- 
nem loginqua ut acciperet fibi regnu · 

P 3 δζ reuerti 


EV AN GELI V Μ 


ΒιΑγγεΔιΟι^ 

^ίίν'Ττο^εψοί/,καλεό'ας ‘^Ικα <ΓοϋΑου$Ιά« 
‘W ’εύ'ωκεμ αυτοί® <Νκα μ. μ cie , , hnrtp 

■7Γ£ος αυίου^,τι^αφματευταίθε εωί ϊ^χομαι 
οι dV ττολί'τα/ αυΤΖΟ ίμί&ουν αυ&'/Μφ)} a-rtis 
s&Xap 7t^2(f?j r Jaip ο'&ισ'ω aww λεβάντες* ou 
^ίΧομ^μ.τουτομ ξ,α.σ'ιλίνο'αι ίϋρύμαξ* >y εΓε 
νέτο φν επανελθεί/; &υτον ?ναβοντ<χτ{ώ 
^AaiXticnp } (cSiiyrtp φώνκθί3ναι &υ7ω7ού® cf 1 # 
λου®τούτου® ο/ς ε^ωκε/; το afyijfiop , 7να 
•^ν&,ΤΓ®, τϊ Λε^αφ/λατενοατο* πα^ε^ενε 
το Jlc ο τρωτός λεΓω/;* κύ^/ε η /λνάς σ*ου τι^ο 

σ^φάσ'ατο cTsKa/u/aoVROd ε/7τε/> ScuT^ 1 , tu 

ξίφαθε cPoi /λε, cr/ εν ελαχ /stp 7U5oq \yiVtip 
&ί c^oucrVcc/j εχω/; επάνω <^εκα πο # λεω/;*Η)) 
Ιλθε/ι ο cTeuTEjos λε’Γων.κύ^/ε η /xvoc® εποί 
Η&μ πεντε <ανας,!»·23-ε/; q >0) toutco* η)) cru fi/ 
tf5S επάνω πεντε 35·ολεων*»ί)| εΤε^ός νλθεν λεχ* 
■κυ^ίε,’/εί'ου Η,ανάς.σΌυ h/j f /χο/ι άποχΘ/λενκν 
tyTrfovcPayca, εφοβρύ/ΛΝ /j φά^Τε, οτ/ ανθρω / 
ττός austfec® t/ α/^εις ο ουκ ε^χκας,Η)) Bspfje® 
ο ουκ Vcsrega® * λε^-β αυ^ ♦ εκ τ 5ομαίόζ 
σΐυ Χ^/νω at πονκ^ε ςΓουλε,κοΙ'ε/ς,οτ/ εγω'αν 
β^ω-δτος frusto® ε//Α; <%ω/; ο ουκ ε^κκα 
βί^ωρ ο ουκ tWeija*^ cA /ά τ’ί ουκ εάωκα® 
τ> αρ yfyiop μον επ»Ί> am^a/J η)) εγω έλθω// 
ota? τοκω cx/J ϊ'ττςαξα αυτό, καί,,τοΐ® παρεδω 
rt/j ε<πε/ι,ο:ρατε ccmccuT® oiuj μνάρ, κ5) cAotis 
τάς ςΓεκα /χνάς εχον7/*κ)) Ιίττορ οίυ7ω,κυ 
j /ε ε'χβ ςΓε'κα ,ανάζ.λεφω ^ ν/χ?/), οτι παντ I 
%S~ εχοντ/ ^οθ«νετα/,<Χ7το Jc Τ3) /χκ εχοντ* 
ο ε’χΡί άρθκσ'ετα/ cc&tt.VW } zrXHp τούςεχ 
8jou® /xou εκείνου®,τον® /χη θελΗσαντά® μ.ε 
^ασ'/λευσ'α/ ε^&υτού® α^αφετε ω^ε,0 χα7α 
αφά^ατε ε^α^οίθεν /χ#,θ ε/πων ταυϊα,ετΡ' 
^ευετο ε/χ^οιθεν αναβαίνων ε/® /ε^ο^λυ/χα 
ϊφί}) Ιγέμζτο ωσ* nyyufip ε/ς ^κ^φαφίί^ 
Bk^oc/j/cc/j ttjoV το το καλού/ 

pStfop ίλωωμ, &7Γ£5θΧε c Νο <$/ μα$Η^ 
0$ avW \m<x>p fr υ’δτάφετε itrftrtw κατΙ/ 

® α»τ* 


® reuerti» Vocatis autem decem femfg 
fuis,dedit eis dece minas>& ait ad illos» 
Ncoociamini dum uenio»Ques aute 

O 

eius oderant euin,6i miferunt legatio/ 
nem poft illu dicentes*N olumus hunc 
regnare fuper nos* Et fadtu eil ut rediV 
ret accepto regno , & iuffit uocari illos 
feruos ad fe quibus dedit pecuniam,u£ 
fciret quantu quifq; negodatus eflet ♦ 
Venit aut prim^ dices* Domine,mina 
tua decem minas acquifiuit^Et ait illi» 
Euge bone ferue.quia in modicofuifti 
iidelis,eris poteftate habens fuper de/ 
cem ciuitates.Et alter uenitdicens*Dne 
mina tua fecit quiq^ minas, di huic ait,. 
Et tu efto fuper quiiiq; ciuitates* Et ai/ 
ter uenit dices* Dne,ecce mina tua qua 
habui repofitam in fudario, timui em 
te, quia homo aufterus es, tollis quod 
no pofuiili,6{ metis qcf non feminaili» 
Dixit ei * De ore tuo te iudicabo ferue 
nequa *Sdebas q> ego homo au Pierus 
fum,toilens quod no pofui, 6C metens 
quod non feminaui * Et quare non de^ 
difti pecuniam meam ad menfam, di 
ego ueniens, cu ufuris utiq^ exegiiTem 
illudcEt ailantibus dixit. Auferte ab il 
lo minam, di date illi q dece minas ha* 
betEt dixerunt ei. Domine, habet de/ 
cem minas ♦ Dico enim uobis^qd' otn^ 
ni habenti dabitur, ab eo aut qui non 
habet,6i quod habet auferetur ab eo * 
Ve^tn inimicos meos illos q noluerut 
me regnare fug fe adducite huc, di in^ 
terfidte ante me.Et his dicflis^pcedebat 
afcendes Hierofolyma * Et fablu eft cu 
ap^ppinqfTet ad Bethphage di Betha^ 
nia, iuxta mote qui uocaP oliueti,mifit 
duosdifcipuios fuos dices* Ite in caftel 

Ium quod 


KAtA ΛΟΤΚΑΝ* 


μαμτι κωμχμ * yj μ iid*srof£Uo/A£/JOi \uf η - 
&tTt ^τωλο /J (Ρί^ίμιμομ ίύρομ ου2χε/'ς wcj 
« τότε δί^θ^ωττω/; \κά%ι<ημ , λύσα/ιτεο* ctu/ 
To/j αγά'^ίίε* KOU εά// τ/σι/μαο* ε^ωτα 
«Γ/α τ/ λύετε, ούτως ε^οΤε αυ^ 1 > οτ/ ο κύ 
f /©Ε αυτού Χξίίαμ ίχ& * αττελ^εγ/τες cAi 
e/ amsocA^lJo/ iufo/; κα^ως I/zce/j au / 
το“σ* λυο//τω//2\.ε ccutw/j to/j πωλομ f ttl 
ττομ οι κνριοι αυτού τδφοσ αυτουσ ,. τϊ 
λύετε τομ τ&ωλομ ·οι 2u ϊπτομ , ο κύ ^ 
fi©·' αυτού Χξίί&μ εχβ,κοα Vyayop αυ 
το// 7 tj ocT το' /j ιηςΟϊν » κοα £7riff4a/i 
τεσ εαυτω /j τα ) μάτια \ί γΙ το/ι 7τωλο//, 
ε-δτεβί&ασα/; το// ΙΗΣΟΤΝ* πο^ευο/ 

{ώύου 2ιε ζςυτού U7r£Sf«///»uo// τά ί/χά^ 
τ/α δίυτω// <$/τύ ού'ω, \yyi"lopTOQ 2c* 
αυτού /u/V τγ^οοττη κατάβασβ τού ofouo* 
τ«// ελα/ω// > η^ξαμτο άτχαμ το •δτλύ^©·'' 
τ»// /χαθκτω// χαίςομτεσ ’αίμβμ τομ ^ε/ 
e// φω//Η μ,ε^άλΗ 7rif( τ-ασω// ω /j f/cAo/j 
«Γαυά^χεω// λεγο/ιτεσ** ευλο'^κ/λίΐύ©' ο ε^ 
χο , /Λυ© > ' βασ/λευσ* <yv ο/ιοΑατ/ κυρίου* 
ίιρ'μκ ψΰυξαρω,κοά ^οξα $> ύψ/δο/ο* * 
καί Tipecr τωμ φαςίσαίωμ asro Ί3? 
οχλου ίΓ&ομ 7 rfoo* αυτο /J ♦ ύ\ύάσχαλε, 
Ιτζ-ιτίμΗοΌμ τοΊα" μοβΗτ&Ίσ’ tfov + v^jay 
7Γ οκξι^ηΐσ ίΐ7Γ£μ οίντοΊζ » λε -yco νμίμ,ο^ 
τι \άμ ουτοι σΊντ&Ησωσιμ οι λί^οι κΐΚξά/ 
\ομταΧ ♦ ως nyyi&p )<Ρωμ τίω η το - 
λι//, εκλαυσε /j έΰίαυτΗ Tiiycop ,οτι \ι ε- 


ypc οσ σύ ♦ κα; φε τη πμίςα σου ταύ 

τη τα-Σε -foo* ΙίξΗμκμ σου , //ου 2\.ε εκ^ύ^Η 
α7το' οφ^αλ/χω// σου» ο τι κξουσ/// Η/χε^Λί 
ετπ' σε* ·3τε£/&α ’λ.ουσ’ιμ οι εχ^οί σου, 

χάρακα σο/ ♦ κοα ττε^/κυκλωσουσι/ι σε, 
&ανί\ονσίμ σε ττάι/το^ε//, ί^αφ/ούσ/'/ι 
σε,^ ταΤεκνα σου <$/ tfo/ ♦ κοα ουκ αφκσ«/ 
οΊμ <νυ σο/ λ/θο/ζ ε7τ/ λίθον,ανθών ουκ εΓνως Τ 
ί ίζε·/σκθ7Γ«ς Ιιο^λθων ί/ς τ'ιςομ 

Χξ&το 


SECVNDVM LVCAM* I7f 

lum quod contra uos eft ♦ In quod in/ 
troeuntes, inuenietis pullum afina; al¬ 
ligatum, cui nemo unc^ hominum in/ 
fedit, foluite illu 8C adducite * Et fi quis 
uos interrogauerit, quare foluitis, fic 
dicetisei,quia dominus operam eius 
defyderat«. Abierunt autem qui miffl 
erant,8£ inuenerunt ficut dixit illis dati 
tem pullum, Soluentibus autem illis 
pullum,dixerunt domini eius ad illos· 
Quid foluitis pullumCAt illi dixerunt. 
Quia dominus eius operam defydes 
rat*Et duxerunt illum ad IefunuEt 
iniecflis ueftimentis fuisfuper puliu, 
impofuerunt lefum, Eunte autem illo 
fubfternebant ueftimenta fua inuia* 
Et cum appropinquaret iam ad de/ 
fcenfum montis oliueti>cceperunt om¬ 
nis multitudo difcipulorum, gauden/ 
tes laudare deum uoce magna fuper 
omnibus quas uiderant uirtutibus di/ 
centes. Benedicius qui uenit lex in no 
mine dhi,pax in coelo,6C gloria in altiE 
fimis* Et quidam pharifeo?: de turbis 
dixerunt ad illmMagifter increpa difei 
pulos tuos.Quib? ipfe ait»Dico uobis· 
qd‘fi hi tacuerint, mox lapides clama 
bunt*Et ut appropinquauit, uidens ci^ 
uitatem fleuit fuper illam dicens.Quia 
fi cognouiifes 6C tu, Et quidem in hac 
die tua qu& ad pacem tibi,nunc autem 
abfcddita funt ab oculis tuis» Quia ue- 
nient dies in te, di circumdabunt te ini/ 
mici tui uallo, di cingent te, di coan^ 
guftabunt te undiq? , di folo a:qua^> 
buntte,& filios tuos qui in te funt» 
Et non relinquent in te lapidem fupec 
lapidem,eo q? non cognoueris tempus 
uifitattonis tu^.Et inoreffus in teplum 

0 ΤΛ 1 

y 4 coepie 


εγδγγελϊον 


EVAN GELI VM 


i 7 <r 


filaro Ικ&α/&ιβρ τους ζ^ωλοΰΰτΛξ yj au/ 
καί αγοράζοντας, As-yco/u &υτο7$* Γε'7501 
ττ[ αι,οτι η oiKc s /xou ο/χος οτ§σσο^χΗ§ %hp * 
ν/χθς c& Scuto/j l7ro»»VaTe σπήλαιο μ AhsG/v 
n/j άίςΓάακω/; to καθ’ Ημίςαμ ψ Ιοά 1 7ε/ 
fano'/ 0 οι -γ^αμματοα ϊ$ήτνρ 

Scuto/j %πε·ολίσΌΙ,Μά e/ τρωτοί τον λαοά*, 
ΗΟά ονχ £0 ψσ'κομ το τι τδΟΐήσωσΊμ. ό λαός 
άττας ϊβ^κ^ίματ άυτοΰ άχονω/ι*. 
κά/ ί^ετο,^ύ /χ<α άΑ 7 Η/χί^ω/.' \κζ'νωμ 7 
cT/ (ΓάσΉο/ιτος &υτ Τ λα o/j $ Τ&ά 1 /£f<G>V$A 
1υα*^Ελ/3ο/Λ(/« > t7T£SxoU/J οι &fXiz$ee, Η9^) 
Γρα,α/χατθς ααυ τσ 7 $ τ^εοβυτε^ο^Η)) ίιτ&ομ 
πξοξ αυτνμ λήγονη^ιζτζ ημΊμ ty/ zyoicc c/^ 
ουσ*/α ταυτα -δτοιΘςρΗΤ/ς &&/) ο «Τούς αοι 
c/^oua/a/J ΤαυτΖίΟ; Α ιΡκξϊ&ις Αίίππμ 7 !^ος 
Scuto υς.Ε^ωτκο’ω ν/χαζ χα^ω Χνα.λο'γομ 0 
’ίιπατΐ μοι,ΤΌ &a7f[ /crictot ιωάννον cu^avS 

χ/ν,κ c^, άν 0£&>7r ω /ijoi cft ααυελο^ι'σ'αν'? 0 Trgos 
ίαυτονς Αε^ονΤες/οτι εά /j ίίπωμ&μ c^, ου^α 
υου,ερθ,Λ'/ά τι otto ουχ i7ri'5iuVaT£ άυ7ω^εά/ί 
ίΐτζωμβΐ/ Wtf άνθ^ωτΓώ^,-δτάς-ο-λαοί xa/ 
ταλϊ^άσΏ η μ αζ, τη π ©-* 7<*£ %hp *ιω 
άννΖα; π$ο<ρήτΙιυ ϊιναι,κοά απζκξίθχσαμ μη 
h^tvai W^£/j, 0 o ιηςοτς Ι/ττε/ι &υτο7ς« 
ου ε-^ω λε-^ω υ^α?/) $/ ζτοία ζ/^ουοΊα ταυ/ 
τα 7το/ω* κ^|ατο τι^ος to/j λαο/ν, λί^&μ 
*rfw ^τα^αβοΑΖώ ταυτάχ>* Av^6>7ros $5 εφ^/' 
τ61 ισζμ Sc/x τ-ελωνα καί ο/^εάοτο ocuto/j 7ε / 
ίοΡ7°'5,Ηθα α.7Γζ^ήμΗ(Τεμ χβο'ν ους /χοίρους*0 
«$/ χοί^ω ^ττε'ίβλε/; ττ§ος τους 7 ΪΟ) Γ)' ου ' ! 5 
tPoyAo/u, 7 t/a 0:71-0 τοί; χαρ7τον τοί; ά^^ελω 
νος cTScr·//; &υτω*οι 7 £ω £')' 0 ' , άε/^αντες au/ 
το/;» c/^cc^iS^Aa/j κινο'μ, mu 'n$o<rt%tT ετ/ 
ΐσ-ε/λφα/ ζτζξομ cPovAo/j ,οι χαχβνο/υ ^εί' 

^Οί/τες ΗΟα &τ;/χάσ*αντε5, βψ.ττί^&λϋ.μ χε / 
νο/;* κοα 'Tt^oai^iro τχ(μ\αι τ^ϊτομ , ο; 2.ε 
χοα τουτομ '7^αυ/χατ/σΌΜ/τες,ε|ε'^αΑο/υ»4 ;^ 
tto/j ^ ο xup/os 7 W &/Χ7τελ&3νος ♦ τι ποιήσω , 

ττι/λψω 


ccepit eccere uendentesin illo δ£ εβίεβ^ 
tes> dicens illis . Saiptum eft, quia do,/ 
mus mea domus orationis eftA r os au 
tem feaftis illam fpeluncam latronu^ 
Et erat docens cottidie in templo ♦Prin 
opes autem facerdotum, K fcrib^, 8& 
primores plebis quaerebant illum per/ 
dere,& non inueniebant quid face^ 
rentOmnis enim populusfufpenfus 
erat audiens illum* 

Etfadtum eft in una dierum doceri 
te illo populu in teplo 6C euangelizan/ 
te,conuenerunt principes facerdotum, 
δί fcriba; cum femoribus,^ aiuntad il¬ 
lum dicetes* Dic nobis in qua potefta- 
te hiec facisCAut quis eft qui dedit tibi 
hanc poteftate, Riides aut Iefus dixit 
ad illosJnterrogabo uos 61 ego unum 
ucrbu» Rridete 6t mihi, Baptifmu Io- 
annis de ccelo crar,an ex hominibus C 
At illi cogitabant intra fe dicetes*Quia 
fi dixerimus dc: cocio,dicet,Quare ergo 
no credidiftis illiC Si aut dixerimus ex 
hominibus, plebs uniuerfa lapidabit 
nos»Certi funt enim Ioannem prophe 
tam eflc.Et refponderunt fe nefcire un¬ 
de eflet,Et Iefus ait illis.Neq? ego dico 
uobis in qua poteftate ha:c facio* Cce¬ 
pit aut dicere ad plebe parabola hanc* 
Homo quid a platauit uinea 6i locauif 
ea colonis ,& ipfe peregre fuit multis te 
poribus*Et in tpe illo mifit ad cultores 
feruum,utde fiud;u uincre darent illi* 
Qui oefu dimiferunt eu inanem.Et ad 
didit etia alteru feruu mittere, Illi aut 
huc quoq^ aedetes>& afficietes cotume 
Iia,dimiferut inanem*Et addidit mitte 
retertiu,qui 6C illum uulnerantes eiece 
runnDixit aut dris uinea:. Quid faciaC 

Mittam 


ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΝ 

ϊΒ-ξαφω ττιν ψρ μον τνμ 'αγαπητό μ,ΊσΌχΊρ 
rop ίίθοντες τραπή αο ν rai/icTo ντες Si αυ/ 
•τομ ΰΐ ytufyoi (Ρηλογί^οντο '7τ$ΰ(> εαυτούς 
λεφοντες,δυτος ε 5 ΐμ ο κλη^ονομοξ , ύ^εντε 
αποκτείνωμεμ άντομ, 7να πμωμ yivnrcU η 
'κληρονομιά, InSaXoWsq orSVp ε|ω 
Ίΰ) α<α·δτελωυος ocar ε'κτβ ναμ*τί ο tu; -ετο/καβ 
t> xvf/otfT# αμ/^ελωνοςίελεύσ'εται ατο 
λεαα τους φ-εω^Γαυς τούτους, cTo οο'β τον 

αμπελώνα. α/^οις,οίκονσαντεο'φ ίιπομ* <ακ 
φενοιτο,ο Jlc ζμ βλεφ&ς &ν7οΐξ ) Ιιτπμ*Τί ocw 
£ 5 <ν r> Γε^/χ/λενονΤδΤο^λ/θον ον aarzSoKi μα 
αμνοί ο'/κού'ο < αδι/Τε5 όυτ εΓενκθκ ει$κεφαλΗρ 
Γων/α$,7τοί$ ο τήσ^ν Ιεύεκ'Γναν “Τλ/θον αυνθλα 

^«σν^,ε^ον dolv 7 τεσϊ» λίΚ/Λκ^ αυΤ * η)) ε^κ 
7πταν οι ο^χιε^ς vy οι ί^αμμοί^ εττ/βαλ&μ 
VrctuT 7α$χβ^ας Ψ 2cu7hTh ω^α,ί^ εφοβκθκ 
erat' ^/j λαον,ε'Γνωααν ^,o7/ 750S &υ7ούς τίώ 
ττ^αβολΗν 7αύ7κν ίιπεμ*Μ) •^αΙκ^κσ'ανΤες,α / 
■άτεδάλαν εΓκαθε7ου$ υ^οκ^ινο/λεν^ς εαυτού? 
Λκα/^ς lrvai, 7 va VsriAaScopaj &ur λοΓον ε/? 
2>' ττ^ασ Λ οάυαι αυτορ τη αρχπ 0 7 η ε|ΕοΥα τ 
ίι.φϊ,αονος,Φ ε^κ^ίοΤκααν αυττν Λ^Γ ovT^s+cT/ / 
^άκαλε,οΐ^αμεμ,'οΊι ο <=θως λέ'Γφί cM v <xo J -' 
χφς,Φ ου λά/αβαν^ς 7^σ<Λ;τΓον,αλ?; ΙπαλΗ' 
θε /as 7κν ού'ον τθεδ Λ^άσΉ<1?,ε|ε5/ν fyxTv κα/ 
σα^Γφο^ον cf oaua/ η ou^aTavowVaQ φ StusPiv 
rrlw 7ΓανουρΠ'αν,εί7Γεν 7 Γ§ος &υ7ούς,τί ρ*.ε τ·^ 
^ετε; Wi δείξατε <aa/ Skvocfiop, τ/νος ε / 
χα εικόνα ετ/φ^άφίώ ; <Χ7το^ιθεντες 
1/7TO/J , καιο'α^©·' εΐ7τευ αυτό ις *α·δτο 
(Τότε roipuv τά κα /Va^©^ xaiVocj/ , 
τα 'TW ^εού ^εω ♦. ουκ ί%ϋααμ ζύγι / 
λα ,βε<θοά aur βήματος ενάντιον τ λ᧻ 
^■αυ/Λα;σ’αν 7 ε$ επί 7 η ccstokjM aur, εαίίηααν » 
Π^’οσ'ελδ'ο'ντες cN τ/νες rpfv ο'αύ'ύ'Βκα/ωρ όΐ 
αντ/λεφύντες avasaa/p ρυπ I/va/, .Whjcotx 
tfap aur λε'Γον 7 ες » ύιδάσκαλε» μ^ΟΗ^Χί^α 
4-εν K/x7v f ε«ν τίνος αιΓελφο'ς ^ττοθάνπ εχω/; 

Φ^να/κα 


SECVNDVM LVCAM 177 

Mitta filiu mcudilcclu, forfita eu huc 
uiderinc uercbut* Que eu uidiflent eo 
ioni,coaitauerunt intra fe dicetes^Hic e 
h:eres>ucnite occidamus ili ii, ut noftra 
fiat hereditas, eied u illu extra uinea 
occidcrunt.Quid ergo faciet illis dns ui 
neas? Veniet Su perdet colonos iftos 
dabit uinea aliis»Quo audito dixerunt 
Abfit * Ille autem intuitus eos ait. 
Quid eft ergo hoc quod feriptum eft, 
lapidem quem reprobauerunt iedifica 
tes hic fadus eft in caput anguliCOm/ 
nis qui ceciderit fuper illum lapide coti 
quaftabitur, fuper quem aiit ceciderit, 
cominuet illum. Et quarrebant princi> 
pes facerdotu U feriba: inrjcere in illu 
manus,ilia hora,6i timuerunt populu* 
Cognouerut enim quod ad fe dixerat 
fimilitudinem hanc«Et obferuantesmi 
ferunt infidiatores qui fe iuftos (Imula 
rent,ut caperent eum in fermone>& tra 
derent illu principatui di poteflati pfi/; 
dis»Et interroaauemt eu dicentes* Ma 
gifter,fcimus,quod rede dicis δί doces 
S£ no refpicis perfona,fed uia dei in ue 
ritate doces ♦ Licet nobis tributu dare 
Cafari,an nonC Intelleda aut illorum 
uerfutia dixit ad cos»Quid me tenta^ 
tisC Offendite mihi denarium. Cuius 
habet imaginem di infcriptionemCRe 
fpondentes dixerunt,C^faris»Et ait il· 
lis,Reddite ergo qua: funt Cadaris Ca: 
fari, di qu^e funt dei deo* Et non potue 
runt uerbum eius reprehendere coram 
plebe, di mirati in refponfo eius tacue/ 
runt» Accefferut aut qda fadduc£eoi& q 
Ϊ negat e(fe refurredione,& interrogaue 
rut eu dicetes*Magifter,Mofes fcripfit 
nobis.fi frater alicui 9 mortu 9 fuerit hfis 

* ’ ’ , «.-o 

uxorem 


Igy Εϊ ΔΓΓΕΛ ! ΟΝ 

yorettHcc,.® ονΤζ άτεκνος αττοθάνκ,'/να 7\ά/ 
βκ ο α<Γελφος α υτ ,*jWj ywodix a, 0 cP^cw&i 
SN<fx gjj ερ/α.α7ω ίχΛλφω <χυτΛττ[(Χ οαυ α^ελ 
<f»o/ Hcrccp,@o 'Τΐ^ω'ρρ, λαβω /j 7αυ<£χα,<χ7τε-' 
BcWi/j άτεκνος» 0 ελαβε /j ο «Γεύτε^οξ τία; yu/ 
ΐ/α 7 κα,(^ δυ'Γς άτεχνος ο f/V 

τος ελαβε /j &υτ£ώ,ωα*άυτω 5 Η9^ ο» ετί]α η)) 
ουκαΤελΥττο/ί τέκνα,κοα οί-δτίθανομ *.vszfop 
ζτάνΐωρ αττ Ittcwzp νΟ) η ytiOH.ty/ τη οαυ &να/ 
saaeT/vosau^/ ytvtlou yavx^oi yot/p Virfct 
1'Xo/j ^υσΐώ 7 <χϋα 7 κα»κα< ο:·<Ε-οκ^θε£$ ίιτπμ 
αντίο,ο ιηςοχς.ο* ijoi τΰ) οαωνοίτ^τ^ 7«.- 
μοναΊρ >y iR^a^tuVxovTeu.o/ κα 7 αξ/·ω$ε'νχ 
τες 73 ? οαωνος εκείνου τνχεΙίμ,Θ avasa/ 
«Χεως qS\ εκ νίΚξωρ,ουΙε y^VoupJiv τε εκΓα 
μίίΤκονΙαι,ουτε yy/p ϊχ. 7 τ οθοα/βμ ϊη cTcwagj, 
ΐσά^ελοί ya£ ε /ert/i jy 0/ tjoi είσ*//) 73 ? ^εοΐ/ 1 , 
£}$1 &να5α«εως^οι o^s.otj <& k ε^ε^οντ^ ο* 
νεκροί >y μωϊϊίς, ΙμΙώνόεμ ε·δτ/ 9§1 βάτου*ως 
Atye kvjVo// τμ&ομ α^ααμ Κΰά το μ %ζομ 
/<fa<xK η)} 'P/J ^εο’ /j /ακωβ»Θε ος δυκ tsip νε/ 
κ^ω/ί,α^α ^ωντω/;,·2δ-άν7ες yoop «u7qj l^crip^ 
Ιχ'ΖϊΓοκρϊθίΓυτες cTs 2cvts »^7 •γξϋ.μμοϊΐίωμ h χ 
TrO^Sl/cfccc^aAs καλώς ί/7τας»ουκ ετϊ V 
Ίό'λμωμ ί'&εςωτοίμαυτομον&Ρ'.ΐΐ'ΰϊζρ cT« 
^05 αυτους.·#ως Xiyovrtp τομ ΧΡΙΣΤΟΝ 
ψμ <Ραβ/Υ ε<ναί,Η9^ ^ντο'ς «Γαβ/<Γ 7iiy& 
$ β/βλφ ^αλμνμ+ίΓΰπμ ο κΰςίοο, Τ^ 1 κυ^/'ω 
χάθου εκ <Γε|ϊωμ μ'ΰ,ϊωο, <χρ £ω Ws εχ/ 
fy&if (rXvttozsoSuop iffi; τ&ο<Ρν>μ crou^aS/d' 
©au kvj/o/j «υτ καλθ,»Μ tsxos ί^ος αυτζο 
diyckovTS y ττςα/τς 73? λαδ,Ι/ττεμ i°7s /λοίθπτ* 
©ίυτ*?τ§οσ'ε'χε7ε cctf r τςα,α,αο^έω/? τ θέλουν 
Τω /J ^izrcCI&p tyj 5θλα7ς,Κ0« <£Μ&ντω/? ccx 
dratf/xovs 7α7ς <*7θ£α7ς,0 ζζξωτκαβζ^ί 
&ξ $/7α7ς a uvamycus, h)) ■srj&T οχλ/σνας 
1°7ς tTi/Vvo/s,o/ καίζ&ΐονσΊμ τας oixias/ffij 
χπξωμ, xcc / ^oc^aa*! ■ζζτ^οσ'ευχον ^ 

Θ 4 C 

T&.t s ovTi 7 \h^ovt&i °&i$io?oTi$op χςϊμ<μ 

«ναδλεψας 


EVAN GELIVM 

i . r ί 4 

uxore , δί hic fine liberis mortu^ fuerit* 
ut accipiat frater eius uxorem, di fufci/ 
tctfcme fratri fuo*Septe ergo fres erar, 
8 C primus accepit uxore & mortuus eft 
fine liberis» Et accepit fecud 9 illa>& ipfe 
mortu 9 eft fine liberis * Et terti 9 accepit 
illam,fimiliter 6C coeteri fepte,6£ no relL· 
queruntiiberos,& mortui funt»Nouifi 
fime omniu mortua eft & mulier Jn re 
furrecftione ergo cuius eoru er it uxor C 
Siquidem feptem habuerat eam uxo¬ 
rem. Et ait illis lefus * Filq huius feculi 
ducunt uxores Enubunt, illi uero qui 
dioni habebuntur foculo illo „ 8 i refur- 
recftione ex mortuis, n eap ducunt uxo/ 
res, necfi nubunt, necp ultra mori pofi 
funt.Equales enim angelis funt »di filif 
funt dei, cum fint filq refurredlionis f 
Quod uero refurgat mortui» δί Mofes 
oftedit fecus rubu,ficut dicit drim deu 
Abraha 6 i deum Ifaac 8 C deum Iacob* 
Deus aut non eft mortu 052,fed UIU032 
Oesem illiuiuunt.Refpondetes aut 
quidam fcribax dixerut * Magifterbn 
dixifti. Et amplius no audebant eum 
quiccp interrogare. Dixit aut ad illos*. 
Quomodo dicut Chriftu filiu efte Da 
uid,& ipfe Dauid dicit i libro pfalmo^ 
Dixit dhs dho meo fede a dextris meis 
donec pona inimicos tuos icabeliu pe^ 
dum tuo^z C Dauid ergo dhm illu uo- 
cat,& quomodo filius ei 9 eitC Audiete 
aut omni populo dixit difcipulis fuis *. 
Attendite a icribis qui nolunt ambula 
re in ftolis,& amant ialutationes in fo/ 
ro 6 i primas cathedras infynagogis,& 
primos difcubit 9 in couiuqs,Qui deuo 
rat domos uidua^z» fimulates loga ora 
tiohe*Hiaccipient danatione maiore. 

Refpiciens 


ΚΑΤΑ ΛΟΙΚΑΝ 


secvndvm lvcam. 


17 9 


Ανα&λε’φας <$ ticfcu τους %ά βουτάς τα <Γω 
5 « otu$v εις 2$ 'yoc.^ocpviXccK/o/j ■πλ'ξώ'ΰ^ *ι y 
s^t/j <N τινα h)j Χπςαμ T&ivt^ctp ξάΤλ.'ΰο'α.ν ε / 
kq cft/o AiTifa» H?) Ι/ζσεΐςάλΝθα^λεΓω νμΊμ, 
ori Η χκ'ξαΗ TrfcdXH άυ7κ ττλείομ ζτά,ϋωμ V/ 
βαλε^ά-παντες ^ ουτοι εκ τ τσε^ΙΟΛύοντος 
αυ7ο7$ ϊξ,αλομ lis τα άω^α τ Οεδ. αυ7κ q εκ τ 
us£^hV«7os au<A,a7rav7a tov ζ'ιομ,ομ ειχεμ 
ϊβαλε/ι*και τινωμ λεγοντώμ τνε^ί whfov, 
οΐ/λιΘοις καλοί e, k)j βα/αθίι,αασϊν kekoV/xktj, 
1ί7τε/ι, τάυτα a θεωρείτε, ελευοΌντοα «,αε ' 
ja< <$/ άισουκ αφε^ΗϊετΜλί^οϊεττιλίβω 
ος ου καταλυ^Η<Λτ<3α*ετΓΚ£ωτκσ'α/) dl αυτο/ι 
λε-^οντες * Λ δάσκαλε, ττο'τε οάυ ταυτά ε/ 
5ο«; ΐφή τ’/ to α'πμ&ον οτ αμ με7%\& ταυτοε 
γίνε&Όΐ,ο d^ ει-πεμ * ^Λε^τετε <ακ 7τλα 
Μδ^τε* πολλοί yoc/p ελευσΌντοΚ ετσ/ Tsw^ 
ον ο ματ! μ% λεγοντεξ,οη Ιγω εΙμι+Η/) ο και 
$οξ »γγικεμ,μΗ οωο 7roj£U0im οΤΰΊσ'ω cair * 
oroc/J dl άκο νοΉτε ζ?ολίμο\}ο , Λ/}α.κατ& 5 <χ. 
σ/ας,/ΛΗ ττ^οχθ^τε* cf<f}oc 9 ταυτα 'yevtcOoa 
' 7 ΐ$%τομ , αλΧ ουκ ευ^εώσ το τελ© -/ *Το’ / 
τε ελεγε /U άυτοΤς, ε'}' Ε ?'^“ σ ' ετ <& ^θνοο* W» 
ε£ι/©· / ΒασΊλεία εττί ζα&ιλειαμ,ϋείο'μοί 
τε μεγάλοι κατά τοζζτσυς, κοά λιμοί, ΐφί) 
λοιμοί ϊ&ομται , φο'βΜΤ^άτε ίφ^} οΉμβα. 
CC7T ουλάνου μεγάλα, esa/ * τι^ο d! τουτωμ 
Ζ5·άν7ω / υ*Ε7τ/βα^νδο , /ν l^u^aas Τασ 1 χ&^αξ &υ 
τ,η^ Λωξϊίο^ν τ^α.ε/'/^νΤες εις σΖΐϋοεΓωΠχς 0 
φύλακας Βςγο/λε'ι/ους ε7τι βασιλείς ν(9^ «>ε / 
/λο^ας,ενεκε/ι ΤΖΡ ovg/a<*toV ,αου * άζσοβκ > 
cVrrti dt υ/χ7/ι εις μα^τυ^/ο/ι, ^εο3·εοαυ ε/σ* 
τάς καςΠ ας ίι,αω/ναΗ 7^ο<αελετά/ι ξασο / 
λογ«θ^οα*εγω >θίφ cTcoaoo υ<α7/ι so/xav^q 
σοφϊα /j , κ ου ^uvhoOvtoU άμτ&ττ&μ , ου d^ 
Ilvti5Hvcu τσάντες ο / οεντ /κείμενοι νμ7μ*.ττα/ 
j«c Μ«<Λιθδ dl ^ υζσο γομεωμ άί/'ελ/ 

ψω/ι σ ' υ ?? ίν ω/ίΗθά φ/λω/ι ^ ^νατω/ 
0 #σΊΐ) εξ υ/Γ »>0) εϊε&εμκτ'ΰμίνοί ΙτΡ ζσάντ* 

/ι«2ί ονο^-ά 


Rcfpidens aut uidit cos qui mitte/ XXI 
bat munera fu a in gazophylaciu diui 
tes * Vidit aut & quanda uiduam pau/ 
percula mitteteillo iera minuta duo*. 

Et dixit* Vere dico uobis, quod uidua 
h^c pauper plufcp omnes miiit * Nam 
oeshiexeo qtfipfis exuberat miferut 
in munera dei, hxc autem ex penuria 
fua omnem uiclum quem habuit mi/ 
fit*Et quibufda dicentibus de teplo, q> 
pulchris Iapidibus di donis ornatum 
eiTet,dixit*Hax: qua: uidetis,uenicnt di 
es in quibus non relinquetur lapis fu- 
per lapidem qui no deftruatur Jnterro 
gauerunt aut illum dicetes.Praxeptor 
qn h xc erut,6i qcfilgnu cu h^c fieri iti 
cipietCQui dixit* Videte,ne feducami/ 
ni*Mukienim uenientin nomine meo 
dicetes,ego fum, di tepus appropinq/ 
uit*N olite ire poft eos*Cu aut audieri 
tis bella di feditioes,nolite terrerLopor 
tet enim primu hiec fieri, fed nodu fta 
tim finis*Tunc dicebat illis* Surget ges 
contra gentem di regnum aduerfus re/ 
gnum, di terremotus magni erunt per 
loca, di fames, di. peililentias, terrorefqj 
di figna de coelo magna erut* Sed ante 
h#c omnia inqtient uobis manus fuas» 
di perfequentur tradetes in fynagogas 
di carceres, trahentes ad reges di prse^ 
fides propter nomen meum* Cotingec 
aut uobis i teftimoniu* Ponite ergo in 
cordibus ueftris non pmeditari quea d/ 
modu refpodeads*Ego enim dabo uo 
bis os 5 i fapietia, cui tio poterut refifte 
re necp cotradicere oes q aduerfabutur 
uobis*Trademini aut etia a paretib^ 
fratribus di cognatis& amicis,^ morte 
afficient ex uobis. Et eritis odio oibus 

propter EVANGELIVM 


i 8 q 


ΕϊΑΓΓΕΛΪΟ Ν 


Sia τ 3 ονομίχ. μοι^κσ.ι\κ φ\ κίφαλκς 
νμ&ρ ον /χη αττο/^,νΙαι^ΐΗ ντατομονη νμαν 
50hVoc< 0£ τας |υχας νμαιρ.οτχμ Si’ichn κν 
v 3 \ 0 'j(A)jlw υτιΡ β^ατοττί^ωρ Ήώ ) 6 $ον&α/ 
λκ/ ιχ,τόη yvtaiifOTl ny/lmp κ \?κμωοΊ$ &ν/ 
•mq^roTcOt <$; 7η /ovJWa ^oV^sVcocroc/j l«s7« 
c£H,0o/ μία\α SciiTHg ’ϊκχαςξίτ&ο&ρ, καί 
<ιΐ φ reae, χω^&ΐς,μύΐισ'^χίφωα'/χρίΐζ £,ν 
τίώμτι ΗμεξΜ εκΛκκσεως <χυ ταΐ\ισΊρ> τδ 
tcAhc&hvoc/ ·»άν 7 α τα ^ί ι γ$αμμ!3μα.,ονω 2 εε 
τ<£ίζ φ yasj/ εχοναα/ς 07 <£5 ^HAaj^tfa/s 
φ iMivouqlcas ρμί^αιφΐεαι χ)' ανά^κκ /χε- 
'Τ'άλπ %7γι φ\ φς,η)) ofyil φ λαω τον// 
τφ ,0 τ&κτοΜΪαιεοματι μαχα/^αο,, 0 oL 
χμ<χλω2κ&Η<ϊονΊαι ε/ς ·δτ<χν7ατά εθνκ, 0 b/ 
^ουσ'αλκ/χ Vsa/ ■sxu.TdpSi/jH vzco \%νωρ αχ$ν 
‘δτλΗ^ωθωσ'/ κου^ο/ t£vw/J»Kcu isdt &ύμ&μφ 
Λλ;'ω η}) cfiT^bhu α syo /ς,κάζ \*πϊφ\ ynq <f\s 
ν'οχ« 1 ^vo 3 /j,c/; απορία κχ& cTks ^αλάαΤΗ$ ·κα< 
ο Ι άλοΐ',ο^7το4-υχο / v7co/i ανθ^ωπώ/^ονδτο φο^βον 
Jiou '7ΐ$θΰ’<ΡοκΙαό, $$ ί-π^χομ^μορ τη οίκον' 
f&W.a/ φξ> (Ρανάμβξ rffv ουξΟνωρ &αλι υθκ/ 
(fovraunai T&Tio>\-ovlcu τορ Vjop τδ αν^ω/ 
Trcvl^XofAlJop φ νεφελπ A^T 1 * ^«^ά/Λεως 
0 /ο|κζ 7το7&.Η$>Δ%χομ3μωρ Si τδτωμ yi/ 

νε<θοζ/>ανακΐ/ψΛ'Λ, bra^ctu τας κεφαλάς 
νμωρ* Sto 2 l Iη α^ολντ^ώσ'Τς ΐιμωμ,Ιψ 
ίιτνίρ τ^-αβολ^υ αυτ'ί^ ’&ετί τίω cfw.vjp και _ 
τζάνΊα. τα SivS^a, ο7 o:/j "προβάλω «Λ /j hJV, 
βλεττοι/Τες αφ εαν/$ν ϊνωοΉετε ο τι hSh \y 
yvc, 2> ν ^ερος xsipSovJ cos Η/) νμ&φόΊαμ "Shtz 
ταντα γ/νο < ϋ/^α, 7 ννω^κε 7 £,οτ/ ε^νς Ktip 
κβοαΛλε/α τδ %εου*’αμΙυό Χε-^ω v<u7/j, οτϊ. 
ον <ν>-Η τταρελΟκ «'ycvscx αυτπ, εως α /j -ζδ-άντοε 
^HTj.b bueoa /ος h)j.h fHTrccjeAEvVov^bi q λ ο 
n? t v<b ον /xh ■^ξίλ^,ω&ιρ^οα'ίχΐίΐ y εαν^Τς, 
£xh ‘Tf , 7e υμ αΙ xa^SialiptifOLt/ 

ττ·άλΗ «)) /χε^.Η ίΟ).μ^!μναΐζ βϊω7/κρα5*0 ca/ 
q>y!S)'o$l^ νμ iTUStt η Η/λε^α ίΚί/νκ,ως 

7 »V^ 


propter nomen meu* Et capillus de ca/ 
pite ueftro non perit»In patientia ue / 
ilra poffidete animas ueftras ♦ Cu aut 
uideritis circudari ab exercitibus Hie/ 
mfaiem,tuc icitote quod appropinqua 
uit defolatio eius* Tunc qui in ludaa 
funt Fugiat ad montes,^ qui in medio 
eius dticedant,& qui in regionibus, no 
intrent in ea,quia dies ultionis hi funt, 
ut impleantur omnia qua: Fcripta funt* 
Vieante prccnantibus clamantibus 
in illis diebus.Erit cm preifcra magna 
Fuper terram,C ira in populo hoc,Et ca 
dent ore gladq, C captiui ducentur in 
omnes gentes * Et Hierufalem calcabiV 
tur a gentibus donec impleantur tem/ 
pora nationum. Et erut ligna in fole dC 
luna CftelIis,C in terris preffura getiu 
in defparione,refonatemari 8C fludlu, 
arefcentibus hominibus p timore C ex 
pedatione eo^ q fupueniet orbi terra 
ru.Na uirtutes ccdo^z mouebutbEt tuc 
uidebunt filiu hominis uenietem in nu 
be cum poteftate C maieilate magna* 
His autem heri incipientibus, fufpicitc 
Cleuate capita ueftra,qm apppinquat 
redemptio ueilra. Et dixit iliis iimilito* 
dinem* Videte ficum C omnes arbores 
cum producunt iam ex fe frudum, fab 
tis quod prope eft aiftas Jta SC uos cum 
uideritis hax fieri, fcitote quod pro^ 
pe eft regnum dei ♦ Arnen dico nobis, 
non praeteribit generatio hac, donec 
omnia fiant»Coelum δζ terra tranfi / 
bunt, uerba autem mea non tranfi- 
bunt* Attendite autem uobis, ne for/ 
te grauentur corda ueftra in crapula 
C ebrietate C curis huius tiitae, Cfu> 
bims uobis ingruat diesilla*Tancp!a/ 

qucus 


( 


ΚΑΤΑ ΑΟΤΚΑΝί 


SECVNDVM W VC ΑΜ ι$ί * 


W/ 7Γ<χντας τονςκα/ 
Θ)ίρ51(/όυζ' W/Tr^oViaTp/J 7 τάσ'κς 'yHG.aygu 

7fV07t OtlU TSTCLVTl KCttfe ^ζομζΐ’ύΐ'Ινα κα 

ra^coOnu ΙκφυΓδμ 7αν7α wctv7oc 7α ,αέ'^νου 
7d Γ/υε<θοα ? >^ 5 αθίίϋοΚ ν^ατ^Οίθε^ r ijov r αν 
6%to7rou.H/J Μ τας Η/λε^ας $/ ^ /ε^ω «P/ 
ο’κωρ,τάζ «Λ'νυκται ’ cfl^Xo/J /Χ/οξ κυλάει 0 
ε/ς τ° ο^©"' '5 1 KcOiijUAX/op ελα/ω/^,ΐ^ 
ο λαός ω£0£/]ε 7 ^ος ϊαντορ yj *<^Φ ock^/ 
e/j ccuts?* h^/^/j κ εο^τκ^Α; α]ύ/Λω/> 

λεγ^εΜττάχα.καί ‘ε^Ητοαυ ο/ «χ^χ^δς η)) 
ύ/ γ?&μματαζ τ -ατως cavisti ρ αυ'ρμ.εφο' 
€οί«3το yoop r/J Xao/J.WNAOE/J σ'ατανας 
h^iov^&p ΎΟρ ίπίκΟίλ&μΑΗορ 7σ*κα ςϊωτίχυ, 
cvto. εκ T3? αριθμόν «Γω^εκα*!^ α7τελ^ 

! Θω /J <f(WiXa\Hcrip τοΊζ^χι^ιυαΊρ & S$cts 
τχγίΰ,,'Ί? -δτως cxuto/i ΐΕ-α^α^ω &ur>7s,^ εχά 
jiOfa/j,® σΌυε'^εντο &ντω αρτ^ι'ο/) cfSvctf, 
W) ζ/\ωμολο ynifip κοάί^ΗΤβ ϊνκαΐξίαρ τ ®α 
qct^ocujou. ^υτνρ &υτο7ς,ατε£ οχλου. Ηλθεμ 
η κμ-ε^α $ν α]ΰμωρ yi> κ ε'εΓβ &vt(&oU Το 
•/τεάχα,νφ^ <Χ7τί5βλερ τείτςορ taavvfou 
ντεω/η^ο^^εΐ/τες ίτοιμάο'ατί χμΊρ r> 7τά 
Χα,νναφά'νωμ&ϋ. oiJ^ ίητορ όαιτω.7τδ θε' 
λβς ττόΐμ&.σ'ωμ/Μ/} ο έ/ττε /j &υτο7ς„ 7JW 
%ιά*έλ&οντωρ υ/αω /j ε/ς τ{ώ T&oTupyOUUcWTH/ 
<Τ& υμ~ρ άνθρωπος κ^άμιορ ίτ^ατος JSasot 
3*//.aKoXou0wVaTE &υτω ε/ς τίω ο/κ/α /j, ον 
ε<ιΤ7Γ0^ενετίΛΣ,1(9^ ε^δτε Ί^ 1 οικο^ί^ττοΊ» $ 
©ϊκ/ας.λε'ρβ rfo/o Άι^ά&κ αλ©-', ^τον 
-■ to' κατάλυ/ΐα οπού 2> ·δτάχα ,αετα /ffv <u.c^ 
■ θκτω /j /Λου φ ά *y ω;κ ακδν© - ' ir^aT/j c/Vfa ανω 
yzop μ{γ<χ. \ςςωμ(νόρ,1κ& Ιτοιμάσ’αΤε «. 
Αττελθοντες J^,iu^o/j καθώς ε/^κε /j αν7ο7ς, 
Η9^ Ητοιμάϊαρ τ ^άχα,!^ ' οτε εφ^υετο » 
ωξα,Βίνεττεαε/;, η)) ο/ (/'ωι/'εκα ?χ.7Γθ5ολοι (Ταυ 

^ευτω»Μ56] £/7 ts/j 7Γ^ος δίυ7ονς.Ε·ζδ·/θυ/χ/α ε·7τε 
^V(a«</a τούτο -ρ τ-άχα φα^θ^ v : iU-w/j 
τι^ο W με ^αθθ/^Δε^ω υμίρ,οη ourt/ 
·'.··- ετιου^Η 


queus enim fupemeniet ίη omnes qui 
fedent fuper faciem omnis terr^Vigi/ 
late itacp omni tempore orantes,ut di^ 
gni habeamini fugere ifta omnia quse 
futura funt,& flare ante filiu hominiSi. 

Erat aut diebus docens in templo, no/ 
cftibus uero exiens morabatur in moti 
te q uocatfoliuetuEt ois ppPus diluculo 
ueniebat ad eu ut in teplo audiret ctL 

Appropinquabat aute dies feflus XXII 
asymoru qua: dicitur pafca. Et qua:re^ 
bant principes facerdotu di Cctibx quo 
modo Iefum interficerent, timebat ue/ 
ro plebem ♦ Intrauit aut fatanas in Iu/ 
damq cognominabat Ifcariotes,qui 
erat unus e numero duodecim, di abrjt 
di locutus efl cu principibus facerdotu 
di magiflratibus, queadmodu illu tra^ 
deret eis»Et gauifi funt,& padti funt pe 
cunia illi dare + Et fpopondit*Et qrebat 
oportunitatem,ut traderet illu illis fine 
turba. Venit aut dies azymo^, in q ne 
ceffe erat imolari pafca. Et mifit Petru 
di Ioanne dicens. Euntes parate nobis 
pafca,ut manducemus.At illi dixerunt 
ei. Vbi uis paremusCEt dixit ad eos,Ec 
ce introeuntibus uobis in duitatem oc 
curret uobis homo quida amphoram 
aquas portans, feqmini eu in domu in 
qua intrat, di dicetis patrifamilias do^ 
mus.Dicit tibi magifter. V r bi efl diuer 
foriu ubi pafca cu difdpulis meis mam 
duceCEt ipfe ondet uobis cenaculu ma 
gnu flratum, ibi parate.Euntes aut in/ 
uenerut ficut dixit illis ,di parauerut pa 
fca.Et cu facfla eet hora diicubuit .52 du 
odecim apfi' cu eo. Et ait illis. Defyde^ 
rio defyderaui hoc pafca maducare uo 
bifcu ancp patiar.Dico em uobis pofl 
^ hacnpq 


ΒϊΑΓΓδΛΐόΝ 

ϊτι ου μ η φα^ω c^^utou εω$ οτου τ^λΗ^ί 
%Η <& τη βαοτλε/ά τοί/ ^εου* κα/ Λ|ά<<4^<5ς 
voffiopSitfxafisiim ii’Ktp+Aa£iTZTo\js 
ΤΟ,η)) cTVoc/xd^T σ*<χτ£%/ s ΙαυΤούί^Λεφω ^ υμϊρ, 
ori ου /χη ζσΐω αττο τ φεΜΗ/χατ©' Q§1 <χμ/ 
ΐτελου,εως οτου η ^οίσ'/λε/α τ$ ^εοΰ ελ^κ* 
κά/ λαβω /J α^τθ/υ,ευχα^5κν<χς,εκλασ*ε/; 0 
ϊζΡ'ωχζμαυτοϊζίλζγωρ^Τΰυτό 6hp τοαω/χοε 
μ.ου ί£ U7T€^ υ/χωμ Λο/ν,ωχ^ομ,τοντο tto/qt^ 
ίίζ τίώ ε,α&ϋ ανά^α.νκσ'φ,ωσ'άυτως ^ ^ 71,0 
rlifiop μετοί to cTQTruHtfctt Αε^ω^Τοντο ro 
ΤΡτΗςΙορ η κοανΗ Λαθκ'κκ 7^ αιματι μν 
^U 7 r£| ν/χω/; ζκ^αυο fjfyjop ♦ Ρλίευ /cTou fi 
χε /f τον TrajacTV^vTos /χε μζτεμου %πι Φ\ 
^am^S.Ka/ ο /xcv ί^ος ΤΖΡ ανθρώπου τ-ο^ 
CTJ κατα το ω^(^υ51ψο/;»Ρλία> ουαί 7ω άνθ^ω/ 
•ετψ Ικε/νφ Λ ου zs-a^oi^Uorcu.Kai &vri *rj/· 
ξαντ* cfuJxTep Tjgos εαυτους,ττ,τίς apa ε7κ ε| 
Wfv>o τούτο μζ/^ωρ τΐί’άοϊβρ* Ε'^ετο Λ 
φιλονικία $J &υτο7$,τΐ>,τίς αυτω /j JW 
xaf/va/ μεΐ^ωρ*Ο J)£ ζιπζρ &υτο7ς,0/ &αον 
λ<Γς toj/j εΜ /J, κν^ενουσ'/λ» αυτω /J, ^ οι 
c/^ouo*/ άγοντες αυτωρ, iV^yirM καλοάδ / 
τ ctt* Vxife ου^ζ ο ντως,αλΤν ο μζι'Ιωρ 

νμ~ρ, φενε'ο&ω ws ο νεωτε^©, ο κ >ον / 

μ&/© ως ο JWdVw/J* τίς ^μειΊ^ρ ο 
κζί /JuW@y κ ο JWovw/j ; ουχΊο ανακεΐμζ, 
νος ; Ε>ω <Γε ε//χϊ <$/ μ&Φ υμ%ρ, ως ο Λα * 
κόνωμ, υ/χθς cPs £5ε, ο; Λα,αε,αΛΜκοτες 
μΐτζμον W rols -π&ς&ϊμοΊζ μου.κα'γω Λα 
j /θε/χοΚ ν/χ7ρ,κα^ως Λ ε'Οέτο μοί ο τ rctTf/j 
^.y βαΛλε/α/ν'να εΛ/'κΤε η)) wivim εττ/ 'ifoe 
7τε>5 (txy $7κ βασ-ΐλεία^,κ)) καθ/αχΛε εττ * 
θ^ο'νω /j hjjWTsstqc? ΛοΛκα φυλάς r 
Ηλ^ΕΪττε /j q ο κνξΐόζ,Σιμων <τίμωρ, )<Ρού ο <fa 
τανάς ^hthCcuT υμα^τΰ) <fau'ia<fcU ως r/J 
αΤτο^Εφω Λ εΛκ^ίω 7τερ( Λν,ινα /χΗεκλεί 
7 ΓΚ η -οτΛίς σΌυ* ν^)| σ*υ ττοτε ετπ^εφας,δεί- 
ψ^ρρ Ws ΚίΓίλφονς o*y t 0 g» tiTTt/J &υ7ω» ku^m 

^.ετ^ σ *9 


EVAN GELIVM. 

hac no manducabo ultra ex illo donec 
impleatur in regno dei ♦ Et accepto ca 
lice gratias egit 8C dixit * Accipite hunc 
di diuidite inter uos*Dico enim uobis» 
Φ non bibam de frudlu uitis, donec re 
gnum dei ueniat^Et accepto pane cum 
gratias egiffet fregit 8C dedit eis dicens. 
Hoceil corpus meu, quod pro uobis 
datur*Hoc facite in meam comemora^ 
tioncm.Similitcr 5C calicem ροίΐφ ce^ 
nauit dicens ♦ Hic calix, nouum tefta^ 
mentum in fanguine meo, qui pro uo- 
bis effunditunVerutamen ecce manus 
tradentis me, mecu eft in menfa*Et fili 
us quidem hominis fecudu quod defi 
nitum eft,uadit.Verutamen ua: horni 
ni illi per que traditur* Et ipfi cocperut 
quxrere inter fe, qs efTet ex eis qui hoc 
fad;urus eifet» Fadla eft aut contetio 
inter eos,quis eorum uideretur effe ma 
ior* Dixit autem eis»Reges gentiu do^ 
minantur eis ,3C qui poteftate habent 
fuper eas benefici uocantur * Vos aute 
non fic*Sed qui maior eft in uobis,fiat 
ficut iunior,& qui princeps eftjicut mi 
niftratonNam uter maior eft qui accii 
bit,an qui miniftrat^Nonnequi accu 
bit-cAt ego in medio ueftru fum ficut 
qui miniftranVos ant eftis qui penna 
fiftis mecu in tetationibus meis*Et ego 
difpono uobis ficut difpofuit mihi pa/ 
ter meus regnu,ut edatis Si bibatis fu j> 
menfam mea in regno meo,^fedeatis 
fuper thronos,iudicantes duodecim tri 
bus IfraeL Ait aut dns» Simon Simoti 
ecce fatanas expetiuit uos, ut cribraret 
ficut triticu. Ego aut rogaui £ te, ut no 
deficiat fides tua» Et tu aliqhconuerfus 
cofirma fres tuos* At ille dixit eu Dne. 

tecum 


ΚΑΤΑ ΛΟΪΚλΝ 

/Αετοί ο*ον ϊ'Ριμύζ \ιμΊ η)) ε/ς φυλακίω hJj ε /S 
Βάνατομ ^το^εύει ^auo cf£ ίίπεμΛΐηύ οΌι 7rs 
"Τ^ε,ου /λκ φωνΗσΐί (ϊΗμζΖομ &λίκτω%,'π$ίμ « 
^ ΐξ ebro^vKc /ή /ah hcPivcu μζ*κ<χι Ιιπεμ αιι 
Τ°7ς» 0 7 t απίζβλα y /χας ατε^ βαλΟί/τ& 
ττπ^αζ κοα νπο^μάτωμ,μΗ 2iV0S ussjhoW 
TfjOr cfte !/·7 γο/>» ου^ενός» e/7T£/j ομα) αυτοΰς* 
A$v«V£U>,o «χβ^βοΛάντ/ο/ί,α^άτω,ο/Αο/ω? 
TyTrwca/j,!^ ο ,<χη εχω^,ττωλκσ'άΤω t μάτι ο μ 
c:vr,W) αγοξΛ&άΐω μάχΜ^αμ.Λίίω ^ υμψ, 
e τι IV/ rouro 2' yzy§cf^u.}Aijop <Tq τελεοΗ/ 
vdt yv Ιμοϊ,^,θ με! ά ccvc/xw/j iXoyi&H* 0 
J^i/p τα τ^ι I/x9,TeAos Ιχβ»0/ ^ ^ιττε//* κ\// 
j/SjViou /xaXoitjoiC codV «Μο* ο £/7τε/7 ocu/ 
τ^/ζ,/καν®/ 32?/uv(giS] σ^εΑθωρ’ Ι·δτο§ευθκ. κ<χ/ 
τάττ I'3 os ε/ς 7t> ojo§ Vfv Ιλοβωμ»Κκολο\// 
^ ξςυτω ν$5| ο/ /χαΘκΤά/* yivop/x/oi* 
«7Γ# 737 ΤΟ7Γ0ϋ,Ι/7Γε/7 &U?’7<’, Pf ΟοΈί/χε&Ε, 

/ah l/otAOfy ε/ς TT^acr/xo/j*^ Scutos ϊαπσηά 
<0x atr αυ$ν ωσε/’λίθου Βολίώ» Jfc/s τα 
yovoCfa τ^οο’ΗυχεΤ’ A«w/J»nchfc$,lJ &&A<|,7rcc 
ftvay%&p Τ’ ποτΗςιομ τ&Τ» αετε,αδ, nAitu 
/xk £‘ 0ελ>//χά/χ^,α/^ά τ> σο /j Πνεο9·ω*ω<ρ0κ 
«Ac αυτοί α^ελος <Χ7 Γ oujcwov $?!%υωμ αυ- 
£/>» ίφ£] ^Ενό'/φος $ αγωνία, ϊκτίνεδεςομ 

•ftgOCfftV χίί 0»£ ^£7° 0 0 iJ^CO$ OCUT 03cr*£t 0£<3/X 

βο/ αίματος, καταβοανοντες z-7virduj ylw, 
0 &vccsa§ cwf £ ττξοσ'β/χ^Ελθω/; «75ος ?>u$ 
ΑχαδχΤάς &ur,lup£/j ΐχυΤ’νς κοιμωμ$μους a7f» 

*? λι?7Γχς,0 Ι/ττε/ αυτ>7ς»ϊ7 καβενΑιί·&νόΙ/ 
δάντίς τι^οσ’εύχΕίθ'Μΐ/α <uh Ι/α^ΑΘητ* Ι/ς we 

joco7xo/j*£t/ 3 ctuT37 λαλοάΰΤ’ς,^ου οχλ©^ 
ΙίΟα ο teyap&DosMVcPaz εις ^ω^εκα· 7 Γ§ο 
» ΙξΧζ'Ρ olu^ij, Ηθά’Η)γΐσϊμ 7^ ΙΗΣΟΤ (ζχλ«-- 
aUTO/Z^O Q ΙΗ20Χ2 £/7Τ£/.! aUTQ^/OUclVc, 
Οΐλύματ / TO/7 ηομ 737 av8jOJ7rou 7τα^α^// 
ί^ωζ; ίΚοντές ο; ttej/ ccuV/J το Icroftfyjop, 
Ζίτ&ομ δίυτφν κΰ^ίε, I/ ΤΓατάΙο/ΛΟί' μα. / 
Xcu^a 5 HOU ίΐτάτα|ε/7 l/s τ/§ c/^ αυτω /j to/j 

sfouAo^ 


SECVNDVM LVCAM 

tecum paratus fum in carcerem & in 
morte ire.At ille dixit» Dico tibi Petre, 
no cantabit hodie gallus, donec ter ab/ 
neges te noffe me» Et dixit eis» Quado 
mifi uos fine facculo & pera calcia - 
mentis, num quid defuit uobisCAt illi 
dixerut»Nihil»Dixiteroo eis. Sednuc 

O 

q habet facculu tollat, fimiliter δί pera* 
Et q no habet,uedat tunica fua δί emat 
g!adiu»Dico ein uobis, qih adhuc hoc 
quod fcriptu eft oportet impleri in me 
δί cu iniquis deputat 9 eft» Etenim ea q 
funt de me,fine habet» At illi dixerunt, 
Dne, ecce duo gladij hic»At ille dixit 
eis»Satis eft» Et egrefius ibat fecuduco 
fuetudine in monte oliua^Secuti funt 
autillu δί difcipuli»Et cu pueniftet ad 
Iocu,dixit ilIis»Orate,ne intretis in ten/ 
tatione. Et ipfe auulfus eft ab eis quan 
tum iadlus eft Iapidis,6ipofitis genib 9 
orabat dicens»Pater, fi uis,tranfter cali/ 
cem iftu a me»Verutamen no mea uo^ 
iuntas,fed tua fiat» Apparuit aut illi an 
gelus de coelo cofortans eu* Et fad; 9 in 
agonia prolixius orabat»Et facftus eft 
fudor ei 9 ficut gutta: fanguinis decurre 
tis in terra* Et cu furrexiftet ab oratioe 
δί ueniffet ad difcipulos fuos, reperit 
eos dormietes pra: trifticia * Et ait illis· 
Quid dormitisC' Surgite forate,ne in 
tretis in tetatione* Adhuc aut eo loque 
te ecce turba,^ q uocabai ludas unus 
de duodecim antecedebat eos , δί ap^ 
propinquauit Iefu,ut ofcularetur eum· 
Iefus autem dixit illi» Iuda, ofculo fili/ 
um hominis tradisCVidentes aute hi 
qui circa ipfum erant quod futurum 
erat, dixerut ei» Domine,percutiemus 
ne in gladio * Et percuflfit unus ex illis 

Q 2 feruum 


βϊΑΓΤΪΛίβΗ 


Ί^ον'λομ τδ) α^χιε^εως «}) &φΘλεμ οΐυτ τ> ους 
• 3 χ> cTe^/o/j» Α 7Γοιθεί$ ο ο ϊΗΓθχ2,1ί?τεμ,εα/ 
τε, εως τουτου*ν$^ αψάμ&νος τδ) ωτίου <χυ / 
-’Τ 3 ),/άσ'<χτο cc ντόμΛπΰζμ ο πϊΣΟΓΣ Τί^ος 
τους οδχΐ^α^ενο^/ους Wouito/j ctjX^SG κ3) 
ε^ατκγου? τδ> ‘/ε^ον κοα 


tyslw ίξίλΗλν^αη μίΐα μάχα tf%p κοα / 
λω/ι,κα$ δμϊξΑμ ον ι°$ μο\}με$ νμωμ w 7$ 
,ίε^ω,ουκ Ψψτύ'ΐαΐί τας χ%ας Ιζχίμε, <χΧ% 
αυτ Η,υμνμ Zhp η ο^α,ν^ Η ο^ουα-ϊα το\Ζ* 
σ*κο'τους, 2 υ/λαβουτες K.^ct-yo/;,^ 


iicftiyayop lnvrbp εις to/j όικο// ts) h.<gx«Sg(/ 
ως*θ -δχετ^ος κκολούββ ,αακ^ο'Θεμ.αψάν^ 
τω /J <$ ττυ^ $ /xtcrta ς?5\ ^υλκς,ν^ cTu^koc^ 
&ϊ(τί\ιτωρ &u|lv ,εκά^κτο ο τεΐτςοζ w μί s 
<Λρ ccui A; * jfiovaU <xuto/j 7ΓοαΛσ'κκ 7/s κοε 
QnpSjjop τι^ος to φως,ί^ ατει /jVacrt* £cut3j 


l/7r£/J4-H9^ ° u ' r ©' / & υ 7ω ”ι°» o h^v kVcc./ 
to aur/j Xiyap+ycwctt. ουκ oid\x ccuto/j*!^ 
/χετα^αχυ ετε£(§Ρ κΡωμ ^υτο/ι,εφκ* H9q 


dV }!\ awPfv f ι *0 ’sri 7 f& / ίίπερ.αν^ξω ' 
•ϋτε,ουκ είΑΐ* Η9&) Λα^άοΉς ωσΐ/ ω$>ας «αΥοίς, 
«J&ps τι ς <^ϊΤχυ^ε7ο λ^ωρΛπαλκ^είαξ, 
qgij ουτος μετ&υτο\/* ιί/ι,Η^ > 0 £/p γαλιλοίο/ 
ος ί&ρ.Εΐ-ΰτερ & ο ^εΤ£©Λαν^ω7τε,ουκοκ 
«Tot ο λεγ€ί 5 »ν^ •δταρα^Ν,αα ετιλαλονι/τος 
αυ.'Τδϊ,εφωνκο’ε,μ αλεκτωξ,κάι 5£αφε/ς ο κύ/ 
^ιος «ννεβλεψερ ττετ^ω,-ΚΟά vttsxxvhc&k ο 
Ζδ-ετ^ος τδ) λο^ου Τδ? κν^ίου,ως Ιιττεμ αυτω, 
οτι ^ιρ αλεκτο^α cpcoVKcTot.i,cc7rajvKV« <αε/ 
7^/ς.Και *φλθω/ϊ ε|ωο T&tTfos ϊκλοωσ'εμ ί η 
κξ>ως*0 ο/ αν^εςοι «Λωε'χοντες τ' ιΗΣΟχϊΊ 
ηνίπαιΊομ αυίω cP ε'^οντες,κ)) 7τε^καλυφαυτες 
au^^TUTrfo/j &υτδ) 7i^oVeo7ro/j,0 ΙπηςωΙ 
τωμ ccuto/j TKiyofhzJt^otyHT&Kfop, τις &£?/* 
0 7 r ederas &ε,Κΰά ετε^α -aro/Siva β.λασ’φκμουν / 
τες tXzyop εις ocuto/j * KOii ως εφ^ίετο ^/χ.ν 
^(Χ,σΌ/ΡΗχθκτ 0 '7ϊ^εσ']2>.υτε jY o/j Τδ) λαοί/ 2 ^χιε 
gag. K0U Τ^α/χ/χατθίς,κοα ccvh^ci^o/j αυτο /i 

lig to σΌϋε^ιο^ 


EVAN GELI VM 

feraam principis facerdotu>6C amputi 
uit auriculam eius dextra ♦ RefpotideS 
aut lefus ak.Sinite ufcp huc*Etcum te/ 
tigiffet auriculam eius/anauit eum»Di 
xit autem lefus ad eos qui uenerat ad 
fe principes facerdotu ά magiftratus 
templi S£ feniores * Quafi ad latronem 
exiftis cum gladqs δε fnftibus, cum co¬ 
tidie uobifcurn fuerim in templo, non 
extediilis ma.n 9 in me - Sed hasc eil ho 
ra illa ueftra,S£ poteilas tenebraru,Co 
phenfum aut cifduxerut di induxerut 
in do mu principis facerdotum, Petrus 
uero fequebaf eum aloge* Accefo aut 
igne in medio atrtj, di circumfedetibus 
iilis,erat Petrus in medio eorum*Que 
cum uidiifetandlla quccda fedentem 
ad lumen, di fixis in illum oculis dixit* 
Et hic cu illo erauAt illeabnegauit eu, 
dicens*Mulier,non noui illum* Et poft 
pufillum alius uidens eum dixit . Et tn 
de illis es* Petras uero ait * Homo non 
fum.Et interuallo fadlo fere hora:uni 9 
alius quida affirmabat dicens* Vere 6 C 
hic cu ilio erat,nam di Galfaus eft* Et 
ait Petrus,Homo,nefcio quid dicis. Et 
continuo adhuc illo loquentecantauit 
gallus.Et couerfus dhs afpexit Petrum 
Et recordatus eft Petrus uerbi dhi quo 
dixerat,qa priufcp gallus cantet,ter me 
negabis,Et egreftus foras Petrus fleuit 
amare. Et uiri qni tenebat illum,illude/ 
bant ei caHentes,& uelauerunt eum, 8 C 
percutiebant faciem eius, di interroga/ 
uerunt eu dicetes.Pr0pheti2a.Quis eft 
qui te percudit ί Et alia multa blafphe 
mates dicebat in eu*Et utfa<ftus eft dii 
es,couenerut feniores plebis di princi/ 
pes facerdotu di fcrib^,< 5 C duxerut iilu 

inconciliu 


SECVNDVM LVCAM, 


ΚΑΤΑ ΛΟΤΚΑΝ, 


Ιΐζ-τΌ rtwifyiop TityovTZbE* oV Ito 
ΧΡΐΣΤΟΣ,ϊΐ7Γ£Η/λ7μΛιπψ Λ &υτο7ςΑαμ v/ 
μ.7μ ε;7Γω,ουμ.κ 7Π5εντετε*εαμ Λ & ε^ωτκ- 
&ω,ο\) μ.ΗΪχ.7τοκ%ιΰγ)τ( μοι » arr ο λν cnnAas ο 
τ® ναυ %sat ο ψ$ τ® Ιχν^^ωτεον κα %ήμ$)θζ 
\κ (Ρζξιωμ Φ\ </'αυά ( αεως ί® βίΟυΑπτομ λε 
τ&άν7ίζ>σν οΰν'Ιΐ ο ψξ 7® Βίου^ ο ^ π \^ος au/ 
Ρΐίζ ζ<ρκ+ νμ&ξ λζγζϊε,οτ/ εγω εΐ(λι+οι ^ u/ 
7τομ*τΙ ζτι jgs/cc μ'ζχομ$μ v-affvff ας ; auro/ 
)Oi<p κκοίΛΛψφ/ α-5Ρ tzj? so /λατος avi®* 


k<xi fcvasa/J αττα /j ^ ^λκ^ος αα^ν,κγα 
'jo/j aur>/j £7r/ ‘T τ/λα? 5 /;* k^Iowtp Λ κατκ / 
yoja/j auT 5 ) λζγονΙΐξ.τοΰ'Ρμ zv^o/jSU/ Λά - 
ε^εφον7α τ> ε^ν^^,π)) κωλνον7α κα /Vajz φο 
jouq ΛΛ/να/,λε'τ'ΟίΓία εαυτ>μ ΧΡΙΣΤΟΝ &α 
αίλεα VcjK *0 Λ ·δτ/Λατος ζ’&κςωτκο'ζμ αυ, 
7>μ λέγωμ.ζυ L ο β ασ^λευς ^7 /ouJWw/j* 

ο Λ' δί 7 τοκ^ίβε/ς ocittSj εφ#. 2 Τν Aiye.ojo 3 ώγ'// 
λατος ζητζρ 7%oq Ws α^χ/ε^θίς νΟ) 7 °υς οχ / 
λονς*ουΛμ £υ^>νκω ΰϋίτιομ yv %S' αν^^ο-ητφ 
7ουτα)»όί ^ετπ'χυομ TizyovJ ες,οτ/ &να<Λ/ 9 Τ 
λα ο μ ΛιΛχσ'κω/) κα$ ολχς ςΰ\ /ου^α/ας α^ 
|ά/φ/ος aif q 5 \ φαλ/λοοας εως ωΛ*·δτ<λα/ 
7ος ^ ^κουσ'ας γαλ/λοαα/;, £7τκ^ωτκαε/; ε; ο 

ανθ^αττ© - ' φαλ/λί&ος ϊ&ιμ* K<xt %vr/-yv 0 Us> 

οτ* εκ ifouaTas ίί^ω^ου ΧΒμ> <χνε πιμ\.ζμ 
αντ>μ ττ^ος hjooc/Yw ο ι/7α κοίί aur^/j <$/ ιε^οοΌ/ 
λν<αο/$,$7αύτα/$ τοας πμ^α/ξΑ Λ 
/Λο/; to/j ίΗΣΌΤΝ,εχά^κ λ/'α/,ν fyi > 06 ^ £ε ** 
λω /j l|mcwbv )<^&μα\]τομ Λα το &κουβρ 
ποΤ^α-π^ί αυτον,κάί ηλτνιΊζμ τι <τχμβομ 


/cfe/J vtscoji® ywo μΜομβζττκ^&τκα'ζμ ?tu 
ε /j Tzoyol s mccyo7s»cc^S Λ ouJfy/ ?x,7 riKff 
νατ &ντω/ϊΐ5ΗΚβονίμ λε oa α^χ/ε^θςκαΓ 
’ΫΙξα.μμ.α.τζίζ ευτορως xcfl><yofOvvlz<’ cturov* 
Ε^ουΟενκίίας ^ ccu-p/j ο εί^ωΛς oUo τ°Τς SJa > 
7 ζνμα.?ιμ &υ7ου κο« I/x.^ra/|a'g, -δτε^βαλω/) 
αυτ 1 ^ i&yra λαμτ^ζμ , αν ε .τε,αψε /J αυτομ 
ττ/λάτφίΕΤ'ενοντ 5 q <ζ/λό/, οτε ττιλατως 

t fe -l/ ^ 

KOtto HJW/ 


iSf 


in conciliu fuum 3 dicetes,Si tu es Cbri/ 
ftus,dic nobis«. Et ait illis^Si uobis dixe 
ro non credetis, fi aut 6£ interrogaue^ 
ro no refpodebitismihi, neq^ dimitte 
tis ♦ Ex hoc tge aute erit filius hominis 
fedens a dextris uirtutis dei» Dixerunt 
aut omnes* Tu ergo es filius dei C Qui 
ait* Vos dicitis me effe» At illi dixerunt * 

Quid adhuc defyderam? teftimoniu * 

Ιρίί enim audiuimus de ore ipfius * 

Et furgens omnis multitudo eorum ΧΧΙΙΪ 
duxerunt illu ad Pilatu* Coeperunt au 
tem illu accufare dicetes*Huc dephedi 
mus fubnertente gente, prohibente 
tributa dare Gefari, dicentem fe Chri- 
ffcum regem eilc.Pilatus autem interro 
gauit eum dicens* Tu es rex iudeoru C 
At ille refpondens illi ait*Tu dicis* Ait 
aute Pilatus ad principes facerdotum 
δί turbas * Nihil inuenio caufe in hoc 
homine* At illi inualefcebant dicentes* 
Comouet populum doces peruniuer 
fam ludiam exorfus a Galifea ufq; 
huc iocu * Pilatus aut audiens galil^a, 
interrogauitnu homo galil^ eifet* Et 
ut cognouit q» de Herodis poteftate ef 
fet rem i iit eu ad Herode, q dC ipfe Hie 
rofolymis erat illis dieb 9 *Herodes aut 
uifo Iefu,gauifus eft ualde.Erat em cu¬ 
piens ex multo tempore uidere eu, eo 
q? audirer multa de eo, δί fperabat fi- 
gnum aliquod uidere ab eo fierulnter^ 
rogabat aut eum multis Termonibus * 

At ipfe nihil illi rndebat * Stabant aut 
principes facerdotu δί (cribsc acriter ac 
cufantes eu * Spreak aut illu Herodes 
cu exercitibus fuis, δί illufit indutu ue/ 
fle fplendida,& remifit ad Pilatum* Et 
facti funt amici Pilatus δί Herodes 

Q $ inipfa 


j $6 ΒϊΑΓΓΕΑίδΗ 

κά< %to<jVs αυ7κ κ/λε^α μ£ α^Ηλαμ, τφ 
νττπ^χομ γχ/ρ φυ ε'χθ^α ovTss τ^ος εαυτούς* 
ΠϊλαΤ©'' ^ cru-y καλε^ά/Λ^©^ 7ous ^χ<ε^ 
^-θίς,χοα Τούς α^χονΤα$,κα? r/j λαο<υ> 

*7r^os carpus* π^ΟιτίωεγκαΤε <αο» τ°μ αν^ω / 
τνορΊ'δτμ, ως αττσ^εφονΤα τ 1 /} λαο//*κα3 
/cTou lyw ψά-πϊομ νμωμ ανακ£ϊνα$, ου^ε/ί 
Ιυ^ο^> ε /j 7^· αν^ωζδτω ΤουΤω άί-τιομ-,ωμ κα- 
Τ«7·° ξ'θίΤε χαταυίού* Αλ?£ cujt κ^ώύνς,ανε^ 
· 3 τ?/λ-|<χ -yc/^p u,uas ^ος α^μ,και’ι^ού ο ucft& 
αξϊομ Bcwotlov Ζ&μ πτίτΐςα'γμϋΪΜομ αυ7ω,7ταί 
^'εύιτας ocw hurcjj, ccaroXucrto * Ανά yvlw <Γε 
I/<x 7 roXua/j auroTs κατα Io^tIw ενα,αν I 
κ^α^α^ϋ Λ' τσ-α/Αττλχθεί λε^οντες,Ι/ρε του - 
TO/^aTroAucto/j οΓε η/λΤ /j βα^αββα/ι,ο^ τ/ς κ/ί 
<Γ/ά Ξασ'/μ τ/νά yiVOfMjjlw ψ τη ·πολ&, Η9^] 
φχ/νομ βεβλχμ&ύ©*' ε/ς ψυλακ!α?*πάλ/μ οίαί 
ο · 2 ζτϊλατ©^ τι^οΛφωΜοΓ/υ ^ε'λω /J α-δτολύ / 
croa to/J ΐΗΣόΤΝ«· 0 ί «Γε Ιφωνοαυ λε’φοντες«. 

Σταύ^ωαομ savjcocrtJ/J auro/;* Ο <^ε *7y‘f 
τομϊππμ τι^ο5 λυτούς* “τ/>οορ κακομ\[ 
ττο'ίΗΰίμ δυτος; Όυ^ε'/ί cu -τΐομ Sw<x του ευ-* 

ξομ V/ αυτω,-^οάίΓευνάς δαυ cxuto/·' α7τολ\/ / 

crtu*0/ c^e ε7τεκ«ντο φωνο£ς με^άλώς οα / 
τού/Λνο< &υττ/* sau^Siwotf > H9^J ^ Λτ '% υ / 
ομ cU φωνά* αυτω /J τ’ίν *αςχι6£ΐωμ*0 ύ'ε 

,τδ-ιλατος εττε'κ^ϊνε/) φενεδίΚαί το οατχ/λα. 
δευτω /j «. Αττελυσ^ <^ε to/j ο Γ 7α sa.ct'ip 
φονομ £ε£λχμ&;ομ ε/ς τ{ώ φυλακή o/j η/ 
τοαδτο, td/j *Γε ΙΗ20ΤΝ ·3τα£ε0 α ωκεμ 7^ 
^ελχ/χατ ι ccutS/j * Η 9 ^ ως ccvrKy^W ^ 
toV > εττ/λα^^οί σ*ϊ>ωνος τ 'ΐνοςκυςκ" 
ναίον ifXojj$jjov awaygov ζ-πί%χκ<ζμ &utm 
5 <χυ^δ/υ φερβ /j ο7ΓΪτού IH20r*Hxo/ 
λού^β 2εε' avTs^ ττολύ -^λχ^ος τοιίλαου, 
H^)j ^αϋοακω /J , α< Η9^ εκδττ[ουτο , ε > 
Pflibwp αυτό μ *Σ τραφείς, ο Γ ε ττ^ος αυτάς ο 
ΪΗΣΟϊΧ Xncsp*· Θυ^ατε^ες i^outfaA^a 
ί-ίλοάετε \π\μ·ί > ττλ^ώ εφ" εαυτας κλοαετε 

ymW 


EVANGELIVM 

iti ipfa die, nam antea inimici erant ini 
ter fe* Pilatus autem conuocatis princi/' 
pibus facerdotum magiilratibus, 62 
plebe dixit ad illos, Obtuliftis mihf 
hunc hominem, quafi auertente popu 
Ium,62 ecce ego cora uobis interrogans 
nullum crimen inuenio in homine ifto 
ex his de quib 9 accufatis eu ♦ Sed necg 
Herodesma remifi uos ad illum, 62 ec* 
ce nihil dignu morte actum eit ei* Eme 
datum ergo illum dimitta» NeccOTe au¬ 
tem habebat dimittere eis per diem fe^ 
ftum unum»Exckmauit aut ilmul uni 
uerfa turba dicens*Tolle huc, 62 dimic 
te nobis Barabbamqui erat propter ie 
ditionem quandam fadtam in ciuitate 
62 homicidium millus in carcerem* Ite/ 
tum autem Pilatus locutus eil ad eos, 
uolens dimittere Iefum, At illi clama¬ 
bant dicentes* Crucifige crucifige eum* 
Ille autem tertio dixit ad illos * Quid 
enim mali fecit iite ? Nullam caufam 
mortis inuenio in eo * Corripiam ergo 
iIIul 62 dimittam* At illi inflabant uoci¬ 
bus magnis poflulantes ut crucifigere 
tur,62 inualefcebant uoces eo% 62 futn 
morum facerdotu* Et pilatus adiudicar 
uit fieri petitione eo^* Dimifit aut illis 
eum qui propter homicidiu 62 feditio- 
nem miffus fuerat in carcere quem pe/ 
tebant»Iefum uero tradidituoiuntati 
eo^*Et cu ducerent eii , apphenderunt 
Simone quenda C^renefem ueniente 
de uilla,62 ipofuerut illi cruce ut porta/ 
ret pofl Iefu * Sequebat aut illu multa 
turba populi 62 mulie^, q plangebant 
62‘lamentabani: eum*C6uerfusautad 
illas Iefus dixit* Fiite Hierufale, nolite 
flere fuper me,fed fuper uofipfas flete, 

62 fupes ΚΑΤΑ ΛΟϊΚΑΝ 

WAUi -πΐ τα τέκνα ν/Λωμ,οτ/ /<Γου ε^χοντοδ 
Ημίςαί $/ ά/ς £jouo*//;,M[aKocj/c4i a/ seifoa Φ 
χοιλ'ίαι ai ouk Vy^iwaa/j, νφή μα5οι ei otw 
ΐΘκ'λααα/ΐ,τοτε αρξονταί ’λίγ&ρ τοΊ$ο$ζ* 
ifip^icfert \4 νμ -ocq, τίξ &οαθ'οις κα / 
λνψατε ϊιμοίς, οτι I/ <$/ Ί ^ 1 υτ§φ ξύλφ ταν/ 
τα -ποιουαΊμ , $ τ! ^«τ&ί^ον / 

r> Hj ετερο; cTuo κακούργο/ oUw Sturco &v&5 
^tOiwcCM^q οτε & 7 thA 8 o/j \ττίτόρ τούτο p T 
■KcixipSjjop κς<Μ/ϊομ>\κ& ε^αι/^ωααμ aur 
7°υξ κακοΰγονξ,ορ μώ εκ «Ρεξϊω/ι,ο/ι c/^ 
α£/5ε£ω//*0 efts ΙΗΣΟΤΣ ελε^,ράτε^ αφε£ 
ou oi^&rftp τί ΎΤθΐοναΊρ>ΑΙΰ.μ.ι - 
ςΉο'μ/χ/οί Jiloi )μάτι α αυτζΑ,εβα/Χνομ κλ«/ 
£ 0 /j* V( 9 d)j ε/5κκβ ο λαο'ς ^εο^ω/ί* c /^ζμνκτΗ / 
j/^o/j JV K04t ο» αρχοΐ/7ες σΌο όευτρΤς λε'φον'Μ,. 
ίχνους ενωσ'ε^,σ'ωσ'άτω £ocuto/j,£/ ουΤός &? 7 // 
ο ΧΡΙΣΤΟΣ ο Τ 3 ) Οεονεκλεκ^ς*^επ cu^op % 
ξχυτω °‘ Sjar/wra/ Τ£θ(Τ6£χομυα/οι ^ 

οξο s 'π^οσ'φε^οΐ'Τίς άυΤόρ,ι^ λε'>οντ^ς» ει <fu 
ίι ο &αα 7 λευς 'PAmouJWco/j ο^ωτορ σταυτο/τ*. 
ύρ cft= ε7Π75 α Φ“ 7 * 7 εϊτάυτω, 

ί^άμμασ-'ίρ ε>λ£ωϊχ.ο7ς ^ |ω^αϊκο7ς,ν^ 
Ιβ^αϊκοΤς,δυτο'ς 337 /.' ο &ασϊλεΐϊς r?iv ’/ου^οα/ 
ορΛιζ cT£ κ$ίμαόΗντωμ κακον^ 00 /* £ / 
6 λααφ«<α«&υ£/υ λεφωμ.ε/ σ*υ 1ι ο ΧΡΙΣΤΟΣ 
αωαο// αεαι/'Ρ/' ngq κ<«.ας*Δ7Γοκ£ΐΘε/ς ο εη 

§>05 ε7τετ//Λααυτω λε'φω/^Ου^ φοβ« au to/ 7 
θεομ,οτ/ <$/ i &s$ l ccutoj κςίμ ατ/ 1 ;» ν$ί) πμβζ 
Ι^,^ικα/ως αξ/αωρετι^άΙα/ΐ^; αΎτολαμ^ 
βάνο/^Ο, ouros cjVcAe/j ατοττο/ι ϊτ^αξΐρ * 
Κ9^ ’ίλεγερ Ί$ ιηΣΟγ* μη&ητι μ,συ κυ^/ε 
ο τα /j ελθχ$ <$/ τν βαα/λε/α αου. κάι Ιΐ 7 τε/ι 
αυτω ο ΐΗΣθτΣ»Α/Λίώ λε’ίω αο/,ΤΗν^ομ /Λεί 
ΙμονζσΉ <$/ •δτα^αοΓεισ'φ» κ /u ωαει ω^α 
?κτκ, Μ^] ακοτ© -/ ε^ετο ε^ ολίω τίώ ybj) 
εως ω^ας^άτκς»^ εακοτ/ίθκ ο κλ/ος,ν^ 
ψμχϊ$Ή το κατατδ-ετασνχα του ι /aou ' 
^«κά/ φβΰνπσας <pauj /λεφέλ!! ο ιηςοτς, 

ίπψ« 


SECVNDVM LVCAM. 

fuper filios ueftros» Qm ecce ueniet 
dies in quibus dicent* Beatae ftenIes,5C 
uentres qui non genuerunt, δί ubera q 
no lad:auerunt * Tunc incipient dicere 
montibus,cadite fuper nos> di collibus 
operite nos * Quia fi in humido ligno 
h^c faciunt,in arido quid fiet ? Duce/ 
bantur aut di alfj duo facinorofi cu eo> 
ut interficerentur*Et poftcp uenerut in 
loeu qui uocatur Caluaria, ibi crucifixe 
runt eum>& facinorofos unu a dextris 
altem a finiilris Jefus aut dicebat* Pa^ 
ter,remitte illis, non em fciunt quid fa/ 
ciunt* Diuidentes uero ueftimeta eius 
miferunt fortes* Et itabat populus fpe 
citans , di deridebant eum principes 
cucis dicentes*Alios faluos fecit, fe faL· 
uu faciat, fi hiceil Chriftus dei eledtus* 
Illudebat aut ei Si milites accedetes, SC 
acetu offeretes eiSi dicetes*Si tu es rex 
iud^oi^,faluu te fac* Erat aut Si inferi 
ptio feripta fup eu litteris graneis, SC la/ 
tinis,6i haebra icis, hic effc rex Iud^oru r 
Vnus aut de his q pendebant latroni/ 
bus blafphemabat eu dicens * Si tu es 
Qmilus,faluu fac teipfum SC nos* Re/ 
fpondens aut alter increpabat eum di 
cens* Neq? tu times deu, qui in eadem 
damnatione es * Et nos quidem iu ^ 
fte digna fadtis recipimus * Hic uero 
nihil mali geffit r Et dicebat ad lefum * 
Domine, memento mei cum ueneris 
in regnum tuum*Et dixit illi Iefus. 
Arnen dico tibi, hodie mecum eris in 
paradifo * Erat autem fere hora fexta, 
Si tenebras fadbe funt, in uniuerfam 
terram ufq? in horam nona*Et obfcu^ 
ratus eft fol,Puelum templi fciilum eil 
mediu*Et clamans uoce magna Iefus 

Q. 4 ait 


ΕϊΑΓΓΕΛΙΟΝ 

έ/7τε/\Ρατί£ ε/ζ Χ%άς σΐν ■^■α^Ηο’ομαί 
τν 7rviu/^a ( aou*v^j ταντα ΪΓπωμ,ζ/^ί'πν&ύ'' 
αράοοορ di ο εκατόνταρχος ^ yiVo/XGfrop,- 
%£οζαα’ίρ τορ %ίόρ λεγώ,υ,οΐ/τως ο av^jo 
τΐ'Οζ ουτο^ ΛκΟΚος o/ au^ra- 

ja-^svo^ucu/o/ οχλο/ ίντϊ 'τυΐ) ^εωρ/α /j ταυ ' 
τ&υ,^εω^οεωτες τ<χ 'ysvo/xcVcc 'n/'7rfov'7^s sau 
τα 5η3η υπί^ί^ορ* liSHx{crap ^ 7τάν^ 
7tQ o/ -yvwsoy άυτζσ /xaK^oGt/jjVm 
a/ aetuaKO/voySwVaacc/ ccutco aif yaXts 
'λ,οαας,ο^ο'αι τ<χντα+κα/ Vou &νκ£ ονο,αα'’ 
τ; ’/ωσυφ BcuAol/THlWra^Xco/) Scvk§> αφοίθος 
0 ^rxcttog^vTOs ova up (/υγκατατζ^Ηρίάο^ 
τη Βουλκ vjcq τη αν-'Ρίν/αά 'άψμαΰόα 
ας ■δτο’λεως ^(vbuJWw/ j»oc> r 7 ^o<fi^(y 

χετό ι< 9 !Λ αυρς τίώ ΒαΛλε/α/ι τζ» ^εον, ou^ 

TC-5 τ^οαελθω/υ Tse? τ^ιΤ^άτφ,ηΊΰ&ατο ΤΟ tfcS 

/uaaw ΐΗΣότ,ν^ καδελώ /j aup yi /εττ/λιΐερ 
aup aivc/W/, t{gq ?9 hke/j aup <$νμ\ηίματΙ λα 
|όΙ*τω»δυ,5υκ j?c, ου^εττω ouJ^ /ς Kti/Pfyj©^*. 
Hj) χμε^α 4 ;J ■δτώρασ'κ&Η,ΐϋ) αάββαΤο /j εττεφω 
aKE^xaTaKoAou^KcAxrar ^ φαυαεκες af ^t^· 
1»ες jfVa/j αανελκλυΟνίοα αυτω εκ <3^1 yaXi / 
λα /as, l^bacrtxvro P μνχμαορ, j^5j ως ετε'^Χ 
Tt) aSyxa αυτόν♦ Wos^^aoOi Λ', Ητΰίμα ' 
<fap αρώματα, κοά pw%a t \{<pj το μ$) crtxBBot/ 
P/j Hcfvxatfap κατά τίω yi /τολΐώ ♦ 

Τη μΥα^Ρβά <τα ββατΜ/ι,σ^^ον Βα^ε / 
os ηΛ3ό^ br ι ά μημα φε'^ουαοα α πτοιμα s 
&αρ α^ω/λάτα,χα/τϊνε$ <Λα> αυταΤς * Ivjo/j 
^ 7 T/J Χι%ορ a7ro KzxvXitfpSjJop α-δτο τον 
μνημείου,κΰά ειαελθονσοα ουχ lupo/j to αω / 
/Att T3? KUj/oU IHSOX*Ka/ Vyfy&To ty' 7^‘ cB// 
a7ropQoOoa αντας τ&ίςΐτοντου,Κΰά /JW cfva 
άϊό'νίς \7ri5n<fap &υτα7ς,$> \<&Η<ϊεσιρ asja 
■TrfouVajs ^ΕκφοΒω,ν Jlc ^evo/aSU/W fcvrw/v 
m/xa κλϊνοναω/ι p *7rfoV&37ro/j ’είς Ήώ ylvj* 
tnrop tj^os auras » τι ^htqte, p/j 2wvtc£ 
μετά r^p νεχΐωρ j oVk i5'ip ωΧί, αλΤί 

Ιγε^Η,. 


EVAN GELI VM 

ait» Pater,in matius tuas comendo fpL 
ritum meum» Et h^c cum dixiffet expi 
rauit»Videns autem Centurio, quod 
facium fucrat,giorificauit deum dices· 1 
Vere hic homo iuftus erat»Et omnis 
turba eorum qui fimui aderant ad fpe 
ftaculum illude uidebant qua: fiebat 
percudentes pectora fua reuerteban^ 
tur»Stabant autem omnes noti eius a 
ionge, Qc mulieres qua: fccuta: eu erant 
a Gaiikea ha:c uidentes · Et ecce uir no¬ 
mine lofeph, decurio qui erat uir bo^ 
nus δί iuftus,hic no cofenferatconfilio 
δί adtib^ eo^ ? oriudus ab Arimathaa 
ciuitate Iudxoru,qui expedabat δί ip/ 
fe reonum dei» Hic accedit ad Pilatum 

O 

δί petrjt corpus Iefu , δί depofitum in^ 
uoluit in findone, δί pofuit illud in mo 
numento excifo, in quo nondu quifep 
pofitus fuerat»Et dies erat parafeeue 
δί (abbatum illucefcebat · Subfecuta: 
autem mulieres qua: cum eo uenerant 
de Galilcea uiderunt monumentum, 
δί quemadmodum pofitum erat cor-^ 
pus ei 9 , Reuertetes autparauerut aro 
mata δί unguenta, δί fabbato quidem 
quieuerunt fecundum mandatum» 

Vna autem fabbati profundo crepu XX]]J 
fculo uenerant ad monumentum por 
tates q parauerat aromata,^ nonulte 
cum illis , δί inuenerunt lapidem reuo/ 
lutum a monumento , δί ingreife non 
inuenerunt corpus domini Iefu * Et 
dum eft dum mente confternat^ efi* 
fent de ifto, ecce duo uiri fteteruntie/ 
cus illas in ueftibus fulgentibus» Cum 
timerent autem δί declinarent uultum 
in terram, dixerant ad illas» Quid qnx 
ritis>uiuetecu mortuisC' No eft hic, fed 

furrexit 


Ν 


ΚΑΤΑ ΛΟϊΚΑΝί 

tiyiffix, MVH&KVcloo, ελάλκΛ /J νμΤ /J * ετ» 
&p w τη γαλιλχ/α λίγωμ ♦ οτί cTa ιτμ 
ijo/j r icvO^W7ris T^acfoGZwott εΐξ χ%«ς αν ^ 
Θξ(ύ7τωρ αμαξϊωλωμ,Φ 5 αυ^ωθκνΟί, 0 τκ 
Ί>/τν δμε'^α ocvas«voa»Kct/ εμνκ'ίθκσ’αμ r |tf- 
μάτωρ αυτ,ί^ νχ.τοίί^εψασ'α/ τ μνκμιι/ 
■cv,a.7niy/&7vap ·δτάν7α7αντα 'Ρΐς εν^εκα,Η/) 
ττόίοΊμ “P/s λοιζτοΊς, Ηρ q η /ΑαΓίΓαλίωΗ μα 
ff a, 0 /ωάννα,ίδ' μα^’/α ’/ακωβον,κοα af λο// 
ττα/ aUu άυτ&ίς, ελεγορ η τ§ος τνο, ofsroso > 
λονς ταυτα,και εφάνκααμ ^'ωτησμ αυτωμ 
wfil Tifyos τα βήματα, &u/$v, ι,^ Wisoao 
&υτοας*ό ■&ίτξ&' ’άνα^ας ε^αμον Vtti 
7 τ μνκμδομ»^ χτα^ακύψας,β^επεί τ * 0 " 
ftoVa- κΰμ&ρα μόνα., απΗλ^ε/; 7ΐ^ο$ εαυ· 
-7t)/j ^αυμά^ώμ r> φε^ονος» 7Λ>υ <Γυο c/^ 

&υτωμ «σα/; τδοςόνόμ/Μοϊ <$/.&υτί/ τη πμ(^ 
ρα ε/ς κωμίυο a.irixpucfap sa^ioon εξκκονΤα 
aif /όρουα'αλκμ,Η ονομα εμμαον^Ηφί) ccvd>f 
ωμ'Γλο αν 7ΐ£ο5 ο^κλους wej/ τ^άντω/Πω/» 
«Λτμβεβκκο^ω/^^ωμκαι ε^εΐ® ο μ»/ 

λθ /j αυτουζ καί σ^κταμ αυττζ ο ιη^ 
TOtZzy/i<faz oUVi 7Γθ^εν£το αυτο~ς*ο Ε ί λ,ϊ 
οφθαλμοί Wpfv’ εκ^ατοΜ^το T3? μπ επιίνω/ 
VoK αυτόμ,Εΐ7πμ Λ 7ΐ^ος αυτονς»Τίνες ο/ λο/ 
7*0/ συτο/,ονζ &ντϊβά/&ετ£ ττ§ο’ς α/^νκλ^ζ 7τε 
^/χσατοαυτΕς,ΐ^ £5« crtiu8jco7roi ; Α7 ronfi χ· 
$ε/§ Je £(s,$ ονομα κλεοχδ-αί,ί/χδ·?/) 7ΐ^ος αν/ 
τόρ,Συ μόνΟ^ ζτιΧξοικ&ζ /ε^ονααλκμ, ν$Λ 
W εφνωϊ τα γενόμ/Μα <φ &uth τ<&5 « / 
μέξαίϊ TavTcZ/Q;\ig>)) irsnp αντοΤς.ποΤα; 

ε/χζτομ &υτω*Τα χε-ε^ί ΙΗΣΟΤ του να^ω/ 
ja/ou, ο5 ε^ετο ανιί^ T^odpHTHc» , Λιυατος 
<$> ε^φ κοάλόγφ,ψαντίομ το\Ρ ^εου/*, 
•δταντο'ζ τον λαον,ο-δτωξ τε τεαςί^ωκαμ 
αυτόμ οι αξχιδΖ&ς, οι άρχοντες κ ^ 
μωρ £/§ κςίμα ^«νάτον, iSav^cfap 
Ziurop* υμ&ξΆζ hXzti^o pj&j, οτϊαυτό s%hp 
ό μίΤλνρ λυτ^ουο^α» τόρ /c^aflX t 
> ΑλΤναφε 


SECVNDVM LVCAM ι$9 

farrexit » Recordamini qualiter Iocu - 
tus eft uobis,cu adhuc in Galilaea elTet 
dicens»Quod oportuerit filiu hois tra/ 
di in manus hominu peccatoru,6C cru/ 
cificri,SC die tertia refurgcre.Et recorda^ 
tx funt uerboi^ eius, Si regrefe a mo/ 
numento nunciauerut hxc omnia illis 
undecim,^ ceteris omnibus^Erat aute 
Maria magdalene & Ioanna di Maria 
Iacobi.& cetera: qu^ cu eis erant, qua: 
dicebat ad apoftolos ha:c * Et uifa funt 
ante illos ceu deiiramentu uerba illa^ 
rum,6i non crediderut illis ♦ Petrus aut 
furgens cucurrit ad monumentu, 8 C p/ 
fpiciens uidit linteamina fola pofita, 

^abqtapud femetipfum miras quod 

acciderat» Et ecce duo ex illis ibat eode 

die in caileilu quod aberat fpatio fta^ 

diorum fexaoinra ab Hierufalemnoie A / // ·ι· / - 

Emaus,&ipii cofabulabantur inter fe, ^ 7 ΐ 2 ^ „£ur, 

de his oibus qua: acciderat»Et factum ^ y^rff^ 

eftdu confabularenE 6ifecu qrerent, M- ***> 

di ipfe Iefus appropinquans ibat cum f' f*' ^ **γ*ι+φ ,y 

•fi I '1! I bJU/h<yj*T lOr-n-^brrn ttoij\y 

illis» G^ter^ oculi illorum tenebantur,^ 
ne eum agnofcerent»Et ait ad illos * 

Qui funt hi fermones quos cofertis in/ r 
ter uos ambulantes t 5 ieilis triftcs C' Et 
refpondens unus cui nomen Cleopas, 
dixit ei»Tu folus peregrinus es in Hie/ 
rufalem, 8 C non cognouifti qux fad:a 
funt in illa his diebus C’ Q^uibus ille di¬ 
xit» ΟιχγεΓ Et dixerunt» De Iefu Nas^/ 
reno,qui fuit uir propheta, potens in 
opere di fermone > coram deo Si toto 
populo» Et quomodo eum tra dide,- 
runt fummi Sacerdotes, SC Principes 
noftri in damnationem mortis, & cru¬ 
cifixerunt eum»Nos aut fperabamus, 
eu eife illu qui redepturus e 0 et Ifrael» 

Etnunc 


ι$ό ΕΤΑΓΓΕΛίΟΝ 

AATCc [ystfab Ζΰατιρ τούτοι $ ]g'i' tIw tcmtIm 
Η μί^αμ aye ^ήμζ^ορ α<}> δυ ταυτα Vy^uov,^ 
το*Α/5\ά ^ φαυοακες β'νε’ς πμωρ c/^isu 
ο'α.ρ Ημα.ζ,'γΜομΜΜ oftfidl Wl το ,ανκ / 
/x.Qo/j«.v^j <uh tu^ot/Tcid to cfwAia αυτόν, «λ/ 
ίϊο /j λεγουσ^ί,'^) oTTfacf/a/j &. y /ί,λωρ Ιω^α 
κε'ναί,οί ’λΐ'γονσ'ιρ αυτορ $tu»K<x/ απΗλ^ομ 
αι»ες τ7ν οΌν πμιρ si η τ μνημ&ομ, mt ευ/ 
όντως,καθώς η5) αι φία)οακες1/7τομ, &υΤ 
q ουκ %t£cp>\\Q^ Ιώτα, ίππρ ν^ος au7tfs.a> <x/ 
voHivt Κ/) ^ja^QgTjf Kcnfifia τΰ) 7si5tv\p \τεί 
·π&<?ιρ,οΐζ ελαλπαα /j ο/ ^οφΗ^Ουχι ταν/ 
7α ε^<| wcc0ei/; t>/j ΧΡΙΣΤΟΝ, 0 It&sTiQ&p ε /s 
Ήω (Ροξαρ αυτ 5 κ;α ι &%ξάμ&Ρθ(> ανρ μωο'ΐωξ 
0 a7f 7 τάνΤω/υ τίν τ^οφΗ^, (ΡίΗςμΙώ&ιεμ 
ζχ.υτ°7ς <yV 7Γά<Τοας tou.s *}^ac$>cas ταζτε^ί εαυ,» 
'rs?*!^ ηγ /icfap sis Ήιν κωμίυο ου εττσ^ευον/ 

7 T§oo > £ 7 fo/ei' 2 0 7 το||ωτε£ω 7 Γ 0 ^εύ 

ε<θοαΑ^ 'δΓα^εβ/ασανί 6 &.uto/j λε'-^ντες.,αδ 
vo/j με$ ϊιμωρ,οτε ττ^οζ εαχίε^αμ &£)/;, 0 κε'/ 
νΧίκεμ η ε/ΤΗλθε /j τΰ) μ&να. t (fab 

αυςρις,νφΛ ε-^υετο <$/ καΤακλϊθίββά αυ 
7D/J μεταυ$ν λαβω /j *τομ aj-r/u ευλο'φκσΤμ 
κλάαας,ετι xJVtfou &ντο7ς,ο:υτδψ // 

ΗροίχθΗαμ.ρ οι οφθαλ,αο/ 0 εττε'φνωταμ au 
to/j + H 9^ ^ υτ °5 Λ'φο^το^ ε-^όετο &3rauf ωμ, 
twop 7τ§ος α^νκλους,-Οΰχ/Η κα^Λ'α^ 
μοψ KcttopSjjH ηρ ψ πμΊμ, ως ελάλβ ^7/J 
$ τη ο^ω,^ν)) ως Jiiivotytp ημΊρ τας ·>£<* 
φάς;^5 αναδάντίς <xu7h τη oojajWls^a/j 
1/ς 7<^ι&ααλΗ<α,0 ευρο /j ααυκθ£θ/<^υ&ίήίς τ>υς 
εν^εκα, 0 τπ/ς οΐώ αυ·ρ7ς As-yovTas, οτ/ Ηφέ^ 
δκ ο κυ^/ος οντως,κ)) ωφθπ όίμωνι* ^gq <χυτο» 
iί{ J HyouxιτQ τά τη ο^ω,χ)) ως εγνω^κ δου 
τοίς,ο/; τη κλάσ 1 ^ / Π0 α^του*ταυτα Jiavrpfi/ 
Ααλονντωρ,αυτξ ο ΙΗΣΟΤΣ Vsh $ /Αε'σίω au 
τω/;^καί λεφβ δ:υτο? 5 * Εφίώπ υ^αΤ^^Πτόχθεν/ 
τες <Γε' ν$ί)| ε/χφοΒ»ο* 7 £V °^^ 0i ^° KOtw? 
wvsv/Aot Szu^ep .. Vjgtj ?/®·ε^ «υτο“ς» 

t/ τετα j/ 


EVANGELIVM 

Et nuc fuper h^c omnia terti 9 dies eft 
hodie,^ hxc fada funt* Sed δί mulier 
res quadam ex noilris terruerunt nos, 
qua: ante luce fuerunt ad monumenta 
& no inuento corpore cius,uenerut di>, 
centes,fe etiam uifionem angelom u^ 
diffe,qui dicunt eum uiuere*Et abierut 
quidam ex noftris ad monumentu, 62 
ita inuenerunt iicut mulieres dixerunt» 
ipfum uero non inuenerunt*Et ipfe di' 
xit ad eos»0 ftulti di tardi corde ad cre 
dendumin omnibus qua: locuti funt 
jjphctx.None h^c oportuit pati Chri 
ftum,6£ intrare in gloriam fuamCEt im 
cipiens a Mofe Si omnibus prophetis, 
interptabatur illis in omnibus fcriptu/ 
ris qua: de ipfo erannEt appropinqua 
uerunt caftello quo ibant, di ipfe pfefe/ 
rebat fe Iogius ire* Et coegerunt illu du 
cetes. Mane nobifcu, qm aduefpafcit, 
di inclinat 9 e dies, di itrauit ut maneret 
cu illis. Et fadtu eft du recuberet cu eis, 
accepit panem di benedixit ac fregit>& 
porrigebat illis.Et aperti fut oculi eo^, 
di cognouerunt eum,& ipfe euanuit ex 
oculis eo^Et dixerunt inter fe . None 
cor noftru ardens erat in nobis,du ioq 
retur nobis in uia,6C aperiret nobis feri 
pturas C Et Turgentes eadem hora re / 
greili' funt in Hierufalem di inuenerut 
congregatos undecim, di eos qui cum 
illis erant dicentes ♦ Surrexit dominus 
uere, di apparuit Simoni * Et ipfi nar- 
rabant qua: gefta erant in uia > di quo^ 
modo cognitus fuiffet fibi in fradtione 
panis,Dum autem hascIoquuntur,fte/ 
tit Iefus in medio eorum di dixit .Pax 
uobis.Coturbati uero di conterriti, exii 
ftimabant fe fpiritu uidere.Et dixit eis 


; 


ΚΑΤΑ Λ ΟIΚ Α Εί· 

T? ^Τα^αγμ&Ζο/ W,vO) £ΐ<χτ! £ι<χλοίκ?μο/ 
&ναβοθνουα'/μ <// τοας κα^ϊαι s υμωμ; ifvrt 
tccs χ%άς μου η)) rus ‘ττοΛ'άςμον,οτι &υι °5 
ίγω ΙιμϊΛΗλαφΗΰ'ΐχΙί μι ν^Ί^ιτί,οΊι ττνιυ 
μα αά^κα Φ ο5εα ουκ εχβ,καθως 1μ£ ^εω-' 
JQTfc εχοντα*κά( τόυτ 0 ε/7τωμ,ε7ΓεςΓ0|εμ ccu- 
το7ς τάς χβ^ας κοα τους ·δτο JWtTi δίττί 
sotwrup fcurPA/ aif qS} χα^άς Φ θαυμα^'' 
τωμ,ε/ 7 τεμ Scui° 7 ς,εχετε* 7 ί ^ωα'ϊμορ ^Βα-* 
Λ£| £7rtcJWa/j αυτοί’/χθυ(§Ρ oirfou με/ 
jo§ , Kgi) ^ χτ2Γ0 ' μελ /W/ou kkj/ou* koc/ λαβωμ 
ψώπιομ αυ'$ν εφαγεμ*Ι/7τεμ αυ?° 7 ς, ονΤΊ 
ο/ λογο/ ους tAcxAKcrt* ti^os υμάς ετ/ ωμ <Λα> 
ΰμΤμ,οΤ/ <Ρ(ζΓλΗξθύθ!ιυΰ(ϊ zr άν 7 α 7 α γεγ§<*μ 
fjSjja. tyj νομψ μωσ*ε'ως η 5 ) οτ§οφΗΤθ&ς $ 
4 <Χλμο 7 $ zrtj.i!/AOU«.T<rft Λκνο/ξεμ aurPA/ τ°μ 
νοαΰ του crtwnvoc.1 τάς γ§αφά$,Η9 ^ £,7Γ£ ^ 
to 7 s*ot/ ούτως Τ' £ 75 α ' 7 ί οίιί >Η9^ ούτως ε^β 
7 ταθθμ 7Γ?μ ΧΡΙΣΤΟ N,t(gq oLvastiZott εκ νε χ* 
κ^ωμ τη ΤΐίτΗ Ημίξύΐ,Φ κκρνχθΙωΧΙ ιπΐ 
ονόμ&τι otuTW μετάι/ο»αμ κοα α<ρεσ*/μ αμαρ 
τ/ωμ εις -σάντα τα εθι/κ,^ξάμυονομ afl? /ε- 
^ουσ > αλ»|μ*υμΒς W μά^τυ^ες τοντωμ* 
Hgij /cTou εγω ^ 7 Γ 05 ε?λω τίώ εττοτ^ελϊαμ τ 
zs -α^οζ μου εφ" υμας,ί/μθς J\£ κα^αατε <$J 
τη zro^i /ί£ουσ*αλΗμ, tcos όυ ^a^v^iSi £cwa. 
μ/μ υψους,σ^κ^α^εμ eft: δα/τ°υς ε|ω εως 
1/5 )2>κθο6^/<χμ,^ £7rajas τάς X%as ο^υτζο ευ-- 
λογκσ'εμ αυτ°ύς*Κα/ ε^ετ 3 γ/ ^ ευλο^Γμ 
&.υ·π?μ αυ-Ρι/ς,^/ε^κ W δςυ^ν,^οί) ϊαεφε'^ετο 
IfS ·τμ $υ£(Μομ*κά/ aur/ ' 7 i$oa’KUVH<fcu/Tis άυ 
Τ’μ,υττε^εψαμ εις /<^>ουσ'<χλκμμε 7 ά χα^άς 
μεγάλης, κοά ίααμ «/'ιαττοΜ/'Τς 7 ^ 

ΐ^ω,οά νοεδίτες 0 ευλογοάδτ^ 
ττμ ^£ομ* Αμίώ, 

TEAOS ΕϊΑΓΓΕΛΙΟί 
ΚΑΤΑ ΛΟϊΚΑΝ, 


SECVNDVM LVCAM. 

Quid turbati eftis,Si cogitatioes afcen 
duntin corda ueilra C Videte manus 
meas & pedes,cja ego ipfe fum ♦ Palpa 
te Si uidete, quia fpiritus carnem Si of/ 
fa non habet, ficut me uidetis habere; 
Et cum h#c dixiffet, oftendit eisma^ 
nus Si pedes* Adhuc autem illis no cre 
dentibus p gaudio Si miratibus dixit. 
Habetis hic aliquid,quod manducet? C 
At illi obtulerunt ei partem pifcis aili. 
Si fauum mellis.Et accepit,Si in confpe 
d:u ίΐΐοφ comedit*Et dixit ad eos*Hiec 
funt uerba quas locutus fum ad uos cui 
adhuc cffem uobifcum, quonia necefle 
eft impleri omnia qux fcripta funt ia 
lege Mofi Si r pphetis Si pfalmis de me. 
Tunc aperuit illorum mentem, ut in^ 
telligerent fcripturas , Si dixit eis * 
Sic icriptum eft, Si iic oportebat Chri 
ftum pati, Si refurgere a mortuis ter/ 
tio die. Si praedicare in nomine eius 
poenitentiam Si remiffionem peccato^ 
rum in omnes gentes, initio fadto ab 
Hierufalem* Vos autem eftis teftes ho 
rum* Etecce ego mitto promiifum pa/ 
tris mei in uos,uos autem fedete in ciui 
tate Hierufalem, quoadufc^ induami¬ 
ni uirtute ex alto * Eduxit autem eos fo 
ras ufq; in Bethaniam, Si eleuatis ma/ 
nibus fuis benedixit eis * Et facium eft: 
dum benediceret illis receffit ab eis, Si 
ferebatur in ccelum*Et ipfi adorato eo 
regrei8 funt in Hierufalem cumgau^ 
dio magno,8i erant femper in templo 
laudantes Si benedicentes deu* Amen, 


Euangelr) fecundum 
Lucam finis, 

9 . 


I 9 I 


15>1 
ΕΧΑΓΓΕΛιον ΚΑΤΑ 
ΓΑΔΝΝΗΝ» 

Ν α^χΗ h/J ο λο^Κβ ο λο 

-yos H/J 7 I^ 0 S 
ος «/j ο λο^ος-ονΤος k/j 
χκ τι^ο'ς τΌρ ^εο/κπάντα J'/ 
&υτου ε^ετο,’/^ χω^ /s auTS7 ε-^υετο ου/ 
«ίέ s/!,o τ-ε^Όνε/;* Ε /j αυτω ^ωκ η//, η ^ωκ 
η// to φως '$ν ^ν^ω-πω//,^ ^ τη 

efKoria cpcuve, » cfaorfa ocurq ου κατε7 
Χα4ερ * Ε^ύετο αι/^ωττ©^ ίχ:7ΓεΕαλ/χε , ΐ'©^ 
■®·<χ^ά3·εου,ονο^.<χ αυτω /ωάννκς, δυτος Ηλ^ 
^ε /j \ιϊ μα<?τ\)^ι <χρ,Ί\ι<χμα^τυ^ηαΉ 'δτε^/ί τον/ 2 
φωτός,7 / υα·δΓάντε5 w/ssvoW//» cf / «χυτοί/ 2 , 
δυκ k/j εκανος το φως, <χλΧ /W μαςτυ^σΉ 
Ζη$ϊ το'βφωΐΌξ* Ημ τν φως TO αλκ&νορ,ο 
φωτί^β το-άντα αν^ωττο /j \<>Xojjjyjop ε/ς 
το /j κο&μορ.Ερ IsS' κοϊμω κρ , ο hoV^ 
Λ/ ocutou ε-^υετο, Κ9^ ο κοα'μ.©-' &υ / 
το /j ουκ e-yvsj* Ε/ς τά 7«Λ7 oc πλ^ερ, Η9^) ο* \ / 
Λο/ αυ το /j ρυ,ίδ-α^ελαβο//, οσ”οΙ Αε ελα / 
£>o/j αυτο /j ε^ωκε/ζ &υτο7ς cfl^outfiap rif 
κν« $εου φει/ε<θοί£ ro7s ^istvovcfip ε /s το 
ονομ& αυΤΣΒ,ο/ ουκ ^ ο://α.άτω//,ουΛ εκ^ 
λκ^οίτος οΰί^κο'ς,ουΛ εκ θελκμκ*^ αν^ος» 
αλΧεκ 3εου ε^ενν^σ^κα/ ο λογος ο*α^ 
Ι^εΤΜ^ ετκκνωί/ε /j ty/ tf,a7/J,il{gq εθεατΛ 
/χεθοο τ£ώ cJV|pc/j αυΤΦ,Λ^α/; ω$ /χονο^ενδς 
7roc^ ά ■$?αξο%’&'λΗ$ΗϊΧ<χ%ιΐΡϊ Η$)) οΛχ^ε/'οες*. 
Ιωάι/νκς μα.$τνξ& zs ε%ϊ&υτ & Kixfaytp λε/ 
'j-co^ou-ps «// ο// ίητορ qtricAo μου Ι^χομε s 
ΡΟξ ζμτίΡΟϊ&ζρ μ'ΰ γ&φΰνερ,οτι Τ^ωίοϊ μ% 

«μ*& EVANGEEIV Μ SEGVNDV Μ 
ΙΟ ANNEM* 

' 

Ν principio erat uerbum, 
8ί uerbum erat apuddeu» 
6£ deus erat uerbum» Hoc 
erat in principio apud de^ 
um»Omnia per ipfum fadta funt,6£ fi/ 
neipfo fadtumeft nihilquod fadtum 
eft.* In ipfo uita erat,SC uita erat lux ho 
mihum,& lux in tenebris lucet, & tene^ 
br& eam non comphenderuntJFuit ho 
mo miffus a deo,cui nomen erat Ioan- 
nes»H(c uenit in teftimonium,ut tefti/ 
monium perhiberet de lumine, ut oes 
crederent per illu.Non erat ille lux, fed 
ut teftimonium perhiberet de lumine* 
Erat lux uera, quae illuminat oem ho- 
minem uenientem in hunc mundu» In 
mundo erat,& mundus per ipfum fa/ 
dtus eft,Si mundus eu no cognouit. In 
propria uenit,^ fui eum no receperut^ 
Quotquot aut receperunt eu,dedit eis 
poteftate filios dei fieri his qui credut 
in nomine eius * Qui non ex fanguini/ 
bus, neq; ex uoluntate carnis, neq? ex 
uoluntate uiri/edex deo nati funt * Et 
uerbum caro fadfu eft, 81 habitauit in 
nobis,6i uidimus gloria eius gloril ue- 
lut unigeniti a patre,plenum gratiae QC 
ueritatis Joannes teftim ornum perh i/ 
bet de ίρίο,δέ clamauit dices * Hic erat 
de quo diceba, qui poft me uenturus 
eft,prior me ccepit effe * quia prior me 

erat» 

ΚΑΤΑ ΙήΑΝΝϋΝ 


SECVNDVM ΙΟ ANNEM 


»!»♦ εκ TS) πλκςωμ&τοζ αυτΰ) ίιμβξ 7Γ<χν 
τες ελάβο/λε/»,^ χίψΡ αντί χά^/τος, ο'τί 
ο vo /λθζ Λα /χω^εως εςΡοθκ»» χα£»ς Hgi) ** 
λκθφχΛα ΙΗΣΟϊ xpiSTOr ε^νετο* Θεο/» 
ouJVq εω^ακευ 7τω·Σ2Γθ7ε» ο /χονοΓενΗς t^os,o ων 
ε/ς τομ κοΤνπομ τ ντατ^ος εκΊνος cP^nyii/ 
jrtxTO^ngi) αυτπ Ss/v η /χα^τυρ'/α τ /ωάννου,ο 
τε α·ΰτί 5 βλαμ οι /oucTotTo/ c/^ /££θσ*ολυ/χω/» 
λ£υ'/"το:ς,7να ejwthVwoV/» auTO/»»au 
TiVl/ . ωμολο^πο'εμ καί οι/κ κ^νΗ^ατο* 

Hg&jj ωμοΤίογχαϊμ , οτ» ouk t /μϊΐγω ο XP1' 
ZTOS, ΗξώτΗϊαμ &υ&'/»»τί οώ,Ηλ»ας ?ι 

.tfUiUgt/j λε'φβ*ουκ ε//Λ/*ο τ^οφΗτχς ε» crt^i^q 
<«5·εκ£<θκ*ον» fc/7ro/j otw au (sMy *τ»ςε/> /yaa 
7 voa^iCip t ΡωμιμΊοΊζ ■πίμ\·ασ’ιμ)ΐμας*τί λε 
*νβς tstej/ cftauTW; εφΗ, εγω φωνκ Βοω^τσς 
ύ/ ίξΗμφ,ζνθανατε τίώ ocPo/» κυ^/ου,καθως ?» 
τημ κσΐαας ο τ^οφκτΗς» 0 ο/ αττε^αλ/λε'νοί 
κ^α// εκ φα^/σ’ακο/Μφί) κ^ωτκσ*αν Scuto/» 


Κθά ε/7το/ι αυΤ^/π οαυ βα·7ί[/3βς ε/ σ*υ ουκ ει 


ο ΧΡΙΣΤΟΧ,ουτε Ηλ'/ας,ουτε τι^οφκτχς; απε 
κ^/θχ αυτοΤς ο ’/ωάννχς λζ-γωμ*. \yu> JSxXTTf / / 
3ω V» νΛχτ/,/χεσ*ος υ/χω /j %5ΗΗ.ιμ ο/ι υ/χ<{ς 
Ιυκ ο/Λχτε, αυτός £S»/j ο 07r»Vfi> μου ίξχό / 
/χενος, ος ε/χτι^οθε'/» /χον ^ε'^ονε/», ου ε^ω 
ουκ ε//χ» a|i( 2 r , / να λν<Λο αυτου το/» //χαμ 
τα του υ^οοΡχνατίβΚταυτα $ βχ^αβα^α 
\ylvir0 7τε^α/» του/ο^άνου ο7του κ/πωάν - 
νχς Ba-ffff^M/» » Τη Ιτζ< χν<=ιομ βλετζτβ 
© 'κύάμμΗζ τομ ihsotn \$χόμ/ονομ -π^ος 
αυτο*/ι?Ηθί) λε^εί*/(Γεο α/χ/ίος του ίΗου,ο 
α/^ω/ι τίώ α/χα^τϊα/» T3? hoV/xou»outo^ ε / 

»δ* * .» 7 > / ,, 

βιμ ζεε$ΐ ου tyca ίηνομ * οζ^ι&ω μου ε^χετ^ 
ccvhj ος ε/ετι^όθε/ι /λου yεyovζμ } ο η 7Γξωίο\ 
μου h/j »κα^ω ουκ Η^&μ αυτόν , ScXX 7/>α 
φα/»£^ω^Η. ^ /σ^ακλ , cf/a τούτο κλ%ομ 
tyoi ψ 'bS' uci l a.T/ BaTrf/^w/j* ε<αα^τυ< 
jhct'^ /ωάννπς λε^ων,οτ/ τεθεα /xal το 7τνευ 
/λα ηαταβαΤνο/ι ω^ε/'τ^ΐ5ε^α/ι ε| ου^ανδ,ιΟ) ε 

/X^V£/J W&U 


erat» Et; de plenitudine eius nos omnes 
accepimus,^ gratiam pro gratia, quia 
lex per Moicn data eft, gratia & ueri- 
tas per Iefum Chriftu fa<fta eft*Deum 
nemo uidit un^,. Vnigenit? filius qui 
eft in finu patris,ipfe enarrauit» Et hoc 
eft teftimonium Ioannis,quando mi^ 
ferunt Iuda:i ab Hierofolymis fa / 
cerdotes & Ieuitas,ut interrogarent 
cum,T u quis esCEt confeffus cft,& no 
ncgauit»Et confeffus eft,non fum ego 
Chriftus.Et interrogauerunt eu* Quid 
ergo * Helias es tuC Et dixit» No fum* 
Propheta es tuC Et refpondit*No,Di/ 
xerunt ergo eu Quis es, ut reiponfum 
demus his qui miferunt nosC Quid dt 
cis de teipfo C Ait»Ego uox clamantis 
in deferto,dirigite uiam dni, ficut dixit 
Efaias propheta»Et qui miffi fuerant» 
erant expharifeis» Et interrogauerunt 
eu,& dixerunt ei*Quid ergo baptizas» 
fi tu non es Chriftus,nec^ Helias,necg 
^phetaC Refpondit eis Ioannes dices. 
Ego baptizo in aqua, medius aute ue/ 
ftrum ftetit que uos nefcitis, Ipfe eft g 
poft me uenturus eft, qui ante me fa> 
cftus eft,cuius ego no fum dignus ut fol 
uam eius cortieiam calciameti» Ha:c in 

O 

Bethabara facfta fut trans Iordanem * 
ubi erat Ioannes baptizas*Poftero die 
uidet Ioannes Iefum ueniente ad fe,6£ 
aitEcce agnus dei, qui tollit peccatum 
mundfHic eft de quodiceba»Poft me 
uenit uir qui ante me fad:us eft,qa pri/ 
or me erat,& ego nefciebam eu»Sed ut 
manifefteturliraeli j( ppterea ueni ego 
in aqua baptizas ♦ Et teftimoniu perhi 
buit Ioannes dices» Vidi fpiritu defcen 
detem quafi columba de ccelo,& man/ 

R fitfupet 


ii >3 


ΐΡφ Β ΓΔΓΓΕΛϊΟΝ 

f?/j ετταυτο/^κα'φω ονκ HcTe/j αυτό/), αλΑα· 
ττεμφας Με βατ^/^υ $ 7ψ νΥαΤ/,εκεΤνος μο» 

Ι/ττεμεφκμι δίμ,’/Λ'κς το Ζ3·νενμα. καταΒαΐ / 

: - 

vo/j V\Q^ μζνορ ζτζαυτομ^ουτοξ zsip ο β<χττ[ί / 
τι; ^νεύμαΉ α y /ω * καφω εω|><χκοί Η9^ 
μίμα^τυ^Ηκα,οτι δυτος ssj/j οι ρξΤΰ) 8εου · 
τη Wav^io/J 'δ3·<χλ/ / υ!/5Ηκβ ο /ωάννκς, Η$·] 
εκ 'ffv μαθκα^ίν ccuTZP ςΓύο,ν^ εμ^λεψα^Ίαί 
iHSOr τ&ίξΐ πηχτό αυτί λεφβ* κί'εδ αμροξ, r 
7p:£QU*H9^ HKOuo^a/j Ι/.ν'Τΰ) οι cTuo μαθκτα/ Aoe 
Λοαϋτ©^?Η9^ κκοΑονθκσΌψ %$ ihXOT*S£oc, 
φί/'ς^ο ΙΗΧΟΤΣ ΐ^^εασ'άμευ©·'' ScutouV 
«χκοΑουθοαϋτείς , Αεγβ αντοΤς *. τ'ιΙητ&τζ; 
ο/ εΓέ tr&op aull)^ 1 , ^αββε/ ο Αεφετοα ε^μκ*- 
νευο/χενο /J ΛςΡάσκαΑε,-δΓοί/ με'νβς; λεγααν/ 
7ο75,%χε£0·ε η)) ’/<JVr£*HA0oi/ η)) ϊι^ορ 7γ£ μεν<| 
7ταξαυτω ϊμ&να.ρ oiw χμζ^οαρ ζκείνχμ * 
wja χρ ως ^ζκάτκ,ϋρ ανοΓ^εας ο αδελφός 
μίμωνος ^ετ^ου,ε/ς εκ γΡΑ 7 <fH/o r?iv cLKVtftip 
τω /j -sra^cc /ωάννου κοα δςκοΑ&θΗσ'άντομ/ <χυχ 
* ευ^ /VKfl δυτος ·7ΐ^ωτος 1?μ ο^εΑφομ 'δΥ 
*/Λον cT/Vcovcc,!^ Αεφ<1 ,ϊν^ίκαμιρ rov 
μζσ-ϊαρ^ο^ιρ μεθε^μπνευο μζνορ ΧΡΙΣΤΟΣ* 
μ)| κγαΓεν αντ ττ^ος τ ι ΗΣ ΟϊΝ* εμβλεψας αι> 
ο ΐΗΣΟϊΣ,έ/’δτεν,ο'υ I/ σΥμω /j ο ί/οΥ/ωνοί» 
<Λ/ κΑχΘηοΉ κκφας,δ ζ^μπνενεται ζεζίξος * 

*ΤΗ ίΖ3·<Χνξΐομ Η^ελπαΊρ ο ΙΗΣΟΥΣ ε|ελ^ί)υ ε/ξ 
MxhycC\i?\«.icf.p } \^ u>£/Vk<} φ/Α/7Γ7το//,0 λε 
γβ &υ1^* ακολουθώ μοιΧιρ c& δ φ'/ΑΓδΓδτος 
&.7Γ ο GxBcfaicPcc εκ ςδ\ ττοΥεωοΤ αν^εου καί 
τ-ετ^ου * ζνξ[(Τκ& φιλί·®· 7τος τομ μα^οιμα.' 
«λ,ν^ λε'γβ αυ^, ο> εφ^αφε^ μώσ$ς <$/ 
^ νομω,Φ οΙ τ^οφΗτα/,ε^/καμευ ΓΗΣΟϊΝ 
TO/j tjov τ ’/ο^ί'φ 5 >'/j cc -δτο να^εΥ, Ίιτΐζρ 
aoloS’ vo$<x/jochA* Iκ να^α^ ςΓώατα; Τδ 
ayaftop Ζιμαΐϊλίγβ ζευ^ 1 φί'Α/τΓΤΓ^μ^ 
φ^ου ΊΑΛίΑρ ο ΙΗΣΟγΣ ναθαναπΑ ε^ 
ρ^ομενον^Γ^θ5 αυτ,Η^ Αε'Γ^τ^ί διυτ,’/^ε δίΑ«θω5 
^(fptxxXrtxhW φ ^ολο$ ouh. ζβιν 3 ΑεΓ4 α'^ω ι;<χ 


’·· evangelivm 

fit fiiper εα,δί ego nefciebam eu, fed g 
mifit me ut baptizarem in aqua,ille mi 
hi dixit ♦ Super que uideris fpiritu dex 
fcendentem 6C manente fuper eum, hic 
eft q baptizat in fpiritu fandto* Et ego 
uidi 6C teftimoniu perhibuit quod hic 
eilfilius dei 4 Poftero die item ftabat 
Ioannes δί ex difcipulis eius duo*Et in 
tuitus Iefum ambulate didt*Ecce agn 9 
deLEt audierunt eum duo difcipuiilq 
quentem,6{ fecuti funt Iefum* Conuer 
fus aut Iefus δί uidens eos fequetes fe» 
dicit eis» Quid qu^ritisC Qui dixerunt 
eu Rabbi, quod dicitur interpretatum 
magifl:er,ubi habitasCDicit eis* Venite 
δί uidete» Venerunt δί uiderut ubi ma/ 
neret, & apud eum manferunt die ii ^ 
Io» Hora autem erat fere decima* Erat 
Andreas frater Simonis Petrfunus ex 
duobus qui audierat a Ioanne,6i fecu/ 
ri fuerant eum, Reperit hic prior fratre 
fuu Simone,^ dicit eiJnuenimus mef/ 
fiam> quod eft interptatum Chriftus * 
Et add uxit eum ad Iefum * Intuitui 
eum Iefus dixit* Tu esSimon filius Io 
anna,tu uocaberis cephas,quod inter^ 
pretatur Petrus ? Poftero dieuoluit Ie¬ 
fus exire in galilream, δί reperit Philips 
pum,6i dicit ei* Sequere me * Erat aute 
Philipp9 a Bethfaida duitate Andreas 
6ί Petri* Reperit Philippus Nathana 
hel,&dicit ei*De quo fcripfit MofeS 
in lege δί propheta, inuenimus Iefum 
filiu lofeph na^arenum,^ dixit ei Na 
thanahel * A Nazareth poteft aliquid 
boni eife * Dicit ei Philippus, Veni 6C 
uide * Vidit Iefus NathanaheI ueniera 
tem ad fe,6£ dicit de eo* Ecce uere Ifrae/ 
litajii quo dolus non eft» Didt ei Na^ 

thanahel 


ΚΑΪΑ ΙίΐΑΝΝΗΝ 

βοενοειιλ» -sroGg/j <αε yivwtfK&zJciTViK^H δ IH/ 
ΣΟτΣ,Ιφ^ aulsu^ 1 » 137 οΐ φίλι 7rtffJ 
«pCOVWtfott Ο ντο. V7T0 τ£ώ OVldu) ilcpo/j σΈ» CLTSi 
κ^ίθκ ναΘοενοεΗλ,κοα λε 7 γ® δευτ&κ^α&β&ι,ο'υ ει 
ο ι^ος Τ37 ί^εου, <τΐ/ει ο βασΊλευς 135 VjcchA » 
Ct7T£KJi8K ΙΗΣΟΤΣ i{7T£/J δευ^, ΟΤΙ ε» X 
wo/j σοηιάομ &ί υποκάτω φ\ οό κί5ς,7Π5εύ 
β$ } μΐΐ"$ω τουτωμ 0-4-4 ♦ ^ λεφΊ δευτα^α^ίώ 
αμωυλζγω υμφ^απα^τι οφζάσί'Ρμ ουλάνον 
οενεωφοτοε,ΐφ^ τουο, αμελούς 137 θεόν Scvoc 
^>oc/vovtc<.4 Η9^3 καταφαίνονται hri τομ ηομ 
τΰ) ανθ^ω^ου *κοε/' τη ημί$α τη τξίτ η , yά 
//.©-' εγενετο <$/ κοενα 7 α λ/λ<χίοες * Η9^ 
πμ η <untnj ϊηΣΟϊ εκΘ * εκλκθχ κοά ο 
ΙΗΣΟτΣ καε ο/ μϋ&Ητα.ι αυτόν εις to/j 
μομ » t^gq vsejHo*av τ©-' α/νον,λε'ρβ « /λ·#7η£ 
137 ΙΗΣΟϊ ττ^ς δευτο'/ι» ρινορ ουκ ϊχονσΊμ * 
λεΓα οευτκ ο ιηςοτΣ,τ/ ιμοϊ καί <fot yctocu , 
cu 7 rw κκβ η ω^οε /Λου ♦ λε'φβ η μΗτπ^ αυτοΐί 
τοϊς {Γιακοβοις,οτι α /j λίίβυμΊμ ποίΗαΌ.η » 
Htfcc/J cJ^ εκδ uJ^iat λίθινα/ εξ κί!μίν<χι κοετά 
Tti/j κοεθαρ/σ'/λ.ο// τ’ιονάαίωμ,χωξοΰοΌί δενά 
^ετρχτας cTiio, κ’§ε7σ' »λε , )'£< δευτο7ς ο ΙΗ^ 
ΣΟτΣ * y^H<fa.Ti τα< f u^ioto* ν<ί'οετ©' / * 
Hgq Ι 7 'ίμχο'&μ δευτάς εωτανω,κοαλε^θ δευ/ 
τ.ο7ς - αντλ «Vars /jou kocc φε^ετε *%5 ι cc§> 
χιτξίκλίνω « κοά κνεφκοε// * ως <Λ! ΙφευσΌετο 
ο δ^χ/τρ κλιν©·'* τον<Γω£ o/vo/j φεφε//χ,αε 
νο/ι»κοεχδυκ KcTa πο^αμ Ζ5ΐμ » δι Λάκονοι 
«JWa/j οι κυτΑκκο^ες ro' uj\u£ , φωυδ τομ 
νυμφίο μ ο δερχ/τρίκλ///©'' λ4φ<1 auTg^ 1 » 
7τοία· a/JTp«7r© y π^ωτομ τομ κ οελομ d/vo/j 
τίθΗετι /J κοα oVa/j μ&ν$·ωσΊμ,τοπ Τμ ελά^ 
οτω» εηίτε τκ^χκοες το'// καλο /J d/uo/j εως aj 
τι ♦ Τα.ΰτΙω \ποίπ<Λμ τίω α^χίά) οΡΑ7 σΉμΰ 
ωμ ο ΙΗΣΟτΣ κα//α <fi\ φαλ/λαιαο* * 
ecp<x/J£jcocT£/j τίώ ti^ofoc/u δευτοιι ♦ κοά ε/ 
πί 5 ίυύ οε /j ε/ς δευτο /j οι /λαθκίοε/'οευτ^ετά τ/ 
το κατί&κ εις Ka7r£jvaou/A ςευίος κ /ikthj 

&UTQU 


SECVNDVM IO ANNEM li>^ 

thanaheL Vnde me nofcisCRefpondit 
Iefus, di dixit ei * Priufcp te Philippus 
uocaret cum elTes fub ficu uidi te + Re^ 
fpondit Nathanahel,& ait* Rabbi, 
tu es filius dei, tu es rex IfraeL Rcfpotv 
dit Iefus di dixit ei ♦ Quia dixi tibi uidi 
te fub ficu credis,maiora his uidebis*Et 
dicit eu Ameamen dico uobis,pofthac 
uidebitis coelu apertum,^angelos dei 
afcendentes di defendentes fuper fi' 
lium hominis ♦ 

Et die tertia nuptix fadta: funt in II 
Chana Galilara:,^ erat mater Iefu ibi * 
Vocatus eft autem Iefus di difcipuli 
eius ad nuptias» Et deficiente uino > di/ 
cit marer Iefu ad eum» Vinum non ha 
bent» Et dicit ei Iefus ♦ Q uid mihi tecu 
eft mulierC' Nondum uenit hora mea» 
Dicitmater eius miniftris. Quodcucp 
dixerit uobis facite * Erant autem ibi Ia 
pideashydri^ fex pofit^ fecundum pu 
rificationem iudarorum, capientes fin^ 
gulas metretas binas uel ternas ♦ Dicit 

C* 

ei Iefus» Implete hydrias aqua» Et im/ 
pieuerunt eas ufc£ ad ftimmum.Et di^ 
cit eis Haurite nunc, di ferte architri/ 
clino»Et tulerunt»Vt autem guftauit 
architriclinus aquam uinu facftum, di 
non fciebat unde eftet, miniftri autem 
fciebant qui hauferat aqua,uocat fpon 
fum architriclinus, di dicit ei * Omnis 
homo primum bonum uinum ponit, 
di cum inebriati fuerint, tunc id quod 
deterius eft» Tu feruafti bonum uD 
num ufq; huc » Hoc fecit initium fi f 
gnorum Iefus in chana galilasas, di ma/ 
nifeftauit gloriam fuam, di crcdide/ 
runt in eum difcipuli eius, Poft hasc 
defcendit Capernaum ipfe di mater 

R z eius 


ΕτΑΓΓΒΑΪ 0Ν 


m * 

αυτόν, Hgq οι αδελφέ i αυτοί/, ^ ο) /ααδκ* 
ταίαυτον,^ΙκΘ ε/χανα/ζου ττολλας w/ 
μ($<*·ζ*· κοα εφφυς /’/j το ^άχα <$ν iou/ 
«Γαίω^υ * ι^Λ ot/j εβκ Ι/ς )ί$οσ , ό'λυμϋ. ο IB/ 
£ΟϊΣ " t$5) ίυ^ε /j $ /ε^ω τους ττ&ν 
λόάΰταο'τονςβοαα' ττ§οβατα v^ts/s 
£/ 5 ε^ας , 1 ( 9 ^ τους x^/xccnsacf' καθκ^αε ✓ 

//ους ■* ^ 7 to/hVoc§ Q<=ct.yy&top ht-%om / 
ω// -πάστας cfi^iiboLtep εκ τον/ε^ου . τά τ% 
ΤΓ^οβατα Η$/) Βο'ας ♦ <$υ κολ * 

?>υ&ΐ5ωρ c /^,εχεε το κε^,αα*. Η9^ τ «5 * 

η Γε'^ας ανε^εψε/ν, Η9^ τοΤς τας ^ε^ε^άς 
ττωλονσϊ// ίΐτ&ίμ , α^άτε ταυτα $τενθε<ν 
/λη tto/qts τον ο;κο/; Τ35 πατ^ος ,ασν οι / 
ro/j !/Λ7Γθ£Ϊου* ε/χνΗ^σ'α/ν Λ οι μοίθχταϊ 
αυτόν , οτ/ φε^α^α/χε/ 10 ^ ζ^ιμ,ο ^Η'λ.Ο^ 
του οικου <fou κατεφαφε /χε ♦ Sc-srEK^iG/icTccv 
ocw o/ /oucfaTol κοα €/ττο /j αυΐ^,τ/" σχαβ/ 
ο μ ό'&κνΰβζ Ημίρ,οτι ταυτα ττοίεΐς ; ccstek^j 
® κο ΙΗΣΟΥΣ e/7T£/j αντο7$. λυσ'α.η,τ να 
«?<ν τουτομ η)) $ 7po7/j Ημ^αις ε^ω αυτ 1 // 
Ιητομ otw οι /ονΛχω/,τεαΓα^άκοντα Φ ε| ε/ 
Ticrt/j ωκο^ομΗθχο ναός δυτος,^ σ*υ Ip/ 
efyu κ/χε^α/ς l^jeg au^/j- εκεΤνος Λ ελεφεν 
Βτε^/ TS) ναόν τδ) αω/χατος αυττΑ« οτε οώ 
κφε^Θκ εκ νεκ^ω/ν, E/x/Jiic&H^a/J ο/ /χαθκτα* 
αυΤδλ,οτ/ τοντο ελεφεν,0 W/^ucfa/xTtf γ^α 
ΦμΦΊ^ λο^φΦ φ Ι/7τε/> ο ϊΗΣΟΥΣ.ως <As 
ίιμ $/ )ί$ο&ο7ίυμοΐξ yv 'bS' ι τάχα τυ τη toj 
τη τζϊ>λ'λοι\τεί 5 ζυο , αμ ε/ς ^ ο'νο^υ.ααυτδ?,θε/ 
κ>£ονντες άυτδ? τά σΉ/χεία α ετΓΟ/β,&ντος efts 
ο ΙΗΣΟΥΣ ουκ iTvlsvjrfip εαυ&'// &υτο/ς, Λα 
Ταυτομ -ν<νωσ'κβν-δτάντας,Θ οτ/ ο υχξΐίαν 
Ι/χε /y να Tjg μ^τυςύ&Η ττε^/ τ® &v8j<»7r2i* 
Ιεντος ^ εχ.'νωσ'κεμ τ'ι ημ [<$/ Τω avOf ωζδ-φ* 
H/j avfi^cowoQ sk^t φαξίσ’&.ίωμ ViUqiPh 
μοσ'ονομ,ααξχωμ /ουΛχ/ω/;* ουτος μΛ/ 
®£/j 7ΐ^ος τ ΙΗΣόΧΝ vuk7os 3 h)) Ιιττεν αν7ω»|αβ 
β.ε/, οι^αμψμη &πο$ιου \λήλυΗζ ΛεΓά^ 

<Τκαλ©^ 


EVA NGEL1VM 

cias 6dfratres eius δ£ difcipuii eias,6^ibi 
manferunt non multis diebus, Et pro/ 
pe erat pafca iud&orum 3 6£ afeendit le/ 
fus Hierofolymam,6£ inuenit. in tem^* 
io uendentes ouesSC boaesdC colum* 
as,6i nummularios fedentes ^ Et cum 
feciffet flaoellum de funiculis, omnes, 
eiecit de templo,oues di boues,6£ num 
mulariorum effudit xs } 6C menfas fub/ 
uertiuEt his qui columbas uendebant 
dixit * Auferte ifta hinc, nolite face / 
re domum patris mei domum merca^ 
tus. Recordati funt uero difeipuii eius 
quod feriptu eft, selus domus tuse co^ 
medit me.Refponderunt ergo iudtef, 
di dixerunt ei. Quod fignum offendis 
nobis,quia htec facisCRefpondit lefus 
di dixit eis ♦ Soluite templum hoc, dC 
in tribus diebus excitabo illud*Dixe^ 
runt ergo iudxi . Quadraginta 8C fex 
annis iedificatum eft templum hoc , δ£ 
tu in tribus diebus excitabis illud C Ille 
aut dicebat de templo corporis fuuCu. 
ergo refurrexiffet a mortuis, recordati 
funt difeipuii eius quod hoc dixiffet,& 
crediderut fcripturce Qi fermoni quem 
dixerat Iefus.Cum autem effet Ffiero^ 
folymis in pafca in die fefto, multi cre 
diderunt in nomine eius u i dentes fi/ 
gna eius quas faciebat. Ipfe autem Ie^ 
fus non credebat femetipfum eis,eo ^ 
ipfe noffet omnes, di quod opus non 
haberet, ut quiiqua teftimonium per/ 
biberet de homine. Ipfe enim feiebat» * 
quid effet in homine & 

Erat autem homo ex pharifeis Nf JU 
rodemus nomine,princeps iud^orum* 

Hic uenitadlefum nodixit es% 
Rabbi/cimus quod a deo ueneris msut- 

giftei 


ΚΑΤΑΙΩΑΝΝΗΝ 


ταυτατά ακ/χθα^αχίαταί 

τΓΟ/β /ι,α αυ ττο/θς,εα/ι μΗΗο θεός μεταυτ, 
«ττεκ^/θκ b mrors καί I»7 T£/j falyfr+wbh 
#χΖώ λέγω σ*οι ♦ εά /J /λκ τ/ς γεννχ^ίϊ ανω^εμ 
S>u cTt/i/otroc/ /c/^ef/J 'T^lu βασιλείας Τΰ) ί^εον ♦ 
λεγβ '7%ος ΰίντομ ο νικο^κμ©^ ♦ "δτως cfu/ 
»ατοίΐ ανθ^ω·®·©-' γεννΗθί/να* γε^ω/ι ω /J; μη 
^ cujttTctt ε/ς τίευ κο/λι'α /J φ\ μπτξοζ αυΊΖί) 
JWejo/j ΙιαΠλθβμ Hgi) γεννχθκνα/ ; ’αζηκξί' 
6 η ο ΐΗΣΟΎΣάμΙο) οιμίω λέγω σΌι* ίάμ μ Η 
τ/ς γενν^θ» c/^ ύπατος κοά πνωματοζ , ου 
/εωατα/ ε/οΐλθΘ/ι ε/ς τία/βααίιλε/αι/ τ θεού* 
το γεγευνΚίαενο /J Ικ ί aajx^tfajf ε5//>» 0 
το γεγεννχ/λενο /J εκ TW 7Γνεύμοίτος>7Γνευ<αά 
^αυ/λάσ'Ης,οτί ίππο μ tfo /,οτι cfei υ^ 
^αάς γεννκθκνα» ’άνωθε//»το -smu^ua ο wov 9ε- 
7 τμβ> <J>cov^d> ocuT3) axouW, 

ίχλ?ί ονκ ο/^ας 7τοθε// %χετα/,ι$5) -κ-δ υπά 
7«»ούτως \5ΐμ ·δτάς,ο γεγεννκμ.ενος εκ T3? 
ττνευ/λατος * α·δτεχ§/'0Η ν/χοΛί/χος ϊιτημ 
icu7w«. πως ςΓαυαται ταντα γευε'^/αττεκ^/ 
{X IHS0X2I ν^ ίπνίμ «χντΣϋ,σ'υ 1/ ο cTlcTcco^Rot. / 
λος τ ίσΤΛΗλ 0ταυτα ου γ/νωσ'κβς; αμ bb 
ΖίμΙά) λέγω σΌ/,οτ/ ο οι^αμίμ λαλδ/χε^,χ)) 
ο Ιωράκα,αε/) ^αα^τυ^δ/Λε^,Μ)) τίώ μαςτυξίαν 
Νμωμ,ΰυ λαμβάνετε, b τά ivriy&a. inrop ν- 
μΐρ>γ}} ουκ ΙτπΞενσ'ατε,πως εά /J ε/πω τά εχ 
ττου^άν/α , δδ'< 5 ενσ'ετε· 0 ουςίϊ/ς &να.1?>εβκκε// 
ί/ς ^/j ου^ανο’ν \ι μπ ο εκ τ ου^ανδ κα7αβάς 
ο ί^ος τ δίνθ^ω^τ^,ο ων <$/ 7ω ου^ανω.π)) καθώς 
/uuytfijs υψωσε /j Τ οφ»/ι $7« IjK/Aqp,ouT6)S υψω 
©Hi/a/ J'e τ pjou τ ανθ^ωπ^,/να -δτας ο -δτίδευ 
ω/ι Ιις αυτομ μπ ά'δδ-ολκ^,αλΤί εχ4 3ω£ώ &// 
έονίθ /j* ουτώς Λ Ηγάττκσα// ό θεός Τ γ,ό&μομ 
ως tt/j vjo /ι άυτ &V /χονοΓενχ ε7θωκε/>,7να -sra$ 
«- 7Γ/5ενω/ι £($ αυ7 ομ, μη cczroTiHTf , &λ7\ ϊχβ 
3<οκν oc/oov#ov*.ou ^ δς7τε^4Αεν ο θεός •Τ' ijov icur 
% S Τ KoV/xo/j,7ua κξίνκ το μ κοο’μομ,αλ'Χ 7να 

, λ λ.( ^ » η>, V t /'V* , Λ\ > > 

<twu Ο ΧΟί^λ «) ν /βςνηθ 7T/S6V fcfs OtVTOU Hf/V£TJ 

έ JIS 


SEC VND VM IO ANNEM Ii>7 

gifter*Ncmo enim potefl: hirc figna fa 
cere qua: tu facis, nifi iuerit deus cu eo^ 
Refpodit Iefus, & dixit ei. Amen arae 
dico tibfniil quis renatus fuerit denuo 
non poteft uidere regnu dei * Dicit ad 
eu Mcodemus.Quomodo poteft: ho, 
mo nafci cum fit fenexC Nu poteft: ho¬ 
mo in uentre matris fux iterato introi/ 
re δί renafci C Refpondit Iefus * Amen 
amen dico tibi, nifi quis renatus fuerit 
ex aqua & fpiritu > non poteft: introi^ 
re in regnum dei. Quod natum eft: 
ex carne,caro eft,6C quod natum eft: ex 
fpiritu, (piritus eft^No mireris,quod di 
xi tibi,oportet uos nafci denuo» Spiris 
tus ubi uult fpirat,& uocem eius audis 
fed nefcis unde ueniat, δί quo uadat* 
Sic eft omnis qui natus eft ex fpiritu. 
Refpodit Nicodemus 5^ dixit cuQuo/ 
modo poffunt harc fteriCRcfpondit Je 
fus,& dixit ei»Tu es ille magifter Ifrael 
di hxc ionorasCAmen amen dico tibi, 
quod fcimus loquimur , δί quod uidi^ 
mus teftamur, hi teftimonium noftru 
non accipitis.Si terrena dixi uobis > dC 
non credidiftis,quomodo fi dixero uo 
bis cceleftia credetisCEt nemo aicendit ' 
in coclu nifi qui defcedit de coelo, filius 
hominis qui eft in coelo»Et iicut Mofes 
exaltauit ferpentem in deferto,ita exal 
tari oportet filiu hominis, ut omnis q 
credit in ipfo non pereat,fed habeat ui 
tam sterna» Sic enim deus dilexit mu- 
dum,ut filium fuu unigenitum daret, 
ut omnis qui credit in eum non pereat, 
fed habeat uitam xterna* Non em mi/ 
fit deus filium fuu in mudu ut iudicet 
mundu,fed ut faluetur mundus per ip/ 
fum.Qui credit in eum,non iudicatur. 

R 3 Qui autem 


i 


SfS ΕϊΑΓΓΕΔίΟΝ 


BVANGELIVM 


% c!t /XK TZi iSiVOp %ch K£K£/TOC/,C>t/ /XH 7T£7TjV 
5ΐυκερ hs το ονοματ μ oydytvcvs-tjcv r US) θε 
cv ♦ αυτκ ςΓε 1 s//j k kj/V/ ς,οτ/ το φως ελ/ίλυ 
£, 5 'Π’/' κοαμορ, \\gy j Hycc^naapot οένθ^ω 
®ro/ μαλλορ το ογκοτ^,η to φως * k/j φικ/ρ 
WovKja ocurpiv τα. ε£φα,7τας φο<φ) ο φ<χυ?^& 


*7%άθϊωρ,μισοί i' φως*^] >ουκ %Xstco ΤΓξος 
τσ φως, 7 //α /xh ελεφχθβ auTZP τα ϊ^φα, ο ot 
7 τ οιαρτίώ α?\ιίθβαρ, εύχεται τρρος το φως 
iW φανε^ωθϋ αυΤΖΡ τα ερφα,οτ/ <$/ ^τεω ε: //J 


Ι/^γωσ',αει/α,/χετά ταυτα κλθε /J ο ΙΗΣΟϊΖ 
H^i/j ol μαΰκταϊ οευτκ ε/ς τίου’ /ouciWa/j φ£εο, 
κοα εκθΛετρβφ /χεταυτΊν ^ εΒάττ^ν» 
κ /J /ωάννπς Βαττ[ί]ωρ <$> oc/Vw/j εφφνς 

•Τ70 ύαλε'ιμ*οτι ί /JWcc. ΤδΌλλά /I/J εκΘ.π)) εσα 
|εφ/νοντο εζαττ[/3οντο,ου7Γω φοεφ fy* βε/ 
βλκμ.ενίδΗ' ε/ς τίω φυλακίώ ο ’/ωάννκς,εφε 
νέτο οαο ΊητηοΊο, εκ μαθί;<?ίν ’ιω<χννον με ( 
τα /ου (Ραίων ί τε^ι καθο^/σ/χου,Η)) κλθο// τΐ^ος 
Τ ορ )ωάννκρ ? νπορ αυ^,^αββε/,, ος ίΐρ 

μετά σΌυ ηε^αρ τ® ’ιο^άν ου,ω αν μεμα^τΰ 
|Ηκας,ωΡε ουτοςΒ^Ίτ\’ι'1& Έτάντες ε^χον 
toc/ τι^ος δαι'^/,'Λτδ'εκ^/θκ /ωάννκς κοά ε/ττεν» 
ου cfcooaTa/ α/ζθ^ωττος 7εσμΒάν&ρ ουΛφςεάν 
^χκ η cf ε^ομίνορ ανΤο^εκ Τΰ) ουλάνου* &.υτοί 
υμ&ξμα^τυ^&τε,οΤι Ιιττορ, ουκ ϊιμΐ εφω ο 
ΧΡΙΣΤΟΣ,αλ7ε οτ/ αττε5αΤ\μ(νος \/μΐ εμ/ 
W^o&tp εκείνου*ο ε'χων τίώ νύ/χφ κρ νυμφίος. 
ί5/,ο α( φ/'λος τζο νυμφίου ό ε5«κως 0 ακου 
<®ρ ^υτττ,χα^α χα/^<| Λα τ£ώ φωνίώ TW νυ/χ 

■ / «V 'S' <■ . ' ( >: I _ / ι . 

φ/ου,αυτκ cao « χα^α η ε<ακ τ^εττΤεΗ^ωται^ε/ 
κείνον cfe au|avjv, ε/χε q ίλα-τ}?^* ο ανωθε/; 
^.Χ^ίνοξ,ετταΡω τάντων ε5/ν,ο οον εκ^Γίί'ς, 
εκ f Γί/ς ε5/ν,)ή εκ ^ Γκς AoeAeuo εκ τ oujavS 
ε^χο'/χενος, εττάνω τε-άντω// ls/v,Wj ο εωρακεν 
jy ηκ'ΰο’ερ,τ'ΰτο μ.α^τυ^&,^ τ^μα^Ίυ^ίαν ?χυ 
ψΰ) ου^ις λαμ Βάνβ*ο λαβω^αυτζί) τίώ /xocj 
Tu^fa/j ^εσφ^άφίσε//,οτ/ ο θεός αλ> ιθκ'ς ss//j ♦ 
§/j φ?? ^TrgsiAs/j ο ^ίος s τά ^ιίματα τΰ) ^εου 

λΛλθί > 


Qui aut non credit ism indicatus eft t 
ga no credidit innomine unigeniti fi¬ 
lii dei,Hoc eft autiudiciu,quod lux ue 
nit in mundum,& dilexerunt homines 
magis tenebras cj? lucem * Erant enim 
eorum mala opera* Omnis enim qui 
mala agit, odit !uce,& non uenit ad Im 

o 

cem ne arguantur opera eius* Qui aut 
facit ueritatem uenit ad !ucem,ut mani 
feftetur opera eius, quod in deo fint fa 
(fta* Poft hiec uenit leiiis δί difcipuli ei 
us in terram ludiam , δί illic morabat? 
cum eis δί baptisabatErat aut &Ioan 
nes baptizans in Aenno iuxtaSalim^ 
quia aquie multor erat illic , δί ueniebat: 
δί baptizabantur,Nondu em coieiflus 
fuerat loannes in caicere, Fada eft aut 
queftio ex difcipulis Joanniscu ludatis 
de puri i icatione. Et uenemnt ad Ioan- 
nem δί dixerunt ei. Rabbf qui erat tc^ 
cum tras Iordanem, cui tu teftimoniii 
perhibuifti,ecce hic baptizat,& omnes 
ueniunt ad eum, Refpodit loannes 62 
dixit. Non poteft homo accipere quic^ 
cp, nifi fuerit ci datu de coelo, Ipfi uos 
teftimonium perhibetis,quod dixe^ 
rim,non fum ego Chriftus, fed miflus 
fum ante illum, Qui habet fponfam» 
fponfus eftjamicus aut iponfi g ftat 62 
audit cum, gaudio gaudet ,ppter uoce 
ίροηίϊ, Hoc ergo gaudiu meu impletu 
eftjllu oportet crefcere,me aut minuri 
Qui defurfu uenit fupra oes e,Qui de 
terra eft de terra eft, δί de terra loquitx, 
q de coelo uenit fupra oes eft, δί quod 
uidit δί audiuit hoc teftatur,62 teftimo 
niumeius nemo accipit, Qui accepit 
is eius teftimoniu obiignauit, qcf deus 
uerax fit, Que em mifit de 9 ? uerba dei 

loquitur ΚΑΤΑ ΪΩΑΝΝΗΝ 


SECVNDVM ΙΟ ANNEM 


19& 


λαλθ + ου ^ εκ μίτξον υ ο Θεός Τ 3 WV£V 

μα .ο 7ταΤ η j hSarsa τρ tjov,0 πάντα cNcPo 
κε /j <$; τη χβ^/'&υτ.ο Τ5Ί5ζνωρ ε /3 τ°ν ^οι/,εχ 4 
3ω»ν α/ωνω^,ο ο Τω ι^ω,ουκ οψεταί 

^ωΗν,&λΤεΗ ofyu τ θεδ ,αε'ν<1 VsraitTO/J*ii$ ovp 
%yvoi ο κν^ος,οτ/ Ηκουόαρ οι φα^αΤο/, oT/ 
ίΉΣΟϊΣ 7τλε;ονας /χαΟκτάς 7ro<ei £>αττ[ί 

π’/ωάννκίϊ κα/ το/φε ιηςοτς ccutoVouk ε/ 
^άττ|'/]ε / υ > άλΧ ο/ ^αΘκτα/'άυτ,αφΝκε /j ηίω 
’ιον^αιαρ, η)) α·25·«λ6ε/> ττάλιρ \ΐξ τ$ Γαλιλαί 
α/χ εάβ ScuTO/i «Γ/ε^χεά^ΰά Λά 9^1 crcx / 
μανίας, * %χετα/ οώ ε/ς πόλιρ Φ\ ααμα^ 
fiaq Το^όμίνπρ </υχα£ 'πΤ^Ηό'ιορ Τ25 χω^/ου 
ο, εςΓωκε^’/ακωβ /ωτΗφ ι^ω Wt.h/j 4Κ0 


7γη>η τ /ακωβ.ο oab ΙΗΣΟΤΖ κεκο-δπακω^ εκ 


5 otToi 7Γ0£Μχς ίκαθι'ΊίΙο cvicos Ϊττ/Ιη ·ΕτκΓκ,ω 
,.α κρ ωσΐ/ εκ7 w * %Χε^ Γαυκ εκ "? ο'αμαξίαξ 
αντλ^ααι uficof ♦ λε^ε» αν« ο ΙΗΣΟΤΣ, άός 
,αο/ ζδΊζίρ.οι $ μα.$ΗΪαΐ > αν'Τΰ) αι τελκλυθκσ'αν 
ε/ς τΐωπόλι/ννατ^οφάς ayo^aoOytip «. λέ 
^6 ou/j auls^ 1 κ φαυπ « &αμα?~ τ/σν πως αν 
/oucTSi©^ ωρ^αψ.μον Tsucip αιταα ουαχς 
γαυα/κοσ aa/xajnr/J'©''; ου χκφ Ονφχ^ων 
ται’ιον^οίιοί σ'α/χαε’/τα/ς.άπεκ^'θχ ιηςοχΣ 
ΚΟα ε<πε/; άυτί/,ε/ Η^βς τώ (Ρωξίάρ Τΰ) θεόν 
κοά r /ς Is//; I Tityup <fol £ ο q μοι π ι&ρ , ο*ν 
&ρ ΗτΗΤαξ αυτ^υ,π)) i^cCKip αρ <τοι ^ων, 
?i(y& ζευτώ η yuvH , κύ^/ε,ουτε αρτλκμα X' 
X<fi’H9q b/ &ϋ.%υ,·β)όΰίρ ονρ ε'χβσ* 

^ι/^ωξ 1 τ* ; /Λ·κ αυ μΰΊωρ ϊι "W πατ^ο'α* 
χμωρ 'ιακωβ;οξ ζ^ωκερ πμ~ρ το φ^εα^- ^9^) 
αυτός αυΊζο ε7πεμ, κοα o/ ijo/ ^υ'τζπ ι^)| 
τα ΰςίμματα cturou ♦ octtskp/^h ο ΧΗΣΟϊΣ 
ΚΟα ε/’δτε/ι cxuth* 7τας ο τ&ίρωρ εκ τοΰυ^α / 
τ©"' τούτου (/'(-I” 0 ' 3 “sxaA//j * ος JV! a/j 7τ/« 
εκ τχί) ύ^ατ©^ ού εγω (ΓεοιΤω aulg^ 1 , ου/χι] 
tT/ ψΗ cr*a ε/ς to/j aia)Vcc*&/ftva το ucTuOf ο cTtoc^co 
caiTcp fiVuTinj ψ αυΤω τηΓ η υύ'ατ α/^ο/χενου 
ziflvHp fawiop, Myq τ go$ ζςντ^ H ^«xjhV 

κύ^ε 


loquitur. Νδ enim ad menfuram dat 
deus fpm. Pater diligit filiu, 8C omnia 
dedit in manu eius. Qui credit in filiu, 
habet uitam sternam,qui aut incredul¬ 
ius eft filio, non uidebit uitam, fed ira 
dei manet fu per cum. 

Vt ergo cognouit dominus, audiffe jjjj 
phari fi£os,q? Jefus plures difcipulosfa 
ceret δί baptizaret q? Ioancs,cpep Ief 9 
ipfe no baptizaret fed difcipri cius, re 
liquit ludiam δί abfjt iterum in Galf 
la:am.Oportebat aut eum tranfireper 
mediam Samaria + Venit ergo in ciui' 
tatem Samaria qux dicitur Sychar.iu/ 
xta pdium quod dedit lacob lofcph fi 
lio fuo.Erataute ibi fons lacob. lefus 
ergo fatigatus ex itinere,(edebat fic fu 
per fontem.Horaerat ferme fcxta.Ve/ rf 


Xr*f λΛ 


ir -Λ/^Μ Vfrri*· 

^ ^ γ v.vfvi"KJ 


nit mulier Samaria ut hauriret aqua* ^ vyCki*? 


Dicit ei Iefus.Da mihi bibere.Nam di X^/^L* S ^«nyw,//^ 
fcipuli eius abierant in duitatem ut ci- f* +· 

bos emeret,Dicit ergo ei mulier illa Sa 
maritana.Quo tu iudxxis cu fis,bibere 
a me pofeis q fu mulier Samaritana ; 

No em comerdu Iudad cu famaritais* 

Rhdit lefus, δί dixit ei , Si fcires donu 
dei, 6 ^ quis fit qui dicit tibi, da mihi bi/ 
bere, tu pctiiTes ab eo , δ£ dediflet tibi 
aquam uiua.Dicit ei mulier.Dne,neqj 
quo haurias habes, δί puteus altus eft. 

Vnde ergo habes aquam illam uiua ? 

Nu tu maior es patre noftro lacob, q 
dedit nobis puteu,& ipfe ex eo bibit, 6 i 
filrj eius pecora eius C Rhdit lefus δί 
dixit ei.Omnis qui bibit ex aqua hac,fi 
tiet iteru, Quifqs aut biberit ex aq quai 
ego dabo ei,no fitiet in asternu, fed aq 
qua ego dabo ei,fiet in eo fons aq fali-* 
entis in uita a^ternatDicit ad eu mulier 

R 4 Dhe 

ΖΟΘ 


ΕΓΑ ΓΓΕΛΙΟΥ 


EVAN GELI VM 


Κ vf/SycPoQ μοι τούτο £ vcPcoj, Ίνα μ η ^ω» 
μπ Λ ί^χωμαί αντλΘ /J* 7iiy \ αυ7« 

ο ΙΗΣΟϊΣ^υτταγε φωνΗαΌμ rpp ’άν<Ρξα σ*ου 0 
Ιλθε «^^ά^εΛττεκ^'θκ η ytwn £< 7 τε/; &υ 

^♦ουκ ε)ζω αν^α^Αε^β «υτΗ ο ΪΗΣΟϊΣ* 
καλώς 1/7Γ<χς οτι at/J^a ουκ εχω,·35·εντε ^3 
αν^ας ε^ες, η)) νάϊ; ο/; ε'χβς ουκ tsip cfo υ σ 
hvH^lXT αλχθε'ς ε/£χκας*ΑέΓβ αυ7ω η ytWH* 
Κυ^/ε ^εω^ω οτ/ τ^οφκτκς I/ σ*υ„ o/ 7τα7ε^ες 

ϋ^ω /J <$/ ^ ορ&ΙΤΟϋΤφ ^OcTiKCWXaOiPyH^j 
νμ&ς λε^ετε, ο τ ι <VV /^οσΌλν/χο/ς &D/; ο το/ 
%"ος oVou (Te '7t$o<fftuv&ptAty & &υτκ ο ιη^* 
SOTN+raua/j-sris&c/o/; μοι,οτι %χετοα ω|οε 

β/ 5 / » «V Λ W / 3 / ·> t 

®τεουτε<# & 2 ) τουτω,ουτες^ /<S£iooW 
λν/χο/ς 'n$o&KUVHo’tTt ’ΰτατ^ιριμ&ξ τϊ$ο 
& κΜ)&π ο ουκ ο/^ατε, κ^αβς 
ο onPct.flfyjiOTi η crtoTKj/ct εκ τω /j /oucAcaco/; 
Ι&ρ,αλΤί ι^χζταί ω^α κοά νάϋ&£?/υ,οτε ο# 
ϊχλχ^νο/ ττ^οοΉ&ϋκτά/ '7 J^oo'kouhVouo j //j τω 
’ΤΓϋ.'Τςίψ -smu/xaT/ ^ αλκθε/α,υ^· ο 

■©■ατΗ^,τβ/ούτους tyra τους ^ocrtittUoauTas 
&υτόρ,ζτνεΰμα ο ^εος,ΐφά τους -ττξόσ'καυδν/ 
τας αυ Τ’/; $/ ττνευ,αατ; 0 αλκ0ε/α cPer - 7 ^ 0 -^ 
ο'καυθ/;*λεγ 0 άυ7ω η ^αϋκ,ο/ίΡα οτι /χεσ7ας 
%χετοα ο KiyopjWoQ ΧΡΙΣΤΟΣ,ο·τα /i ελθκ 
IxQVoSjCCVa^tAe h^ccT/j α·δΓαυ7α»Λε'}'β αυτκ 
ο ίΗΣΟίΣφί^ω ίίμι ο λαλώ/; crtJM^ ε7Γ/79 
Ι? 9 κλθο/υ ο; /χαθκτα/ αυτ KOii 10αύ/χαο ‘αρ,οτΐ 
μίτο, yuvcCLK0S%AaA& t ouJiiq fjSjjJoi tr&tp 
τϊ 1 ht&% η τι λαλθς /χεΤ 1 ocutos; ΖίφΗκιρ δον 
vim u^fiap αυτίς κ 7^°»^ ά'πνλθζρ ε’/ς τίαι 
•πόλφ , Hgij λε'^β το /s ανί^ω-δτο/ϊ* Δεύτε 
#<^ετε αν^ω7Γθ/;,ος!/·δΓε/; /xo/ ττάντα oVa 
’!·7Γ0 /Wa*/XH % ουτος 32 }/j ο ΧΡίΣΤΟΣ^κλ/ 
$ο/; dux; εκ qSj -δτο'λεως ίφ)} %χοντ> τϊ$οο, αυ 
*3Τ/3, <$/ μεταξύ ηςωτωμ ΐχ,ντδρ οι μα* 
^Ητώ Tiiyov τες^αββε/ φάτ'δ*© Ι/7τε/; αυ 

τοΤς*Ε^ω fcfficrtp 7χω φα^β/υ h/J v/xqs ουκ 
«?V «7ε # ελεπ?ν dtw ον μα^πΊφ 71$ ο $ a/^vH^s* 

^χ«2ί§ 


Dne da mihi hanc aquam ut non fitia 3 
ηεφ uenia huc haurire * Dicit ei Iefus* 
Vade uoca uiru tuu» 8C ueni huc»Rn/ 
dit mulier dC dixit eu Non habeo uiru* 
Dicit ei Iefus*Bene dixifti,no habeo ui 
rum* Quinc^ em uiros habuifti, δί nuc 
quem habes no efl: tuus uin Hoc uere 
dixifti»Dicit ei mulier, Dne uideo q3 
propheta es tu,Patres noftri in monte 
hoc adorauerunt, δί uos dicitis, quod 
Hierofolymis eft locus, ubi adorare 
oportenDicit ei Iefus*Mulier crede mi 
hi,uenit hora quado necg in mote hoc*, 
necp ί Hieroiblymis adorabitis patre* 
Vos adoratis quod nefcitis,nos adora 
mus quod fcimus,quiafalus exlud^ 
is efhSed uenit hora δί nunc eihquanu 
do ueri adoratores adorabunt patrem 
in fpiritu δί ueritate * Na δί pater tales 
qu^rit qui adorent fe * Spiritus efl de^ 
us,6C eos qui adorant eum in fpiritu δί 
ueritate oportet adorare * Dicit ei mu¬ 
lier* Scio quod Meffias ueniet qui dici 
tur Chriftus* Cum ergo uenerit, ille no 
bis nudabit omnia * Dicit ei lefus, ego 
fum qui loquor tibi * Et continuo uene 
runt difcipuli eius, δί mirabantur quid 
cum muliere loqueretur * Nemo tam e 
dixit quid quims,aut qd loqueris cum 
eacReliquit ergo hydriam iuam muli/ 
εΐ,δί abijt in ciuitatem , δί dicit illis hos 
minibus * Venite uidete hominem qui 
dixit mihi omnia quxcucfi feci * Nuqd 
hic eft ille ChriilusC Exierut ergo de ci 
uitate δί ueniebat ad eu* Interea roga/ 
bant eum difcipuli, dicentes * Rabbi, 
manduca * Ille autem dixit eis. Ego d 
bum habeo maducare quem uos ne^ 
icitis, Dicebant ergo difcipuli interii* 

Num 


101 


ΚΑϊΑ IiiANNflN 

/iit τ ut Miytep αυ^ 1 φαγ&μ ; x(y& &u - 

ΤΟ/ς Ο ΐΗΣΟΧΓ/ε/λομ j&JcS/XCtls//J,/ta ΤΕΟΐΐύ 
■TO θελκ,αα "W Τΰΐμ^τοο, μ ε, τίλ{ωο'63 

αυΤ37 τρ ε^ό/^υχυ^δίΤ TilytTijOTi ετ /Ts 
ΊξάμΙιυομ es ιμ & ο θ ερκτμΰζ efXiiJ & Γου λ!- ' 
γω υμ7μ» ΙπάξΛτζ tovq οφ^αλμουζυμωμ 
Ηΰά θεάσΌ^ε τας χω<=ας , οτ/ λευκά/ t/crt/J 
*7Γ£ος βίρΐϊμομ ηΛ'η»χ)| ο^ΐξί^ωμ μι<&ομ λα/Λ 
βάυβ,κοα crUUix-^e καςτεορ X /ς 3 coH V c χ/ων/ο/υ, 
/W KOtt ο ωιιί^ωμ ο μου χαίξΗ κοά Θΐ^ωμ , 
<$/ yoop τοντωο XoyQ^ £5ΐμ ο αλκθ /voVo It 
αλλ©-* est μ ο ατηΐζωμ κοά άλλος ο Οε^ω//, 
α-δτείβλα ί/,αας θε^/^,ο ουχ ν,αΐΐς κε/ 
κθ7πάκατε*αλλο* κεκοττ/ακαΛ^,ι^ u^etf 
ε/ς r/J κόττομ hvrpiv ε/Λλκλν^ατε* εκ J\= 
7ΓολεωσΙκε/υκ5 πολλοί Vsr/^uTa/J ε/ς 
' &υ τομ q$j ο'αμα^ΐ'ΐβ; Λα&'μ λογομ 0^1 
•ytwaiKoq, μα$τυ$ονσ·Η<?, enrep μοι 7ταντα 
iratas £7 to/Wcx, ως ou/j κλθον 71^ος <χυ«£υ o/ 
/ao^Ctj jijcot' caiT <afyca ^ra^otuToTs κ)) Υμ^νεν 
Ικί cTuo Η/χερ<χ$,νΟ) 7Γλείους ε7Γί5ευσΌί/ί 

<Γ/α του λοΓον αυτ» 7κ τε Γνναικϊ ελεγομ, οτ/ 
ουκ ετ» Λατίώ ο&υ λαλ/άμ 7Π5ευο/Λε/η&υ 
το/^ ΰ.ν.ΗΗοαμιρ η)) οι<λ<χμιμ,οτΐ ου7ος ε5/μ 
αλ«9ω$ ο α'ωΤ)^ τ κόα'μ'ΰ ο ΧΡίΧΤόΧΐ/λετα 
3 7as «ί'υο κ/Λίίρα$ Ψεβλΰίμ Ικ^Θε^,Η)) (χοτΗλΘεν 
ίΐξτίχΐ) y αλι λα/οψυ,αυ7ος >Ό' irirorS εμα^/ 
τΰ<>Ηόζρ,οτΙ 7Γ§οψιίτκς 7« /Λ'α 7τ<χτ^/ςΓ/ 7/ 

,μκ /j ουκ Χχ&^οτί ου μ κλθε /J £/s τίώ ^αλίλα/ 
<χυ ε(Γε|αν7ο &υ7ψ o/ y&Xi?ect.7oi 7rccv7ct εω^α 
κοτεσ*α ί’ΚοίΗο’ίμ ψ κςο&ολνμοιο, $j τη\ ος 
τ η·Η 9^ αυτοί ^χφΐλ^ο /j W τίώεο^τ^ώ* 
κλ^εμ OU/J ο mrors πάλι μ \uf niw κα /Joc 
«Α Ταλίλα/ας ο7του Ιττο/κσ'ε//το υ^ωξοι/ 
νομ*. . 1 ^) «/υ τ /V £occf/X/Kocr ουο ν]ος 
Ηίθευβ Ka7r£juocouV «. ουτ©^ ακοι/^ας £ο 
τ/ ίϋΣοτΣ κκβ εκ /oviTa/oco* Ι/στάΐ) ^cc 
λ/λα/αμ,&ττΗλθεμ ττ^ος αυτο /J κ^ωτα 
fcuTO/yVa««Tf$2i ^UfiT^ luTEPsVvjo'^, 

ΐί/Αίλλίρ 


SECVNDVM IO ANNEM 

Num quis attulit ei manducare ? Di^ 
cit eis lefus, Meus cibus eft, ut faciam 
uoluntate eius qui mifit me ut perficia 
opus eius*Nonne uos dicitis- q? adhuc 
quatuor menfes funt^mefiisuenitC' 
Ecce dico uobis,leuate oculos ueftros, 
uidete regiones,quod albas fint iam 
ad meifem* Et qui metit,mercedem ac- 
cipit,6Ccogregat frudtu in uita sterna, 
ut di qui feminat fimul gaudeat di qui 
metit»In hoc em effc ucrbii ueru, quod 
alius eil qui feminat, di alius eit q me- 
tit»Ego mifi uos metere quod uos noti 
laboraftis» Alrj laborauerunt, di uos in 
labores eo^z itroiftis» Ex duitate aut il¬ 
la multi crediderut in eu famaritano^ 
J3pter uerbu mulieris teflimoniu per/ 
hibentis, dixit mihi omnia quascuq? fe 
ci»Cum ueniffent ergo ad iliu Samari/ 
tani rogauerunt eum ut ibi maneret,^ 
manfit ibi duos dies * Et multo plures 
crediderunt propter fermonem ipfius* 
Et mulieri dicebant, no propter tuam 
loquelam aedimus» Ipfi enim audiui/ 
mus di fcimus ^cfhic eil uere faluator 
mudi Chriilus» Poil duos aut dies ex/ 
rjt inde,& abijt in Galiiasam Jpfe enim 
lefus teilimoniuperhibuitquod pro¬ 
pheta in fua patria honore no habet * 
Cucrgo ueniffet in Galilaam excepe/ 
runt eu Galilasi,cu oia uidiffent q fece¬ 
rat Hierofolymis i die feilo» Et ipfi ein 
uenerat ad die feftu»Venit ergo lefus 
ite^z i Cana Galil^ ubi fecit ex aqua 
uinu»Et eratquidam regulus cuius fi/ 
Sius infirmabatur Capernaum* Hic cu 
audiflet qa lefus adueniffet a Iudiea: 
in Galil^am,abrjt ad eum, di rogabat 
eum ut defcederet di fanaret filiu eius» 

incipiebat 


> 


9 


r tot 1ϊ ΑΓΓΕΛ ιοιμ 

ίίμ^ρ yctf) > <X7VO$VHO‘K&pJit7rt.p OUJJ 0 IH- 

ΣΟΤΣ 7%ος άν^ρΛαμ μΗσΉμ&α καί τέρατα 
κΙΥτε hv μΐι 7Π5ευε7ε* A iy\ ττ^οξ Iwvp o J&cc/ 
σ’/λ/κοςφΚυ^/ε,καΤαβκθι '7i^ipiizro^ow&p το 
tetcc/ cT/o/j /Αου,Λε-^δίυτω ο ϊΗΣΟϊΣ.'δτορευ/ 
ou ό ijo§ <Του 3 h»K9^ §7 r't5(h<fip ο αν^£ω7Γ0$7α> 
λο'τ·ω φ e/7T£/J άυτφ ο ΙΗΣΟΥΣ 
ro*K(j\ c& ccuiw κατα&αΛοντος, o/ ςΡονλοι 
5tuT3? «7t ίώτΝ&αρ αυ7ω ,v^j forHy/eAct/J λε 
γιντίζ,οτι ο 7τθίς του ^Η,ετπ/θετο ο αχ) ·δτα^ 
ausfflv r?A7 κ κο^ο^ο/) ε^,ε/;,»^ 

I/7T0/J αυτω,οτ/ 'Χθες wja/j εβ^ο/λάυ αφΗ χ 
κζμ αντ ο ttu^CTo^V^vco atw ο zsolth^oti 
ixuvtj ry ω$>α <$;« ε/ττε /j &υτω ο ΙΗΣΟΤΣ,ο7 i 
ο ijos (Του W/soVcTi/j o:utos,H9^ " οικία 
ανΊΰ) ολπ»7&το ·δτάλ7/ι ^ΐ,ντί^ομ όΗμζίομ ε- 
“©■ο/Ητεν ο ιηςοϊΣ έλθω/; εκ q§\ tovJWots ε /s 
*riw ^αλ/λαζα//» Μετά tccutoc ;?/) εο^τΜ 
τω /i ιουΛχιων,κάι ανεβκ ο ΙΗΣΟϊΣ ε/ς /ε^οτο 
λυ,αα.ε5//ι Λ' <νν 7°~§ /ε^οτολυ/το/ς Ιπϊ τη 
^ οβατ/κΗ κολν/λβκΟ^α, η λεγ>/&ΐ/κ εβ$α Vsi 
,βκ^εσ'^ά,τδ-ενΤε 5ωάς εχ#τ<χ,$/7άι/7α/§ κα 
τεκβι® 7τλ^Βος -δτολυ Ι&αθενοαίυτω/;, τυ / 

φλωρ,ρζωλωρ,ξπξωρΛκίΡίχορ^ωρ rrlw Τΰ) 
ν^άτοξ κΐνασΊρ.αγ/ίλοξ ycop κατά κα^δ'/ι 
κατεβα/νε /j <ν τη κολν/ζβκ^α ετα^άατε 
το τΐ) υ^ω^, ο ocu) τ^ωτ©-' ε/ζβάς /ζετά τίώ 
ταξαχόρ του uJW©'' υ^ϊκς lyii /ίτο,ω c Γ η/ 
ττοτε κατε/'χετο &η ματ μη μ «Γε* 2:ς ’άνθ^ωτΡς 
ΙκΘ,'ηρ/άκοντα ι^οκτω ετΛεχω/ι <$/ τη 
a<0ri/a»TOur>/j /cTaJ/j ο ιηςοτη κατακε//« 
νο/Μφή yvov§ οτι 7τολυ /j hJV Jgovo/J εχ« λε 
7« αυτω*Θελ<[ς vy/H§ yzviSat ; Ατπκς'βκ 
?χυτω ο άίθερω^κυ^/ε, ανθ^ω-ζδ-ο^υ ουκ ε'χω, 
/να οτα/ι τα^αχθ# *π> utTcoj Ba75tvH /Λε ε /s τ$ 
κολν/Λβπθ^α/),<$/ φ ί^χομαι lycio, αΤλ,οξ 

ΤΓξο Ιμου KaJaSa/v&.Aiji αϋ7ω ο ΙΗΣΟϊΣ* 
«'^οίζ,σ^ο/; to/j KfaCSaJop a^,w) 7n^i7ra7j f 
ευ8εω§ lyivijo νγΐΗξ o av^jw 7 r©^, 

Η£ε TD/I 


hro^iVi/ 


EVANGELIVM 

Incipiebat em mori ♦ Dixit ergo Iefus 
ad eum» Nifi figna & prodigia uideri/ 
tis no creditis ♦ Dicit ad eum Regulus» 

Diie s defcende priufcp moriatur filius 
meus,Dicit ei Iefus» Vade/ilius tu 9 ui> 
uit*Credidit homo fermoni que dixit 
ei Iefus, 8C ibat» lam aut eo defcendem 
te ferui occurrerunt ei, dC nunciauerunt 
dicetes^Filius tuus uiuit»Interrogabat 
ergo horam ab eis in qua melius habu 
iflet.Et dixerunt ei, heri hora feptima 
reliquit eum febris»Cognouit ergo pa-* 
ter*qd ; illa hora erat in qua dixit ei L·* 
fus filius tu 9 uiuit, δί credidit ipfe & do 
mus ci 9 tota» Hoc ite^j fecudu fignu fe 
cit Iefus cu ueniflet a Iudasa i Galilaa» 
Poft harc erat dies fcftus iudzop,dC V 
aicedit Iefus Hierofolyma.Eil aut Hie 
rofolymis ad.pbatica pifcina qua: no¬ 
minat? habraioe bethfefda quinc^ por 
ticus habens, in his iacebat multitudo 
magna languentium c^coru,claudor^> 
aridory,expecbatiii aqua:motu.Angc^ 
lus autem defcendebat fecundum tetn 
pus in pifcina , δί turbabatur aqua * Et 
qui primus defcendiiTetin pifcinapoft 
turbationem aqua:, fanus fiebat a quo 
cumq? detinebatur morbo»Erat aute 
quidam homo ibi triginta δί odio an/ 
nos habens in infirmitate»Hunc cum 
uidiffet Iefus iacentem, δί cognouiffet, 
quod iam multu tempus haberet,dirit 
ei» Vis fanus fierifReipondit ei langui 
dus» Domine, hominem non habeo» 
ut cum turbata fuerit aqua mittat me 
in pifcinam» Dum uenio enim ego,ali/ 
us ante me defcedit»Dicit ei Iefus.Sur/ 
ge, tolle grabatum tuum δί ambula * 

Et ftatimTaniiS fadtus efl homo ille, δί 

fuftulit 


Γ 


ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ 

£μ y^a&cLTop zrtfis ττάτ &* »/J 

Ji σ'ά&&β.τομ yj \kvvh τη ημ ifcc * zAtyop 
ocw /ουραίοι Ίώΐ$α.τΰ·ζνμ(νφ>σά&&ϋ.τομ 
€S/yLijOUK ίζζβιρ &οι <X£&/ to/j >ράββ<χτο^,ίχ / 
ττεκξ/Θ,ν au7oTs,o 7ro/Kcfccs μζυΠπζκζΙνό^μοι 
ϋττζρ^ομ τομ y$w ββατο /j σΌυ 1 ( 9 ^ T-i^nsO. 
τ«* ΗξωτΗ&αμ ocw αυτομ * τ’/ς £5(/J ο ccvBjoa 
7 Γος ο \ητωμ σΌ/,ο ^ομ τομ yifcifafccLTO μ oow, 
jcod 7 Γί^ 7 τάτβ; ο ϋΓ/αθε/ς ουκ Η^βτίζ zsip ,ο 
>069 ΙΗΣΟΓΣ cf^ZHVcKp ’χλόίκνίος $ 
Τοττω^ετάΤαυτα lu^(c/K<i &υτομο ΙΗΣΟΤΣ 
/ε^ω,ν^ \i7vzp ύίυΊ^,’ί^ε υγΪΗς f£>o 
νας μηκίτι αμά°τ<μ ε,7να /j.h Xejo/J σΌι τ{ 
yivuT?* αττκλθε /j ο ανθ^ω-ττος κοααυκ>'>'^λεν 
τοΐς f.ouJWoiriVo-r/ ΙΗΣΟΤΣ %s//j ο ττοίΗσ&ς 
&uto/j ι/>ϊίΜ( 9 ^ <h<x τοντο ζ^ιωκομ τομ ΙΗ 
ΣΟΓΝ c/ /ouJVTo/ , κοά ε^Ητοαυ ocuto/j cras-o 
κτΘυσα,.οτ;7αυ7<χ Ιττοίβ yv οταββίχτω.ο ^ ΓΗ 
ΣΟϊΣα·?3·εκ£ίΐ/<χτο αυτο7σ\ ο πατάς μ ον ε:ο$ 
α^τι ζ^γά-Ίίτοίί κα^ω ί^αίομοΐλ» ΛαΤον/ 
το οώ ,ααλλο /J ε^κτοαυ ciuto/j 0 « ’/ου^Λιοί 
&τζοκτ£να.ι,ΰΤΐ ονμόυομ ελυε /J si cfoc&ZcLTop 
&λλά •δτατε'ξ’α YcT/o/j ΧΧζγζμτομ Βεομ, 
icro/J εαυτός 7Γ0/ω/υΐ9^ ^>3ί » &7 T£K£,Wto 
6iu> ο ίΗΣΟτΣ Η9^ trscre/J αυτοΤς /αμίω *<χ.' 
μ\ω λε'γίΟ' v/xT/j > ο» cfcwaTc& ο ν)ος 7 roiet/j 
α<^εαατοί/ <aw τ/βλε'-δτκ to/j 7ra> 
TEjot 7Γοιθ6ο5τα » a >009 ’·®ό<3, 

τ&υταΗ)) οΐ)δς Ιμοίωξ 7ro/euo >069 7τατκ£ 
φιλθ τομ £o/j, ftod TS-OCpTOi Y/KUUTi/J ccu^> 
a &.UT 00 ' 570 / 0 , I^6J μζιίομϋ. τοΰτωμ cft /ξέί 

auTs^ ifya',7pcc υμέίο' ^ανμά^Ητ^ωΟΣπρ 

>069 o 7T0CTHJ \yti%e τουσ* ^ιεκ^ους, 3 ω0 
■δϊ-ο /a , ούτως Ο ό ijoV, ους ^ελΏ 3 ω07Γ0ί β* 
ouc$ >069 ° 'stocth^ xjr/jQ oucNva , οίλλα 

σίω Kfitfp 7Tci<fap c ΝίΡωκζμ ν]ω , 7 /,ό. 

ττάντες τιμωσΗμ τομήορ, χαθω(ΤτιμωσΊμ 
Τ 7τα7^(Χφθ /χη 7//Λων r ijov ou7//x^ T ^oc/fc/ 
WT 7τε<αψοα/7« «uT*cc<w.hv α/χπν λίίωνμ7ρ » 

#7p> 


secvndvm IO ANNEM 105 

fuftulit grabatu ambulabat» 

Erat aut (abbatum in Acilio.Dicebat 
ergo Iudxt illi qui fanatus fuerat.Sab/ 
batutn είΐ,ηοη licet tibi tollere graba^ 
tum.Reiponditcis.Qui me fanum fo 
dt, ille mihi dixit, tolleorabatii tuum 
81 ambula Jnterrogau erunt ergo eum· 
Quiseft ille homo qui dixit tibi, tolle 
grabatum tuum 8i ambulaC Is aut qui 
(anus fuerat effcblus nefeiebat quis ef/ 
fet. Iefus enim declinauit a turba con^ 
ftituta in loco* Poftea inuenit cu Iefus 
in templo 8C dixit illi Ecce fanus fadtus 
es,ne pofthac pecces,ne deterius tibi ali 
quid contingat* Abqt ille homo,& ηιί- 
ciauit Iudaris,quia Iefus eflet qui fedt 
eum fanum * Propterea perfequeban/ 
turludari Iefum,quiaha:c iacicbat in 
fabbato* Iefus autem rcfpondit eis.Pa 
ter meus ufq; modo operatur, 8C ego 
operor * Propterea ergo magis qua:re^ 
bant eum Iudxi intcrFicere,quia no fo^ 
Ium foluebat fabbatum,fcd 8i patrem 
fuu dicebat deum aequalem fe faciens 
deo* Refpondit itaq? Iefus & dixit eis» 
Arnen amen dico uobis,non poteft fi 
lius a fe facere quic^,nifi quod uiderit 
patrem facientem*Qua:cumq^ enim ii 
le fecerit, ha:c 8C filius fimiiiter facit. Pa 
ter enim diligit filium, 8C omnia demo 
ftrat ei q ipfe facit,S£ maiora his demo 
ftrabit ei opera,ut uos mire mini. Sicut 
em pater fufdtat mortuos 8i uiuificat, 
ile 81 filius quos uult uiuificat,Neq? em 
pater iudicat qucn^>fcd omne iudiciu 
dedit filio,ut oes honorificent filium fi 
cut honorificant patre» Qiii no hono ^ 
rificat filium, non honorificat patrem 
qui mifit illu* Amen amen dico uobis, 

qui uerbil 


Ι©4? ' ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ^ 

Q^pTioyop μουοιχονιδρ rou Ότιεινωμ 7$ 
■φίμ^αντί μί } ίΧ& faup ol (ανϊορ,Φ εις *£// 
&)/j ουκ t^XiTdt ,αΤλά μίτ a&t&nxtp εκ του 
^ΟΜαχτου εις citu ^ωίώ.Α/χίώ ά/αίώ λε*} ω ii/ 
μϊμ,'οτι.ίξ'Χ'ΐτϋυί ooja 0 t'tu 3 οτε ci η ' 
*fo» ccKotVovTa/ ςφ φωνί/ς τ» ^ov του 
iy o/ b.xovcfaVTis^H&cVTcii. oceart^ >0090 rra^ 
t)Jj εχ<1 lulub yv fav-rco, ούτως ε^ωκε/ι και 
7 s$ VjG> falw ε’χβ /J $ εαυτ< 5 ,<^ Wzpvcflap Xs 
ύ'ωχε/ι άυτω 0 x^icfip ττοιθρ,οτι ijOQ ctvG^to 
tstov ^αυ/χά^εΤε τούτο,οτ/ ε^χετοα 

0)joc,«iV η · 23 ·αν 7 ίς όι τοΤς μνχμΰοϊζ b.xcv/ 
tfovJcO. tfil φωνύς αυτδ, >y bcsrojeiioOrrcW 0/ 
τα δί7' α θ^ ττσικσ'αίό'ες,εις avasa<rt/J· 3ωύ$,οι 
τα φαύλα ^a£cU'7£Q,^/s<xi/asairt/i xfitftf 
ως*ου cTaoa^a/ ε^ω iroiep Wf /χαυτουον/ 
«&'//.κα^ως ακούω χ^/'νω,νύ) κ xfftft» η Ι/χη cPi 5>c/5^v« Φ ί^ελκ/χα τού ‘zciV4 c ^ / 7os /χε sralgos*. 
Ear/; εφω γχα^τν^ω zstj/ ε/χαυτού, η <ucx£tu / 
j/a <αου ο υκ tstp αλχ^ύς«Α^©^ 2S//J ο μα^ 
τυ^ω /j τε£%}\μο\ί 9 & ο/άα οτι αλκθκς η 
ft&fivfid-Hp μα$Ίν$& *η§ι ίμζ,νμ αττε^αλ 
χατε *7Γ£ο'ς iccdvvlw , κά/ /χε/χα^τνρκκε/ι τύ 
«χλχ^ε/α» Ε^ω <Γε ου z<raja άν^οο-του *rfu> 
^xajTu^Va/j λα,αβάνω,α/Χνά ταυτα λεφω , 
Λα υ/χθς ο·ω^Ητε * lxev©^ «/Jo λυχι© - ' ο 
y.cuoflfyj©' χχχ<ρ<Μνωρ,υμ&ζ <Γε κ^ελύαα/ 
τ £ aya/ki&i&luiai -τι^ος ω^α /j ^ 7$^ φωτ« 
αυτου,Εφω <Γε ϊχω σίώ /xajTuy/ α/ι μίΙ^ώ 
του /ωάνυου» ‘τα yw$ £$ye. <χί<Ρωχίρ μοι ο 
wa7«j, c /va τελβωαω αυτά, &υτάτά Vj^ot 
α ε^-ίυ ττο/ω,/χαιίτυ^θτΓε^/ ε/χού, οτϊ ο wot/ 
7 λ^/Χ£ ct7r£saAx£/j» Και ο Ώτεμψας μι-πβ./ 
7H£ } &urs μζμβ.$Ίν$κκΐρ *π§ϊ\μ%,ονπ <pmbh 
διυτού &κχκοατε ^ωττο7ε,ου7ε I hfijKfru/ 
Ιού εω^’άκα7ε > κάί to/j Koyop &υ7ού ουκ ε’χε/ 
T^fiSjjoVTcf. $/ υ/χ7^, ο7/ ο/ι li7v(s&Xtp Ικθ / 
1 ·^ / ? 7ου7φ v^xes ον. wstvsfs «. Ε|61/νά7ε 7ας 
i ·'.,, ^αφά§ 


EVANGELIVM 

qui uerbu mcu addit 8i credit ei qui-tnt 
fit me,habet nitam ieternam^ in i udi 
cium non ueniet, fed traniiuit a morte 
in uitam* Arnen ame dico uobis quod 
ueniet hora & nunc eft, quado mortui 
audiet uocem filq dei, & qui audierint 
uiuent.Sicut em pater habet uita in 
metipfo, fic dedit filio habere uitam 
in femetipfo 5 & poteftate dedit ei iudi- 
cium faciendi,qa filius hominis eft.No 
lite mirari hoc, quia ueniet hora i qua 
omnes qui in monumentis funtaudi/ 
ent uoce eius,& procedent qui bona Fe 
cerunt, in refurrc&ione uitae, qui uero 
mala egerunt,in refurrcdtione iudicfi* 
Non pofium ego a meipfo facere quic 
cp.Sicutaudioiudico,^iudiciu mcu 
iuftu eft , quia non quaro uoiuntatem 
mea,fed uolutateeius qui mifitmepa 
tris.Si ego teftimoniu perhibeo deme 
ipfo,teftimoniu meum no eft uerum ♦ 
Alius eft qui teftimoniu perhibet de 
me,& fcio quod ueru eft teftimonium 
quod perhibet de me» Vos mififtis ad 
Ioannem, Si teftimoniu perhibuit ueA 
ritati.Ego aut non ab homine teftimo 
nium accipio, fed hac dico utuos falui 
fitis ♦ Ille erat lucerna ardens & lucens, 
uosauteuoluiftis ad hora exultarein 
luce eius. Ego aut habeo teftimonium 
maius Ioanne. Opera enim quas dedit 
mihi pater ut perfidam ea, ipfa opera 
qua ego facio teftimoniu perhibet de 
me,quod pater miferitme» Et qui mifit 
me pater ipfe teftimoniu perhibuit de 
me.Nccp uoceeiusunc| audiftis,nec^ 
ipeciem eius uidiftis,^ uerbu eius non 
habetis in uobis manens, quia que mi 
fit ille,huic uos no creditis. Scrutamini 

fcripturas 


ΚΑΪΑ ΙΩΑΝΝΗΝ* 

^αφας,ύτι νμ&ζ cfonem $ civloUQ falw ctf 

-· t. 

άνϊομ εχ^Κθή Ικβνοα \l<fip ai μα.ςΊυβϊΜ 
wjj ε/χδ,ΐφ^ ου 3ελε7ε ελθδ /J ττ^ο'ς <αε,7να 
£ώ fcXJn^JVfct/j τρ£α ctv0PW7rco/J ου λα<α#ά/ 
vw*ctX7v εφνωκα υ/Λαζ,οτ< -τίώ 'ayamlw τΰ> 
θεδ ουκ ε'χετε $ εαυ-ρΤνεφω ελκλυθα yv 7αί 
ονόμαίι ΊΖ) τ&αξβζ μου,ώ) ου λοί,αβάνεΤε μί*. 
εα /i α$νος ελθχ <$/ ^ ον ο μα! t /cT/ci» εκδ 

vo/j λ«4·ε<θε,·δτως cPcwcc^b u/xas 7 γ iSivrfoU, 
£ο\αμ ττ§>ά δί^νΜλω /j λα/λβάνουπζ,κοί ■τΐώ 
«To^ot/i '7’iu) -^ά ΤΖΟ /XOVOV θεού ου ^κ7ΘΤ£;/λ»ί 
c Ροχ&π,οτΙ εφω KaJuycfurfu υμωμ τ^ο^τμ 
·&αΐί$α,'ε5ΐμ ο κατπγ^ωμ υμωμ μωαΗζ, ε/ς 
o/j u<a®5 Ηλ-πικαπ+ίι yx/p ε7Π5ευετε, μωαπ, 
ε·7Γ/5εύε7εοίμ Ιμοι^Πΰ^ι yoofi εμού εκθν© - ' 
εΤ^αψε^,ε/^ τ°7ς εκείνου γ*άμμααιμ ου srt/ 
5εύετε,·δΓως τ°7ς ε/λ.ο7ς ξήμασιμ τη5ευθετΐ * 
ΜίΙαΤαντα ϊχ.7ΓΗλθεμ ο ΙΗΣΟΎΣ ττέξαμ τη 5 
Θαλάατκξ 9^1 φαλ/λαίας 9^17''β^)ϊά^ος, >y 
«κολουθβ αυ7ω οχλο$ 7τολύς,οΤ( \ω?ωμ &υ/ 
τ 7α oK/xfo^a W ο/<1 W i r &.^hvtfv7 ωμ»Αν«λ 
θε /j ^ ε*α to ο^οςο ΐΗΣΟΤΣ,κοαεκδ έκαστο 
/λε7α '^ν (UO^S/j ^utt^h/j ε^υς to wa/ 
^α «εω^τΗ^^ου^α/ω/^Εττά^ας οαυ ο IH/ 
ΣΟϊΣ,τους οφθαλ/χους 0 Oeacfoc/^os , οτ/ 
-aroAus οχλο; ε£χε7α/ -^os &υτ> < υ,λε , ')'<1 7r^os 
ι°υ (ξμλητπομ* Πο'ΰεμ αγιάσωμ&; άρτους, 
7να φαφωσ*//) ou^/jTour»^ %\iyip ττ&^αΐωμ 
αυτόμ&υτζ >0' κΤΓα r/ υμεΤλεμ 7τοι&μ>Α7τεΙ 
κ^ϊθκ αυ7ω <ζ/λΐ7Γ7τος* ΑιακοτΙωμ ^να^'ίωμ 
α°ΤΊ ουκ α^κουώμ αυτΊξμνα εκαΞος αυτω /j 
% αχυ τ/ λάβκ,Λε αυ7ω ε/ς εκ 'fft/ μα%Η/ 

Ψ άυ? ξεν^ε'ας ο άΤ'ελφος α’ιμωίοο, ^τε^Η» 
%5ΐμ τεΟί^άςιομ %μ ώ^ε ο εχ<| πεντε οπτούς 
k$/97Vouq,h)| cTuo ο^ά^/α,οί^να ταυταΊί %1ιμ 

# W 

είς τοσΌυτους^Είττε^ ο iH20rs*no/KVa7t 
“Ρΐ/ς δίυθξ’όόττους ανα 7 χεαομ+ημ χο^τος ττο 
λυς 9 V 7ί^7ο > 7Γω,ανε7Γ£ΐτΌ / υ οαο οι αν^εο,τμ 

αςβμομ ωσΐ'/ 7ΓενΤακ/<χίλ/ο/, ελαβε /J οίΐ τους 

%τ«§* 


SECVNDVM ΙΟΑΝΝΕΜ, ioy 

fcripturas,quia uos putatis in ipfis ui^ 
tam sternam habere» Et ilte funt,qu^ 
teftimonm perhibet de me, dC n6 uuL· 
tis uenire ad me ut uita habeatis»GIo/ 
riam ab hoibus no accipio } fed cogno-^ 
ui uos,qcfdiie(ilione dei non habeatis 
in uobis»Ego ueni in noie patris mei,& 
n5 accipitis me»Si al/us uenerit in noie 
fuo,illum accipietis ♦ Quo uos poteftis 
credere qui gloria a uobis inuice accipi 
tis,3i gloria qu^ a folo deo eft no qu^ 
ritisClNi olite putare quod ego accufatu 
rus fim uos apud patre»Eilqui accufat 
uos Mofes in quo uos fperatis»Si ein 
creditis Mofi, creditis & mihi»De me 
enim ille fcripfit»Si autem illius litteris 
non creditis,quo uerbis meis credetis» 
Poft h^c abqt Iefus trans mare Ga/ 
li\x3z qcf eftTyberiadis,6£ fequebaieu 
multitudo magna,qa uidebat ei9 figna 
q faciebat fup his qui infirmabat?» Su> 
bqt aut in mote Iefus, di ibi fedebat cu 
difcipulis fuis»Erat aut proximu palea 
dies feffcus Iudieo^z» Cu fubleuarfet er/ 
go oculos Iefus,& uidiflfet quod multa 
turba ueniret ad fe, dicit ad Philippu* 
Vnde ememus panes ut manducet hi? 
Hoc autem dicebat tentans eum»Ipfe 
enim (ciebat quid eflet facturus»Re ^ 
ipondit ei Philippus»Ducentorum de 
nariorum panes non fuffidunt eis, ut 
unufquifq^ modicum quid accipiat.Di 
cit ei un 9 ex difcipulis e(9Andreas fra 
ter Simois Petri» Eft puer un 9 hic q ha 
bet quincj panes ordeaceos 5C duos pi 
(ce s»fed hareqd fut iter tatos ? Dixit at 
Iefus»Fadtehoies difeubere» Erat aute 
fcenu multu in loco»Diicubuerut ergo 
uiri nuero fere qnc^.milia, Accepit ergo 

S panes 


&©6 


■' : ΒϊϋΓΓϋΑΧ0Ε| 

Ι|Τδ1)ζΟ IHSOXS,^ iVXapSH&CfQ cFddW 
κψ ι°7$ /χ&θκ7οΣίς,ο/ ^μα^Ίαι 'Ρ/ς ανάκβ / 
μ^ο/ς,ο/χο/ας κοά εκ ο·\,αξιωμ οα'ορ nh" 
λψ* ως j ψιπλΗ&Ηοΰρ) ΑεΓ<1 i°7s <αα8χ7οας 
&ur* tfiwcCYtiytiz 7 α τ^/ο^εύσΟί/Τα κλάτ/χα 
f α,7να /xx^ απαλή! (ii+a J uuHy<xy)p ouu ygi/j 
ϊγίμχ<?&μ cPoifPtKtx κοϊζ/νονς κλαϊμάτωμ, 

I κ r?ft/ "δΓενΤε ccffvp <$ν κ^ϊ Θ'/'ι/ω//,α Vss^/ <x6) 
&ιμ τΊξ EiS^wxoVi/j.o/ οαυ άνθρωπο/7 JVv / 
7ες ώ ετ-οίχοΐ/ αΎμ&ομ ο τηςογΣ, ελεφομ» 
ori οντ ος thp αλκθως ο 7ΐ^οφκτχ5 ο ί^χομζ! 
vos ε7ς £// κό&μομ * ιηςοτΣ ο ου -yvous, ori 
,μεΤ&ουα/// ε^χεοθΌΟ,Η^)) ο^ττά^εψ au 'ρμ'ίνα 
* 3 tolHifactip ’ανπμ faarfrt-ia δενεχω^χτε// ε /s tp 
Ορος αυτ>ς μονο^Ιχ οψ/α \<γ^ιΤ κα7εβ^ 
tfap οΙ μαβκίαι αντονζπι ηίω %ί Aaojct//,w| 
ί/χβάι/7ες ε7ς τζ-λοΊομ, χ^χουτσ Tsifap Φ\ 
θαλάο?χ$ ε7ς καττε^ναον,α,κ)) σ 1 κο7ι’α hSx lyt 
γονβ , 0 ουκ εΑκΑνθ^ Trgos αυτ’υς ο ιηΣΟτΣ 
»τε δάλαατα άνεμου μεγάλου -ssrvtoVTPS 
^ε^εΤοΛλχλακοτες oab ως sadVous ε/κοσί/ 
-ιτε^ε κ ?^/άκου7α ifeeojOvcrt/j -roi/ ΙηΣΟυΝ 
«τε^/ττατοαυτα W/ τις ^αλάοτχς,ν^ Vtyt>£ 
του ττΑοιου y/W/j/^/ov, εφοβχ'^χΛα/* Ο 
y λεΓ<1 au?°7s*Efca ε7/χϊ /χη φοβ^ε,χθελον οιω 
7.ο&&μ ccuro/J ε7ς to πλοΐομ, Η9^ ευ£εω$ τα 
τελοΊομ V$U£7o Iwl <Α ^5 h/j ti^yop* 

1 τχ Ιπανξϊομ ο οχλος ο ε5χκω$7τε£<χ<υ δ<χ 

Ααοαχς, 7 cJVo/j ot/ -arA οϊα^ιορ α/&ο ουκ h/j 1* 
κ& \ιμ» ίμ, εκείνο ε/ς ο ^ΐίξ,Ηα’αμ qi /χαδχτά f ■ 
δα/τζσ,ν^ί) οτ/ ο u crtu/e/axA^h// το7ς /x&0x7cas 
ξευτ^,α ΙΗΣΟΥΣ ε /s TO ττΑο/ά^ϊο^,δε/^α /J-oV 
νο/ο» ^α^χτα/δευτζί) α7Γ?Αθο/;/ά/5ϊνα cl^ «λ,- 
Θε /J πλοιάρια εκ rVJ^sfVacToi> ε^υς του το / 
7τ·ου,ο7Γου εφα^ο^υ to/j ajTO^luXa^sxVav/ 
tos Ή55 κυ^ου*οτί οώ £ί^ε/ι ο οχΛος,ο7/ ΙΗ 
ΣΟΤΣ ουκ SS//J δκο,ου^ ο/ /χαθχται αυτ><νν£ 
SxTa/j KCa αυτοί ε/ς τα ·®·λο"α>ν$^ κΑθο /J ε/ξ 
KC&7r£^vaouA ,^χτοαδτεζ to/j ΐΗΣ0ΤΝ%ίζαι 

Ιυ^ΟϊΤβ? 


EVANGELIVM 1 

paties Iefus,6i cu gratias egifTetdiftrfJ 
buit di fcip ulis>ci i fci p ti aut dircubetib^ 
Similiter 6C ex pifcib9 cptu uolebat. Vi 
aut ipleti fut> dicit difcipulis fuis» Colli 
gite q fupfuerint fragmenta nepereati 
Coilegerut ergo,& impleuerut duode 
cim cophinos fragmeto^ ex qncg pani 
bus ordeaceis & duob 9 pifcibus, q fug 
fuerant his qui maducauerat * Illi ergo 
homines cum uidiffent quod Iefus fe/ 
cerat fignum,dicebant Quia hic eft ue 
re propheta quiuenturus eilinmutv 
dum * Iefus ergo cum cognouiffet qdf 
uenturi effent ut raperent eum & face/ 
r-ent cu regem, fcceiTit iteru in motem 
ipfe folus» Vt aut fero fadtum eft, de^ 
fcenderunt difcipuli eius ad mare*Et 
cum afcendiilent nauim,uenerut trana 
mare in Capernaum * Et tenebra iam 
fadfee erant , δί non uenerat ad eos le- 
fus* Mare aut uento magno flante ex/, 
urgebat * Cu remigaflent ergo ferme 
ftadia uigintiquinc^ aut triginta,uidet 
lefutii ambulante fupra mare,^ proxi 
mu naui fieri di timuerut. Ille aut dicit 
eis.Eoo fum,nolite timere» Voluerut eg 
go accipe eu in nauim» δί ftatim nauis 
hiit ad terra qua ibant* Poftero die tut 
ba q ftabat tras mare ut uidit,q<f naul 
cula alia no effet ibi nifi una illa in qua 
igrefli fuerat difcipuli ei 9 & qd no intro 
iflet Cii difcipulis fuis Iefus i nauim/ed 
foli difcipuli eius abiflent*Ali^ uero fu 
peruenerunt naues a Tyberiade iuxta 
locum ubi manducauerat panem,gra/* 
tias agente diio*Cum ergo uidiflet tug 
ba quod Iefus non eflet ibi ncq; difcl· 
puli eius,afcederut ipfi i nauiculas 3C 
uenerunt Capemaii qrentes lefum, δδ 

cum 


SECVNDVMl iOANNEM 


ΚΑΤΑ ΑλΆΝΝΗ 
ξάντες δαη°μ 7T£ja/j ^ θαλάΛΤΗζ,Ιί’Φ'ομ <xu/ 
%&^β&&ίΐ,τ <rou οίκΤε ^ετΌνας^ττεκ^ιΘκ fcv/ 
$°7s o ΐΗΣΟχΣ Φ ii7T£/J*A/xbb oc<u.ky λε^ω u/ 
(ClT/j, Ίητ&τ( /Λε,ουχ ori ει/'ε7ε σΉμ&α,αλ/ϊ 
ct/ εφάτ'Ε'Λ £κ '■Piv ccjTw/j ^ εχο^τάίθκτε,. 

'Γ^βξβσ'ιμ τ$ &7Γ0/&υ^Ιυώυ, 
cx /λά t{uj {Λΐ/Χ^αμ ε /s 3ω£ώ οάωνίομ,Ημ ο ζο$ 
τ ανθ^ωττΒ ti<u7/J εΓωσ'Ί ,τουτ 0 ^ ^ ο 7τατί5^ ε/ 
σφράΓισ-εμ ο θζοξ.Ε}ΐΡμ οαυ τ^ος Scup/j*t7 ι?ι 
άνμΛΜ,Ίνβ. ε^οφομ,εθα τα * θεδ*&7Γ£/ 
Χξίθκ ο ϊηςοϊΣ (Β ε/7τε/ι αυτ^ς,τδτο'’ $2?/; τ» 
Vpy>/J 73) £εδ,7 vcc -sr/SEt/HU ε/§ ο μ απ ε'^βλεμ 
ίκθίιιο$,6/7Γθμ οαυ &υ7ω,τί οαυ -ποι&ο, σ’υ &χ s 
μ^ομ,'ίν αΤ^ωμυον >y TclszvrfupSjj rfotffl ερΓα 
·οι ■araTsjEQ κμ.ωμ r> pAwa. ϊφαγμ tyJln \' 
ξΗμφ,κα.β &2 %hp γε^αμιμ&ι/ομ, α£ΐ°μ εκ r 
oujWoti s^ohe/j ΙχννΊξ φα^ίμ,ΙιΖΓΕμ οαυ &u 
Τ 5 ?* ο ΓΗΣΟΤΣ,ΑμΛυ <χ/α£ώ λάω νμΊμ,ον μα 

&Ηζ cTscTwke/j ίιμομ τυμ α ςτ>μ,%κ 'W ciujcwtf, 
ο 7Γ0ίτκ^ <aow ^ι^ωσΊμ υμ.7μ τυμ ο^τομ 
!κ r cujc«/£ &λκθινομ,ο rt* ’άςτ.ζτοΰ Θεοί/ 
έ2ιμ ο καΤαβοί/νωμ εκτ oufcwS,<^ ^ωκμ cT7/ 
ifoi /ς κοσ'μχρ,Ειττομ οαυ τ^οξ αντ>μ *κυ/ 
ji£ wav^U «Γος UjU-7/j r/J αςτμ τντρΛητίμ 
5j auf>7(5 δ ΪΗΣΟϊΣ,ΕΤ'ίο ε/μϊ o agi°§ 'f 3 ω »<?> 
o χο^/4^ 0< 3 Ώξοζμΐ ον μχ ζ^υασ^,^ ο τη* 
Ξευωμ ttc, Ι,αε ου μχ Λψκσ^ τδ·ω7Γθ7ε*αλ7ί it 
τ νομ νμΊμ,υτι &\α$άκσΊί με η)) ου tt/sevV 
Τί,ζχαμ ο J v /t/ v cocr'//J <αοι ο Τδ·α7 Η| * 7 ΐ^ο*$ εμ.ε κ|<{*. 
<2\ τ \$χόμ/3τομ Τί^ος ,αε,ο υ μ.}5 εκβάλω ε / 
|ω,ο7ί κα7αβεβκκα lk τ ο υ^οα/δ,ουχ 7να τΡιω 
ιρ Ηλπμά τ ΐμομ,οΰλα. τ Μίλημα, τΰ) -κίμ' 
^ca /Ί ος ,αε^τδτ 5 cTs r> ^ίΧπμα του 7τε,α^ 
^αΐ'Το'ς fts τδ-αΤΡος,Υνα "srap ο ^έ^ωκε/; ,αοι 
^u.h ϋ,&οΊκίόω aur,ot/5\a avcc^Hc/co cxu-p τ» 
ί%άτΗ χμ ερά»τδτο cTs ^7 /j i' ^ελΗ^αα τον/* 
^τεΑψοα/τός <αε, 7να ζδ-ας ο Θεω^ω/ι -r/j ήομ 
kou 7Π5ίυωμ ΰξαυτμ, Χχπ Ίωχμ όίών'ίομ, 
Μ Cdwa5Hfa avT0p ε^ω τη \%<χτη χμζςβ .» 
Ιι*- ο 4 E^TV^ 0 ^ 


cum inueniiTent eum trans mare,dixe? 
runt ei»Rabbi,quando huc ueniftiCRe 
fpodit eis Iefus dixit * Amen ame di 
co uobis, qu^ritis me,no quia uidiftis 
iigna,fed quia maducaftis ex panibus, 
& faturati eftis* Operemini no cibum 
qui perit, fed qui permanet in uita aster 
nam,quem filius hominis dabit uobis 
Hunc enim pater fignauit deus, Dixe/ 
runt ergo ad eu. Quid facimus ut ope/ 
remur opera dei? Rndit Iefus,6i dixit 
eis ♦ Hoc eft opus dei ut credatis in eu 
quem mifit ilie,Dixerut ergo eLQuod 
ergo tu facis iignu,ut uideamus di eres 
damus tibi?Q_uid operaris; Patres no 
ftri manducauerunt manna in deferto 
ficut feriptum eft* Panem de coelo de^ 
dit feis manducare*Dixit eroo eis Iefus 

p 

Amen amen dico uobis,n5 Mofes de* 
dit uobis pane de coelo fed pater meus 
dat uobis pane de coelo uerum * Panis 
enim dei eft qui de coelo defeendit, 8£ 
datuitam mundo * Dixerunt ergo ad 
eu * Dne femper da nobis pane hunc» 
Dixit aut eis Iefus* Ego fu panis uitse; 
Qui uenitadme,n5 efuriet, 6i qui cre 
dit in me non fitiet unquam *Sed dixi 
uobis,quia di uidiftis me di non credi* 
tis*' Omne quod dat mihi pater ad 
me ueniet, di eu qui uenit ad me no eq 
cio foras, quia defeen di de coelo, noii 
ut facia uoluntate mea, fed uoluntate 
eius qui mifit me* H^c eft aut uolutas 
eius qui mifit me patris,ut orne q3 dey 
dit mihi no perda ex eo,fed refufdte il/ 
ludin nouiffimo die*H^ceftaut uolu 
tas eius q mifit me, ut oisq uidet filiu 
di credit in eu habeat uita sternam, di 
ego tefufeitabo eum in nouiffimo diei 
l i : ? S 2 Murmu/ 


t 


fcos* r·- ΙΪΑΓίίΛΐβϊί 

ουρ oi 7ουΛ£ο; m£{ s «χυτού > ori 
ίιπΐμ,οτι ζγώ ε )μ’ί o a.fT°c> ο καΤαβάς εκ Τ3> 
Su§-ca^S*H9^} ελεγ^οΐιχ ουτος &£z/j ϊηΣΟϊ^ 
o ijo§ ίωσ*Ηφ,ο« H/xftj oifiapSj) τρ τσαΐίςα Hj 
τίώ/χκτε£α;Πω5 c?/j A^cj συΤ’ς,οτ; εκ r ου' 
|ccvou κ<χ7<χβεβκκ^Α·ζδ·£κξ>ί0Η ov/j ο ιηΣοτΣ 1 ? 
Κ$3) Χπτζρ αυτϊς.ΜΗ -^^υ^εΤε μέί αΤ^Ηλωρ» 
%ν<&ΐζ ΛούαΤοα εΛθί /J -τι^ος ζμζ,ζάίρ μπ ο 7rcc 
■?«£ ο ‘ετε/χψας /χε ελκύακ αυ-ρ/Μφ)) εΓω &ν·α 
shVo aur/j ψΐϊί ζ%άτΗ %μζ%<χ Ψ Ϊ5ΐμ ίΐφ^αμ 
pSjjop <$>’ τ7ξ '7[$οφΗτΜξ*κ<χι tdovrj ττάντες 
JScPccnrt τ θεοΐτΡας dao ο &kovoOc$ 7raja ? 
9ra§o§ 6 μα.ΰωρ } ί$χζ ι Τ[ -τΐ^ος /χε,ουχ ort Τ’ 
ttcc : 7ε|α· τίς ε&ρακεμ,εί,αΗΟ oo/j -arabar θε&* 
αυτ>ς εωρακε /J to/j ττατε^^Α^αίώ αμ.£ώ λεεω 
■νμΊρ,ΰ τζΊ5ζυωρ \ι$\μζ ζχ& ^coh/j ottwv/o^·*. 
Ε^ω ε//χϊ ο <xjT©^ <Α 2^5*5, ο/ ^ατε^ες.ΰ ^ 
/χωμ ϊφαγορ γ> μάννα <$/ τκ ζξΗμω 0 &7τε / 
^ΟνΟ/υ,δυτας %hp ο σ^Το$ ο Ικ TZS? oujcwo\£ 
καΤαβαΐνω/ν νατί s ccuts? φά^κ 0 /xh cc / 

vroSai/H.E^Gj ε/,αϊ ο α^τσς ο 3®·<υ,ο εκ τ$ ou/ 
jc&ov καΤαβας,εά /j 2ες ψά -yK εκ t^tou t cf/ 
του,^αετοίΖ ε7$ to^u oi ωνα*Καε o α^ς Λ o/J 
,Ι^ω ο^ωσΐ-', ticfajl <αόυ ^7 /j, k/j εγω cTeocrw u/ 
?rzf «A TJO κομμού '{(ύΗο,+ζμα.χοψρ δωο π$ο<Ζ 
δ$£ν«λους οι /αυΛ&οίλε}Όντε 5 *Ιΐως οΡώα7ο££ 
αυτός πμΊρ ^οόωΟΙ rrlw αάξΆα φαγ&ρ; Χΐ * 
-π$ρ δωο &υ?>7ς ο ΙΗΕΟϊΣ,Α/λκ/; αμπρ λε'γω 
νμΊρ,ζάρ μΐ\ φά·γπτζ ηίω σ-ά^κα ΉΡ ijou του 
οενθ^ωττου,ν^ πίκτε ccur το α/μ,α,ουκ ε'χετ& 
. ^ωκ /J $J ΙαυΤ>7ς»ο ]>ωΓωρ μοιι τίω ο’ά^κα, 0 
rsivop μου *£ άιμαμχβ Ίαηρ ca άνιομ, Η9ή 
kyu ccva5wVw αυτορ τη \%άτΗ Η<αε§α«.Η ^ 
α'άρξ (Olou ^λκδως %hp Βξ’ωσ'/ς, τ° ά//χά 
/xou αλκθΰς %£ιρ ποσΊς* ο τ^ωγωρ /xou TiaJ 
tfajKct Η9^ ^''wp μ°ν Ή αιμα,Ψ ζμοι μί / 
νΑκα^ω ^ αυτω * Κα^ως οιττέζβ'λζρ μζ ο 
~7ρ>ρ τζα tkj> κα^ω Λα ro/J ■srarlja,^^ 

Ii Τξ&γωρ μζ > κακΘν©^ ffiiTOe Λ ε/χε*· 

^. ·... >. ;.. hrctiisip 


EVANGEL1VM > 

MumuiraBantergo Iudasi deilfeqttii 
dixi flet, ego fum panis uiu 9 qui de eoe/ 
lo defcendi^Et dicebant» Nonne hic efl 
filius loiephxuius nos nouimus patre 
δί matre C Quomodo ergo dicit hic,de 
coelo defeendi C Refpondit ergolefus, 
di dixit eis»N olite murmurare iter uos 
Nemo poteil uenire ad me nifi pater, 
qui mifit me,traxerit eum> di ego refu t 
fcitabo eum in nouiffimo die* Eft ferip 
tum in prophetis,Si erunt omnes doci 
biles dei»0 is ergo q audiuit a patre dC 
didici^uenitad me,no quod patrem ui 
derit quifep, nifi is qeil a deo,hic uidit 
patre* Arnen amen dico uobis, quiere/ 
dit in me,habet uita rcterna»Ego fum 
panis uine» Patres ueftri maducauerut 
manna in deferto,6C mortui funt T Hic 
eft panis de coelo defcedens, ut ex ipfo 
maducaret aliquis, di no moriatf. Ego 
fum panis uiuus qui de coelo defeendi» 
Si quis manducauerit ex hoc pane,ui^ 
uet i externu»Et panis que ego dabo,ca 
ro mea eft,qua ego dabo,p mudi uita» 
Litigabat ergo Iudid inter fe dicentes* 
Quo poteft hic nobis carnem fua da/’ 
re ad manducandu C Dixit ergo eis Ie- 
fus*Amen amen dico uobis,nifi madii 
caueritis carnem filrj hominis,Sibiberi 
tis eius fanguine,no habetis uita in uo 
bis * Qui manducat mea carne Si bibit 
tneu fanguine,habet uita sternam, Si 
ego refuicitabo eum in nouiffimo die* 
Caro em mea uere eft cibus,8i fanouis 
me9 uere eft potus» Qui maducat mezi 
carne Si bibit meu fanguine, in me ma 
net Si ego in illo ♦ Sicut mifit me uiues 
pacer,ita Si ego uiuo propter patre» di 
q maducat mc,Si ipfe uiuet ppter me, 
: Hic eft 


ΚΑΤΑ Ϊ&ΑΝΝΗΝ ' SECVNDVM. IO ANNEM, 10<? 


Ουτο'ί %£ιμ ο αςτ 6ς ο εκ Τΰ) oujWou κ&τα / 
β«ς,οϋ καθώς Vcpa^o/J οί 7τατε^ες ν,αω/ζ το 
μάννα &7τεθ<Μ0/;,δ1> otup τ'δ'Ρρ τμ aj' 
τομ,^ΗιΤβ ε/ς Tyj ©αωνα,7αυτα Iczs-e/j $ σΌϋα 
ίώΤ'Κ £ι£άσκωμ tyj κ&τϊίςνα.'ΰμ.ποΤλ,οι οα b 
&κουοι/τες Ικ 'ί’ίν /λ<*θκτω/; &UT3J ίπνομ* 


&κλκ^οο, %hp οντ°ζ ο λογοξ t/s <Λώατ<& ccu/ 
Ί3? foi£^iE’/cfcos ο ΊΗΣοχΣ $ εαυτω,οτ/ 
^ϋ^ουο-ζ/ί ·τ^ί τοντου ο/Ααθκτα/ αυτζσ,ε// 
7TE/J &ιη°7ς,τουτ>υ<αας «Τκαν^αλί^^Εαρ οώ 
ί&εω^Θτε τϋ /J ijo/j tw av^co7rou &ναβοαι/σν7α 
©vrou if/z 'S 1 '7r£o > 7fc£0^,TO TT^u^acc Ζ5ΐμ το Ί^Ο' 
7TOiocuj t H &ά$\ ουκ ©φ£λΘ ©UcAi /ζ,τα ξιίματα 
a εγω λαλώ υμΊρ,τενίνμά tsip θ fan Istp, 
αλ7\ u<fip y\ ? υμωρ βνες οι ου TriSivXrtppi^et 
yx/p ^"OCJXKS o 1H20X2,?XV£S lltfip at μπ 7Zt 
δενοντες,κοατ/'ς ε5//ζ o wa^acTojcrto/z αυτγζ, 
1 ( 9 ^ ελεφε/ζ,Δζα τοντ> ίίςχκα νμωμ,οπ ου / 
«Ρε/§ (ΓαοατοΚ ελθο/ζ τι^ος μΐμάρ μη η «ί'εΤ'ο 
l&pop αυ7ω εκ τ 7raf ο ς /Λ^,εκ τ£τ« 7Γθ/&ο< 
&7τΗλθο /j «?Α/ <α«·θκ7ω/ζ auTS? ε /s τα ο7πσ*ω, 

° υκ £Tt Metccut · 7 τ§'ίε 7 Γάτ^αυ, ε/ 7 τε/ζ οεω 

ο ϊΗΣΟϊΣ τ°7ς cPcuJWa, μη w^ -υμΒζ θελετε 


V7r£yep;A7r£x%i%x oiw &υ7ω τίμωμ ·®·ίτξο^ 
Κν/^/ε,-τΐ^οςΤ/υα «^£A6taoVs9«;f «VcCTa ^ω«5 
©αων /ou εχβς,<δ^Η^-δτετπΞενκα,α/Οί/' Θ εΓνίο 
κα,αοΐ/,οΤτ σ*ιί εζ ο xpistos ο i|os τ Θεδ τ ^ων 


70 ς, Ατηχ^κ <χυτ>7ς ο ΙΗΣΟϊΣ,ουκεφω υ,α* 
f iz$ (Γω^εκα ^,ελε|ά/Λ^ϋ^ cPz, υμωρ Ιζς cT// 
άδολος \stp^Xiyip ο W7V/J σι/χων©-' 
/ο’κα^/ωτ^υ,δυ^ς ζΐ ημίΤλιμ αυτμ ττ^αΛ cfo* 
νά£ ,Ι/ς ω/ζ ’εκ $ν Λο^εκα, κάζ 'τ^ζε-πάτα ο 
ΤΗ20ΤΣ <αε7α ταυτα <$/ τη ^αλ/λοαα/ου ·$$ 
κ,θελεμ <$/ th’zcucJW« τ§ϊ·π<χ!&μ,οτι iffiisp 
&uto/j δζ’ζου^οαο/ h-iroKT&vdU, iipJi ε^υς κ 
tojTH τ’/ουΤ'οαω^ u&KlwoTTHytct.* ζπ&ομ οωο 
Ttf-oq αυτΌροι οί^ελφοζ αυτζΡ,/Λετάβκθ/ εν7εν 
^ ^ 7ra 'V £ τίώ Wa/a^Jva η)) οζ ^α 

6«7οί/οΌυ ^εω^νωΛ/; τα ε^α α ττο/θς, 

ου<Γί/ς 


Hic eft panis qui de ccelo defcendit. 

Non ficut manducauerunc patres ue/ 
ftri manna,& mortui funt, Qui man a 
ducat hunc panem uiuet in sternum* 

Hax dixit in fynagoga docens in Ca/ 
pernaum , Multi ergo audientes ex 
difcipulis eius dixerunt, Durus eft hic 
fermo.Etquispotefteum audiret Sci 
ens aut Iefus apud femetipfum quod 
murmurarent de hoc difdpuli eius, dt^ 
xit eis,Hoc uos ofFenditC 1 Si ergo nide/ 
ricis filiu hominis afcendente ubi erat 
priusC’ Spirit 9 eft qui uiuificat, caro no 
^pdeft quiccp ♦ Verba qua: ego locutus 
fu uob is fpiritus 6 C uita funt. Sed funt 
quidam exuobisqui no credunt,Scie 
bat enim ab initio Iefus qui eflent cre/ 
dentes , δί quis traditurus eflet fe,Et di/ 
cebat, Propterea dixi uobis, quod ne' 
mo poteft ueniread me,nifi fuerit ei 
datum a patre meo,Ex hoc multi difci 
pulorum eius abierunt retro,& iam no 
cu illo ambulabat. Dixit ergo Iefus ad 
duodecim,Nunqd di uos uultis abire? 
Rndit ergo ei Simo Petr 9 ,Dne ad que 
ibim 9 ?uerba uitaz eterna: habes, di nos 
credim 9 di cognouim 9 qa tu es Chrift 9 
fili 9 dei uiui,Rndit eis Iefus,N6ne ego 
uos duodecim elcgi,& ex uobis un 9 dia 
bolus eft ? Dicebat aut de Iu da Simo 
nis Ifcariotha,Hicenimerat traditu/ 
rus eu cu effet unus ex duodecim, 
Ambulabat Iefus poft hax in Galil^ VII 
am,n 5 enim uolebat in Iud^a ambula 
re,quia quaerebat eu Iu da: i interficere. 

Erat aut inpximo dies feftus ludaso^ 
fcenopegi^, Dixerut aut ad eu fratres 
eius,T rafi hinc,& uade in ludiea, ut dC 
difcipuli tui uideant opera tua q facisr 

S 3 Nemo 


\ 


MO st ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Οίί^είζ yoi^ V KfVTrpjS Τί -δΓΟ/β Hgi) Iht&cM/ 
r>s ν' ·δτ<χ||κσ*ία ttvcU*E*i tocvtgc noi&e,,q>&' 
vi^uxfop otciUTO/jTSi HoV/xcp^OuJ^ οι a/sA/ 

4»o/ οατ$ Wns&o/J ί’/ί&ντο^Α^ο^ 

’ΡΤς ο ΓΗΣ0ΓΣ*Ο xotijot» ο δ^αος oWgS 
s'ip t Q *Ρέ κοα^οςο u /λ ετε^ος, τεάντοτ (istp 
Ιτο/,αος.ου £άυ&τΰ(& ο χοο'μοξ μιΰ&ρ u/accs* 
t/Ag μ(&&,οτι £■>&) μαρ7βξω T&tp αυτ^οτί 

* TCCZgyci(X.VT7rOVH$<X£5ip>V/-L&$OlVOL£HT'£ Ζίφ 

*rlwzo^ , riw τοαίτ&υ.ΕΓω ουτω &.tfcc§c&cvw ϊί§ 
frico εορτίώ ταντίω^οτι ο xaifoi* ο Ιμοζον 

7 τω 7 τε 7 ΓλΚ|ωτ^*Ταντα q \ιπωρ 

?£/; ν' τη γαλΐλ(«<χ.ως ^ ανεβΗσΌψ ot α<ΓεΑ 
φο; ccurJoTi η)) Scuto ς ScvtSx εις τ£ω ζο^Ήμ» 
ou φοί^ως,οΛ/'ϊ ως ν' κ^υττ[ω,0Γ ov/j /ou/ctt. 
Ο',ε^κν&υ Scuto/j ν' τκ εο^τκ,0 ελεφο/',’δτ» 
lsr /ι ^xat/os.v^ γ)^νσνΑος ^ολυς ζη^Γαντ 
ΰρ V? τ°7ς οχλοις,ο/ /4^ i^zyopyQTi όϋΓαθο'$ 
SSty», <£/&o/ JIe ελεφο/',ου,α/'ΐϊνα TrAcwa τ 5 /' α- 
5ζλον*ον σ %? "zm^K&icf. ελάλ<1 τ§» αυτ 

«Γίά ryj φο’βο/; )ouJ'cui>p t HS)i Μ ΐθξ" 

τίΓς /χεσΌύτκς,ανεβχ ο ΙΗΣΟΎΣ ε*ς τ’ hjo/J 
I/iJWks/j»® Ιβοαίμαβομ οι Ιουδαίοι λίγν* 
τες^Έτως ουτος ^άμμοΐία. ot^tp μπ μζμοώ 
JSwxeot»; άττΕκρ/θκ ocutoTs ο ΙΗΣΟτΣ I' * 
•7ri/J.H Vh Λ^αχΗ,αυκ £S(/J «μ.Η,α^νά το/ 
•ττε/Λ.ψκνΤο’ς μι ψ \άρ τ/ς ^ελατ* θεΑκ/χα aur 
νοι&ρ yvutfiTcu. ζτζςιφϊ ///αχδ’ς,’Κ'ατε ^ 
jo/j εκ TW £εου έ2ί/' > κ. εφω ccda<uaur ActA<S* 
‘λ ccc^Wutou AotAw/JjTiuj /o|cc/j ταυ iJVctp 
3#re.o ^ktS/j τώ «Γο|αψ 'ΠΟ ^εΤψχντοξ 
αυτόρ,Μτοζ <χλκ$χς P&jMSq α/ϊκ/<χ ν' ccu/ 
τω ουκ Z5lvjau μνσΰζ /ε'/'ωκε^ «μΐ/ί TO/J να 
^ao/',M^)jouc^ , 5c/^^Aw/' tto/q to/' νομορ^τι 
μζ 3κτθτε αποκτθνο^.αττεκ^κ ο οχλ© - » 
l^l/7r£/aAo^/AoV/0/J ’ε'χβς,τ/ς c& Sxtq caro/ 
HTevcU; ΛτΓΐΛξίθκ ο ΙΗΣΟΤΣ Ιφ)) Ιπτε/ι W 
to7s*E/j z^yop %7Γ o/kcOx ξάντες ^ccu/aoc·^ 
^ετε*Λβ τοντο μω<?Η% ^(^ωκζρ νμ~ρ <τ ^υ 

7T£J'7o/4^ 


EVANGELIVM ^ 

Nemo gppe in occulto gd facit, & qtS 
ipfe pala eife.Si h^c facis,manifcftate 
ipfu mudo. Necj em fres ei 9 credebat 
ϊ eu.Dicit ergo eis lefus* Tep 9 mcu no 
du adeft ,tepus aut ueftru femp eft p« 
ratu.No pot mudus odiffe uos, me an 
tem odit, quia ego teftimonium perhi 
beo de illo,quod opera eius mala fint· 
Vos afcedite ad diem feftu hunc* Ego 
nonduafcendo ad diem feftum iftum, 
quia meum tempus nondu impletum 
eft*H^c aut cum dixiflet illis manfit in 
Galilaa*Vt autem afcenderunt fratres 
eius,tunc 8C ipfe afceditaddiem feftiS 
Sion manifefte,fed uelut in occulto* Iu> 
dxi ergo quaerebat eum in die fcfto, 6C 
dicebant. Vbi eft ille C Et murmur muL· 
tus erat in turba de eo * Quidam enim 
dicebant bonus eft,alii aut dicebat no* 
fed feducit turbam* Nemo tame pala^ 
loquebatur de illo ,ppter metu ludieo/· 
rum*Cu aute iam dimidiu fefti pacftu 
eflet,afcenditlefus in tcmplu di doce^ 
bat.Et mirabant Iudasi dicentes* Quo 
hic litteras fdt,cu non didiceritCRndit 
cis Iefus di dixit* Mea dodrrina no eft 
mea,fed eius qui mifit me*Si quis uolu 
erit uoluntate eius facere,cognofcet de 
doctrina, utru ex deo fit, an ego a me> 
ipfo loquar.Qui a femettpfo loquitur* 
gloria p>priam quaerit* Qui aut quierit 
gloria ei 9 q mifit eu,hic ucrax eft,Si in 
iufticia i illo no eft* None Mofes dedit 
nobis lege* Si nemo ex uobis facit lege 
Quid me qririsinterficereCRefpondit 
turba 8i dixit* D^moniu habes,Quis 
te quaerit interficereCRefpodit Iefus Si 
dixit eis*Vnum opus feci Si omnes mi 
ramini * Propterea Mofes dedit uobi$ 

drcucifionem 


ΚΑΤΑ I η ΑΝΝΑ Ni 

'ΤΒ'β^το/Λίώ,ου^ζ οτι εκ r /Λωσ*εωζ &$/J> αλ /C 
’ «κ '$v *7τα7ε^ω/',ι^ W ^ββάΤω 7Γ§/τέ/λνε7ί 
av9j5G07ro/J t €/ Ts-tf n°/xlw λαμζάνβ <xvBf<u7roc» 
^ σ’αββάτω/Ζνα μ.» λυΘ^ο vo/xos μωαινζ,ι? 
jtol χολατε, qtj ολο /J άνθρωπο/; V7/K «■ayo/K 
cfa $/ ί/αββάτω^Η κάνετε κατ ο.|/^,α/&α 
(Γ/κοαα/; kj/V//j κ^ινα.τί'ί'λζγρ δα ο *2:νες εκτ 
ί^οΛλυ/χ/τω/Μυχ ουτος &3?/J α/; $n-&ucrt/f 
δ.7ΓοκτΘνοκ,ν^ ’/<Γε wa^Haia λαλδ,^} ouf 
α;υ7φ λίγονσ'ιμ,μκ-ποτί οελκθ «5 ίφνω ^ 
tfa/; 0/ άρχοντες , οτ< ούτοζ <χλΗ&ως S 
ΧΡϊΣΤόΣ,α/&ά ti°/j ο ιταμόν zrofcp %&ν+& 
Ji ΧΡΓΣΤΟΣ οτα,μ ϊ^χΗτ^,ον^/ς Γ/νωο , κ <1 'δτο 
Θε /j Κ&ρΛκςαξίμ ocw ο ΙΗΣΟτΣ 

νφή 7\ΐαύρ, xdl μζ οι^ατϊ. η)) otf 
tTaT*. wo 9 £/j \ιμί»& &·& 1 μαυτ οακ ελκλυθα, 
αλΧ 15ιμ *αλκθ/νοί> ο ζτί.μ^'μζ,ομ υμ&ξ ίνα 

» Λ > \ Τ Λ » » Ο »*»».» i, 

o/<ra.Ti t iyco o/cTa α.\ιτμ>οτι zr<x %avr £//Α.ί,κ<« 
κείνος <ue δεττε^λε//* ζ'Ιπτ'ΰμ ouh αντμ ζτ ίά> 
&#,«)) ouJV/s επεβαλε/; επάν^ν 7oc$ χ&ςα^οΐφ 
ουττω ελκλυθκ « ω^α aur*-sro/5^oi q εκ τ σχ> 
Xou WisiWct/j ε’ς&υτ^,κ)) ζλιγμ,οΊι ο XPf 
ΣΐΌΣ υταμ ελθκ,/χΗ 2t πλε/ονα &ημ&.α το u/ 
τω /u 7 γο /kVq ω /j ουι°ς ζττο'ηι&ίρ-ήκ'ύτ οι φα/ 
y/.tfato/ τ οχλ« φοτνν^ον'Ρξ 7^ / οευτ 7αντα«. 
Ka/ Βεττε^λα/.· ο/ φα^/σΌΧο» 0 o/ ο^χ/^δς a 
3Γ Mfzr', 7va ττίάαωσΊμ δευΤ»Ι/7τ όαχ) αυτ°7ς e 
IH Χ'ΰ’ΣΧτί μιχςδμ ^βδνομ μζ§υμωμ ζιμΐ,^ 
Wara tt^os £/; τΓε'/λψαρτά /χε* ΊηΊητζτζ μζ 
η)) ουχευ^Ηο'ετε,^ οπϊί ε//χίεΓω>υ/χ oudOwot 
<θε 'ίλΟ&μ^ζπτομ δαυ οι tecMiof ττ§ο$ saur>us,. 
■»■§ our>3 μΐϊ%λβ ‘ποξζνζο^,οτίΗμ&ζ ουχευ> 
^wVoj/jJU/ auTO/j, /χη ε/ς τ[ώ cT/accDo^a/; <^ίν 
ί^,Ιώοψ μζ /ke zroftviafy,® £ι£άο , κβμ τ°υς 
%7^1ωα.ξ;τίο, ϊ£ιμ οίίτοςο ‘λό'γ&'ομϊΓ&ζμ* 
^κτκσΐτε /χε ουχ ευ^κιΤετε, ο^ου ε’ί/ 
/λ» ε·>«,υ<αθς ου (Γώαίθε ελ^δ /J * E/J τϊ 
^χάτκ Η/λε^α τ» /χεφάλΗίΑ Ιο^τκς>ε/5κ^ 
jK@ ο ΙΗΣΟΓΣΜ)) ixjafi/j λζγωμΛάμ % <^4«' 

ε|χε'(^α 


SECVNDVM ΙΟΑΝΝΕΜ 

drcudfionem, no quia ex Mofe efl: fe4 
ex patribus * Et in fabbato circuciditis 
hoienvSi circucifione accipit homo in 
fabbato ut no foluatlex Moffmihi in( 
dignamini, quia totu hoiem fanu feci 
i fabbato^NoIite iudicare fecudu afpe 
dlum,fed iuftu iudiciu iudicate ♦ Dice^ 
bant ergo quida ex Hierofolymitanis· 
None hic eft que qrunt interficereCEc/ 
ce pala Ioqui^dC nihil ei dicunt»Nu ue 
re cognouerunt principes hunc eife ue/ 
re Chriftu * Sed hunc icimus unde iit, 
Chriftus aut cu uenerit>nemo fcit un^· 
defit* Clamabat ergo Iefus in templo 
doces 8C dices* Et me icitis, 8C unde fim 
fcitis, 6 C a meipfo no ueni, fed eft uerax 
qui mifit me,que uos nefcitis,Ego fcio 
eum,quia ab ipfo fum, δί ille me mifi« 
Qu^rebant ergo eu apphendere, 6 i ne 
mo mifit in iliu manus, quia nodu ue/ 
nerat hora eius*De turba aut multi cre 
diderunt in eu,& dicebat. Chriftus cu 
uenerit, nuuquid figna plura faciet rjs 
q hic fecit C Audierunt pharifei turba 
murmurantem de illo hcec,^ miferunt 
principes & pharifei miniftros ut ap/ 
prehenderent eu*Dixit ergo eis Iefus, 
Adhuc modicum tepus uobifcu fum, 
SCuado ad eu qui me mifit* Quiretis 
me & no inuenietis, 81 ubi ego fu, uos 
non poteftis uenire* Dixerut ergo iu/ 
dxi inter fefe* Quo hic itur 9 eft, quod 
lio inueniemuseu C 1 Nu in difperfione 
gracoR 2 iturus eft di dodlur 9 gracosC 
Quis eft hic fermo que dixit, quiretis 
me & non inuenietis ,8C ubi fum ego, 
uos non poteftis uenire Cln nouiifi/ 
mo aut die magno feftiuitatis ftabat 
Iefus 8C damabat, dicens * Si qnis fitit 

S 4 ueniaf 
111 ΕϊΔΓΓΕΛΙΟΜ 

ξχί&ω ·ττ§ο s <αε ί^7πν&τω ? ο η rtstmp Vi$ 
\μι καθώς Ιπεεμ « τ^αφκ ποταμοί εκ τπζ, 
κο/λ/ας αυτ&> ^ενοΌναιμ υ/'ατος ξωντος.τδ 
το J4 I/7 T£/j tstsji TW ττνεκ,αατος ουημε^ορ 
Χαμ&άν&μ *οι ·εδ·/5εύοντες ε/$ ccutc/j.oWw φύ’ 
$μ πνεύμα α yiop, ort ο ΙΗΣΟϊΣ ον<Ρε ττω ε/ 
£οζά<&Η,·®·ο7$\οΐ δαυ εκ ττσ οχλου οίκούααν^» 
τες *τζ?/υ λδ^ο// ελεγομ,οντος Isi/j ο 
■τι^οφκ'τκς. cc^vo/ ελε')' Θ / , ^ υτ οξ ε^//ι ο χρϊ/ 
ΣΤΟΣ.α/$ίνο/ εΑϊ ελεφθ/;,/λΗ Χ&ρ εκ 'y c *'^ 
λοαας ο ΧΡΙΣΤΟΣ εύχεται ;ουχ< η ·)3 α Φ Μ ' ^ 
τ Γεμ,οτι εκ τζρ εΰτε'^/Λατ©-' οΓαβ/^ Ius - δ 

Βχθλεε/χ ς/5\ κω/χκς οττου h/j J^ocC/cT- ο ΧΡί' 
ΣΤΟΣ ερχετοίΐ^χίο^μα gujj <μι δχλφ V 
<$ύετο <Ρν αντμ/Ι,νεο, Μ Ιίθελομ c/^ ccu^PA/ ττ// 
«χα’οώ αυΤ,αλΤν ο uJVi $ επε&άλεμ ετταν'Τμίάϊ 
χβξαξΛλθομ οι ντ&Νςίτοΰ: 7Γ£οςτους ^χιε" 

ξ&ς φα^Λ&οι/ζ, K9q ^°μ αντΊζ εκθ/ 
ίο/. Λατ< ουκ Μ^ά^ετε ocuto/j . Α^τεκ^/^κ / 
erttyi o/ U7r«j£Tofi» ο ucA ε 7 γο τε ούτως ε?>.άλκ ✓ 
tfs/J αν^ωττ©'' ως ουτος ο άνθρωπος. Α7τε- 
α^ΗοΌ-μ οω) οα/τοΤςο/ φω£/Λαο/.ΜΗ ί// 
Μθς ·δτε7τλάνκ<θε; μη 2ες εκ τω// α^χο^ντομ 
ε-πΐΞ&ΐα'εμ ειο, αυτμμι εκ φά£/α<αδω//;&λ/\ 
ts οχλος ουτος ό /λη Τ’/νωσ'κω/; tt/j νομομ , 
ε7Γ/κ<Χτά^ατο/ε/σ’//ι*Λε / )'β νικο^Ημος, 7Γ§ος 3/7 Λ ω)Ν *, e J e. /V ' J ' 5 / λ 

^5 ώντίν «μη ο vo/xos Η/λω /j K£/v<j το// ανθ^&ν 
7Γ0//,εα/ι /λη ακούοΧ · 2 τα|άυτον '7^οτε%ομ > & 
*yvw τ! 7Γΰι&;Α7Γ£κ%ίβκσ'αμ t^gq Ιιττομ αιττω. 
μη οτί Iκ ο§! “^αλ/λοοας Ι^Ε^εύνκαο/) Φ 
/(^ε οτ/ τι^οφκτκς εκ ^ φαλ/λοααςςουκ ε^κ 
■^ε^Τοΰ,Η)) εττο^ευθΗ &κα5θς εΐζ τμ οίκον αυτ. 

ΙΗΣόϊΣ Μ. εττο^ευθκ ε’/ς $ ojostP ελ&Γ.ο^ 
6^ 3 Ί&άλΐμ -τ^ε^εΤο ε/ς τ® /<^o/j»h 5 ) ·δτας ο· 
Ααος κ^χε 1°7Γ§05 αυτ^Ο) καθίααςεΛ'^αακε/ι 
&ιι7έ$»φε^σ7// q ο / ^α/χ/λατ ? κ)| or φα^ιώοαο/ 
ττρος οί\ηόρ>ίαϊ)αΊκα $νμοιχεία. κα7αΛ(|φθβ/ 
Φ*α//»Η)) SHot»T%S μ{<Λρ } ?>.(ί%οΊν h υ7ω ψ · 

■ . '* - Διδάσκαλε 


EV AN GELI VM 

uehiat ad me & bibat ♦ Qui credit ime 
ficut dicit fcriptura,flumina de uentre 
eius fluent aqu^ uiu t x. Hoc aut dixit 
de fpirim quem accepturi erant credea 
tes in eum, Nonduenim erat fpus fan 
dtus,quia Iefus nodu erat glorificatus· 
Multi ergo exilia turbacu audiffent 

O 

hos Termones eius dicebanHic efl: uere 
r ppheta t Alii dicebat.Hic eft Chriftus; 
Quidam aut dicebant. Nuquid a Ga- 
lil^a uenit ChriilusC’ Nonne Tcriptura 
dicit quodex femine Dauid δί de Beth 
Iee caftello ubi erat Dauid uenit Chrl· 
ftusC Diflenfio itaq^ facla cil in turba 
propter eum. Quida aut ex ipfis uole^ 
bant apphcndere eum, fed nemo mi/ 
fit fuper eu manus. Venerunt ergo mi 
niftri ad pontifices δί pharifa^os, &l di> 
xerunt eis illi. Quare non adduxiilis ii 
Ium C Refponderunt miniftri. Nuncp 
fic locutus efl homo, ficut hic loquitur* 
Refponderunt ergo eis pharifei. Nu 
di uos feduciti eilisC Nunquis ex prin* 
cipibus credidit i eu,aut ex pharifeis C 
Sed turba hiec qua: non nouit Iege,ma 
lediddi funt. Dixit Nicodemus ad eos, 
ille q uenit ad eu nodle, qui un 9 erat ex 
ipfis. Num lex noftra iudicat hoiem, 
nifi prius audierit ab ipfo δί cognoue^ 
rit qd faciatC Rnderunt,^ dixerunt ei* 
Nu δί tu GaliRus cscScrutare feriptu 
ras 6i uide,qcf a galilaa ppheta no fur 
rexit.K pfedt 9 eunufqfcj i domu fua. 

Iefus aut perrexit in montem oliue 
ti,5i diluculo iteru uenit in teplu, δί ois 
populus uenit ad eu, 6 i fedens docebat 
eos. Adducunt aut feriba: δί pharifei 
muliere in adulterio deprehenfam , δί 
(latuerunt eam in medio, 6 i dixerutei. 

Magiileg 


VIII 


KATA.j-nA NNHNi 

r'- «. - Λ ' S 

ΛϊεΜο’καλε,αυτκ κ yjJJH κατίλκφΘκ ε^αϋ-' 
Τόφωξω μοΐχ&ιομ$ΜΚ*<$ν άϊΊ^νομφ μώσΰϊ 
Μμ~μ ψ/ετείλΰίτο τάζ τοίανταζ λ/Θοβολθ^ 
t&<&»cru o(VJ r! λΐφφ^τουτο Si ϊλεγ>μ 7 r<Jja/ 
^οντεξ &ντσ/;,7να ϊχωσΊμ κατκγω^&μ auTW» 
.0 ΪΗΣΌϊΣ κατΛκνψας,Τ^ 1 ^Λκτύλφ κ<* ' 
τ εγςαφέμ ϊΐξ πιω φίω*ως \·πεμ/$/ομ ε^&> 
τωντες &ur>/j ανακί'ψαξϊ^ 71 ·^» 7 ^ 0 '^ btf 
τους»Ο αναμ.ά^τκτ©-' ΐτ/Λω/; τι^ωτος 'Ρ/ι λ* 
%ομ WixU^riui ^α/5\ετω»ι^ πάλι μ κ«7<χχ\/ 
4·οις ϊχ’&φεμ \ι $ 'rbvyHp* or c&Scxouov.- 
τες ζΡψί^χοντο ε/ς καθείς, ^ξά/Λϋο/ οασο 
'flv ^ε^υτε^®/;, κατελε/φθκ <uo vos ο 

ΪΗΣΟΤΣ, ROcH φ«ΰΗ ψμ&φ tswo^Avcc/ 

, κυψαζ^εα ιηΣ0ϊ 2 v$q Μ«^να θεαΛοεε^ 
.V^^tAk/j^ Τ'ίϋϋύδκο?, Ιίττε/;’άυτΜ,-Η γυ' 
κιί, 7rou είΛ /j εκείνο; 01 κατ)!γ)$οί σΌυ * 0U' 
Λείς <ft κατεκξίνεμ ;ϊϊ ειπερ* :> ό\}£εκγώ * 
φζ.ειπεμ Si ο ΙΗΣΟΧΣ ♦ σν<^ εφω σ'ε κα/ 
τακ^'νώ ♦ ^ο^ευοα μ.Ηκετ< α/λά^τανε * 
νάλιμ QCtxi ο ιης»ς ξίν'ΡΤζ ΙλάλπΛν λετω/ν* 
Js-yco ε/<α; τρ φως r κοσ'μ'β^ο ακολ^Θω/ι εμοί 
ονμπ ·7^/7τα7Ην<} ^7κ tfR οΤ/α,αΛΤε ε|| φως 
·? ΊώΗζ^ιπΟμ οαό αυ7ω ο; φα^/σ'&ΐοί,.σ'ι/ 7τε£» 
*εαυτ μαςτυςαο,,η μα^Τυςία. σ'» ονκ Vs//; cc - 
λκθκς»Α7τεκ£/'Θκ ϊηΣΟΧΣ ¥/7T£/j &υτ°7$»κ&μ 
«φω /aoc^vjw 7 ^/ εμ,αυτ,δίλκΘκς ss//j η /u.ct£/ 
'7uj;a μ'β,οτι olSa η rc Θε /J Ηλθο/ι κ)) 7rou Woc 
■^ω,ν/λΘ? ο ουκ olSan πο&μ 'ΐςΧρμάί, 

•ττου v^&άycύ'^fμ&ζ Rotra niuj (τάξκόί κ^ινετί, 
-Λγν ου Κξίνω ου^ενα,νφ^ \<χμ κ^ίνω εΤε Vyca 
£ kj/Vjc» δ ε/ΛΗ αλκ^κς IsipSort μον®^ ουκ 
εζ/χ/,οίλΑ εφω ο ‘Βτεμ.ψας M s vr<x7n\,H^ 
vo/xcpc^ νμεϊίξφ y&yZ&Trfitt, ort 
Svo ανθξωπώμ κ μα^ΐν^ία <χλχβιίζΐ5ΐμ* Είω 
%ιμ'ι ο*μ<χ.ξϊνξωμ ττεξίεμαν τ,<δ^ ^.aj7ufQ 7τε 
ςϊεμονο -δτε,αφας ^αε 7τατΗ^ελεπ?^ q ου/; 2α» 
.‘ίω^'^εδίμ ο 7ra7H^ σ'Β^.ΤΓεκρίθκ ΙΗΣ»Σ*ο